Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

O společnosti TSK Praha

Obchodní korporace Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. byla založena dne 19. června 2014 přijetím Stanov společnosti jediným zakladatelem, Hlavním městem Prahou, usnesením č. 40/19 Zastupitelstva hl. m. Prahy, a to v souladu s ustanovením § 8 a § 250 zákona o obchodních korporacích a § 59 zákona o Hlavním městě Praze.

Dne 30. září 2014 byla akciová společnost Technická správa komunikací hlavního města Prahy zapsána do obchodního rejstříku, spisová značka: B 20059 vedená u Městského soudu v Praze, a bylo jí přiděleno IČ 03447286.

Sídlo společnosti:

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

Základní kapitál společnosti činí 100.000.000,- Kč a je rozdělen na 10 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,- Kč.

Zakladatelem společnosti a jediným akcionářem je Hlavní město Praha, IČ 00064581, se sídlem Mariánské nám. č. 2/2, 110 01 Praha 1. Centrála společnosti je na adrese: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. má za úkol spravovat veškerý komunikační majetek hlavního města Prahy. Znamená to v prvé řadě soustavnou údržbu komunikací a jejich příslušenství, ke kterému patří například dopravní značení, světelná signalizace, chodníky, mosty, tunely, zeleň, nábřežní zdi a mnoho dalších objektů, dále letní čištění města a zimní údržbu komunikací.

Správa majetku představuje soubor činností, který začíná převzetím a zaevidováním nového díla, pokračuje nejrůznějšími druhy údržby a může následovat případná rekonstrukce (částečná, ale i celková), a končí likvidací při dožití díla a jeho vyřazením z evidence. Veškeré činnosti zajišťuje TSK dodavatelským způsobem, protože nezaměstnává v pracovním poměru žádné dělnické profese, zaměřené na správu svěřeného majetku, ale pouze techniky a administrativní pracovníky. Ti celou správu komunikačního majetku organizují a řídí a následně evidují výsledky činnosti odborných firem.

TSK se rovněž zabývá opatřeními ke snižování dopravní nehodovosti, optimalizací organizace a řízení silničního provozu, sledováním a vyhodnocováním vývoje dopravy i systematickou přípravou dalšího rozvoje celé dopravní soustavy hl. m. Prahy.

V důsledku uzavření smlouvy o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností mezi Hlavním městem Prahou a obchodní korporací Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., ze dne 12. 1. 2017, došlo s účinností od 1. 4. 2017 k převodu dosavadních činností v oblasti správy komunikačního majetku z dosavadního správce komunikačního majetku hlavního města Prahy příspěvkové organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s.
 

 

Datová schránka: mivq4t3

 

Otázka:

Kdo vlastní TSK a kdy firma vznikla?

Odpověď:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., je obchodní korporací hlavního města Prahy, založenou dne 19. června 2014 přijetím Stanov společnosti jediným zakladatelem a stoprocentním vlastníkem akcií, Hlavním městem Prahou. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 30. září 2014. Komunikační majetek hl. m. Prahy spravuje od 1. 4. 2017.


Otázka:

Je TSK vlastníkem nějakých strojů či zaměstnává například dlaždiče?

Odpověď:

Ne. TSK pracuje výhradně dodavatelským způsobem. To znamená, že na konkrétní činnosti si najímá specializované společnosti, které disponují potřebnou a kvalitních technikou a zkušenými pracovníky.


Otázka:

Kam se mám obrátit v případě, že zjistím závadu na komunikaci a chci ji nahlásit?

Odpověď:

Na hlášení závad a havárií na pozemních komunikacích máme specializovaný dispečink IIKS (Integrovaný inspekční kontrolní systém), který sídlí v ulici Na Bojišti 5. Kontakty naleznete v sekci Informace pro veřejnost – telefonní seznam. Více informací o činnosti dispečinku si můžete přečíst v sekci Informace pro veřejnost – Zařízení ve správě TSK – Dispečink IIKS.


