Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

rok 2014 : 0                        
rok 2015 : 2
rok 2016 : 5
rok 2017 (stav k březnu 2017) : 1
text odpovědi   (datová schránka):
 
„Věc:   žádost 106/1999
 
           Uvědomění o odložení žádosti
 
Vážený pane/paní,
dne xx. měsíc 201x jsme do datové schránky Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO 03447286 obdrželi poštu s ID zprávy xxxxxxxxxx a poštu s ID zprávy xxxxxxxxxx.
K Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“) ze dne xx. měsíc 201x, Vám sdělujeme následující:
Požadované informace se nevztahují k působnosti obchodní korporace Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ: 03447286, do jejíž datové schránky (mivq4t3) byla žádost doručena (ID zprávy xxxxxxxxxx a ID zprávy xxxxxxxxxx). Správu komunikačního majetku vykonává příspěvková organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy, IČ: 63834197, která nemá zřízenu datovou schránku, proto je nutné jí žádost doručit jiným způsobem.
Z výše uvedeného důvodu Vaši žádost za Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ: 03447286, ve smyslu § 14 odst. 5 bod c) InfZ
 
                                                          o d k l á d á m e.
 

 

Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 1. Nájemní smlouva „Garážovacího a parkovacího komplexu Wilsonova“ A/39/2028/06):

Do kdy je účinná  shora uvedená smlouva ?

Jaká je aktuální výše nájemného za rok 2018?

Jaké tržby byly nájemcem nahlášeny za rok 2016 a 2017? Jaké celkové nájemné bylo nájemcem zaplaceno za rok 2016 a 2017?

Bylo nájemné progresivně zvýšeno v závislosti na tržbách?

 1.  Nájemní smlouva komunikace při Holešovickém nádraží (1/13/360/0036):  Má TSK hl. m. Prahy, a.s. přehled o tržbách vyplývajících nájemci z nájemní smlouvy?
 1. Nájemní smlouva k parkovišti v Krči (1/13/360/0008):

 Jaká je aktuální výše nájemného za rok 2018?

 Jaké tržby byly nájemcem nahlášeny za rok 2017 a 2018?

Jaké  bylo celkové nájemné zaplacené nájemcem v letech 2016 a 2017?

 


Odpověď:

1.      Nájemní smlouva „Garážovacího a parkovacího komplexu Wilsonova“(A/39/2028/06)

-    Nájemní smlouva je účinná do konce roku 2019. 

-    Výše nájemného pro rok 2018 činí 7 119 000 Kč.

 -   Nájemci nezasílají své tržby TSK hl. m. Prahy a.s.,  z tohoto důvodu neznáme tržby za rok 2016 a 2017.

-  Nájemné za rok 2016 činilo 7 108 344 Kč, za rok 2017 činilo 7 119 000 Kč, celkem za tyto dva roky 14 227 344 Kč.

-   Nájemné nebylo progresivně zvyšováno v závislosti na tržbách nájemce.

 2.      Nájemní smlouva komunikace při Holešovickém nádraží (1/13/360/0036)

-    Nájemné je nájemci nastaveno fixně, a to bez ohledu na jeho tržby, které tak nejsou naší společnosti známy. Nájemné činí 146 836 Kč/rok.

 

3.      Nájemní smlouva k parkovišti v Krči (1/13/360/0008)

      - Výše aktuálního nájemného v roce 2018 činí 243 216 Kč.

-Nájemci nezasílají své tržby TSK hl. m. Prahy, a.s.

      - Nájemné za rok 2016 činilo 242 484 Kč, za rok  2017 činilo 243 216 Kč, celkem za tyto dva roky 485 700 Kč.

      -Nájemné nebylo progresivně zvyšováno v závislosti na tržbách.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • V jaké fázi  je příprava požadované celkové opravy  ulice Žalovská, která má být hotova ke dni 31.12.2018? (žadatel  odkázal na jím přiloženou Výzvu ke zjednání nápravy Úřadu městské části Praha 8 ze dne 31.10.2016, jíž po kontrolní prohlídce předmětné lokality -provedené z podnětu žadatele- vyzval uvedený úřad vlastníka stavby ke zjednání nápravy, spočívající ve   v provedení této opravy).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 •  dle sdělení investičního úseku povinného subjektu, je nutno brát především ohled na koordinaci se správci sítí (výměna vodovodu) ; v současné době probíhá zpracování projektové dokumentace na souvislou údržbu uvedené komunikace. Do přípravy opravy komunikace je zahrnuta příprava opravy odvodnění, kdy tato oprava začne být prováděna samostatně před samotnou realizací opravy povrchů vozovky.
 • Stavba musí být koordinována s výstavbou bytového domu, který se nachází zhruba uprostřed uvedené komunikace a je k němu jediný přístup z ulice Žalovské. V rámci výstavby bytového domu totiž dojde k významným zásahům do komunikace. Stavby jsou tedy koordinovány tak, aby nedošlo k narušení nových povrchů řešených v rámci akce zajišťované TSK hl. m. Prahy, a.s..
 • Souvislá údržba komunikace Žalovská je zařazena do plánu akcí pro rok 2019, avšak bude záležet i na rozsahu financování akcí pro rok 2019, schváleném zakladatelem naší společnosti - hl. m. Prahou.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 1. O protihlukovém opatření Spořilovský plácek : Z jakého důvodu  není  opatření  dokončeno  a proč  nebylo  hotovo do 31.5.2018? Jaký je   termín  dokončení?
 2. O protihlukovém opaření Spořilov I. : V jaké fázi je stavba  a jaký je termín realizace? Kdo odpovídá za dodržení termínu? Kde je možné se o stavbě dozvědět více?
 3. Protihlukové opatření Sliačská – Hlavní : Proč  v úseku Jižní spojky Chodovská-křižovatka s ul.  5.května není dosud omezena rychlost automobilů stejně jako je tomu na Spořilovské spojce a kdy takové opatření může být realizováno? 
 • Předpokládá se v tomto úseku  položení nízkohlučného krytu vozovky stejně jako je tomu v ulici Spořilovské?

 


Odpověď:

Dle informací, poskytnutých právnímu oddělení  investičním úsekem a oddělením protihluků, lze konstatovat k jednotlivým dotazům, uvedeným v žádosti: 

 

 • Ad A)    Protihlukové opatření Spořilovský plácek:
 • Termín dokončení stavby je závislý na koordinaci s přeložkami inženýrských sítí, které je nutno provést před stavbou samotné protihlukové stěny (dále jen PHS). Z důvodu uzavírání smluv se správci inženýrských sítí nebylo možné přeložky realizovat dříve. Nyní probíhá betonáž prahu stěny, následně budou osazovány sloupy a protihlukové panely. Předpokládáme dokončení této PHS do 15. 10. 2018.
 • Ad B) Protihlukové opaření Spořilov I.:
 • PHS Spořilov I. vychází ze Studie proveditelnosti „Stavba č. 41675 Odstraňování hlukové zátěže, etapa 0003, Protihluková stěna u Jižní spojky, podél sídl. Spořilov I., P4“. Celková délka PHS je 714 m. Předmětem akce je demolice stávající nevyhovující PHS a výstavba nové. Dne 4. 9. 2018 nabylo právní moci územní rozhodnutí, bude zahájeno stavební řízení a připravuje se dokumentace pro výběr zhotovitele. Akce je v návrhu rozpočtu TSK, a. s. pro rok 2019, kdy předpokládáme realizaci.
 • Ad C)    Protihlukové opatření Sliačská – Hlavní:
 • Na akci PHS Jižní spojka v úseku Sliačská – Hlavní aktuálně připravujeme projekt a realizaci nové protihlukové stěny v rámci pokračujících protihlukových opatření v oblasti Spořilova.
 • Je vypracována studie proveditelnosti ze srpna 2018 a je projednáván výkup pozemků od soukromého vlastníka. Předpoklad realizace PHS je v roce 2020. PHS Jižní spojka, Sliačská - Hlavní bude přímo navazovat na stávající PHS s názvem Spořilov I. - PHS ležící úseku Spořilovská – Sliačská.
 • Odpovědnost za dodržení termínu nelze fakticky nárokovat, jelikož v povolovacích řízeních (územní a stavební, vliv stavby na životní prostředí) jsou pravidelně uplatňovány námitky a odvolání nejen ze strany dotčených orgánů státní správy, ale i dalších účastníků řízení včetně občanských sdružení. V některých případech znamená tento postup reálnou neprojednatelnost záměru či jeho velké zdržení.  
 • Omezení rychlosti automobilů na Jižní spojce:  stanovení nejvyšší povolené rychlosti na komunikaci Jižní spojka v úseku 5. května – Spořilovská je v kompetenci příslušného silničně správního úřadu, nikoliv naší společnosti.
 • V současnosti jsou hlukové limity na Jižní spojce v úseku 5. května – Spořilovská překračovány pouze v nočních hodinách, na což je do konce roku 2019 vydané platné časově omezené povolení pro provozování nadlimitního zdroje hluku ze silničního provozu. Pokládka nízkohlučného asfaltu je na Jižní spojce spíše výhledová záležitost. Je tomu tak v podstatě ze dvou důvodů - jednak z důvodu snížené životnosti protihlukových směsí oproti standardním při provozu dopravy nad 6 tun, jednak z důvodu probíhající udržitelnosti pokládky stávajících povrhů vzhledem k čerpání dotačních prostředků ze SFDI.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

resp. o  poskytnutí přehledu veškerých soudních sporů (včetně čísel jednacích), které TSK hl. m. Prahy, a.s.  vede na základě žalob, podaných nájemci či bývalými nájemci  z důvodu výpovědí z nájmu, které jim TSK  hl.m. Prahy, a.s. zaslala na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2237 ze dne 12. 9. 2017

 


Odpověď:

Žadateli byl poskytnut přehled sporů s čísly jednacími, které vede Technická správa komunikací hl. m. Praha, a.s. v souvislosti se žalobami vedenými nájemci či bývalými nájemci parkovišť proti podaným výpovědím na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2237 ze dne 12. 9. 2017, takto:

27 C 46/2018      u Obvodního soudu (dále jen „OS“) Praha 1

24 C 51/2018 u OS Praha 1

27 C 53/2018      u OS Praha 1

11 C 14/2018 u OS Praha 1

42 C 188/2018 u OS Praha 4

51 C 27/2018      u OS Praha 4

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

o provedené rekonstrukci pozemní komunikace v ul. Antala Staška v Praze 4 - v úseku Budějovická, Ke Strži a to výsadbových polí po obou stranách komunikace - v roce 2006-2007, včetně požadavku na poskytnutí:

 • technické zprávy - plánu sadových úprav
 • výkresu umístění liniových staveb (inženýrských sítí), popř. s jejich ochrannými pásmy po obou stranách ulice Antala Staška, které byly podkladem pro plán sadových úprav
 • souhlasů správců liniových staveb (inženýrských sítí), byly-li v rámci provedené rekonstrukce vyžádány a poskytnuty

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že dle  informací poskytnutých investičním úsekem naší společnosti bylo zjištěno, že vzhledem k časovému období, které uplynulo od uvedené rekonstrukce při zajištění provedení rekonstrukce právnickou osobou odlišnou od naší společnosti (TSK hl.m. Prahy, příspěvková organizace), se nepodařilo všechny požadované informace dohledat. Dle  jednoho dohledaného záznamu byla v roce 2004 vyřazena tato rekonstrukce z přípravy, jelikož měl stavbu provádět tehdejší odbor městského investora (OMI) MHMP. Žádné další informace ani doklady nemáme k dispozici.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • V jakém rozsahu byl omezen provoz na pozemní komunikaci Resslova dne 15.8.2018, v jakém časovém rozsahu nastalo toto omezení a z jakého důvodu?
 •  V jakém rozsahu (a to i  časovém) a z jakého důvodu byl dne 15.8.2018 omezen provoz na křižovatce ulic Resslova x Karlovo náměstí x Ječná?

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že jím požadované informace se nevztahují k působnosti TSK hl.m. Prahy, a.s. jako povinného subjektu. Omezení provozu na pozemní komunikaci spadá do pravomoci příslušného silničního správního úřadu.

 

Žádost:

 • Žadateli bylo sděleno, že dle údajů poskytnutých příslušným oddělením oblastní správy TSK hl. m. Prahy, a.s., probíhají úklidy v Podolské ulici v Praze 4  v  režimu letních a zimních úklidů.
 •  V tzv. letním období jsou úklidy a čištění zajišťovány  2x ročně v rámci tzv. blokového čištění a dále prostřednictvím  operativních  úklidů, prováděných  na základě skutečností zjištěných během průběžných kontrol území ve správě Oblastní správy Jih (intenzita znečištění komunikace), nebo  na základě  oprávněných podnětů od občanů  či pracovníků ÚMČ Praha 4.  Intervaly operativních čištění tudíž nejsou pravidelné a i zvolená technologie operativních úklidů (strojní, ruční čištění chodníků, šintování a čištění obrubníků, vymetení nečistot od obruby vozovky) závisí  na stavu komunikace v daném místě, na stupni znečištění a na množství zaparkovaných automobilů. Blokové čištění probíhá dle „Harmonogramu blokového čištění“, ve kterém jsou uvedeny termíny  provádění  čištění jednotlivých bloků. Zhotovitelem výše uvedených prací je firma Pražské služby, a.s.
 • 2. V zimním období se úklidy chodníků zajišťují v době příznivých klimatických podmínek-nedojde-li ke spadu sněhu, a to v rámci  náhradních  prací zimní údržby. Zhotovitelem  výše uvedených prací je opět firma Pražské služby, a.s.
 • Městská policie dostává kopii opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v době blokového čištění, ale od příslušného silničně dopravního úřadu (včetně harmonogramu a plánků), který toto opatření obecné povahy vydává na základě žádosti příslušné oblastní správy TSK hl. m. Prahy, a.s.

 


Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty kopie předmětných listin, poskytnutých oddělením služeb veřejnosti a oddělením účtování MHMP, a to  :

 • Přehled plateb, které inkasovala TSK od nájemce z titulu nájemní smlouvy (viz shora) až do současnosti, tj. do srpna 2018
 •   Související faktury
 •   Související výpis z účtu

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • V jakých časových obdobích a v jakém počtu pracovníků je uklízena Podolská ulice v Praze 4  pracovníky TSK hl. m. Prahy, a.s., popřípadě pracovníky organizací, pověřených tímto úklidem TSK hl. m. Prahy ,a.s.?
 • Zda pracovníci pověřených organizací spolupracují s Městskou policií hl. m. Prahy v odůvodněných případech, např. zda policii informují o vozidlech, která zůstanou zaparkovaná v průběhu úklidu ulice ( konkrétně Podolské ulice)?
 • Zda TSK hl. m. Prahy, a.s., předává informace o plánovaných blokových čištěních Městské policii ; pokud ano, pak v jakých lhůtách?

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že dle údajů poskytnutých příslušným oddělením oblastní správy TSK hl. m. Prahy, a.s., probíhají úklidy v Podolské ulici v Praze 4  v  režimu letních a zimních úklidů.
 •  V tzv. letním období jsou úklidy a čištění zajišťovány  2x ročně v rámci tzv. blokového čištění a dále prostřednictvím  operativních  úklidů, prováděných  na základě skutečností zjištěných během průběžných kontrol území ve správě Oblastní správy Jih (intenzita znečištění komunikace), nebo  na základě  oprávněných podnětů od občanů  či pracovníků ÚMČ Praha 4.  Intervaly operativních čištění tudíž nejsou pravidelné a i zvolená technologie operativních úklidů (strojní, ruční čištění chodníků, šintování a čištění obrubníků, vymetení nečistot od obruby vozovky) závisí  na stavu komunikace v daném místě, na stupni znečištění a na množství zaparkovaných automobilů. Blokové čištění probíhá dle „Harmonogramu blokového čištění“, ve kterém jsou uvedeny termíny  provádění  čištění jednotlivých bloků. Zhotovitelem výše uvedených prací je firma Pražské služby, a.s.
 • 2. V zimním období se úklidy chodníků zajišťují v době příznivých klimatických podmínek-nedojde-li ke spadu sněhu, a to v rámci  náhradních  prací zimní údržby. Zhotovitelem  výše uvedených prací je opět firma Pražské služby, a.s.
 • Městská policie dostává kopii opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v době blokového čištění, ale od příslušného silničně dopravního úřadu (včetně harmonogramu a plánků), který toto opatření obecné povahy vydává na základě žádosti příslušné oblastní správy TSK hl. m. Prahy, a.s.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • Jaká byla celková výše nákladů na změny dopravního značení, provedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. na základě zveřejnění opatření obecné povahy Městskou částí Praha 1 dne 11.4.2018, opraveného dále  touto městskou částí dne  6.6.2018 pod č.j. ÚMČ p1 211201/2018/ODOP/042/1T, vynaložená na tuto změnu?
 • Jaká částka byla vynaložena na externí vyvolané náklady a jaká na interní vyvolané náklady a případné další náklady  spojené s touto změnou  dopravního značení?
 • O určení položky účelového členění rozpočtu, ze které byla změna dopravního značení  financována.   

 


Odpověď:

 • poskytnutá na základě údajů sdělených oddělením dopravního značení Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.:

 Celková výše nákladů na změnu dopravního značení dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 1 a Praze 2, vynaložená Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., činila 254. 328,- Kč bez DPH.

- Prostředky vynaložené na vertikální (svislé) dopravní značení činily 182.475,-Kč bez DPH, prostředky vynaložené na horizontální (vodorovné) dopravní značení činily  71. 853,-Kč bez DPH. 

- Interní náklady nebyly způsobem uvedeným v žádosti kalkulovány, počet hodin potřebných k provedení uvedených změn činí cca 8 hodin.

 - Žádné další náklady v rámci realizace nevznikly.

- Změna dopravního značení byla v rámci rozpočtu financována z prostředků určených na realizaci a běžnou údržbu dopravního značení.

- Náklady na opatření, resp. jeho realizaci, byly financovány pouze výše uvedeným způsobem.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 


Odpověď:

 • TSK hl. m. Prahy, a.s. nerealizovala a ani nemohla realizovat úkony spojené se zavedením dopravního značení na základě shora citovaného usnesení Rady MČ  Praha 1, neboť usnesení Rady MČ Praha 1 nemá bezprostřední dopad na činnost naší společnosti. Na základě opatření obecné povahy (stanovení místní úpravy provozu), vydaného silničním správním úřadem MČ Praha 1, bylo realizováno provedení vodorovného a svislého dopravního značení.
 •  Celková výše nákladů na citovanou změnu dopravního značení, dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, vynaložená Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., činila 254 328,00 Kč bez DPH.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace, resp. dokumentů a to :

1. materiálu, který byl zadán TSK rozhodnutím Rady č.976 ze dne 2. 5. 2018: Prověření možnosti umístění a technického řešení provizorního přemostění Vltavy pro zajištění dopravních vazeb v souvislosti s realizací stavebních prací na Libeňském soumostí.

