Tisková prohlášení - seznam

Praha získala moderní telematické systémy, i díky pomoci EU

Padesát obnovených světelných signalizačních zařízení (semaforů), nový řídicí systém Hlavní dopravní ústředny TSK, 41 304 metrů optické sítě v pražském metru, 131 strategických detektorů ke shromažďování zásadních dopravních informací, 28 meteorologických čidel a sjednocená komunikační infrastruktura. To vše díky projektu Systém řízení a regulace silničního provozu v hl. městě Praze, který byl zahájen v gesci Technické správy komunikací v roce 2007 a jenž v polovině letošního roku končí. Jeho hlavním cílem bylo pomocí zavádění telematických systémů zmírnit negativní vlivy nárůstu silniční dopravy v hlavním městě. Celkové finanční náklady dosáhly 654 mil. Kč, z toho pak EU poskytla 556 mil. Kč a město 98 mil. Kč.

Projekt Systém a regulace silničního provozu v hl. městě Praze je budován v rámci Operačního programu doprava pod prioritní osou 5 – Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze. Trval celkem 5,5 roku a v rámci 6 oblastí projektu výrazně přispěl ke zlepšení dopravní situace v Praze.

OBLASTI PROJEKTU

Oblast 1 – Řízení prostřednictvím světelných signalizačních zařízení
Díky vybudování oblastní ústředny se snížily náklady na přenosovou kapacitu, zvýšila se spolehlivost řízení v daných částem města (včetně zvýšení rychlosti při hledání příslušné poruchy, výpadku apod.) a celkově se zvýšila efektivita řízení dopravy. V rámci projektu bylo obnoveno celkem 50 světelných signalizačních zařízení.

Oblast 2 – Dopravní řídicí ústředna hl. m. Prahy
V rámci této oblasti projektu byla vybudována dvě nová pracoviště dispečerů, která budou mít na starosti předem definovaná teritoria „Levý břeh Vltavy“ a „Pravý břeh Vltavy“. Dispečeři v těchto teritoriích nebudou dopravu řídit, ale soustředí se na řešení mimořádných situací, dopravních nehod a dalších excesů. Díky celkovému využití všech oblastí v rámci budování systému řízení a regulace městského silničního provozu a po doladění celého systému křižovatek se předpokládá zvýšení propustnosti vybraných křižovatek o 3 – 5%.  

Oblast 3 – Optická síť
Páteřní optická síť je hlavním předpokladem vytvoření kvalitní komunikační spojnice ve městě, která umožní připojení jednotlivých telematických systémů do jednoho centra. Vybudovaná síť umožňuje rychle a kvalitně propojit jednotlivé oblasti ve městě, a tím získat spolehlivé informace o stavu dopravy a příslušné technologie, včetně následné odezvy na řídicí činnost. V rámci projektu bylo instalováno 41 304 metrů optické sítě.

Oblast 4 – Sběr dopravních informací
Ke zlepšení dopravy v Praze se ukázalo jako nezbytné rozšířit sběr telematických dopravních informací.  V rámci projektu bylo tedy instalováno 131 strategických detektorů a strategických úsekových detektorů, které slouží k predikci dopravního proudu, k vyhodnocování dynamických změn v řízení dopravy a ke statistickým účelům.  Zkušenosti z provozu těchto technologií prokázaly jejich pozitivní přínos ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a snížení škodlivých emisí a hluku.

Oblast 5 – Rozšíření funkcionality městské radiové sítě
Jedná se řádově o 200 modemů datově připojených na zařízení proměnných informačních tabulí, proměnných dopravních značek, na řídicí systémy technologické obslužnosti parkovišť, na zařízení meteohlásek a na posypové a údržbové vozy. Díky přechodu z bývalé radiosítě do jednotné radiosítě města MRS provozované v systému TETRA byla zajištěna především stabilita radiopřenosů používaných v rámci celé skupiny telematiky.


Oblast 6 – Meteorologická čidla
Systém meteorologických čidel slouží ke hlídání stavu vozovky a pro zobrazení výstrahy při vlhké a kluzké vozovce.  Za nebezpečných podmínek, jako je např. mokro nebo náledí, resp. namrzající vlhkost, je tato situace systémem indikována ve formě signalizace nebezpečí. V rámci projektu bylo nainstalováno 28 čidel, která provádí diagnostiku teploty povrchu vozovky, výšky vrstvy vody a obsahu zbytkové soli.