Web Content Viewer (JSR 286)

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost:

Žádost o vyrozumění na TSK Praha, jako správce pozemních komunikací a dopravního značení, kdy byla ohrožena bezpečnost silničního provozu (email o zbytněném přechodu pro chodce na Karlově náměstí jako pozůstatek přechodné dopravní úpravy): 


Odpověď:

 1. 1. Dne 19. června 2014 byla založena Technická správa komunikací hl. m. Prahy, akciová společnost, která byla dne 30. září 2014 zapsána do obchodního rejstříku pod IČ 03447286. 
 2. Dne 12. ledna 2017 byla mezi Hlavním městem Prahou a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. uzavřena Smlouva o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností, s účinností od 1. dubna 2017.

  3. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvková organizace, přestala být k  31.3. 2017 správcem komunikačního majetku. Veškeré činnosti spojené s rozvojem, výstavbou, správou, údržbou a opravami pozemních komunikací na území hlavního města Prahy byly převedeny na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s. Pro činnost příspěvkové organizace  je platná Zřizovací listina ve znění usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 25/13, schváleného dne 30.3. 2017 s účinností od 1.4. 2017, a dále usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 37/46 schváleného dne 17.5. 2018 s účinností od 1.6. 2018.

  Z výše uvedeného je zřejmé, že TSK p.o. nedisponuje informacemi, které v rámci Vaší žádosti požadujete. Současně Vám sdělujeme, že jsme nezaznamenali Vaše emailové podání, které jste, jak uvádíte, podával cca před měsícem. 
   

Žádost:

Sdělení následujících informací, týkajících se pozemní komunikace, která je umístěna na ulici Silurská, 152 00 Praha 5 – Barrandov a která se nachází na pozemcích parc. č. 963/1 a parc. č. 964/22, vše v k. ú. Hlubočepy, obec Praha:

(i) zda je výše uvedená pozemní komunikace ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., a pokud nikoli, ve správě jakého subjektu se tato komunikace nachází;

(ii) na základě jakého právního titulu má (pokud tomu tak je) Technická správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. tuto komunikaci ve správě (prosíme o poskytnutí jeho kopie);

(iii) do jaké kategorie pozemních komunikací je výše uvedená pozemní komunikace zařazena a kdo je jejím vlastníkem;

(iv) zda je tato pozemní komunikace veřejně přístupná a lze tedy jejím prostřednictvím dopravně napojit pozemek na jinou pozemní komunikaci a užívat tuto neomezeným okruhem osob (příp. zda k tomu byl vlastníkem pozemku udělen souhlas).

 


Odpověď:

 1. Dne 19. června 2014 byla založena Technická správa komunikací hl. m. Prahy, akciová společnost, která byla dne 30. září 2014 zapsána do obchodního rejstříku pod IČ 03447286.
 2. Dne 12. ledna 2017 byla mezi Hlavním městem Prahou a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. uzavřena Smlouva o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností, s účinností od 1. dubna 2017.
 3. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvková organizace, přestala být k  31.3. 2017 správcem komunikačního majetku. Veškeré činnosti spojené s rozvojem, výstavbou, správou, údržbou a opravami pozemních komunikací na území hlavního města Prahy byly převedeny na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s. Pro činnost příspěvkové organizace  je platná Zřizovací listina ve znění usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 25/13, schváleného dne 30.3. 2017 s účinností od 1.4. 2017, a dále usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 37/46 schváleného dne 17.5. 2018 s účinností od 1.6. 2018.

Z výše uvedeného je zřejmé, že TSK p.o. nedisponuje informacemi, které v rámci Vaší žádosti požadujete.

 

 

 

Žádost:

Podávám podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb. odvolání proti rozhodnutí č.j. XXXXXXXXXXX ze dne XXXXXXXX odmítající moji žádost o informace ze dne XXXXXXXX ve kterém jsem žádal o poskytnutí dokladu prokazující předání písemností týkající se HS č. 140/92a (č. 31151069/92) a dále jsem žádal o informaci, kdy podle této smlouvy byla předávajícím DP a.s. IS MHD předložena hospodářská smlouva o převodu pozemků stavby lávky. Viz. příloha.

 


Odpověď:

Vaše „Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace podle zák.č. 106/1999 Sb. - převod vlastnictví lávky“ ze dne XXXXXXXX jsme postoupili k vyřízení Radě hl.m. Prahy prostřednictvím Magistrátu hlavního města, Odboru dopravy pod č.j. XXXXXXXXXX  ze dne XXXXXXXX.

Žádost:

Podávám podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb. odvolání proti rozhodnutí č.j. XXXXXXXX ze dne XXXXXXXX odmítající moji žádost o informace ze dne XXXXXXXX. Jako zákonný důvod odmítnutí žádosti o informace byl uveden §11  odst. 4 písm.b) zák. č. 106/1999Sb., který umožňuje požadovanou informaci neposkytnout jen v situaci, pokud je požadována informace o rozhodovací činnosti soudů.

 


Odpověď:

Vaše „Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace podle zák.č. 106/1999 Sb. - převod vlastnictví lávky“ ze dne XXXXXXXXX jsme postoupili k vyřízení Radě hl.m. Prahy prostřednictvím Magistrátu hlavního města, Odboru dopravy pod č.j. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

 

Uložit a zavřít

Žádost:

1) jakéhokoli dokladu, potvrzujícího skutečnost, že veškeré informace, podklady a smlouvy týkající se bodu 6) mé žádosti z 15.7.2019 byly skutečně předány TSK a.s., tak jak uvádíte v odůvodnění svého rozhodnutí z 12.8.2019 (cituji: "... žádost částečně odmítá, neboť informací nedisponuje a vzhledem ke své zřizovací listině a předání příslušných písemností jinému subjektu povinen disponovat není."). Který právní dokument definoval, že Technická správa komunikací hl.m Prahy, IČO 00407518 resp. příspěvková org. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, IČO 63834197 nikdy nenabyla vlastnictví (viz. informace z 7.5.2019) pěší lávky přes komunikaci Pod Krejcárkem, když hospodářskou smlouvou č. 31151069/92 bylo vlastnické právo k 1.7.1992 převedeno z DP a.s. IS MHD, IČO 00398233 právě na Technickou správu komunikací hl.m. Prahy, IČO 00407518 a dle sdělení PO TSK, IČO 63834197 z 30.7.2019 je PO TSK,  IČO 63834197 nástupnickou organizací subjektu Technická správa komunikací hl.m Prahy, IČO 00407518.

2) Kdy byla předávajícím DP a.s. IS MHD předložena hospodářská smlouva o převodu pozemků stavby lávky podle podmínek převodu sjednaných v HS č. 140/92a (č. 31151069/92)?"

 

 


Odpověď:

ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI

 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvková organizace, se sídlem: Praha 1, Staré Město, Řásnovka 770/8, IČO: 63834197, jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ o žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o poskytnutí informací dle InfZ ze dne 25. 9. 2019, dodané povinnému subjektu prostřednictvím e.mailu dne 25. 09. 2019; 19:30 hod./datum dodání, doručené dne 26. 09. 2019/datum doručení – (první bezprostředně následující pracovní den) (dále také Žádost), o poskytnutí informací spočívajících konkrétně v žádosti o poskytnutí:

1) jakéhokoli dokladu, potvrzujícího skutečnost, že veškeré informace, podklady a smlouvy týkající se bodu 6) mé žádosti z 15.7.2019 byly skutečně předány TSK a.s., tak jak uvádíte v odůvodnění svého rozhodnutí z 12.8.2019 (cituji: "... žádost částečně odmítá, neboť informací nedisponuje a vzhledem ke své zřizovací listině a předání příslušných písemností jinému subjektu povinen disponovat není."). Který právní dokument definoval, že Technická správa komunikací hl.m Prahy, IČO 00407518 resp. příspěvková org. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, IČO 63834197 nikdy nenabyla vlastnictví (viz. informace z 7.5.2019) pěší lávky přes komunikaci Pod Krejcárkem, když hospodářskou smlouvou č. 31151069/92 bylo vlastnické právo k 1.7.1992 převedeno z DP a.s. IS MHD, IČO 00398233 právě na Technickou správu komunikací hl.m. Prahy, IČO 00407518 a dle sdělení PO TSK, IČO 63834197 z 30.7.2019 je PO TSK,  IČO 63834197 nástupnickou organizací subjektu Technická správa komunikací hl.m Prahy, IČO 00407518.

 

2) Kdy byla předávajícím DP a.s. IS MHD předložena hospodářská smlouva o převodu pozemků stavby lávky podle podmínek převodu sjednaných v HS č. 140/92a (č. 31151069/92)?"

takto:

Žádost žadatele XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ze dne 25. 09. 2019, povinnému subjektu doručená dne 26. 09. 2019 (dále jen Žádost) o poskytnutí informací spočívající v žádosti o poskytnutí 1) „jakéhokoli dokladu, potvrzujícího skutečnost, že veškeré informace, podklady a smlouvy týkající se bodu 6) mé žádosti z 15.7.2019 byly skutečně předány TSK a.s., tak jak uvádíte v odůvodnění svého rozhodnutí z 12.8.2019 (cituji: "... žádost částečně odmítá, neboť informací nedisponuje a vzhledem ke své zřizovací listině a předání příslušných písemností jinému subjektu povinen disponovat není."). Který právní dokument definoval, že Technická správa komunikací hl.m Prahy, IČO 00407518 resp. příspěvková org. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, IČO 63834197 nikdy nenabyla vlastnictví (viz. informace z 7.5.2019) pěší lávky přes komunikaci Pod Krejcárkem, když hospodářskou smlouvou č. 31151069/92 bylo vlastnické právo k 1.7.1992 převedeno z DP a.s. IS MHD, IČO 00398233 právě na Technickou správu komunikací hl.m. Prahy, IČO 00407518 a dle sdělení PO TSK, IČO 63834197 z 30.7.2019 je PO TSK,  IČO 63834197 nástupnickou organizací subjektu Technická správa komunikací hl.m Prahy, IČO 00407518“, a dále v žádosti o sdělení „Kdy byla předávajícím DP a.s. IS MHD předložena hospodářská smlouva o převodu pozemků stavby lávky podle podmínek převodu sjednaných v HS č. 140/92a (č. 31151069/92)?" ,

SE ODMÍTÁ,

neboť s odkazem na zákonnou výluku ve smyslu ust. § 11, odst. 4, písm. b) InfZ není povinný subjekt povinen Žádostí vyžádané informace, v souvislosti s probíhajícím soudním řízením, resp. rozhodovací činností soudu, poskytnout.

Odůvodnění:

Technické správě komunikací hl. m. Prahy, příspěvkové organizaci, se sídlem: Praha 1, Staré Město, Řásnovka 770/8, IČO: 63834197, jako povinnému subjektu dle ust. § 2 odst. 1 InFZ bylo dne 25. 9. 2019 dodáno a následně dne 26. 9. 2019 doručeno do e.mailové schránky podání/žádost žadatele XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Ust. § 15, odst. 1 InFZ zakotvuje, že pokud povinný subjekt nevyhoví žádosti, byť i jen zčásti, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti o informace rozhodnutí o odmítnutí žádosti, což je tento případ.

Žadatel ve své Žádosti žádal poskytnutí informací, týkající se vlastnického práva a výkonu vlastnického práva ke stavbě pěší lávky přes komunikaci Pod Krejcárkem, v obci Hlavní město Praha.

Povinný subjekt neposkytuje požadované informace tak, jak byla Žadatelem Žádostí vyžádána, s odkazem na ust. § 15, odst. 1 InFZ ve spojení s ust. § 11, odst. 4, písm. b) InfZ, neboť zákonná výluka z povinnosti poskytovat informace, umožňuje povinnému subjektu odmítnout poskytnutí informací Žádostí vyžádaných. Žádostí vyžádané informace stran vlastnického práva a výkonu vlastnického práva ke stavbě pěší lávky přes komunikaci ulice Pod Krejcárkem, v obci Hlavní město Praha, jakož i požadované informace, týkající se výkonu vlastnického práva/správy/údržby apod. k majetku města Hlavní město Praha tak, jak je specifikováno Žádostí, resp. jak popsáno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, jsou mimo jiné podstatou probíhajícího soudního řízení, které je vedeno proti povinnému subjektu, jakož i proti zřizovateli povinného subjektu před Obvodním soudem pro XXXXX, pod XXXXXXXXXXXXXX. Povinný subjekt stejně jako jeho zřizovatel jako účastníci předmětného soudního řízení nemůže být nucen vydávat dle InfZ takové podklady, resp. poskytovat informace, které souvisí s probíhajícím soudním řízením, je-li zřejmé, že jejich poskytnutí by mohlo jeho pozici ohrozit nebo dokonce zhoršit. Tím by nebyla zachována rovnost stran, bylo by porušeno právo povinného subjektu na spravedlivý proces a povinný subjekt by tak byl vždy a priori v jakémkoli řízení znevýhodněn. Žadatelem jsou v dané věci požadovány informace, které jsou z hlediska probíhajícího soudního sporu využitelné jako důkazní prostředek, resp. jako právní tvrzení/argumentace použitelná v neprospěch povinného subjektu, a tedy způsobilé ve svém důsledku znevýhodnit procesní postavení povinného subjektu v daném soudním sporu. To vše za situace, kdy předmětné soudní řízení vstupuje do fáze řízení před odvolacím XXXXXXXX soudem v XXXXX v důsledku odvolání mimo jiné příbuzných Žadatele jako žalobců v daném soudním sporu. Poskytnutí Žadatelem nárokovaných informací by pak za stávající procesní situace mohlo poskytnout účastníkům na straně žalující v řízení nespravedlivou výhodu. S ohledem na zákonnou výluku dle ust. § 11, odst. 4, písm. b) InFZ tak není povinný subjekt v souvislosti s probíhajícím soudní řízení, resp. dosud probíhající rozhodovací činností soudu, povinen informace poskytnout.      

S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že Žádost o poskytnutí informací odmítá.

 

 

 

 

Žádost:

1) Který právní dokument definoval, že Technická správa komunikací hl.m Prahy, IČO 00407518 resp. příspěvková org. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, IČO 63834197 nikdy nenabyla vlastnictví (viz. informace z 7.5.2019) pěší lávky přes komunikaci Pod Krejcárkem, když hospodářskou smlouvou č. 31151069/92 bylo vlastnické právo k 1.7.1992 převedeno z DP a.s. IS MHD, IČO 00398233 právě na Technickou správu komunikací hl.m. Prahy, IČO 00407518 a dle sdělení PO TSK, IČO 63834197 z 30.7.2019 je PO TSK,  IČO 63834197 nástupnickou organizací subjektu Technická správa komunikací hl.m Prahy, IČO 00407518.

2) Vlastní povinný subjekt informaci, že HS č. 31151069/92 pozbyla platnosti, pokud ano, z jakého důvodu a jaký právní akt její platnost zrušil?

3) Byl veškerý majetek společnosti Technická správa komunikací hl.m Prahy, IČO 00407518 nabytý před 24.5.1991 zároveň majetkem zřizovatele hl.m.Prahy?

4) Byl veškerý majetek společnosti Technická správa komunikací hl.m Prahy, IČO 00407518 nabytý po 24.5.1991 zároveň majetkem zřizovatele hl.m.Prahy?

5) Je v současné době majetek povinného subjektu zároveň majetkem zřizovatele hl.m.Prahy?

 

 


Odpověď:

ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI

 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvková organizace, se sídlem: Praha 1, Staré Město, Řásnovka 770/8, IČO: 63834197, jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ o žádosti pana I**************************************************************************************************, o žádosti o poskytnutí informací dle InfZ ze dne 13. 9. 2019, dodané povinnému subjektu prostřednictvím e.mailu dne 13. 09. 2019; 21:24 hod./datum dodání, doručené dne 16. 09. 2019/datum doručení – (první bezprostředně následující pracovní den) (dále také Žádost), o poskytnutí informací specifikovaných pod body 1 až 5 Žádosti, konkrétně znějících:

 

1) Který právní dokument definoval, že Technická správa komunikací hl.m Prahy, IČO 00407518 resp. příspěvková org. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, IČO 63834197 nikdy nenabyla vlastnictví (viz. informace z 7.5.2019) pěší lávky přes komunikaci Pod Krejcárkem, když hospodářskou smlouvou č. 31151069/92 bylo vlastnické právo k 1.7.1992 převedeno z DP a.s. IS MHD, IČO 00398233 právě na Technickou správu komunikací hl.m. Prahy, IČO 00407518 a dle sdělení PO TSK, IČO 63834197 z 30.7.2019 je PO TSK,  IČO 63834197 nástupnickou organizací subjektu Technická správa komunikací hl.m Prahy, IČO 00407518.

2) Vlastní povinný subjekt informaci, že HS č. 31151069/92 pozbyla platnosti, pokud ano, z jakého důvodu a jaký právní akt její platnost zrušil?

3) Byl veškerý majetek společnosti Technická správa komunikací hl.m Prahy, IČO 00407518 nabytý před 24.5.1991 zároveň majetkem zřizovatele hl.m.Prahy?

4) Byl veškerý majetek společnosti Technická správa komunikací hl.m Prahy, IČO 00407518 nabytý po 24.5.1991 zároveň majetkem zřizovatele hl.m.Prahy?

5) Je v současné době majetek povinného subjektu zároveň majetkem zřizovatele hl.m.Prahy?

 

takto:

 

Žádost žadatele **************************************************************************************************, ze dne 13. 09. 2019, povinnému subjektu doručená dne 16. 09. 2019 (dále jen Žádost) o poskytnutí informací tak, jak tyto byly pod body 1 až 5 žádosti žadatele požadovány,

 

 

SE ODMÍTÁ,

 

 

 

neboť s odkazem na zákonnou výluku ve smyslu ust. § 11, odst. 4, písm. b) InfZ není povinný subjekt povinen Žádostí pod jejími body 1 až 5 vyžádanými informacemi, v souvislosti s probíhajícím soudním řízením, resp. rozhodovací činností soudu, poskytnout.

 

 

 

Odůvodnění:

Technické správě komunikací hl. m. Prahy, příspěvkové organizaci, se sídlem: Praha 1, Staré Město, Řásnovka 770/8, IČO: 63834197, jako povinnému subjektu dle ust. § 2 odst. 1 InFZ bylo dne 13. 9. 2019 dodáno a následně dne 16. 9. 2019 doručeno do e.mailové schránky podání/žádost žadatele ************************************************************************************************** o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Ust. § 15, odst. 1 InFZ zakotvuje, že pokud povinný subjekt nevyhoví žádosti, byť i jen zčásti, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti o informace rozhodnutí o odmítnutí žádosti, což je tento případ.

Žadatel ve své Žádosti žádal poskytnutí informací, týkající se vlastnického práva a výkonu vlastnického práva ke stavbě pěší lávky přes komunikaci Pod Krejcárkem, v obci Hlavní město Praha.

Povinný subjekt neposkytuje požadovanou informaci tak, jak byla Žadatelem Žádostí vyžádána, s odkazem na ust. § 15, odst. 1 InFZ ve spojení s ust. § 11, odst. 4, písm. b) InfZ, neboť zákonná výluka z povinnosti poskytovat informace, umožňuje povinnému subjektu odmítnout poskytnutí informací Žádostí vyžádaných. Žádostí vyžádané informace stran vlastnického práva a výkonu vlastnického práva je stavbě pěší lávky přes komunikaci ulice Pod Krejcárkem, v obci Hlavní město Praha, jakož i požadované informace, týkající se výkonu vlastnického práva/správy/údržby apod. k majetku města Hlavní město Praha v obecné rovině tak, jak jsou tyto obsaženy pod body 2 až 5 Žádosti, jsou mimo jiné podstatou probíhajícího soudního řízení, které je vedeno proti povinnému subjektu, jakož i proti zřizovateli povinného subjektu před **************************************************************************************************. Povinný subjekt stejně jako jeho zřizovatel jako účastníci předmětného soudního řízení nemůže být nucen vydávat dle InfZ takové podklady, resp. poskytovat informace, které souvisí s probíhajícím soudním řízením, je-li zřejmé, že jejich poskytnutí by mohlo jeho pozici ohrozit nebo dokonce zhoršit. Tím by nebyla zachována rovnost stran, bylo by porušeno právo povinného subjektu na spravedlivý proces a povinný subjekt by tak byl vždy a priori v jakémkoli řízení znevýhodněn. Žadatelem jsou v dané věci požadovány informace, které jsou z hlediska probíhajícího soudního sporu využitelné jako důkazní prostředek, resp. jako právní tvrzení/argumentace zneužitelná v neprospěch povinného subjektu, a tedy způsobilé ve svém důsledku znevýhodnit procesní postavení povinného subjektu v daném soudním sporu. To vše za situace, kdy předmětné soudní řízení vstupuje do fáze řízení před odvolacím Městským soudem v Praze v důsledku odvolání mimo jiné příbuzných Žadatele jako žalobců v daném soudním sporu. Poskytnutí Žadatelem nárokovaných informací by pak za stávající procesní situace mohlo poskytnout účastníkům na straně žalující v řízení nespravedlivou výhodu. S ohledem na zákonnou výluku dle ust. § 11, odst. 4, písm. b) InFZ tak není povinný subjekt v souvislosti s probíhajícím soudní řízení, resp. dosud probíhající rozhodovací činností soudu, povinen informace poskytnout.      

S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že Žádost o poskytnutí informací odmítá.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat dle ust. § 16, odst. 1 a § 20, odst. 4 InFZ a dle ust. § 83, odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí k zřizovateli povinného subjektu, tj. Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy.

 

 

Žádost:

Zaslání stížnosti  podle § 16a odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.  na částečné nevyřízení žádosti o informace ze dne 15.7.2019. V odpovědi ze dne 30.7.2019 není uvedena odpověď, zda odpověď z 7.5.2019 vychází z existence přiložené Hospodářské smlouvy č. 31151069/9 či nikoliv.
Poskytnutá informace, že odpověď vychází z uvedeného rozhodnutí MF neposkytuje informace na můj dotaz. Je možné, že informace vycházejí i z jiných podkladů, ale žádost o informace se odkazovala přímo na Hospodářskou smlouvu č. 31151069/9. Pokud by informace z této smlouvy nevycházela, není toto ve vyřízení uvedeno. Navíc, hospodářskou smlouvou č. 31151069/9 se má převádět vlastnické právo již k 1.7.1992 z DP a.s. IS MHD na Technickou správu komunikací, tudíž informace z 7.5.2019, že TSK p.o nikdy nebyla vlastníkem lávky není s popsanou situací konzistentní,
neboť rozhodnutí MF bylo vydáno až 11.8. 1992 a z poskytnuté informace není ani zjevné, z jakého titulu, by se mělo uvedené rozhodnutí MF týkat předmětné lávky, když lávka podle HS č. 31151069/9 měla být před 1.7. ve vlastnictví DP a.s. IS MHD, tedy nikoliv České republiky, ze které majetek přecházel na obce. Tudíž hospodářská smlouva č. 31151069/9 musela být po určitou dobu nabývacím titulem vlastnictví společnosti TSK.  Ohledně neposkytnutých informací (byť nejsou v držení povinného subjektu) i v dalších bodech žádosti nebylo vydáno příslušné rozhodnutí podle § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. 