Otázka:

Kde TSK naleznu? Jaká je v TSK pracovní doba?

Odpověď:

Centrála TSK, ve které sídlí vedení společnosti, je na adrese Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1. Další odbory, zejména oblastní správy, jsou rozmístěny po celé Praze tak, aby byly dostupné pro obyvatele jednotlivých městských částí. Jejich adresy a telefonní kontakty si můžete vyhledat v sekci Informace pro veřejnost – Telefonní seznam. Pracovní doba v TSK je od 7 do 15,30 hod.


Otázka:

TSK zajišťuje zimní údržbu. Jak dlouho pro vás vlastně zima trvá?

Odpověď:

Zimní sezóna pro TSK začíná 1. listopadu a končí 31. března. To však neznamená, že když v dubnu nasněží, že nebudeme uklízet.


Otázka:

O kolik komunikací se TSK v zimě vůbec stará?

Odpověď:

TSK zajišťuje zimní údržbu na 2282 km z celkového počtu 3700 km komunikací v metropoli. Komunikace jsou dále rozděleny podle důležitosti. Například komunikace I. pořadí mají délku 1268 km. Jedná se o hlavní dopravní tahy, komunikace, po kterých jezdí městská hromadná doprava či ulice k nemocničním zařízením.


Otázka:

Jsou v Praze ulice, které se v zimě neuklízí?

Odpověď:

Ano, je jich 416 km. Jedná se dopravně méně významné komunikace, které podle vyhlášky hlavního města Prahy neudržujeme.


Otázka:

Pečujete v zimě o všechny chodníky ve městě?

Odpověď:

Ne, TSK v zimě udržuje necelých deset procent chodníků a ploch z celkového množství na území metropole. Zbytek připadá na majitele či správce přilehlých nemovitostí.


Otázka:

Zajišťuje TSK bloková čištění komunikací a kde naleznu informace, jakou ulici budete čistit?

Odpověď:

Ano, TSK zajišťuje bloková čištění pražských komunikací a to ve spolupráci se svými dodavateli. Informace naleznete přímo v jednotlivých ulicích, kde jsou vždy sedm dní před zahájením čištění umístěny značky zákaz zastavení s příslušným datem a časovým úsekem. Kompletní harmonogram je také k dispozici na webu TSK, přímo na hlavní stránce.


Otázka:

Kdo je zodpovědný za odtah vozidel při blokovém čištění?

Odpověď:

Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy. Na ni směřujte veškeré dotazy i případné reklamace. Více informací naleznete na http://www.mppraha.cz/.


Otázka:

Kam mám nahlásit závadu na světelné signalizaci?

Odpověď:

Výstavbu a údržbu světelné signalizace pro TSK zajišťuje společnost Eltodo. Proto se musíte obrátit na její dispečink. Zde jsou kontakty: 800 101 109 (bezplatná linka) nebo 244 470 800, eltodo@eltodo.cz.


Otázka:

Kde získám aktuální informace o dopravní situaci v Praze?

Odpověď:

Aktuální dopravní informace získáte na stránkách TSK v části aktuální doprava nebo na stránkách www.dic.tsk-praha.cz


Otázka:

V zimě byly v ulicích vidět vozy se zdviženou radlicí. Proč?

Odpověď:

Každý ze strojů je nasazen na předem určený program, jehož délka je v průměru 20 kilometrů. V určité chvíli však nastane situace, kdy mu dojde posypový materiál a musí zamířit do skladu pro novou zásobu. Podobu přejezdu ze svého programu do skladu má ve většině případů zvednutou radlici. V danou chvíli je jeho hlavním úkolem v nejkratší možné době zajet pro nový materiál a vrátit se zpět na svůj program. TSK využívá dva sklady: v Chrášťanech a v areálu Pražských služeb na Praze 9.


Otázka:

Co si mám představit pod pojmem dopravním model?

