Web Content Viewer (JSR 286)

Jak si zařídit

Potřebujete si zařídit, a nevíte jak na to?

Zde pro Vás máme základní informace a formuláře nutné pro získání povolení vydávaných společností TSK:

PRONÁJEM VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A KOMERČNÍ ZÁBORY

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ - Kontaktní centrum TSK, Veletržní 1623/24, Praha 7, 170 00

Hodiny pro veřejnost

Komerční zábory:

Parkovací stání:

Věcná břemena:

 

- ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ZÁBOR - 

(NENÍ NUTNÁ OSOBNÍ NÁVŠTĚVA )

 

Dokumenty potřebné k elektronickému i osobnímu podání

   

Nájemní nebo výpůjční smlouvy

tj. stanovisko vlastníka komunikace

 • 1x žádost 
 • 1x plná moc k jednání jménem žadatele 
 • 1x situační plánek (kótovat š x d)
 • 1x výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku
 • předběžný souhlas ÚMČ Praha 1, 2
 • koordinační souhlas se záborem pro komerční účely TSK a.s. pro všechny předzahrádky Praha 5 a 10, ostatní Prahy jen s pevným pódiem
 • restaurační předzahrádky v památkově chráněných územích hl. m. Prahy nutné závazné stanovisko Odboru památkové péče MHMP - pokud došlo ke změnám v restaurační předzahrádce oproti vydanému stanovisku, je potřeba si stanovisko nechat aktualizovat.

BROŽURA Manuál pro kultivovanou Prahu - restaurační předzahrádky

 

   
   

Pozn: Mimo návštěvní dobu TSK se jednání mezi účastníkem jednání a věcně příslušným zaměstnancem TSK konají zpravidla po předchozí dohodě, a to v celém rozsahu pracovní doby.

Více informací o možnostech parkování v Praze naleznete na parking.praha.eu

(NENÍ NUTNÁ PÍSEMNÁ FORMA NEBO OSOBNÍ NÁVŠTĚVA)

ŽÁDOSTI JE MOŽNÉ ZASLAT ELEKTRONICKY PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO FORMULÁŘE 

Hodiny pro veřejnost

Žádost o technické stanovisko

Výše uvedenou a řádně vyplněnou Žádost o technické stanovisko adresovat nebo osobně na podatelnu:

Kontaktní centrum TSK, Veletržní 1623/24, Praha 7, 170 00

Svodná komise TSK - studie, územní souhlas, územní řízení, stavební řízení 

Oddělení správy komunikací TSK - ostatní, ke kterým nevydává stanovisko Svodná komise TSK – např. udržovací práce, ohlášení atd.

Výkopové práce

Souhlas s provedením výkopových prací: žadatel požádá oddělení koordinace o vydání Souhlasu s provedením výkopových prací a předloží požadované dokumenty:

 • vyplněná žádost
 • 1x situace
 • plné moci/zplnomocnění (například smlouvu o dílo) k zastoupení
 • v případě předepsaných koordinací předložit aktuální koordinační zápisy - formulář
 • technické stanovisko Svodné komise nebo Oddělení správy komunikací TSK
 • vyjádření MHMP-EVM (odbor evidence majetku)

Souhlas je vydáván nejdříve 10 týdnů před zahájením prací.

Pokud výkopové práce zasahují do zimního období, které je v termínu od 1. 11. do 15. 3. je nutné nejdříve zažádat Oddělení správy komunikací TSK (OSK TSK) o výjimku.

V případě obdržení Souhlasu s provedením výkopových prací nebo po vyznačení prodloužení termínu povolení požádat Obchodní oddělení o Nájemní (Výpůjční) smlouvu nebo její dodatek.