Odpověď:

Vyřízení stížnosti na postup při poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – převod vlastnictví lávky:  

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, se sídlem: Praha 1, Staré Město, Řásnovka 770/8, 110 15. IČ: 63834197, jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) obdržela dne 5. 8. 2019 podání XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (dále také jako Žadatel nebo Stěžovatel), ze dne 5. 8. 2019, označené jako Stížnost na částečné nevyřízení žádosti o informace ze dne 15. 7. 2019 (dále také Stížnost).

Z obsahové části podání Stěžovatele vyplývá, že Stěžovatel postupem dle ust. 16a odst. 1 písm. c) InfZ zasílá stížnost na částečné nevyřízení žádosti o informace, a to pod body 1, 4, 5, 6, jeho původní žádosti, aniž by bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí.

 

Povinný subjekt po zevrubném seznámení se s obsahem Stížnosti tuto vyřizuje s odkazem na ust. § 16a, odst. 5 InfZ Stížnost takto:

Ad 1) Dotaz: Zda Vaše odpověď z 7.5.2019 (TSK p.o. nikdy nebyla vlastníkem lávky) na níže přiloženou žádost o informace z 30.4.2019 vychází z existence přiložené Hospodářské smlouvy č. 31151069/92, kterou se převádí vlastnictví stavby z DP a.s. IS MHD na Technickou správu komunikací.  

Povinný subjekt při odpovědi z 7.5.2019 nevycházel z existence přiložené Hospodářské smlouvy č. 31151069/92, kterou se převádí vlastnictví stavby z DP a.s. IS MHD na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy. K doplňkovým úvahám Stěžovatele uvádíme, že není úlohou povinného subjektu činit právní rozbory předložené smlouvy, její platnosti či dalších souvisejících majetkoprávních vztahů a nelze to po povinném subjektu ze strany Stěžovatele požadovat.

Ve věci odpovědi na část žádosti uvedenou pod body č. 4, 5, 6 vydáváme

 

Rozhodnutí

o částečném odmítnutí žádosti

 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvková organizace hlavního města Prahy,
se sídlem Řásnovka 770/8, Praha 1, PSČ: 110 15, IČO: 63834197, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 a postupem dle ustanovení § 15 odst. 1 a ustanovení § 20 odst. 4 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o bodech 4), 5), 6)  žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0 (dále také jako Žadatel) ze dne 15. 7. 2019, takto:

 

 

Žádost XXXXXXXXXXXXXze dne 15. 7. 2019 se v bodech 4), 5), 6)

o d m í t á.

 

O d ů v o d n ě n í:

 

Ohledně dotazu pod bodem č. 4) Žádám Vás o zaslání Vaší kopie hospodářské smlouvy č. 140/92a (č. 31151069/92) a č. 141/92a (č. 31151068/92) ohledně stavby "Komunikační úpravy v trase tramvajové trati Ohrada-Palmovka", byl již i v předchozích odpovědích Žadatel informován, že   Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvková organizace hlavního města Prahy, přestala být k 31.3. 2017 správcem komunikačního majetku a veškeré činnosti spojené s rozvojem, výstavbou, správou, údržbou a opravami pozemních komunikací na území hlavního města Prahy spolu s příslušnou dokumentací byly na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ze dne 12.1. 2017, převedeny na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s. Kopie smlouvy není tudíž Povinnému subjektu k dispozici.

Ohledně  dotazu pod bodem č. 5) Jaký je/byl majetkoprávní vztah mezi povinným subjektem a společností Inženýring dopravních staveb a.s. Na Moráni 3, Praha 2, které byl odeslán souhlas s rozdělením uvedených hospodářských smluv dopisem pod č.j. 520/72/91a z  22.9.1999 v kontextu stavby "Komunikační úpravy v trase tramvajové trati Ohrada-Palmovka"?, byl rovněž již Žadatel informován, že Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvková organizace hlavního města Prahy, přestala být k 31.3. 2017 správcem komunikačního majetku a veškeré činnosti spojené s rozvojem, výstavbou, správou, údržbou a opravami pozemních komunikací na území hlavního města Prahy spolu s příslušnou dokumentací byly na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ze dne 12.1. 2017, převedeny na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s. Podrobnosti o tázaných skutečnostech tudíž nejsou Povinnému subjektu k dispozici.

Ohledně  dotazu pod bodem č. 6) Kdy byla předávajícím předložena hospodářská smlouva o převodu pozemků stavby lávky podle podmínek převodu sjednaných v HS č. 140/92a (č. 31151069/92)? byl stejně jako v předchozích 2 případech již Žadatel informován, že Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvková organizace hlavního města Prahy, přestala být k 31.3. 2017 správcem komunikačního majetku a veškeré činnosti spojené s rozvojem, výstavbou, správou, údržbou a opravami pozemních komunikací na území hlavního města Prahy spolu s příslušnou dokumentací byly na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ze dne 12.1. 2017, převedeny na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s. Podrobnosti o tázaných skutečnostech tudíž nejsou Povinnému subjektu k dispozici.

Vzhledem k  citovaným skutečnostem, vzniklým na základě změny zřizovací listiny Povinného subjektu ze dne 31. 3. 2017, se požadované informace nevztahuji k působnosti Povinného subjektu. Tento, jelikož žádost vyřizoval jako celek a částečně ji v bodech č. 4),  5),  6), neodložil, nyní tedy žádost částečně odmítá, neboť informací nedisponuje a vzhledem ke své zřizovací listině a předání příslušných písemností jinému subjektu, povinen disponovat není. Jde tak o požadavek na informaci u povinného subjektu se nenalézající.

Povinný subjekt shledal Stížnost důvodnou v tom, že při způsobu vyřízení nebyl zcela dodržen způsob požadovaný zákonem, tedy bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. Povinný subjekt tak tímto postupem dle ust. § 16a, odst. 5 InfZ v zákonné sedmi denní lhůtě ode dne doručení Stížnosti předmětné administrativní nedopatření napravuje a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

 

P o u č e n í:

 

Proti tomuto rozhodnutí je ve smyslu § 16 odst. 1 InfZ, a § 20, odst. 4 InFZ a dle ust. § 83, odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, přípustné odvolání, které se podává prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy k hlavnímu městu Praze jakožto nadřízenému orgánu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. 

 

 

Žádost:

Počet všech zaměstnanců povinného subjektu k 31.12. 2018.


Odpověď:

Počet zaměstnanců TSK p.o. k 31.12. 2018 je pět (slovy „pět“)

Žádost:

1) Zda Vaše odpověď z 7.5.2019 (TSK p.o. nikdy nebyla vlastníkem lávky) na níže přiloženou žádost o informace z 30.4.2019 vychází z existence přiložené Hospodářské smlouvy č. 31151069/92, kterou se převádí vlastnictví stavby z DP a.s. IS MHD na Technickou správu komunikací.  

2) Je Technická správa komunikací, p.o.  nástupnickou organizací přejímací strany smlouvy č. 31151069/92, tj. organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy zřízené ke dni 1. července 1989 rozhodnutím č. 13/15/P plenárního zasedání Národního výboru hl. m. Prahy ze dne 29. června 1989?

3) Pokud Technická správa komunikací hl.m. Prahy, p.o. není a nebyla nástupnickou organizací Technické správy komunikací IČO 00407518, žádám o informace, jaký je právní, majetkově-vlastnický a obchodní vztah mezi Technickou správou komunikací IČO 00407518 a povinným subjektem?

4) Žádám Vás o zaslání Vaší kopie hospodářské smlouvy č. 140/92a (č. 31151069/92) a č. 141/92a (č. 31151068/92) ohledně stavby "Komunikační úpravy v trase tramvajové trati Ohrada-Palmovka".

5) Jaký je/byl majetkoprávní vztah mezi povinným subjektem a společností Inženýring dopravních staveb a.s. Na Moráni 3, Praha 2, které byl odeslán souhlas s rozdělením uvedených hospodářských smluv dopisem pod č.j. 520/72/91a z  22.9.1999 v kontextu stavby "Komunikační úpravy v trase tramvajové trati Ohrada-Palmovka"? 

6) Kdy byla předávajícím předložena hospodářská smlouva o převodu pozemků stavby lávky podle podmínek převodu sjednaných v HS č. 140/92a (č. 31151069/92)?

 


Odpověď:

 1. Naše odpověď vychází z Rozhodnutí Ministerstva financí č.j. 124/43 354/92 ze dne 11.srpna 1992, na základě které rozhodlo Ministerstvo financí ČR, že do vlastnictví hlavního města Prahy přecházejí ke dni 1. července věci z vlastnictví České republiky, k nimž ke dni účinnosti zákona ČNR č. 172/1991 Sb. příslušelo právo hospodaření mimo jiné i rozpočtové organizaci Technická správa komunikací hl.m. Prahy, Štefánikova 23, Praha 5.
 2.  Technická správy komunikací hl.m. Prahy, která přestala být k 31. 3. 2017 správcem komunikačního majetku hl. m. Prahy dle Zřizovací listiny ve znění usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 25/13 schváleného dne 30.3. 2017 s účinností od 1.4. 2017  a dále usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 37/46 schváleného dne 17.5. 2018 s účinností od 1.6. 2018 je nástupnickou organizací Technické správy komunikací hl. m. Prahy zřízené ke dni 1. července 1989 rozhodnutím č. 13/15/P plenárního zasedání Národního výboru hl. m. Prahy ze dne 29. června 1989.
 3. Viz odst. 2
 4. Jak jsme Vás již informovali v předchozí odpovědi na Vaši žádost, TSK p.o. přestala být k 31.3. 2017 správcem komunikačního majetku a veškeré činnosti spojené s rozvojem, výstavbou, správou, údržbou a opravami pozemních komunikací na území hlavního města Prahy byly na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ze dne 12.1. 2017, převedeny na Technickou správu komunikací a.s. Kopie smlouvy nám není tudíž k dispozici.
 5. Příspěvková organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy přestala být k 31. 3. 2017 správcem komunikačního majetku hl. m. Prahy. K tomuto datu předala veškerou dokumentaci, kterou v tu dobu měla k dispozici, Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s., která od 1. 4. 2017 pozemní komunikace, jejich součásti a příslušenství, ve vlastnictví    hl. m. Prahy, spravuje dle Smlouvy o zajištění správy majetku  a o výkonu dalších činností uzavřenou dne 12.1.2017 mezi Hlavním městem Prahou a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. Podrobnosti o tázaných skutečnostech nám tudíž nejsou k dispozici.
 6. Viz bod 5)

 

Žádost:

 1. Poskytnutí kopií nájemních či jiných smluv, popř. jiných právních titulů (platných k 12.7. 2019) uzavřených mezi TSK a třetími subjekty, na základě kterých jsou nebo mohou být na majetku (movitém i nemovitém), který se nachází ve vlastnictví  či správě TSK, umístěna jakákoli reklamní sdělení či zařízení, a to bez ohledu na jejich velikost, i těch smluv, vztahujících se k výše uvedenému reklamnímu využívání majetku ve správě TSK, které případně TSK uzavřela v zastoupení (z pověření) za hl.m. Prahu. Dále poskytnutí všech případných dodatků a příloh takových smluv, případně jiných právních titulů.
 2. Informace o skutečném příjmu TSK (popř. hl.m. Prahy) z jednotlivých výše uvedených smluv (či jiných právních titulů, a to jednotlivě za roky 2016,2017 a 2018).
 3. Poskytnutí kopií všech verzí zřizovací listiny (vč. všech jejich případných příloh a dodatků či změn), na základě kterých byla TSK a všechny její případné právní předchůdkyně zřízena/zřízeny, a to od roku 1989 do současnosti.

 

 


Odpověď:

1), 2)  Příspěvková organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy přestala být k 31. 3. 2017  správcem komunikačního majetku hl. m. Prahy. K tomuto datu předala veškerou dokumentaci, kterou v tu dobu měla k dispozici, Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s., která od 1. 4. 2017 pozemní komunikace, jejich součásti a příslušenství, ve vlastnictví hl. m. Prahy, spravuje dle Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností uzavřenou dne 12.1.2017 mezi Hlavním městem Prahou a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

            TSK p.o. je povinným subjektem poskytující informace podle InfZ, souvisí-li informace s činnostmi definovanými ve zřizovací listině TSK p.o. Zřizovací listina je veřejně přístupným dokumentem.

Z výše uvedeného je zřejmé, že TSK p.o. není v této záležitosti povinným subjektem dle zákona  č. 106/1999 Sb.

 1. Zaslány v příloze. Pro činnost Technické správy komunikací hl.m. Prahy, která přestala být k 31. 3. 2017 správcem komunikačního majetku hl. m. Prahy, je platná Zřizovací listina ve znění usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 25/13 schváleného dne 30.3. 2017 s účinností od 1.4. 2017  a dále usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 37/46 schváleného dne 17.5. 2018 s účinností od 1.6. 2018.

 

Žádost:

 1. Žádost o poskytnutí následujících informací:
 • kopie zdravotního posudku stavu stromořadí v ulici Lužická, Praha 2
 • Kopie povolení Úřadu městské části Praha 2 ke kácení stromu v ulici Lužická, Praha 2

 


Odpověď:

 1. Příspěvková organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy přestala být k 31. 3. 2017  správcem komunikačního majetku hl. m. Prahy. K tomuto datu předala veškerou dokumentaci, kterou v tu dobu měla k dispozici, Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s., která od 1. 4. 2017 pozemní komunikace, jejich součásti a příslušenství, ve vlastnictví hl. m. Prahy, spravuje dle Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností uzavřenou dne 12.1.2017 mezi Hlavním městem Prahou a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

            TSK p.o. je povinným subjektem poskytující informace podle InfZ, souvisí-li informace s činnostmi definovanými ve zřizovací listině TSK p.o. Zřizovací listina je veřejně přístupným dokumentem.

Z výše uvedeného je zřejmé, že TSK p.o. není v této záležitosti povinným subjektem dle zákona  č. 106/1999 Sb.

 

Žádost:

 1. Poskytnutí kopie kolaudačního rozhodnutí DOP/I – 14541/92-Fb z 30.11. 1992, týkající se pravděpodobně stavby „Komunikačních úprav v trase tramvajové trati Ohrada – Palmovka.
 2. Zda je v současné době Technická správa komunikací hl.m. Prahy, p.o. vlastníkem lávky, tj. zda je lávka vedena v seznamu vlastního hmotného majetku.
 3. Zaslání dokladů v případě vlastnictví (nabývací titul). Pokud ne, kdy a jakým rozhodnutím a na jaký subjekt bylo vlastnictví uvedené lávky z TSK p.o. převedeno.

 


Odpověď:

 1. Jak jsme Vás již informovali v předchozí odpovědi na Vaši žádost, TSK p.o. přestala být k 31.3. 2017 správcem komunikačního majetku a veškeré činnosti spojené s rozvojem, výstavbou, správou, údržbou a opravami pozemních komunikací na území hlavního města Prahy byly na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ze dne 12.1. 2017, převedeny na Technickou správu komunikací a.s. V této části tudíž Vaši žádost odkládáme, neboť se nevztahuje k působnosti TSK, p.o.
 2. TSK p.o. není a nebyla vlastníkem lávky.
 3. Dtto bod 2)

 

Žádost:

 1. Jakým způsobem probíhá kontrola parkování mobilním zařízením pro kontrolu oprávněnosti parkování (vozidlo Eltodo) od snímání, vyhodnocení až k oznámení o přestupku provozovateli vozidla?
 2. Jaké jsou celkové náklady a za jakých podmínek je společnost Eltodo odměněna  za provoz mobilního snímání vozidel?
 3. Kolik parkovacích stání v modré zóně je evidováno, rozděleno na městské části?
 4. Kolik parkovacích oprávnění je na modré parkovací zóny vydáno, rozděleno na městské části?
 5. Kolik parkovacích stání v fialové zóně je evidováno, rozděleno na městské části?
 6. Kolik parkovacích oprávnění je na fialovou zónu vydáno, rozděleno na městské části?
 7. Jak vysoké jsou roční náklady na údržbu jednoho parkovacího místa v zóně placeného stání, případně celkové náklady na provoz parkovacích zón?

Odpověď:

Vaše otázky 1 až 7 jsou nesprávně adresovány na subjekt příspěvkové organizace Technická správa komunikací hl.m. Prahy, IČO : 63834197 (TSK p.o.). Činnosti TSK p.o. jsou definovány ve zřizovací listině účinné od 1.4.2017.

TSK p.o. přestala být k 31. 3. 2017 správcem komunikačního majetku hl. m. Prahy. K tomuto datu předala veškerou dokumentaci, kterou v tu dobu měla k dispozici, Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s., která od 1. 4. 2017 pozemní komunikace, jejich součásti a příslušenství, ve vlastnictví hl. m. Prahy, spravuje dle Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností uzavřenou dne 12.1.2017 mezi Hlavním městem Prahou a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TSK p.o. je povinným subjektem poskytující informace podle InfZ, souvisí-li informace výhradně s činnostmi definovanými ve zřizovací listině TSK p.o. Zřizovací listina je veřejně přístupným dokumentem.

Z výše uvedeného je zřejmé, že TSK p.o. není v této záležitosti povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Žádost:

 1. Zda povinný subjekt, příspěvková organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy, byl dne 13.3.1992 majitelem bankovního účtu č. 19-1455-998/0800?
 2.  Zda byl povinný subjekt majitelem tohoto účtu k 1.9.1998?
 3. Zda byl povinný subjekt majitelem tohoto účtu k 1.9.2009?

 


Odpověď:

 1. Povinný subjekt příspěvková organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy nebyl dne 13.3.1992 majitelem uvedeného bankovního účtu.
 2. Povinný subjekt příspěvková organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy nebyl k 1.9.1998 majitelem uvedeného bankovního účtu.
 3. Povinný subjekt příspěvková organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy nebyl k 1.9.2009 majitelem uvedeného bankovního účtu.

 

Žádost:

 1. Zda v období roku 2003 - 2004 a dále pak ke dni 1.9.2009 byla pěší lávka přes komunikaci Pod Krejcárkem předmětem nájemního vztahu za účelem umístění reklamních konstrukcí.
 2.  Pokud ano, s jakými všemi nájemci?
 3.  Byl jeden, nebo jich bylo více?
 4. Jaká výše nájemného měla být nájemcem/nájemci za umístění reklamních konstrukcí na pěší lávce (zábradlí / podstavce) zaplacena za období roku 2003-2004
 5. Jaká částka byla skutečně zaplacena?
 6. Jaké nájemné je placeno v současnosti? Prosím o uvedení konkrétních částek za skutečně instalovaná reklamní zařízení na lávce, ne obecné částky za m2. V případě smluvních souhrnných plateb za více zařízení na větším území prosím o vyjádření podílové částky připadající na reklamní zařízení na lávce, resp. celkovou částku a počet (plochu) reklamních zařízení umístěných v předmětném období na lávce.

 


Odpověď:

Příspěvková organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy přestala být k 31. 3. 2017 správcem komunikačního majetku hl. m. Prahy. K tomuto datu předala veškerou dokumentaci, kterou v tu dobu měla k dispozici, Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s., která od 1. 4. 2017 pozemní komunikace, jejich součásti a příslušenství, ve vlastnictví hl. m. Prahy, spravuje dle Smlouvy o zajištění správy majetku  a o výkonu dalších činností uzavřenou dne 12.1.2017 mezi Hlavním městem Prahou a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TSK p.o. je povinným subjektem poskytující informace podle InfZ, souvisí-li informace s činnostmi definovanými ve zřizovací listině TSK p.o. Zřizovací listina je veřejně přístupným dokumentem.

Z výše uvedeného je zřejmé, že TSK p.o. není v této záležitosti povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Žádost:

 1. Z jakého důvodu hl.m.Prahou zřizovaná příspěvková organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy,  IČO 63834197 nemá na svých WEBových stránkách  https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/prispevkova-organizace  uvedenu adresu elektronické podatelny, přestože tomu tak má být podle zák. č. 106/1999Sb. §5 odst. 1 písm. j) TSK na základě §14 zákona č. 106/1999 Sb.?
 2. Je příspěvková organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy, IČO 63834197 povinným subjektem podle zák. č. 106/1999Sb.? Pokud ne, byla jím někdy a kdy jím přestala být?                                                                                                  

 


Odpověď:

1) Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3042 ze dne 6. 12. 2016 a Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 25/13 ze dne 30. 3. 2017, došlo s účinností od 1. 4. 2017 k převedení činností spojených s rozvojem, výstavbou, správou, údržbou a opravami pozemních komunikací na území hlavního města Prahy z příspěvkové organizace Technická správa komunikací (dále jen „TSK p.o.“) na společnost založenou hlavním městem Praha Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK a.s.“).  Z titulu nové zřizovací listiny TSK p.o. již nebyly předpokládány dotazy podle InfZ. K veškeré komunikaci (včetně přijímání případných žádostí o poskytnutí informace dle InfZ směřujících na TSK p.o.) byla na webových stránkách zveřejněna korespondenční adresa TSK p.o. Nicméně  nyní je již adresa elektronické podatelny TSK p.o. na webových stránkách zveřejněna.

2) TSK p.o., IČO 63834197, je povinným subjektem ve smyslu InfZ, samozřejmě v rozsahu činností uvedených ve zřizovací listině TSK p.o.

 

Žádost:

Na stavbě na adrese  Seifertova 559/51, 130 00 Praha 3 jsou při čelním pohledu vlevo od hlavního vchodu a ode dne 19.1. 2017 umístěny 3 elektronické obrazovky:

 1. Text smlouvy, na jejímž základě byly výše popsané obrazovky pořízeny
 2. Byly k 12.7. 2018 výše popsané obrazovky ve správě povinného subjektu:

 


Odpověď:

 1. V příloze zasíláme v zákonné lhůtě text smlouvy, na jejímž základě byly pořízeny 3 elektronické obrazovky na stavbě na adrese Seifertova 559/51, 130 00, Praha 3
 2. Na váš dotaz odpovídáme ne

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací (postoupeno z MHMP):

1) Kolik stanovišť taxislužby na místních komunikacích v hlavním městě Praze nebo na účelových komunikacích ve vlastnictví hlavního města Prahy je označeno příslušnou variantou vodorovné a svislé dopravní značky vyhrazeného parkoviště (IP 12 a V 10e podle vyhlášky č. 294/2015 Sb. nebo podle předchozí vyhlášky 30/2001 Sb.) s nápisem TAXI (který již vyhláška 294/2015 Sb. na rozdíl od vyhlášky 30/2001 Sb. neuvádí jako příklad varianty nápisu).

2) Kolik stanovišť taxislužby na místních komunikacích v hlavním městě Praze nebo na účelových komunikacích ve vlastnictví hlavního města Prahy je označeno dopravními značkami IJ 4a, IJ 4c a V 11a s nápisem TAXI (nebo jen některou z těchto značek), které jsou podle vyhlášky č. 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 určeny k označování stanovišť taxislužby, a zda magistrát na tuto změnu legislativy reaguje úpravami značení, resp. připravuje takovou úpravu .

