Tisková prohlášení - seznam

Praha je připravena na zimní období 2016/2017

Od 1. listopadu vstupuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) do další zimní sezóny, která skončí dle zákona 31. 3. 2017. TSK připravila kompletní Plán zimní údržby komunikací (ZÚK), který jasně definuje postupy prací na komunikacích na celém území metropole.

Připraveny jsou plné sklady posypového materiálu, technika, i unikátní automatický protinámrazový systém. Praha má toto zřízení na sedmi místech a jeho úkolem je upozornit na možnost vzniku náledí a automaticky spustit postřik rizikových míst. 

TSK má ve své správě 2 293 kilometrů z 3 963 kilometrů komunikací na celém území hlavního města. Zbylý počet komunikací, o délce 1670, spravují ostatní správci. V Praze jsou komunikace podle své důležitosti rozděleny do tří základních kategorií. Nejvýznamnější dopravní tepny jsou zařazeny do I. pořadí a TSK zde, ve smyslu zákona, zmírňuje následky a závady ve sjízdnosti do 4 hodin od výjezdu techniky. U páteřních komunikací, označených jako I.a pořadí, se doba zkracuje na 2 hodiny od výjezdu. Místní komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření nadřazených komunikací a to do 12 hodin a u komunikací III. pořadí platí, že se začíná po úklidu komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin.

TSK rovněž zajišťuje úklid 306 hektarů chodníků a nejfrekventovanějších lokalit, důležitých pro chod metropole. Jedná se například o přístupové cesty ke zdravotnickým, sociálním a kulturním zařízením, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, schodům, lávkám, u zastávek veřejné hromadné dopravy či cest k objektům státní správy a samosprávy.

 

Zimní údržba pro 2016/2017 od 1. 11.2016 do 31. 3.2017 v číslech a faktech:

Komunikace ve správě TSK zařazené do zimní údržby jsou rozděleny do jednotlivých pořadí dle důležitosti následovně:

 

1.      motoristické komunikace (dále jen „MK“)

·     I. pořadí - silnice I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy místních komunikací, po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace

·     II. pořadí - zbývající úseky místních komunikací II. třídy nezařazené do I. pořadí, sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace

·     III. pořadí - místní komunikace nezařazené do II. pořadí zimní údržby
 

 

2.      nemotoristické komunikace (dále jen „NMK“) - chodníky a pěší komunikace

 

     •  1. pořadí – zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo    

          státní orgány ČR, orgány hlavního města Prahy a městských částí, k objektům   

          škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra,

          k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody přechodové

          lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky  

          hlavních komunikací.

·  2. pořadí – zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací.

 

Motoristické komunikace:

komunikační síť na území hl. m. Prahy                  3 963 km 

z toho ve správě TSK                                              2 293 km

ostatní správci (orientačně)                                     1 670 km

 

V rámci ZÚK zařazeno:

I. pořadí – 1.340 běžných km (přepočteno na dvoupruh)

II. + III. pořadí – 810 běžných km

 

Nemotoristické komunikace a chodníky:

komunikační síť na území hl. m. Prahy                  1 400 ha

z toho ve správě TSK                                                 800 ha

ostatní správci (orientačně)                                        600 ha 

 

V rámci ZÚK zařazeno:

 1. pořadí                              266 ha                         

 2. pořadí                               40 ha

 

Technika:
I. pořadí  – 70 sypačů

II. a III. pořadí – 51 mechanizmů a možnost využití i sypače I. pořadí po ukončení zásahu na komunikacích I. pořadí.

2 ks sněhových fréz

1 ks sypač pro operativní zásahy Integrovaného záchranného systému (IZS)


Lokality s automatickým postřikem:

Vysočanská radiála (přemostění Kbelské)

Vysočanská estakáda

Wilsonova (přemostění u Bulhara)

K Barrandovu (sjezd na Barrandovský most)

Jižní spojka (přemostění u Mitasu)

Strahovský tunel (přemostění Plzeňské ulice)

Pod Krejcárkem – zařízení je ve správě SŽDC