Tisková prohlášení - seznam

Michelská - moderní a bezpečná komunikace je v provozu

Michelská ulice začala po rozsáhlé rekonstrukci, která odstartovala v roce 2010, opět sloužit motoristům i pěším. „V letošním roce se nám podařilo zajistit finanční prostředky v plné výši a díky tomu jsme mohli opravu Michelské ulice dokončit. Pražanům tak předáváme moderní a zejména bezpečnou komunikaci,“ uvedl Josef Nosek, náměstek primátora pro oblast dopravy. „Místním obyvatelům děkuji za trpělivost, kterou se stavbou měli,“ dodal.

Rekonstrukce Michelské ulice byla pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy jednou z nejrozsáhlejších a nejsložitějších stavebních akcí za poslední léta. „Opravu jsme museli koordinovat s mnoha subjekty. I proto jsem rád, že jsme stavbu dokončili v termínu, který jsme slíbili,“ podotkl ředitel TSK Luděk Dostál. 

Michelská prošla v úseku od ulice Vyskočilova až po ulici U Plynárny kompletní rekonstrukcí. Ta zahrnovala opravu vozovky, chodníků, parkovacích zálivů, opěrných zdí, zelených ploch, zbourání starého a vybudování nového mostu přes Botič. Zároveň došlo k výstavbě nové světelné signalizace, k přeložkám a opravě vodovodu, kanalizace, plynovodu, horkovodu či dráhových kabelů pro Dopravní podnik. Vzniklo rovněž 62 nových parkovacích míst a zasazeno bylo 76 stromů. 

Základní údaje 
Místo stavby : Praha 4 
Katastrální území : Michle 
Investor : Hl.město Praha prostřednictvím Technické správy komunikací 
Inženýring : Inženýring dopravních staveb a.s. 
Zhotovitel stavby : Porr a.s. 
Projektant : Grebner, inženýrská a projektová kancelář spol.s r.o. 
Termíny realizace : 6/2010 – 11/2012
Náklady : 280 mil. Kč vč. DPH

Předmět stavby v období 06 – 10/2010
1.+2.fáze II.etapy úsek Vyskočilova – Prostřední – - rekonstrukce vozovky vč. chodníků a zelených ploch, přeložek inženýrských sítí v nezbytném rozsahu, koordinačního kabelu SSZ v úseku od ulice Vyskočilova k ulici Ohradní 

 

Předmět stavby v období 03 – 11/2011 
I.etapa, prostor mostu přes Botič - výstavba provizorní lávky, provizorní přeložky kabelových sítí z důvodu vymístění sítí z prostoru demolovaného starého mostu, přeložky vodovodu, plynovodu II.etapa, 3.fáze, úsek Prostřední - Ohradní - rekonstrukce a přeložky sítí, vodovodu, kanalizace, rekonstrukce komunikace vč. chodníků a zelených ploch a zřízení nových opěrných zdí 

Předmět stavby v období 03 – 11/2012 
I.etapa, úsek Ohradní – U Plynárny - demolice stávajícího mostu přes Botič, výstavba nového mostu, rekonstrukce vozovky vč. parkovišť, chodníků a zelených ploch, vyvolané přeložky inženýrských sítí v nezbytném rozsahu 

Stavba byla prováděna v koordinaci s investičními akcemi těchto investorů: 
- Dopravní podnik hl.m.Prahy a.s. (dráhové kabely DP) 
- PVS a.s. (rekonstrukce kanalizační stoky) 
- Pražská plynárenská a.s. (rekonstrukce plynovodních řadů NTL a STL) 
- Passerinvest a.s. (přípojka horkovodu a vodovodu pro budovu „G“) 
- PRE Distribuce a.s. (výstavba napájecí sítě)