3) Kolik stanovišť taxislužby je v čele označeno označníkem se žlutou čtvercovou značkou s černým nápisem TAXI a černým orámováním a zda existuje nějaký standard či manuál, jímž byla podoba této značky určena. Pokud je o těchto označnících vedena souhrnná evidence, žádám o zaslání jejich seznamu s údajem o poloze, o tom, zda byl daný označník zřízen jako světelný, a případně zda jeho osvětlení je dlouhodobě vypnuto nebo v poruše. Současně žádám o informaci, zda jsou světelné označníky, pokud nesvítí, svým vnějším vzhledem nebo označením rozlišitelné od označníků, které byly zřízeny jako nesvětelné. Zároveň žádám o informaci zda magistrát nějak řeší situaci, že pro účel, pro který je příslušnými obecně závaznými předpisy určena dopravní značka, která podle zákona musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, je použita značka jiného provedení, která dopravní značkou není.


Odpověď:

1) Všech 107 v současné době naší organizací evidovaných stanovišť Taxi, je opatřeno svislým dopravním značením – IP 12 a dodatkovou tabulkou E 13 s odpovídajícím textem a též  vodorovným dopravním značením V 10e.

2) Stanoviště Taxi ve správě naší organizace nejsou značeny uvedeným způsobem. Uvedeným způsobem je značeno např. stanoviště Taxi, které povolila ODA MHMP, ale není ve správě naší organizace. Kolik je takových stanovišť, nám není známo.

3) Žlutý označník Taxi je jen „infoprvkem“, není to dopravní značení. Infoprvkem je opatřeno 40 stanovišť Taxi a pokud se nachází na sloupu veřejného osvětlení, jsou napájeny a svítí. Svítí též stanoviště Taxi Hybernská a Opletalova, které jsou umístěny na vlastním sloupku. Ostatní žluté označníky Taxi, které jsou umístěny na vlastním sloupku, nesvítí, jelikož nejsou napájeny. Prioritně jsou žlutým označníkem Taxi vybavena vysoutěžená stanoviště Taxi se správcem např. Modrý Anděl s.r.o. Aktuální počet žlutých označníků je uveden ve shora připojeném „Seznamu“.

Další vyžadované informace pod otázkou 3) jsou dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací a dle § 2 odst.(4) shora uvedeného zákona a nepodléhají povinnosti poskytovat informace.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací na základě zprávy ČTK o zvýšení počtu stanic imisního monitoringu TSK:

 A) Budou naměřené údaje přístupné veřejnosti?

 B) Budou stanice měřit také PM 2,5?

 C) Počítáte s umístěním na Praze 6 - Dejvicích (počet), kde přesně?

 D) Bude vrácena stanice na Veleslavín? Ne-li, proč?

 

Odpověď:

A)  Aktuálně je na území hl. města Prahy umístěno 30 automatických imisních monitorů. Naměřené údaje se v současnosti využívají pro interní potřeby TSK, hodnoty se zobrazují na informačních panelech a generují se na jejich základě notifikace pro odpovědné osoby. Po vyhodnocení zkušebního provozu bude zvolena vhodná další forma zveřejňování informací.

B)  Ano, stanice hodnoty koncentrací polétavého prachu velikosti 2,5 µm zjišťují. Veličiny, které jsou monitorovány, jsou: Teplota, relativní vlhkost a tlak vzduchu, rychlost a směr větru, koncentrace NO, NO2, O3, a koncentrace částic polétavého prachu PM1, PM2,5 a PM10.

C)  V Dejvicích je umístěn automatický imisní monitor přímo na Vítězném náměstí.

D)  Nelze zaměňovat velké automatické imisní měřící stanice, které zajišťují velmi přesné certifikované měření a pořizují se v řádech milionů korun zpravidla ČHMÚ, a pro účely orientačního zjišťování stavu životního prostředí  nyní instalované stanice informačního imisního monitorovacího systému, které jsou řádově levnější a poskytují orientační údaje.  Přímo na území Veleslavína takový informační monitor zatím nebyl, nejbližší je na exponované křižovatce komunikací K letišti – Pražský okruh. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, která je na základě pověření od hl. m. Prahy správcem zón placeného stání (dále jen „ZPS“), neurčuje, zda, kde, kdy a v jakém rozsahu budou zřizovány ZPS. Zřizovatelem ZPS je hlavní město Praha. ZPS jsou zřizovány v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, pro účely organizování dopravy na území hl. m. Prahy na základě nařízení hlavního města Prahy, které schvaluje Rada hl. m. Prahy svým usnesením. Věcně příslušným místem k odpovědi je tedy odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy (RFD MHMP), od něhož jsme dosud pokyn k zahájení přípravných prací pro zřízení ZPS na Praze 9 neobdrželi. 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací:

1) Od jakých společností dostala TSK nabídku na dodání zakázky "Provozování autobusových stanovišť a nácestných zastávek ve správě TSK hl.m. Prahy" z roku 2009?

2) Jací subdodavatelé se na zakázce podíleli kromě dodavatele Lasesmed a jakou částku za to inkasovali?

Odpovědi prosím i pro všechny navazující zakázky.

3) Od jakých společností dostala TSK nabídku na dodání zakázky "Provozování, servis a údržba ČOV v areálech Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti" z roku 2012?

4) Jací subdodavatelé se na zakázce podíleli kromě dodavatele Lasesmed a jakou částku za to inkasovali?

O odpovědi prosím i pro všechny navazující zakázky.

5) Od jakých společností dostala TSK nabídku na dodání zakázky "Správa a provozování autobusových stanovišť a nácestných zastávek v hl.m. Praze" z roku 2015?

6) Jací subdodavatelé se na zakázce podíleli kromě dodavatele Lasesmed a jakou částku za to inkasovali?


Odpověď:

1) První nabídka na dodání zakázky "Provozování autobusových stanovišť a nácestných zastávek ve správě TSK hl.m. Prahy" z roku 2009 byla podána sdružením společností – Lasesmed s.r.o., Premio Invest s.r.o. a V-Trade, s.r.o., druhá nabídka byla podána společností Zenova services s.r.o.

2) Pro realizaci veřejné zakázky bylo vybráno sdružení společností Lasesmed s.r.o., Premio Invest s.r.o. a V-Trade, s.r.o. Zakázka byla realizovaná těmito společnostmi, které si určili jako svého zástupce společnost Lasesmed s.r.o.
V rámci zakázky (od 1/2010 do 4/2015) byla inkasována částka 76 755 125,- Kč bez DPH.
Veškeré částky fakturuje společnost Lasesmed s.r.o., jako zástupce sdružení. Platby případným subdodavatelům nám nejsou známy.
3) Přesněji se jedná o zakázku„Provozování autobusového terminálu Letňany“, první nabídku jsme obdrželi od sdružení společností Lasesmed s.r.o. a Premio Invest s.r.o. a druhou nabídku od společnosti Zenova services s.r.o.

4) Pro realizaci veřejné zakázky byla vybrána společná nabídka sdružení společností Lasesmed s.r.o. a Premio Invest s.r.o., zakázka byla realizována těmito společnostmi, které si určili jako svého zástupce společnost Lasesmed s.r.o.
V rámci zakázky (od 3/2012 do 12/2015) byla inkasována částka 9 202 770,- Kč bez DPH.
Veškeré částky fakturuje společnost Lasesmed s.r.o., jako zástupce sdružení. Platby případným subdodavatelům nám nejsou známy.
5) První nabídka na dodání zakázky "Správa a provozování autobusových stanovišť a nácestných zastávek v hl.m. Praze" z roku 2015 byla podána společností – Lasesmed s.r.o., druhá nabídka byla podána společností Zenova services s.r.o.

6) V rámci zakázky jsou ve smlouvě o dílo uvedeni tito subdodavatelé:
Premio Invest s.r.o a V-Trade, s.r.o.
Zakázka je uzavřena na období od 6/2015 na 4 roky a stále trvá.
V rámci zakázky za období (6/2015 do 12/2016) byla inkasována částka 16 565 392,- Kč bez DPH
Veškeré částky fakturuje společnost Lasesmed s.r.o. Dle uzavřené smlouvy o dílo je výše finančního plnění subdodavatele Premio Invest s.r.o cca 1,2 mil/ročně a subdodavatele V-Trade, s.r.o cca 800 tis. ročně. Přesné platby subdodavatelům nám nejsou známy.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací:

Karlův most - jaký je vztah v současnosti mezi MHMP, Praha 1, MČ Praha 1 a nájemce občanské sdružení „SVKM“, konkrétní a podrobný popis, dodatky apod., od kdy do kdy trvá smlouva, kolik je roční, měsíční nájem a další služby a povinnosti.


Odpověď:

Hlavní město Praha, zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, uzavřelo dne 9. listopadu 2000 se Sdružením výtvarníků Karlova mostu, IČ: 49 27 91 31 nájemní smlouvu, jejímž předmětem je část komunikace na Karlově mostě - Praha 1 za účelem provozování tržiště. K této nájemní smlouvě byly uzavřeny 3 dodatky, přičemž dodatkem č. 3 byl upřesněn účel nájmu na provozování tržiště - k umisťování prodejních stojanů výtvarníků a provozování povolených veřejných produkcí dle tržního řádu Karlova mostu. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou, přičemž vývoj výše ročního nájemného (v současnosti 50 Kč/m2/den + valorizace), jeho splatnost i další služby a povinnosti vyplývají ze smlouvy a jejích dodatků, která byla žadatelce ve fotokopii přiložena. V loňském roce bylo nájemné valorizováno o 0,3% dle roční  míry inflace.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací:

1) kolik nových úseků bylo v roce 2016 realizováno jako UniCAMSPEED a o které úseky se jedná

2) kolik nových UniCAMREDLIGHT bylo v roce 2016 realizováno a o která stanoviště se jedná

3) kolik stála realizace nových úseků dle bodu 1)

4) kolik stála realizace stanovišť dle bodu 2)

5) kolik z realizovaných úseků UniCAMSPEED v roce 2016 je v "ostrém" sankčním provozu

6) kolik z realizovaných stanovišť UniCAMREDLIGHT v roce 2016 je v "ostrém" sankčním provozu

7) jaké zařízení bylo instalováno v Lysolajském údolí v obou směrech? 


Odpověď:

1) byly realizovány 4 nové úseky – viz tabulka

2) viz tabulka

3) MOR byl stavěn v kombinaci s MUR – viz tabulka

4) DJČ byla stavěna v kombinaci s MOR – viz tabulka

5) žádný

6) žádný

7) instalováno obousměrné MÚR
 

Název projektu

Cena

Typ systému

Stav

Zařízení pro detekci jízdy na červenou a okamžité rychlosti na ulici Koněvova, Praha 3

2 314 125 Kč s DPH

DJČ+MOR

Zkušební provoz

Zařízení pro detekci jízdy na červenou a okamžité rychlosti na ulici Bucharova – Pekařská, Praha 5

2 338 930 Kč s DPH

DJČ+MOR

Zkušební provoz

Dodávka a instalace zařízení pro měření úsekové rychlosti a okamžité rychlosti na ulici Rozvadovská spojka, Praha 13

4 484 744 Kč s DPH

MÚR+MOR

Zkušební provoz

Dodávka a instalace zařízení pro měření úsekové rychlosti na ulici Kutnohorská, Praha 15

2 175 822 Kč s DPH

MÚR

Zkušební provoz

Měření úsekové rychlosti na ulici Lysolajské údolí, Praze 6

2 210 912 Kč s DPH

MÚR

Zkušební provoz

Měření úsekové rychlosti a okamžité rychlosti na ulici Slánská, Praha 17

5 106 684 Kč s DPH

MÚR+MOR

Zkušební provoz

Měření úsekové rychlosti na ulici Na Stráži, Praha 8

2 398 462 Kč s DPH

MÚR

Zkušební provoz

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnut informací týkající se rekonstrukce chodníku v ulici V Jirchářích č.p.1-7, Praha 1:
1) Kdo je investorem rekonstrukce
2) Jaký je předpokládaný rozsah 
3) Jaká je celková cena rekonstrukce
4) Zda byl zhotovitel oprav DAP, a.s., vybrán ve výběrovém řízení a kde a pod jakým identifikátorem bylo toto řízení vyhlášeno
5) Zda ve výběrovém řízení byla jako předpoklad zohledněna doba uzavírky ulice
6) Jaké technické či technologické důvody jsou příčinou, že rekonstrukce chodníku bude trvat jeden měsíc
7) Jakým způsobem je po dobu oprav řešena náhrada za nemožnost parkování v modré zóně v ulici V Jirchářích

Odpověď:

1) Investorem opravy chodníku v ul. V Jirchářích je Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

2) Předpokládaným rozsahem se rozumí  oprava konstrukčních vrstev včetně uvedení finálního povrchu do původního stavu- dlážděná mozaika.

3) Cena činí 1.439.522,48 Kč.                                            

4) Zhotovitelem prací je společnost „Swietelski – DAP“ sdružující společníky DAP, a.s. a Swietelski stavební s.r.o. na základě smlouvy o dílo č.3/16/1101/072, která byla uzavřena na základě zadávacího řízení. Toto řízení proběhlo na základě rámcové smlouvy č. 9/16/1000/002 dle § 92 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

5) Uzavírka nebyla zohledněna, neboť práce byly prováděny za zachování provozu.

6) Doba trvání vychází z postupu prací – určitá část na opravu konstrukčních vrstev a poté postupná pokládka, nelze navazovat na několika místech souběžně.

7) Z důvodů postupného provádění prací není řešena náhrada za nemožnost parkování v modré zóně.

Žádost:

Žádost o poskytnut informací , jaké konkrétní stavební práce (a jakou firmou) probíhali na uzavřeném úseku na Jižní spojce před Barrandovským mostem, kde je v obou směrech svedena doprava do dvou jízdních pruhů a směrem do centra, dokonce do protisměru.


Odpověď:

Na Jižní spojce byla na podzim r. 2016 prováděna výměna dilatačních závěrů na mostě přes ul. Vrbovu a na mostě přes pěší komunikaci poblíž ul. Skaláků. Původní, již nevyhovující elastické mostní závěry byly nahrazeny povrchovými ocelovými dilatacemi s jednoduchým těsněním.  Práce prováděla firma Opravy silnic Bohemia a.s., Na kozačce 1289/7, 120 00 Praha 2 (most Vrbova) a firma Kaiser a spol.CZ s.r.o., Náměstí 14. Října 1307/2, 150 00  Praha 5 (most Skaláků). Dodavatelem dilatací byla firma Cirmon s.r.o., Panská zahrada 424/1, 190 16 Praha 9 – Koloděje. Investorsky tuto akci zajišťovalo oddělení mostů TSK. Smlouvy o dílo jsou uloženy v Centrální evidenci smluv.

Na akci vydal odbor dopravních agend MHMP „Rozhodnutí“  s termínem realizace prací 20. 9. – 3. 11. 2016. Vzhledem k poměrně složité realizaci dopravního opatření, kdy bylo nutno uvolnit provizorní přejezdy ve středním dělícím pruhu, doporučil magistrát posunout zahájení prací na den státního svátku 28. 9., , kdy se předpokládal menší provoz. Tento požadavek byl zhotoviteli akceptován.

Práce potom probíhaly postupně ve třech etapách při omezení provozu na Jižní spojce,  s částečným převedením dopravy do protisměru, tak aby pro každý jízdní směr byly  funkční dva jízdní pruhy.

Vzhledem k předchozímu posunutí termínu zahájení prací jsme jakožto investor požádali ODA magistrátu o prodloužení termínu dokončení prací do 11. 11. 2016. Tento náš požadavek byl ze strany MHMP přijat a práce pak byly k tomuto datu 11. 11. 2016 ukončeny.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací, jak to bude s parkovacími zónami na Praze 9 (zda, kdy a v jakém rozsahu a jaké budou možnosti parkovací možnosti).


Odpověď:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, která je na základě pověření od hl. m. Prahy správcem zón placeného stání (dále jen „ZPS“), neurčuje, zda, kde, kdy a v jakém rozsahu budou zřizovány ZPS. Zřizovatelem ZPS je hlavní město Praha. ZPS jsou zřizovány v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, pro účely organizování dopravy na území hl. m. Prahy na základě nařízení hlavního města Prahy, které schvaluje Rada hl. m. Prahy svým usnesením. Věcně příslušným místem k odpovědi je tedy odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy (RFD MHMP), od něhož jsme dosud pokyn k zahájení přípravných prací pro zřízení ZPS na Praze 9 neobdrželi.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací:

Vývoj ve věci dokumentace Studie proveditelnosti a účelnosti Trojská, č. akce 999365 z 03/2016.

Zda byla zadána ke zpracování další fáze dokumentace týkající se ulice Trojská, opř. v jakém stádiu zpracování se nachází.

Byla nějaká forma dokumentace již podána nebo je v současné době projednávána s MČ P8, popř. s jinými účastníky řízení?


Odpověď:

Je zpracována projektová dokumentace na výše uvedenou akci ve stupni studie proveditelnosti. Studie byla projednána s dotčenými orgány státní správy a jejich připomínky byly do projektové dokumentace zapracovány. Další stupeň dokumentace bude zadán v nejbližších dnech a následně bude projednáván.

Žádost:

a)            kdy došlo k oznámení dodavateli Veřejné zakázky, že byla uzavřena Smlouva CIS dle odst. 30.1 Smlouvy, tj. kdy nabyla Smlouva na plnění Veřejné zakázky účinnosti,

b)           kdy došlo k faktickému ukončení realizace tzv. Počáteční dodávky ZPS ze strany dodavatele, tj., kdy byla fakticky dokončena Počáteční dodávka ZPS bez jakýchkoliv vad,

c)            kdy došlo k podpisu finálního Akceptačního protokolu dle odst. 5.3 ve spojení s odst. 5.4 Smlouvy,

d)           zda bylo do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy dodáno a implementováno Dohledové centrum a pokud ne, kdy došlo k dodání a implementaci Dohledového centra,


Odpověď:

ad a)  Dodavateli Veřejné zakázky bylo oznámeno, že byla uzavřena Smlouva CIS dle odst. 30.1 Smlouvy, dne 11. 11. 2015, kdy toto oznámení dodavatel rovněž převzal.

ad b)  Počáteční dodávka ZPS bez jakýchkoliv vad byla dokončena dne 31. 3. 2016.

ad c)  K podpisu finálního Akceptačního protokolu došlo dne 31.3.2016.

ad d) Dohledové centrum bylo předáno v rámci celé počáteční dodávky rovněž dne 31. 3. 2016.

Žádost:

Žádost o sdělení

1) Seznam SSZ

Žadatel žádá o poskytnutí informací či dokladů, z nichž bude vyplývat, jaký počet SSZ byl:

a) dodán dle odst. 4.3 Smlouvy „Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze (údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy – světelná signalizační zařízení, oblastní dopravní řídící ústředny, koordinační kabely“;

b) obnoven dle odst. 4.2 Smlouvy „Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze (údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy – světelná signalizační zařízení, oblastní dopravní řídící ústředny, koordinační kabely“;

a to za období od 1.1.2016 ke dni vyřízení této žádosti.

Žadatel dále požaduje poskytnutí seznamu konkrétních obnovených a dodaných SSZ za období od 1.1.2016 ke dni vyřízení této žádosti včetně uvedení dat dokončení plnění (tj. dat provedení dodávky či obnovy), popřípadě poskytnutí jiných informací či dokladů, z nichž by vyplývaly informace o dodávce a obnově konkrétních SSZ za dané období.

2) Dodatek ke Smlouvě

Žadatel dále žádá o poskytnutí informace, zda došlo v období od 15. 12. 2014 ke dni vyřízení této žádosti k uzavření jakéhokoliv dodatku ke Smlouvě nebo jiného ujednání mezi smluvními stranami (memorandum, dohoda, ústní ujednání aj.), jímž by došlo k jakékoliv změně Smlouvy, zejména (nikoliv však výlučně) k určení, kolik SSZ má být do 10 let ode dne nabytí účinnosti Smlouvy skutečně dodáno ve smyslu odst. 18.8 Smlouvy, a pokud ano, žádá žadatel o poskytnutí takovéhoto dodatku nebo takovéhoto jiného ujednání mezi stranami.


Odpověď:

Ad 1)

Seznam dodaných SSZ:

SSZ 0.706 Dřevčická - Počernická - uvedení do zkušeb. provozu: 29.4.2016

SSZ 1.037 Žitná - V Tůních - uvedení do zkušeb. provozu: 30.8.2016

SSZ 4.790 Modřanská - V Hodkovičkách - uvedení do zkušeb. provozu: 6.9.2016

SSZ 6.154 Patočkova - přechod park Kajetánka - uvedení do zkušeb. provozu: 21.10.2016

SSZ 0.737 Černokostelecká - rampy ŠS - uvedení do zkušeb. provozu: 25.10.2016

Počet SSZ obnovených dle odst. 4.2 SoD výše uvedené zakázky a to za období od 1.1.2016 k dnešnímu dni :  9 ks světelných signalizačních zařízení

Seznam obnovených SSZ:

SSZ 0.326 Vršovická - Bělocerkevská - uvedení do zkušeb. provozu: 11.4.2016

SSZ 0.359 Vršovická - přechod Užocká - uvedení do zkušeb. provozu: 11.4.2016

SSZ 0.399 Průmyslová - plk. Mráze - uvedení do zkušeb. provozu: 23.6.2016

SSZ 0.630 Černokostelecká - Ústřední - uvedení do zkušeb. provozu: 21.7.2016

SSZ 7.191 Bubenská - Heřmanova - uvedení do zkušeb. provozu: 25.8.2016

SSZ 3.352 Prokopova - Rokycanova - uvedení do zkušeb. provozu: 30.8.2016

SSZ 0.340 V Olšinách - Průběžná - uvedení do zkušeb. provozu: 20.9.2016

SSZ 0.339 V Olšinách - Pod Rapidem - uvedení do zkušeb. provozu: 20.9.2016

SSZ 0.612 Černokostelecká - Průmyslová - uvedení do zkušeb. provozu: 25.10.2016

Ad 2)

V období od 15. 12. 2014 ke dni vyřízení této žádosti nedošlo k uzavření jakéhokoliv dodatku ke smlouvě nebo jiného ujednání mezi smluvními stranami.

Žádost:

Na MÚ křížení Vyskočilovy a ulice 5. května ve směru na dálnici D1 chybí ještě poslední nájezd (zakreslený ve výkresu územního plánu hl.m. Praha) z Vyskočilovy od Budějovické směrem na dálnici D1. Na kdy je plánovaná výstavba/dokončení tohoto nájezdu?

