Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Jak si zařídit

Potřebujete si zařídit, a nevíte jak na to?

Připravili jsme pro Vás stránky, které Vám poskytnou základní informace/formuláře nutné pro získání různých povolení vydávaných společností TSK Praha.

Technické stanovisko k projektové dokumentaci

Žádost o technické stanovisko adresovat: TSK, Řásnovka 8, Praha 1, 110 15
Svodná komise TSK - studie, územní souhlas, územní řízení, stavební řízení
nebo
OS TSK (Oblastní správa TSK) - ostatní, ke kterým nevydává stanovisko Svodná komise TSK – např. udržovací práce, ohlášení ad.

Výkopové práce

Hodiny pro veřejnost na odd. koordinace (Po + ST 8.00 – 11.30, 12.30 – 15.00)

Souhlas s provedením výkopových prací: žadatel požádá osobně v hodinách pro veřejnost oddělení koordinace (budova Řásnovka 8, Praha 1, 2. patro) o vydání Souhlasu s provedením výkopových prací a předloží požadované dokumenty:

 • 2x situace
 • plné moci k zastoupení
 • v případě předepsaných koordinací předložit aktuální koordinační zápisy - vzor
 • technické stanovisko Svodné komise nebo OS TSK
 • vyjádření MHMP-EVM (odbor evidence majetku)

Pozn.: Souhlas je vydáván nejdříve 2 měsíce před zahájením prací. V případě, že výkopové práce zasahují do zimního období, které je v termínu od 1. 11. do 15. 3. je nutné nejdříve zažádat OS TSK o výjimku.

Pro prodloužení Souhlasu s provedením výkopových prací je nutné předložit originál. Na kopie není možné povolení prodloužit.

V případě obdržení Souhlasu s provedením výkopových prací nebo po vyznačení prodloužení termínu povolení požádat OS TSK o Nájemní (Výpůjční) smlouvu nebo její dodatek.

Po skončení prací nechat zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně geodetického zaměření) a společně s formulářem Oznámení o ukončení prací je předat na oddělení informačního rozvoje, a formulář následně na oddělení koordinace. Polovinu formuláře potvrzenou oběma odděleními odevzdá žadatel na OS TSK a ukončí Nájemní, popř. Výpůjční smlouvu (v případě neukončení se žadatel vystavuje možnosti penalizace).

Žádost o povolení záboru

Hodiny pro veřejnost na odd. koordinace ( Po + ST 8.00 – 11.30, 12.30 – 15.00)

Žadatel požádá osobně oddělení koordinace (Řásnovka 8, Praha 1, 2.patro) o vydání Souhlasu se záborem (lešení, kontejner, stavební výtah, ohrada, předzahrádka s pódiem apod.) a předloží požadované dokumenty:
 • vyplněná žádost
 • 2x situace
 • plné moci k zastoupení
 • v případě předepsaných koordinací předložit aktuální koordinační zápisy - vzor

Pozn.: Souhlas je vydáván nejdříve 2 měsíce před termínem začátku povolení. Pro prodloužení Souhlasu se záborem je nutné předložit originál. Na kopie není možné povolení prodloužit.

Stavební zábory

V případě obdržení Souhlasu se záborem nebo po vyznačení prodloužení termínu povolení požádat OS TSK (Oblastní správa TSK) o Nájemní (Výpůjční) smlouvu nebo její dodatek.

Po skončení záboru předat oddělení koordinace formulář Oznámení o ukončení prací.

Polovinu formuláře potvrzenou oddělením koordinace odevzdá žadatel na OS TSK a ukončí Nájemní, popř. Výpůjční smlouvu (v případě neukončení se žadatel vystavuje možnosti penalizace).

Pozn.: Zábory do 150 m2 v délce trvání do 14 dnů vyřizuje přímo příslušná OS TSK (pokud OS TSK neurčí jinak, není třeba stanovisko oddělení koordinace).

Zábory pro komerční účely

Oddělení koordinace vydává Souhlas se záborem pro komerční účely pouze v případech, u kterých to vyžaduje povaha záboru (např. předzahrádka s pódiem). Žadatel je na to upozorněn při podání žádosti na obchodním oddělení. O Nájemní (Výpůjční) smlouvu na zábory pro komerční účely je třeba požádat obchodní oddělení TSK, (Řásnovka 8, Praha 1, přízemí). Pozn.: Zábory pro komerční účely jsou automaticky vyřazovány z evidence po uplynutí povoleného termínu (není je potřeba ukončovat).