2. technické dokumentace k opravě lávek na Železničním mostě u Výtoně

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

ad 1):  TSK hl. m. Prahy, a.s. v rámci plnění zmiňovaného úkolu skutečně zahájila prověřování umístění mostního provizoria s realizací stavebních prací na Libeňském soumostí. V současné době však dosud nedisponuje studií proveditelnosti v předmětné věci. Převzetí studie proveditelnosti očekáváme po doplnění vyjádření klíčových subjektů, dotčených případnou realizací provizoria. Následně bude studie proveditelnosti předána objednateli, tj. hl. m. Praze, k přijetí příslušných rozhodnutí. Půjde tedy ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb. o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, na níž se vztahuje omezení poskytnutí informace, a to až do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.

ad 2): technická dokumentace byla žadateli zaslána prostřednictvím úschovny

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:  

 • zda TSK hl. m. Prahy, a. s. uzavřela s Ministerstvem zemědělství ČR nájemní smlouvu na parkovací stání? Je tato smlouva platná , a pokud nikoliv, kdy byla zrušena?
 • zda Ministerstvo zemědělství ČR uhradilo nějaké platby za nájemné parkovacích míst z titulu nájemní smlouvy, v jaké výši a za jaké období? Pokud byly Ministerstvu zemědělství ČR platby vraceny, které to byly a kdy se tak stalo?
 • z jakého důvodu hradilo Ministerstvo zemědělství ČR platby za užívání parkovacích míst, jestliže jiné veřejnoprávní subjekty (ministerstva a městské části) za užívání parkovacích  míst neplatí?
 • jaká osoba uzavřela za TSK výše uvedenou smlouvu?

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že Hl. m. Praha, zastoupené v roce 2005 TSK hl. m. Prahy, příspěvkovou organizací (tj. osobou odlišnou od povinného subjektu) uzavřelo s Ministerstvem zemědělství ČR nájemní smlouvu na parkovací stání. Smlouva je stále platná, pouze došlo ke změně zastoupení z  TSK hl. m. Prahy, příspěvkové organizace na TSK hl. m. Prahy, a.s. 
 • Ministerstvo zemědělství ČR uhradilo od r. 2005 do současnosti hl. m. Praze celkem 2.580.892,-Kč.
 • Mezi shora uvedenými subjekty je uzavřena platná nájemní smlouva v souladu s platnými právními předpisy. Pokud je s jinými subjekty uzavřena smlouva o výpůjčce, jedná se o plnění bezúplatné. 
 • TSK hl. m. Prahy, a.s. není známo, proč  v  případě Ministerstva zemědělství ČR byl v r.2005 zvolen daný typ smlouvy. Jednalo se o rozhodnutí vedení TSK hl. m. Prahy, příspěvkové organizace. Jde tak v daném případě o dotaz na názor TSK hl. m. Prahy, a.s. na tehdejší postup odlišné organizace, a tedy o dotaz, na který se nevztahuje dle ust. § 2 odst. 4 zák.                č. 106/1999 Sb. povinnost poskytovat informace dle citovaného zákona.
 • Předmětnou nájemní smlouvu za TSK uzavřela jménem Hl. m. Prahy Ing. Šárka Pekárková, tehdejší ekonomická náměstkyně.    

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • Jaká opatření byla učiněna od února 2018 (případně budou  učiněna) ohledně dlouhodobě odstavených vozidel (1 dodávky a 3 osobních vozidel )  v ulici Ke Kablu,  v Praze - Dolních Měcholupech, jestliže žadatel na tyto domnělé „vraky„ upozornil písemně 10.7.2018 Městskou policii hl. m. Prahy, avšak ke dni podání žádosti k žádné nápravě nedošlo.

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že TSK hl. m. Prahy, a.s., jeho žádost odložila dle ust. § 14 odst. 5 písm. c ) zák. č. 106/1999 Sb, neboť její povinností není zabývat se odstraňováním vraků z komunikací na  území hl. m. Prahy, když tato činnost je vykonávána Správou služeb hl. m. Prahy, se sídlem Kundratka 19,180 00, Praha 8-Libeň.      

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace: resp. o  poskytnutí studie proveditelnosti, týkající se úpravy schodiště v ulici Pod Bruskou

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že dle zjištěných informací bylo vypracování shora uvedené studie poptáno ze strany OS Centrum u společnosti „ sinpps,s.r.o.“ Lokalita byla následně prověřena  projektantem této společnosti a na základě takto provedeného šetření, s ohledem na parametry stávajícího schodiště a na něj navazujících částí, konstatována nemožnost dodržení normového provedení poptávaných úprav. Vzhledem k závěrům plynoucím z tohoto prověření lokality bylo dohodnuto v přípravě studie nepokračovat a nevynakládat tak finanční prostředky  do zpracování  dokumentace s negativními závěry. Požadovanou studii tedy nelze poskytnout, neboť neexistuje.

 

Žádost:

 • o sdělení informace o tom, které všechny subjekty užívají bezúplatně parkovací místa v Praze, včetně identifikace těchto subjektů (např. ministerstvo, městská část)  a parkovacího místa (jméno ulice, počet parkovacích míst, rok  uzavření výpůjční smlouvy)

 


Odpověď:

 • Žadateli byly poskytnuty veškeré údaje, požadované podáním ze dne 4.7.2018,  a to tak, že byly zpracovány oddělením služeb veřejnosti do  přehledných tabulek

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • zda jsou 3 elektronické obrazovky, umístěné dne 19.1.2017 na stavbě na adrese Seifertova 559/51,Praha 3, 130 00, ve vlastnictví TSK hl. m. Prahy, a.s.; pokud ano, od kterého data? 
 • podáním ze dne 12.7.2018 (rozšířením žádosti) žadatel žádal též o poskytnutí  informace, zda TSK hl. m. Prahy, a.s. někdy v souvislosti s výše popsanými elektronickými obrazovkami  komunikovala s Městskou částí Praha 3 
 • jak se TSK hl. m. Praha, a.s. dozvěděla, kterou právnickou osobou byly výše popsané elektronické obrazovky pořízeny? 
 • jak se TSK hl. m. Prahy, a.s. dozvěděla, kdo byl k  12.7.2018 vlastníkem a správcem popsaných elektronických obrazovek
 •  o jednoznačné identifikaci skutečného vlastníka ke dni podání žádosti

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že výše popsané elektronické obrazovky nejsou ke dni 12.7.2018 ve vlastnictví ani ve správě TSK hl. m. Prahy, a.s. Jejich objednatelem byla TSK hl. m. Prahy, příspěvková organizace, která uzavřela příslušnou smlouvu vlastním jménem na účet hl. Prahy.
 • Objednateli byly obrazovky předány  dne 26.1.2017.
 • V souvislosti s výše popsanými obrazovkami TSK hl. m. Prahy, a.s. komunikovala s Městskou částí Praha 3.
 • TSK hl. m. Prahy, a.s. převzala od 1.4.2017 správu majetku hl. m. Prahy, který byl do 31.3.2017 pořizován a spravován TSK hl. m. Prahy, příspěvkovou organizací, pro hl. m. Prahu na účet hl. Prahy, včetně veškeré dokumentace, pročež zůstala zachována informační kontinuita ; správu nyní zajišťují bývalí pracovníci TSK hl. m. Prahy, příspěvkové organizace. Předmětná smlouva je dále veřejně dostupná na webových stránkách www.tsk-praha.
 •  TSK hl. m. Prahy, a.s. je známo, kdo byl  k  12.7.2018 vlastníkem a správcem popsaných elektronických obrazovek, a to z její vlastní činnosti a převzaté dokumentace(viz shora).
 • Jednoznačná identifikace skutečného vlastníka ke dni podání žádosti: Hl. m. Praha, IČO:00064581, se sídlem v  Praze 1,Mariánské náměstí 2,110 00, Praha 1

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • kolik poutačů - plakátů s nápisem „VYMÁHÁME DLUHY“ s uvedením telefonního čísla „ 606 606 081“  či obdobných, zpravidla  černých  na žlutém podkladu, umístěných  zejména na inventářích – svodidlech, plotech, či bariérách, bylo evidováno za období  2016,2017,2018 a kolik jich bylo odstraněno

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že oddělení služeb  veřejnosti  neeviduje žádné nájemní smlouvy  na poutače či jiné obdobné reklamy na činnost „VYMÁHÁME DLUHY“ za období roku 2016, 2017, 2018  s uvedením telefonního čísla „ 606 606 081“ ,které by byly  umístěny na majetku hl. m. Prahy, svěřeného do správy  TSK hl. m.  Prahy, a.s.  Rovněž bylo žadateli sděleno, že  TSK hl.m. Prahy, a.s. nezajišťovala v uvedeném období odstraňování jakékoliv nepovolené reklamy. TSK hl.m. Prahy, a.s. nemá oprávnění svévolně nakládat s cizím majetkem z pozice správce pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství, či dalšího majetku, aniž by o tom bylo rozhodnuto  příslušným správním orgánem nebo soudem. TSK hl. m. Prahy, a.s. ani není k uvedeným činnostem personálně a materiálně vybavena, či ke zjišťování jiného zvláštního užívání komunikací bez povolení příslušného správního orgánu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • o úhradách příspěvků zaměstnavatele na smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců podle zákona č.106/1999 Sb., resp. zda  Technická správa komunikací hl. Prahy, a.s., poskytuje takový příspěvek v případě pojistných smluv soukromého pojištění, uzavřených mezi zaměstnanci jako pojistníky a Českou pojišťovnou, a.s. jako pojistitelem

 


Odpověď:

 • Žadateli - kontaktní osobě, bylo sděleno, že Technická správa komunikací hl. Prahy, a.s. neposkytuje svým zaměstnancům žádný finanční příspěvek na životní pojištění.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • poskytnutí kopie předběžného stanoviska ÚMČ Praha 3, Odboru dopravy, Oddělení silničního úřadu, které bylo zasláno Technické správě komunikací hl.m. Prahy, a.s., v souvislosti s žádostí o uzavření nájemní smlouvy č. 11836000015 pro umístění kontejneru na směsný odpad, jestliže na základě uvedeného předběžného stanoviska  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zamítla tuto žádost Společenství domu  Jeseniova čp. 1726, Praha 3, Žižkov, a to dopisem č.j.  TSK/04422/18 ze dne 31.5.2018.

 


Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty veškeré související dokumenty, evidované oddělením služeb veřejnosti,  k žádostí o uzavření  nájemní smlouvy č. 11836000015 pro umístění kontejneru na  směsný odpad, podané Společenstvím domu čp. 1726, Praha 3, Žižkov, tj. zejména dopis Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., ze dne 31.5.2018, adresovaný Společenství domu  Jeseniova čp. 1726, Praha 3, Žižkov. Kopie předběžného stanoviska (souhlasu) ÚMČ Praha 3 nemohla být žadateli poskytnuta, neboť nebyla nikdy tímto úřadem vydána. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. v odpovědi znovu zdůraznila, že pokud ÚMČ Praha 3 v budoucnosti  vydá předběžný souhlas, TSK hl. m. Prahy, a.s.,  vyhotoví nájemní smlouvu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • resp. žádost o kopie dokumentů (žádostí o vydání nájemní smlouvy na níže uvedené předzahrádky, tj. o záboru chodníku, včetně sdělení informace a případné kopie dokumentu o typu použitého nábytku a případného zastínění, kopie zákresů, popř. plánků s přesným vyznačením záboru, předběžných souhlasů městské části Praha 7 a kopií nájemních smluv s Technickou správou komunikací včetně rozpisu plateb za pronájem)
 • jaká je výše poplatku za metr čtvereční a den, který provozovatelé níže uvedených provozoven odvádějí Hl. m. Praze a Městské části Praha 7 ?   

 


Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty kopie dokumentů, a to: žádostí o uzavření smlouvy včetně souvisejících dokumentů, tj. nájemních smluv a ostatních shora specifikovaných listin, obsahujících požadované údaje, o těchto objektech :

 • o restauračním zařízení situovaném v přízemí budovy Kamenická 803/11, v Praze 7 ( noční bar Freeride .cz. Cafe Bar)
 • o  restauračním zařízení  situovaném v přízemí budovy Kamenická 607/17,v Praze 7 (hospoda  Na Kovárně)
 • o  restauračním zařízení situovaném v přízemí budovy Kamenická 602/24 ,v Praze 7 ( bistro „Mr. Hot Dog“)

Ohledně komunikace Letohradská 671/13 v Praze 7 bylo žadateli sděleno, že oddělení služeb veřejnosti žádnou nájemní smlouvu  neeviduje.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí :

 • Kopie  nájemní smlouvy k pozemkům  č. parc. 1850/12, 1865/1,1865/2 v k. ú. Bubeneč

 


Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty předmětné nájemní smlouvy,  uzavřené mezi Technickou správou komunikací, hl. m. Prahy a Výstavištěm  Praha, ze  dne 18.1.2000 a dne 10.12.1998

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

o  betonovém panelu na ochranu chodců, umístěném na ochranu  chodců na přechodu pro na křižovatce  Peroutkovy a Xaveriovy ulice v Praze 5 ;jak je možné, že umístění bylo povoleno, jestliže z pohledu žadatele se jeví  jako zcela nevhodné, neboť překáží zdravotníkům, hasičům, policii?

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že o umístění předmětného panelu  rozhodl  Odbor dopravy Městské části Praha  5 dne 20.6.2003.
 • Shora uvedené rozhodnutí ze dne 20.6.2003 bylo realizováno TSK hl. m. Prahy, a.s.-správou dopravního značení  na základě Stanovení  č. ODE /sine/03/Ma. Osazeno bylo  dne 29.8.2003.
 • Odpověď na otázku, proč došlo k osazení předmětného panelu, je nutno požadovat od  Silničního  správního úřadu působícího u Odboru dopravy  MČ Prahy 5.
 • Realizace předmětného opatření stála  cca 100.000,- Kč.
 • Přínos předmětného zařízení lze spatřovat v zejména v pravděpodobnosti několika zachráněných lidských životů či v zabránění zranění chodců.
 •  TSk hl. m. Prahy,a.s.  není oprávněna z pozice  správců pozemních komunikací, jejich součásti a příslušenství, instalovat  žádná omezující zařízení či jiným způsobem zasahovat do provozu účastníků dopravy, pokud jí toto není nařízeno či stanoveno příslušnými úřady státní správy. Úklid i údržba  komunikací je prováděna dle požadavků  vlastníka komunikací.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • Co vše monitoruje  a ukládá kamerový systém  UnicamSCAN?
 • Jak dlouhou dobu jsou informace získané tímto systémem evidovány?
 • Kde všude jsou kamery napojené na tento systém umístěny?

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. nevlastní ani neprovozuje systém UnicamSCAN. Tento systém slouží Policii ČR při pátrání po odcizených vozidlech nebo zájmových vozidlech. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. zajišťuje pouze správu technických zařízení (kamer), která jsou systémem UnicamSCAN dále využívána. Z uvedených důvodů bylo žadateli odpovězeno částečně a to takto:
 • UnicamSCAN monitoruje průjezdy vozidel a ukládá údaje o průjezdu vozidla danou lokalitou (čas, registrační značka, fotodokumentace) .
 •  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. nemá žádný přístup k informacím ze systému  UnicamSCAN, ani tyto informace nijak neeviduje. Pouze Policie ČR jako uživatel systému může odpovědět na dotaz ohledně délky doby evidence získaných údajů. 
 • Kamery využitelné  systémem  UnicamSCAN  jsou umístěné na komunikacích hl. m. Prahy a  zjednodušeně jde o všechny systémy sloužící k dokumentaci podezření ze spáchání přestupku (systémy měření rychlosti, dokumentace jízdy na červenou, vysokorychlostní vážení, strategické úsekové detektory). Lokality umístění těchto systémů lze vyčíst z veřejně dostupných zdrojů (viz ročenka dopravy, vydaná Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.). Podrobný a přesný seznam integrovaných lokalit je nutno požadovat od Policie ČR, jež je správce a uživatelem systému.

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • zda oddělení služeb veřejnosti  eviduje smlouvu na zábor chodníku pro restaurační   zahrádku  v Praze 5, Lesnická 8

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že úsek služeb  veřejnosti  neeviduje žádnou nájemní smlouvu na zábor chodníku  pro restaurační  zahrádku  v Praze 5, Lesnická 8.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • jaké kroky  byly podniknuty k odstranění nepovoleného záboru  na Staroměstském náměstí (dle žadatele spočívajícího v neoprávněném umístění „velkého šutru“), která odpovědná osoba byla za TSK hl.m. Prahy, a.s. pověřena jejich provedením a do jakého termínu měla být tato opatření splněna? 

 


Odpověď:

Žadateli bylo dne 23.5.2018 sděleno, že TSK hl.m. Prahy, a.s. není oprávněna  k zajištění násilné likvidace nepovoleného záboru. Požadovaná informace se tedy nevztahuje k působnosti TSK hl.m. Prahy, a.s. Rovněž byl žadatel poučen o možnosti řešit tvrzenou situaci ve správním či soudním řízení. 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací:

 • o zpřesnění běhu lhůty o úschově údajů o zachycených registračních značkách a údajích při pořízení dlouhodobého parkovacího oprávnění v Městské části Praha 7, a to i v souvislosti s podezřením na spáchání přestupku proti právní regulaci zón placeného stání
 • o délce lhůty uložení zachycených osobních dat při placení prostřednictvím parkovacího automatu v hl. m. Praze
 • zda centrální informační systém zón placeného stání uchovává či nějakým způsobem zpracovává údaje získané z mobilního telefonu či platební karty při placení těmito za krátkodobé parkovací oprávnění mimo městskou část, která je trvalým bydlištěm žadatele
 • o případném rozdílu v trvání  doby uložení dat při krátkodobém parkovacím oprávnění prostřednictvím parkovacího automatu v hl. m. Praze a prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin
 • o lhůtě k úschově osobních údajů získaných v rámci monitoringu zón placeného stání,  a to i v souvislosti s podezřením na spáchání  přestupku
 • o ochraně zachycených osobních dat v rámci provozu zón placeného stání proti zneužití  včetně možnosti prodeje těchto dat k marketingovým účelům
 • o tom, k jakým konkrétním zachyceným osobním datům mají přístup jednotlivé právnické osoby, s nimiž TSK hl. m. Prahy uzavřela smlouvy o provozu zón placeného stání v hl. m. Praze  a s nimi související smlouvy
 • zda jsou data prodávána k marketingovým účelům nebo je o tom uvažováno ?