 

 


Odpověď:

Stavba „Nájezdová rampa Vyskočilova“, která umožní nájezd z pozemní komunikace Vyskočilova na 5. Května, směr Brno, je ve stádiu přípravy, tj. zpracované projektové dokumentace, a na její umístění je vydáno územní rozhodnutí. Pro realizaci stavebního záměru je však mj. třeba současné odstranění dřevin na pozemku parc. č. 310/115, k. ú. Michle. Povolení kácení těchto dřevin bylo rozhodnutím OŽPD Praha 4 vydáno, následně však bylo na základě podaných odvolání a na základě zpětvzetí žádosti MČ Praha 4 o povolení kácení těchto dřevin, rozhodnutím odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy zrušeno. Z tohoto důvodu bylo přerušeno i stavební řízení. Vzhledem k této skutečnosti není přesné datum realizace možno stanovit, v současnosti předpokládáme r. 2018.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací k denním dopravním výkonům zveřejněným v ročenkách dopravy 2014 a 2015


Odpověď:

Výpočetní postupy vycházejí z celoročně získávaných dat z detektorů umístěných ve světelně řízených křižovatkách. Tato data jsou dále kombinována s dopravními průzkumy a s fyzicky prováděným sčítáním dopravy, při kterém je na určených komunikacích a křižovatkách zjišťována intenzita dopravy včetně skladby dopravního proudu. 

Dopravní výkony na sledované komunikační síti mezi roky 2014 a 2015 byly ovlivněny rozšířením sledované sítě o Tunelový komplex Blanka a Poncarovu ulici. S ohledem na rozšíření o takto významné dopravní stavby nastal na sledované síti v roce 2015 nárůst dopravních výkonů.

Jelikož došlo ke změně statistické množiny, ze které vychází přepočet dopravních výkonů na celou komunikační síť, bylo logicky nutné zaktualizovat poměr vyjadřující podíl výkonů této sledované sítě k celkové komunikační síti na území hlavního města Prahy. Jinými slovy změnila se váha statistického vzorku, který představuje sledovaná síť vůči celkové komunikační síti ve městě. Tato změna v žádném případě nezkresluje prezentované výsledky. Sledovaná komunikační síť vlivem rozšíření zaznamenala adekvátní nárůst dopravních výkonů, přičemž celá komunikační síť prakticky stagnovala.

Vlivem síťových změn došlo ke změně rozložení dopravního zatížení na celé komunikační síti.

Žádost:

Žádost o zaslání Studie posouzení účinku rekonstrukce Libeňského mostu na odtokové poměry za povodní zpracovaná v roce 2016 firmou DHI a.s.


Odpověď:

Z důvodu velkého objemu dat byly žadateli tyto soubory zaslány jako součást elektronického „balíku“ prostřednictvím webových stránek www.uschovna.cz

Žádost:

Žádost o zaslání všech výsledků měření Intenzit automobilové dopravy na sledované síti před rokem 2011 a dále v roce 2015 před otevřením tunelu Blanka a za I. pololetí roku 2016, pokud jsou tyto data k dispozici. Dále byla žadatelem zaslána upřesňující žádost s požadavkem na poskytnutí dat před rokem 2011.


Odpověď:

Soubor intenzit na sledované komunikační síti v roce 2010 dokládající stav dopravy v období před Vámi požadovaným rokem 2011, stejně jako data před otevřením TKB z roku 2014 byla poskytnuta v příloze. Data za rok 2015 po zprovoznění TKB jsou dostupná na webu TSK hl. m. Prahy, odkaz: http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/dopravni-inzenyrstvi/intenzity-dopravy. Data za celý rok 2016 budou k dispozici až v prvním čtvrtletí následujícího roku poté, co dojde ke sběru všech dat a jejich zpracování.

Na doplňující dotaz byly žadateli zaslány soubory intenzit dopravy na sledované komunikační síti, které vede naše organizace v elektronické podobě, dokládající stav dopravy v období 2008 a 2009.

K poskytnutým souborům uvádíme, že průměrné intenzity automobilové dopravy vycházejí z dopravních sčítání na křižovatkách a profilech komunikační sítě v pracovních dnech. Údaje ze sčítání jsou následně vyrovnány a jsou eliminovány náhodné výkyvy v nasčítaných počtech vozidel na  jednotlivých místech.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informaci:

1) Smlouvy s Prahou

Poskytnuti veškerých smluv, na základě kterých vykonává TSK správu ZPS pro hl. m Prahu (a/nebo pro jednotlivé městské části).

2) Smlouvy s dodavateli

Poskytnuti veškerých smluv se subdodavateli, související se správou zón placeného stáni (včetně všech podpůrných služeb jako např. webové stránky, aplikace, databáze, atp.).

3) Projektová dokumentace

Poskytnuti veškeré dokumentace, podle které byly zóny "nakresleny" a popisující parametry těchto zón spolu s odůvodněním,  proč byly tyto parametry zvoleny v daném místě právě takto.


Odpověď:

Ad 1)     Záměr na převzetí správy provozu zón placeného stání na území hlavního města Prahy podle Návrhu koncepce rozvoje zón placeného stání na území hlavního města Prahy, prostřednictvím Technické správy komunikací hlavního města Prahy, byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 125 ze dne 28. 1. 2014.

Ad 2)     Smlouvy, vč. dodatků, které má TSK uzavřeny s dodavateli, byly z důvodu velkého objemu dat zaslány žadateli jako součást elektronického „balíku“ prostřednictvím webových stránek www.uschovna.cz. Případné další smlouvy dodavatelů s jejich subdodavateli nejsou TSK k dispozici.

Ad 3)     Oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, tj. zóny placeného stání, byly v současné podobě schváleny Radou hlavního města Prahy v podobě nařízení č. 7/2016, a to jako Příloha č. 1 usnesení RHMP č. 753 ze dne 5. 4. 2016.

Vypracovaná projektová dokumentace se zakreslením zón placeného stání, která je v souladu s tímto usnesením, byla žadateli zaslána z důvodu velkého objemu dat jako součást elektronického „balíku“ prostřednictvím webových stránek www.uschovna.cz.

Z pozice správců pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství plní TSK pouze příkazy vlastníka komunikací, kterým je hl. m. Praha, neboť nemá žádné rozhodovací pravomoci pro určení, kde a v jakém rozsahu se zřizují zóny vyhrazené pro parkování vozidel rezidentů městských částí či ostatních provozovatelů silničních vozidel. Odůvodnění tudíž nemůže poskytnout, neboť je pouhými správci zón a nedisponuje jím. Konkrétní připomínky však vycházely od jednotlivých městských částí, jak je vidět ze zaslaného usnesení a jeho příloh.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace, zda správcem místních komunikací 2. Třídy NN 2102 a NN 1584, k.ú. Háje, je TSK hl. m. Prahy. Pokud ano, kdo je vlastníkem těchto komunikací.


Odpověď:

Jedná se o obratiště BUS. Jejich správcem je Technická správa komunikací hl. m. Prahy a jejich vlastníkem je Hlavní město Praha. Uvedené komunikace jsou zařazeny mezi účelové komunikace.

Původně byly tyto komunikace zařazeny do 2. třídy. Toto zatřídění bylo později zrušeno.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace, kdy a koho vyzvala pani Řeháčková Muzikářová z Odboru dopravy Prahy 11 k výměně značek B 20a za značky IP 5 u příčných prahů v ulicích K Labeškám a K Šeberovu Praha 4. 


Odpověď:

Výměnu dopravních značek může naše organizace provádět z titulu správce komunikací pouze na základě písemného rozhodnutí -stanovení příslušného silničního správního úřadu. Na základě informace z oddělení dopravního značení, naše organizace neeviduje žádné rozhodnutí -stanovení o výměně dopravních značek dle specifikace uvedené ve Vašem dotazu.

Požadovaná informace se nevztahuje k působnosti povinného subjektu, v tomto konkrétním případě do působnosti TSK hl. m. Prahy.

Z výše uvedeného důvodu byla žádost odložena s odvoláním na ustanovení zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, § 14 odst.(5) písm. c) v platném znění.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací:

Informace k dopravnímu omezení na silnici č. I/12 v Újezdě nad Lesy.

Jedná se o instalaci dopravního značení č. IP22 s vyobrazenou dopravní značkou č. B4 s textem „ÚJEZD NAD LESY PRŮJEZD UZAVŘEN“ a k instalaci dopravního značení č. B4 s dodatkovou tabulkou č. E13 „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“ doplněnou o dodatkovou tabulku č. E5 „6t“, viz přiložená fotodokumentace, ve směru z Prahy. A i k instalaci dopravního značení č. B4 s dodatkovou tabulkou č. E13 „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“ doplněnou o dodatkovou tabulku č. E5 „6t“ na silnici č. I/12 v Újezdě nad Lesy ve směru na Prahu, viz fotodokumentace.

Dále k instalaci dopravního opatření v podobě rozmístění CYTIBLOKŮ na silnici č. I/12 v Újezdě nad Lesy v ulici Starokolínská u křižovatky s ulicí Nadějovská.

1) Z jakého důvodu došlo k omezení obecného užívání silnice první třídy a kdy (č. I/12).

2) Z jakého důvodu je zde instalované uvedené dopravní značení (opatření) a kdo a kdy zažádal o uvedené dopravní značení (opatření).

3) Kdo stanovil uvedené dopravní značení (opatření).

4) Který DI PČR se vyjádřil k uvedenému dopravnímu značení (opatření).

5) Zda se jedná o přechodné dopravní značení nebo stálé (místní úpravu).

6) Kdy bude uvedené dopravní značení (opatření) odstraněno.

7) Zda a kudy vede objízdná trasa z důvodu značného omezení průjezdu na silnici první třídy.

8) S kým a kdy byla objízdná trasa projednána, eventuálně, kdo objízdnou trasu stanovil.

9) Kdo, kdy a s jakým závěrem prováděl prohlídky (běžnou, hlavní, kontrolní, mimořádnou) na propustku u křižovatky ulic Starokolínská a Nadějovská na silnici č. I/12 v Újezdě nad Lesy s odkazem na zákon č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb., a přílohy č. 2.

10) Jaká, kdy a kým byla přijatá opatření v souvislosti s bodem 7) a s odkazem na zákon č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb., a přílohy č. 5.

11) K bodu 7) a 8) požaduji veškeré informace (písemné podklady) za posledních 7 let.

Existují-li ke všem požadovaným informacím i informace v písemné podobě (žádosti, vyjádření, rozhodnutí, stanovení, výsledky prohlídek, diagnostické průzkumy, dokumentace oprav a údržby, návrhy atd., tak jejich poskytnutí v kopiích.


Odpověď:

Naše organizace z pozice správců pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství na území hlavního města Prahy plní pouze vůli jejich vlastníka a dále pak plní rozhodnutí (stanovení) příslušných silničních správních úřadů.

K jednotlivým otázkám uvádíme:

K otázce č.1): K omezení užívání došlo na základě Výzvy Odboru dopravních agend (ODA) MHMP ze dne 20.12.2012 k zajištění bezpečného provozu mostu přes Běchovický potok na základě prohlídky stavby a předběžného stavebně technického posudku Ing. Františka a Ing. Jana Luxemburka ze dne 20.6.2012.

K otázce č.2): Podkladem k instalaci dopravního značení a CITY bloků bylo Rozhodnutí ODA-MHMP ze dne 7.1.2013 na základě Zápisu z jednání konaného dne 17.12.2012.

K otázce č.3 a č.4): Dopravní značení bylo instalováno na základě Stanovení ODA MHMP ze dne 23.1.2013, které bylo odsouhlaseno PČR Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy, Odbor služby dopravní policie.

K otázce č.5) a č.6): Stanovená úprava nebyla časově omezena a má dle našeho názoru platnost do vydání další nové úpravy.

K otázce č.7); č. 8); č.10) a č.11): Sdělení ODA MHMP ze dne 24.1.2013 obsahuje ve třetím odstavci informaci, že není k dispozici objízdná trasa. V žádném rozhodnutí či stanovení Silničního správního úřadu nebyla uvedena.

K otázce č.9): Naše organizace zajistila u výše uvedeného mostu provizorní zabezpečení stability, aby byl způsobilý pro běžný provoz, přičemž pracovníci naší organizace zajišťovali po dobu 6 měsíců v měsíčních intervalech sledování trvalosti provizorního zabezpečení stability.

Jak již je shora uvedeno, naše organizace není kompetentní k vrácení běžného provozu bez omezení hmotnosti vozidel silniční dopravy na místní komunikaci s průjezdem Městskou částí Praha 21 (Újezd nad Lesy).          

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací ohledně zařazení níže uvedených komunikací  do kategorie a třídy dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a zda jsou výše uvedené komunikace a pozemky, na nichž se tyto komunikace nacházejí, veřejně přístupné. Dále žádost o sdělení, zda probíhají jednání o převodu komunikace Pekařská do vlastnictví hl. m.Prahy, případně v jaké fázi se tento proces nachází.


Odpověď:

Komunikace Pekařská není (mimo malou část na pozemku 1342/49 a 1342/215 k.ú. Jinonice) ve správě naší organizace (TSK). Komunikace Pekařská je celá místní komunikace III. třídy a veřejně přístupná.

V úseku Bucharova – Chmelařská je zařazena do MK III.třídy dle rozhodnutí č.j. MHMP-44161/2000/DOP-O4/Rt ze dne 11.10.2000.

V úseku Chmelařská – Schwarzenberská je zařazena do sítě MK III.třídy dle rozhodnutí č.j. MHMP-548677/2013/ODA-O4/Jv ze dne 21.6.2013.

k.ú. Jinonice pozemky:

p.č. 1335/17, 1338/1, 1338/5, 1338/25, 1342/19, 1342/27,1342/33- části komunikace Pekařské – není ve správě TSK (viz výše)

p.č. 1338/12 , 1338/17, 1338/24, 1338/29  -  zeleň– není ve správě TSK

p.č. 1338/22 - průběžná část komunikace Pekařské – není ve správě TSK (viz výše), slepá větev komunikace Pekařské – není ve správě TSK a je nezařazena.

p.č. 1342/49 -část komunikace Pekařské (viz výše)

p.č. 1342/1 - komunikace Pekařská (část), Vidoulská (část), Břežánecká, Pod stolovou horou, Otopašská, Vacínovská, Mšecká, Brzorádových, Laténská – nejsou ve správě TSK.

Jsou zařazeny dle rozhodnutí č.j. MHMP-548677/2013/ODA-O4/Jv ze dne 21.6. 2013 do MK III. a IV. třídy.

p.č. 263/14 – část komunikace Schwarzenberské – stavba je ve správě TSK a je zařazena do místních komunikací III.třídy dle rozhodnutí č.j. MHMP-548677/2013/ODA-O4/Jv.

p.č. 1342/215 - komunikace U panské zahrady, Schwarzenberská, Za zámečkem, Hlubocká, část Pekařské – stavby jsou ve správě TSK a jsou zařazeny do místních komunikací III. a IV. třídy dle rozhodnutí č.j. MHMP-548677/2013/ODA-O4/Jv.

p.č. 1342/556, 557 - chodníky  u Pekařské - jsou ve správě TSK (viz výše)

p.č. 1342/558 – silniční zeleň u Pekařské - je ve správě TSK (viz výše)

k.ú. Stodůlky - pozemky :

p.č. 2750 – část komunikace Pekařské – není ve správě TSK (viz výše)

p.č. 2905/2, 2908/3 – části  Schwarzenberské – jsou ve správě TSK

Všechny zařazené komunikace jsou veřejně přístupné

Žádost:

Žádost o zpřístupnění smluv, které uzavřely společnosti SUPER SAN s.r.o, JAVI DAVELOPMENT s.r.o. a BEVI Praha spol. s r.o., poskytnutí informací, jakou výši plnění shora uvedené společnosti od roku 2010 až do současnosti obdrželi a v jaké objemu fakturovala společnost BEVI STAV, a.s. od roku 2010 až do současnosti.


Odpověď:

Žadatel byl odkázán na sekretariát správního náměstka za účelem domluvení si termínu návštěvy. Jednotlivé smlouvy či objednávky jsou v našich archivech přiloženy vždy k faktuře, přičemž jejich dohledání bude znamenat rozsáhlé vyhledávání v závislosti na Vámi požadovaném počtu (veškeré či jen výběr).

Ohledně žádosti o poskytnutí informace o výši plnění od roku 2010, kterou obdržely výše uvedené společnosti od TSK hl. m. Prahy a dále v jakém objemu fakturovala společnost BEVI STAV, a.s., v uvedeném období, byly žadateli v papírové podobě zaslány přehledné sestavy s těmito údaji.

Žádost:

Žádost o sdělení, kdy, kým a kdo nese právní odpovědnost za vybudování krátkých živičných příčných prahů vybudovaných v Praze 14 v letech 2013, 2014 a 2015.


Odpověď:

Záměna montovaných prahů za živičné proběhla na základě rozhodnutí vedoucího oddělení dopravního značení TSK hl. m. Prahy.

Žádost:

Žádost o sdělení, jaký subjekt pečuje na území MČ Praha 11, Praha 4, Praha 10 a Praha Jih o údržbu komunikační zeleně v roce 2013 - 30. 6. 2016. Jakým způsobem byl tento subjekt vybrán? Pokud na základě veřejné zakázky, kdo je jeho subdodavatelem? Na jakou dobu je smluvní vztah uzavřen? Jaké je průměrné roční plnění za provedené práce a služby tomuto subjektu?


Odpověď:

Výběr subjektů byl proveden v roce 2010 na základě ceníků od více dodavatelů prací pro údržbu komunikační zeleně a práce jsou prováděny na základě jednotlivých smluv o dílo v částkách do 100 tis. Kč bez DPH. Platnost cen je ověřována a zůstala nezměněna i pro každý další rok.

 

údržba zeleně na OS Praha Východ letech 2013 - 2016 (do 30.6.)

     

1.       subjekty zajišťující údržbu na území OS Východ pro Prahu 10

2.       průměrné roční plnění za provedené práce 

     

firma

Praha 10

 

ALVIS – ZELEŇ CZ s.r.o.

1 153 132

 

Hubert Neumann - EKOFLOR

200 157

 

MĚŠŤÁK – SEVER s.r.o.

1 986 320

 

MIKAPA plus s.r.o.

1 700 935

 

Údržba zeleně – S.P.S., s.r.o.

1 099 841

 

 

Žádost:

Žádost o sdělení, jaké úseky silnic 1. třídy nebo rychlostních silnic nebo dálnic má TSK ve své správě 


Odpověď:

TSK hl. m. Prahy má v rámci dotazu ve správě níže uvedené pozemní komunikace:

D 10 Novopacká

SI/4 Strakonická

SI/7 Lipská

SI/8 Cínovecká

Žádost:

Opakovaná žádost o sdělení ohledně využívání  pozemku parc. č. 1952, k.ú. Vysočany


Odpověď:

Uvedený pozemek parc.č. 1952 v k.ú. Vysočany a komunikace na něm je veřejně přístupná komukoliv.

Pozemek parc. č. 1207/8 v k.ú. Vysočany je oddělen zdí a komunikace s parkovištěm nebyla vlastníkem této parcely TSK předána, a proto není zařazena do správy naší organizace.


Z uvedeného důvodu nevznikla pro naši organizaci k této komunikaci s parkovištěm žádná povinnost.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí nahlédnutí na nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 2976/1 a parc. č. 4880, k.ú. Smíchov


Odpověď:

Žadatel byl odkázán na příslušnou pracovnici obchodního oddělení, která mu toto nahlédnutí umožní.

Žádost:

Žádost o zaslání:

1)            Výsledků diagnostického průzkumu provedeného v měsících březen a duben 2016 na Libeňském mostě.

2)            Seznamu průzkumů, které budou v letošním roce provedeny na Libeňském mostě spolu s jejich odhadovanými daty uskutečnění

 


Odpověď:

Odpověď:

 

Ad 1)     V březnu 2016 byla uzavřena smlouva o dílo s Kloknerovým ústavem ČVUT s termínem předání závěrečné zprávy 10. 6. 2016.

Předmětem plnění bylo vyhodnocení stavu a únosnosti obloukového mostu (ev.č. X656) libeňského soumostí se stanovením únosnosti, definováním problematických míst konstrukce z hlediska statické spolehlivosti i životnosti a se zpracováním návrhů a doporučení k rektifikaci stavu. K tomuto cíli bylo nutno provést:

a)            dynamickou zatěžovací zkoušku

b)           statickou zatěžovací zkoušku

c)            dynamickou výpočtovou analýzu konstrukce mostu

d)           na základě výsledků měření stanovit zatížitelnost konstrukce a vyhodnotit problematické skutečnosti s doporučením dalších opatření

e)           upřesnění výpočtu zatížitelnosti v kombinaci zatížení vrcholového kloubu tramvajemi, které jsou provozovány DP hl. m. Prahy, a.s., a to typy T3, T3M, T3SU, T3R.P, PLF, KT8D5, RN2P, T6A5, 14T, 15T,

f)            vyhotovení matematického modelu odvislého od průřezu klenby s vazbou na případnou degradaci rubu klenby k provedení korekce zatížitelnosti

Z výsledků výše uvedených činností, byly učiněny následující závěry a navržena tato doporučení:

Celková zatížitelnost inundačního mostu je limitována rámovými konstrukcemi. Z hlediska dopravního je na mostě povoleno provozovat souběžně pouze dopravu tramvají a množiny vozidel hmotnosti 6 t za předpokladu, že tramvajové soupravy se nesmí potkat v linii rámových konstrukcí a vozidla normální hmotnosti 6 t mohou pojíždět jen v jízdním pruhu mimo tramvajový pás. Za této situace se neuvažuje skutečnost, že samotný oblouk mezi patními klouby je pro uvedené zatížení únosný.  

Ad 2)     Plánované průzkumy

•             V současné době je vypsána veřejná zakázka na zajištění přístupu k podvodní části 3. pilíře. Cílem je zjistit stav části konstrukce pilíře, která se nachází pod hladinou Vltavy, a dále objektivně posoudit stav základové spáry. Předpokládaná doba vyhodnocení výběrového řízení, vlastní realizace a zpracování výsledků průzkumu je do konce roku 2016.

•             Další aktivity na Libeňském mostě (V009) budou směřovat k řešení statické spolehlivosti a stanovení zatížitelnosti mostu a na základě získaných výsledků také ke způsobu jejího zajištění. Předmět doplňujících průzkumných činností bude obdobný jako u objektu ev.č. X656, rozšířený o ověření stavu horního líce oblouků. Součástí tohoto zadání bude také zhodnocení jednotlivých konstrukčních prvků a vybavení mostu, především z důvodů jejich použitelnosti, životnosti a možnosti oprav. Předpokládaná doba trvání prací a získání hlavních výstupů se předpokládá 5 – 6 měsíců. Samotná měření teploty a deformací na konstrukci budou monitorována po dobu 12 měsíců.

•             I pro tyto činnosti musí být dodavatel vybrán formou výběrového řízení a v současné době nelze tak uvést termíny, kdy budou práce zahájeny.

•             V květnu bylo zahájeno jednání na zpracování „Studie posouzení účinků rekonstrukce Libeňského mostu na odtokové poměry za povodňových stavů“. Výsledky simulace účinků se předpokládají v polovině července 2016.

