Tisková prohlášení - seznam

TOP 10 LETOŠNÍCH STAVEB A OPRAV ZAJIŠŤOVANÝCH TECHNICKOU SPRÁVOU KOMUNIKACÍ

Praha 29. dubna 2024 –Technická správa komunikací (TSK) se letos v Praze opět zaměří na celou řadu důležitých oprav a rekonstrukcí, a to nejen komunikací, které budou mít významný vliv na dopravu. Jedná se přitom o velmi širokou škálu stavebních prací. V loňském roce bylo proinvestováno 1,9 mld. Kč a na další běžnou údržbu a opravy byly využity peníze v celkové výši 1,8 mld. Kč. Předpokládáme, že i v tomto roce bude částka velmi obdobná a přiblíží se u investic dvěma miliardám Kč.

Stejně jako v loňském roce je hlavní investiční akcí TSK rozsáhlá rekonstrukce Barrandovského mostu (III. a IV. etapa), kdy se pracuje na severní mostovce ve směru z Jižní spojky na Smíchov. Dopravní omezení probíhají od 13. března 2024. Jeden jízdní pruh směrem z Jižní spojky na Smíchov je převeden do protisměru, aby mohl být zachován provoz na mostě ve třech jízdních pruzích v obou směrech. Práce, stejně jako v minulých letech, spočívají v kompletním odstranění mostního svršku a vybavení mostu na celé nosné konstrukci. Počítá se také s výměnou mostních dilatačních závěrů v celé šíři mostu, postaveny budou nové římsy včetně zábradlí, svodidel a svodidlového zábradlí. Na obou stranách nosné konstrukce bude položeno nové vozovkové souvrství včetně dobetonávky speciálním vysokopevnostním betonem s rozptýlenou výztuží UHPFRC (Ultra-High-Performance Fibre Reinforced Concrete). V závěru rekonstrukce bude obnoveno svislé i vodorovné dopravní značení a upraveny přejezdy na most a z mostu. Rekonstrukce probíhá i uvnitř mostu a vznikne zde nové předpětí. Tento systém dodatečně předepne celou konstrukci a zajistí tak bezproblémové fungování mostu na další desítky let.

Aktuální informace najdete rovněž na www.barrandak.cz.

Další významnou stavbou, kterou TSK zajišťuje letos, ale s přesahem do dalších let, je rekonstrukce Libeňského soumostí. TSK zahájila v dubnu hlavní bourací práce, související s rozsáhlou rekonstrukcí tohoto soumostí. První bude zbourán oblouk na Rohanském ostrově, takzvaný inundační most, který je již od konce ledna letošního roku uzavřen. Poté budou následovat mostní konstrukce přes Štorchovu a Voctářovu ulici. Harmonogram počítá s demoličními pracemi do září 2024, ale pouze některé se dotknou dopravy v okolí mostu a pod mostem. Stavební práce by se tak mohly naplno rozjet v roce 2025.

Zajímavosti k rekonstrukci Libeňského soumostí naleznete na webu www.libenak.eu.

Nejsou to však zdaleka jediné významné stavby, jejímž investorem je TSK. Důležitou rekonstrukcí je koordinovaná akce s obnovou vodovodu a kanalizace v ulici Hartigova.  Rovněž proběhne dlouho očekávaná výstavba podchodu pod frekventovanou komunikací Strakonická a pokračují práce na výstavbě podjezdu v ulici Bystrá. Další koordinované rozsáhlé rekonstrukce budou probíhat v ulici Peroutkova a v ulici Dukelských hrdinů – U Výstaviště, kde již nyní probíhá oprava vodovodu a práce TSK zde budou navazovat v průběhu letních měsíců. Rekonstrukce se také dočká ulice Ďáblická, pokračovat bude i rekonstrukce komunikace Průmyslová v úseku U Stavoservisu-Tiskařská. V plánu je i výstavba okružní křižovatky K Běchovicům a V Lipách.

Proběhne i dlouho očekávaná rekonstrukce mostního objektu (podchodu) v ul. Türkova.

Již nyní probíhá oprava pravého jízdního pruhu na Jižní spojce v úseku od lanového mostu po připojovací pruh mimoúrovňové křižovatky Průběžná ve směru do centra. Současně s opravou vozovky probíhá i oprava izolací a vybudování nové římsy lanového mostu. V důsledky stavby musel být uzavřený pravý jízdní pruh ve směru jízdy do centra od lanového mostu k nájezdové větvi křižovatky z Průběžné ulice. Doprava je vedena dvěma jízdními pruhy, a to v termín od 8.3. do 7.7.2024.