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že :

 • Osobní údaje zpracovávané pro účely vydání, evidence a správy dlouhodobého parkovacího oprávnění jsou zpracovávány po dobu platnosti parkovacího oprávnění a po dobu 12 měsíců po skončení platnosti příslušného parkovacího oprávnění.
 • Osobní údaje získané v rámci monitoringu zón placeného stání a zpracovávané pro účely kontroly dodržování regulace stání silničních motorových vozidel v zónách placeného stání, pokud nejde o údaje, u nichž vzniklo podezření na přestupek, jsou zpracovávány po dobu 7 dní od zápisu údajů do centrálního informačního systému zón placeného stání hlavního města Prahy.
 • Osobní údaje zpracovávané pro účely vydání, evidence a správy krátkodobého parkovacího oprávnění prostřednictvím parkovacích automatů jsou zpracovávány po dobu 60 dní od zápisu údajů do centrálního informačního systému zón placeného stání hlavního města Prahy; prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin jsou zpracovávány po dobu 60 dní od zápisu údajů do centrálního informačního systému zón placeného stání hlavního města Prahy.
 •  Centrální informační systém zón placeného stání hlavního města Prahy k registrační značce silničního motorového vozidla nezpracovává (neuchovává, ani nijak nepřiřazuje) žádné informace o mobilním telefonu nebo o platební kartě. Osobní údaje získané v rámci monitoringu zón placeného stání a zpracovávané pro účely kontroly dodržování regulace stání silničních motorových vozidel v zónách placeného stání, jsou v případech, v nichž vzniklo podezření na přestupek, předány Městské policii hlavního města Prahy. Osobní údaje jsou v takovém případě smazány v okamžiku, kdy je Městská policie označí za neodhalený přestupek. Doba zpracování osobních údajů Městskou policií hlavního města Prahy, případně správním orgánem příslušným k projednání přestupku, se řídí příslušnou právní úpravou a není povinnému subjektu známa.
 • K otázce možnosti přístupu třetích právnických osob, s nimiž TSK hl.m. Prahy uzavřela smlouvy o provozu zón placeného stání v hl. m. Praze  a s nimi související smlouvy, byly žadateli poskytnut informace uvedené v tabulce (viz níže).

 

 

ELTODO a.s.

ALTRON Business Solutions, a.s.

CORTEC s.r.o.

MPLA s.r.o.

RDT s.r.o.

registrační značka

ano

ano

ano

ano

ano

fotografie, místo a čas zachycení vozidla v rámci monitoringu

ano

ano

ano

ano

ano

údaje mobilního telefonu

ne

ne

ne

ne

ne

Údaje platební karty

ne

ne

ne

ne

ne

 

 V tabulce uvedené obchodní společnosti provádějí zpracování osobních údajů na základě smluv uzavřených s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a to:

 • smlouvy o poskytování služby správy provozu zón placeného stání a dodávkách vybavení pro zóny placeného stání, č. 9/15/6400/013, k jejímuž uzavření byl dodavatel vybrán na základě otevřeného zadávacího řízení ve smyslu § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výběr dodavatele veřejné zakázky „Dodavatel služby provozu zón placeného stání v hlavním městě Praze“;
 • smlouvy o vytvoření a implementaci informačního systému, poskytnutí licence k informačnímu systému a poskytnutí souvisejících plnění, č. dokumentu objednatele: 9/15/6400/016, č. dokumentu dodavatele: 2015ABS0236, k jejímuž uzavření byl dodavatel vybrán na základě otevřeného zadávacího řízení ve smyslu § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výběr dodavatele veřejné zakázky „Centrální informační systém zón placeného stání v hlavním městě Praze“.

 

Osobní údaje zpracovávané v rámci provozu zón placeného stání v hlavním městě Praze nejsou „prodávány“ třetím subjektům k marketingovým účelům a není o tom ani uvažováno.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací:

 • jakým způsobem je  vyhodnocován záznam získaný monitorovacími vozidly
 • jakým způsobem a jak dlouho jsou  uchovávány :  a)surové (úplné) záznamy), b)záznamy určené k použití  při přestupkovém či obdobném řízení
 • jak jsou upravena pravidla pro použití získaných dat - surových  i  výsledků analýzy
 • jakým způsobem jsou záznamy zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu a modifikaci

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že po sběru dat monitorovacími vozidly o vozidlech, parkujících v zónách placeného stání, jsou tato data on-line posílána do centrálního informačního systému (CIS), který v případě potřeby u jednotlivého vozidla požádá dodavatele služby monitoringu o další data, dokumentující podezření na přestupek, jež jsou následně dálkově předávána znovu do CIS.
 • Záznamy jsou uchovávány v CIS zón placeného stání. Záznamy, u kterých nebylo zjištěno podezření na správní delikt, jsou v CIS uchovávány po dobu 7 dnů od jejich zápisu do CIS. Záznamy, u kterých bylo zjištěno podezření na správní delikt, jsou uchovávány do doby, než  je Městská policie hl.m. Prahy případně označí za neodhalený správní delikt; v případě takového označení jsou všechny takto označené záznamy bezprostředně smazány, což se provádí jednou denně. Pokud jsou záznamy podkladem pro správní řízení, jsou uchovávány správním orgánem po dobu, stanovenou právními předpisy o správním řízení a archivaci; po uplynutí těchto lhůt jsou záznamy anonymizovány a jsou uchovávány pouze pro statistické účely.
 • Záznamy jsou anonymizovány pro statistické účely (viz již shora uvedené lhůty). Mohou být předány jiným subjektům pouze ze zákonných důvodů (např. pro splnění povinnosti spočívající v poskytnutí informací).
 • Data monitoringu jsou opatřena při jejich sběru elektronickou značkou, která znemožňuje modifikaci dat. Přenosy dat do CIS jsou chráněny šifrováním, přenosy dat z CIS dalším orgánům jsou zabezpečeny.

 

Dotazy, obsažené ve zbylé části žádosti ze dne 16. 4. 2018 (shora neuváděné), byly odmítnuty rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti, z důvodu neexistence těchto informací k okamžiku podání žádosti.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 •  resp. o poskytnutí kopií smluv včetně všech dodatků a souvisejících dokumentů k umístění reklam na mostech, včetně povolení k umístění těchto reklam, celkový počet reklamních ploch k 1.4.2018 a seznamu mostů, na nichž byly reklamy umístěny,  včetně výše nájemného za 1m2 reklamní plochy  či konkrétní konstrukce nebo mostu. Následně žadatel specifikoval k výzvě TSK hl. m. Prahy, a. s. podáním  ze dne  2.5.2018, tento svůj původní požadavek na poskytnutí všech smluv platných ke dni 1.4.2018 (i kdyby byly uzavřeny před tímto datem), jejich dodatků  a příloh, uzavřených mezi TSK a třetími osobami, na jejichž základě došlo k umístění reklamních zařízení na mostech, přičemž jako mosty označil žadatel všechny mosty, mostní objekty a jejich části  ve smyslu § 12 odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, které jsou spravovány TSK hl.m. Prahy, a.s., včetně stavebních objektů k překonání sníženiny, vodního toku či jiné komunikace. Dále ve svém specifikujícím podání žadatel požadoval kopie všech povolení ke zřízení a provozování reklamního zařízení, vydaných TSK ve smyslu § 31 zákona o pozemních komunikacích, udělených od 1.1.2012. Rovněž požadoval sdělení celkového počtu reklamních zařízení umístěných na takto upřesněných mostních konstrukcích do dne 1.4.2018, a to  včetně výše nájemného za 1m2 reklamní plochy  či za konkrétní konstrukce nebo mostu nebo jeho části.

 


Odpověď:

Žadatel byl vzhledem k objemu požadovaných informací a listin vyzván, aby před poskytnutím požadovaných informací uhradil poplatek v částce odpovídající platnému a veřejně přístupnému sazebníku úhrad za poskytování informací, vydaným TSK hl. m. Prahy, a.s. Po zaplacení této úhrady žadatelem mu byly zaslány kopie požadovaných dokumentů. Dále obdržel sdělení o celkovém počtu reklamních zařízení umístěných na jím uváděných mostních konstrukcích, jichž bylo k uvedenému datu 249.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 •  o aktuálním přehledu (nejprve všech) vymezených parkovacích ploch (s výjimkou modrých či jiných zón)nebo garážových domů v gesci TSK, a to včetně kopie všech nájemních smluv (příp. jiných typů smluv), jejichž předmětem je správa nebo provozování vymezených parkovacích ploch nebo garážových domů, následně specifikovaná k výzvě TSK hl. m. Prahy, a. s. podáním žadatele ze dne  6. 4.2018, jímž zúžil tento svůj původní požadavek na poskytnutí všech aktuálně platných smluv, uzavřených povinným subjektem s Indigo Infra CZ a.s., resp. SOGEPARC CZ, a.s., PARKING PRAHA a.s. a VINCI Park CZ a.s.

 


Odpověď:

Odpověď:

Žadatel byl vzhledem k objemu požadovaných informací a listin vyzván, aby před poskytnutím požadovaných informací uhradil poplatek v částce odpovídající platnému a veřejně přístupnému sazebníku úhrad za poskytování informací, vydaným TSK hl. m. Prahy, a.s. Po zaplacení této úhrady žadatelem  byly zaslány kopie aktivních smluv, které TSK hl. m. Prahy, a. s., uzavřela s těmito subjekty: LUKAS k.s. a VINCI Park a.s. Po zaslání uvedených kopií aktivních smluv spolu s dopisem ze 12.6.2018 bylo  TSK hl. m. Prahy, a. s.  dále doručeno podání žadatele ze dne 12. 7.2018 s žádostí  o doplnění (kompletaci) těchto smluv Posledně uvedené žádosti bylo vyhověno dopisem z  25. 7. 2018, k němuž byly připojeny - a žadateli tak poskytnuty - kopie veškerých souvisejících dokumentů, které se oddělení služeb veřejnosti podařilo dohledat.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací ohledně:

 1. lhůty úschovy údajů o zachycených registračních značkách v rámci ZPS.
 1. Mám trvalé bydliště v MČ Praha 7. K mému automobilu jsem byl nucen si zakoupit dlouhodobé parkovací oprávnění v MČ. Monitorovací vozidlo pořídilo fotografii mého vozu s RZ, dále zaznamenalo souřadnice GPS a časové údaje (datum, denní čas). Na jak dlouhou jsou tyto údaje uchovávány? Je to 12 měsíců nebo 7 dní v případě, že není podezření na přestupek proti právní regulaci zón placeného stání.
 2. Mám dlouhodobé parkovací oprávnění pro Prahu 7. Při návštěvě rodičů v sousední MČ jsem nucen za parkování platit. Zaplatil jsem „u automatu“ a zadal RZ mého vozu. Na jak dlouho budou uložena data o tom, že jsem na tomto místě parkoval, i když jsem nebyl zachycen monitorovacím vozidlem? Je to 60 dnů nebo 7 dní v případě, že není podezření na přestupek proti právní regulaci zón placeného stání.
 3. Mám dlouhodobé parkovací oprávnění pro Prahu 7. V sousední MČ jsem nucen za parkování platit. Platím za použití mobilního telefonu nebo platební karty. Jaké konkrétní údaje o mém mobilním telefonu (např. telefonní číslo, IMEI, IMSI) a jaké konkrétní údaje o mé platební kartě jsou spolu s mou RZ ukládány a na jak dlouhou dobu? Je to 60 dnů nebo 7 dní v případě, že není podezření na přestupek proti právní regulaci zón placeného stání.
 4. Je rozdíl v době uložení dat, pokud jsem zadal RZ mého vozu do „automatu“ nebo prostřednictvím mobilního telefonu v sousední MČ oproti případu, kdy byla RZ mého vozu na stejném místě zachycena navíc monitorovacím vozidlem?
 1. ochrany dat před zneužitím
 1. K jakým konkrétním (osobním) údajům (RZ vozu, fotografie/místo/čas záchytu, údaje mobilního telefonu nebo platební karty) mají právnické osoby Eltodo a.s., Altron Business Solutions, a.s., Cortec s.r.o., RDT s.r.o. a MPLA s.r.o. přístup a z jakých zákonných důvodů.
 2. Jsou tato data prodávána k marketingovým účelům nebo je o tom uvažováno?

 


Odpověď:

K otázce 1. bodu a):

Osobní údaje zpracovávané pro účely vydání, evidence a správy dlouhodobého parkovacího oprávnění jsou zpracovávány po dobu platnosti parkovacího oprávnění a po dobu 12 měsíců po skončení platnosti příslušného parkovacího oprávnění.

Osobní údaje získané v rámci monitoringu zón placeného stání a zpracovávané pro účely kontroly dodržování regulace stání silničních motorových vozidel v zónách placeného stání, pokud nejde o údaje, u nichž vzniklo podezření na přestupek, jsou zpracovávány po dobu 7 dní od zápisu údajů do centrálního informačního systému zón placeného stání hlavního města Prahy.

 

K otázce 1. bodu b):

Osobní údaje zpracovávané pro účely vydání, evidence a správy krátkodobého parkovacího oprávnění prostřednictvím parkovacích automatů jsou zpracovávány po dobu 60 dní od zápisu údajů do centrálního informačního systému zón placeného stání hlavního města Prahy.

K otázce 1. bodu c):

Osobní údaje zpracovávané pro účely vydání, evidence a správy krátkodobého parkovacího oprávnění prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin jsou zpracovávány po dobu 60 dní od zápisu údajů do centrálního informačního systému zón placeného stání hlavního města Prahy.

Centrální informační systém zón placeného stání hlavního města Prahy k registrační značce silničního motorového vozidla nezpracovává (neuchovává, ani nijak nepřiřazuje) žádné informace o mobilním telefonu nebo o platební kartě.

K otázce 1. bodu d):

Osobní údaje zpracovávané pro účely vydání, evidence a správy krátkodobého parkovacího oprávnění prostřednictvím parkovacích automatů jsou zpracovávány po dobu 60 dní od zápisu údajů do centrálního informačního systému zón placeného stání hlavního města Prahy.

Osobní údaje zpracovávané pro účely vydání, evidence a správy krátkodobého parkovacího oprávnění prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin jsou zpracovávány po dobu 60 dní od zápisu údajů do centrálního informačního systému zón placeného stání hlavního města Prahy.

Osobní údaje získané v rámci monitoringu zón placeného stání a zpracovávané pro účely kontroly dodržování regulace stání silničních motorových vozidel v zónách placeného stání, pokud nejde o údaje, u nichž vzniklo podezření na přestupek, jsou zpracovávány po dobu 7 dní od zápisu údajů do centrálního informačního systému zón placeného stání hlavního města Prahy.

Osobní údaje získané v rámci monitoringu zón placeného stání a zpracovávané pro účely kontroly dodržování regulace stání silničních motorových vozidel v zónách placeného stání, pokud jde o údaje, u nichž vzniklo podezření na přestupek, jsou předány Městské policii hlavního města Prahy. Osobní údaje jsou v takovém případě smazány v okamžiku, kdy je Městská policie označí za neodhalený přestupek. Doba zpracování osobních údajů Městskou policií hlavního města Prahy, případně správním orgánem příslušným k projednání přestupku, se řídí příslušnou právní úpravou a není povinnému subjektu známa.

 

K otázce 2. bodu a):

 

ELTODO a.s.

ALTRON Business Solutions, a.s.

CORTEC s.r.o.

MPLA s.r.o.

RDT s.r.o.

registrační značka

ano

ano

ano

ano

ano

fotografie, místo a čas zachycení vozidla v rámci monitoringu

ano

ano

ano

ano

ano

údaje mobilního telefonu

ne

ne

ne

ne

ne

údaje platební karty

ne

ne

ne

ne

ne

 

Uvedené obchodní společnosti provádějí zpracování osobních údajů na základě smluv uzavřených s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a to:

smlouvy o poskytování služby správy provozu zón placeného stání a dodávkách vybavení pro zóny placeného stání, č. 9/15/6400/013, k jejímuž uzavření byl dodavatel vybrán na základě otevřeného zadávacího řízení ve smyslu § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výběr dodavatele veřejné zakázky „Dodavatel služby provozu zón placeného stání v hlavním městě Praze“;

smlouvy o vytvoření a implementaci informačního systému, poskytnutí licence k informačnímu systému a poskytnutí souvisejících plnění, č. dokumentu objednatele: 9/15/6400/016, č. dokumentu dodavatele: 2015ABS0236, k jejímuž uzavření byl dodavatel vybrán na základě otevřeného zadávacího řízení ve smyslu § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výběr dodavatele veřejné zakázky „Centrální informační systém zón placeného stání v hlavním městě Praze“.

K otázce 2. bodu b):

Osobní údaje zpracovávané v rámci provozu zón placeného stání v hlavním městě Praze nejsou „prodávány“ třetím subjektům k marketingovým účelům a není o tom ani uvažováno.

 

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací:

 1. Jakým způsobem jsou určeny trasy pohybu jednotlivých monitorovacích vozidel? Např. zda jsou pevně definované, generované náhodně strojově, ponechány na volné úvaze obsluhy atd. V případě, že jsou definovány nějakými pravidly, žádám o jejich poskytnutí, případně o popis parametrů algoritmu, který je generuje.
 2. Jaké jsou technické parametry kamer a záznamu, který generují? Zejména tedy jeho formát, rozlišení, parametry objektivu, zda snímání probíhá jenom ve viditelném spektru nebo i mimo ně...
 3. Jsou v monitorovacím vozidle umístěny ještě nějaké jiné senzory, jejichž záznamy jsou uchovávány a využívány v rámci tohoto systému? Z logiky věci očekávám nejspíše GPS (nebo jiný systém určování polohy). Pokud ano, žádám po poskytnutí jejich technických parametrů a následující dotazy týkající se nakládání z daty se vztahují i na jejich výstupy.
 4. Jakým způsobem je záznam vyhodnocován (tj. rozpoznávány SPZ vozidel a porovnávány se seznamem parkovacích oprávnění)? Např. zda probíhá přímo ve vozidle v reálném čase, nebo zda jsou z vozidla záznamy průběžně nebo dávkově přenášeny jinam, kde zpracování probíhá apod. V případě, že jsou jakkoliv přenášeny mimo monitorovací vozidlo, žádám o informaci, jakým způsobem se tak děje.
 5. Jakým způsobem a jak dlouho jsou uchovávány:

               a. surové (úplné) záznamy,

               b. záznamy určené k použití při přestupkovém či obdobném řízení.