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/media/Fotogalerie,  odklik  Libeňské soumostí 

Žádost:

Žádost o zaslání informace, jaké incidenty v květnu 2016 nahlásil na TSK hl. m. Prahy ÚMČ Praha 4.


Odpověď:

V měsíci květnu 2016 obdržela Oblastní správa Jih následující podněty prostřednictvím ÚMČ Praha 4:

3. května – Mojmírova

4. května – Runczikova

9. května – Hornomlýnská, Urešova

11. května – Pod Děkankou

12. května  - Spolupráce, U Družstev, Na Úspěchu

17. května – Za Skalkou

26. května – Čestmírova

30. května – U Michelského mlýna

Žádost:

Žádost o informace týkající se záměru na výstavbu parkoviště P+R Klánovice u železniční zastávky Praha-Klánovice podle studie proveditelnosti Parkoviště P+R Klánovice (číslo stavby: 2930042), kterou na objednávku Technické správy komunikací hl. m. Prahy vypracovala společnost SATRA, spol. s r.o. v říjnu 2015, (dále jen „záměr“):

1. Zda Technická správa komunikací hl. m. Prahy (dále jen „TSK“) podala u příslušných správních orgánů nějaké návrhy, žádosti nebo podněty k zahájení řízení nebo jiných postupů nutných k provedení uvedeného záměru, zejména návrh na pořízení změny územního plánu?

2. Pokud ano, žádost

a) o stručnou specifikaci podaných návrhů, žádostí či podnětů: čeho se týkají, co požadují, k jakému orgánu a kdy byly podány, jakož i

b) o poskytnutí jejich kopií, nepřesahuje-li jejich celkový rozsah 20 stran.


Odpověď:

Ad 1)     Technická správa komunikací hl. m. Prahy (dále jen „TSK“) nepodala u příslušných správních orgánů žádné návrhy, žádosti nebo podněty k zahájení řízení nebo jiných postupů nutných k provedení uvedeného záměru ani návrh na pořízení změny územního plánu, pouze požádala MČ Praha - Klánovice o stanovisko k výše zmíněné studii proveditelnosti.

2)            Viz 1)

K uvedenému dále byla přiložena rekapitulace projektu P+R Klánovice:

02/2015 - Žádost o vypracování studie parkoviště P+R ze strany MČ Praha 21 na základě usnesení Rady MČ Praha 21 RMČ7/0075/15 ze dne 27.1.2015

06/2015 - podepsána smlouva o dílo se společností SATRA, spol. s r.o. (Studie proveditelnosti)

09/2015 - jednání na Odboru životního prostředí MHMP

-              OCP (odbor ochrany prostředí) MHMP – nesouhlas s umístěním v katastrálním území Praha - Újezd nad Lesy (lokalita A)

09/2016 - jednání TSK + projektant

-              úprava rozsahu – náplně studie

-              II. etapa studie, tj. podrobné rozpracování vybrané varianty bylo nahrazeno prověřením jiných lokalit (B a C) než dle zadání na pozemku 1544/1, k.ú. Újezd nad Lesy.

10/2015 - převzetí dokončené studie proveditelnosti

01/2016 - žádost o vydání stanoviska MČ Praha – Klánovice ke studii proveditelnosti

01/2016 - negativní odpověď starosty MČ Praha – Klánovice ke studii proveditelnosti

01/2016 - opětovná žádost o vydání stanoviska MČ Praha – Klánovice ke studii proveditelnosti

04/2016 - usnesení rady MČ Praha – Klánovice – nesouhlasí a zamítá námět výstavby P+R patrového parkoviště podél ulice U Trativodu

Žádost:

 

1     1. termíny provedených a plánovaných úklidových prací hrazených TSK za měsíce duben až říjen 2016 pro lokality:

-          Kobyliské náměstí, Nad Šutkou a Pod Sídlištěm – Praha 8

-          kolem Ládví – ulice Opálkova, Kyselova, plochy Ládví – Praha 8

2     2. stručná charakteristika prováděných prací

3     3. rozdělení termínů dle charakteru prováděných prací


Odpověď:

Ad 1)     Termíny provedených a plánovaných úklidových prací hrazených TSK za měsíce duben až říjen 2016 pro lokality:

·      Kobyliské náměstí, Nad Šutkou a Pod Sídlištěm – Praha 8

Komunikace jsou čištěny strojně při použití samosběru a tlakového splachu,

duben 2016                                       květen 2016                                      červen 2016

 1. 4.                                                1. 5.                                                        6. 6.

                 6. 4.                                                8. 5.                                                        9. 6.

                12. 4.                                            15. 5.                                                      13. 6.

              19. 4.                                              19. 5.                                                      17. 6.

              22. 4.                                              22. 5.                                                      20. 6.

              26. 4.                                              29. 5.                                                      27. 6.

dále pak v měsíci červenci a srpnu s četností 5x, září a říjnu s četností 6x za měsíc, přesný harmonogram se vypisuje cca 14 dní dopředu.

 

Chodníky na Kobyliském náměstí se čistí ručně 8x měsíčně. Provádí se výsběr odpadků, ruční metení a odstraňování porostů z chodníku.

duben 2016                                       květen 2016                                      červen 2016

4. 4.                                                 2. 5.                                                        6. 6.

              7. 4.                                                  5. 5.                                                        9. 6.

            11. 4.                                                  9. 5.                                                      13. 6.

            14. 4.                                                12. 5.                                                      16. 6.

            18. 4.                                                16. 5.                                                      20. 6.

            21. 4.                                                19. 5.                                                      23. 6.

            25. 4.                                                23. 5.                                                      27. 6.

            28. 4.                                                26. 5.                                                      30. 6.

dále pak v měsíci červenci až říjnu s četností 8x za měsíc

 

·      kolem Ládví – ulice Opálkova, Kyselova, plochy Ládví – Praha 8

Tyto komunikace jsou zařazeny do blokového čištění KÚK, které zde probíhá 2x do roka, a to 20. 5. 2016 a 21. 9. 2016. Blokové čištění KÚK je komplexní čištění motoristických komunikací, které se zajišťuje jak ručně tak strojně (velký samosběr, malý samosběr a tlakový splach).

Ad 2)     Stručná charakteristika prováděných prací je uvedena v předchozím popisu v bodě 1).

Ad 3)     Stanovení různých termínů s ohledem na různý charakter prací je uvedeno v bodě 1).

 

Předpokládané výše nákladů úklidových prací v roce 2016 činí vč. DPH

·         Kobyliské náměstí          …strojní čištění …………………….  210 000,-Kč vč. DPH

                                              …ruční čištění………………………  118 000,-Kč vč. DPH

                                                              

·         Opálkova, Kyselova       …KÚK………………………………..  40 000,-Kč vč. DPH

V případě potřeby (při zjištění nadměrného znečištění neznámým pachatelem) TSK zajišťuje operativně jednorázový mimořádný úklid.

Žádost:

Žádost o poskytnutí (pravděpodobně nájemní) smlouvy mezi TSK Praha a společností Delicato centrum, a.s. týkající se pozemků parc.č. 484/3 a 2372/1 v k.ú. Nové Město (mělo by jít o provozování farmářských trhů).


Odpověď:

Požadované informace se nevztahují k působnosti Technické správy komunikací hl. m. Prahy, neboť naše organizace nemá dle sdělení obchodního oddělení jménem hl. m. Prahy smlouvu s uvedenou společností uzavřenu. Jelikož jde o pozemky na území Pražské památkové rezervace (PPR), nájemní smlouvy i smlouvy o výpůjčkách týkající se komerčního využití komunikací uzavírá v PPR na základě Dodatku č. 18. ke smlouvě o zajištění správy majetku, uzavřené mezi hl. m. Prahou a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, přímo hl. m. Praha.

Doporučujeme Vám tedy obrátit se na Magistrát hlavního města Prahy, odbor evidence, správy a využití majetku. Vaší žádost pak z výše uvedeného důvodu ve smyslu § 14 odst. 5 odkládáme.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace spočívající v poskytnutí plánu pro umístění přenosného dopravního značení (zákaz stání) z důvodu blokového čištění ulice Milánská dne 9. 5. 2016.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že dle Opatření obecné povahy pro dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích MČ Praha P15 sp.zn. SZ ÚMČ 15 08347/2016, č.j. ÚMČ P15 09379/2016/OD/MBu byly určeny dny pro čištění jedné části komunikace Milánská na 4.4.2016 a 17.8.2016 a druhé její části na 5.4.2016 a 18.4.2016.

Blokové čištění komunikace Milánská na den 9.5.2016 nebylo naší organizací na Pražských službách, a.s. požadováno a ani jsme u této společnosti nepožadovali rozmístění přenosných dopravních značek s dočasným zákazem zastavení silničních vozidel z důvodu čištění komunikací s termínem 9.5.2016 od 8:00 hod. do 15:00 hod na ulici Milánská.

Naše organizace má uzavřeno pojištění odpovědnosti s Kooperativou pojišťovnou, a.s.

Pro snadnější orientaci uvádíme, že termíny čištění komunikací je možné sledovat na úředních deskách příslušných MČ v rámci místní příslušnosti komunikací a jejich součástí.

Žadatel v rámci následného doplnění žádosti ze dne 12. 5. 2016 uvedl, že datum úklidu bylo 10. 5. 2016 a dále požadoval sdělení čísla smlouvy, kterou má TSK hl. m. Prahy uzavřenu se Kooperativou pojišťovnou, a.s. společně s datem uzavření této smlouvy.

Na toto doplnění bylo odpovězeno následně:

Komplexní úklid komunikací bloku ulic včetně ulice Milánská nebyl naší organizací zajišťován ani na den 10. 5. 2016. Pojistná smlouva č. 7720949601 je uzavřena naší organizací se společností Kooperativa pojišťovna, a.s. Smlouva byla uzavřena dne 21. 12. 2015.

Žádost:

Žádost o informaci k chování světelné signalizace v řadě křižovatek, např. křižovatky Vysočanská  - Lovosická na Proseku. Ze směru od Lovosické se spolu s červeným světlem rozsvěcí "Doplňková zelená šipka" ve směru vlevo. Následně "Doplňková zelená šipka" zhasne a po několika vteřinách se teprve rozsvítí "Signál se zeleným světlem Volno". Proč je v signalizaci naprogramováno uvedené zastavení provozu? Není toto proti plynulosti provozu?


Odpověď:

Zelená šipka vpravo se na předmětné křižovatce doplňuje do fáze, ve které svítí volno na vjezdu z Vysočanské od Střelničné včetně vyklizovací šipky pro levé odbočení. Tato fáze má především zajistit vyklizení prostoru křižovatky vlevo odbočujících vozidel z Vysočanské do Lovosické ulice. Pokud není průběh řízení modifikován preferenčními nároky autobusů MHD, následuje po této fázi volno pro vozidla jedoucí z Lovosické a Teplické ulice včetně přechodů pro chodce přes Vysočanskou, je-li na ně nárok chodců. Přerušení volna mezi koncem svícení doplňkové šipky a začátkem volna plného signálu na vjezdu z Lovosické ulice v délce 6 sekund je zadáno záměrně, a to z důvodu zajištění bezpečnosti chodců přecházejících Vysočanskou ulici na přechodu, do kterého vozidla odbočují. Jelikož v době svícení doplňkové zelené šipky chodci na přechodu přes Vysočanskou volno nemají, při plynulém navázání volna plného signálu na konec volna doplňkové šipky by se chodcům rozsvítilo volno v době, kdy by již přes přechod přejížděl proud odbočujících vozidel, což by mohlo ohrozit bezpečnost chodců. Jinými slovy vozidla odbočující vpravo v posledních sekundách svícení doplňkové šipky by do křižovatky vjížděla v době, kdy ještě na přechodu nesvítí volno, avšak toto volno by se vybralo právě v okamžiku, kdy je vozidlo těsně před přechodem či na přechodu a řidiči by tak neměli dostatek času zareagovat na chodce vstupující na přechod a dát jim přednost. Dle technických podmínek pro navrhování světelné signalizace je žádoucí, aby chodec vstoupil na přechod dříve, než do tohoto místa přijede odbočující vozidlo.

Volno pro chodce přecházející přes Vysočanskou ulici je vybíráno pouze po nároku chodců z chodeckých tlačítek. I v případě, že není nárok chodců, je přerušení volna mezi doplňkovou šipkou a plným signálem účelné, jelikož chodci si mohou volno nárokovat i v době přechodu signalizace z fáze, ve které svítí volno doplňkové šipky do fáze s plným signálem. Tuto skutečnost však nelze predikovat. Pokud by tomu tak nebylo, docházelo by k oprávněným stížnostem chodců, kteří by si stiskli tlačítko několik sekund před začátkem volna pro vozidla jedoucí z Lovosické a Teplické ulice a se začátkem tohoto souběžného volna by očekávali také volno na přechodu, avšak toto by se z důvodu jejich možného ohrožení vpravo odbočujícími vozidly vybralo až v dalším cyklu řízení, tzn. v denním provozu až po 80 sekundách.

Pokud by mezi doplňkovou šipkou a plným signálem nebylo 6 sekundové přerušení, mohlo by docházet k ohrožování přecházejících chodců nebo k nadměrnému prodloužení čekací doby chodců, a proto nepovažujeme za vhodné měnit programové vybavení křižovatky.

Pro Vaši informaci uvádíme, že tento způsob řízení se standardně navrhuje i v analogických případech na ostatních křižovatkách v Praze.

Žádost:

Žádost o informaci k chování světelné signalizace na křižovatce Vysočanská - Levinská na Proseku. Ze směru od Proseku se mnohdy nerozsvěcí "Signál pro opuštění křižovatky". Je toto chování záměrem, nebo se jedná o poruchový stav? 


Odpověď:

Na této křižovatce je v provozu dynamické řízení světelné signalizace, které reaguje na aktuální nároky všech účastníků silničního provozu. O výběru jednotlivých signálů a také o délce jejich trvání se rozhoduje na základě vyhodnocení informací z detektorů. Řízení preferuje autobusy MHD.

Dle platného dopravního řešení se Vámi zmíněný signál pro opuštění křižovatky rozsvěcuje pouze v případě, kdy je to nezbytně nutné (nárok na levé odbočení více než 2 vozidel), neboť tento výběr snižuje kapacitu ostatních vjezdů. Vámi zmíněné občasné nerozsvícení tohoto signálu je tedy záměrem a dle našeho pozorování na místě je signalizace nastavena vhodně.

Žádost:

Žádost o zaslání „Studie realizovatelnosti MÚK Harfa ze září 2015, včetně všech příloh.“


Odpověď:

Studie byla žadateli zaslána vzhledem k velkému objemu dat prostřednictvím rozhraní informačního systému ve smyslu § 4a odst. 2 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

Žádost:

Žádost o poskytnutí orientačního seznamu SSZ určených k obnově na komunikační síti ve správě TSK pro rok 2016 a léta následující


Odpověď:

Žadateli byl zaslán níže uvedený seznam:

Českobrodská - Národních Hrdinů

Chilská - Opatovská

Jana Želivského - Olšanská

K Žižkovu - přechod u zast. K Žižkovu

Ke Štvanici - rampa Wilsonovy

Klárov - Letenská

Křižíkova - Ke Štvanici

Lešanská - Hlavní

Lešanská - Türkova

Mladoboleslavská - Vrchlabská

Modřanská - rampy Barrandovského Mostu

nábřeží Ludvíka Svobody - Holbova

nábřeží Ludvíka Svobody - Nové Mlýny

Nádražní - nádraží Smíchov

Náchodská - Jívanská

Novosibřinská - smyčka Sídliště Rohožník

Novosibřinská - Staroújezdská

Plzeňská – Vrchlického - přechody Na Zámyšli

Poděbradská - Hloubětínská

Poděbradská - přechod u zast. Nademlejnská

Prvního Pluku - nádraží ČSAD

Seifertova - Italská

Seifertova - Krásova

Senohrabská - Hlavní

Senohrabská - Türkova

Severozápadní I - Roztylské náměstí

Sokolovská - Na Břehu

Sokolovská - Na Rozcestí

Spojovací - K Žižkovu

Stakonická - přístav Smíchov

Starokolínská - přechod Onšovecká

Štúrova - přechod Na Příčce

Švehlova – Práčská

U Výstaviště - Bubenská

Vinohradská - Nám. Jiřího z Lobkovic

Vysočanská - Prosecká

Vysočanské náměstí - Novovysočanská

Žádost:

Žádost o vnitřní směrnice/metodiky či předpisy, které TSK hl. m. Prahy využívala pro správu a údržbu mostů od roku 1992 do roku 2015 a o informaci, zdali tato metodika byla schválena Magistrátem hl. m. Prahy.


Odpověď:

Výkon správy a údržby mostních objektů, které jsou svěřeny do majetkové správy TSK hl. m. Prahy (dále jen „TSK“), je v naší organizaci zajišťován podle vnitřního Pracovního postupu z r. 2000, který je součástí systému řízení organizace. Jiný vnitřní Pracovní postup, týkající se správy mostů, nebyl dohledán. Výkon správy a údržby mostů před rokem 2000 se řídil v té době platnými zákony, popř. v té době platnými normami, což platí pochopitelně i dodnes.

Interní pracovní postupy TSK hl. m. Prahy neschvaluje Magistrát hl. m. Prahy.

Žádost:

Žádost o zaslání

1.Směrnice/metodika, určená pro správu mostních objektů, platná od r. 1992, vztahující se k Libeňskému mostu

2.Informace, zda je Směrnice/metodika schválená MHMP

3.Písemná komunikace TSK s MHMP, kdy uplatňovala TSK požadavky správce na opravu Libeňského mostu, zpracování PD opravy, diagnostiku mostu pro opravu a odpovědi MHMP

4.Písemné požadavky MHMP na zadání PD, diagnostiky novostavby Libeňského mostu

5.Písemné požadavky MHMP, kterými se po TSK vyžadovala realizace výpočtů, diagnostiky, hlavních prohlídek, posudků Libeňského mostu od r. 1992 k datu 10. 4. 2016

6.Vstupní informace, na základě kterých zadávalo TSK novostavbu Libeňského mostu, zejména parametry kapacity dopravního zatížení a jeho výhled

7.Přehled veškerých posudků, výpočtů, diagnostiky, hlavních prohlídek Libeňského mostu zadaných TSK od roku 1992 do roku 2014, včetně data zadání, zpracovatele a ceny zakázky

8.Přehled veškerých výpočtů, diagnostiky, posudků, zatěžovacích zkoušek, zadávaných TSK od roku 2015 do současnosti, které se ještě plánují realizovat v souvislosti s Libeňským mostem, včetně data zadání, zpracovatele a ceny zakázky

 

Odpověď:

Ad 1. Výkon správy a údržby mostních objektů, které jsou svěřeny do majetkové správy TSK hl. m. Prahy (dále jen „TSK“), je v naší organizaci zajišťován podle vnitřního Pracovního postupu z r. 2000, který je součástí systému řízení organizace. Správa mostních objektů je realizována nikoliv na základě Smlouvy o dílo, nýbrž na základě Smlouvy o zajištění správy majetku, uzavřené mezi Hlavním městem Prahou a TSK v souladu se zřizovací listinou naší organizace. Jiný vnitřní Pracovní postup, týkající se správy mostů, nebyl dohledán. Výkon správy a údržby mostů před rokem 2000 se řídil v té době platnými zákony, popř. v té době platnými normami, což platí pochopitelně i dodnes.

Vzhledem ke skutečnosti, že jde o vnitřní pokyn v rámci organizace, TSK hl. m. Prahy jakožto povinný subjekt využívá svého práva omezit poskytnutí informace ve smyslu § 11 odst. 1a) InfZ především z důvodu, že tento dokument není určen ke kopírování a zasílání v elektronické formě k dalšímu možnému použití jinými subjekty. Omezení vztahujeme na způsob poskytnutí informace zasláním v elektronické podobě, avšak informaci je možnost získat jiným způsobem, a to nahlédnutím do tohoto dokumentu obsahujícího požadovanou informaci ve smyslu § 4a odst. 2d) InfZ.

2. Interní pracovní postupy TSK hl. m. Prahy neschvaluje Magistrát hl. m. Prahy.

3. Písemnou komunikaci TSK s Magistrátem hl. m. Prahy ohledně uplatňování požadavků na opravu nemá naše organizace vytříděnou z ostatní běžné korespondence. Dle ustanovení § 4a odst. 1 InfZ platí, že je-li informace součástí většího celku a vynětí informace by pro povinný subjekt bylo nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný subjekt tento celek informací.  Jde o rozsáhlou množinu informací, průřezově vztahující se k mnoha letům činnosti povinného subjektu v řadě dílčích organizačních jednotek povinného subjektu. Veškeré vyžadované informace jsou vždy součástí větších celků informací a vynětí vyžadovaných informací by bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží ve smyslu výše uvedeného, jelikož by pro vyřízení Vašich žádostí musel povinný subjekt vyčlenit pracovníka věnujícího se pouze vyřizování této žádosti v podobě vyhledávání informací a zajišťování jejich distribuce.

Dle ustanovení § 4a odst. 2 písm. d) InfZ se poskytuje informace způsobem podle obsahu žádosti, zejména i nahlédnutím do dokumentu obsahujícího požadovanou informaci. TSK jako povinný subjekt umožní nahlédnutí do jednotlivých listin a dokumentů v rámci tohoto celku, v nichž si bude žadatel moct vyhledat Vámi požadované informace. Ze strany povinného subjektu dojde tedy k poskytnutí informace v podobě poskytnutí většího celku, který informace žádostí vyžadované obsahuje.

4. Kromě informací dohledatelných v rámci celku zmíněného v bodu 3. odkazujeme na usnesení Rady hlavního města Prahy č. 809 ze dne 12. 4. 2016 a jeho Důvodovou zprávu, kde jsou tyto informace uvedeny. Veškerá usnesení jsou zveřejněna na stránkách www.praha.eu.

5. Výpočty, diagnostiku, hlavní prohlídky a posudky Libeňského mostu realizovala TSK nikoliv na základě pokynů MHMP, ale v rámci plnění svých povinností správce.

6. Vstupní podklady, které byly využity pro zpracování dokumentace pro územní řízení - Rozbor dopravní kapacity, posouzení kapacity zátěže, zpracovaný společností Pragoprojekt a.s., byly žadateli zaslány.

7. Přehled veškerých posudků, výpočtů diagnostiky hlavních prohlídek Libeňského mostu, které zadalo TSK od roku 1992 do roku 2014 včetně data zadání, zpracovatele a ceny zakázky:

·      Most ev.č. X656 (U Loděnice) – diagnostika a průzkum mostu

Zpracovatel: Pontex s.r.o.

Předmět zakázky: Diagnostický průzkum mostu

Datum zadání:  4/1992

Cena: nedohledáno

 

·      Most ev.č. V009  - Hlavní prohlídka mostu

Zpracovatel: Pontex s.r.o.

Předmět zakázky: Hlavní prohlídka mostu

9/1995

Cena: nedohledáno

 

·      Most ev.č. V009  - diagnostický průzkum stavu objektu z 12/2001

Zpracovatel: Pontex s.r.o.