V ulici Vinohradská proběhla od 27. března ve dvou etapách oprava povrchu vozovky ve směru z centra v úseku ul. U Vinohradské nemocnice – Hollarovo náměstí. Práce se po zimní přestávce opět naplno rozběhly a směřují do finále i v ulici Komořanská. Termín aktuální etapy realizace je od 1.11.2023 - 30.4.2024.

Počítá se také s akcemi velké souvislé údržby komunikací v ulici Korunovační, Českobrodská (v úseku Pod Táborem – Rožmberská), Slévačská, Novopetrovická 2.etapa, V Korytech I. etapa, Záběhlická – Jabloňová, Budějovická, Topolová, Jílkova atd. V rámci větších oprav dojde k výměně povrchu v další části Chlumecké a Ocelkově na rampách na Chlumeckou atd.

Přehled TOP 10 oprav a rekonstrukcí, které bude TSK realizovat v roce 2024 mimo III. a IV. etapu rekonstrukce Barrandovského mostu a prací na Libeňském soumostí.

1)PODCHOD STRAKONICKÁ

Podchod mimoúrovňově propojí ulice Lesáků a Za Dálnicí. Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti pro chodce a motoristy a plynulosti dopravy v daném úseku, v současné době je přes čtyřproudou komunikaci veden pouze přechod pro chodce a rychlost projíždějících aut je omezena na 50 km/hod.

Plánovaný termín: 16.4.2024 – konec roku 2024

https://opravujeme.to/action/1725/

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Částečné omezení ulice Strakonická v úseku Baně – čerpací stanice pohonných hmot v rozsahu:

16. 4. – 30. 5. 2024: zábor levých jízdních pruhů v obou směrech, doprava zachována v režimu 2x2 jízdní pruhy.

31. 5. – 16. 7. 2024: zábor jízdního pruhu ve směru do centra, doprava bude převedena do protisměru při zachování režimu 2x2 jízdní pruhy pro oba směry.

 

2) PODJEZD BYSTRÁ

Podjezd vzniká v koordinaci s optimalizací železniční trati, kdy dojde v dané lokalitě k vybudování nového železničního mostu (podjezdu), který nahradí stávající úrovňový přejezd. Díky tomu dojde k zahloubení ulic Bystrá a Jiřího z Vtelna a okolní pozemky budou nově zajištěny novými zárubními zdmi. Součástí této rozsáhlé přestavby bude rovněž úprava systému odvodnění, doplnění veřejného osvětlení, přeložky kabelových vedení, vodovodu a plynovodu. Budou vybudovány komunikace pro pěší a cyklisty, zastávky autobusu MHD a vysázena zeleň.

Plánovaný termín: 24.2.2023 – 31.12.2025

https://opravujeme.to/action/1228/

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Jsou navrženy dva objízdné směry k ul. Náchodské a směrem k dálnici D10:

  • pro osobní vozidla a nákladní vozidla, jejichž výška nepřesahuje 3,4 m: z centra po ul. Náchodská a dále ulicí Ve Žlíbku. V opačném směru ulicí Ve Žlíbku a dále po ul. Náchodská směr centrum,
  • pro nákladní vozidla, jejichž výška přesahuje 3,4 m: z centra po ulici Chlumecká, Pražském okruhu D0, Novopacké (D10, exit 3) a dále ulicí Ve Žlíbku. V opačném směru – směr centrum ulicí Ve Žlíbku, Novopacké (D10, exit 3), Pražském okruhu D0, ulicí Chlumecká a dále směrem do centra.

Během uzavírky ul. Bystrá budou odkloněny linky MHD č. 209 a č. 220:

  • Odklon linky 209 povede obousměrně ulicemi F. V. Veselého a Ve Žlíbku. Během výluky nebudou v obou směrech obsluhovány zastávky Vojická, Nádraží Horní Počernice, Lukavecká, Komárovská. Po dobu výluky se obousměrně zřídí zastávky Paceřická a Františka Veselého. Na dočasně zřízených zastávkách budou využity existující zastávkové označníky. V rámci výluky bude dočasně zřízen druhý směr zastávky Paceřická v momentálně nevyužívané zastávce, resp. v zálivu naproti stávající zastávce Paceřická. Přenosný zastávkový označník zajistí ROPID.
  • Výluková trasa linky 220 povede z Chlumecké ul. odbočením na Pražský okruh, D10 (Novopacká), výjezdem do ul. Ve Žlíbku, dále ul. F. V. Veselého, U Tabulky, Bystrá, Vlastibořská, Do Čertous, Ve Žlíbku (po mostu přes dálnici D10), odbočením na D10 (Novopacká), Pražský okruh, ul. Chlumecká do zast. Černý Most. Během výluky nebude obousměrně obsluhována zastávka Chvaly. Obslužnost zastávek v P3 parku zůstane zachována, závlek do zastávky „Logistická zóna Horní Počernice“.

