Tisková prohlášení - seznam

Praha modernizuje systém řízení dopravy

Stejně jako další evropské metropole také Praha se potýká s nárůstem dopravy, což s sebou přináší negativní vlivy, jako jsou například kolony, zhoršená kvalita ovzduší nebo zvýšení hluku. Jen samotná výstavba nových komunikací nestačí a není možná ve všech lokalitách intravilánu města. V současné době se nabízejí dvě základní možnosti, jak se s tímto negativním stavem alespoň částečně vypořádat. Prvním způsobem je nastavený represivní zákaz vjezdu některých vozidel do určitých částí metropole, a druhým je připravit vozidlům co možná nejplynulejší průjezd a tím negativní dopady omezovat. 

První možnost – restriktivní opatření – spočívá v částečném omezení vjezdu do některých oblastí města, vztahující se na určité druhy vozidel, nebo úplné uzavření určité oblasti. Tento postup je v menším či větším rozsahu v současné době nutný, vyžaduje ale precizní analýzu a realizaci včetně doprovodných opatření, jako jsou například alternativní trasy, záchytná parkoviště nebo adekvátní nabídka dostupnosti MHD. Dopravní zátěž ve většině případů z metropole nezmizí, ale pouze se v rámci ní přesune či rozptýlí na jiná místa, a proto je nutné přijímat s tím související kroky a opatření.

Druhá možnost – ovlivňování a řízení dopravy za pomoci dopravní telematiky, která integruje informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím tak, aby při využití stávající infrastruktury bylo možno optimalizovat dopravu, zlepšit bezpečnost provozu a obecně zvýšit kvalitu přepravy. Telematické prvky působí aktivně na dopravní proud a mají pozitivní vliv na dopravu jako celek.

„Právě z důvodu možnosti ovlivňování a řízení dopravy byl Magistrátem hl. m. Prahy iniciován a Technickou správou komunikací realizován, projekt Modernizace a dodávky systému řízení dopravy v hl. m. Praze spolufinancovaný z evropských zdrojů. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení plynulosti provozu na vybraných úsecích, zvýšení bezpečnosti a snížení negativních důsledků silniční dopravy na životní prostředí,“ uvedl Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro dopravu a evropské fondy.


Obnova a výstavba světelných signalizačních zařízení (SSZ) křižovatek

Věcně se projekt modernizace systému řízení dopravy zaměřil na obnovu 90 stávajících SSZ a výstavbu 77 nových řízených křižovatek, které jsou vybavené telematickým systémem.

„Propojení informací ze světelně řízených křižovatek a komunikací s vyšší úrovní řízení a dalšími telematickými systémy umožňuje lepší optimalizaci řízení dopravy, informování a navigování, dále preferenci městské hromadné dopravy a také zajištění návaznosti na řídicí systémy tunelů,“ uvedl Ladislav Pivec, ředitel TSK.

Při dynamickém řízení se mění v rámci signálního programu jednotlivé prvky, zejména délky zelené pro jednotlivé směry, v závislosti na hustotě dopravy. Aktuální reakcí na dopravní zácpu dochází ke zvýšení kapacity křižovatky řízené moderním SSZ až o 20 % a zvyšuje se i plynulost provozu při nižších intenzitách dopravy.

Časově závislé řízení odpovídá variacím dopravy a dopravním potřebám v průběhu dne. Řízení dopravy se umí přizpůsobit ranním a odpoledním špičkám, školním programům, nočnímu provozu nebo víkendovým odjezdům a návratům. Pokud je zavedeno koordinované řízení, projedete v hlavním směru při dodržování stanovené rychlosti všemi křižovatkami v řízeném úseku bez zastavení. Vzhledem k tomu, že skutečná poloha křižovatek neumožňuje ideální obousměrnou koordinaci, je vždy zajištěn delší interval v nej­zatíženějším dopravním směru, tj. ráno pro příjezd do centra a odpoledne pro odjezd z centra.