 1. Jak jsou upravena pravidla pro použití získaných dat (ať už surových nebo výsledků analýzy, např. seznamy SPZ) pro jiné účely, než je řešení přestupků? Např. pro účely statistické, v případě dožádání pro účely civilního nebo trestního řízení atd.
 2. Jakým způsobem jsou záznamy zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu a modifikaci? Např. elektronickým podpisem, šifrováním... Kde se tato ochrana děje? Např. záznam může být elektronicky podepisován a šifrován přímo ve vozidle, případně až při/po zpracování a podobně.
 3. Kdo je obsluhou/posádkou monitorovacího vozidla? Jaké jsou na ni kladeny kvalifikační požadavky?
 4. Jaká je role posádky? Jaké - pokud nějaké - parametry systému může ovlivnit?
 5. Existují-li dokumenty, které popisují výše uvedené postupy, jako například vnitřní normy, pokyny či prováděcí předpisy, žádám o jejich poskytnutí v elektronické podobě.

 


Odpověď:

Ad 1. Těmito informacemi Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“), nedisponuje. Jsou předmětem interních postupů dodavatele dat monitoringu.

 

Ad 2. Technickými parametry kamer TSK nedisponuje. Jsou předmětem interních postupů dodavatele dat monitoringu.

 

Ad 3. Těmito informacemi TSK nedisponuje. Jsou předmětem interních postupů dodavatele dat monitoringu.

 

Ad 4. Dodavatel služby monitoringu sbírá data vozidel parkujících v zónách placeného stání ve struktuře „místo parkování určené Úsekem, GNSS souřadnice, datum a čas, RZ vozidla“, tato data jsou on-line posílána do centrálního informačního systému zón placeného stání hl. m. Prahy, a.s., který dává zpět informaci „respektuje“ nebo „nerespektuje“ k příslušné RZ vozidla. V případě „nerespektuje“ dodavatel služby monitoringu pořídí další data dokumentující podezření na přestupek ve struktuře „fotografie s detailem RZ, čas pořízení fotografie s detailem RZ, situační fotografie parkujícího vozidla včetně vodorovného dopravního značení, čas pořízení situační fotografie parkujícího vozidla, situační fotografie dokumentující stav svislého dopravního značení upravující parkování na daném Úseku, čas pořízení situační fotografie“, která jsou dávkově předávána do centrálního informačního systému (CIS).

 

Ad 5. Záznamy jsou uchovávány v centrálním informačním systému zón placeného stání hl. m. Prahy. Záznamy, u kterých bylo zjištěno podezření na správní delikt, jsou předány Městské policii hlavního města Prahy.

 

Záznamy, u kterých nebylo zjištěno podezření na správní delikt, jsou v centrálním informačním systému zón placeného stání hl. m. Prahy uchovávány po dobu 7 dní od jejich zápisu do tohoto systému.

 

Záznamy, u kterých bylo zjištěno podezření na správní delikt, jsou uchovávány po dobu, dokud Městská policie hlavního města Prahy záznamy neoznačí za neodhalený správní delikt. V případě označení za neodhalený správní delikt jsou všechny takto označené záznamy bezprostředně smazány (výmaz probíhá jednou denně). Pokud jsou záznamy podkladem pro správní řízení o přestupku, jsou záznamy uchovávány správním orgánem po dobu dle právních předpisů upravujících správní řízení a archivaci.

 

Po uplynutí těchto lhůt jsou záznamy anonymizovány a uchovávány nadále pouze pro účely statistické.

 

Ad 6. Záznamy jsou zpracovávány v anonymizované podobě pro statistické účely. Anonymizace je prováděna bezprostředně po uplynutí lhůt dle odpovědi na otázku č. 5.

 

Mimo to mohou být záznamy předány jiným subjektům na základě zákonných povinností spočívajících v poskytnutí informací. V takovém případě jsou záznamy předány oprávněnému subjektu, pokud nedošlo k jejich smazání/anonymizaci, přičemž se uplatní lhůty dle odpovědi na otázku č. 5. TSK nedisponuje informacemi o nakládání se záznamy ze strany subjektů, kterým na základě zákonné povinnosti záznamy předá. Pokud se žadatelů dotazuje na možné případy předání záznamů třetím subjektům na základě zákonné povinnosti, je taková žádost o informaci ve své podstatě otázkou na právní výklad veškerých norem právního řádu, které by mohly odůvodňovat poskytnutí osobních údajů jinému subjektu. TSK není povinna poskytnout žadateli své právní stanovisko v takové otázce a necítí se být ani kompetentní provést výklad veškerých norem právního řádu, které by poskytnutí osobních údajů jinému subjektu mohly odůvodňovat či zakládat právní povinnost k takovému poskytnutí.

 

Ad 7. Data monitoringu jsou opatřena při jejich sběru elektronickou značkou, které znemožňuje modifikaci dat.  Přenosy dat do centrálního informačního systému jsou chráněny šifrováním.  Přenosy dat z centrálního informačního systému dalším orgánům jsou zabezpečeny.

 

Ad 8. Těmito informacemi TSK nedisponuje. Jsou předmětem interních postupů dodavatele dat monitoringu.

 

Ad 9. Těmito informacemi TSK nedisponuje. Jsou předmětem interních postupů dodavatele dat monitoringu.

 

Ad 10. Těmito informacemi TSK nedisponuje. Jsou předmětem interních postupů dodavatele dat monitoringu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací:

 1. Které konkrétní osoby mají v gesci opravy a údržbu, včetně investice silnic, které spadají do působnosti TSK na území MČ Praha 1, Praha 2 a Praha 3, s uvedením všech kontaktů na ně, a to s uvedením jejich nadřízených
 2. Které konkrétní osoby mají v gesci údržbu zeleně, včetně kácení, prořezu větví, apod., které spadají do působnosti TSK na území MČ Praha 1, Praha 2 a Praha 3 s uvedením všech kontaktů na ně, a to s uvedením jejich nadřízených
 3. Které konkrétní osoby mají v gesci opravy, údržbu a instalaci svislých a vodorovných dopravních značek, které spadají do působnosti TSK s uvedením všech kontaktů na ně, a to s uvedením jejich nadřízených

 


Odpověď:

Ad 1: Běžnou údržbu, opravy a úklid pozemních komunikací a chodníků na území MČ Praha 1, 2, 3, které jsou svěřeny jejich vlastníkem - hlavním městem Prahou do správy naší společnosti , zajišťuje společnost Pražské služby, a.s.

Odpovědným pracovníkem za naší společnost je Pavel Čzech, vedoucí oblastní správy Centrum

Nadřízeným pracovníkem je Ing. Petr Kožíšek, ředitel úseku oblastních správ.

Odpovědnost za investice má investiční úsek naší společnosti, ředitel Ing. Jiří Mayer.

Ad 2: Údržbu zeleně na území MČ Praha 1, 2. 3 zajištuje Ing. Jiří Beinhauer, referent oblastní správy Centrum.

Nadřízeným pracovníkem je Pavel Čzech, vedoucí oblastní správy Centrum.

Ad 3: Opravy, údržbu a instalaci svislých a vodorovných dopravních značek na území Prahy 1, 2, 3, zajišťují pracovníci oddělení dopravního značení prostřednictvím dodavatelů těchto prací.

Odpovědným pracovníkem je Ing. Ivan Burián, vedoucí oddělení.

Nadřízeným pracovníkem je Luboš Mojdl, ředitel úseku správního.

Kontaktní údaje byly žadateli se souhlasem výše uvedených pracovníků zaslány.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací - o zaslání rozhodnutí vydaného Úřadem MČ Praha 4, jímž bylo rozhodnuto o místní úpravě provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci NN 416, jenž se nachází na pozemku parc. č. 314/2, k.ú. Braník.

 


Odpověď:

Požadovaná informace se nevztahuje k působnosti naší společnosti a byla odložena

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací spočívajících ve sdělení ekonomických údajů za rok 2016 a 2017, týkající se provozování parkovišť P+R Černý Most, Depo Hostivař, Dobříš, Rajská zahrada, Letňany a Holešovice v rozsahu a ve formátech dle k Žádosti žadatelkou připojených tabulek.

 


Odpověď:

V rámci zpracování Žadatelem vyžádaných informací bylo kontaktováno detašované pracoviště povinného subjektu - oddělení AS, NZ a P+R, jemuž byl předložen obsah Žádosti Žadatele. Dle vyrozumění vedoucí oddělení AS, NZ a P+R povinného subjektu není povinný subjekt provozovatelem ani správcem P+R parkovišť Dobříš, Letňany stejně jako Depo Hostivař i parkovišť Černý Most. S ohledem na tuto skutečnost nelze Žadateli poskytnout jím prostřednictvím Žádosti požadované informace, neboť jimi povinný subjekt reálně nedisponuje. Vzhledem k tomu, že povinný subjekt není správcem ani provozovatelem P+R parkovišť, jak uvedeno výše, je tímto naplněna první presumovaná podmínka pro odmítnutí Žádosti v této její části. Povinný subjekt nemá současně žádnou právní povinnost disponovat požadovanou informací, resp. není povinen disponovat požadovanými informacemi ke dni podání a vyřízení Žádosti, stejně tak vydání tohoto rozhodnutí, resp. těmito informacemi v rozsahu vyžádaném v této části Žádosti nebude disponovat ani pro futuro.

 

Ohledně P+R parkoviště Holešovice a Rajská zahrada povinný subjekt neeviduje, nevykazuje a ani jakkoli neshromažďuje následující informace tak, jak Žadatel Žádostí požaduje. Konkrétně se jedná o tento rozsah informací pro rok 2016 i 2017 takto: Tržby z parkování; Tržby z krátkodobého parkování; Tržby z dlouhodobého parkování; Spotřeba materiálu a energie; Náklady na opravy, udržování; Náklady na propagaci/marketing; Odpisy DHM/DNM; Osobní náklady; Počet zaměstnanců; Investiční náklady; Zdroje financování; Časové rozmezí výstavby. Obdobně nemá povinný subjekt povinnost těmito informacemi, ať již na základě nějakého smluvního závazku nebo právní normy disponovat. S ohledem na tuto skutečnost je tak reálně nelze Žadateli poskytnout, neboť se jedná o informace neexistující. V tomto rozsahu tak Žádost Žadatele požaduje na povinném subjektu vytvoření nových informací, k čemuž však povinný subjekt není právní nornou zavázán.

 

Závěrem povinný subjekt sděluje Žadateli tyto údaje v rozsahu jeho Žádosti tak, jak této bylo možno vyhovět takto:

 

P+R Holešovice, Praha                                                

Rok                                                                                     2016                                                     2017                                     

Průměrná obsazenost během roku (%)                               144                                                        146

Provozní náklady v Kč bez DPH                                 1.130.000                                            1.242.000

Provozní doba                                                                 04 – 01 h.                                            04 – 01 h.

Typ parkoviště  - plošné bez nadzemních či podzemních podlaží

Počet parkovacích místa – 77 (75 + 2 invalidní stání)

Velikost parkovacího místa - 2,4x5,0=12 + invalidní stání 3,5x5=17,5

Užitná plocha (m2) - 935 (celková plocha = 2 892)

 

P+R Rajská zahrada, Praha                                                        

Rok                                                                                     2016                                                     2017                                     

Průměrná obsazenost během roku (%)                               87                                                          88

Provozní náklady v Kč bez DPH                                 1.134.000                                            1.037.000

Provozní doba                                                                 04 – 01 h.                                            04 – 01 h.

Typ parkoviště  - plošné bez nadzemních či podzemních podlaží

Počet parkovacích místa – 91 (88 + 3 invalidní stání)

Velikost parkovacího místa - 2,4x5,0=12 + invalidní stání 3,5x5=17,5

Užitná plocha (m2) - 1108,5 (celková plocha = 3079)

                              

S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že žádost o poskytnutí informací v rozsahu, jak popsáno výše, odmítl.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací:

1. V jakém rozsahu a jakým způsobem bude provedena rekonstrukce komunikace ulice Ve Vilách (Praha 4 - Nusle), která by měla být zahájena dne 23.4.2018.

2. Dle předchozího sdělení městské části Praha 4 má rekonstrukce probíhat v celé délce komunikace, tedy až po dům na adrese Ve Vilách 30/2.

3. Dle sdělení realizační firmy (STAMET s.r.o.) ovšem má být rekonstrukce povrchu vozovky ukončena ještě před domem na adrese Ve vilách 7. Takový postup je zcela nevhodný, neboť ulice byla rozkopána (v důsledku obnovy vodovodního řádu) až po dům na adrese Ve Vilách 30/2, přičemž současný stav – vysypání štěrkem (bez adekvátního zpevnění povrchu apod.) znemožňuje např. pojezd osob na invalidním vozíku či s dětským kočárkem. Současně nutno zdůraznit, že odstraněním stávajících asfaltových ploch (které byly na omezené části vozovky na místech mezi domy na adrese Ve Vilách 7 a Ve Vilách 1) při výměně vodovodního řádu, došlo ke zmenšení stability svahu, který je proto potřeba opakovaně stabilizovat přinejmenším do stavu, v jakém byl před rekonstrukcí vodovodního řádu.

4. S ohledem na shora uvedené tedy žádám o poskytnutí informací o skutečném záměru a způsobu realizace rekonstrukce silniční komunikace v ulici Ve Vilách – Praha 4 Michle.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti naší společnosti a žádost se odkládá. Uvedená komunikace není uvedena v seznamu investičních akcí naší společnosti. Zřejmě se nejedná o rekonstrukci předmětné komunikace, ale o její uvedení do původního stavu po výměně či opravě poduličního zařízení, která je zajišťována  jeho vlastníkem či správcem.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací ohledně „náplavky Hollar“

 1. Zda TSK uzavřela podnájemní smlouvu na užívání lokality „náplavka Hollar“ a s jakým subjektem na jaký účel
 2. Poskytnutí kopie aktuální podnájemní smlouvy

 


Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty nájemní a podnájemní smlouva se společností DAM & Daves, s.r.o. s účelem provozování restauračního provozu a zpřístupnění restaurace.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace -  zaslání kopie poslední nájemní smlouvy uzavřené před rokem 2006 na provozování tržního místa Washingtonova 812/1, k.ú. Nové Město, Praha 1.

 


Odpověď:

Před rokem 2006 není evidována žádná uzavřená nájemní smlouva (je možné, že již byla skartována).

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací ohledně existence vyhrazených stání pro historická vozidla na území MČ Praha 1

 1. Jaké subjekty ke dni podání žádosti disponují vyhrazeným stáním pro historická vozidla na území MČ Praha 1 v ulici Pařížská.
 2. Jaké subjekty ke dni podání žádosti disponují vyhrazeným stáním pro historická vozidla na území MČ Praha 1 v ulici Mostecká.
 3. Poskytnutí textu smlouvy ohledně poskytnutí vyhrazeného stání pro historická vozidla na území MČ Praha 1 dle bodů 1) a 2)
 4. Poskytnutí textu smlouvy ohledně poskytnutí vyhrazeného stání pro historická vozidla na území MČ Praha 1 se společností 3 veteráni s.r.o.

 


Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty nájemní smlouvy a seznam stanovišť:

Nájemce

k.ú.

Komunikace

3 veteráni, s.r.o.

St. Město

Mostecká

3 veteráni, s.r.o.

St. Město

Pařížská

More a More s.r.o.

St. Město

Rytířská

Addison valley s.r.o.

Malá Strana

Mostecká

More a More s.r.o.

Malá Strana

Mostecká

RIKO Praha s.r.o.

Malá Strana

Malostranské nám.

Prague Old Timer tours

Malá Strana

Malostranské nám.

Prague old car s.r.o.

Malá Strana

Malostranské nám.

Milan Bojtár

Malá Strana

Malostranské nám.

 

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací:

 1. Sdělte, jakou výší finančních prostředků se TSK podílí (podílela) na rekonstrukci vozovek a chodníků na území MČ Praha 2 za roky 2015, 2016 a 2017 a jakou měrou se uvažuje podílet v roce 2018.
 2. Sdělte (předložte) harmonogram rekonstrukcí vozovek a chodníků na území MČ Praha 2 v roce 2018 s uvedením termínů a konkrétních adres.
 3. Sdělte, který konkrétní úředník (úředníci) mají oblast MČ Praha 2 v gesci s uvedením nadřízených pracovníků a kontakty na ně.

 


Odpověď:

Ad 1) 2015 se TSK podílelo na financování rekonstrukce vozovek a chodníků částkou 2 957 505,67 Kč

          2016 se TSK podílelo na financování rekonstrukce vozovek a chodníků částkou 8 797 482,65 Kč

          2017 se TSK podílelo na financování rekonstrukce vozovek a chodníků částkou 19 787 521,82 Kč

V těchto letech byly provedeny následující stavby:

                1) Praha bez bariér je jednou částkou: 3 945 012,04 Kč

2) Karlovo náměstí jednou částkou: 26 711 822,01 Kč

3) Bělehradská – HLUK jednou částkou: 135 635 768,06 Kč

4) Belgická (u Lauderovy školy) jednou částkou: 6 537 358,18 Kč

5) Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova jednou částkou: 14 773 290,02 Kč

Ad 2)     Co se týče roku 2018, u chodníkového programu částka činí 5 000 000 Kč a budou z ní financovány akce Americká 31-33, 37-43, Americká 34, Balbínova 25-27, Bruselská 5, Hálkova 1-13, Kladská 19-25, Na Smetance 1-3, 4-8, Pod Slovany 3-9, 2-16,11-15, Varšavská 20-26, 19-23.

Jmenovitá oprava letos probíhá na ul. Londýnská, kde je plánovaná cena cca 4 480 000 Kč a příprava na souvislou údržbu na ul. Sokolská, kde je plán nákladů v r. 2018 cca 174 000,- Kč.