 

3) OBNOVA VODOVODU A REKONSTRUKCE KOMUNIKACE DUKELSKÝCH HRDINŮ A U VÝSTAVIŠTĚ

Jedná se o kompletní rekonstrukci ulice Dukelských hrdinů v úseku Strossmayerovo nám. - U Výstaviště včetně křižovatek (celý uliční prostor). Na práce spojené s obnovou vodovodního řadu naváže kompletní rekonstrukce vozovky, chodníků, světelných křižovatek a zastávek MHD. Dále bude obnoveno veřejné osvětlení a kompletně se obnoví dopravní značení.

Plánovaný termín: únor 2023 – průběh roku 2024 (termíny dopravních omezení při pracích TSK budou upřesněny)

https://opravujeme.to/action/1722/

AKTUÁLNÍ DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Práce probíhají v ulici Dukelských hrdinů v jízdním pruhu ve směru jízdy z Veletržní ulice do Strojnické a v chodnících.

Ve 2. etapě práce zasahují do části ulice Šimáčkova.

  • 1. etapa: 22. 4. 2024 - 31. 5. 2024
  • 2. etapa: 1. 6. 2024 - 30. 6. 2024

 

4) OBNOVA VODOVODU A REKONSTRUKCE KOMUNIKACE HARTIGOVA

V ulici Hartigova v úseku Černínova – Zelenky-Hajského proběhne nejprve rekonstrukce vodovodního řadu spočívající v přeložce řadu z chodníku do vozovky, včetně přepojení vodovodních přípojek u objektů. Následně bude provedena kompletní rekonstrukce vozovky a chodníků. Chodníky a parkovací stání budou dlážděné, chodníky pražskou mozaikou a stání včetně vjezdů kamennou kostkou. Vozovka včetně autobusových zálivů bude s asfaltovým povrchem. V rámci rekonstrukce dojde k úpravě odvodnění a dosadbě stromů.

Plánovaný termín: 5.2.2024 – 31.8.2024

https://opravujeme.to/action/1628/

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

V období 5. 2. – 31. 5. 2024 bude v ulici zaveden jednosměrný provoz (od Ohrady k ul. Černínova).

V části ulice Jeseniova, od ulice Rokycanova po ulici Českobratrská bude zakázán vjezd, vyjma vozidel BUS MHD a dopravní obsluhy. Objížďka autobusu bude vedena ulicí Ostromečská, Jeseniova a dále do ulice Zelenky-Hajského. Nově zbudované zastávky budou umístěny na křižovatce Ostromečská x Jeseniova a za křižovatkou Hájkova x Jeseniova.

V tomto období bude postupně zabrán severní chodník a severní část vozovky, bude vytvořen koridor pro pěší včetně vstupu do objektů, vjezd a výjezd z objektů nebude umožněn. Svoz odpadu bude řešen individuálně, stavba zajistí přepravu nádob od domů k místu svozu.

V další etapě rekonstrukce od 1. 6. 2024 do 31. 8. 2024 dojde k úplné uzavírce komunikace Hartigova v úseku Černínova - Zelenky - Hajského, informace k tomuto omezení budou aktualizovány.

 

5) OBNOVA VODOVODU A REKONSTRUKCE KOMUNIKACE PEROUTKOVA

TSK plánuje na rok v 2024-25 realizaci akce „Peroutkova, rek. komunikace, P5 č.a. 999033“, v roce 2026 budou probíhat dokončovací práce mimo hlavní komunikaci. V současné době se vybírá zhotovitel stavby. Z důvodu max. zkrácení termínu výstavby dochází k dohodě mezi zadavateli a bude vybrán jeden dodavatel pro stavbu TSK (rekonstrukce komunikace a odvodnění) a PVS (rekonstrukce vodovodních řadů). Při stavbě dochází ke koordinacím více investorů. Jsou nahlášené stavby společností: Vodafone, T-Mobile, Quantcom, CETIN, DP, THMP, Pe3ny Net, PRE a dalších.

Stavba by měla začít v průběhu 2.Q/2024. Informace o uskutečnění stavby budou všem dotčeným stranám včas předány. Stavba TSK zahrnuje celkovou rekonstrukci uličního prostoru. Dojde k úpravě odvodnění, budou upraveny chodníky, vozovka, parkovací stání, doplněna zeleň a městský mobiliář.