Po skončení prací nechat zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně geodetického zaměření) a společně s formulářem Oznámení o ukončení prací je předat na oddělení informačního rozvoje (dsps.5300@tsk-praha.cz), a formulář následně na oddělení koordinace

Potvrzený formulář oběma odděleními odevzdá žadatel na OSK TSK a ukončí Nájemní, popř. Výpůjční smlouvu (v případě neukončení se žadatel vystavuje možnosti penalizace).

Stavební zábory (bezvýkopové práce)

Zábory do 150 m2 v délce trvání do 14 dnů - vyřizuje Obchodní oddělení (není nutný Souhlas oddělení koordinace).

Zábory nad 150 m2 v délce trvání nad 14 dnů  - je nutný Souhlas oddělení koordinace.

Souhlas je vydáván nejdříve 10 týdnů před zahájením prací.

Žadatel požádá oddělení koordinace ( o vydání Souhlasu se záborem (lešení, kontejner, stavební výtah, ohrada, předzahrádka s pódiem apod.) a předloží požadované dokumenty:

 • vyplněná žádost
 • 1x situace
 • plné moci/zplnomocnění (například smlouvu o dílo) k zastoupení
 • v případě předepsaných koordinací předložit aktuální koordinační zápisy - formulář

Po obdržení Souhlasu se záborem, nebo po vyznačení prodloužení termínu povolení požádat Obchodní oddělení (Kontaktní centrum TSK) o Nájemní (Výpůjční) smlouvu nebo její dodatek.

Žadatel je povinen ukončit Nájemní, popř. Výpůjční smlouvu na Oddělení správy komunikací TSK (OSK TSK). 

Pokud žadatel neukončí Souhlas, vystavuje možnosti penalizace.


Zábory pro komerční účely

Oddělení koordinace vydává Souhlas se záborem pro komerční účely pouze v případech, u kterých to vyžaduje povaha záboru (např. předzahrádka s pódiem). Žadatel je na to upozorněn při podání žádosti na obchodním oddělení. O Nájemní (Výpůjční) smlouvu na zábory pro komerční účely je třeba požádat Kontaktní centrum TSK, (Veletržní 1623/24). Pozn.: Zábory pro komerční účely jsou automaticky vyřazovány z evidence po uplynutí povoleného termínu (není je potřeba ukončovat).

Formuláře jsou k dispozici v části Komerční smlouvy, ZTP.

 

Žádost o vypracování nájemní případně výpujční smlouvy pro stavební zábory 

Formulář Žádost o ukončení nájemní smlouvy 

Formulář Žádost o dodatek nájemní smlouvy

Formulář "Žádost o nájemní případně výpůjční smlouvu pro stavební zábor"

Přílohy:

1. Situační plánek
2. Kopie živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců

3. Plná moc/zplnomocnění (například smlouvu o dílo) k jednání jménem investora
4. Plná moc/zplnomocnění (například smlouvu o dílo) k jednání jménem žadatele

5. Stanovisko odd. koordinace TSK /Výkopové povolení, Souhlas se záborem/

6. Vyjádření Svodné komise TSK nebo oddělení správy komunikací

7. Vyjádření EVM - MHMP
8. Smlouva o trvalém uložení inženýrských sítí (věcného břemene)

 

Informace k přílohám

1. Situační plánek
- plánek záboru komunikace s přesným označením plochy záboru

 

2. Kopie živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců
- není třeba dokládat ověřenou kopii

 

3. Plná moc k jednání jménem investora
- Pokud je smlouva uzavírána fyzickou nebo právnickou osobou v zastoupení jiným subjektem, pak lze toto učinit výhradně na základě předložené a ověřené plné moci, kterou uděluje zmocnitel zmocněnci, a která se stává nedílnou součástí smlouvy určené pro TSK.

 

4. Plná moc k jednání jménem žadatele
- Pokud je smlouva uzavírána osobou žadatele, která není statutárním orgánem žadatele, pak lze toto učinit výhradně na základě předložené a ověřené plné moci, kterou uděluje zmocnitel zmocněnci, a která se stává nedílnou součástí smlouvy určené pro TSK.

