Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Úprava dopravního režimu v ulici V Holešovičkách

Na základě podrobného vyhodnocení dosavadního zkušebního provozu Brusnického, Dejvického a Bubenečského tunelu, dojde na základě rozhodnutí ODA MHMP dne 30. 4. ke změně dopravního režimu v ulici V Holešovičkách, v oblasti mimoúrovňové křižovatky Pelc-Tyrolka.   Důvodem úprav je zvýšení plynulosti dopravy ve stávajícím průpletu, navazujícím na připojovací rampu z ulice Povltavská (výjezd z Bubenečského tunelu). V dopravních špičkách zde vznikají kapacitní problémy, které způsobují vystavování kolon vozidel až k portálu Bubenečského tunelu, což vede k nutnosti regulace vjezdu zejména do tunelu Mrázovka a vzniku kolon vozidel v ulici Dobříšská (z bezpečnostních důvodů nelze připustit vznik kolony v tunelu).   Od okamžiku instalace dopravního značení bude stávající připojovací pruh z ulice Povltavská průběžný, což znamená, že vozidla přijíždějící ve směru od ulice Povltavská (z Bubenečského tunelu) budou pokračovat ve směru k D8 (z centra) bez nutnosti přip ...

Oprava silnice z Říčan do Uhříněvsi jde do druhé etapy

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 začne druhá etapa rekonstrukce páteřní komunikace v Říčanech, ulice Přátelství. Původní termín zahájení druhé etapy byl naplánován na začátek května, dodavateli se ale podařilo první etapu rekonstrukce dokončit s téměř dvoutýdenním předstihem. Opravovaný úsek komunikace se nyní přesune směrem k Uhříněvsi, v úseku mezi ul. Pánkova a vjezdem do areálů v Říčanech, díky čemuž bude přístup do všech areálů v obchodní zóně v Říčanech opět bez omezení. Předpokládaný termín dokončení druhé etapy je v polovině června 2017.   Druhá etapa rekonstrukce bude probíhat od 20. dubna do června, na ni naváže třetí a zhruba od srpna do listopadu by měla být realizována etapa poslední.    V rámci stavebních prací je stávající komunikace rozšířena zhruba o 1 m na obě strany na normovou šířku 9,5 m. V místě rozšíření je prováděna sanace podloží a kompletně nová konstrukce podkladních vrstev vymezených betonovým obrubníkem. Poté jsou odfrézovány staré asfaltové vrstvy a nás ...

Ulice Nad Zámečnicí projde kompletní rekonstrukcí

V úterý 18. dubna 2017 zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. (TSK) další část rekonstrukce ulice Nad Zámečnicí v Městské části Praha 5. Stavba se bude realizovat v několika po sobě jdoucích etapách, které jsou plánovány nejdéle do 31. srpna 2017.    Oprava ulice Nad Zámečnicí v úseku Ke Klimentce – U Klikovky byla zahájena již v září 2016 a přerušena na zimní období.    Při rekonstrukci bude opravena kompletní konstrukce chodníků a vozovky a položen nový asfaltový povrch. Vjezdy budou z drobné dlažby. V trase jsou dále navrženy 2 stavební zpomalovací prahy a zvýšení křižovatky s ul. Nad Buďánkami II. Součástí stavby jsou přeložky inženýrských sítí, úprava odvodnění, sadové úpravy a úprava svislého i vodorovného dopravního značení.   Dopravní omezení: Úplná uzavírka po etapách. Oprava proběhne za úplné uzávěry ve čtyřech etapách s ohledem na zachování průjezdu do ulice Nad Buďánkami II s částečnou možností parkování.    ...

Ulice Na Okraji projde kompletní rekonstrukcí

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) zahájí v pondělí 10. dubna 2017 celkovou rekonstrukci ulice Na Okraji v Městské části Praha 6. Stavba se bude realizovat ve čtyřech po sobě jdoucích etapách, které jsou plánovány nejdéle do 10. října 2017. Jedná se o celkovou rekonstrukci chodníků a vozovky ulice Na Okraji a Štolbova v délce 1,5 km, v rámci chodníkového programu Prahy 6.  Je navržena kompletní rekonstrukce vozovky v plném rozsahu konstrukčních vrstev, včetně sanace podloží. Vozovka bude z asfaltového betonu. Dále bude v řešeném území sjednocena podoba silničních obrub a rekonstruován chodník v plném rozsahu konstrukčních vrstev.  Vjezdy a chodníky budou z betonové dlažby, pojížděný chodník bude z žulové kostky.  V celém řešeném území je navržena rekonstrukce odvodnění, přeznačení vodorovného dopravního značení a doplnění svislého dopravního značení. Dopravní omezení: Úplná uzavírka komunikace po etapách. Viz mapa. Termín: 10. 4. 2017 – 10. 10. 2017 ...

Ulice U Zvoničky projde rekonstrukcí

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí v pondělí 3. dubna 2017 celkovou rekonstrukci ulice U Zvoničky v Městské části Praha 6, která je plánována do 31. května 2017.    Jedná se o celkovou rekonstrukci ulice U Zvoničky v rámci chodníkového programu Prahy 6 v délce 360m. Vozovka bude dlážděna kamennou dlažbou a lemována žulovými obrubníky. Součástí stavby bude úprava odvodnění a rektifikace uličních vpustí. Bude upraven dopravní režim na obytnou zónu.   Dopravní omezení: Úplná uzavírka komunikace.   ...