Předmět zakázky: Diagnostický průzkum mostu

Datum zadání:  12/2001

Cena: nedohledáno

 

·      Most ev.č. V009  - posouzení stavu a statický výpočet zatížitelnosti objektu z 5/2003

Zpracovatel: Pontex s.r.o.

Předmět zakázky: Posouzení stavu a statický výpočet zatížitelnosti

Datum zadání:  5/2003

Cena: 159 600 Kč

 

·      Most ev.č. V009  r. 2009

Zpracovatel: Pontex s.r.o.

Předmět zakázky: Doplňující průzkum a posouzení únosnosti pro šířkové uspořádání 21 m, ověření možnosti zvýšení materiálních parametrů mostu dostupnými technologiemi.

 Dokumentace na provedení havarijního podepření dvou kritických rámové části obj. V009 a jednoho rámového kloubu mostu X656.

Datum zadání:  5, 8/2009

Cena: 371 280 Kč

 

·      Ulice Libeňský most – kritická místa, posouzení a vyhodnocení stavu souboru mostů v ulici z r. 2013

Zpracovatel: Pontex s.r.o.

Předmět zakázky: Provedení mimořádných hlavních prohlídek všech mostů v ulici, vyhodnocení jejich stavu, a stanovení jejich zatížitelnosti normovými břemeny a současnými tramvajovými soupravami.

Datum zadání: 5,7/2013

Cena: 960 376,90 Kč

 

8. Průzkumné a diagnostické činnosti, prováděné a plánované na soustavě Libeňských mostů od roku 2015

Prováděné:

A.Most V 009 – přes řeku

1/  Geodetické práce pro sledování pohybu kleneb v závislosti na teplotě

     Dodavatel:                                    Grid a spol. a.s.

     Datum zadání: (podpis SoD)  29.2.2016                           

     Cena díla:                                      205 240,- Kč                      

     Provedeno :                                 cca 50%

 

2/ Skutečné zaměření mostního pilíře pro účely studie opravy základů mostu

     Dodavatel:                                    INSET s.r.o.

     Datum zadání: (podpis SoD)  16.3.2016           

     Cena díla:                                      48 231,- Kč

     Provedeno :                                 100%

 

3/ Studie proveditelnosti průzkumné jímky základu mostu, s cílem ověření kvality založení mostu  

       Dodavatel:                                  FG Consult – zakládání staveb

       Datum zadání:                           SoD dosud nepodepsána

       Cena díla:                                    95 000,- Kč

       připravuje se

B.Most X 656 – inundační

1/ Provedení diagnostického průzkumu zaměřeného na kvalitativní vlastnosti betonu

     Dodavatel:                                    Pontex, s.r.o.

     Datum zadání: (podpis SoD)  27.1.2016           

     Cena díla:                                      232 078,- Kč

     Provedeno :                                 100%

 

2/ Zjištění geometrických parametrů a orientační měření, s cílem nalezení  vl. frekvence mostu

     Dodavatel:                                    INSET s.r.o.

     Datum zadání: (podpis SoD)  25.2.2016           

     Cena díla:                                      216 832,- Kč

     Provedeno :                                 100%    

 

3/ Vyhodnocení stavu a únosnosti mostu v rozsahu - dynamická a zatěžovací  zkouška, statická analýza a výpočet zatížitelnosti mostu

     Dodavatel:                                    ČVUT v Praze,  Kloknerův  ústav

     Datum zadání : (podpis SoD) 10.3.2016           

     Cena díla:                                       2 178 000,- Kč

     Provedeno :                                 cca 65 %

 

 

Plánované

 

Most  V – 009 – přes řeku

 

1/ Provedení diagnostického průzkumu, zaměřeného na kvalitativní vlastnosti betonu

 

2/ Provedení a vyhodnocení statické a dynamické zkoušky, s cílem stanovit únosnost mostu

 

3/ Provedení sanace základů mostu, v případě negativních výsledků průzkumu podzákladí

Žádost:

Žádost o sdělení, zda v případě, že bude nutno opětovně realizovat nákup posypové soli ve formě jednacího řízení bez uveřejnění, osloví naše organizace opět pouze jednoho uchazeče nebo v souladu s ust. § 34 odst. 1. zák. č. 137/2006 Sb.. o veřejných zakázkách, v účinném znění bude osloveno více zájemců a zda v takovém případě bude zadávací dokumentace zaslána i společnosti Przedsiebiorstwo Handlowo - Uslugowo  - Produkcyjne „GER - POL“ Andrzej Bedkowski, Jolanta Bedkowska Spólka Jawna, sídlem Polsko, Gliwice.


Odpověď:

Žádost byla odmítnuta.

Základem je při posuzování žádosti určení toho, zda žádost působí do minulosti, tj. je dotazováno na skutečnosti již existující nebo naopak do budoucnosti, tj. na skutečnosti, které mají teprve nastat. V tomto směru, v návaznosti na obsah žádostí, žádost míří zcela evidentně do budoucna, neboť není v současnosti známo, zda v nadcházejících měsících vůbec dojde k jakémukoliv jednacímu řízení bez uveřejnění při realizaci nákupu posypové soli. Použití tohoto druhu zadávacího řízení bylo v minulosti voleno s ohledem na skutečnost, že nové výběrově řízení stále probíhá a nebylo pravomocně ukončeno, neboť stále nebylo vydáno definitivní rozhodnutí předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž o podaném rozkladu. Jestliže není známo, zda bude jednací řízení bez uveřejnění použito, nemohou být známa ani další navazující budoucí rozhodnutí, která by z použití tohoto zadávacího řízení vyplynula.

Další postup naší organizace jakožto zadavatele se bude odvíjet od výsledku zmíněného probíhajícího nového výběrového řízení. Tento výsledek však nelze v současné chvíli presumovat, stejně jako nelze presumovat to, zda v době potřeby nákupu posypové soli bude již toto řízení ukončeno. Je pouze zřejmé, že postup zadavatele bude vycházet ze zákona o veřejných zakázkách, který bude v tu dobu platný a účinný. 

Žádost:

Žádost o zaslání:
 
1. „Požadavků na opravu“ mostních objektů mezi Holešovicemi a Libní, souhrnně nazývaných Libeňský most, které byly vyhotoveny mezi roky 1992 – 2016,  
 
2. o informaci, které z těchto požadavků byly schvalovány Magistrátem hl. m. Prahy,

3. o informaci, které z těchto požadavků nebyly schváleny a tedy nedošlo k jejich realizaci,
 

Odpověď:

Žadateli bylo sděleno následující:

Ad 1)     Již v r. 1996 byl zpracován návrh opravy souboru mostních objektů v ul. Libeňský most. „Požadavek na opravu“ byl projednán v dokumentační komisi TSK v únoru 1997 a tím byla zahájena příprava k zásadní rekonstrukci tohoto mostu. Od té doby byla dále tato zásadní rekonstrukce mostu připravována, nikoliv však na základě Požadavků na opravu. Požadavky na opravu jsou de facto vnitřními pokyny v rámci organizace, které slouží pouze potřebám dokumentační komise, a z tohoto důvodu omezujeme poskytnutí informace, tj. elektronické zaslání Požadavku na opravu, ve smyslu § 11 odst 1 písm. a) InfZ, neboť tato se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům povinného subjektu.

Ad 2)     Uvedené „Požadavky na opravu“ neschvaluje Magistrát hl. m. Prahy. Schválené finanční prostředky na rekonstrukci Libeňského mostu v rámci rozpočtu, popř. rozpočtových opatření, je možné dohledat ve zveřejněných informacích ohledně schválených usnesení Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy na webových stránkách www.praha.eu v rubrice O městě - Primátorka a volené orgány, na něž ve smyslu § 6 InfZ odkazujeme.

Ad 3)     „Požadavky na opravu“ neschvaluje Magistrát hl. m. Prahy. Případné neschválení finančních prostředků ze strany Magistrátu hl. m. Prahy je výsledkem činnosti subjektu odlišného od Technické správy hl. m. Prahy, z tohoto důvodu je třeba obrátit se popřípadě na Magistrát hl. m. Prahy.

Další opravy byly prováděny v rámci běžné údržby, kde jednotlivé údržbové práce neschvaloval Magistrát hl. m. Prahy.

Žádost:

Žádost o zaslání "Studie k aktualizaci ÚPn na území při ul. Libeňský most" 


Odpověď:

Žádost byla odmítnuta z následujícího důvodu. Dokumentace rekonstrukce Libeňského mostu vychází z platného Územního plánu hl. m. Prahy z roku 1999 a poslední změny č. 720 v souladu s dokumenty, jejichž původcem je hl. m. Praha: Usnesení Zastupitelstva HMP číslo 09/17 ze dne 26. 6. 2003 k návrhu zadání změn Z 0720/00 a Z 0760/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, kterému předcházelo usnesení Rady HMP č. 2083 ze dne 29. 11. 2002 jako součást řešení opatření pro území postižená záplavami v roce 2002.

TSK před ani po přijetí této změny žádnou studii dopravní koncepce neprováděla. Pokud nějaká studie historicky vznikla, mohla být podkladem pro výše uvedenou změnu a mohla býti zadána Útvarem rozvoje HMP - předchůdcem dnešního Institutu plánování a rozvoje HMP (IPR Praha).
 

Žádost:

Žádost o zaslání historie (harmonogramu) světelného dopravního značení v Bubenečském tunelu směr Troja ve dne 4. 3. 2016 v intervalu 5:00h. – 7:00h, především značek upravujících rychlost dopravy v tunelu, popř., jestli se tato informace dá někde dohledat.


Odpověď:

Źádost byla odložena, neboť se požadovaná informace nevztahuje k působnosti TSK hl. m. Prahy jakožto povinného subjektu a naší organizaci nejsou tyto informace známy. Zároveň byl žadateli zaslán odkaz na webové stránky TSK hl. m. Prahy,

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/dopravni-inzenyrstvi/blanka, kde jsou informace ohledně zkušebního provozu tunelového komplexu Blanka, které by mu eventuálně mohly dopomoct k dohledání požadované informace u jiného subjektu. 

Žádost:

Žádost o odpovědi na otázky:

•             Součástí projektu „Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze, Oblast 2: Hlavní dopravní řídící ústředna hl. m. Prahy“ byly i scénáře pro řízení pomocí SSZ (světelné signalizační zařízení). Jaké byly finanční náklady na část projektu scénáře pro řízení pomocí SSZ a byly již proplaceny?

•             Součástí projektu „Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v hl. m. Praze, Oblast 3: Harmonizace telematických systémů na MO a radiálách v souvislosti s novými stavbami“ byly i scénáře pro řízení pomocí SSZ. Jaké byly finanční náklady na část projektu scénáře pro řízení pomocí SSZ a byly již proplaceny?

•             Součástí projektu „Komplexní telematický dohledový systém“ bylo i vypracování návrhů scénářů pro řízení a ovlivnění provozu s využitím telematických zařízení (SSZ). Jaké byly finanční náklady na část projektu vypracování návrhů scénářů pro řízení a ovlivnění provozu a byly již proplaceny?

•             Součástí projektu „Modernizace a dodávky systému řízení dopravy v hl. m. Praze, Oblast 1: Nový způsob řízení dopravy“ bylo i zajištění na další systémy a subsystémy (výběr z předem připravených dopravních scénářů). Jaké byly finanční náklady na tuto část projektu a byly již proplaceny?

•             Součástí projektu „Intenzifikace nasazení telematických zařízení ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v hl. m. Praze, Oblast 5: Modifikace režimu řízení SSZ z nadřízené úrovně včetně doplnění preference městské hromadné dopravy“ bylo i doplnění dopravně závislého řízení pomocí systému TASS doplněného o nadstavbové řízení expertních scénářů. Jaké byly finanční náklady na část projektu řízení expertních scénářů a byly již proplaceny?


Odpověď:

·         Finanční náklady části projektu „návrh a implementace scénářů SSZ“ činily 5 157 500,- Kč a byly již proplaceny.

·         Finanční náklady části projektu „scénáře pro řízení pomocí SSZ“ činily 20 267 510 Kč,- a byly již proplaceny.       

·         Finanční náklady části projektu „vypracování návrhů scénářů pro řízení a ovlivnění provozu“ činily 5 434 783,- Kč a byly proplaceny.

·         V rámci tohoto projektu nebyly scénáře realizovány.

·         Finanční náklady části projektu „doplnění dopravně závislého řízení pomocí systému TASS doplněného o nadstavbové řízení expertních scénářů“ činily 41 257 037,- Kč a byly proplaceny.

Žádost:

Žádost o zaslání technické dokumentace dopravního značení na Nám. 14. října v Praze 5 platné ke dni 24. 3. 2016.


Odpověď:

Žadateli byla uvedená technická dokumentace zaslána. 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací, vztahujících se k místní komunikaci Ďáblická v úseku Žernosecká - Střelničná v obou směrech, a to

1.     1 . Hustota dopravy v definovaném úseku na měsíční bázi pro období 01/2015-01/2016 nebo za nejmenší období, které pro statistické účely TSK hl. m. Prahy sleduje a vyhodnocuje a s uvedením doby měření, Bylo-li prováděno denní měření v přesahu více než jedné denní doby (ráno-poledne-večer, resp. ve špičce/mimo špičku), zároveň uvedení údajů za jednotlivé denní doby.

2.    2.  Segmentace dopravních prostředků projíždějících v definovaném úseku na měsíční bázi pro období 01/2015-01/2016 nebo za nejmenší období, které pro statistické účely TSK hl. m. Prahy sleduje a vyhodnocuje a s uvedením doby měření, Bylo-li prováděno denní měření v přesahu více než jedné denní doby (ráno-poledne-večer, resp. ve špičce/mimo špičku), zároveň uvedení údajů za jednotlivé denní doby.


Odpověď:

Žadateli byly sděleny následující  informace zpracované úsekem dopravního inženýrství TSK hl. m. Prahy. Žadatel byl informován, že základní výstupy týkající se intenzit automobilové dopravy jsou volně k dispozici na stránkách TSK hl. m. Prahy http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/dopravni-inzenyrstvi/intenzity-dopravy. Ze schématu je patrné, že požadovaná komunikace nepatří do každoročně sledované sítě.

 Údaje o hustotě dopravy (počet vozidel na jednotce délky komunikace) na požadovaném uličním úseku TSK hl. m. Prahy nesleduje. Je však možné zpracování údajů o intenzitách automobilové dopravy dosahované v minulém roce na profilu komunikace v dotčeném úseku, kde budou využity základní výstupy z telematického zařízení. TSK hl. m. Prahy jako povinný subjekt je připravena toto zpracování provést s tím, že tato dopravně-inženýrská analýza bude zpoplatněna ve smyslu Sazebníku úhrad za informace poskytované dle InfZ, zveřejněného na webových stránkách www.tsk.praha.cz. Po zaplacení žadateli sdělené částky bude informace poskytnuta.

Je zde však ještě třeba konstatovat, že instalovaná technologie nesleduje podrobnější údaje, jakými je například skladba dopravního proudu. Žadateli byl dále poskytnut grafikon křižovatky Ďáblická x Žernosecká, což je výstup z posledního ručního sčítání.

Žádost:

Žádost o sdělení, zda

1.       existuje u TSK Praha vnitřní směrnice/metodika/předpis pro provádění správy a údržby mostů.

2.       Pokud ano, žádost o jeho zaslání

3.       Zda byl tento předpis schválen Magistrátem a jak je závazný pro pracovníky TSK.

4.       Žádost o zaslání všech vnitřních směrnic/předpisů/metodik, které platily nebo platí v letech 1989-2016.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že  výkon správy a údržby mostních objektů, které jsou svěřeny do majetkové správy TSK hl.m.Prahy, je v TSK hl. m. Prahy zajišťován podle vnitřního Pracovního postupu z r. 2000, který je součástí systému řízení organizace. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o vnitřní pokyn v rámci organizace, TSK hl. m. Prahy jakožto povinný subjekt využil svého práva omezit poskytnutí informace ve smyslu § 11 odst. 1a) InfZ především z důvodu, že tento dokument není určen ke kopírování a zasílání v elektronické formě k dalšímu možnému použití jinými subjekty. Omezení vztáhnul na způsob poskytnutí informace zasláním v elektronické podobě, avšak informaci dal možnost získat jiným způsobem, a to nahlédnutím do tohoto dokumentu obsahujícího požadovanou informaci ve smyslu § 4a odst. 2d) InfZ.

Interní pracovní postupy TSK hl. m. Prahy neschvaluje Magistrát hl. m. Prahy. Tyto pracovní postupy jsou závazné pro všechny pracovníky TSK hl. m. Prahy, kteří provádějí v nich uvedené činnosti.  

Jediný vnitřní Pracovní postup TSK hl. m. Prahy pro správu a údržbu mostů, který je k dispozici, je ten, který je výše zmíněn. Výkon správy a údržby mostů před rokem 2000 se řídil v té době platnými zákony, popř. v té době platnými normami, což platí pochopitelně i dodnes.

Žádost:

Žádost o podrobnější specifikaci příjmů ze správy nebytových objektů a staveb, které jsou pravidelně uváděny v rozpočtu hl. m. Prahy v plánu hospodářské činnosti, o informaci z jakých nebytových prostor a staveb TSK plynou tyto příjmy, popř. obecnější informace o tom, z jakého druhu činnosti plynou (zda jsou to nějaké krátkodobé pronájmy či něco jiného).


Odpověď:

TSK hl. m. Prahy je na základě Smlouvy o zajištění správy majetku, uzavřené mezi hlavním městem Prahou a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, ve znění pozdějších Dodatků, oprávněna uzavírat jménem hl. m. Prahy nájemní smlouvy včetně nájemních smluv na reklamu a reklamní zařízení o rozměrech do 1 m2 s předchozím písemným souhlasem SVM MHMP a dále smlouvy o výpůjčkách, vše s výpovědní lhůtou nepřesahující 3 měsíce, s výjimkou smluv týkajících se komerčního využití komunikací na území Pražské památkové rezervace. Uvedené smlouvy se týkají komunikačního majetku hl. m. Prahy, který je svěřený do správy TSK hl. m. Prahy, včetně jeho součásti a příslušenství, případně se mohou týkat i budov sloužících k zajištění činnosti TSK hl. m. Prahy.

Dále je TSK hl. m. Prahy oprávněno uzavírat smlouvy o zřízení věcných břemen a smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen ke komunikačním pozemkům HMP, tvořícím předmět správy.

Konkrétně se týká především o následující typy nájemních smluv:

-  PARKOVÁNÍ - veškeré zpoplatněné parkování mimo veřejná hlídaná parkoviště tj. především: vyhrazená parkovací místa pro firmy, nebo soukromé osoby, dále pronájmy pro zastávky turistických výletních minibusů zajišťujících okružní jízdy, historická vozidla, velvyslanectví atd. (značeno dopravní značkou IP 12)

-  PARKOVIŠTĚ – veřejná hlídaná placená parkoviště

- POZEMKY - pronájmy pozemků  - zahrady, garáže, kontejnery na separovaný textil, směsný odpad atd.

- KOMUNIKACE, MOSTNÍ OBJEKTY - v kategorii jsou zahrnuty pronájmy za účelem restauračních předzahrádek, prodejních míst, trhů, tržišť, prodejních stánků, laviček, výstav, informačních poutačů, kulturních a sportovních akcí apod.

- FILMOVÁNÍ - smlouvy pro filmařské společnosti za účelem parkování filmové techniky a natáčení, zahrnuje i ostatní zábory pro pořizování audiovizuální tvorby

- ZTP ¬ výpůjční smlouvy na parkování vozidel pro držitele průkazu ZTP

- TAXISTANOVIŠTĚ - se správcem (soutěžená)

- STAVEBNÍ ZÁBORY – pronájmy komunikací ke stavebním činnostem

Žádost:

Žádost o zaslání kopie nájemní smlouvy uzavřené mezi TSK hl. m. Prahy a společností PREMIANT CITY TOUR s.r.o., MARTIN TOUR, s.r.o, PRAGUE SIGHTSEEING TOUR s.r.o. a BEST TOUR s.r.o., případně jakékoli jiné informace o právních vztazích a obchodních podmínkách.


Odpověď:

Žadateli byly požadované nájemní smlouvy zaslány. Dále mu byly zaslány kopie současně platných a účinných rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací na prodejní místa (stánky), které vydal Silniční správní úřad MČ Prahy 1 na rok 2016. Rovněž mu bylo sděleno, že dle Smlouvy o zajištění správy majetku, kterou má naše organizace uzavřenu s Hlavním městem Prahou, tvoří výjimku ze zmocnění TSK hl. m. Prahy k uzavírání nájemních smluv na prodejní místa některé komunikace, mezi které patří i ulice Na Příkopě a Staroměstské i Václavské náměstí.  Z uvedeného důvodu bylo žadateli doporučeno požádat o informaci o smlouvách na tyto komunikace MHMP - Odbor správy, evidence a využití majetku.

Žádost:

Žádost o zaslání nájemní smlouvy uzavřené mezi TSK hl. m. Prahy a firmou Martintour, s.r.o., k prodejnímu stánku cestovního ruchu na adrese Praha 1 - roh Staroměstského náměstí a Pařížské ulice, dále podání informace, jak dlouho daná firma stánek provozuje a zda se v Pařížské ulici nebo jejím bezprostředním okolí nachází jiný pevný stánek provozující stejnou službu prodeje jízdenek okružních jízd Prahou a ČR.


Odpověď:

Žadateli byla požadovaná nájemní smlouva zaslána. Zároveň mu byla poskytnuta informace, že stánek je zde danou firmou provozován od 1. 1. 2000 a dle sdělení obchodního oddělení naší organizace se v Pařížské ulici nebo jejím bezprostředním okolí nenachází jiný pevný stánek provozující stejnou službu prodeje jízdenek okružních jízd Prahou a ČR, který by měl uzavřenou smlouvu s TSK hl. m. Prahy.

Žádost:

Žádost o poskytnutí smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č.  4045/21, k.ú. Strašnice, uzavřené mezi vlastníkem pozemku, společností Tesco Stores, a.s. a TSK hl. m. Prahy, vč. doprovodných informací ohledně této smlouvy, a listin.


Odpověď:

Žadateli byla smlouva o výpůjčce,  vč. doprovodných informací ohledně této smlouvy, a listin, poskytnuta.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace - elektronické zaslání výpisu prací, které byly provedeny na Libeňském soumostí v hodnotě 9 769 400 Kč, a to včetně termínů, kdy byly práce provedeny, a o výpis průzkumných a diagnostických prací provedených v hodnotě 1 714 500 Kč, a to včetně termínů, kdy byly provedeny.


Odpověď:

Žadateli byly zaslány příslušné informace zpracované oddělením mostů TSK hl. m. Prahy.

Žádost:

1) V jakém okamžiku a na základě jakých skutečností zjistila TSK hl. m. Prahy, že je nutno realizovat nákup posypové soli pro účely provádění zimní údržby pozemních komunikací, k čemuž nakonec došlo prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění.
2) Jaké množství posypové soli a za jakou jednotkovou cenu bylo, resp. bude nakoupeno na základě smlouvy uzavřené ve výběrovém řízení ve formě jednacího řízení bez uveřejnění.
3) Jaké subjekty byly v rámci jednacího řízení bez uveřejnění osloveny s předložením nabídky v rámci takového řízení.
 

