Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

O společnosti TSK Praha

Od roku 1963 existovala organizace spravující komunikační majetek města pod názvem "Pražské komunikace". Technická správa komunikací byla zřízena k 1.7.1967 a jako příspěvková organizace začala fungovat od roku 1996. Tato organizace má za úkol spravovat veškerý komunikační majetek hlavního města Prahy.

Správa majetku je pro mnohé z Vás patrně neurčitým pojmem. Bez této činnosti by ve městě nefungovalo nic. Bez soustavné údržby komunikací a jejich příslušenství, ke kterému patří například dopravní značení, světelná signalizace, chodníky, mosty, tunely, zeleň, nábřežní zdi a mnoho dalších objektů, bez letního čištění města a bez tolikrát zatracované zimní údržby by zcela jistě v kratší či delší době došlo nejprve k dopravnímu kolapsu a následně k úplnému ochromení života celého města.

Správa majetku neznamená pouze jeho údržbu, ale jde o velmi složitý soubor činností, který začíná převzetím a zaevidováním nového díla, pokračuje nejrůznějšími druhy údržby a může následovat případná rekonstrukce (částečná, ale i celková), a končí likvidací při dožití díla a jeho vyřazením z evidence. Veškeré činnosti zajišťuje TSK dodavatelským způsobem, protože nezaměstnává v pracovním poměru žádné dělnické profese, zaměřené na správu svěřeného majetku, ale pouze techniky a administrativní pracovníky. Ti celou správu komunikačního majetku organizují a řídí a následně evidují výsledky činnosti odborných firem. 

Od 1. ledna 2008 se TSK sloučila s Ústavem dopravního inženýrství hl. m. Prahy, který je nyní jedním z odborných úseků společnosti. Návrhy dopravněinženýrských opatření ke snižování dopravní nehodovosti, optimalizace organizace a řízení silničního provozu, sledování a vyhodnocování vývoje dopravy i systematická příprava dalších rozvoje celé dopravní soustavy města patří mezi základni úkoly úseku dopravního inženýrství v rámci Technické správy komunikací.

Centrála společnosti je na adrese: Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

Technická správa komunikací hlavního města Prahy nepoužívá datovou schránku. Zákon ji tuto povinnost neukládá.

 

Otázka:

Kdo vlastní TSK a kdy firma vznikla?

Odpověď:

Technická správa komunikací je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. Společnost vznikla v roce 1963 pod názvem Pražské komunikace, jejím nástupcem se stala v roce 1967 Technická správa komunikací, příspěvkovou organizací je od roku 1996. Od 1. ledna 2008 je její součástí bývalý Ústav dopravního inženýrství hl. m. Prahy, který se stal samostatným odborným úsekem TSK.


Otázka:

Je TSK vlastníkem nějakých strojů či zaměstnává například dlaždiče?

Odpověď:

Ne. TSK pracuje výhradně dodavatelským způsobem. To znamená, že na konkrétní činnosti si najímá specializované společnosti, které disponují potřebnou a kvalitních technikou a zkušenými pracovníky.


Otázka:

Kam se mám obrátit v případě, že zjistím závadu na komunikaci a chci ji nahlásit?

Odpověď:

Na hlášení závad a havárií na pozemních komunikacích máme specializovaný dispečink IIKS (Integrovaný inspekční kontrolní systém), který sídlí v ulici Na Bojišti 5. Kontakty naleznete v sekci Informace pro veřejnost – telefonní seznam. Více informací o činnosti dispečinku si můžete přečíst v sekci Informace pro veřejnost – Zařízení ve správě TSK – Dispečink IIKS.


Otázka:

Kde TSK naleznu? Jaká je v TSK pracovní doba?

Odpověď:

Centrála TSK, ve které sídlí vedení společnosti, je na adrese Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1. Další odbory, zejména oblastní správy, jsou rozmístěny po celé Praze tak, aby byly dostupné pro obyvatele jednotlivých městských částí. Jejich adresy a telefonní kontakty si můžete vyhledat v sekci Informace pro veřejnost – Telefonní seznam. Pracovní doba v TSK je od 7 do 15,30 hod.


Otázka:

TSK zajišťuje zimní údržbu. Jak dlouho pro vás vlastně zima trvá?

Odpověď:

Zimní sezóna pro TSK začíná 1. listopadu a končí 31. března. To však neznamená, že když v dubnu nasněží, že nebudeme uklízet.


Otázka:

O kolik komunikací se TSK v zimě vůbec stará?

Odpověď:

TSK zajišťuje zimní údržbu na 2282 km z celkového počtu 3700 km komunikací v metropoli. Komunikace jsou dále rozděleny podle důležitosti. Například komunikace I. pořadí mají délku 1268 km. Jedná se o hlavní dopravní tahy, komunikace, po kterých jezdí městská hromadná doprava či ulice k nemocničním zařízením.


Otázka:

Jsou v Praze ulice, které se v zimě neuklízí?

Odpověď:

Ano, je jich 416 km. Jedná se dopravně méně významné komunikace, které podle vyhlášky hlavního města Prahy neudržujeme.


Otázka:

Pečujete v zimě o všechny chodníky ve městě?

Odpověď:

Ne, TSK v zimě udržuje necelých deset procent chodníků a ploch z celkového množství na území metropole. Zbytek připadá na majitele či správce přilehlých nemovitostí.