5. Stanovisko odd. koordinace TSK
- stanovisko nebude požadováno u bezvýkopových záborů v době trvání ne delší než 14 dnů do velikosti záboru 150m2

ŽÁDOSTI JE MOŽNÉ ZASLAT ELEKTRONICKY PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE - ZDE

Nebo osobně přes Kontaktní centrum TSK

 Formulář "Žádost o vydání souhlasu se záborem"

 

6. Vyjádření Svodné komise TSK nebo technické stanovisko oddělení správy komunikací
Svodná komise - ke studii stavby nebo k PD k územnímu řízení a stavebnímu řízení

 Projektovou  dokumentaci lze podat: 

 

 ELEKTRONICKY PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE - ZDE 

 

Oddělení správy komunikací - při zásahu do komunikací u akce na ohlášení

 

7. Vyjádření MHMP - Odboru evidence majetku
- u výkopů a v případě požadavku Svodné komise TSK, dále u akcí na ohlášení

Pracoviště EVM - MHMP: Praha 1, nám. Franze Kafky 1
(více info na 
stránkách magistrátu hl.m. Prahy)

 

8. Smlouva o trvalém uložení inženýrských sítí, smlouva o zřízení věcného břemene
- u výkopů na inženýrské sítě, podzemní objekty, opěrné zdi a jejich kotvení, vjezdy
apod. a ve všech případech je-li předepsána EVM – MHMP

Smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu konečnou řešte přes Kontaktní centrum TSK

Formulář Žádost o věcné břemeno - smlouva budoucí

Formulář Žádost o věcné břemeno - smlouva konečná

 

Lhůty pro vyřizování žádostí:

V případě dodání všech nezbytných podkladů jsou žádosti o uzavření smluv na jednoduché krátkodobé zábory (kontejner, lešení) vyřizovány do 2 týdnů, složité žádosti (inženýrské sítě a víceetapové akce, akce s nutností zveřejnit záměr pronajmout) jsou zpracovány v termínu do 4 týdnů v případě žádostí podaných s větším předstihem v termínu 30 dní před plánovaným zahájením zvláštního užívání.

 

 

Platební podmínky uzavření smlouvy:

Výše nájemného je stanovena platným Usnesením Rady HMP č. 1858 ze dne 1. 8. 2022.

úhrada nájemného: č.ú.: 29022-5157998/6000
variabilní symbol je číslo nájemní smlouvy ( bez lomítek).

Po ověření úhrady celého nájemného bude předán nájemci smluvený počet smluv.

 

1. Svodná komise

Hodiny pro veřejnost

Projektovou  dokumentaci lze podat pouze: 

ELEKTRONICKY PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE - ZDE 

Od ledna 2002 vydáváme pouze jedno souhrnné stanovisko za TSK a.s. ke studii stavby, územnímu souhlasu, územnímu řízení a stavebnímu řízení –    a to Svodnou komisi, součástí které je i koordinační vyjádření.

Od žadatele požadujeme spolu s vyplněním všech základních údajů nahrát postupně jednotlivé přílohy projektové dokumentace s jejich názvem v identické struktuře jako u tištěné formy PD:

tzn. 1 x kompletní PD ke studii stavby, nebo pro příslušné řízení (PD musí mimo jiné obsahovat přehlednou koordinační situaci s názvy komunikací, rozlišení vozovek a chodníků, zakreslení požadované akce, nejbližší křižovatku, číslo popisné/orientační, číslo parcelní, katastrální mapu)

2. Souhlas s připojením vjezdu na komunikaci, souhlas s provedením prací pro ohlášení stavebnímu úřadu, nebo stavby, které nevyžadují žádné řízení nepatří do Svodné komise TSK.

