Tisková prohlášení - seznam

Aktuální informace o rekonstrukci Michelské ulice

Hl.město Praha prostřednictvím Technické správy komunikací jako investor   stavby Rekonstrukce ulice Michelská oznamuje, že tato stavba  bude tato provedena v roce 2011 ve zmenšeném rozsahu.

V období od 3.4.2011 do 10/2011 se provádí rekonstrukce komunikace Michelská  v úseku  ul. Prostřední – ul. Ohradní a dílčí část stavby v prostoru mostu přes Botič – výstavba provizorní lávky, provizorní přeložky kabelových sítí, přeložky vodovodu a   plynovodu.

Z důvodu uzavírky komunikace v úseku ul.Prostřední a ul. Ohradní byla odkloněna autobusová a automobilová doprava na objízdné trasy.

 

Časový průběh výstavby

Úsek - prostor mostu přes Botič

v současné době probíhají práce na přeložkách sítí a provizorní lávce

období 06-07/2011 – budou probíhat práce na  propojení přeložených  vodovodů  do    stávajících řadů v prostoru mostu přes  Botič

     Dopravní opatření (06-07/2011)

     krátkodobé  lokální omezení  v prostoru mostu přes Botič bez zásadního dopadu 

     na dopravu v přilehlé oblasti v délce cca 14  dnů (uzavírka poloviny komunikace)

 

Úsek -  komunikace mezi ul.Prostřední a Ohradní

3.4.2011 (neděle) – zahájení stavebních prací, předpokládané ukončení 10/2011

     Dopravní opatření (stejný stav jako v roce 2010 s výjimkou zachování provozu  

                                       v ul.Baarova)

     Pro dopravu je uzavřen úsek mezi ul. Prostřední a Ohradní

    - objízdná trasa pro autobusy MHD a místní IAD ulicemi Ohradní a Baarova (směr  z  

      centra) a ulicemi Pekárenská a Ohradní (směr do centra)

    - ul. Jemnická je zjednosměrněna  v opačném směru oproti stávajícímu stavu

    

Práce probíhají za úplné uzávěry rekonstruovaného úseku (ul.Prostřední – ul.Ohradní) na základě dopravně inženýrských rozhodnutí vydaných odborem dopravy ÚMČ Praha 4.

Z důvodu převedení autobusové dopravy na objízdné trasy je nutno zachovat průjezdnost vozidel MHD. Dbejte proto dopravního značení, jinak bude vaše vozidlo odtaženo a to na náklady majitele.

Doprava v uzavřených úsecích je řešena pouze pro hasičskou a záchrannou službu, je umožněn odvoz komunálního odpadu a  zachován pěší přístup do objektů.

Vjezd do objektů bude v určitých fázích výstavby zcela znemožněn, tyto termíny budou v předstihu oznámeny zástupcem zhotovitelem stavby - společnosti PSVS a.s..