Tisková prohlášení - seznam

Výstavba nové protihlukové stěny v ulici Cínovecká

V září 2015 zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) úpravu protihlukového valu a navazující protihlukové stěny v ulici Cínovecká. Celkem se jedná o úsek v délce cca 600 m. Stávající nízký protihlukový val bude doplněn v koruně o protihlukovou stěnu výšky min. 6,75 m nad úroveň komunikace. Důvodem výstavby je řešení nevyhovujícího stavu stávající protihlukové ochrany obytné zástavby obce Březiněves.

„Z důvodu časové náročnosti stavby a systému financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury je třeba ukončit výstavbu do konce roku 2015. Přípravné práce byly tedy zahájeny již v srpnu, po podpisu smlouvy o dílo,“ uvedl Ladislav Pivec, šéf TSK a dodává; stavba protihlukové stěny je navržena jako dočasná po dobu výstavby napojení R8 na R1 a s ním souvisejících systémů protihlukových opatření. Stavba se obejde bez dopravních omezení.“

Jedná se o protihlukové opatření podél rychlostní komunikace R8. Stavba zahrnuje rekonstrukci stávajícího nedostatečného protihlukového valu a navazující protihlukové stěny.

Stěna je navržena jako montovaná z prefabrikovaných železobetonových sloupů ve tvaru H a panelů v tloušťce 120 mm. Založení sloupů je na pilotách o průměru 600 mm a délce cca 8 m. Stěna je jednostranně pohltivá s absorbéry ve tvaru vlny, střídající horizontální a vertikální orientaci.

Součástí stavby je vybudování pomocné příjezdové komunikace, jejíž dočasnost je omezena na dobu max. 6 měsíců. Navržená délka účelové komunikace je 217m, jednopruhová, obousměrná, o šířce okolo 3,5m, z betonových silničních panelů uložených do štěrkodrti, lemována nezpevněnou krajnicí.

Při stavbě dojde k vykácení keřového porostu v koruně valu.

 

Časový harmonogram prací:

  • 1.9. 2015 zahájení výroby prefabrikovaných komponentů stěny
  • od 2.9. 2015 demontáž stávající protihlukové stěny
  • 10/2015 zahájení montáže stěny
  • Dokončení stavby do konce 11/2015