Otázka:

Zajišťuje TSK bloková čištění komunikací a kde naleznu informace, jakou ulici budete čistit?

Odpověď:

Ano, TSK zajišťuje bloková čištění pražských komunikací a to ve spolupráci se svými dodavateli. Informace naleznete přímo v jednotlivých ulicích, kde jsou vždy sedm dní před zahájením čištění umístěny značky zákaz zastavení s příslušným datem a časovým úsekem. Kompletní harmonogram je také k dispozici na webu TSK, přímo na hlavní stránce.


Otázka:

Kdo je zodpovědný za odtah vozidel při blokovém čištění?

Odpověď:

Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy. Na ni směřujte veškeré dotazy i případné reklamace. Více informací naleznete na http://www.mppraha.cz/.


Otázka:

Kam mám nahlásit závadu na světelné signalizaci?

Odpověď:

Výstavbu a údržbu světelné signalizace pro TSK zajišťuje společnost Eltodo. Proto se musíte obrátit na její dispečink. Zde jsou kontakty: 800 101 109 (bezplatná linka) nebo 244 470 800, eltodo@eltodo.cz.


Otázka:

Kde získám aktuální informace o dopravní situaci v Praze?

Odpověď:

Na Dopravním informačním centru, které sídlí přímo v srdci pražské hlavní řídící ústředny. Kontakt: 224247052 nebo na elektronické adrese dic@tsk-praha.cz. Dále také na dopravním v dopravní části TSK portálu či na stránkách magistrátu http://www.praha-mesto.cz


Otázka:

V zimě byly v ulicích vidět vozy se zdviženou radlicí. Proč?

Odpověď:

Každý ze strojů je nasazen na předem určený program, jehož délka je v průměru 20 kilometrů. V určité chvíli však nastane situace, kdy mu dojde posypový materiál a musí zamířit do skladu pro novou zásobu. Podobu přejezdu ze svého programu do skladu má ve většině případů zvednutou radlici. V danou chvíli je jeho hlavním úkolem v nejkratší možné době zajet pro nový materiál a vrátit se zpět na svůj program. TSK využívá dva sklady: v Chrášťanech a v areálu Pražských služeb na Praze 9.


Otázka:

Co si mám představit pod pojmem dopravním model?

Odpověď:

Dopravní modely se využívají pro popis reálného i prognózovaného dopravního chování osob a představují účinný nástroj pro dopravní inženýrství a rozvoj města. Dopravněinženýrské výpočty jsou jedním ze zásadních podkladů pro hodnocení dopravních systémů i staveb a rovněž slouží pro posuzování vlivů na životní prostředí. Více informací naleznete v části Dopravní modely města.


1. Název Technická správa komunikací hl. m. Prahy
2. Důvod a způsob založení 
Rozvoj, výstavba, správa, údržba a opravy pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství, včetně pozemků a dalšího nemovitého majetku na území hlavního města Prahy.
Jedná se o příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha.
3. Organizační struktura Viz Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
4.1.  Kontaktní poštovní adresa
 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Řásnovka 770/8
110 15 Praha 1
 
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
 
4.3. Úřední hodiny
 Viz  Kontakty
 
4.4. Telefonní čísla
Telefon: 257 015 111 
Dále viz  Kontakty, kde je uveden telefonní seznam zaměstnanců.
 
4.5. Čísla faxu
Fax:   257 015 968 
 
4.6. Adresa internetové stránky
 
4.7. Adresa e-podatelny
Není zřízena.
  
4.8. Další elektronické adresy
Viz  Kontakty, kde jsou uvedeny elektronické adresy zaměstnanců
5. Případné platby lze poukázat Vzhledem k tomu, že Technická správa komunikací hl. m. Prahy má příjmové účty podle různých druhů příjmů, nelze jeden z nich určit obecně, ale je zapotřebí se vždy domluvit s konkrétním úsekem či oddělením.
6. Identifikační číslo organizace (IČ) 63834197
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ63834197
8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina – viz O společnosti TSK Praha – zřizovací listina

8.2. Rozpočet

Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.
 
Uvádí se schválený rozpočet i jeho pozdější úpravy.
 
Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky nebo na veřejný informační systém s uvedenými informacemi.
9. Žádost o informace
Podáním na podatelně nebo e-mailem, formulář k dispozici v elektronické podobě.
10. Příjem žádosti a dalších podání V úředních hodinách v podatelně, Řásnovka 770/8, 110 15,  Praha 1
11. Opravné prostředky
TSK hl. m. Prahy není správní úřad, proto nevydává rozhodnutí o právech a povinnostech osob ve více instančním správním řízení
12. Formuláře
Formulář k nahlášení poruch a závad na komunikacích:

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/hlaseni-poruch-a-zavad

Další formuláře v rámci podrobných popisů životních situací

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy
  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 361/2000 B., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s ust. § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

14.2. Vydané právní předpisy

TSK hl. m. Prahy nevydává žádné obecně závazné právní předpisy
15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

- Viz Sazebník úhrad

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

- nebylo vydáno žádné usnesení
16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

TSK hl. m. Prahy neeviduje žádné licenční smlouvy

16.2. Výhradní licence

TSK hl. m. Prahy neposkytla žádné výhradní licence
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
18. Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím Poskytnuté informace