Odpověď:

Dopravní modely se využívají pro popis reálného i prognózovaného dopravního chování osob a představují účinný nástroj pro dopravní inženýrství a rozvoj města. Dopravněinženýrské výpočty jsou jedním ze zásadních podkladů pro hodnocení dopravních systémů i staveb a rovněž slouží pro posuzování vlivů na životní prostředí. Více informací naleznete v části Dopravní modely města.


1. Název Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
2. Důvod a způsob založení, vč. podmínek  Správa (majetková, technická, obchodní a finanční), údržba, opravy a rozvoj silnic II. a III. třídy, místních komunikací a dále i vybraných účelových komunikací na území hl. města Prahy, nakládání s tímto nemovitým majetkem a poskytování služeb s tím spojených, jakož i výkon činností dopravně-inženýrských, stavebně inženýrských a projektových a dalších činností. 
Jedná se o akciovou společnost založenou podle českého práva, jejímž zakladatelem a jediným akcionářem je hl. město Praha.
3. Organizační struktura Viz Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
4.1.  Kontaktní poštovní adresa
 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
 
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Viz  Lokality
 
4.3. Úřední hodiny
 Hodiny pro veřejnost podatelny (ul. Řásnovka):

Pondělí         7:00 - 17:00  
Úterý         7:00 - 15:30
Středa       7:00 - 17:00
Čtvrtek     7:00 - 15:30
Pátek        7:00 - 15:30

Hodiny pro veřejnost Obchodní oddělení (ul. Řásnovka):
Pondělí         8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Středa   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
 
4.4. Telefonní čísla
Telefon: 257 015 111 
Dále viz  Kontakty, kde je uveden telefonní seznam zaměstnanců.
 
4.5. Čísla faxu
Fax:   257 015 968 

Dále viz. Kontakty,  kde je uveden telefonní seznam zaměstnanců.

 
4.6. Adresa internetové stránky
 
4.7. Adresa datové schránky
mivq4t3
  
4.8. Další elektronické adresy

tsk@tsk-praha.cz

dále viz Kontakty, kde jsou uvedeny elektronické adresy zaměstnanců.

5. Případné platby lze poukázat Podáním na podatelně nebo e-mailem nebo do datové schránky, formulář k dispozici v elektronické podobě. 
6. 03447286
7. DIČ CZ 03447286
8. Žádost o informace Podáním na podatelně nebo e-mailem nebo do datové schránky, formulář k dispozici v elektronické podobě.
9. Příjem žádosti a dalších podání V úředních hodinách v podatelně, Řásnovka 770/8, 110 15  Praha 1,
10. Opravné prostředky TSK hl. m. Prahy, a.s., není správní úřad, proto nevydává rozhodnutí o právech a povinnostech osob ve více instančním správním řízení s výjimkou rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proti rozhodnutí TSK hl. m. Prahy, a.s., o odmítnutí žádosti lze podat odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím TSK hl. m. Prahy, a.s.
11. Formuláře
Formulář k nahlášení poruch a závad na komunikacích.

Další formuláře v rámci podrobných popisů životních situací viz  Jak si zařídit

12. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
13. Předpisy

13.1. Nejdůležitější používané předpisy

·         Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

·         Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

·         Zákon č. 361/2000 B., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů

·         Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

·         Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů

Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s ust. § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

13.2. Vydané právní předpisy

TSK hl. m. Prahy, a.s.,  nevydává žádné obecně závazné právní předpisy

14. Úhrady za poskytování informací
14.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

- Viz Sazebník úhrad

14.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

- nebylo vydáno žádné usnesení
15. Licenční smlouvy

15.1. Vzory licenčních smluv

TSK hl. m. Prahy, a.s., neeviduje žádné licenční smlouvy

15.2. Výhradní licence

TSK hl. m. Prahy, a.s., neposkytla žádné výhradní licence

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Viz O společnosti TSK Praha – ke stažení

17. Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím Příspěvková organizace - poskytnuté informace
Akciová společnost - poskytnuté informace