Plánovaný termín: 2.Q/2024 – 2025 (bez omezení i v roce 2026)

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Bude upřesněno po výběru zhotovitele a projednání s DOSS.

 

6) REKONSTRUKCE KOMUNIKACE ĎÁBLICKÁ

Předmětem akce je rekonstrukce stávající komunikace Ďáblická, v úseku U Parkánu - K Lomu, včetně příslušných křižovatek, v zastavěné části obce. V rámci akce bude vyměněna konstrukce vozovky stávající komunikace s krytem z asfaltového betonu, provedeno vyrovnání a výměna poškozených obrub včetně opravy prvků odvodnění (uličních vpustí a jejich přípojek a stavební úprava plochy ve styku ulic Ďáblická - U Parkánu. Vzniknou také nové přechody pro chodce, bude upraveno veřejné osvětlení (posun 1 stožáru, úprava kabel. vedení). Součástí stavby je i rekonstrukce zastávky MHM BUS „K Letňanům“- do centra“, Obnova dopravního značení. Předmětem této stavby TSK nejsou úpravy chodníků, které jsou ve správě MČ Ďáblice.

Plánovaný termín: 15.4.2024 – 12/2024

https://opravujeme.to/action/1708/

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Dle DIR- jednotlivé etapy

  • Et. 1 (od 15.4.2024 – do 14.7.2024): úsek „K Lomu – Kokořínská“- úplná uzavírka obou JP s výlukou automobilové dopravy.
  • Et. 2 (od 29.6.2024 – do 14.7. 2024): křižovatka Kokořínská x Ďáblická
  • Et. 3 (od 14.7.2024): další úseky Ďáblické od „Kokořínské - do ul. U Parkánu/Kostelecké“, včetně křižovatky. Termín bude ještě upřesněný.

 

7) REKONSTRUKCE KOMUNIKACE PRŮMYSLOVÁ (U Stavoservisu - Tiskařská)

Kompletní rekonstrukce vozovky. V tomto úseku projede v jednom směru v pracovní den až 53 tisíc vozidel včetně tranzitní nákladní dopravy, což řadí tuto komunikaci mezi jednu z nejvytíženějších v metropoli. Částečně totiž supluje nedostavěný vnější okruh. Hlavní práce jsou plánovány na letní prázdniny, kdy je intenzita dopravy nižší. Nicméně i v době přípravných prací a při samotné uzavírce musí řidiči počítat s omezením, které způsobí výraznější komplikace a zdržení ve východní části Prahy, a to zejména v dopravních špičkách.

Součástí oprav je výměna konstrukce vozovky včetně podkladových vrstev, úprava odvodnění komunikace, vybudování nových zálivů pro MHD a obnovení dopravního značení.

Plánovaný termín: 6/2024 - 10/2024 (bude upřesněno)

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Celková uzavírka jízdního pásu s převedením dopravy do protisměru.

 

8) VÝSTAVBA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY K BĚCHOVICŮM X V LIPÁCH

Jedná se o výstavbu nové okružní křižovatky a napojení s opravou přilehlých komunikací. Je to akce BESIP.

Stavba zahrnuje vybudování nové okružní křižovatky v místě stávající křižovatky K Běchovicům a V Lipách. Součástí jsou také terénní úpravy. Odvodnění je navrženo pomocí nových uličních vpustí, které budou zaústěny do kanalizace. V rámci stavby bude provedena přeložka veřejného osvětlení.

Plánovaný termín: 07/2024 - 08/2024

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Předpokládá se uzavření komunikace. Povedou se k tomu odpovídající jednání a dopravní omezení bude ještě včas upřesněno.

 

9) REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI V ULICI SPOŘILOVSKÁ

Rekonstrukce opěrné zdi v ulici Spořilovská.

Plánovaný termín: 29. 4. 2024 – 31. 7. 2024

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:
Pohyblivý zábor pravého krajního pruhu pro potřeby stavby – návoz materiálu, apod.

10) REKONSTRUKCE PODCHODU V UL. türkova

Podchod pod ulicí Türkova je ohodnocen stupněm stavu nosné konstrukce VI - velmi špatný a spodní stavby IV – uspokojivý. Z toho důvodu dojde k jeho kompletní rekonstrukci.

Plánovaný termín: 6/2024 - 10/2024

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Dle DIR – možný vliv na dopravní režim v ul. Türkova v úseku podchodu, uzavírka jízdního pruhu s převedením do protisměru.