Ad 3)     Žádný konkrétní pracovník není určený, aby měl v gesci MČ Praha 2. Za investiční úsek jsou odpovědni náměstek generálního ředitele PhDr. Ing. Matěj Fichtner MBA, ředitel investičního úseku Ing. Jiří Mayer a dále vedoucí jednotlivých oddělení Ing. Stanislav Šebesta (tel. ……), Petr Kalous (tel. .……..) a Milan Zach (tel. ………).

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace -  sdělení celkové ceny za provádění vyznačeného autobusového pruhu a instalaci city bloků před přechodem v ulici Střelničná, Praha 8, směr Prosek, při zastávce metra C Ládví na základě OOP vydaného ODA MHMP dne 19. 2. 2018. Sp. zn. S-MHMP 232880/2018ODA, a provedení odstranění tohoto značení dne 27. a 28. března.

 


Odpověď:

Dle sdělení oddělení dopravního značení TSK hl. m. Prahy, a.s. činila celková cena 114 064 Kč (bez DPH).

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací, jaké všechny firmy (Pražské služby, Prostor, CDV, Mikapa) se podílejí či se v letech 2016-2017 podílely na úklidu MČ P7 (vývoz košů, ruční a strojový úklid, zimní údržba, blokové čištění, úklid psích exkrementů, odvoz objemného odpadu apod.), resp. se kterými firmami má MHMP skrze TSK (popřípadě skrze Pražské služby či další subjekt) smlouvu? Prosím o plný výčet subjektů.

Prosím o sdělení znění smluv s výše uvedenými subjekty (předmět smlouvy, termíny plnění, finanční objem), popřípadě prosím o zaslání odkazu, kde jsou zveřejněny či zaslání kopií těchto smluv.

Jaké celkové částky byly všem výše vyjmenovaným firmám (popřípadě i dalším, které se podílely na úklidu MČ Praha 7) skutečně vyplaceny v roce 2016 a 2017?

 


Odpověď:

Pro provádění čištění a zimní údržby komunikací ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) uzavřenu "Smlouvu o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na území hlavního města Prahy" (Smlouva)se společností Pražské služby a.s. Smlouva je vystavena v Registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv 340/2015 Sb.

Tato smlouva se týká i komunikací svěřených do správy TSK na území MČ Praha 7 a je uzavřena na realizaci činností:

Letní údržba komunikací (LÚK) - vývoz košů, ruční čištění, strojní čištění, blokové čištění, čištění kanalizačních vpustí, kropení-mlžení (ve dnech nad 25°C), čištění objektů a zařízení.

Zimní údržba komunikací (ZÚK) - motoristické a nemotoristické komunikace

Smlouva se netýká úklidu psích exkrementů, odvozu objemného odpadu, apod.

Finanční náklady spojené s realizací výše uvedených činností činily:

2016 - LÚK ... 22,23 mil. Kč bez DPH

2016 - ZÚK ... 19,49 mil. Kč bez DPH

2017 - LÚK ... 20,91 mil. Kč bez DPH

2017 - ZÚK ... 19,39 mil. Kč bez DPH

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací ke komunikaci Na Krutci, Praha 6:

1) specifikace   komunikace - rámcová kategorizace komunikace dle ČSN, zda jde o místní komunikaci, jaké třídy, jaká je její funkční třída.

2) existuje pro rok 2000 nebo 2001 měření intenzity hluku pro tuto komunikaci? Pokud ano, žadatel prosí o sdělení těchto dat.

3) od kdy je tato komunikace (lesní část ulice Na Krutci skrz přírodní rezervaci Divoká Šárka  - propojení na Horoměřickou) v provozu

4) jaká byla její dopravní zátěž v roce 2000 a 2001.

 


Odpověď:

U naší společnosti evidujeme komunikaci Na Krutci, Praha 6, která nám byla jejím vlastníkem svěřena do správy, pouze dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jako místní komunikací III. třídy bez další specifikace, kterou žadatel zmiňuje a která naší společnosti nepřísluší.

Měření intenzity hluku z dopravy nebylo TSK v roce 2000 ani 2001 zajišťováno. Měření hluku se zajišťuje pouze u komunikací, kde se předpokládá překročení povolených hladin hluku a vibrací v důsledku značného dopravního zatížení.

První informace o provozu předmětné komunikace je z roku 1996.

Dopravní zátěž v roce 2000 ani 2001 nebyla u této komunikace sledována, obdobně jako u jiných místních komunikací s malou dopravní intenzitou.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací, resp. těchto dokumentů:

1)            dodání analýz, které byly zpracovávány na základě žádosti pana náměstka pro dopravu Petra Dolínka a kde byly prověřeny jednotlivé varianty rekonstrukce Libeňského mostu a jejich možnosti ohledně získání všech potřebných povolení a termínů zahájení stavby

2)            zaslání dokumentace z let 2004 až 2006, ve které byla určena cena jednotlivých dílčích částí rekonstrukce Libeňského soumostí.

 


Odpověď:

Ad 1) Právnímu oddělení není existence takovýchto analýz známá.  Pokud by byly nějaké takové analýzy zpracovávány pro p. náměstka Dolínka, jak uvádíte, jako podklad pro jeho budoucí rozhodnutí, resp. pro budoucí rozhodnutí orgánů hl. m. Prahy, ohledně dalšího postupu týkajícího se Libeňského mostu, šlo by tak ve smyslu § 11 odst. 1 InfZ stejně o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, na níž se vztahuje omezení poskytnutí informace, a to až do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.

Ad 2) Dokumentace z let 2004 až 2006, tj. dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení, byla v digitální podobě na CD nosiči i s přílohami žadateli předána.

Pokud jde o ceny jednotlivých dílčích částí rekonstrukce Libeňského mostu, jak vyplývají z dokumentace, je podstatný fakt, že zadávací řízení vedené jako užší řízení za účelem výběru dodavatele pro plnění veřejné zakázky s názvem „Libeňský most, č. akce 999984, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace a následné provedení stavebních prací nezbytných k provedení rekonstrukce mostních souborů a komunikací Libeňský most, včetně ramp, Voctářova a křižovatky Jankovcova - Dělnická, v Praze 7 a 8, jakož i dalších prací souvisejících se stavbou v rozsahu a způsobem specifikovaným v požadavcích zadavatele, bylo přerušeno a dosud nebylo obnoveno a ukončeno.

Rozpočet obsahuje některé kapitoly či položky shodné s rozpočtem, který bude využíván v rámci posuzování a hodnocení nabídek jednotlivých uchazečů ve smyslu § 76. Rovněž tedy jeho poskytnutím by došlo k porušení § 6 odst. 1 ZVZ, kdy je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, neboť subjekt odlišný od zadavatele by obdržel informace, které musí zůstat do ukončení výběrového řízení známé pouze zadavateli. Povinný subjekt tedy poskytnutí informace v souladu s ust. § 11 odst. 1 písm b) InfZ omezil, než bude ukončeno zadávací řízení.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací:

Balisety, které jsou na území hl. m. Prahy (jejich počet, dodavatel, výrobce, cena za 1 kus, od kdy se začaly používat, důvod zavedení, subjekt, který určuje, kde se objeví, počet oprav a info o případném výběrovém řízení.

 


Odpověď:

Baliseta je dopravní zařízení instalované na pozemní komunikaci za účelem navádění účastníků silničního provozu a upozorňování na mimořádné nebezpečí. Pružná baliseta je schopná odolávat nevratným deformacím. Návrh na umístění baliset předkládá zpravidla správce pozemní komunikace z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v problematickém úseku. Rozmístění baliset pak navrhuje projektant, který je konzultuje jak se správcem dotčené pozemní komunikace, tak i s místně příslušným dopravním inženýrem Policie České republiky. Stejně jako v případě ostatního dopravního značení smí být balisety umísťovány jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost silničního provozu nebo jiný důležitý veřejný zájem. V Praze se začaly balisety používat v roce 2008. Jednotlivé výrobce baliset i cenu za kus lze dohledat na internetu, TSK a.s. má ceny od dodavatelů (cca 1000 Kč/ks). Ve správě TSK a.s. je v současné době 1584 ks baliset. Na balisety žádné výběrové řízení neproběhlo, buď se jednalo o malé množství baliset nebo byly součástí kombinované zakázky (spolu s jiným typem dopravního zařízení nebo dopravně bezpečnostního zařízení)., že žádost byla odložena, neboť naše společnost požadovanými analýzami nedisponuje.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací, resp. těchto dokumentů:

1)      Analýzy dob jednotlivých možností budoucí podoby Libeňského mostu (např. použití starého stavebního povolení a starého projektu, nový most dle architektonické soutěže, rekonstrukce mostu dle starého stavebního povolení, rekonstrukce dle nového stavebního povolení ...)

2)     Analýzy možnosti použití starého stavebního povolení na starý projekt s vybudováním nových pilířů a základů mostu a starého stavebního povolení na rekonstrukci mostu.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že žádost byla odložena, neboť naše společnost požadovanými analýzami nedisponuje.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací, na prodejní místa v Praze 5 v období od roku 2014 - 2017 na tyto subjekty:  Renáta Slabá (IČO 41739655), Slabý & spol. s ro. (IČO 28176839), San Anton, s.r.o. (IČO 28176839), Kristina Slabá (IČO 00769886). Zda byla na prodejní místa vyhlášeno výběrové řízení, zda se zmínění uchazeči přihlásili do výběrového řízení a na jakém místě se umístili.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že v období let 2014 - 2017 není evidována žádná nájemní smlouva komerčního charakteru na prodejní místa v Praze 5 s uvedenými subjekty a proto ani nebylo naší společností prováděno v této souvislosti výběrové řízení.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací, jaká byla výše všech odměn a tantiémů jednotlivých členů statutárních orgánů společnosti TSK hl. m. Prahy, a.s. za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017.

 


Odpověď:

Informace byla žadateli poskytnuta.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací o počtu průjezdů měřícího vozidla kontrolujícího parkování v ZPS od 1. 10. 2017 do 31. 1. 2018 ulicemi Fričova, Rejskova, Na Folimance, Sarajevská

 


Odpověď:

Vozidlo provádějící monitoring zón placeného stání v hlavním městě Praze projelo v období od 1. 10. 2017 do 31. 1. 2018 ulicemi dle dotazu v počtu průjezdů dle následujícího přehledu:
 

Název ulice

Počet průjezdů v období od 1. 10. 2017 do 31. 1. 2018

Fričova

21+21+20+19=81

Rejskova

21+21+20+19=81

Na Folimance

21+21+20+19=81

Sarajevská

21+21+20+19=81

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace, za jakou částku a v jaké přesně lokalitě se bude pronajímat vyhrazené parkovací stání na komunikaci Ch. de Gaulla 23/913 pro velvyslanectví Rumunska.

 


Odpověď:

Velvyslanectví Rumunska, sídlící v lokalitě Nerudova 5, Praha 1, má celkem 5 vyhrazených parkovacích stání v rámci reciprocity, z toho 2 vyhrazená parkovací stání budou převedena na Prahu 6. Tato dvě parkovací stání budou převedena se souhlasem MČ Prah 6, odbor dopravy, před budovu rezidence Rumunska, lokalita Charlese de Gaulla 23/913 (jedno před vjezdem a druhé za vjezdem rezidence). Tato dvě vyhrazená parkovací místa budou zřízena v rámci reciprocity, tzn. bezplatně na základě písemného vyjádření MZV ČR, Diplomatického protokolu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací, jakou částku finančních prostředků vynaložila TSK hl. m. Prahy, a.s. na pořízení elektronických obrazovek na adrese Seifertova 559/31, Praha 3 při čelním pohledu vlevo od hlavního vchodu.

 


Odpověď:

TSK hl. m. Prahy, a.s., IČO 03447286, nevynaložila na pořízení elektronických obrazovek na adrese Seifertova 559/31, Praha 3, žádné finanční prostředky, neboť nebyla ve vztahu k pořízení těchto obrazovek objednatelem. Objednatelem byla TSK hl. m. Prahy, IČO 63834197 a pořízení 3 elektronických obrazovek vynaložila dle smlouvy o dílo č. 3/16/7100/80 1 210 000 Kč bez DPH. Uvedená cena je bez inženýringu, bez instalace SW a nastavení panelů, bez přípravných a instalačních prací a bez podpory následného provozu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace - seznam všech izolatérských prací, které byla provedeny za dobu životnosti Trojské lávky, vč. dat dokončení zmíněných prací.

 


Odpověď:

Událost zřícení lávky pro pěší v Praze, Troja ze dne 2. 12. 2017, je předmětem šetření Policie České republiky, a to v souvislosti se zahájením úkonů v trestním řízení, a to ve věci podezření z možného naplnění zejména skutkové podstaty trestného činu obecného ohrožení, popř. obecného ohrožení z nedbalosti. Konkrétně se úkony daného trestního řízení zabývá složka Policie ČR, odbor obecné kriminality, 2. oddělení, se sídlem: Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4. Ve smyslu ust. § 12, odst. 10 zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění, se trestním řízení rozumí řízení vedené podle trestního řádu, tj. i řízení zahrnující objasňování a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, jakož i vyšetřování, prováděná složkami Policie ČR. Trestním řízením je tak ve smyslu ust. § 12, odst. 10 trestního řádu, ve spojení s ust. § 158 a následujících trestního řádu, i postup policejního orgánu před zahájením samotného trestního stíhání. Povinný subjekt nemá zároveň povědomí o tom, že by bylo dané trestní řízení zastaveno. Povinný subjekt, má-li k dispozici takové informace, které jsou nebo mohou být předmětem zájmu či vytěžení v souvislosti s postupem/úkony policejního orgánu dle trestního řádu, nemůže býti nucen tyto dle InFZ vydávat. Žadatelem jsou v dané věci požadovány informace, které jsou z hlediska probíhajícího trestního řízení využitelné jako poznatky/informace, popř. též jako důkazní prostředky, přičemž jejich poskytnutím by mohlo dojít k případnému narušení probíhajícího trestního řízení, resp. zmaření účelu trestního řízení. S ohledem na zákonnou výluku dle ust. § 11, odst. 4, písm. a) InFZ tak není povinný subjekt v souvislosti s probíhajícím trestním řízení povinen Žadatelem nárokované informace poskytnout.  S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že žádost o poskytnutí informací, jak popsáno výše, odmítl.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací, resp. těchto dokumentů:

1)      podkladů na jejichž základě byl 19.1.2018 uzavřen pro automobilovou a tramvajovou dopravu Libeňský most

2)      rozhodnutí o uzavření Libeňského mostu

3)      finální studie Kloknerova ústavu zabývající se stavem Libeňského mostu, jakmile ji ústav odevzdá

 


Odpověď:

Ad 1)     Dne 18.1.2018 byli na pracovní schůzce k vyhodnocení stavebního stavu Libeňského mostu, objekt ev.č. V009, přítomni seznámeni pracovníky Kloknerova ústavu ČVÚT s výsledky rozsáhlé diagnostiky a statických analýz provedených podle zadání smlouvy o dílo, uzavřené s TSK hl. m. Prahy, a.s. Obsah tohoto jednání, z něhož je přiložen zápis, byl podkladem pro uzavření Libeňského mostu pro automobilovou a tramvajovou dopravu, a to za účelem předejití možným rizikům na majetku, životech a zdraví.

Ad 2)     Ve věci uzavření Libeňského mostu bylo postupováno dle § 24 odst. 8 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tj. „v případě nebezpečí z prodlení (živelní pohromy, dopravní nehody, zřícení nebo poškození objektů) musí příslušnou část pozemní komunikace neprodleně uzavřít a označit alespoň provizorním způsobem její vlastník nebo správce.“ Z tohoto důvodu neexistuje Vámi požadované rozhodnutí, neboť tuto situaci neřešil silniční správní úřad, ale správce, který není správním orgánem. Šlo o faktickou realizaci právní zásady priority odvracení hrozících škod. 

Ad 3)     Ve věci finální studie Kloknerova ústavu odkazujeme ve smyslu informací předaných od oddělení mostů TSK hl. m. Prahy, a.s., na zveřejněné informace na stránkách tsk-praha.cz,  http://doc.tsk-praha.cz/alfresco/service/gallery/binary?id=9bd17aa1-bda2-49ba-95c1-c5e7b46acda4 (odkaz O společnosti/fotografie a dokumenty/KÚ ČVUT Stanovení zatížitelnosti). Studie, vč.  příloh byla žadateli poskytnuta na CD nosiči.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací ohledně cenového sazebníku pronájmu silničních svodidel.

 


Odpověď:

Naše společnost neeviduje žádnou nájemní smlouvu na umístění reklamních zařízení na svodidlech s tím, že však není oprávněna k svévolnému odstraňování nepovolených reklam bez předchozích aktů učiněných příslušným silničním správním úřadem.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace v podobě plného znění smluv uzavřených se společnostmi 1) CZECH Outdoor s.r.o. a 2) EuroAWK , vč. příslušných příloh a dodatků od roku 1992, které se vztahují k umístění jejich reklamních zařízení na konstrukci stavby lávky přes komunikací Pod Krejcárkem na křižovatce Ohrada na Praze 3.

 


Odpověď:

Vyžádaná smlouva byla tazateli poskytnuta.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace v podobě úplného znění smlouvy mezi TSK č. 1/06/360/0397 a společností K.REK a.s., IČO 27566871 s účinností od 1. 2. 2007, vč. případných příloh a dodatků.  Dále, zda byla mezi společností K.REK a.s. a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., uzavřena nějaká smlouva, týkající se pozemku parc. č. 2183/3, k.ú. Žižkov, a pokud ano, o její zaslání. Byl záměr na pronájem komunikace Pod Krejcárkem NN4965 zveřejněný 25. 3. 2017 - 9.4.2017 naplněn či nikoliv? Pokud ne, z jakého důvodu.  Jak byla stanovena cena za pronájem části pozemku parc. č. 2183/3, k.ú. Žižkov?

 


Odpověď:

Vyžádaná smlouva byla tazateli poskytnuta. Záměr, kterého se žádost týkala , byl zrealizován a byl podepsán dodatek. Nový záměr byl vyvěšen od 23. 1. 2018. Ceny jsou uvedeny v přiložených smlouvách.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace o vyčíslení, případně rozpis, týkající se financování pražských mostů a lávek mezi roky 2014 a 2017.

