Tisková prohlášení - seznam

LÁVKA NA OHRADĚ BUDE PROVIZORNĚ PODEPŘENA KVŮLI HAVARIJNÍMU STAVU

Praha, 23. května 2024 - Lávka pro pěší na Ohradě v Praze 3 vedoucí přes ulici Pod Krejcárkem bude v nejbližší době provizorně podepřena kvůli zjištěnému havarijnímu stavu. V průběhu diagnostického průzkumu byl zjištěn kritický stav konstrukce, který vyžaduje okamžité kroky k zajištění bezpečnosti. Technická správa komunikací (TSK) tak na základě odborného posudku bezodkladně zahájila přípravné a projekční práce k zajištění konstrukce. Uzavření lávky a omezení provozu na cyklotrase A25 není nutné, ale je nezbytné dodržovat sníženou zatížitelnost.

V průběhu diagnostického průzkumu, který probíhal od března do května 2024, byla zjištěna otevřená trhlina v kritické pracovní spáře mezi dílci předepjatého nosníku v polovině rozpětí hlavního pole lávky v západní větvi. Důkladné zkoumání a statické výpočty potvrdily, že lávka se nachází ve stavebním stupni VII – havarijní, a proto je nutné bezodkladně provést kroky k zajištění bezpečnosti.

Omezení zatížitelnosti:

Prvním krokem bylo omezení zatížitelnosti na lávce. Osazeny byly dopravní značky omezující zatížitelnost na 120 kg/m2 v poškozené západní větvi (mostní pole 1 a 2). Východní část lávky (pole 3 a 4) bude nadále bez omezení s zatížitelností 4 kN/m2.

Provizorní podepření:

Dále bude provedeno provizorní podepření. Práce budou probíhat v termínu od 27. května do 31. května 2024. Pod kritickou spárou v polovině rozpětí pole 2 bude umístěno provizorní podepření pod oběma hlavními trámy nosné konstrukce. Podepření musí splňovat přísné požadavky na únosnost, stabilitu a bezúdržbovost. Během stavby se doprava pod mostem v ulici Pod Krejcárkem ve směru z centra zúží do jednoho jízdního pruhu. Od 31. května 2024 se pod mostem doprava vrátí do dvou jízdních pruhů. Toto podepření zde zůstane umístěno do doby zbourání stávající nosné konstrukce.

Monitoring:

Důležitým krokem je monitoring. Během provizorního podepření bude průběžně monitorováno otevírání spáry/trhliny a prováděny pravidelné mimořádné prohlídky podepření i samotné nosné konstrukce lávky.

Do 31. května 2025 bude nutné demontovat havarijní západní část konstrukce (pole 1 a 2) a nahradit ji novou. Současně probíhá zpracování projektové dokumentace pro 2. etapu oprav, která zajistí trvalé řešení a umožní obnovit plný provoz na lávce.

Informace a nákresy:

Informace a nákresy k samotnému zajištění naleznete na webu https://opravujeme.to/.