Potřebujete-li pouze souhlas s připojením vjezdu na komunikaci dle zákona 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro potřeby Odboru dopravy, souhlas TSK a.s. s provedením prací pro ohlášení stavebnímu úřadu, nebo souhlas se stavbou nevyžadující žádné řízení, adresujte Vaše podání na TSK a.s. – kontaktní centrum, Veletržní 1623/24, 170 00, Praha 7 to poštou, prostřednictvím podatelny, nebo datové schránky.

Úsek dopravního inženýrství (5200a úsek telematiky (1200) nabízí zejména tyto služby:

 1. Zpracování dopravněinženýrských dokumentací
 2. Zpracování dopravněinženýrských podkladů pro územně plánovací, přípravnou a projektovou dokumentaci staveb
 3. Dokumentování potřeb dopravy v jednotlivých časových etapách pro koordinovaný rozvoj městského dopravního systému
 4. Dopravní prognózy a posouzení za použití dopravních modelů (VISSIM, VISUM) a jejich následná prezentace
 5. Návrhy směrového dopravního značení
 6. Projektování organizace dopravy na komunikační síti
 7. Řešení dopravního zklidňování, návrhy obytných ulic, pěších zón a cyklistických stezek
 8. Regulace automobilové dopravy a návrhy parkovací politiky
 9. Projektování dopravních studií a dopravních řešení světelně řízených křižovatek pro izolované i koordinované dynamické řízení včetně preference městské hromadné dopravy a napojení na centrální řízení
 10. Hodnocení dopravních poměrů, staveb a opatření z hlediska bezpečnosti dopravy a podklady pro hodnocení dopadů na životní prostředí
 11. Zajišťování dopravní výchovy v rámci řešení bezpečnosti silničního provozu (BESIP)
 12.  
 13. Další konzultační činnost v oblasti dopravního inženýrství

Nejčastěji poptávanými dopravněinženýrskými podklady jsou:

 • údaje o současných intenzitách automobilové dopravy  - sledovaná komunikační síť obsahuje cca 950 úseků a intenzity jsou k dispozici na stránkách TSK, v tištěné podobě je možné informace získat v oddělení dopravních analýz a DI koordinace (2132). Kontaktní osobou je Ing. Richard Burgr (mail: richard.burgr(zavináč)tsk-praha.cz, tel.: 725 978 378).
 • údaje o organizaci dopravy a studie organizace dopravy – konzultace k této problematice - Ing. Marek Karban (mail:marek.karban(zavináč)tsk-praha.cz, tel.: 602 159 623)
 • kapacitní posouzení křižovatek - více informací poskytne Ing. Eva Kosteasová (mail: eva.kosteasova(zavináč)tsk-praha.cz, tel.: 724 216 865)
 • prognózy intenzit dopravy a dopravní studie – zpracované na dopravním modelu komunikační sítě Prahy. Více informací poskytne Ing. Jiří Zeman (mail: jiri.zeman(zavináč)tsk-praha.cz, tel.: 602 219 041)

Pro další informace můžete kontaktovat ředitele úseku dopravního inženýrství Ing. Michala Peterku na tel.: 602 159 733 nebo mailem na adresu: michal.peterka(zavináč)tsk-praha.cz .

ŽÁDOST O NÁHRADU ŠKODY 

ÚRAZY / ŠKODY NA MAJETKU

 

Náležitosti žádosti o náhradu škody:

poškozený zašle „Žádost o náhradu škody“ adresovanou na  TSK  hl.m. Prahy, a.s. – právní oddělení, Veletržní 1623/24, 170 00 PRAHA 7 - Holešovice, nebo makléři společnosti HV Group s.r.o.na paní Anetu Kovářovou , tel.: 739 304 427, e-mail:  aneta.kovarova(zavináč)hvgroup.cz, anebo přímo právnímu oddělení TSK Praha a.s. na e-mail lenka.reznickova(zavináč)tsk-praha.cz 


V žádosti uvede: kdy se tak stalo (datum a čas události), kde (část Prahy, název ulice),   dále co se  mu přihodilo, z jaké příčiny se tak stalo, jméno, adresu příp. telefon.