 


Odpověď:

Název

2014

2015

2016

2017

Akce většího charakteru

69 201 744

92 885 847

192 131 911

156 687 081

Nátěry, spárování, čištění, drobné a havarijní opravy

34 526 002

26 615 192

26 020 751

26 136 095

Projekty, měření, prohlídky, posudky, atd.

4 725 714

8 464 616

5 631 669

27 018 696

Celkem

108 453 460

127 965 655

223 784 331 

209 841 872

Celkem v letech 2014 - 2017      670 045 318 Kč

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací:

 1. Kolik záznamů registračních značek (dále jen „RZ“) bylo od zavedení systému parkovacích zón celkem pořízeno mobilními kontrolními vozidly.
 2. Kolik záznamů RZ bylo celkem zaznamenáno manuálním zadáním uživatele vozidla do parkovacích automatů.
 3. Kolik přestupků v dopravě bylo díky systému záznamu RZ zjištěno.
 4. Na jak dlouhou dobu jsou data o RZ obyvatel a návštěvníků uložena a o jaká konkrétní data se jedná.
 5. Jakým způsobem jsou osobní údaje o vozidlech a jejich pohybu chráněna.
 6. Jakým dalším stranám jsou data poskytována nebo zpřístupněna a na základě jakých právních norem.
 7. Kde se nacházejí datová úložiště systému.
 8. Na základě jakých právních norem jsou sbírány osobní údaje ohledně pohybu obyvatel MČ a návštěvníků MČ.
 9. Poskytnutí kompletního návodu k použití kamerového systému umístěného na kontrolních vozidlech

 


Odpověď:

Ad 1) Počet monitorovacími vozidly evidovaných záznamů registračních značek vozidel (dále jen RZ) za období: 24.8.2016 - 31.12.2017 činí 8 694 044 záznamů.

Ad 2) Počet evidovaných záznamů plateb se zadáním RZ za období: 24.8.2016 - 31.12.2017 činí 3 361 881 záznamů.

Ad 3) Povinný subjekt eviduje ve své statistice 92 964 případů podezření na přestupek předaných městské policii v období 24.8.2016 - 31.12.2017.

Ad 4) O registračních značkách vozidel osob splňujících podmínky pro vydání dlouhodobého parkovacího oprávnění ve smyslu § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a návštěvníků ve smyslu § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jsou sbírána a uchovávána data v podobě znění registrační značky příslušného vozidla.

Doba uchování dat se liší s ohledem na to, za jakým účelem jsou tato data zpracovávána.

Pokud jde o data nezbytná k vedení a správě dlouhodobých parkovacích oprávnění ve smyslu § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jsou tato data uchovávána po dobu platnosti dlouhodobého parkovacího oprávnění a po dobu 12 měsíců po skončení platnosti příslušného dlouhodobého parkovacího oprávnění.

Pokud jde o data nezbytná k vedení a správě krátkodobých parkovacích oprávnění ve smyslu § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jsou tato data uchovávána po dobu 60 dní od zápisu do centrálního informačního systému zón placeného stání.

V rámci provozu zón placeného stání probíhá rovněž tzv. monitoring za účelem kontroly oprávněnosti užívání místních komunikací nebo jejich určených úseků, které podléhají regulaci zón placeného stání, ke stání silničních motorových vozidel. Při monitoringu jsou rovněž sbírány registrační značky vozidel, a to jak vozidel osob splňující podmínky pro vydání dlouhodobého parkovacího oprávnění ve smyslu § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a vozidel návštěvníků ve smyslu § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích] tak rovněž případně vozidel jiných osob, u nichž vyplývá oprávnění k užití zón placeného stání z jiného právního předpisu nebo které s vozidlem v zónách placeného stání stojí v rozporu s právním řádem.

Data o registračních značkách vozidel těchto osob jsou uchovávána dle následujících pravidel:

-              data, u kterých neexistuje podezření na přestupek proti právní regulaci zón placeného stání, jsou uchovávána v centrálním informačním systému zón placeného stání po dobu 7 dní .

-              data, u kterých existuje podezření na přestupek proti právní regulaci zón placeného stání, jsou předána Městské policii hlavního města Prahy. Uchování dat městskou policií není povinným subjektem spravováno a řídí se právními předpisy regulujícími činnost a pravomoci obecní policie, případně výkonu veřejné moci v oblasti správního trestání.

Ad 5) Osobní údaje zpracovávané v rámci provozu a správy zón placeného stání jsou chráněny technickými prostředky zabezpečení a zároveň organizačními opatřeními povinného subjektu.

Ad 6) Data jsou v rámci provozu a správy zón placeného stání zpřístupněna dodavatelům a poddodavatelům povinného subjektu, kteří pro povinný subjekt zajišťují provoz a správu zón placeného stání na základě smluv uzavřených v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky. Těmito dodavateli a poddodavateli jsou:

-              obchodní společnost ELTODO, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO 45274517, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1573 vedenou u Městského soudu v Praze;

-              obchodní společnost ALTRON Business Solutions, a.s., se sídlem Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4, IČO 24230031, zapsaná do obchodního rejstříku pod sp. zn B 18546 vedenou u Městského soudu v Praze;

-              obchodní společnost CORTEC s.r.o., se sídlem Na Groši 1344/5a, 102 00 Praha 10, IČO 26725533, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 89788 vedenou u Městského soudu v Praze;

-              obchodní společnost RDT s.r.o., se sídlem Biskupcova 1762/78, 130 00 Praha 3, IČO 27583104, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 114960 vedenou u Městského soudu v Praze;

-              obchodní společnost MPLA s.r.o., se sídlem Slezská 2310/115, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 24852333, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 201627 vedenou u Městského soudu v Praze.

Vedle toho může být povinný subjekt povinen poskytovat osobní údaje jiným subjektům, zejm. orgánům veřejné moci, a to na základě příslušných norem právního řádu. Žádost o informaci tohoto charakteru je ve své podstatě otázkou na právní výklad veškerých norem právního řádu, které by mohly odůvodňovat poskytnutí osobních údajů jinému subjektu. Povinný subjekt není povinen poskytnout žadateli své právní stanovisko v takové otázce a necítí se být ani kompetentní provést výklad veškerých norem právního řádu, které by poskytnutí osobních údajů jinému subjektu mohly odůvodňovat či zakládat právní povinnost k takovému poskytnutí.

Proto se povinný subjekt omezí na konstatování, že vzhledem k účelu sběru a zpracování osobních údajů poskytuje osobní údaje hlavnímu městu Praze a Městské policii hlavního města Prahy. Vedle toho na základě žádostí o součinnost může poskytovat osobní údaje Policii České republiky v rámci povinnosti součinnosti dle § 8 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád.

Ad 7) Datová úložiště systému se nacházejí v datovém centru na území hl. m. Prahy.

Ad 8) Povinný subjekt nesbírá žádné osobní údaje přímo o pohybu osob (obyvatel, návštěvníků či jiných). Za osobní údaje o pohybu osob ve smyslu dotazu by však mohly být považovány údaje o času a poloze registračních značek (resp. vozidel) sbírané v rámci monitoringu zón placeného stání a údaje o parkovacím oprávnění v určitém úseku zón placeného stání ve vazbě na registrační značku konkrétního vozidla zpracovávané v rámci provozu a správy zón placeného stání. Sběr těchto osobních údajů probíhá v rámci provozu a správy zón placeného stání na území hlavního města Prahy.

Ad 9) Kompletní návod k použití kamerového systému umístěného na vozidlech monitoringu:

-              Kamerový systém je dodávaný výrobcem jako celek pro účely sběru RZ parkujících vozidel.

-              Kamerový systém je instalován jako nástavba vozidla.

-              Monitoring zón placeného stání pracuje automaticky, nezávisle na řidiči vozidla monitoringu.

-              Trasy monitoringu jsou stanovené tak, aby byly projety všechny kontrolované lokality.

-              Snímání registračních značek vozidel je spouštěno a vypínáno automaticky na základě aktuální polohy vozidla monitoringu. Mimo úseky zón placeného stání je snímání dat vypnuto.

-              Řidiči ve vozidle je signalizována případná nefunkčnost jakékoliv části systému umístěného ve vozidle.

-              Řidič vozidla monitoringu nemá k datům pořizovaným kamerovým systémem žádný přístup.

-              Data sbíraná kamerovým systémem jsou během jízdy monitorovacího vozidla přenášena do centrálního informačního systému, kamerový systém data nearchivuje.

Návod k obsluze (použití) kamerového systému umístěnému na vozidlech monitoringu:

Úkolem řidiče vozidla monitoringu je:

-              Aktivovat kamerový systém vozidla monitoringu na začátku směny.

-              Zkontrolovat funkčnost prvků kamerového systému.

-              Navolit předepsanou trasu dle plánu monitoringu.

-              Projet předepsanou trasu podle navigace sledující projetí bodů trasy.

-              V případě hlášení chyby systému na trase zastavit vozidlo a situaci řešit s technickou podporou systému.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací k projektu Cyklotrasa A50/A500, úsek „historické cesty Blatovská alej“ č. Akce 2950149:

1. Žádáme o poskytnutí části dokumentace, z níž by bylo patrné umístění a rozsah plánované stavby.

2. Žádost o informaci, zda již bylo zahájeno územní řízení k projektu (samostatné nebo sloučené) a případně poskytnutí žádosti.

3. Žádost o informaci, zda z rozsahu projektu vyplývá povinnost vést řízení o povolení kácení dřevin
3.1. v kat. území Újezd nad Lesy
3.2. v kat. území Koloděje.  Pokud již bylo zahájeno, žádost o veškeré podklady včetně žádostí.

4.  Žádost o informaci, jaké jsou plánované zásahy do stávající zeleně.

5.  Žádost o informaci, kde a v jakém rozsahu bude realizována náhradní výsadba.

6.  Žádost o informaci, jaká budou realizována kompenzační opatření pro volný pohyb a přirozené úkryty divoké zvěře, zvláště drobných savců a ptáků.

 


Odpověď:

1. Situace stavby byla žadatelce poskytnuta.

2. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla podána dne 23. 8. 2017

3. Žádost o povolení kácení dřevin nebyla pro kat. území Újezd nad Lesy, ani kat. území Koloděje, podána. Předpoklad podání je během I. kvartálu 2018.

  Pokud již bylo zahájeno, žádost o veškeré podklady včetně žádostí.

4.-6. Uvedené vyplývá z přiložené žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a přiloženého dendrologického průzkumu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí dokumentu Analýza stavu pražských mostů ve správě TSK hl. m. Prahy a jejich priority, a to ve verzi aktuální k prosinci 2017.

 


Odpověď:

Dle vyrozumění příslušného oddělení povinného subjektu, tj. oddělení mostů, nebyl dokument vyžádaný a specifikovaný Žadatelkou u povinného subjektu vyhotoven, povinnému subjektu nebyla právním předpisem uložena povinnost Žadatelkou požadovaný dokument vyhotovit a ani se k tomu smluvně nezavázal. Povinný subjekt byl tak nucen konstatovat, že informací vyžádanou Žadatelkou prostřednictvím její Žádosti nedisponuje. S ohledem na tuto skutečnost byla žádost odmítnuta.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací:

1)      Průběžných i souhrnných zpráv i protokolů z testů včetně vyhodnocení z Diagnostiky a hodnocení sanačních metod, které probíhá v letošním roce na Libeňském mostě

2)      Průběžných i souhrnných zpráv i protokolů z testů včetně vyhodnocení Statické spolehlivosti a zatížitelnosti Libeňského mostu

3)      Dvou studií, jejichž zpracování bylo uloženo Technické správě komunikací hl.m. Prahy v Usnesení Rady hl. m. Prahy č.809 ze dne 12. 4. 2016

a)      v bodě III.3: zahájit předprojektové práce formou studie, zaměřené na ev. statické podepření nosné konstrukce mostu X 656 (inundační) a V 009 (přes Vltavu) v případě, že by zatížitelnost každého mostu zvlášť neumožňovala provozování veřejné dopravy, vč. možnosti převést dopravu po provizorním mostě

b)      v bodě III.4: zahájit zpracování studie rekonstrukce Libeňského mostu ve stávajících šířkových parametrech, která bude vycházet z dopravní analýzy dle bodu III.2.1. a III.2.2. tohoto usnesení, stanovené zatížitelnosti a případného rozhodnutí Ministerstva kultury ČR ohledně rozsahu a způsobu památkové ochrany mostu

4)      Pokud výše zmíněné studie nebyly zatím zpracovány, sdělení jejich stavu a zaslání předběžných verzí.

 


Odpověď:

Ohledně požadovaných informací pod body 1), 2) bylo zjištěno, že žádné nové průběžné, souhrnné zprávy ani protokoly z probíhajících prací na Libeňském mostě, které by žadatel již v minulosti neobdržel, nebyly zpracovatelem vydány a ani nejsou závazkem z předmětu v současnosti uzavřené smlouvy. Prováděné testy, diagnostiky a další činnosti prováděné na Libeňském mostě a jejich vyhodnocení stále probíhají a TSK hl. m. Prahy, a.s., je souhrnně obdrží a bude oprávněna s nimi nakládat až po vydání závěrečné zprávy.

Povinný subjekt neposkytuje požadované informace tak, jak byly Žadatelem vyžádány pod body 3), 4) Žádosti, s odkazem na ust. § 15, odst. 1 InFZ ve spojení s ust. § 2, odst. 4 InFZ, protože se jedná o informace neexistující. Dle vyrozumění oddělení strategických investic povinného subjektu, nebylo dosud na podkladě dopravní analýzy Libeňského mostu zahájeno zpracování studií rekonstrukce Libeňského mostu ve smyslu Unesení rady hl. m. Prahy č. 809, ze dne 12. 4. 2016, a to z důvodů absence relevantních podkladů pro zahájení prací na studiích. Dle informací, které má povinný subjekt k dispozici nebude Ministerstvem kultury ČR ve věci určení rozsahu a způsobu památkové ochrany Libeňského mostu rozhodnuto dříve než v únoru 2018, když do té doby tak nelze studii rekonstrukce ani zadat, právě bez znalosti rozsahu případné památkové ochrany, když z tohoto důvodu tak reálně neexistuje ani koncept případných studií v dané věci. Povinný subjekt tak informacemi vyžádanými Žadatelem pod body 3), 4) Žádosti nedisponuje. S ohledem na tuto skutečnost nelze poskytnout žadateli informace tak, jak jím byly v této části Žádosti požadovány.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí veškerých výstupů Technické správy komunikací, které vznikly v rámci kontrol lávky pro pěší v Praze-Troji, která se zřítila dne 2. prosince 2017, tj. o kopie veškerých výstupů, které vznikly v rámci kontroly Technické správy komunikací, a zároveň o veškerou komunikaci ohledně tohoto předmětu s Magistrátem hlavního města Prahy. Veškeré zmíněné dokumenty za období posledních pěti let.

 


Odpověď:

Událost zřícení lávky pro pěší v Praze, Troja ze dne 2. 12. 2017, je předmětem šetření Policie České republiky, a to v souvislosti se zahájením úkonů v trestním řízení, a to ve věci podezření z možného naplnění zejména skutkové podstaty trestného činu obecného ohrožení, popř. obecného ohrožení z nedbalosti. Konkrétně se úkony daného trestního řízení zabývá složka Policie ČR, odbor obecné kriminality, 2. oddělení, se sídlem: Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4. Ve smyslu ust. § 12, odst. 10 zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění, se trestním řízení rozumí řízení vedené podle trestního řádu, tj. i řízení zahrnující objasňování a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, jakož i vyšetřování, prováděná složkami Policie ČR. Trestním řízením je tak ve smyslu ust. § 12, odst. 10 trestního řádu, ve spojení s ust. § 158 a následujících trestního řádu, i postup policejního orgánu před zahájením samotného trestního stíhání. Povinný subjekt nemá zároveň povědomí o tom, že by bylo dané trestní řízení zastaveno, když poslední úkony policejního orgánu v dané věci byly realizovány aktuálně v průběhu prosince 2017. Povinný subjekt, má-li k dispozici takové informace, které jsou nebo mohou být předmětem zájmu či vytěžení v souvislosti s postupem/úkony policejního orgánu dle trestního řádu, nemůže býti nucen tyto dle InFZ vydávat. Žadatelem jsou v dané věci požadovány informace, které jsou z hlediska probíhajícího trestního řízení využitelné jako poznatky/informace, popř. též jako důkazní prostředky, přičemž jejich poskytnutím by mohlo dojít k případnému narušení probíhajícího trestního řízení, resp. zmaření účelu trestního řízení. S ohledem na zákonnou výluku dle ust. § 11, odst. 4, písm. a) InFZ tak není povinný subjekt v souvislosti s probíhajícím trestním řízení povinen Žadatelem nárokované informace poskytnout.  S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že žádost o poskytnutí informací, jak popsáno výše, odmítl.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací o:

 • počtu parkovacích míst v jednotlivých městských částech hl. m. Prahy
 • počtu vydaných parkovacích karet
 • průměrném počtu vozidel v zónách přes den

 


Odpověď:

Městská část

Počet parkovacích míst - ZPS ve správě TSK

Průměrná obsazenost

Počet platných POP

Poznámka

P1

8785

97

10493

Data od 1. 10. 2017

P2

12470

92

13954

Data od 1. 10. 2017

P3

2826

62

17046

Počet míst a průměrná obsazenost pouze pro oblast Jarov, počet platných POP pro celou ZPS. Data od 1.1.2017

P5

9492

83

9251

Data od 1.1.2017

P6

19453

73

21120

Data od 1.1.2017

P8

13548

73

13437

Data od 1.1.2017

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací, jakým způsobem, jak často a s jakými výsledky se kontrolují parkovací zóny, konkrétně v Praze 2. V případě, že se kontroluje měřícími vozy, jak bylo předem hlášeno, tak jaké jsou výsledky - kolik bylo uděleno pokut oproti předešlému období.