Žádost o vypracování nájemní případně výpujční smlouvy pro stavební zábory

Formulář "Žádost o nájemní případně vypůjční smlouvu pro stavební zábor" ke stažení zde.

Formulář "Zásady rozhodčího řízení TSK" ke stažení zde.

Formulář "Žádost o vydání souhlasu se záborem" ke stažení zde.

Přílohy :
1. Stanovisko odd. koordinace TSK /Výkopové povolení, Souhlas se záborem/
2. Vyjádření Svodné komise TSK
3. Vyjádření OSM - MHMP
4. Smlouva o trvalém uložení inženýrských sítí (věcného břemene)
5. Situační plánek
6. Originál nebo ověřená kopie živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců
7. Ověřená plná moc k jednání jménem investora
8. Ověřená plná moc k jednání jménem žadatele

Informace k přílohám

1. Stanovisko odd. koordinace TSK
- stanovisko nebude požadováno u bezvýkopových záborů v době trvání ne delší než 14 dnů do velikosti záboru 150m2

pracoviště odd. koordinace: Praha 1, Řásnovka 8, 2.patro
telefonní spojení: 257 015 802 - 811
hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 8.00 – 11.30   12.30 – 15.00
Formulář ke stažení: Koordinace

2. Vyjádření Svodné komise TSK
- ke studii stavby nebo k PD k územnímu řízení a stavebnímu řízení
 

pracoviště Svodné komise: Praha 1, Řásnovka 8, 2.patro
telefonní spojení: 257 015 586, 257 015 567 - 568
hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 8.00 – 11.30   12.30 – 15.00
Formulář ke stažení: Svodná komise

3. Vyjádření MHMP - Odboru správy majetku
- u výkopů a v případě požadavku Svodné komise TSK, dále u akcí na ohlášení

Pracoviště OSM - MHMP:Praha 1, nám. Franze Kafky 1
(více info na stránkách magistrátu hl.m. Prahy)

4. Smlouva o trvalém uložení inženýrských sítí, smlouva o zřízení věcného břemene
- u výkopů na inženýrské sítě, podzemní objekty, opěrné zdi a jejich kotvení, vjezdy
apod. a ve všech případech je-li předepsána OSM – MHMP

pracoviště obchodního odd.: Praha 1, Řásnovka 8, přízemí
telefonní spojení: 257 015 518

smlouva o smlouvě budoucí
telefonní spojení.: 257 015 518

konečná smlouva
telefonní spojení: 257 015 223, 257 015 745

hodiny pro veřejnost: 
    pondělí, středa 8:00 – 12:00    13:00 - 17:00
 

Formulář ke stažení: Věcná břemena

5. Situační plánek
- plánek záboru komunikace s přesným označením plochy záboru potvrzený razítkem z oddělení koordinace s číslem povolení, vč. zakreslení stávajícího svislého a vodorovného dopravního značení

7. Plná moc k jednání jménem investora
- Pokud je smlouva uzavírána fyzickou nebo právnickou osobou v zastoupení jiným subjektem, pak lze toto učinit výhradně na základě předložené a ověřené plné moci, kterou uděluje zmocnitel zmocněnci, a která se stává nedílnou součástí smlouvy určené pro TSK.

8. Plná moc k jednání jménem žadatele
- Pokud je smlouva uzavírána osobou žadatele, která není statutárním orgánem žadatele, pak lze toto učinit výhradně na základě předložené a ověřené plné moci, kterou uděluje zmocnitel zmocněnci, a která se stává nedílnou součástí smlouvy určené pro TSK.