K určení odpovědnosti naší organizace za vzniklou škodu dále  žádáme o zaslání situačního plánku /náčrtku/ s vyznačeným místem, kde k úrazu (události) došlo, např. v blízkosti jakého č.p. ulice se tak stalo, aby toto místo mohlo být přesně identifikováno naším oblastním správcem.

Při vzniku úrazu je součástí žádosti o náhradu škody doložení fotokopie lékařské zprávy z l. lékařského ošetření.
Po obdržení žádosti o náhradu škody + uvedených příloh, je událost prošetřena a o výsledku je poškozený písemně informován.

 

ŽÁDOST O NÁHRADU ŠKODY - VOZIDLA

Náležitosti žádosti o náhradu škody:

Řidič poškozeného vozidla před jeho opravou kontaktuje ve věci hlášení pojistných událostí makléře, společnost HV Group s.r.o. na e-mail: hlaseni.skody(zavináč)hvgroup.cz, popřípadě přímo paní Anetu Kovářovou , tel.: 739 304 427, e-mail:  aneta.kovarova(zavináč)hvgroup.cz, která domluví prohlídku poškozeného vozidla technikem smluvní pojišťovny Pojišťovna VZP a.s., případně sdělí další požadované informace týkající se zdokumentování vzniklé škody.

Poškozený dále zašle: Žádost o náhradu škody, kterou může zaslat makléři, společnosti HV Group s.r.o. na výše uvedené kontakty, anebo přímo právnímu oddělení TSK Praha a.s. na e-mail lenka.reznickova(zavináč)tsk-praha.cz 

V žádosti uvede kdy (datum a čas nehody), kde (část Prahy, název ulice), co se mu přihodilo, z jaké příčiny, případné fotografie místa události, co bylo poškozeno, typ, RZ (registrační značku) a kopii velkého TP (technického průkazu) poškozeného vozidla, jméno majitele vozidla, dále řidiče v době nehody + kopii jeho ŘP (řidičský průkaz), adresu majitele vozidla, příp. telefon. K určení odpovědnosti naší organizace za vzniklou škodu žádáme o zaslání situačního plánku, s vyznačeným místem, kde k události došlo popř. č. sloupu veřejného osvětlení apod., aby toto místo mohlo být přesně identifikováno naším oblastním správcem, či specializovaným pracovištěm.
 
V případě, kdy byla k nehodě poškozeným přivolána POLICIE ČR, žádáme o doložení kopie protokolu – záznamu o nehodě (euroformuláře). Pokud technik TSK sdělí na místě č.závady, poškozený ho uvede ve své žádosti.
 
Po obdržení žádosti o náhradu škody je událost prošetřena a o výsledku je poškozený písemně informován.

Došlo-li k odstranění a vrácení Vašeho vozidla na pozemní komunikaci, tzv. technickému úkonu, z veřejného zájmu, bylo v takovém případě postupováno dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění.

Znění příslušné části zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích:

§19b

Odstranění silničního vozidla vlastníkem pozemní komunikace

(1) Je-li to nezbytné pro naplnění účelu dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel podle § 19a, je vlastník pozemní komunikace oprávněn odstranit silniční vozidlo ponechané na pozemní komunikaci v rozporu s tímto zákazem nebo omezením a odstavit je na vhodném místě. Po pominutí důvodů pro odstranění silničního vozidla je vlastník pozemní komunikace povinen vozidlo bez zbytečného odkladu vrátit na místo, odkud bylo odstraněno, nebo na jiné vhodné místo v bezprostředním okolí viditelné z místa, odkud bylo vozidlo odstraněno. Není-li to možné, oznámí vlastník pozemní komunikace provozovateli silničního vozidla a Policii České republiky místo, kde je možné vozidlo vyzvednout, a způsob jeho vyzvednutí.

