Tisková prohlášení - seznam

Opakovaná reakce na reportáže TV Nova k výstavbě mobilní PHS na 5. května

Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK Praha) považuje za nutné reagovat na mylné a zcela zavádějící informace, které opakovaně zazněly v reportážích TV Nova 9. října a 21. října a odkazujeme na stále aktuální reakci TSK Praha ze dne 14.10. 2015 zveřejněnou na internetových stránkách TSK Praha.
 

Přesto, že Technická správa komunikací poskytla TV NOVA veškeré informace vyvracející tvrzení o střetu zájmů při umístění protihlukové stěny na ulici 5. května a dále na dotaz TV NOVA poskytla i písemné stanovisko, nebyly informace jednoznačně vyvracející tvrzení o střetů zájmů v reportáži odvysílané dne 21.10.2015 použity.  Více informací naleznete - zde.

 

Z dále uvedených skutečností vyplývá, že tvrzení o střetu zájmů je nepravdivé a účelové a o žádný střet zájmů jít nemohlo.  TSK zajišťovala již dříve schválená opatření, o kterých rozhodly orgány hlavního města Prahy.

 

Považujeme za důležité zdůraznit, že stavba mobilní protihlukové stěny byla řádně projednána a je financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, který se kompletní zadávací dokumentací zabýval.

 

Nechápeme reakci stěžovatelky. Paní Pechová sama již v roce 2008 žádala o výstavbu protihlukové clony před svým domem. (Dokument naleznete zde pod č. 14.).

Komunikace 5. května je značným zdrojem hluku a je ve veřejném zájmu zajistit ochranu okolí před tímto hlukem. Od občanů Prahy 4, kteří žijí v okolí, máme podněty k výstavbě této stěny a nyní i velice kladné reakce na její výstavbu - zde.


Ze sdělení stavebního odboru MČ Prahy 4 ze dne 6. 3. 2015 vyplývá, že dle § 2 odst. 3 stavebního zákona se nejedná o stavbu - zde, ale o vodící stěnu s protihlukovým zařízením, která nepodléhá stavebnímu povolení, ale pouze stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Toto stanovení vydal Magistrát hl. m. Prahy Odbor dopravních agend dne 28. 8. 2015 - zde. 

V listopadu 2014 byla zpracována hluková studie, na jejímž základě byly určeny parametry protihlukové stěny - zde.

Při schvalování evropských dotací byly předloženy všechny potřebné dokumenty, včetně projektové dokumentace a hlukové studie, ze kterých je patrné, o jaký typ stavby se jedná a jaké budou dopady na okolí. Celá tato akce je připravována od konce roku 2014, byla dodržena všechna pravidla a splněny všechny podmínky pro získání dotace z Evropských fondů.

Komunikace 5. května patří mezi 50 kritických lokalit vytipovaných ministerstvem zdravotnictví již v roce 2007. V následujících letech Rada hlavního města Prahy schválila akční plán a usnesení, který určil realizaci opatření pro snižování hluku v dané lokalitě.