 

Informace o pracovištích oblastních správ TSK dle rozdělení městských správních obvodů

Oblastní správa Centrum – OS 1100

pro Prahu 1
pracoviště: Praha 1, Školská 13
telefonní spojení: 257 015 458, 257 015 903, 257 015 906

hodiny pro veřejnost: středa 8.00 – 12.00   13.00 – 15.00

pro Prahu 2
pracoviště: Praha 2, Rejskova 1
telefonní spojení: 257 015 558, 257 015 826
hodiny pro veřejnost: středa 8.00 – 12.00   13.00 – 15.00

pro Prahu 3
pracoviště: Praha 3, Milíčova 24
telefonní spojení: 257 015 377, 257 015 379
hodiny pro veřejnost: středa 8.00 – 12.00   13.00 – 15.00

Oblastní správa Sever – OS 1200

pro Prahu 8
pracoviště: Praha 9, Poděbradská 185
telefonní spojení: 257 015 615
hodiny pro veřejnost: středa 8.00 – 12.00   13.00 – 15.00

pro Prahu 9, 14, 18, 19, 20, 21
pracoviště: Praha 9, Poděbradská 185
telefonní spojení: 257 015 620, 257 015 623
hodiny pro veřejnost: středa 8.00 – 12.00   13.00 – 15.00

Oblastní správa Východ – OS 1300

pro Prahu 10
pracoviště: Praha 10, Krupská 28
telefonní spojení: 257 015 365
hodiny pro veřejnost: středa 8.00 – 12.00   13.00 – 15.00

pro Prahu15, 22
pracoviště: Praha 10, Krupská 28
telefonní spojení: 257 015 368
hodiny pro veřejnost: středa 8.00 – 12.00   13.00 – 15.00

Oblastní správa Jih – OS 1400

pro Prahu 4
pracoviště: Praha 4, Bezová 1
telefonní spojení: 257 015 351, 244 462 510
hodiny pro veřejnost: středa 8.00 – 12.00   13.00 – 15.00

pro Prahu 11, 12
pracoviště: Praha 4, Bezová 1
telefonní spojení: 257 015 356
hodiny pro veřejnost: středa 8.00 – 12.00   13.00 – 15.00

Oblastní správa Jihozápad – OS 1500

pro Prahu 5, 13, 16, 17
pracoviště: Praha 5, Ostrovského 3/253
telefonní spojení: 257 015 317
hodiny pro veřejnost: středa 8.00 – 12.00   13.00 – 15.00

Oblastní správa Severozápad – OS 1600

pro Prahu 6, 17
pracoviště: Praha 6, Bubenečská 15
telefonní spojení: 257 015 778
hodiny pro veřejnost: středa 8.00 – 12.00   13.00 – 15.00

pro Prahu 7
pracoviště:Praha 6, Bubenečská 15
telefonní spojení: 257 015 776
hodiny pro veřejnost: středa 8.00 – 12.00   13.00 – 15.00

Platební podmínky uzavření smlouvy:

Výše poplatku za zpracování smlouvy činí 242,-Kč,( dodatku ke smlouvě činí 61,- Kč).
Úhrada poplatku : č.ú. : 10214002/6000
variabilní symbol je číslo nájemní smlouvy ( bez lomítek).

Výše nájemného je stanovena platným Usnesením Rady HMP č.2141 ze dne 14.12.2004.
úhrada nájemného: č.ú.: 29022-5157998/6000
variabilní symbol je číslo nájemní smlouvy ( bez lomítek).

Po ověření úhrady celého nájemného nebo prvé splátky nejméně ve výši 10.000,- Kč a uhrazení poplatku za zpracování smlouvy bude předán nájemci smluvený počet kopií nájemní smlouvy s vyznačením data předání a podpisem oprávněného přebírajícího.

Plánujete realizaci stavby a potřebujete stanovisko svodné komise? 

 

 • Usnesení Rady HLMP k návrhu zásad a technických podmínek pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě -  ke stažení zde

Od ledna 2002 vydáváme pouze jedno souhrnné stanovisko za TSK ke studii   stavby, územnímu souhlasu, územnímu řízení a stavebnímu řízení – a to Svodnou komisi, součástí které je i koordinační vyjádření.

 

Od žadatele požadujeme spolu se žádostí předložit:

1x kompletní PD pro územní řízení nebo stavební povolení dle zákona č.183/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona   ( ta musí mimo jiné obsahovat přehlednou koordinační situaci s názvy komunikací, rozlišení vozovek a chodníků, zakreslení požadované akce, nejbližší křižovatku, č.orientační popř. popisné, č.parcely, katastrální mapu ) nebo studii stavby

 

Název akce: Praha ?, k.ú. ???, ulice + č.p., parc.č. ???, stavba ???

