Tisková prohlášení - seznam

Začíná postupná rekonstrukce komunikací po obvodu Karlova náměstí

15. července 2020 V sobotu 18. července 2020 začne TSK s první etapou rekonstrukce komunikace a chodníků po obvodu Karlova náměstí. V první etapě se jedná o úsek křižovatky Karlovo náměstí x Resslova ulice. Akce proběhne v koordinaci s úpravami světelného signalizačního zařízení. Konec této etapy je naplánován na 31. srpna 2020. Další etapy budou následovat v závislosti na dalších koordinacích i v roce 2021.

V rámci stavebních prací dojde k úpravě nároží křižovatek, budou zřízeny bezbariérové přechody pro chodce a dojde k šířkovému uspořádání dopravního prostoru. Vozovka bude s asfaltovým krytem a chodníky budou mozaikové. Dojde k úpravě odvodnění. Uliční vpusti budou posunuty, případně umístěny nové. Dále dojde k dosadbě nových stromů. 

Dopravní omezení:

Částečná uzavírka komunikace.

Křižovatka Karlovo náměstí x Resslova nebude nikdy zcela uzavřena. V každé etapě je však nutné počítat s redukcí jízdních pruhů, výjimečně pak k úplnému zamezení vjezdu do vybraných ulic po nezbytně nutnou dobu. Jelikož je zřejmé, že se v tomto konkrétním případě jedná o velmi vytížené komunikační křížení, doporučujeme řidičům, po dobu probíhající rekonstrukce využívat alternativních tras. Příkladně lze pro tuto konkrétní etapu využít trasu po komunikacích Odborů, Myslíkova a Masarykovo nábřeží a dále ve směru jízdy. Pokud není cílem Vaší cesty centrum metropole, doporučujeme se místu úplně vyhnout a využít možných širších dopravních vazeb, jako například Severojižní magistrála či části Městského okruhu,“ upřesňuje Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK.

Zhotovitel: INPROS PRAHA, a. s.