 

(2) Bylo-li dopravní značení na pozemní komunikaci umístěno alespoň 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel, nese náklady na odstranění, odstavení a vrácení silničního vozidla jeho provozovatel; to neplatí, prokáže-li závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo včas odstranit. Nenese-li náklady na odstranění, odstavení a vrácení silničního vozidla jeho provozovatel, nese je v případě dočasného zákazu nebo omezení přijatého na návrh podle § 19a odst. 2 navrhovatel....

_____________________
 

Nařizovatelem provedení technického úkonu nadzvednutí či odtahu Vašeho vozidla byla Správa služeb hl. m. Prahy, která je také za tento akt zcela odpovědna od okamžiku jeho započetí po navrácení vozidla na původní místo, případné za střežení vozidla na odtahovém parkovišti až do okamžiku jeho vyzvednutí.

V souladu s výše uvedeným zákonem má provozovatel vozidla možnost žádat navrhovatele dočasného zákazu či omezení stání, v tomto případě tedy naši společnost, o úhradu nákladů spojených s technickým úkonem nebo odtažením vozidla, pakliže prokáže „závažné důvody“, které mu znemožnily odstranit vozidlo z příslušné komunikace na dobu provádění úklidu, či jiné akce zde probíhající.

Jak postupovat

 1. Zašlete žádost prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., 170 00 Praha 7, Veletržní 1623/24, nebo elektronicky na monika.haberzettlova(zavináč)tsk-praha.cz, ve které je nutno uvést:
  1. jméno příjmení a adresu žadatele,
  2. registrační značku vozidla,
  3. datum a místo technického úkonu/odtahu
  4. uváděný závažný důvod, který Vám jako žadateli znemožnil vozidlo včas z komunikace odstranit
 2. V případě obdržení oznámení, že uváděný důvod je uznatelný za důvod k poskytnutí náhrady vynaložených nákladů, budete zároveň vyzváni k doložení kopií následujících dokladů:
  1. o úhradě poplatku Správě služeb hl. m. Prahy za provedený úkon s vozidlem, pokud jste již příslušnou částku zaplatili
  2. o vlastnictví či oprávněnosti užívat předmětné vozidlo,
  3. prokazujících uvedený důvod, který Vám znemožnil vozidlo včas odstranit z pozemní komunikace a pro který nebyla tak z Vaší strany respektována dočasná změna úpravy silničního provozu.

Pokud jste již příslušnou částku zaplatili, dále budete v rámci tohoto oznámení vyzváni ke sdělení způsobu zaslání peněžní částky, která Vám bude vyplacena po předložení uvedených dokladů.

Pokud nebude Vámi uváděný důvod posouzen jako uznatelný, obdržíte oznámení, že Vámi uvedený důvod není uznatelný pro poskytnutí náhrady vynaložených nákladů, včetně důvodu odmítnutí.

Bez doložení všech dokladů nezbytných k vyřízení nemůže být Vaší žádosti vyhověno.

V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte Mgr. Moniku Haberzettlovou tel: 722 975 976, monika.haberzettlova@tsk-praha.cz.

Usnesení Rady HLMP k návrhu zásad a technických podmínek pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě:

Co je to TSK-INFO?

TSK-INFO je služba pro Vaší aktuální informovanost. Zaregistrováním do této služby budete mít vždy informace z vybrané oblasti ve Vaší e-mailové schránce. Kdykoliv později můžete přidávat či ubírat další informační zdroje přesně podle Vašich zájmů.

Služba TSK-INFO nabízí:

 • upozornění na blížící se čištění komunikací
 • zasílání aktuálního stavu obsazenosti parkovišť P+R na území hlavního města Prahy
 • zasílání tiskových prohlášení TSK

Spustit službu TSK-INFO

S žádostí na vyzvednutí zapadlého předmětu (klíče apod.) z uliční vpusti kontaktujte náš centrální dispečink na tel.: 224 237 725, který je vám k dispozici 24/7.