Tisková prohlášení - seznam

Rekonstrukci Nuselského mostu zakončí výstava o jeho historii

Nuselský most překonává již 45 let Nuselské údolí a spojuje Pankrác s Karlovem a středem města. Je součástí severojižní magistrály s průjezdem průměrně 70 tisíc automobilů denně. V roce 2000 získal Nuselský most ocenění Stavba století v kategorii Dopravní stavby, ale v posledních několika letech si jej řidiči, a nejen řidiči, spojují spíše s jeho generální opravou a  dopravními omezeními s ní souvisejícími, které probíhají na mostě a pod mostem již pátým rokem. V rámci opravy proběhla kompletní výměna mostního svršku a sanace betonových ploch nosné konstrukce a spodní stavby. Generální oprava mostu bude stylově zakončena výstavou NUSELSKÝ MOST VČERA A DNES.

Kde: Muzeum Policie ČR, Ke Karlovu 453/1, Praha 2
Kdy: pro veřejnost od 14. listopadu 2017 do 28. února 2018, každý den od 10.00 do 17.00 hod (mimo pondělí a vánoční prázdniny).

Výstava je nově instalována do prostor Muzea Policie České republiky, zapůjčilo ji Národní technické muzeum a představuje textem i obrazem historii myšlenky přemostění Nuselského údolí, spojené s řešením dopravy v rostoucí metropoli. Vyčerpávající přehled několika architektonických soutěží i výsledný návrh kolektivu autorů z PÚDISu. Dále přehledným způsobem shrnuje podstatné okamžiky navrhování a provádění této výjimečně náročné stavby, včetně známé zátěžové zkoušky s pomocí 66 tanků. Další část výstavy pak představuje zrod konceptu a autentické rozhovory s autory architektonického a technického řešení mostu.  V neposlední řadě pak v krátkosti mapuje rozsáhlou opravu provedenou mezi lety 2011 - 2017.

Něco k rekonstrukci mostu:
Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Zhotovitel: Sdružení „DSP – SMP Nuselský most“ /spolupráce stavební skupiny STRABAG a SMP CZ (VINCI)
Období realizace stavby: 11/2012 – 12/2017
Cena: 288 mil. Kč

TERMÍN ZPROVOZNĚNÍ pro veškerou dopravu: 16. listopadu 2017
TERMÍN DOKONČENÍ PRACÍ: 15. prosince 2017

Diagnostickými průzkumy provedenými do roku 2010 byla zjištěna celá řada závad. Zásadním problémem provozovaného mostu bylo zatékání srážkové vody do tubusu nosné konstrukce v místech dilatačních a pracovních spár. Srážková voda vnikala do prostorů s elektroinstalací metra a ohrožovala jeho provoz. Další kritickou závadou byla nefunkční hydroizolace chodníkových částí nosné konstrukce. Zde přes spáry chodníkových panelů docházelo k zatékání vody na trámové konzoly nosné konstrukce a následovala degradace betonu a hloubková koroze betonářské výztuže.   Zjištěné poruchy významně ovlivňovaly životnost mostu, proto bylo v roce 2010 rozhodnuto provést kompletní rekonstrukci celého mostního objektu.
Generální oprava Nuselského mostu byla zahájena v roce 2011 menší etapou řešící výměnu nefunkčních dilatačních závěrů. Stávající kobercové mostní závěry, byly v prázdninových měsících nahrazeny novými ocelovými lamelového typu.  Touto výměnou byla odstraněna kritická závada související se zatékáním srážkové vody do prostoru tubusu nosné konstrukce a následně ohrožující provoz metra.

Následuje hlavní část opravy mostu, která byla rozdělena na čtyři zásadní etapy výstavby. Základní podmínkou jednotlivých etap bylo zachování dvou jízdních pruhů pro jednotlivé jízdní směry a zajištění pěšího a cyklistického provozu vždy po jedné chodníkové římse.

První etapa rekonstrukce proběhla v roce 2013 a byla časově omezena pouze na prázdninové měsíce. Po demolici středové římsy následovala sanace horní plochy mostovky, pokládka nových hydroizolačních vrstev nosné konstrukce a betonáž římsy s následným osazením zádržného systému a nových stožárů veřejného osvětlení. V roce 2014 následovala realizace druhé etapy a byla realizována kompletní výměna vozovkového souvrství včetně sanace mostovky a pokládky nové hydroizolace v rychlém a středním pruhu v obou jízdních směrech.

Největší rozsah oprav Nuselského mostu byl naplánován do třetí etapy rekonstrukce, která byla zahájena v březnu roku 2015 a probíhala do července roku 2016. V rámci této etapy probíhala sanace povrchů betonových konstrukcí spodní stavby, kterou tvoří dvě krajní masivní opěry a čtyři středové pilíře dosahující výšky 40,0 m. Technicky nejnáročnější stavební částí této a čtvrté etapy ale byla oprava chodníkové římsy a současná sanace betonového povrchu nosné konstrukce. Pro realizaci byly navrženy zavěšené posuvné pracovní lávky.
Čtvrtá etapa rekonstrukce započala v srpnu roku 2016, převedením pěší a cyklistické dopravy na již dokončenou chodníkovou římsu ve směru do centra. Následovala oprava zbývající části nosné konstrukce.

Pro realizaci opravy nosné konstrukce byly zhotovitelem nasazeny tři velké, samostatně fungující pracovní lávky. Jednotlivé lávky o délce 30,0m s pracovním taktem 24,0m byly zavěšeny pod konzoly nosné konstrukce a umožňovaly opravu chodníkové římsy a bok nosné konstrukce. Pro potřebu opravy spodní desky tubusu nosné konstrukce pak byla na dvě velké lávky umístěné pod protilehlé konzoly zavěšena další malá pojezdová lávka. Malá lávka po opravě každého pole musela být demontována a přemístěna do pole následujícího. Koncepce velkých lávek umožňovala průjezd kolem pilířů do dalšího pole pouze za podmínky sklopení pracovních plošin. Montáž a demontáž lávek probíhala z parku Folimanka a v Čiklově ulice.  

Zajímavá čísla:
Rozměry nosné konstrukce: délka 483,5 m   šířka 26,54 m   výška 6,4 m
Rozpětí jednotlivých polí : 68,5 m + 3 x 115,5 m + 68,5 m
Celková hmotnost jedné velké lávky: 60 tun /
Celková hmotnost dvou velkých lávek spojených malou lávkou: 140 tun
Celková plocha sanovaných ploch: 41.682 m2 / Tlak vodního paprsku při tryskání: 2.000 bar