Tisková prohlášení - seznam

Známe výsledky diagnostiky Hlávkova mostu

11. března 2020V letech 2018 a 2019 probíhal na Hlávkově mostě mezi Holešovicemi a centrem města, přes ostrov Štvanici a plavební kanál, podrobný diagnostický průzkum. TSK nyní představuje souhrnnou zprávu, která uvádí výsledky statických analýz zatížitelnosti konstrukcí soumostí V-010, V-011 a X-023 s ohledem na jejich aktuální stav zjištěný diagnostikou a z toho vyplývající nezbytná opatření, možnosti rekonstrukce, oprav a sanačních zásahů pro zajištění zatížitelnosti a životnosti konstrukcí mostu.

 

FOTOGRAFIE A ANIMACE KE STAŽENÍ: https://we.tl/t-K2WQPLRhzd

Zhotovitelem dokumentace pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a. s., byla Společnost Hlávkův most, složená ze tří organizací. Správcem společnosti je Kloknerův ústav, ČVUT v Praze a společníky jsou Pontex s.r.o. a INSET s.r.o.

Hlávkův most je v podstatě sestava několika mostů. Původní dochovaný most má celkem sedm klenbových polí, která přemosťují Vltavu a ostrov Štvanice, je z roku 1912 a je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek Ministerstva kultury. V roce 1962 byl historický most zásadním způsobem rozšířen v celé délce původního mostu a v zrcadle vzniklém mezi těmito mosty je na prefabrikovaných prvcích instalována tramvajová trať. Navíc byla v roce 1962 nahrazena původní ocelová konstrukce mostu přes plavební rameno Vltavy Těšnov novým mostem s dvoupolovou spojitou rámovou konstrukcí. Dalšími částmi mostní soustavy jsou dva jednopolové podjezdy na obou předmostích na nábřeží Kapitána Jaroše a Rohanském nábřeží.

V současnosti je schválena dokumentace pro územní řízení a je platné UR vydané v roce 2012. Nyní probíhá řízení o prodloužení jeho platnosti. V prosinci 2014 byl zahájen další stupeň přípravy realizací dokumentace pro stavební povolení, aby bylo možné zahájit stavební řízení k vydání stavebního povolení. Zhotovitelem projektu je Společnost Hlávkův most PD, která je složena ze spol. SUDOP a PUDIS.

Hlávkovy mosty jsou zapsány v seznamu kulturních nemovitých památek, proto byl při průběhu diagnostiky od počátku účasten také zástupce Národního památkového ústavu a odboru památkové péče MHMP.

Hlavním cílem diagnostiky bylo stanovit zatížitelnost mostů, zhodnotit jejich stavebně technický stav, prověřit možnosti oprav ve smyslu proveditelnosti, životnosti nebo případného zásahu. Součástí diagnostiky je i plán správy a sledování mostů do doby rekonstrukce mostu a stavebně historický průzkum.

Celý soubor vzniklé dokumentace je značně rozsáhlý (více než sedm tisíc stran) a obsahuje velké množství zcela nových a unikátních informací, které budou využity při aktualizaci projektového řešení tak, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů mostů z hlediska zatížitelnosti, trvanlivosti konstrukcí a aby to bylo akceptovatelné z hlediska památkové péče, případně dalších zainteresovaných organizací jako například Povodí Vltavy.

V závěrech zpráva konstatuje, že správným provedením opravy (rekonstrukce), a zejména následnou pravidelnou údržbou (pravidelnou obnovou impregnací, prováděním lokálních oprav apod.) lze dosáhnout celkové trvanlivosti původních materiálů a následně zbytkové životnosti primárně obloukového mostu v intervalu 50 let a více.

Hlávkovy mosty (SO 201, SO 202, SO 203, SO 204) jsou aktuálně v následujících stavebních stavech dle poslední mimořádné mostní prohlídky:

  • nosná konstrukce: VI – velmi špatný;
  • spodní stavba: V – špatný;