Rekonstrukce ulice Žitomírská

Po zimní přestávce zahajuje v pondělí 3. dubna 2017 Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) rekonstrukci další části ulice Žitomírská na Praze 10, která potrvá do 2. srpna 2017. Jedná se o úsek od ulice Moskevská po ulici Oblouková. Akce byla rozdělena na etapy a v roce 2016 proběhla oprava v úseku Sportovní – Oblouková.     Rekonstrukce spočívá ve výměně povrchu vozovky (živičný) a chodníků (kamenná mozaika) v celém úseku. Dále budou upraveny parkovací zálivy ze stávající velké kostky. Součástí stavby je i úprava odvodnění a přeložka inženýrských sítí.   Dopravní omezení: Úplná uzavírka komunikace. ...

Rekonstrukce ulice U Sluncové

V pondělí 3. dubna 2017 zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) opravu části ulice U Sluncové na Praze 8. V rámci celé stavby bude v roce 2017 provedena rekonstrukce v celé délce t.j. od křižovatky s ulicí Pod Plynojemem až ke stavebním úpravám u objektu Paladio Construzioni a od ul. Nekvasilova po ul. Za Invalidovnou. Stavba bude probíhat až do konce roku 2017.     První etapa (v úseku od ulice Za Invalidovnou po ulici Nekvasilova) potrvá do 30. července 2017. Při stavbě dojde k celkové rekonstrukci komunikace, spočívající v kompletní výměně povrchu vozovky (živice) a k výstavbě a opravě stávajících chodníků, které budou z betonové dlažby. Dále bude obnoveno a doplněno svislé a vodorovné značení. Rekonstrukce také zahrnuje odvodnění komunikace, opravu stávajících nebo zřízení nových kanalizačních stok, přípojek a uličních vpustí.    Dopravní omezení: Úplná uzavírka komunikace po etapách. ...

V Jinonicích vyroste nová lávka pro pěší

Technická správa komunikací hl. m. Prahy zahájila výstavbu nové lávky pro pěší, která je situována v lokalitě Prahy 5 (MČ – Jinonice) na parcelách mezi ulicemi Radlická, U Trezorky, Klikatá a Peroutkova. Nová lávka bude sloužit pro převedení pěšího provozu od stanice metra Jinonice do nově budovaného areálu Waltrovky. První chodci se po lávce projdou na konci září 2017.    „Konstrukce je navržena ve spolupráci s architektem a svým tvarem zapadne do řešení celé lokality, ale jejím největším přínosem je zlepšení dostupnosti a zvýšení bezpečnosti pěšího provozu, který bude oddělen od železničního a silničního provozu,“ uvedl náměstek pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek.   Chodník pro přístup na lávku směrem od Radlické ulice se bude skládat s částí, které budou napojeny na stávající chodník v ulici Puchmajerova a na stávající stezku pro pěší Do polí. Nová část chodníku bude tvořena vyrovnávacím schodištěm. K tomuto schodišti bude navazovat nová část chodníku až k opěře l ...

Zastávky v ulici Archimédova a Milánská projdou rekonstrukcí

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájila opravu čtyř zastávek v ulicích Archimédova a Milánská na Praze 15. Celá tato rekonstrukce bude hotova nejpozději do konce května 2017.   „V letošním roce by měla TSK samostatně opravit třicet zastávek autobusu a další opraví v rámci rekonstrukcí komunikací. Pokud chceme Pražany přivést k veřejné hromadné dopravě, je nutné zajistit cestujícím maximální komfort a kvalitu služeb. Nové zastávky jsou pochopitelně přínosem rovněž z pohledu kvality veřejného prostoru,“  uvedl náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy Petr Dolínek.   V rámci úprav dojde k rekonstrukci celkem čtyř zastávek v obou směrech. Bude sjednocena délka nástupních hran na 42 m a výšky nástupní hrany 160 mm, což umožní pohodlné nastupování. Rekonstrukce zastávek spočívá ve změně jejich celkové konstrukce. Stávající kryt z drobné dlažby bude nahrazen silničními zastávkovými panely.  Stávající konstrukce vozovky a chodníků budou v dotčených ...

V dubnu začíná blokové čištění ulic

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahajuje v pondělí 3. dubna blokové čištění komunikací. Jedná se o celkový strojní a ruční úklid ulic po zimním období. Pro podrobné informace nabízí TSK službu, která včas informuje řidiče o blokovém čištění v jejich lokalitě a to nejen na www.tsk-praha.cz, ale mohou vám zprávy chodit přímo do vašeho e-mailu po zaregistrování na TSK-INFO.   Blokové čištění startuje v pondělí 3. dubna v městských částech Praha 2, 4, 5, 6, 9, 11, 15 a 16. V dalších dnech se čištění rozšíří i v částech Prahy dle předem schváleného harmonogramu. Úklid Pražské památkové rezervace (PPR) na území MČ Praha 1 a 2 proběhne vždy o víkendu. Doba čištění je od 8.00 do 15.00 hod. TSK doporučuje motoristům sledovat dočasné dopravní značení v ulicích. Jedná se o přenosné značky zákaz zastavení, kde je uveden datum a čas. Řidiči je budou potkávat vždy sedm dní před zahájením blokového čištění v konkrétní ulici. Na vytipovaných blocích bude použito přenosné dopravní z ...