Tisková prohlášení - seznam

Březiněves chrání nová protihluková stěna podél Cínovecké

V posledním listopadovém víkendu 2015 dokončila Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) úpravu protihlukového valu a navazující protihlukové stěny podél Cínovecké ulice. Celkem se jedná o úsek v délce cca 600 m. Stávající nízký protihlukový val byl doplněn v koruně o protihlukovou stěnu výšky min. 6,75 m nad úrovní komunikace. 
 
„Na základě požadavku občanů a měření hluku v obytné zástavě, sousedící s rychlostní komunikací Cínovecká, jsme vznesli požadavek na úpravu stávajícího nevyhovujícího protihlukového valu,“ uvedl Jiří Haramul starosta MČ Praha - Březiněves a dodává; “protihluková stěna je navržena jako dočasná po dobu výstavby napojení R8 na R1 a s ním souvisejících dalších systémů protihlukových opatření.“
 
„Po skončení těchto úprav dojde k měření hlučnosti a podle výsledků budeme případně plánovat další opatření vedoucí ke snížení hlukové zátěže v této lokalitě,“ uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek.
Měření hluku proběhne na jaře s vyhodnocením, o kolik výstavba zlepšila poměry za stěnou. Vyjádří se i Hygienická stanice hlavního města Prahy, která vydá souhlas s kolaudací. Teprve poté může TSK o kolaudaci požádat.
  
„Z důvodu časové náročnosti stavby a systému financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury jsme přípravné práce zahájili již v srpnu a termín ukončení výstavby byl naplánován do konce roku 2015, což se nám s časovou rezervou podařilo,“ uvedl Ladislav Pivec, šéf TSK a dodává; „stavba se obešla bez dopravních omezení.“
 
Stěna je navržena jako montovaná z prefabrikovaných železobetonových sloupů ve tvaru H a panelů. Založení sloupů je na pilotách o průměru 600 mm a délce cca 8 m. Stěna je jednostranně pohltivá s absorbéry ve tvaru vlny, střídající horizontální a vertikální orientaci.
Součástí stavby byla pomocná příjezdová komunikace, jejíž dočasnost je omezena na dobu max. 6 měsíců.