 


Odpověď:

Kontrolu oprávněnosti parkování v zónách placeného stání (dále jen „ZPS“) na území MČ Praha 2 provádí na základě smluvního vztahu s TSK hl. m. Prahy, a.s. dodavatel služeb ZPS, tj. společnost Eltodo, a.s. Základním parametrem této služby je kontrola každého parkovacího místa v ZPS minimálně 15x do měsíce. Smlouva č. 9/15/6400/013 s názvem zakázky „Dodavatel služby provozu zón placeného stání v hlavním městě Praze“ je veřejně přístupná na stránkách www.tsk-praha.cz, a to https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/verejne-zakazky. Způsob monitoringu ZPS je podrobně popsán v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Podezření na přestupky jsou předávány Městské policii hl. m. Prahy, která je následně postupuje správnímu orgánu k dalšímu postupu. Příslušným správním orgánem je odbor dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy. Z tohoto důvodu není možno sdělit, kolik bylo za sledované období uděleno pokut, neboť tento dotaz se nevztahuje k působnosti naší společnosti. 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací, vztahujících se k opravě vozovky Zelený pruh, naproti Technické škole ve dnech 4./5. - 8./9. 2017. Konkrétně:

 1. Důvod opravy vozovky.
 2. Zda se jednalo o záruční opravu.
 3. Jak byla řešena informovanost obyvatel.
 4. Kdo opravu prováděl, jaká byla její cena a její záruka.

 


Odpověď:

 1. Důvodem opravy vozovky byla oprava poruch obrusné vrstvy včetně lokálních podkladních vrstev, a to pouze na části rekonstruované vozovky komunikace z r. 2002.
 2. Nejednalo se o záruční opravu.
 3. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv. Práce byly standardně zaznačeny na základě vydaného DIR silničním správním úřadem. Chaos mohli způsobit neukáznění řidičí, kteří nerespektovali dopravní značení.
 4. Opravu prováděla SKANSKA, a.s., cena za dílo byla 6 095 422,12 kč bez DPH, záruka na dílo je 48 měsíců.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace, zda developer Rezidence Smotlachova s.r.o. nebo nějaký jiný subjekt podal žádost o souhlas s dopravním připojením pozemků parc.č. 884/22 a 884/23 na komunikaci Smotlachova na pozemku parc. č. 1119/2, vše k.ú. Kamýk, pro vozidla do 3,5 t. Na základě jakých kritérií se bude rozhodovat o udělení souhlasu a zda bude bráno v potaz, že MČ Praha 12 nesouhlasí s připojením těchto pozemků a aktuálně stavba nemá kladné vyjádření IPR.

 


Odpověď:

Místně příslušná oblastní správa naší společnosti se k projektu nevyjadřovala, neboť jí nebyl předložen. Ve zbytku jde o dotaz na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, na které se nevztahuje poskytování informací dle InfZ.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací:

 • Seznam uchazečů, kteří byli osloveni k podání nabídky do veřejných zakázek uvedených v příloze č. 1.
 • Seznam uchazečů, od kterých obdržel zadavatel u těchto veřejných zakázek nabídku
 • Která z následujících veřejných zakázek byla zadána tzv. na přímo,  tj. oslovením jednoho konkrétního dodavatele. Pokud některá zakázka byla takto zadána, uveďte název veřejné zakázky a jméno dodavatele, který byl tímto způsobem osloven.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že podle výše jednotlivých zakázek odpovídají tyto poptávce pro jednoho uchazeče ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Matice odpovědnosti, stanovené TSK hl. m. Prahy, a.s., v sekci pro investiční a speciální stavby. Všech 13 zmíněných položek bylo zajišťováno tzv. na přímo, tj. oslovením jednoho konkrétního dodavatele, kterým je BON s.r.o.

 

Žádost:

Žádost o informaci o množství udělených pokut za překročení rychlosti v obci Lysolaje, Praha 6, na základě informací z kamerového systému.


Odpověď:

Žádost byla odložena, neboť se nevztahuje k působnosti naší společnosti. Naše společnost není oprávněným subjektem k udělování a vybírání pokut. TSK hl. m. Prahy, a.s. pouze připravuje a zajišťuje instalaci a provoz kamerových systémů bez oprávnění udělování a vybírání pokut za překračování povolené rychlosti. Tato oprávnění má policie a projednávání přestupků zajišťuje též odbor dopravně správních činností MHMP. 

Žádost:

Žádost o informaci, kolik rezidentů z ulic Frýdlantská, Bímova, Červenkova, Drahorádova a Černého si pořídilo parkovací oprávnění pro zóny placeného stání, a to od 25. srpna 2017 do současnosti:


Odpověď:

Žádost byla odložena, neboť se nevztahuje k působnosti naší společnosti. Rezidenti si nepořizují parkovací oprávnění pro zóny placeného stání u oddělení služeb veřejnosti naší společnosti. TSK hl. m. Prahy, a.s. pouze připravuje a zajišťuje zřizování zón placeného stání podle požadavků hl. m. Prahy a městských částí.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informaci, zda pozemky parc. č. 2168/15, 2168/19 - 2168/33 a 2168/35 v k.ú. Žižkov, jsou místy, na nichž byla v období od 1.4.2002 do 1.4.2003 Technická správa komunikací hl.m.Prahy a v současnosti je Technická správa komunikací Praha, a.s. oprávněna vybírat poplatek za zvláštní užívání veřejné komunikace a zda tyto oblasti spravovala a spravuje 


Odpověď:

Technická správa komunikací hl.m.Prahy  spravovala pozemní komunikace hl. m. Prahy, jejich součásti a příslušenství na základě Smlouvy o zajištění správy majetku ze dne 28. 12. 2000, ve znění jejích Dodatků, uzavřené s hl. m. Prahou. Na základě čl. I. odst. 3 písm. f) této Smlouvy zajišťovala TSK technickou a technologickou koordinaci stavebních činností na spravovaných pozemních komunikacích a jiném majetku, vydávala za HMP jako vlastníka pozemních komunikací stanoviska, souhlasy k omezení obecného užívání pozemních komunikací uzavírkami a objížďkami a ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací. Na základě uděleného souhlasu pak uzavírala jménem hl. m. Prahy nájemní smlouvy v souladu s čl. I. odst. 2 citované Smlouvy a vybírala nájemné.

Od 1. 4. 2017 převzala správu pozemních komunikací hl. m. Prahy, jejich součástí a příslušenství Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., a to na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností, uzavřené s hl. m. Prahou dne 12. 1. 2017, ve znění jejích pozdějších Dodatků.

Na základě čl. III. odst. 3a) bod iv. této Smlouvy vydává u spravovaných pozemních komunikací za HMP jako vlastníka pozemních komunikací stanoviska a souhlasy k omezení obecného užívání pozemních komunikací uzavírkami a objížďkami a ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací. Na základě čl. III. odst. 4a) této Smlouvy uzavírá jménem HMP úplatné smlouvy na zvláštní užívání pozemních komunikací, které má ve správě a vybírá nájemné.

Pokud by dotaz směřoval ke správnímu poplatku za vydání povolení ke zvláštnímu užívání, ten vybírá příslušný silniční správní úřad dle sazebníku v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Pozemky, které jsou předmětem Vaší žádosti, nejsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, a tudíž je neevidujeme mezi spravovaným majetkem. Evidujeme však některé stavby na nich se nacházející, neboť stavba místní komunikace (a její součásti či příslušenství) není ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, součástí pozemku.

Stavební úpravy na pozemcích v k. ú. Žižkov:

Na pozemku parc.č. 2168/21, 22, 24 neevidujeme žádnou stavbu ve správě TSK, a.s.. Jedná se o zelenou plochu asi částečně zasaženou stavbou TT Ohrada-Palmovka.

Na pozemku parc.č. 2168/15 se může nacházet část opěry lávky (správa TSK, a.s.) přes komunikaci POD KREJCÁRKEM, ale to by přesně určil jedině geodet.

Na pozemku parc.č. 2168/32 jsou zelené plochy a chodníky, které nejsou ve správě TSK, a.s.

Na pozemku parc.č. 2168/34 se nachází TT.

 

Stavby ve správě TSK, a.s.:

Na pozemcích parc.č. 2168/33 a 35 je komunikace POD KREJCÁRKEM.

Na pozemcích parc.č. 2168/19, 20 se nachází opěry mostu POD KREJCÁRKEM.

Na pozemku parc.č. 2168/25 a 30 je komunikace NA OHRADĚ.

Na pozemcích parc.č. 2168/26, 27, 28, 31 se nachází podpěry lávky přes komunikace Na OHRADĚ a POD KREJCÁRKEM.

Na pozemku parc.č. 2168/ 29 se nachází přístup na lávky z komunikace POD KREJCÁRKEM.

Na pozemku parc.č. 2168/23 je samostatný chodník podél komunikace POD KREJCÁRKEM.

 

Pokud jde o dotaz, zda v období od 1.4.2002 do 1.4.2003 Technická správa komunikací hl.m.Prahy vybírala nájemné v souvislosti se zvláštním užíváním uvedených komunikací, nejsme schopni Vám na tento odpovědět, neboť v souladu se skartačním řádem se příslušné doklady skartují po 10 letech.

Žádost:

Žádost o sdělení:

1) zda je možno potvrdit existenci databáze nebo seznamu dopravního značení ve smyslu vyhlášky č. 294/2014 Sb., nebo novelizované vyhlášky č. 84/2016 S. ve správě naší společnosti,

2) jaká data jsou k dopravnímu značení z bodu 1) v této databázi nebo seznamu dostupná

3) možnosti zpřístupnění strojově čitelné kopie uvedené databáze nebo seznamu z bodu 1).


Odpověď:

Žadateli byla odložena, neboť se nevztahuje do působnosti naší společnosti. Žadateli bylo dále sděleno, že TSK zajišťuje instalaci všech druhů dopravního značení dodavatelským způsobem pouze na komunikacích, které má svěřeny do správy. Stanovení (rozhodnutí) o druhu, způsobu a termínu umístění všech druhů dopravního značení pro každý konkrétní případ vydává příslušný silniční správní úřad a mělo by být v případě potřeby dohledatelné.

 

Žádost:

Žádost o podání informací ohledně:

1) nákladů na opravy pozemní komunikace V Podhájí, Praha 4, v letech 2012 - 2016,

2) termínu opravy/rekonstrukce ulice V Podhájí, Praha 4,


Odpověď:

1) Vzhledem ke skutečnosti, že objednávky prací i fakturace drobných oprav nebyly vždy rozklíčovány dle jednotlivých ulic, ale podle druhů konané práce v určitém období a lokalitě, nebylo možno dle informace pracovníků příslušné oblastní správy tyto náklady za roky 2012 - 2014 přesně stanovit.  Za rok 2015 se pak jedná o náklady 14 470,- Kč bez DPH, za rok 2016 o náklady 3 431,- Kč bez DPH.

2) V roce 2017 není rekonstrukce uvedené komunikace v plánu. Zda její rekonstrukci objedná u naší společnosti vlastník, tj. Hl. m. Praha, v roce 2018, nemůžeme v současné době předjímat, navíc jde o budoucí rozhodnutí, na které se nevztahuje povinnost poskytovat informace ve smyslu InfZ, a to subjektu odlišného od TSK hl. m. Prahy, a.s.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací ohledně zadávacího řízení k rekonstrukci, která probíhá ve Veletržní ulici, kdo je vybraným subjektem, kolik tento projekt stál, a jaké je vůbec zadání projektům, jakožto i soutěžícími, kteří se zúčastnili vybraného řízení. Žádost je dle žadatele vedena nekvalitním stavem vozovky, která zde byla nově umístěna, jakožto i naprosto neprofesionálním umístěním dočasných dopravních značek v blízkosti ulic Kamenická, Heřmanova a Milady Horákové.


Odpověď:

Jedná se o souvislou údržbu vozovky zajišťovanou v rámci běžné údržby, zasmluvněnou v roce 2016. Jelikož finanční prostředky byly přiděleny TSK až v říjnu, tedy klimaticky nevhodném období pro realizaci mikrokoberce, byla akce realizovaná až nyní
Akce musela být provedena v koordinaci s akcí rekonstrukce horkovodů, zajišťovanou Pražskou Teplárenskou a.s., která realizaci souvislé údržby odsunula až na srpen, jelikož práce zajišťované Pražskou Teplárenskou a.s., byly ukončeny až k 31.7.2017
Zhotovitel vzešel z tzv. minitendru, prováděného tehdy příspěvkovou organizací Technická správa komunikací hl. m. Prahy na základě Rámcové smlouvy na údržbu pozemních komunikací. Obesláno bylo 9 uchazečů: společnost ve smyslu § 2716 a násl. OZ „CHIC a PKB“, společnost ve smyslu § 2716 a násl. OZ „BÚ Čermák a Hrachovec - Silnice Horšovský Týn“, Porr a.s., společnost ve smyslu § 2716 a násl. OZ „SWIETELSKY - DAP“, společnost ve smyslu § 2716 a násl. OZ „Společnost pro údržbu komunikací“, Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, závod Čechy  západ, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod  Praha západ, STRABAG a.s. a COLAS CZ, a.s. 
Na akci nebyla zpracovaná projektová dokumentace (PD), neboť v souladu s příslušnými právními předpisy souvislá údržba nevyžaduje stavební povolení, tedy se PD nezpracovává.

Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka společnosti EUROVIA CS, a.s., a to za nabídkovou cenu 4.725.024,- Kč bez DPH.

Zadání vycházelo ze skutečnosti, že v souvislosti s dopravní návazností na tunelový komplex Blanka došlo ke změně dopravního režimu.  To přineslo nutnost změnit situaci vodorovného značení.  Dosavadní vodorovné dopravní značení bylo z vozovky vybroušeno, což ovšem vždy znamená narušení celistvosti obrusné vrstvy vozovky a je zárodkem dalších poruch.  Smyslem a cílem uskutečněné opravy je tedy sjednotit povrch vozovky poznamenaný lokálními zásahy běžné údržby a starými zásahy po opravách podzemních vedení a frézováním vodorovného dopravního značení. Zároveň je cílem zajistit protismykové vlastnosti vozovky – jedná se o svahovou komunikaci křižující hlavní silnici s četnými přechody pro chodce.  Jelikož podkladní vrstvy vozovkového souvrství jsou v pořádku, byla zvolena jako vhodná, relativně levná a především rychlá technologie odfrézování 1,5 cm vozovky a položení studeného mikrokoberce.  Receptura studeného mikrokoberce se vyznačuje vyšší zrnitostí kameniva oproti válcovaným směsím pokládaných za horka právě z důvodu protismykových vlastností vozovky. Drsnost vozovky se provozem automobily postupně sníží na normový stav, napřed v jízdních stopách automobilů, v průběhu času po celé vozovce.  S obdobným jevem se setkáváme i u klasických pokládek litých asfaltů. 

Dopravní značení Heřmanova x Kamenická dle nám dostupných informací v současné době již není instalováno, avšak nebylo součástí akce prováděné TSK a patrně tak bylo součástí akce jiného investora.  Součástí souvislé údržby Veletržní dopravní značení v tomto místě není a nebylo. Za uvedené období příslušná oblastní správa dohledala jedinou písemnou výzvu od MČ Praha - Libuš, která byla žadateli zaslána. Je však samozřejmě možné, že některé podněty byly řešeny přímo telefonicky.
 

Žádost:

Žádost o poskytnutí veškerých k dnešnímu dni platných a účinných rozhodnutí Hygienické stanice HMP o povolení výjimek z povinnosti dodržování hygienických limitů hluku a znečištění ovzduší při provozu na pozemních komunikacích.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že se požadované informace nevztahuji k působnosti TSK hl. m. Prahy, a.s.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací, 1) na jaké bankovní účty by ly zasílány úhrady za provedené práce firmou Martin Jelen – EKOPARK IČ: 13828401 2) o zaslání všech kopií faktur od shora uvedeného subjektu za léta 2015 a 2016 a 2017.


Odpověď:

1) Žadateli bylo zasláno číslo účtu, na nějž byly zasílány úhrady za provedené práce firmou Martin Jelen – EKOPARK IČ: 13828401.

2) Žadateli bylo po zaplacení poplatku dle sazebníku úhrad zasláno celkem 53 ks faktur. 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací:

1) Zápis z kontrolního dne stavby č. 970 (rekonstrukce Kamýcká, Praha 6), který se konal dne 8. 8. 2017.

2) Neověřená kopie smlouvy o dílo na stavbu č. 970 uzavřenou mezi TSK, a.s. a zhotovitelem díla

3) Fotokopie faktur firmy PORR a.s. za dosud provedené stavební práce na stavbě č. 970

4) Položkový rozpočet stavby č. 970, který slouží jako podklad investora pro kontrolu rozsahu prováděných stavebních prací a fakturace u stavby č. 970 .

 


Odpověď:

Položky pod body 1.2 a 4 byly žadateli poskytnuty. Položky pod bodem 3) poskytnuty nebyly, neboť v době odpovědi nebylo ještě fakturováno.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informaci:
1) Zápis z kontrolního dne stavby č. 970 (rekonstrukce Kamýcká, Praha 6), který se konal dne 2. 8. 2017.
2) Celkové projektované investiční náklady na rekonstrukci stavby č. 970
3) Číslo stavebního povolení na stavbu č. 970, kým a kde bylo vydáno
4) Situační plánek vedení plánované tramvajové tratě v ulici Kamýcká mezi ulicemi Olšová a Výhledské náměstí
5) Fotokopie části stavebních plánů (půdorys, řez s výškovými kótami) stavby č. 970 v ulici Kamýcká před domy čp. 549, 647, 685 a 656.
6) Zaslání výsledků výškového měření trubních propustků odpovědným geodetem před čp. 647, 685, 656, ul. Kamýcká
 

Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že náklady stavby na opravu komunikace činily 27 119 804, Kč bez DPH a byly mu přiloženy požadované dokumenty s tím, že informace o tramvajové trati nespadají do působnosti naší společnosti. Dále byl informován, že výškové zaměření bude provedeno a  bude přílohou dokumentace předávané stavebnímu úřadu. Došlo k pochybení zhotovitele v hloubce uložení propustkové trubky. Propustek byl odbourán a provedlo se nové uložení. Šířkově jsou propustky realizovány dle platného stavebního povolení.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace, kdo je provozovatelem parkovišť Leopoldova, Zdiměřická a Machkova v Praze 11, jaká je výše nájemného, které platí nájemce, popř. TSK, a.s., a kolik platí uživatelé parkoviště za parkování osobního automobilu (denné/měsíčně/ročně). 


Odpověď:

Žadateli byla poskytnuta kopie uvedené smlouvy na parkoviště Leopoldova,  z níž vyplývají požadované údaje, a dále mu bylo sděleno, že TSK, a.s. nemá uzavřenu smlouvu na parkoviště Machkova ani Zdiměřická.