Termín realizace : např. 1.4.04 - 31.8.04( stačí předpokládaný od - do )

Investor :  název nebo jméno

            adresa

            IČO ( u soukromých investorů rodné číslo)

            odpovědný pracovník + jeho telefon

Inženýring : název nebo jméno

             adresa

             IČO ( u soukromých investorů rodné číslo)

             odpovědný pracovník + jeho telefon 

             plná moc od investora akce

 

Pracoviště Svodné komise : Praha 1, Řásnovka 770/8, 2.patro

Úřední hodiny :  Po + St  8.00 – 11.30    12.30 – 17.00 hodin  

 

Tel. : 257 015 586 – pí. Meidlová

         257 015 567 – pí. Jitka Kusyn Adamová   

         257 015 568 – p.  Vejmelka                                                                                             

 

Projektová  dokumentace  ( se  všemi  výše  uvedenými  náležitostmi a se žádostí adresovanou na  Svodnou komisi TSK )  může  být  do  TSK  podána poštou nebo osobně prostřednictvím podatelny.


Upozorňujeme, že informace ohledně našich kabelových sítí nevyřizujeme písemně, ale je možné je obdržet osobně na adrese Praha 2, Na Bojišti 5, 6.patro, Ing. Muchka, č.tel. : 257 015 942 - každou středu od 7.30 do 12 hodin a na adrese Praha 1, Řásnovka 8, Ing. Burian, č.tel. : 257 015 833.


Potřebujete-li pouze souhlas s připojením vjezdu na komunikaci dle zákona 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro potřeby odboru dopravy nebo souhlas TSK s provedením prací pro ohlášení stavebnímu úřadu, adresujte Vaše podání na TSK – příslušná oblastní správa pro Prahu ??, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 ( poštou nebo osobně prostřednictvím podatelny ).

Došlo-li k odstranění a vrácení Vašeho vozidla na pozemní komunikaci, tzv. Technickému úkonu, z veřejného zájmu, bylo v takovém případě postupováno dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění.

Znění příslušné části zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích:
 

§19b

Odstranění silničního vozidla vlastníkem pozemní komunikace

               (1) Je-li to nezbytné pro naplnění účelu dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel podle § 19a, je vlastník pozemní komunikace oprávněn odstranit silniční vozidlo ponechané na pozemní komunikaci v rozporu s tímto zákazem nebo omezením a odstavit je na vhodném místě. Po pominutí důvodů pro odstranění silničního vozidla je vlastník pozemní komunikace povinen vozidlo bez zbytečného odkladu vrátit na místo, odkud bylo odstraněno, nebo na jiné vhodné místo v bezprostředním okolí viditelné z místa, odkud bylo vozidlo odstraněno. Není-li to možné, oznámí vlastník pozemní komunikace provozovateli silničního vozidla a Policii České republiky místo, kde je možné vozidlo vyzvednout, a způsob jeho vyzvednutí.

 

                (2) Bylo-li dopravní značení na pozemní komunikaci umístěno alespoň 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel, nese náklady na odstranění, odstavení a vrácení silničního vozidla jeho provozovatel; to neplatí, prokáže-li závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo včas odstranit. Nenese-li náklady na odstranění, odstavení a vrácení silničního vozidla jeho provozovatel, nese je v případě dočasného zákazu nebo omezení přijatého na návrh podle § 19a odst. 2 navrhovatel....

_____________________
 

Nařizovatelem provedení technického úkonu nadzvednutí či odtahu Vašeho vozidla byla Správa služeb hl. m. Prahy, která je také za tento akt zcela odpovědna od okamžiku jeho započetí po navrácení vozidla na původní místo, případné za střežení vozidla na odtahovém parkovišti až do okamžiku jeho vyzvednutí.

V souladu s výše uvedeným zákonem má provozovatel vozidla možnost žádat navrhovatele dočasného zákazu či omezení stání, v tomto případě tedy naši organizaci, o úhradu nákladů spojených s technickým úkonem nebo odtažením vozidla, pakliže prokáže „závažné důvody“, které mu znemožnily odstranit vozidlo z příslušné komunikace na dobu provádění úklidu, či jiné akce zde probíhající.

