Web Content Viewer (JSR 286)

Zkušební provoz Tunelového komplexu Blanka

Informace o průběhu zkušebního provozu Tunelového komplexu Blanka

Provozní a technické údaje TKB
V sobotu 19. 9. 2015 byl v Praze uveden do provozu tunelový komplex Blanka (TKB). Jeho jádrem jsou tři na sebe navazující automobilové tunely mezi mimoúrovňovými křižovatkami Malovanka a Troja o celkové délce 5,5 km (tunely Brusnický 1,4 km, Dejvický 1,0 km a Bubenečský 3,1 km). Návrhová a nejvyšší dovolená rychlost je 70 km/h, výška průjezdného profilu 4,8 m, maximální podélný sklon 5 %, nejmenší poloměr směrového oblouku 300 m.

Intenzita automobilové dopravy
Technická správa komunikací hlavního města Prahy průběžně monitoruje počty projíždějících vozidel na vybraných významných charakteristických profilech komunikací v Praze s využitím sčítacích technologií (místa vybavená automatickými technickými zařízeními pro trvalé sčítání projíždějících automobilů), pro zjištění vlivu zprovoznění tunelu na dopravní poměry ve městě (poznámka: údaje ze sčítacích technologií jsou dostupné nejdříve čtvrtý den po dni sčítání).

 

Pro posouzení dopravních dopadů TKB na automobilovou dopravu ve městě byly vybrány charakteristické dopravně významné profily dotčené pražské komunikační sítě. Na nich jsou od otevření TKB průběžně sledovány a v týdenních periodách vyhodnocovány intenzity dopravy.

 

Po počátečním nárůstu počtů projíždějících vozidel v TKB ve IV. kvartálu roku 2015, došlo v souladu s obvyklým průběhem ročních variací intenzit dopravy na počátku roku 2016 k poklesu, který vystřídal další nárůst a to až do poloviny roku 2016. V prázdninovém období (červenec – začátek září) byl zaznamenán prázdninový pokles intenzit dopravy. Od 5. července 2016 do 10. prosince 2016 ovlivnila provoz na Městském okruhu a v jeho okolí rekonstrukce mostu přes kladenskou dráhu spojená s úplnou uzavírkou komunikace Korunovační v úseku ulic Nad Královskou oborou – Na Zátorce.
 
Intenzity dopravy v září 2016 oproti předchozímu měsíci stouply. Během října naopak intenzity klesly a v listopadu udržovaly setrvalý stav. V prosinci se opět zvýšily. Na počátku roku 2017 hodnoty intenzit poklesly a v následujících měsících jejich trend kopíroval roční variace a intenzity dopravy do konce května stoupaly. Tento trend následně vystřídal pokles, který pokračoval až do července. Během srpna nastal mírný nárůst oproti hodnotám předchozího měsíce a podobný vývoj pokračoval od září do prosince 2017. První měsíc roku 2018 znamenal pokles oproti předchozím hodnotám, což koresponduje s obvyklým vývojem v tomto období odpovídajícím ročním variacím.
 
Podrobné informace o tunelovém komplexu Blanka naleznete na www.tunelblanka.cz

 

Aktuální měsíční sumární data jsou zde k dispozici.