Tisková prohlášení - seznam

TSK je připravena na zimní období 2015/2016

Od 1. listopadu vstupuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) do další zimní sezóny. Dne 13. října 2015 schválila Rada hlavního města Plán zimní údržby komunikací (ZÚK), který jasně definuje postupy prací na komunikacích na celém území metropole. Zimní období 2015/2016 končí dle zákona 31. 3. 2016. 
 
„Zimní údržbu v metropoli řídí Operační štáb ZÚK, který se bude scházet k pravidelným jednáním. Členy štábu jsou zástupci TSK, zhotovitele, magistrátu hl. m. Prahy, Dopravního podniku a Policie ČR,“ uvedl Ladislav Pivec, šéf TSK a dodává: „i po dvou mírných zimách přípravy nepodceňujeme a již nyní máme v pohotovosti několik sypačů před zahájením zákonem stanoveného zimního období.“
 
Připraveny jsou plné sklady posypového materiálu, technika, i unikátní automatický protinámrazový systém. Praha má toto zřízení na sedmi místech a jeho úkolem je upozornit na možnost vzniku náledí a automaticky spustit postřik rizikových míst.  
 
TSK má ve své správě 2 293 kilometrů z 3 963 kilometrů komunikací na celém území hlavního města. Zbylý počet komunikací, o délce 1670, spravují ostatní správci. V Praze jsou komunikace podle své důležitosti rozděleny do tří základních kategorií. Nejvýznamnější dopravní tepny jsou zařazeny do I. pořadí a TSK zde, ve smyslu zákona, zmírňuje následky a závady ve sjízdnosti do 4 hodin od výjezdu techniky. U páteřních komunikací, označených jako I.a pořadí, se doba zkracuje na 2 hodiny od výjezdu. Místní komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření nadřazených komunikací a to do 12 hodin a u komunikací III. pořadí platí, že se začíná po úklidu komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin.
 
TSK rovněž zajišťuje úklid 306 hektarů chodníků a nejfrekventovanějších lokalit, důležitých pro chod metropole. Jedná se například o přístupové cesty ke zdravotnickým, sociálním a kulturním zařízením, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, schodům, lávkám, u zastávek veřejné linkové dopravy či cest k objektům státní správy a samosprávy.
 
Zimní údržba pro 2014/2015 od 1. 11.2014 do 31. 3.2015 v číslech a faktech:
 
Komunikace ve správě TSK zařazené do zimní údržby jsou rozděleny do jednotlivých pořadí dle důležitosti následovně:
 
1. motoristické komunikace (dále jen „MK“)
 
I. pořadí - vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy místních komunikací po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy,  linkové osobní  dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace
II. pořadí - zbývající úseky místních komunikací II. třídy nezařazené do I. pořadí, sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace
III. pořadí - místní komunikace nezařazené do II. pořadí zimní údržby
 
2. nemotoristické komunikace (dále jen „NMK“) - chodníky a pěší komunikace 
 
• 1. pořadí – zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo     
          státní orgány ČR, orgány hlavního města Prahy a městských částí, k objektům    
          škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra, 
          k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody přechodové 
          lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky   
          hlavních komunikací. 
2. pořadí – zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací.
 
Motoristické komunikace:
komunikační síť na území hl. m. Prahy                   3 963 km  
z toho ve správě TSK                                                 2 293 km 
ostatní správci (orientačně)                                        1 670 km
 
V rámci ZÚK zařazeno:
I. pořadí – 1.324 běžných km (přepočteno na dvoupruh)
II. + III. pořadí – 812 běžných km
 
Nemotoristické komunikace a chodníky:
komunikační síť na území hl. m. Prahy                   1 400 ha
z toho ve správě TSK                                                    800 ha 
ostatní správci (orientačně)                                          600 ha  
 
V rámci ZÚK zařazeno:
 1. pořadí           266 ha
 2. pořadí              40 ha
 
Technika:
I. pořadí  – 70 sypačů
II. a III. pořadí – 51 mechanizmů a možnost využití i sypače I. pořadí po ukončení zásahu na komunikacích I. pořadí. 
2 ks sněhových fréz
1 ks sypač pro operativní zásahy Integrovaného záchranného systému (IZS)
 
Lokality automatického postřiku:
Vysočanská radiála (přemostění Kbelské)
Vysočanská estakáda
Wilsonova (přemostění u Bulhara)
K Barrandovu (sjezd na Barrandovský most)
Jižní spojka (přemostění u Mitasu)
Strahovský tunel (přemostění Plzeňské ulice)
Pod Krejcárkem – zařízení je ve správě SŽDC