Jak postupovat:

 

 1. Zašlete žádost prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na TSK hl. m. Prahy, 110 15 Praha 1, Řásnovka 770/8, nebo elektronicky na karel.siegel@tsk-praha.cz, ve které je nutno uvést:

a)      jméno příjmení a adresu žadatele,

b)      registrační značku vozidla,

c)      datum a místo technického úkonu/odtahu

d)     uváděný závažný důvod, který Vám jako žadateli znemožnil vozidlo včas z komunikace odstranit

 

 1. V případě obdržení oznámení, že uváděný důvod je uznatelný za důvod k poskytnutí náhrady vynaložených nákladů, budete zároveň vyzváni k doložení kopií následujících dokladů:

a)     o úhradě poplatku Správě služeb hl. m. Prahy za provedený úkon s vozidlem, pokud jste již příslušnou částku       zaplatili

b)    o vlastnictví či oprávněnosti užívat předmětné vozidlo,

c)    prokazujících uvedený důvod, který Vám znemožnil vozidlo včas odstranit z pozemní komunikace a pro který  nebyla tak z Vaší strany respektována dočasná změna úpravy silničního provozu.

 

Pokud jste již příslušnou částku zaplatili, dále budete v rámci tohoto oznámení vyzváni ke sdělení způsobu zaslání peněžní částky, která Vám bude vyplacena po předložení uvedených dokladů.

 

Pokud nebude Vámi uváděný důvod posouzen jako uznatelný, obdržíte oznámení, že Vámi uvedený důvod není uznatelný pro poskytnutí náhrady vynaložených nákladů, včetně důvodu odmítnutí.

 

 

Po předchozí telefonické dohodě lze Vaši žádost podat též elektronickou poštou na JUDr. Karla Siegela, právníka právního oddělení, e-mail: karel.siegel@tsk-praha.cz 

Bez doložení všech dokladů nezbytných k vyřízení nemůže být Vaší žádosti vyhověno.

V případě jakýchkoli nejasností nás kontaktujte na tel: 257 015 424.

Pronájem veřejného prostranství, komerční zábory, vyhrazená stání

 

Komerční zábory:

VŠECHNY DOKLADY JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V ORIGINÁLE NEBO OVĚŘENÝCH KOPIÍCH!

 

Přílohy potřebné k žádostem

VŠECHNY DOKLADY JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V ORIGINÁLE NEBO OVĚŘENÝCH KOPIÍCH!

Vyhrazená stání
 • žádost
 • plánek s vyznačením záboru
 • kopie průkazu ZTP - pouze pro invalidní stání

Nájemní nebo výpůjční smlouvy

tj. stanovisko vlastníka komunikace

 • 1x žádost vč. plánku s vyznačeným záborem
 • 1x výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list (ne starší 3 měsíců)
 • 1x plná moc k jednání jménem žadatele (úředně ověřená)
 • 1x výpis z katastru nemovitostí (pro pronájmy pozemků)

Dále pouze pro: zábory – předzahrádky s pevným pódiem

tj. stanovisko koordinačního odboru TSK

 • 2x situační plánek
 • 1x výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list (ne starší 3 měsíců)
Běžné poplatky za vyhotovení
 • nájemní/výpůjční smlouva - 242,- Kč
 • smlouva s kartou pro prodej - 271,- Kč
 • dodatek ke smlouvě - 61,- Kč
 • smlouva ZTP  invalid. stání - bez poplatku
 • podkl. mat. pro výb. řízení - 605,- Kč
 • vzdání se práva odvolání - 509,- Kč

 

Oddělení:

3000 – úsek ekonomicko – obchodního náměstka, Obchodní oddělení

VEDOUCÍ OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ:  Ing Pavla NEJEDLOVÁ
Tel: 257 015 136
Kancelář: č. 06

 

Hodiny pro veřejnost:

Pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Středa  8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Pozn: Mimo návštěvní dobu TSK se jednání mezi účastníkem jednání a věcně příslušným zaměstnancem TSK konají zpravidla po předchozí dohodě, a to v celém rozsahu pracovní doby.