Odpověď:

K otázce pod č.1.:
Okamžikem pro rozhodnutí o nutnosti využít JŘBÚ byly tři souběžné skutečnosti:

1) Zhoršené klimatické podmínky v době zahájení jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) s výhledem dalšího intenzivního sněžení.

2) Stále nebylo pravomocně rozhodnuto ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v otevřeném zadávacím řízení souběžně zadávané zakázky na dodávky posypových materiálů. 

3) Při běžné zimní údržbě došly zásoby roztoku chloridu vápenatého, přičemž zásoby posypové soli v daný okamžik nedostačovaly k pokrytí průměrné spotřeby posypových materiálů na celé zimní období na zajištění sjízdnosti pozemních komunikací na území hl. m. Prahy.

TSK hl.m.Prahy objednala pouze velmi omezené množství a odebere a proplatí pouze skutečně dodané množství na základě objednávek. Uzavřená smlouva obsahuje 15 denní výpovědní lhůtu pro případ, že by ÚOHS v dohledné době pravomocně rozhodl o podaném rozkladu a bylo možné dokončit proces původní veřejné zakázky nebo vyhlásit zakázku novou.

K otázce pod č.2.:
V rámci JŘBÚ bylo poptáno 8000 tun roztoku chloridu vápenatého a 8000 tun posypové soli, tedy souběžně používané komponenty k urychlení procesu ošetření pozemních komunikací hl. m Prahy s možností reakce až do -120C. Jednotková cena za 1 tunu posypové soli je Kč 1890,- bez DPH.

K otázce pod č.3.:
TSK hl.m.Prahy se pro oslovení konkrétního dodavatele rozhodla na základě průzkumu trhu, za který považuje poslední cenové nabídky uchazečů v poslední veřejné zakázce zadané v otevřeném výběrovém řízení. TSK oslovila pouze společnost Global Trading, spol. s r.o., která nabídla ve výše uvedené zakázce nejnižší cenu a současně splnila technické podmínky zadavatele.
 

Žádost:

1)  Poskytnutí kopie platné a účinné smlouvy se společností HOP ON – HOP OFF s.r.o., na základě které je tato společnost oprávněna využívat nástupní a výstupní místo na území MČ Praha 1 příp. jakékoli jiné informace o právních vztazích a obchodních podmínkách, na základě kterých je tato společnost oprávněna provozovat minibusy na území MČ Praha 1.

2)  Poskytnutí kopie platné a účinné smlouvy se společností PREMIANT CITY TOUR s.r.o., na základě které je tato společnost oprávněna využívat nástupní a výstupní místo na území MČ Praha 1, příp. jakékoli jiné informace o právních vztazích a obchodních podmínkách, na základě kterých je tato společnost oprávněna provozovat minibusy na území MČ Praha 1
 

Odpověď:

K otázce č. 1) 

Žadateli bylo sděleno, že obchodní oddělení TSK hl. m. Prahy neeviduje žádnou nájemní smlouvu se společností HOP ON – HOP OFF s.r.o. 

K otázce č. 2)

Žadateli byla zaslána kopie nájemní smlouvy ze dne 8.12.2015, včetně grafických příloh (3 listy oboustranného tisku formátu A4) a kopie Rozhodnutí Silničního správního úřadu, spolu s dalšími souvisejícími dokumenty nutnými pro uzavření smlouvy, včetně Rozhodnutí odboru dopravních agend MHMP .
 
Jelikož Technická správa komunikací hl. m. Prahy nemá zřízenu datovou schránkou, byla informace poskytnuta ve smyslu ust. § 4a odst. 3 InfZ  jiným než přednostně požadovaným způsobem, a to v listinné podobě.
 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace ohledně připravovaného parkoviště P+R v Praze 7- Troji na severní straně Trojského mostu.


Odpověď:

Žadateli byla poskytnuta informace, že ZHMP schválilo svým usnesením č. 33/37 ze dne 12. 12. 2013 návrh zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 2820/00. V rámci této změny má být část území na severní straně Trojského mostu (mezi ulicemi U Vltavy a Pod Lisem) zřízena funkčně pro využití parkoviště P+R. Uvedené usnesení, jehož součástí je i grafický situační náčrt, bylo žadateli zasláno. Pokud jde o projektovou dokumentaci, nebyla na tento záměr ze strany TSK žádná zpracovávána.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace - zaslání všech dostupných vizualizací plánovaných projektů přestavby Libeňského soumostí a stavby tunelu pod Žertvami.


Odpověď:

a)            Vizualizace přestavby Libeňského soumostí

Uvedené vizualizace jsou součástí elektronického „balíku“ (cca 36,2 MB dat), který byl žadateli vzhledem k většímu objemu dat poskytnut prostřednictvím webových stránek www.uschovna.cz.

b)           Vizualizace stavby tunelu pod Žertvami (patrně myšleno pod komunikací Na Žertvách)

Vizualizace plánovaného tunelu pod komunikací Na Žertvách nejsou naší organizaci k dispozici, neboť TSK hl. m. Prahy není zadavatelem ani zpracovatelem studie tohoto dopravního řešení. 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace - „elektronické zaslání předpokládaného rozpočtu (cenového odhadu/předpokladu) na rekonstrukci Libeňského soumostí, a to včetně rozdělení na jednotlivé stavby (bourání jednotlivých částí a stavba nových částí, nájezdových ramp atd.) a o zaslání předpokládaného rozpočtu z roku 2009 na projekt rekonstrukce Libeňského soumostí v současné šířce a podobě z roku 2009, a to včetně rozdělení na jednotlivé stavby“. 


Odpověď:

Bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 
Dle ustanovení § 11 odst. 1 písm b)  InfZ může povinný subjekt omezit poskytnutí informace, pokud jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.
Povinný subjekt zahájil dne 7. 1. 2015 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do věstníku veřejných zakázek zadávací řízení za účelem výběru dodavatele pro plnění veřejné zakázky s názvem „Libeňský most, č. akce 999984“. V rámci posouzení a hodnocení nabídek jednotlivých uchazečů ve smyslu § 76 a násl. ZVZ bude využíván zadavatelem zpracovaný rozpočet s předpokládaným odhadem cen jednotlivých prací, se kterým nejsou uchazeči seznámeni. Tento rozpočet může být tedy do ukončení zadávacího řízení ve smyslu § 81 - 85 ZVZ znám pouze zadavateli, přičemž rozšířením okruhu osob, kterým by byl poskytnut, by došlo zcela nepochybně k porušení § 6 odst. 1 ZVZ, kdy je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Proto povinný subjekt její poskytnutí v souladu s ust. § 11 odst. 1 písm. b) InfZ omezil.
 
Pokud jde o požadavek na zaslání předpokládaného rozpočtu z roku 2009 na projekt rekonstrukce Libeňského soumostí v současné šířce a podobě z roku 2009, a to včetně rozdělení na jednotlivé stavby, tento rozpočet obsahuje některé kapitoly či položky shodné s rozpočtem, který bude využíván v rámci posuzováni a hodnocení nabídek jednotlivých uchazečů ve smyslu § 76. Rovněž tedy jeho poskytnutím by došlo k porušení § 6 odst. 1 ZVZ, kdy je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, neboť subjekt odlišný od zadavatele by obdržel informace, které musí zůstat do ukončení výběrového řízení známé pouze zadavateli. Povinný subjekt tedy stejně jako v předcházejícím případě poskytnutí informace v souladu s ust. § 11 odst. 1 písm b) InfZ omezil, než bude ukončeno zadávací řízení.
 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace, jaké zodpovědnosti jsou uloženy Technické správě komunikací hl. m. Prahy (dále jen „TSK“) v rámci správy a údržby Libeňského soumostí a zároveň žádost o dokument, kterým je tato zodpovědnost stanovena a též žádost o informaci, jaká správa a údržba a v jaké ceně byly od roku 1992 na soumostí provedeny


Odpověď:

Činnosti vykonávané při výkonu správy komunikačního majetku hlavního města Prahy nejsou vymezeny pro TSK v rámci jednotlivých jí spravovaných objektů, tedy ani zvlášť pro Libeňský most, nýbrž obecně ve Smlouvě o zajištění správy majetku uzavřené mezi hlavním městem Prahou a TSK. Její text spolu s 19 uzavřenými Dodatky byl žadateli zaslán.

Jelikož v souladu se zákonem o účetnictví neuchovává TSK hl. m. Prahy účetní doklady od r. 1992, jsou jí k dispozici informace o provedených opravách až od r. 2002. Od r. 2002 byla z prostředků přidělených na opravy z rozpočtu hl. m. Prahy prováděna na Libeňském mostě běžná provozní údržba a dále rovněž havarijní údržba spojená zejména s odstraňováním popovodňových škod. Za tuto dobu bylo na práce uvedeného druhu vynaloženo celkem 9 769 400,- Kč. Zároveň byly v této souvislosti zajišťovány průzkumné a diagnostické práce zaměřené na zjišťování stavu konstrukcí v celkové hodnotě 1 714 500.- Kč.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace, zda se na pozemcích  parc.č. 678/9 a parc.č. 680/1, k.ú. Štěrboholy, nachází těleso komunikace, označení této komunikace a uvedení vlastníka.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že uvedené pozemky eviduje TSK hl. m. Prahy jako pomocné silniční pozemky, na nichž se nachází těleso komunikace, které je součástí místní komunikace I. třídy.  Těleso komunikace je ve vlastnictví hlavního města Prahy a ve správě TSK hl. m. Prahy.

Žádost:

Žádost o informaci, zda TSK hl. m. Prahy instalovala balisety v ulici Marie Cibulkové, Praha 4,  mj. před domy č. or. 5, 9 a 11, a to v srpnu 2014. Pokud ano, pak kdy je instalovala a dále žadatel požádal o dokument, kterým byla tato instalace objednána.


Odpověď:

TSK hl. m. Prahy instalovala balisety v ulici Marie Cibulkové, Praha 4,  mj. před domy č. or. 5, 9 a 11, a to v srpnu 2014. Instalace proběhla na základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 4 ze dne 19. 9. 2013. Kopie byla v příloze zaslána žadateli, vč. situačního plánku dopravního řešení.

Žádost:

Žádost o poskytnutí dokumentu „Technická studie proveditelnosti zakrytí ulice Spořilovská“ z prosince 2015, vč. příloh.


Odpověď:

Žádost byla vyřízena a požadovaný dokument byl zaslán na přiloženém CD ve formátu pdf.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace, zda náš subjekt v roce 2015 spolupracoval se společnostmi  NEWTON Media, a.s. (IČ: 28168356), Anopress IT, a.s. (IČ:  26694484) či Bisnode Česká republika, a.s. (IČ: 63078201)? Pokud ano, žadatel požaduje poskytnutí kopie aktuálně platných smluv, popř. objednávek či faktur z roku 2015.


Odpověď:

TSK hl. m. Prahy neuzavřela v r. 2015 žádnou smlouvu s žádnou z výše uvedených společností, ani vůči nim nesměřovala objednávka či jim neproplácela žádnou fakturu.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace na následující dotazy:
a) Jak často se vypisuje výběrové řízení na trhy na Ládví? 
b) Kde je uveřejněna smlouva TSK s provozovateli?
c) Kde je oficiálně uveřejněna nabídka vítěze výběrového řízení?
d) Jaký je rozdíl mezi Pachtovní smlouvou pro rok 2016 a smlouvou z předchozího roku, tedy roku 2015. V čem je nová smlouva výhodnější pro obě strany?
 

Odpověď:

a) Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemní komunikace za účelem provozování farmářských trhů v lokalitě Burešova – KD Ládví byla vyhlášena jednou, a to ve dnech 3.2.2014 – 18. 2. 2014. Na základě této veřejné soutěže byla s jejím vítězem uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou pro účely farmářských a vánočních trhů do 23. 12. 2014. Na uzavření nájemních smluv na roky 2015 a 2016 výběrové řízení vypsáno nebylo, avšak byl na úřední desce vyvěšen záměr pronajmout část komunikace Burešova zájemci, který o tento prostor písemně projevil zájem za účelem konání trhů s tím, že občané mohou podávat písemné připomínky nejpozději do posledního dne zveřejnění. Pro období 13. 1. – 23. 12. 2015 byl tento záměr vyvěšen od 5. 11. 2014 do 20. 11. 2014, pro období 12. 1. – 30. 11. 2016 (út a pá) a 1. 12. – 23. 12. 2016 (po, st, čt, pá) byl záměr vyvěšen na úřední desce MHMP od 12. 11. 2015 do 27. 11. 2015. V ani jednom případě nebyla v daném termínu podána žádná připomínka či se nepřihlásil další zájemce.
 
b) Smlouvy, vč. této, jsou obecně uvedeny v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná na webových stránkách www.tsk-ptaha.cz a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.
 
c) Oznámení o pořadí nabídek zmiňované veřejné soutěže z r. 2014 bylo v souladu s jejími podmínkami uveřejněno na úřední desce na budově TSK hl. m. Prahy po dobu 15 dnů, přičemž prvním dnem zveřejnění bylo 5. 3. 2014.
 
d) Pro rok 2016 nebyla uzavřena pachtovní smlouva, nýbrž stejně jako pro r. 2015 nájemní smlouva, a to za obdobných podmínek jako v r. 2015. V letošním roce se farmářské trhy na základě nájemní smlouvy mají konat v pátek i v lednu (od jeho poloviny) a v únoru, na rozdíl od roku minulého. 
 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací k následujícím smlouvám:

•             údržba světelných signalizačních zařízení („SSZ“)

•             dodávka koordinačních kabelů („KK“), resp. realizace nových propojení KK

•             zajištění Oblastní dopravní řídící ústředny („ODŘÚ“)

Zda byly na plnění VZ skutečně dodány KK, resp. zda byla realizována nová propojení KK, v jakém rozsahu byly KK dodány, informace o počtech km reálně dodaných kabelů,/realizovaných nových propojení KK, informace o skutečně uhrazené ceně za 1 km a ceně celkově uhrazené za dodávku/nová propojení KK v Kč. Požadavek na předávací protokoly či jinou dokumentaci potvrzující či osvědčující dodání KK či realizaci propojení KK včetně příslušných faktur dokládajících finanční objem za toto plnění.

Poskytnutí kompletního seznamu SSZ, dílčích protokolů nebo jiných dokladů obsahujících informace, která SSZ byla předmětem

(i) údržby SSZ,

(ii) obnovy SSZ (včetně uvedení data poslední obnovy jednotlivých SSZ),

(iii) dodávky nových SSZ,

a to včetně informací ohledně (i) využití dynamického řízení v koordinaci (s proměnnou či pevných délkou cyklu) a s preferencí tramvají v rámci jednotlivých SSZ nebo (ii) úpravy režimu všech SSZ v důsledku změn dopravního režimu dle pokynů zadavatele (včetně informace, zda byla skutečně provedena dle pokynu zadavatele úprava režimu SSZ na preferenci MHD, popř. byla skutečně provedena jiná úprava).

Poskytnutí informace o konkrétních typech skutečně použitých SSZ včetně uvedení roku jejich obnovy a druhu vyměněného návěstidla, (ii) konkrétních typech skutečně použitých řadičů SSZ, které byly nahrazeny novými, a které byly dodány zadavateli, včetně uvedení jejich ceny, (III.) informace, zda byly skutečně dodány u jednotlivých SSZ výhradně klasické žárovky/nebo i světelný zdroj v provedení LED.

Poskytnutí kompletního seznamu, dílčích protokolů nebo jiných dokladů obsahujících informace ohledně oblastních dopravních řídících ústředen, které byly skutečně vyměněny za nové ODŘÚ (včetně uvedení data výměny jednotlivých ODŘÚ), anebo, které byly předmětem údržby provedené na základě poskytnuté smlouvy na plnění Veřejné zakázky?

Poskytnutí předávacích protokolů či jiných dokladů prokazujících dodání plnění, tj. dodání jednotlivých SSZ, ODŘÚ a KK, jež byly skutečně předmětem plnění Veřejné zakázky, včetně vystavených faktur a informací o skutečně uhrazených částkách zadavatelem.

Informace, zda byly od roku 2006 zadavateli poskytnuty jakékoliv dodávky či služby zahrnující plnění obdobné předmětu plnění dle výše uvedené Veřejné zakázky (dále jen jako„Další služby“). V případě, že ano, zda byla zadána jakákoliv veřejná zakázka, jejímž předmětem bylo poptání dalších služeb, zda byly uzavřeny jakékoliv dodatky ke smlouvě na plnění Veřejné zakázky nebo jiné dohody týkající se zajištění dodávek dalších služeb (včetně například objednávek apod.), zda se realizovalo za tímto účelem jednací řízení bez uveřejnění či byl využit postup mimo režim ZVZ?

V takovém případě poskytnutí uzavřených smluv a dokladů o výši uhrazených plateb dle nich. Informace, z nichž by bylo zřejmé, jaké další služby byla poskytnuty, a to včetně uvedení data poskytnutí tohoto plnění, podrobné specifikace předmětu plnění a ceny zaplacené za toto plnění?

Předložení detailního soupisu provedených prací dle Dodatku č. 7 k dříve poskytnuté smlouvě, vč. všech podkladů dodaných objednateli dle tohoto dodatku.


Odpověď:

Žadateli byly dodány elektronicky podklady dle Dodatku č. 7 a ve zbytku byl odkázán ve smyslu ust. §4a odst. 3. InfZ na nahlédnutí do dokumentů obsahujících požadované informace v souladu s ust. §4a odst. 2d InfZ.

Žádost:

Žádost o elektronické zaslání aktuálně platné Smlouvy o zajištění správy majetku mezi hlavním městem Praha a TSK hl. m. Prahy včetně všech dodatků a případných příloh.


Odpověď:

Žadateli byla zaslána Smlouva o zajištění správy majetku mezi hlavním městem Praha a TSK hl. m. Prahy včetně všech jejích 19 dodatků.

Žádost:

Žádost o elektronické zaslání těch materiálů, které jsou dostupné v elektronické podobě a týkají se projektové dokumentace (tj. zejména technické zprávy) zpracované pro žádost o stavební povolení Libeňského mostu, které bylo vydáno v roce 2009.


Odpověď:

Žadateli byla požadovaná projektová dokumentace poskytnuta v elektronické podobě.

Žádost:

Žádost  o elektronické zaslání projektové dokumentace, která byla zpracována v roce 2010 na zadání TSK a.s. firmou Pragoprojekt na rekonstrukci Libeňského mostu v jeho současné šíři.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že požadovaná projektová dokumentace je z r. 2009 a nachází se na TSK hl. m. Prahy pouze v tištěné podobě, a to v počtu 1 ks.

Ve smyslu ust. §4a zákona je informace podávána v podobě, v jaké je žádána a pokud je to možné, v elektronické podobě. Jelikož však jakožto povinný subjekt informaci v elektronické podobě TSK hl. m. Prahy nevlastní, žadatel byl odkázán na možnost nahlédnutí do dokumentu obsahujícího požadovanou informaci, což je forma poskytnutí informace ve smyslu ust. § 4a odst. 2 písm.d) InfZ, a to prostřednictvím příslušného zaměstnance TSK hl. m. Prahy.

Žádost:

Žádost o elektronické zaslání rozhodnutí, na základě kterého byla na Libeňském mostě navíc přidělána řada ocelových stožárů pro veřejné osvětlení za původními betonovými kandelábry. Dále žádost o elektronické zaslání podkladů, které k takovému rozhodnutí vedly, tj. podkladový dokument k takovému rozhodnutí (např. měření dokládající nedostatečné osvětlení atd.)


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že z pozice správců majetku ve vlastnictví HMP spravuje TSK hl. m. Prahy pouze majetek svěřený jí do správy. Smlouvy o zajišťování správy majetku neobsahuje žádná ustanovení o správě veřejného osvětlení pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství na území hl. m. Prahy.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace „o stavu přípravy všech připravovaných akcí v kategorii obnov SSZ na komunikační síti ve správě TSK, včetně uvedeného předpokládaného termínu realizace těchto obnov“


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Žadatel podal dne 16. 12. 2015 proti uvedené odpovědi stížnost na postup povinného subjektu.

Na základě této stížnosti vydala TSK hl. m. Prahy v zákonné lhůtě dne 18. 12. 2015 jako povinný subjekt „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“, kde byla žádost odmítnuta s odkazem na ust. § 2 odst. 4 InfZ., neboť jde o budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Předpokládané termíny realizace oprav všech připravovaných akcí v kategorii obnov SSZ nejsou dosud známy, záleží např. na dokončení přípravy projektových dokumentací, souhlasu dotčených orgánů státní správy či přidělení finančních prostředků, jde tudíž o budoucí rozhodnutí ve smyslu InfZ, která nejsou dnes známa. TSK hl. m. Prahy informovala žadatele mj. o tom, že žádá informaci o stavu přípravy všech připravovaných akcí v kategorii obnov SSZ na komunikační síti ve správě TSK a jde tedy o vytvoření jakéhosi seznamu či přehledu určitých informací, který není povinným subjektem veden. Stav připravovaných akcí se průběžně vyvíjí a tento seznam či přehled by vytvářel celek skládající se z neustále se měnících částí již v rámci přípravy takového seznamu.

Žádost:

Žádost o elektronické zaslaní všech zápisů z kontrolních dnů konaných v rámci smlouvy o dílo uzavřené s Kloknerovým ústavem ve věci posudku na Libeňský most.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že jeho žádosti není možno vyhovět, neboť dle informace od příslušných zaměstnanců organizace zápisy z kontrolních dnů u této akce nejsou a nebyly pořizovány. Kontrolní dny k uvedené akci byly svolávány pouze k průběhu jejího řešení, a to za účelem dodatečného předání všech maximálně dostupných podkladů zhotoviteli.

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací: 1) V jaké cenové výši zadalo TSK Kloknerovu ústavu zpracování posudku na Libeňský most, 2) Jaké je přesné zadání tohoto posudku? Dle zák. č. 106 prosím o elektronické zaslání smlouvy mezi TSK a Kloknerovým ústavem, 3) Kdo tvoří tým, který se podílí na celé problematice okolo Libeňského mostu? Tedy kdo má jaké úkoly ze strany TSK. S kým TSK spolupracuje z institutu IPR a s kým z Kloknerova ústavu?, 4) Do kdy má být posudek Kloknerova ústavu vypracován?, 5) Co je přesně cílem znaleckého posouzení?, 6) Obdržel již TSK nějaké dílčí výsledky v rámci posudku na Libeňský most? Ať již od Kloknerova ústavu či IPR či jiné instituce? 
 

