Tisková prohlášení - seznam

Cyklostezka okolo Košíkovského potoka

Začátkem března zahájila Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) přípravné práce pro výstavbu nové cyklostezky, která povede okolo Košíkovského potoka v MČ Praha 11. Výstavba je rozdělena do třech etap, kdy 2. etapa se realizuje v letošním roce. Cyklostezka začíná v křižovatce ulic Mírového hnutí a Klíčová. Stezka kopíruje stávající terén a přes Košíkovský potok je navržena lávka pro pěší a cyklisty. 
 
„V Praze jsou stovky kilometrů značených cyklostezek a cyklotras. Mou prioritou je v rozvoji cyklistiky pokračovat a nabídnout tak Pražanům síť vhodných a zejména bezpečných komunikací, které budou moci využít i ve spojení s městskou hromadnou dopravou,“ uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek, radní pro dopravu a dodává; „ve spolupráci s  Komisí pro cyklistiku Rady HMP pracujeme na tom, aby příprava a následná realizace byla pružnější a rychlejší.  Příkladem této dobré spolupráce je předání tohoto projektu, který připravila městská část spolu s Komisí pro cyklistickou dopravu na TSK, která ji následně realizuje.“
 
2. etapa cyklostezky okolo Košíkovského potoka vede v první části v souběhu s chodníkem, podél ulice Mírového Hnutí.  Dále se odklání směrem severovýchodním a prochází po neudržované, zatravněné části, místy s náletovou zelení. Košíkovský potok bude překlenut lávkou pro cyklisty. V dalším pokračování bude stezka navazovat na 1. etapu, která by se měla realizovat v roce 2017. 

„Celková lhůta výstavby je stanovena na 98 kalendářních dnů. V průběhu března probíhá kácení podlimitních a náletových dřevin, přípravné práce a samotná stavba začne v dubnu,“ upřesnil Ladislav Pivec, šéf TSK a dodává; „první cyklisté by si trasu 2. etapy mohli projet v průběhu léta.“
 
Povrch stezky bude živičný, po obou stranách lemován obrubníkem, který bude osazen do úrovně nivelety cyklistické stezky. Vodící linie pro nevidomé je tvořena samotným okrajem stezky směrem k vegetaci (zatravněné ploše). Stezka je navržena v celkové šířce 4m, což je pro každý směr 2m, v délce 160m a bude osvětlena veřejným osvětlením. 

Konstrukce lávky bude z pěti ocelových nosníků. Založení je navrženo na dvou železobetonových trámech. Na lávce je na trapézovém plechu betonová deska, která bude ošetřena spojovacím postřikem a nakonec bude položena vrstva litého asfaltu. Z obou stran lávky bude přechodová betonová deska, aby nedocházelo k sedání povrchu cyklostezky. V návaznosti na dilataci lávky bude i v živičné vrstvě vytvořena dilatace. Na lávce bude namontováno ocelové zábradlí.
 
Dopravní omezení:
Bez dopravního omezení.