Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Úsek dopravního inženýrství

Hlavním úkolem ÚDI je odborně zajišťovat veškeré dopravněinženýrské činnosti pro hlavní město Prahu a podílet se na rozvoji oboru městského dopravního inženýrství. Dále ÚDI zajišťuje správu a výstavbu zařízení a systémů dopravní telematiky na území hl. m. Prahy, především světelné signalizace, a zajišťuje provoz Dopravního informačního centra Praha.

Úsek dopravního inženýrství (ÚDI) nabízí zejména tyto služby:

 • Zpracování dopravněinženýrských dokumentací
 • Zpracování dopravněinženýrských podkladů pro územně plánovací, přípravnou a projektovou dokumentaci staveb
 • Dokumentování potřeb dopravy v jednotlivých časových etapách pro koordinovaný rozvoj městského dopravního systému
 • Dopravní prognózy a posouzení za použití dopravního modelu (VISSIM, VISUM) a jejich následná prezentace
 • Návrhy směrového dopravního značení
 • Projektování organizace dopravy na komunikační síti
 • Řešení dopravního zklidňování, návrhy obytných ulic, pěších zón a cyklistických stezek
 • Regulace automobilové dopravy a návrhy parkovací politiky
 • Projektování dopravních studií a dopravních řešení světelně řízených křižovatek pro izolované i koordinované dynamické řízení včetně preference městské hromadné dopravy a napojení na centrální řízení
 • Hodnocení dopravních poměrů, staveb a opatření z hlediska bezpečnosti dopravy a podklady pro hodnocení dopadů na životní prostředí
 • Zajišťování dopravní výchovy v rámci řešení bezpečnosti silničního provozu (BESIP)
 • Školení řidičů k prohlubování kvalifikace, potřebné k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při řízení vozidla, podle zákoníku práce
 • Prodej nástěnné mapy sítě hlavních komunikací a metra hl.m.Prahy (1:23 000)
 • Další konzultační činnost v oblasti dopravního inženýrství

Nejčastěji poptávanými dopravněinženýrskými podklady jsou:

 • údaje o současných intenzitách automobilové dopravy  - sledovaná komunikační síť obsahuje cca 700 úseků a intenzity jsou k dispozici na stránkách TSK, podrobnější  informace je možné získat v oddělení dopravních analýz a DI koordinace (5210). Kontaktní osobou je Ing. Richard Burgr (mail: richard.burgr@tsk-praha.cz, tel.: 257 015 201).
 • údaje o organizaci dopravy a studie organizace dopravy – konzultace k této problematice - Ing. Marek Karban (mail:marek.karban@tsk-praha.cz, tel.: 257 015 172)
 • kapacitní posouzení křižovatek - více informací poskytne Ing. Eva Kosteasová (mail: eva.kosteasova@tsk-praha.cz, tel.: 257 015 180
 • prognózy intenzit dopravy a dopravní studie – zpracované na dopravním modelu komunikační sítě Prahy. Více informací poskytne Ing. Jiří Zeman (mail: jiri.zeman@tsk-praha.cz, tel.: 257 015 196)

Pro další informace můžete kontaktovat Ing. Václava Bláhu na tel.: 257 015 164 nebo mailem na adresu: vaclav.blaha@tsk-praha.cz.