Žádost:

Žádost o poskytnutí veškeré dokumentace týkající se instalace radaru dne 18.dubna 2017 a jeho následného odstranění dne 02 května 2017, a to:

- od koho (jakého subjektu) vzešel požadavek instalace radaru

- odpověď (reakce) na tento požadavek

- související dokumenty,  na základě kterých byl radar odebrán


Odpověď:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. v ulici Na Krutci, Praha 6, v období dubna a května letošního roku žádný radar neinstalovala ani neodstraňovala. Z tohoto důvodu nemůže poskytnout požadované informace ani dokumentaci.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace, jakým způsobem byl vybrán nový provozovatel podzemního parkovacího systému nacházejícího se v lokalitě pod Letenskou plání (součást výstavby TKB), kterým by měla být společnost O.K. Služby  Praha, s.r.o., IČ: 250 60 040, se sídlem Praha 9 - Kyje, Tálínská 1594, 198 00. Zda se jednalo o veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., resp. 137/2006 Sb., pokud ne , z jakého důvodu se tak nejednalo a jakým způsobem byl provozovatel parkoviště vybrán, jaký druh zadávacího řízení byl zadavatelem zvolen a z jakého důvodu, jakým způsobem bylo zadávací řízení zahájeno a uveřejněno, jaké byly podmínky účasti a hodnotící kritéria zadávacího řízení, doba platnosti a účinnosti smlouvy, na kterou má být smlouva s dodavatelem O. K. Služby Praha s.r.o. uzavřena a jaká je předpokládaná hodnota plnění poskytnutého dodavateli O.K. Služby s.r.o. za 1 rok ve vztahu k provozování parkovacího systému.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že požadované informace se nevztahují k působnosti naší společnosti a žádost tak byla odložena. Učinit právní kroky související s rozhodnutím o výběru dodavatele byl Radou HMP pověřen Odbor strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy. 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace, zda TSK prováděla a v současné době (od kdy) provádí opravu přechodu na ulici Lipanská v Praze 3 - Žižkov + u styku ulic Seifertova a Táboritská na pozemku parc. č. 1048.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že naše společnost nezajišťovala opravu přechodu na Lipanské v Praze 3 u styku ulic Seifertova a Táboritská a ani ji nezajišťuje. Dle sdělení Oblastní správy Centrum byla pod havarijním číslem 165/2017 ze dne 16. 6. 2017 předmětná lokalita dotčena havarijní opravou NTL řadu společnosti Pražská plynárenská Servis distribuce a.s. Dále je tato komunikace dotčena smluvním vztahem se společností PVS, a.s., která zde bude provádět obnovu vodovodního řadu. Po dokončení veškerých prací správců inženýrských sítí je zde ze strany TSK hl. m. Prahy, a.s., plánována kompletní rekonstrukce vozovky, součástí které je i zmiňovaný přechod.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informaci ohledně:

 1)      Harmonogramu diagnostických prací aktuálně prováděných na Libeňském mostě.

2)      Předběžných výsledků (Průběžných zpráv či zápisů z kontrolních dnů) aktuálně prováděných diagnostických prací.

3)      Plánu oprav na Libeňském mostě pro letošní rok. zda se místní komunikace NN4650 nachází též na jiných pozemcích než je parc.č. 2166/1 v k.ú. Žižkov, či nikoliv. Pokud je místní komunikace NN4650 deklarovaná v prostoru zahrnujícím více parcel, žádost o jejich seznam. 


Odpověď:

Ad 1) Požadovaný harmonogram byl poskytnut.

Ad 2) Předběžné výsledky nejsou k dispozici. Definitivní výsledky budou předloženy formou konečné zprávy, která bude umístěna na webových stránkách TSK hl.m. Prahy, a.s.: http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/Fotogalerie, kde bude veřejně přístupná.

Ad 3) Na Libeňském soumostí probíhá průběžně běžná údržba. V současné chvíli je v plánu oprava výtluků ve vozovkovém souvrství, obnova zálivek, odstranění náletové a sezónní vegetace, obnova antikorozního nátěru zábradlí, úklid pod mostními konstrukcemi a na schodištích.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací

 • Jak byl potrestán zaměstnanec TSK XYZ za § nebezpečné vyhrožování , výtržnictví či proti občanskému soužití a špatné parkování ?
 • Jaké je jeho pracovní zařazení/funkce?
 • Jak dlouho pracuje TSK?
 • Kolik na něj již bylo stížností?
 • Jaký má plat měsíční a roční před zdaněním ?
 • Komu patří-na koho je registrováno auto se kterým uvedený zaměstnanec páchá systematicky přestupkovou činnost

Odpověď:

Žadateli bylo na uvedené otázky odpovězeno a bylo mu  sděleno, že žádným z úřadů či orgánů dozoru nebylo hlášeno naší společnosti nebezpečné vyhrožování, výtržnictví a špatné parkování předmětného zaměstnance ani na něj nejsou evidovány žádné stížnosti. 

Žádost:

Žádost o poskytnutí nájemní smlouvy NS č. 1/00/361/0025, vč. doložky potvrzující splnění povinnosti dle § 43 odst. 1 písm. zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, případně o doložení jiným způsobem splnění zákonných požadavků. 


Odpověď:

Žadateli byly požadované informace poskytnuty. 

Žádost:

Žádost o sdělení:

1) Kdo je zodpovědný za vytvoření a správu portálu Parkuj v klidu?

2) Kolik finančních prostředků v roce 2016, případně dříve, bylo na tento portál vynaloženo?

3) S jakým funkcionalitami byl systém schválen a které z nich v současné době nefungují?

4) Jaké jsou termíny na plné zprovoznění portálu a kdo je zodpovědný za jejich plnění?

5)  Kdo kontroluje plnění těchto termínů?

6) Má TSK nějaký vnitřní postup vyřizování dotazů? Jaké jsou lhůty na vyřizování dotazů?

7) Zaslání smluv s dodavateli  souvisejících se správou zón placeného stání /(včetně všech podpůrných služeb jako např. webové stránky, aplikace, databáze, atp.)./ a jejich zaslání elektronicky, nebo přes úschovnu.

8) Sdělení, zda byly ke dnešnímu dni uplatněny sankce vůči subdodavatelům za jakékoli porušení smlouvy/smluv.


Odpověď:

1) Portál parkujvklidu.cz je součástí veřejné zakázky na vytvoření a implementaci informačního systému, poskytnutí licence k informačnímu systému a poskytnutí souvisejících plnění, kterou realizuje firma ALTRON Business Solutions, a.s.

2) Informační portál ZPS je součástí Centrálního informačního systému a v rámci něj je jako jeho nedílná součást fakturován. Finanční prostředky vynaložené pouze na tento portál, tj. portál parkujvklidu.cz, není tedy možné vyčíslit, neboť jako nedílná součást dodávky celého informačního systému není fakturován samostatně.

3) Požadované parametry funkcionality Centrálního informačního systému, jehož součástí je i informační portál, vyplývají z přiloženého odkazu na zveřejněnou smlouvu. Systém je připraven na všechny smlouvou požadované funkcionality. V současné době nejsou v provozu části díla, které vyžadují dálkový přístup do registru vozidel, jenž zajišťuje Magistrát hl. m. Prahy. 

4) Plné zprovoznění portálu je závislé na umožnění dálkového přístupu do registru vozidel, které je v kompetenci Magistrátu hl. m. Prahy a nelze tak stanovit termíny plného zprovoznění portálu.

5) Viz předcházející odpověď, termíny nelze stanovit.

6) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., převzala správu komunikačního majetku od 1. 4. 2017 a v současnosti tvorba vnitřních předpisů probíhá. V případě tohoto Vašeho dotazu postupujeme dle zákonných ustanovení InfZ, tj. poskytnutí informace nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti, u jiných dotazů se řídíme zákonnými termíny, pokud je dotaz položen dle některého ze zákonů, který délku termínu pro vyřízení stanoví.

7) Zasláno v e-mailu souladu s § 6 InfZ odkazy na internetovou stránku www.tsk-praha.cz, kde se informace, tj. smlouva, nachází.

8) Ke dnešnímu dni nebyly uplatněny vůči dodavateli smluvní sankce za porušení smluvních ujednání. Uplatňování sankcí vůči subdodavatelům je plně v kompetenci dodavatele a tento dotaz se tak netýká činnosti naší společnosti.

Žádost:

Žádost o poskytnutí elektronické verze ročních zpráv mapujících intenzity dopravy na sledované síti v lokalitě Hodkovičky pro dopravní sčítání, např. za období 2000 až 2016, případně za období, která je k dispozici. Jedná se zejména o tabulky „Úseky - po směrech - dle uzlů“ a „Úseky - po profilech - dle uzlů“, a to za celou Prahu. Žádost o přiložení metodiky zpracování těchto zpráv, resp. sběru a vyhodnocení dat.


Odpověď:

1)  Žadateli byla předána požadovaná data za roky 2000, 2005, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016, které poskytlo oddělení dopravních analýz a dopravně inženýrské koordinace TSK hl. m. Prahy, a.s.. Tato časová posloupnost popisuje trend vývoje intenzit v dané oblasti.

2) Co se týče metodiky zpracování intenzit dopravy, podkladem pro údaje o průměrných intenzitách automobilové dopravy na sledované síti jsou výsledky všech dopravních sčítání (jedná se například o data ze sčítačích technologií TSK, data z registrů sčítání v řadičích světelných signalizací, automatických sčítačů dopravy nebo manuálních sčítání) na křižovatkách a profilech komunikační sítě v Praze, prováděných TSK – úsekem dopravního inženýrství v průběhu příslušného roku v pracovních dnech na velkém počtu míst (řádově několik set lokalit). Údaje z jednotlivých sčítání se následně vyrovnávají, aby se eliminovaly náhodné výkyvy v nasčítaných počtech vozidel na jednotlivých místech. Z vyrovnaných (průměrných) hodnot se pak sestavuje pentlogram intenzit na sledované síti pro období 0-24 h průměrného pracovního dne příslušného roku, jehož číselným vyjádřením jsou údaje o průměrných intenzitách automobilové dopravy na jednotlivých úsecích sledované sítě.

Žádost:

Žádost o o přeposlání projektové dokumentace DZ NA CYKLOTRASE Č. A 25 ÚSEK TACHOVSKÉ NÁMĚSTÍ - UL. SPOJOVACÍ, která byla před časem zveřejněna (a nyní je již nedostupná) na http://www.praha3.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=21256, zpracované v prosinci 2016 jako zakázka 16_052-A firmou PROJEKTY A ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH STAVEB, Pernerova 659/31a Praha 8, Karlín, PSČ 186 00


Odpověď:

Žadateli byla zaslána kopie veřejné vyhlášky – oznámení o návrhu opatření obecné povahy, která byla vyvěšena na úřední desce MČ Praha 3 a jejíž součástí je jím požadovaná projektová dokumentace DZ NA CYKLOTRASE Č. A 25 ÚSEK TACHOVSKÉ NÁMĚSTÍ - UL. SPOJOVACÍ.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací a listin týkajících se veřejných zakázek na obnovu protismykových vlastností vozovky (dále jen „PVV“) v tunelech na území Hlavního města Prahy ve správě naší společnosti v období let 2015 - 2017 v období let 2015 - 2017 s výjimkou zakázky na obnovu PVV ve Strahovském tunelu a obnovu PVV v tunelu Mrázovka, a o informaci jakým způsobem je smluvně řešena obnova PVV v tunelu Blanka.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že

1) další veřejné zakázky, s výjimkou dvou shora uvedených, vypsaných s plným či i byť jen částečným předmětem plnění obnova PVV v období let 2015 - 2017 včetně v tunelech ve správě naší společnosti, neproběhly,

2) obnova PVV v tunelu Blanka je řešena v rámci Smlouvy o přechodném výkonu činnosti pro zajištění provozu správy, oprav a údržby včetně čištění souboru staveb městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc/tyrolka (Tunelový komplex Blanka), kterou uzavřela Technická správa komunikací hl. m. Prahy se společností SATRA, spol. s r.o. ze dne 31. 5. 2016. Smlouva, včetně dodatků, je zveřejněna na webových stránkách TSK hl. m. Prahy, a.s. www.tsk-praha.cz.

Žádost:

Žádost o sdělení jména osoby, na základě jejíž žádosti  bylo schváleno a následně provedeno dopravní označení (žlutá čára na krajnici označující místo zákazu stání) na parkovišti před vstupem do bytového domu v ulici Ohradní 1344/51, Praha 4.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že místní úpravu provozu na místní komunikaci stanoví opatřením obecné povahy příslušný silniční správní úřad, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., (a do 31. 3. 2017 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, p.o.) pouze zajišťuje realizaci vodorovného značení na základě takto vydaného stanovení, přičemž návrhem na tuto úpravu nedisponuje. 

Žádost:

Žádost o zaslání kopií dopisů a emailů, jsou-li takové, které adresovala MČ Praha - Libuš v roce 2016 a 2017 na TSK s výzvou či žádostí o opravu a údržbu komunikací, které jsou ve správě TSK na území MČ Praha - Libuš (k.ú. Libuš a Písnice).


Odpověď:

Za uvedené období příslušná oblastní správa dohledala jedinou písemnou výzvu od MČ Praha - Libuš, která byla žadateli zaslána. Je však samozřejmě možné, že některé podněty byly řešeny přímo telefonicky.

Žádost:

Žádost o sdělení, co je umístěno na pozemcích parc.č. 628/24, parc.č. 628/25, parc.č. 647/13, parc.č. 647/17, parc.č. 647/15 a parc.č. 606/41, vše k.ú. Kobylisy a pokud se jedná o parkoviště, žádost o jejich specifikaci.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že na žádném z uvedených pozemků není pozemní komunikace či její součást ani příslušenství ve správě TSK hl. m. Prahy, a.s.

Žádost:

Žádost o kopii smlouvy o pronájmu pozemků mezi Technickou správou komunikací hl. města Prahy a stavebníkem ve smyslu Dohody o provedení stavby na pozemku parc.č. 1479/82, k.ú. Košíře, č.j. SVM/VP/507254d/16/hl ze dne 1.4.2016, kde se v čl. IV, odst. 2 stanoví, že stavebník se zavazuje před zahájením realizace stavby uzavřít na zábory pozemku hl. města Prahy, uvedeného v čl. I této dohody, smlouvu o pronájmu pozemků s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, Oblastní správou pro Prahu - Jihozápad. 


Odpověď:

Žadateli byla poskytnuta kopie uvedené smlouvy.

Žádost:

Žádost o informaci, kde nalézt čísla místních komunikací ve smyslu vyhlášky č. 104/1997 Sb., popř. o poskytnutí seznamu místních komunikací s jejich čísly.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že číslování místních komunikací dle vyhlášky č. 104/1997 Sb . zajišťují úřady příslušných městských částí v obvodu jejich působnosti. Určitou část dat uveřejňuje MHMP na svém webu: http://opendata.praha.eu/dataset jako volně dostupná data.  

Žádost:

Žádost o poskytnutí kopií korespondence, která proběhla od srpna 2015 do dnešního dne mezi Úřadem městské části Praha 8 a TSK ve věci úpravy (vylepšení) přístupu ke karlínské zastávce pražského přívozu P7 (Pražská tržnice - Štvanice - Karlín-Rohanský ostrov). 


Odpověď:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. převzala správu komunikačního majetku hl. m. Prahy od 1. 4. 2017. Za období od tohoto data právní oddělení naší společnosti dohledalo pouze Výzvu Úřadu MČ Praha 8 k účasti na kontrolní prohlídce ze dne 12. 4. 2017. Do 31. 3. 2017 spravovala komunikační majetek hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvková organizace. Písemnou komunikaci v této věci s MČ Praha 8 se nepodařilo dohledat a není nám známo, že by existovala. TSK hl. m. Prahy však nikdy neměla svěřeny do správy žádné pozemky ani pěšiny či cesty na přístupových pozemcích k přívozu, které se nacházejí mezi komunikací Pobřežní a Vltavou. 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace, kdo má na starosti úklid psích exkrementů na chodnících v ulici Pod Vilami a s tím související dotazy.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že úklid psích exkrementů je v kompetenci příslušné městské části, nikoliv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.  Z tohoto důvodu není možno odpovědět na další položené otázky. 

Žádost:

Žádost o poskytnutí úplného znění smlouvy o provádění LÚK a ZÚK na území hl. města Prahy


Odpověď:

Žadateli byla požadovaná smlouva poskytnuta

Žádost:

Žádost o informaci, zda se místní komunikace NN4650 nachází též na jiných pozemcích než je parc.č. 2166/1 v k.ú. Žižkov, či nikoliv. Pokud je místní komunikace NN4650 deklarovaná v prostoru zahrnujícím více parcel, žádost o jejich seznam. 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že v prostoru bezejmenné komunikace označované NN4650 spravuje TSK stavby místních komunikací na pozemcích a částech pozemků  parc. č. 2166/1, 2170/2, 2170/13, 2145, k.ú. Žižkov.

Posouzení polohového rozsahu místní komunikace NN4650 naší společnosti nepřísluší.  Rozsah a polohová příslušnost ke kategorii komunikace je v působnosti silničního správního úřadu.

Žádost:

Žádost o poskytnutí doložek potvrzujících splnění povinnosti dle § 43 odst. 1 písm. zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, případně o doložení jiným způsobem splnění zákonných požadavků k uvedeným nájemním smlouvám. 


Odpověď:

NS č. 1/00/111/0008 - smlouva byla uzavřena před účinností zákona č. 131/2000 Sb.

NS č. 1/12/366/0270 - předložena kopie záměru pronájmu, vyvěšeného dne 9.3.2012

NS č. 1/00/111/0003 - smlouva byla uzavřena před účinností zákona č. 131/2000 Sb.

NS č. 1/03/111/0001 - kopii záměru pronájmu se nepodařilo dohledat

NS č. 1/14/366/0081 - předložena kopie záměru pronájmu, vyvěšeného dne 8.10.2013

NS č. 1/14/366/0082 - předložena kopie záměru pronájmu, vyvěšeného dne 8.10.2013

NS č. 1/14/366/0083 - předložena kopie záměru pronájmu, vyvěšeného dne 8.10.2013

Žádost:

Žádost o zpřístupnění následujících informací:

a)      Technická správa komunikací hl.m. Prahy, zn. TSK/07200/14/2200/Me ze dne 16.5.2014

b)      Technická správa komunikací hl. m. Prahy, koordinační vyjádření, zn. 827/14/2600/Vo ze dne 6.5.2014


Odpověď:

Žadateli byly požadované informace zpřístupněny.