Odpověď:

Žadateli byla poskytnuta požadovaná kopie smlouvy v elektronické podobě, přičemž z většiny článků smlouvy vyplynuly zároveň odpovědi na požadované informace. Pokud jde o otázku č. 3., resp. její část, která se týká spolupráce s institutem IPR, spolupráci nelze takto jmenovitě specifikovat, spolupráce je vždy s příslušným pracovníkem podle konkrétní řešené problematiky. K otázce č. 6. bylo konstatováno, že TSK hl. m. Prahy žádné dílčí výsledky dosud neobdržela, dílo bude předáno až jako celek v termínu dle smlouvy o dílo.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací k následujícím smlouvám:

·         údržba světelných signalizačních zařízení („SSZ“)

·         dodávka koordinačních kabelů („KK“), resp. realizace nových propojení KK

·         zajištění Oblastní dopravní řídící ústředny („ODŘÚ“)

Zda byly na plnění VZ dodány KK, resp. zda byla realizovaná  nová propojení KK a v jakém rozsahu včetně informace o sjednané a skutečně uhrazené ceně za 1 km a ceně celkově zaplacené za dodávku/nová propojení KK v Kč. Požadavek na předávací protokoly či jinou dokumentaci potvrzující či osvědčující dodání KK či realizaci propojení KK včetně příslušných faktur dokládajících finanční objem za toto plnění.

Poskytnutí kompletního seznamu SSZ, která byla předmětem

(i) údržby SSZ,

(ii) obnovy SSZ (včetně uvedení data poslední obnovy jednotlivých SSZ),

(iii) dodávky nových SSZ,

a to včetně informací ohledně (i) využití dynamického řízení v koordinaci (s proměnnou či pevných délkou cyklu) a s preferencí tramvají v rámci jednotlivých SSZ nebo (ii) úpravy režimu všech SSZ v důsledku změn dopravního režimu dle pokynů zadavatele (včetně informace, zda byla skutečně provedena dle pokynu zadavatele úprava režimu SSZ na preferenci MHD, popř. byla skutečně provedena jiná úprava).

Poskytnutí informace o konkrétních typech skutečně použitých SSZ včetně uvedení roku jejich obnovy a druhu vyměněného návěstidla, (ii) konkrétních typech skutečně použitých řadičů SSZ, které byly nahrazeny novými, a které byly dodány zadavateli, včetně uvedení jejich ceny, (III.) informace, zda byly skutečně dodány u jednotlivých SSZ výhradně klasické žárovky/nebo i světelný zdroj v provedení LED.

Poskytnutí kompletního seznamu oblastních dopravních řídících ústředen, které byly skutečně vyměněny za nové ODŘÚ (včetně uvedení data výměny jednotlivých ODŘÚ),  anebo, které byly předmětem údržby provedené na základě poskytnuté smlouvy na plnění Veřejné zakázky?

Poskytnutí úplného znění smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Poskytnutí předávacích protokolů či jiných dokladů prokazujících dodání plnění, tj. dodání jednotlivých SSZ, ODŘÚ a KK, jež byly skutečně předmětem plnění Veřejné zakázky, včetně vystavených faktur a informací o skutečně uhrazených částkách zadavatelem.

Informace, zda byly od roku 2006 zadavateli poskytnuty jakékoliv dodávky či služby zahrnující plnění obdobné předmětu plnění dle výše uvedené Veřejné zakázky (dále jen jako„Další služby“)?

V případě, že ano, zda existuje seznam, jak byly tyto dodávky či služby poptány, tj.na základě jakých právních titulů se tak stalo, zejména zda byla zadána jakákoliv veřejná zakázka, jejímž předmětem bylo poptání dalších služeb, uzavření jakýchkoliv dodatků ke smlouvě na plnění Veřejné zakázky nebo jiné ujednání týkající se dodávek dalších služeb (včetně například objednávek apod.), zda se realizovalo za tímto účelem jednací řízení bez uveřejnění či byl využit postup mimo režim ZVZ?

Pokud byly obdobně smlouvy uzavřeny, existují vytříděné, vč. veškerých příloh a případných dodatků nebo by bylo nutné je vyhledávat z větších celků?

Poskytnutí kompletního seznamu dalších služeb, jež byly poskytnuty zadavateli mimo režim smlouvy na plnění Veřejné zakázky, a to včetně uvedení data poskytnutí tohoto plnění, podrobné specifikace předmětu plnění a ceny zaplacené za toto plnění?


Odpověď:

K této žádosti TSK hl. m. Prahy jakožto povinný subjekt nejprve sdělil žadateli, že ve smyslu ustanovení § 14 odst. 7 písm. b) InfZ prodlužuje lhůtu pro poskytnutí informací o 10 dní z důvodu vyhledání a sběru objemného množství informací. Dále dopisem ze dne 23. 11. 2015, zn. D 13511231 sdělila žadateli, že si dotčené informace může vyhledat na pracovišti povinného subjektu, oddělení provozu telematických systémů, neboť jde o časově velmi náročný proces. Zároveň zaslal žadateli v elektronické podobě požadovanou smlouvu.

Žadatel podal dne 8. 12. 2015 proti uvedené odpovědi stížnost na postup povinného subjektu a zároveň opakovanou žádost o podání informace.

Na základě této stížnosti vydala TSK hl. m. Prahy v zákonné lhůtě dne 14. 12. 2015 jako povinný subjekt

a) rozhodnutí o odmítnutí žádosti – kde byla částečně žádost odmítnuta s odkazem na ust. § 2 odst. 4 InfZ. tam, kde šlo vytváření nových informací

b) poskytnutí informace dle obou žádostí – kdy byly žadateli dodány veškeré kopie Dodatků smlouvy, požadované v doplněné opakované žádosti,  a zároveň byl odkázán ve smyslu ust. §4a odst. 2. na nahlédnutí do dokumentu obsahujícího požadovanou informaci

c) požadovaný záznam o vyřízení žádosti

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace ohledně způsobu zajištění dodávek posypové soli pro zimní sezónu 2015/2016 a za jakou cenu, v jakém množství, od jakých osob a na základě jakých právních titulů byly nákupy realizovány v období od 1/05/2014 a jak byly uvedené osoby vybrány.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že: 1) Technická správa komunikací hl. m. Prahy (dále jen TSK) má z uplynulých zimních období vzhledem k průběhu meteorologické situace dostatečnou zásobu posypové soli (NaCl) pro zimní sezónu 2015/2016, a to z nákupu uskutečněného ještě za doby trvání předchozí smlouvy. 2) TSK v období od 1.5.2014 až dosud nerealizovala žádný nákup posypové soli (NaCl).

Žádost:

Žádost o poskytnutí dokumentu, týkajícího se rozšíření Libeňského mostu.


Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty dokumenty, dostupné TSK hl. m. Prahy, v elektronické podobě.

Žádost:

Žádost o poskytnutí kopie dokumentace, týkající se záboru ulice Za Vackovem mezi ulicemi Mezi Domky a Pod Jarovem, který probíhá od začátku srpna.


Odpověď:

Kopie požadovaných dokumentů byly žadateli zaslány elektronicky.

Žádost:

Žádost o poskytnutí kopie části dokumentace, týkající se rekonstrukce Libeňského mostu.


Odpověď:

Žadateli byl poskytnut požadovaný dokument v elektronické podobě.

Žádost:

Žádost o sdělení počtu námitek proti zadávacím podmínkám a osobách, které tyto námitky podaly a dále o texty jednotlivých podání, jejichž obsahem jsou námitky proti zadávacím podmínkám ke dni 28. 7. 2015 u následujících veřejných zakázek vyhlášených TSK hl. m. Prahy:

 1. Modifikace technologie řízených křižovatek ta účelem zvýšení bezpečnosti dopravy
 2. Doplnění a úprava infrastruktury systému řízení městského silničního provozu
 3. Modernizace technologického zařízení v Těšnovském tunelu
 4. Doplnění sběru dopravních informací pro řízení dopravy
 5. Modifikace režimu řízení městského silničního provozu z nadřízené úrovně včetně rozšíření preference veřejné hromadné dopravy osob

Odpověď:

Kopie požadovaných dokumentů byly žadateli zaslány elektronicky.

Žádost:

Žádost o informaci ohledně škod vzniklých fyzickým nebo právnickým osobám v důsledku stavu chodníku na ulici Hybernská a U Bulhara v období let 2010 – 2015 a zda v té souvislosti byla uplatňována odpovědnost podle zákona č. 13/1997 Sb.,v platném znění, nebo podle zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění či zákona č. 89/2012 sB.


Odpověď:

V evidovaných případech poskytnutých náhrad škod fyzickým nebo právnickým osobám z pojištění odpovědnosti TSK hl. m. Prahy, nebyl nalezen žádný případ náhrad škod ani na majetku, ani na zdraví v důsledku závad ve schůdnosti chodníků v ulici Hybernské a U Bulhara, který by byl v letech 2010 – 2015 uplatněn u TSK hl. m. Prahy. Dle sdělení oblastní správy je v ulici Hybernská a U Bulhara vyhovující stavební  i dopravně technický stav chodníků. Na základě požadavku od občanů zajišťuje průběžné drobné opravy v povrchu těchto chodníků pro zlepšení jejich schůdnosti Úřad MČ Praha 1. Na naši organizaci nebyl uplatněn u předmětných chodníků žádný podnět na rekonstrukce ani na větší opravy.

Žádost:

Žádost o poskytnutí kopie veškerých podaných námitek dodavatelů a všech zadavatelem učiněných rozhodnutí o podaných námitkách souvisejících se zadávacími řízeními:

 1. Modifikace technologie řízených křižovatek ta účelem zvýšení bezpečnosti dopravy
 2. Doplnění a úprava infrastruktury systému řízení městského silničního provozu
 3. Modernizace technologického zařízení v Těšnovském tunelu
 4. Doplnění sběru dopravních informací pro řízení dopravy
 5. Modifikace režimu řízení městského silničního provozu z nadřízené úrovně včetně rozšíření preference veřejné hromadné dopravy osob

Odpověď:

Kopie požadovaných dokumentů byly žadateli zaslány elektronicky.

Žádost:

Žádost o podání informací k budoucímu místnímu šetření v domě na adrese Čs. Armády 368/5, Praha 6


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že ve smyslu ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/19990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

TSK hl. m. Prahy není správním úřadem a nemá žádné rozhodovací pravomoci. Nemůže se z vlastní vůle podílet z provozních prostředků na údržbě a opravě místních komunikací na zamezení pronikání vlhkosti do domu čp. 368. Zřízení izolace činžovního domu přísluší vlastníkovi.

V rámci investiční akce je TSK hl. m. Prahy schopna zajistit obnovu asfaltového chodníku (byl nahrazen mozaikou), pokud to bude odborem památkové péče MHMP nařízeno a naší organizaci přiděleny finanční prostředky z rozpočtu města.

Žádost:

Žádost o sdělení, zdali TSK hl. m. Prahy uzavřela smlouvu ohledně vybudování a umístění parkovacích návštěvnických míst pro bytový dům Tulipa Rokytka, Ocelářská 949, Praha 9.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že k oběma etapám výstavby byl v rámci technického stanoviska přiložen návrh majetko-právního řešení, kde se zmiňoval do budoucna uvažovaný pronájem komunikace, který by měl stanovit konkrétní  podmínky. K dnešnímu dni nebyla taková smlouva uzavřena.

Žádost:

Žádost týkající se správy tunelů ve vlastnictví hl. m. Prahy ve správě TSK hl. m. Prahy.


Odpověď:

K otázce č.1. TSK hl. m. Prahy spravovala v uplynulých pěti letech Strahovský tunel a tunel Mrázovka. Ostatní spravované tunely jsou kratší než 500 metrů.

K otázce č.2. Z pozice správců tunelů nejsme oprávněni měřit ani zaznamenávat rychlosti projíždějících vozidel. Výstupy z monitoringu/měření rychlosti ovládá policie.

K otázce č.3. Výstavbu tunelů zajišťoval Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy a tudíž není dodavatel zařízení naší organizaci znám. Výrobce monitoringu/měření rychlosti je u obou tunelů společnost CAMEA, spol. s r.o.

K otázce č.4. Údržba zařízení monitoringu/měření rychlosti probíhá u obou tunelů dle servisní smlouvy na tato zařízení zpravidla 1x za měsíc při odstávce tunelů, která je podmíněná schválením Silničního správního úřadu.

K otázce č.5. Ověření měřidel u obou tunelů je prováděno Českým metrologickým institutem. Pro úsekové rychloměry je platnost ověření jeden rok.

K otázce č.7. Naše organizace zajišťuje všechny práce na monitoringu/měření rychlosti prostřednictvím dodavatele společnosti CAMEA, spol. s r.o. Naší organizaci nejsou známa jména zaměstnanců společnosti či jména pracovníků, kteří se podílí na provádění prací.

K otázce č.8. Komplex tunelů BLANKA není ve správě naší organizace.

K otázce č.9. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Žádost:

Žádost o sdělení, jaký je plán – harmonogram rekonstrukce chodníků na území MČ Praha 2, pokud se na něm TSK podílí


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že dle předaných podkladů z oddělení technického plánu TSK hl. m. Prahy byl poskytnut příspěvek MČ Praha 2 v loňském roce ve výši 11 386 800,- Kč, vč. 5 386 800,- Kč, které byly převedeny z roku 2013 do roku 2014. Příspěvek TSK poskytnut nebyl. Celkem bylo v r. 2014 z poskytnutých finančních prostředků prostavěno 8 257 337,10 Kč.

Z této částky byly realizovány níže uvedené chodníky:

 • Mánesova č.p. 25 – 31, úsek Anny Letenské – Blanická
 • Mánesova č.p. 36 – 50, úsek Budečská – Blanická (částečná realizace s dokončením v roce 2015)
 • Mánesova č.p. 52 – 62, úsek Budečská – Třebízského
 • Šumavská č.p. 11 – 17, úsek Moravská – Lužická
 • Slavíková č.p. 25 – 29, úsek Na Švihance - Vozová

Dále probíhala projektová příprava u akce Polská č.p. 1 – 7, úsek Chopinova – Čerchovská. Zbývající finanční prostředky ve výši 3 129 462, 90 Kč byly převedeny do letošního roku a budou použity na realizaci chodníků, kde byla uzavřena smlouva se zhotovitelem a na úhradu projektové přípravy (po uzavření nové Smlouvy či dodatku ke stávající Smlouvě s MČ).

Rok 2015:

Co se týká finančního příspěvku MČ Praha 2, nebyla zatím s MČ Praha 2 uzavřena (ani v návrhu) Smlouva o zajištění realizace a financování akcí, takže výše příspěvku MČ Praha 2 pro letošní rok zatím není známa. TSK disponuje pouze převedenými finančními prostředky z MČ z minulého roku ve výši 3 129 462, 90 Kč. V přiděleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2015 byly na celý Chodníkový program přiděleny finanční prostředky ve výši 10,0 mil. Kč. Jedná se o prostředky HMP, které doposud nebyly rozděleny na jednotlivé MČ.

Žadateli byl rovněž zaslán seznam akcí v roce 2015 na dofinancování, tj. Polská (úsek Chopinova –Čerchovská 1-7), Mánesova (úsek Budečská – Blanická 36 – 50), Máchova (úsek Americká – Varšavská), Podskalská (úsek Trojická – Na Poříčním právu)

Žádost:

Žádost o poskytnutí uživatelských a technických manuálů ke všem typům kamer s kamerových systémů provozovaných TSK hl. m. Prahy.


Odpověď:

Žadateli byl poskytnut datový list kamer využívaných v systému pro vysokorychlostní vážení vozidel WIM. U ostatních kamer bylo žadateli sděleno, že tyto TSK hl. m. Prahy neovládá a proto k nim nevlastní žádné uživatelské ani technické manuály.

Žádost:

Žádost o poskytnutí kopie pasportu místních komunikací pro k.ú. Hloubětín a kopie pasportu dopravního značení pro k.ú. Hloubětín.


Odpověď:

Žadateli byla poskytnuta kopie požadovaných dokumentů.

Žádost:

Žádost o poskytnutí ověřovací studie protihlukových opatření v ulici Spořilovská


Odpověď:

Žadateli byl dokument poskytnut na přiloženém CD ve formátu pdf.

Žádost:

Žádost o poskytnutí dokumentace ve věci „obnovy chodníku komunikace Bořivojova“


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno následující: dokumentace k připravovanému záměru obnovy chodníků komunikace Bořivojova nemůže být poskytnuta z těchto důvodů:

 • dokumentace není v současnosti TSK k dispozici, je teprve ve stadiu přípravy,
 • po jejím vyhotovení a předání objednateli bude nutno postupovat ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

Poskytování dokumentace bude vyplývat z podmínek zadávacího řízení v rámci nediskriminačního rovného přístupu k uchazečům dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

 • do okamžiku rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího uchazeče jde tak o informaci vzniklou při přípravě rozhodnutí, jejíž poskytnutí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, je omezeno ve smyslu ust. § 11 tohoto zákona.

Žádost:

Žádost o poskytnutí studie „Zahloubení a vedení ulice V Holešovičkách“


Odpověď:

Žadateli byl dokument poskytnut na přiloženém CD ve formátu pdf.

Žádost:

Žádost o poskytnutí studie „Zkapacitnění ulice Povltavská“


Odpověď:

Žadateli byl dokument poskytnut na přiloženém CD ve formátu pdf.

Žádost:

Žádost o poskytnutí studie „Etapové vedení Městského okruhu v trase tzv. Průmyslového polookruhu“


Odpověď:

Žadateli byl dokument poskytnut na přiloženém CD ve formátu pdf.

Žádost:

1.   Žádost o poskytnutí dokumentu „Možnosti řešení organizace dopravy na komunikační síti hl. m. Prahy v souvislosti se zahájením provozu tunelového komplexu Blanka“.


Odpověď:

Žadateli byl dokument poskytnut na přiloženém CD ve formátu pdf.

Žádost:

Žádost o poskytnutí dokumentu „Možnosti úpravy organizace dopravy v hl. městě Praze k zahájení tunelového komplexu Blanka“


Odpověď:

Žadateli byl dokument poskytnut na přiloženém CD ve formátu pdf.

Žádost:

Žádost o poskytnutí dokumentu „Posouzení možnosti zklidnění pravobřežní komunikace v úseku Smetanovo nábřeží – ulice Křižovnická“


Odpověď:

Žadateli byl dokument poskytnut na přiloženém CD ve formátu pdf.

Žádost:

Žádost o poskytnutí dokumentu „Analýza dopravních vztahů pro studii tunelu pod Křižovnickým náměstím“ ze srpna 2009, včetně všech příloh.


Odpověď:

Bylo konstatováno, že žádost nemůže být ze strany TSK hl. m. Prahy splněna, neboť TSK hl. m. Prahy uvedenou studii zpracovávala na základě objednávky pro společnost Satra, s.r.o., které po jejím vyhotovení tuto studii předala a není tak v její právní dispozici. V případě požadavku na poskytnutí této studie je tedy nutné se obrátit přímo na objednatele.

Žádost:

Žádost týkající se dodávek posypové soli.


Odpověď:

Na základě předchozí veřejné zakázky nakoupila TSK hl. m. Prahyv průběhu měsíce dubna 2014 zásobu posypové soli a roztoku Na Cl za výhodnější letní ceny pro ZÚK 2014/2015. Vzhledem k průběhu meteorologické situace v posledních dvou zimních obdobích nebylo nutné v průběhu ZÚK 2014/2015 obstarávat další posypovou sůl.  V období od 1. 5. 2014 až do současné doby nebyly od žádných osob realizovány další nákupy posypové soli a roztoku NaCl.

Žádost:

Žádost ohledně fungování oddělení informačních technologií TSK.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že uvedené odd. má 4 interní pracovníky a žádného externího s pracovní dobou dle zákoníku práce, případně dle potřeby více. Druh zvolené soutěže se řídí vždy zákonem o veřejných zakázkách, aktuálně platným, a předpokládanou výší dané zakázky. Proplácení faktur probíhá na základě oprávněnosti předložené faktury – existující objednávka či smlouva, na jejímž základě dodavatel fakturuje vykonanou službu či dodané zboží, případně předávací či akceptační protokol. Za kontrolu jsou zodpovědní pracovníci příslušného oddělení a účtárna. Interní audity jsou konány dvakrát do roka a navíc jen pokud vznikne důvod z vnějšího podnětu. K eventuálně zjištěným závadám jsou přijímána adekvátní opatření. Žadateli byly dále poskytnuty podklady v podobě písemností ohledně rozpočtu, proplácených faktur a interních pravomocí vedoucích pracovníků.

Žádost:

Žádost o poskytnutí nájemní smlouvy, týkající se pronájmu prostoru před budovou na adrese Národní 41 pro účely umístění pevného stánku s občerstvením.


Odpověď:

Žadateli byla poskytnuta kopie požadované nájemní smlouvy.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací o komunikaci – chodníku na pozemku parc.č. 4185, k.ú. Vinohrady, který je v havarijním stavu.


Odpověď:

TSK hl. m. Prahy není z pozice správce komunikací oprávněna vydávat jakákoliv povolení k provedení stavebních prací na této komunikaci. Nájemní smlouva byla uzavřena na část komunikace Americká za nájemné v celkové výši 49 250,- Kč se společností LAAX Development, a.s. od 18. 3. 2011 do 30. 9. 2011 a se společností ROUDR s.r.o. od 21. 9. 2011 do 15. 12. 2011 za nájemné ve výši 7 644,- Kč. Vydání povolení zvláštního užívání komunikace silničním správním úřadem byla podmínkou pro nabytí účinnosti obou nájemních smluv. TSK hl. m. Prahy není oprávněna udělovat sankce v případě, kdyby byl chodník užíván neoprávněně, tedy pokud by silniční správní úřad nepovolil zvláštní užívání chodníku. Ke dni skončení nájmu je nájemce povinen uvést předmět nájmu do stavu, v jakém mu byl předán. Za bezpečnost a ochranu osob odpovídá po dobu nájmu nájemce a též odpovídá za uvedení předmětu nájmu do stavu, v jakém mu byl předán.
Byla provedena provizorní úprava chodníku před objektem Americká 32 spočívající v dosypání štěrku a zakrytí 10 cm vrstvou betonu tak, aby byla komunikace vyrovnána do původní výše.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace, zda mají nyní používané živičné krátké příčné prahy certifikaci a posouzení shody dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.


Odpověď:

Žadateli byla podána informace, že u některých zpomalovacích prahů došlo k náhradě montovaných dílů povolených k užívání MD za konstrukci pevného prahu, což se osvědčilo vzhledem k ekonomičtějšímu provozu a trvanlivosti místo opakovaných výměn poškozených prvků. Policie ČR a správní úřady o této změně ví a je tolerována. Zpomalovací prahy instaluje TSK hl. m. Prahy z pozice správců komunikací, jejich součástí a příslušenství na základě rozhodnutí  - stanovení příslušných silničních správních úřadů.

Žádost:

Dotaz na výši platů a odměn členů představenstva, dozorčí rady, generálního ředitele a ředitelů divizí 1 a 2 společnosti TSK, a.s.


Odpověď:

Bylo konstatováno, že obsah žádosti nespadá do působnosti příspěvkové organizace TSK hl. m. Prahy a žadatel byl odkázán zaměstnance či orgány akciové společnosti.