 

Pracoviště:

Kancelář Jméno a tel. Oddělení, oblast působnosti
Kancelář č. 01

Eva  AMBROŽOVÁ 

Tel: 257 015 319

 

 

Pouze PRAHA 1
- rest. předzahrádky, tržní místa, prodejní stánky.
- reklama do 48 hod.,
- velvyslanectví - celá Praha
- volby  

Kancelář č. 01 Renáta UIBLENOVÁ

Tel: 257 015 153
 
Vyhrazená stání pro držitele ZTP
 
Kancelář č. 05

Helena SUCHARDOVÁ  LISTÍKOVÁ

Tel: 257 015 578

 

Celá PRAHA
- dlouhodobé smlouvy,
- tržiště,
- parkoviště
- nebytové prostory

 

Kancelář č. 03

Olga PANTÁKOVÁ

Tel: 257 015 152

Pouze PRAHA 1
- filmování 
- kulturní a sportovní akce
- parkování do 48 hod.

Kancelář č. 03 

Radka JELÍNKOVÁ 

Tel: 257 015 466


Celá PRAHA 
- rest. předzahrádky 
- tržní místa
- prodejní stánky
- informační „A“ 
- vyhrazené dlouhodobé parkování 
- volby
 
Kancelář č. 04

Radek PETRÁSEK

Tel: 257 015 144

PRAHA  4, 6, 7,  11, 12
- rest. předzahrádky, tržní místa, prodejní stánky
- filmování
- kulturní a sportovní akce
- parkování do 48 hod.
- volby

Kancelář č. 04

Ing. Petr PANOŠ 

Tel: 257 015 143 


PRAHA  3, 5, 8, 13, 
- rest. předzahrádky, tržní místa, prodejní stánky
- filmování
- kulturní a sportovní akce
- parkování do 48 hod.
- informační „A“
- volby
 
Kancelář č. 02

Bohdana MILATOVÁ Dis.

Tel: 257 015 220

Celá PRAHA 2, 9, 10, 14, 15
- rest. předzahrádky, tržní místa, prodejní stánky
- filmování
- kulturní a sportovní akce
- parkování do 48 hod.
- volby

Kancelář č. 10

Hana ČUŘÍKOVÁ

Tel: 257 015 518

Věcná břemena, uložení inženýrských sítí – smlouvy budoucí
Kancelář č. 11

Zbyněk BERNÁŠEK

Tel:  257 015 743

Věcná břemena, uložení inženýrských sítí – konečné smlouvy
Kancelář č. 11

Jana DOUBRAVOVÁ  

Tel: 257 015 223

Věcná břemena, uložení inženýrských sítí – konečné smlouvy

Úsek dopravního inženýrství (ÚDI) nabízí zejména tyto služby:

 1. Zpracování dopravněinženýrských dokumentací
 2. Zpracování dopravněinženýrských podkladů pro územně plánovací, přípravnou a projektovou dokumentaci staveb
 3. Dokumentování potřeb dopravy v jednotlivých časových etapách pro koordinovaný rozvoj městského dopravního systému
 4. Dopravní prognózy a posouzení za použití dopravních modelů (VISSIM, VISUM) a jejich následná prezentace
 5. Návrhy směrového dopravního značení
 6. Projektování organizace dopravy na komunikační síti
 7. Řešení dopravního zklidňování, návrhy obytných ulic, pěších zón a cyklistických stezek
 8. Regulace automobilové dopravy a návrhy parkovací politiky
 9. Projektování dopravních studií a dopravních řešení světelně řízených křižovatek pro izolované i koordinované dynamické řízení včetně preference městské hromadné dopravy a napojení na centrální řízení
 10. Hodnocení dopravních poměrů, staveb a opatření z hlediska bezpečnosti dopravy a podklady pro hodnocení dopadů na životní prostředí
 11. Zajišťování dopravní výchovy v rámci řešení bezpečnosti silničního provozu (BESIP)
 12. Prodej nástěnné mapy sítě hlavních komunikací a metra hl.m.Prahy (1:23 000)
 13. Další konzultační činnost v oblasti dopravního inženýrství

Nejčastěji poptávanými dopravněinženýrskými podklady jsou:

 • údaje o současných intenzitách automobilové dopravy  - sledovaná komunikační síť obsahuje cca 1100 úseků a intenzity jsou k dispozici na stránkách TSK, v tištěné podobě je možné informace získat v oddělení dopravních analýz (7600). Kontaktní osobou je Ing. Jan Adámek (mail: jan.adamek@tskpraha.cz.cz, tel.: 257 015 197).
 • údaje o organizaci dopravy a studie organizace dopravy – konzultace k této problematice - Ing. Marek Karban (mail:marek.karban@tskpraha.cz, tel.: 257 015 172)
 • kapacitní posouzení křižovatek - více informací poskytne Ing. Eva Kosteasová (mail: eva.kosteasova@tskpraha.cz, tel.: 257 015 180
 • prognózy intenzit dopravy a dopravní studie – zpracované na dopravním modelu komunikační sítě Prahy. Více informací poskytne Ing. Jiří Zeman (mail: jiri.zeman@tskpraha.cz, tel.: 257 015 196)

Pro další informace můžete kontaktovat Ing. Vladimíra Kadlece na tel.: 257 015 168 nebo mailem na adresu: vladimir.kadlec@tsk-praha.cz.

ŽÁDOST O NÁHRADU ŠKODY 

ÚRAZY / ŠKODY NA MAJETKU

 

Náležitosti žádosti o náhradu škody :

poškozený zašle „Žádost o náhradu škody“
adresovanou na  TSK  hl.m. Prahy – právní oddělení, Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1 – Staré Město.

V žádosti uvede: kdy se tak stalo (datum a čas události), kde (část Prahy, název ulice),   dále co se  mu přihodilo, z jaké příčiny se tak stalo, jméno, adresu příp. telefon – tj. v případech, kdy k úrazu došlo na vozovce.

K určení odpovědnosti naší organizace za vzniklou škodu dále  žádáme o zaslání situačního plánku /náčrtku/ s vyznačeným místem, kde k úrazu (události) došlo, např. v blízkosti jakého č.p. ulice se tak stalo, aby toto místo mohlo být přesně identifikováno naším oblastním správcem.

Při vzniku úrazu je součástí žádosti o náhradu škody doložení fotokopie lékařské zprávy z l. lékařského ošetření.

Po obdržení žádosti o náhradu škody + uvedených příloh, je událost prošetřena a o výsledku je poškozený písemně informován.

 


 

V případě, že došlo k Vašemu úrazu z důvodu závady ve schůdnosti chodníku, způsobené neodstraněným sněhem /náledím/ do 30.12.2015, se s žádostí o náhradu škody obraťte na:  

 

MAGISTRÁT HL.MĚSTA PRAHY

odbor evidence, správy a využití majetku

Mgr. Tomáš Dolanský

vedoucí oddělení správy majetku

Nám. Franze Kafky 1/16

110 00  PRAHA   1                                                                 

Tel.: +420 236 00 2570, +420 236 00 2729

 

__________________________________________________________________________________________________
 

ŽÁDOST O NÁHRADU ŠKODY - VOZIDLA

Náležitosti žádosti o náhradu škody:

 

Řidič poškozeného vozidla před jeho opravou kontaktuje ve věci hlášení pojistných událostí paní Adélu Dietrichovou, tel.: 226 224 112, 601 329 380 e-mail.: dietrichova@platinum.cz, která domluví prohlídku poškozeného vozidla technikem pojišťovny Kooperativa pojišťovna a.s., případně sdělí další požadované informace týkající se zdokumentování vzniklé škody.

 

Poškozený dále zašle: Žádost o náhradu škody adresovanou na TSK hl.m. Prahy, právní oddělení, Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1

 

V žádosti uvede kdy (datum a čas nehody), kde (část Prahy, název ulice), co se mu přihodilo, z jaké příčiny, co bylo poškozeno, typ a RZ poškozeného vozidla, jméno majitele vozidla, řidiče v době nehody, adresu, příp. telefon. K určení odpovědnosti naší organizace za vzniklou škodu žádáme o zaslání situačního plánku, s vyznačeným místem, kde k události došlo – bližší lokalizaci – tj. např. v blízkosti jakého č.p. ulice, č. sloupu veřejného osvětlení apod., aby toto místo mohlo být přesně identifikováno naším oblastním správcem, či specializovaným pracovištěm.

 

V případě, kdy byla k nehodě poškozeným přivolána POLICIE ČR, žádáme o doložení kopie protokolu – záznamu o nehodě (euroformuláře). Pokud technik TSK sdělí na místě č.závady, poškozený ho uvede ve své žádosti.

 

Po obdržení žádosti o náhradu škody je událost prošetřena a o výsledku je poškozený písemně informován.