Technická správa komunikací hl. m. Prahy - aktuálně 2015-11-15T07:15:49Z Lišková Barbora ea27ad26-747b-4ce4-a24f-2f32384db04e Rekonstrukci Nuselského mostu zakončí výstava o jeho historii ee6c1ddc-eba4-4276-961f-41205273faf7 2017-11-15T11:41:43Z Nuselský most překonává již 45 let Nuselské údolí a spojuje Pankrác s Karlovem a středem města. Je součástí severojižní magistrály s průjezdem průměrně 70 tisíc automobilů denně. V roce 2000 získal Nuselský most ocenění Stavba století v kategorii Dopravní stavby, ale v posledních několika letech si jej řidiči, a nejen řidiči, spojují spíše s jeho generální opravou a  dopravními omezeními s ní souvisejícími, které probíhají na mostě a pod mostem již pátým rokem. V rámci opravy proběhla kompletní výměna mostního svršku a sanace betonových ploch nosné konstrukce a spodní stavby. Generální oprava mostu bude stylově zakončena výstavou NUSELSKÝ MOST VČERA A DNES.

Kde: Muzeum Policie ČR, Ke Karlovu 453/1, Praha 2
Kdy: pro veřejnost od 14. listopadu 2017 do 28. února 2018, každý den od 10.00 do 17.00 hod (mimo pondělí a vánoční prázdniny).

Výstava je nově instalována do prostor Muzea Policie České republiky, zapůjčilo ji Národní technické muzeum a představuje textem i obrazem historii myšlenky přemostění Nuselského údolí, spojené s řešením dopravy v rostoucí metropoli. Vyčerpávající přehled několika architektonických soutěží i výsledný návrh kolektivu autorů z PÚDISu. Dále přehledným způsobem shrnuje podstatné okamžiky navrhování a provádění této výjimečně náročné stavby, včetně známé zátěžové zkoušky s pomocí 66 tanků. Další část výstavy pak představuje zrod konceptu a autentické rozhovory s autory architektonického a technického řešení mostu.  V neposlední řadě pak v krátkosti mapuje rozsáhlou opravu provedenou mezi lety 2011 - 2017.

Něco k rekonstrukci mostu:
Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Zhotovitel: Sdružení „DSP – SMP Nuselský most“ /spolupráce stavební skupiny STRABAG a SMP CZ (VINCI)
Období realizace stavby: 11/2012 – 12/2017
Cena: 288 mil. Kč

TERMÍN ZPROVOZNĚNÍ pro veškerou dopravu: 16. listopadu 2017
TERMÍN DOKONČENÍ PRACÍ: 15. prosince 2017

Diagnostickými průzkumy provedenými do roku 2010 byla zjištěna celá řada závad. Zásadním problémem provozovaného mostu bylo zatékání srážkové vody do tubusu nosné konstrukce v místech dilatačních a pracovních spár. Srážková voda vnikala do prostorů s elektroinstalací metra a ohrožovala jeho provoz. Další kritickou závadou byla nefunkční hydroizolace chodníkových částí nosné konstrukce. Zde přes spáry chodníkových panelů docházelo k zatékání vody na trámové konzoly nosné konstrukce a následovala degradace betonu a hloubková koroze betonářské výztuže.   Zjištěné poruchy významně ovlivňovaly životnost mostu, proto bylo v roce 2010 rozhodnuto provést kompletní rekonstrukci celého mostního objektu.
Generální oprava Nuselského mostu byla zahájena v roce 2011 menší etapou řešící výměnu nefunkčních dilatačních závěrů. Stávající kobercové mostní závěry, byly v prázdninových měsících nahrazeny novými ocelovými lamelového typu.  Touto výměnou byla odstraněna kritická závada související se zatékáním srážkové vody do prostoru tubusu nosné konstrukce a následně ohrožující provoz metra.

Následuje hlavní část opravy mostu, která byla rozdělena na čtyři zásadní etapy výstavby. Základní podmínkou jednotlivých etap bylo zachování dvou jízdních pruhů pro jednotlivé jízdní směry a zajištění pěšího a cyklistického provozu vždy po jedné chodníkové římse.

První etapa rekonstrukce proběhla v roce 2013 a byla časově omezena pouze na prázdninové měsíce. Po demolici středové římsy následovala sanace horní plochy mostovky, pokládka nových hydroizolačních vrstev nosné konstrukce a betonáž římsy s následným osazením zádržného systému a nových stožárů veřejného osvětlení. V roce 2014 následovala realizace druhé etapy a byla realizována kompletní výměna vozovkového souvrství včetně sanace mostovky a pokládky nové hydroizolace v rychlém a středním pruhu v obou jízdních směrech.

Největší rozsah oprav Nuselského mostu byl naplánován do třetí etapy rekonstrukce, která byla zahájena v březnu roku 2015 a probíhala do července roku 2016. V rámci této etapy probíhala sanace povrchů betonových konstrukcí spodní stavby, kterou tvoří dvě krajní masivní opěry a čtyři středové pilíře dosahující výšky 40,0 m. Technicky nejnáročnější stavební částí této a čtvrté etapy ale byla oprava chodníkové římsy a současná sanace betonového povrchu nosné konstrukce. Pro realizaci byly navrženy zavěšené posuvné pracovní lávky.
Čtvrtá etapa rekonstrukce započala v srpnu roku 2016, převedením pěší a cyklistické dopravy na již dokončenou chodníkovou římsu ve směru do centra. Následovala oprava zbývající části nosné konstrukce.

Pro realizaci opravy nosné konstrukce byly zhotovitelem nasazeny tři velké, samostatně fungující pracovní lávky. Jednotlivé lávky o délce 30,0m s pracovním taktem 24,0m byly zavěšeny pod konzoly nosné konstrukce a umožňovaly opravu chodníkové římsy a bok nosné konstrukce. Pro potřebu opravy spodní desky tubusu nosné konstrukce pak byla na dvě velké lávky umístěné pod protilehlé konzoly zavěšena další malá pojezdová lávka. Malá lávka po opravě každého pole musela být demontována a přemístěna do pole následujícího. Koncepce velkých lávek umožňovala průjezd kolem pilířů do dalšího pole pouze za podmínky sklopení pracovních plošin. Montáž a demontáž lávek probíhala z parku Folimanka a v Čiklově ulice.  

Zajímavá čísla:
Rozměry nosné konstrukce: délka 483,5 m   šířka 26,54 m   výška 6,4 m
Rozpětí jednotlivých polí : 68,5 m + 3 x 115,5 m + 68,5 m
Celková hmotnost jedné velké lávky: 60 tun /
Celková hmotnost dvou velkých lávek spojených malou lávkou: 140 tun
Celková plocha sanovaných ploch: 41.682 m2 / Tlak vodního paprsku při tryskání: 2.000 bar

 

]]>
Informace o dopravních opatřeních v Dubči 851022bc-69a0-4a94-a174-6c40c33d3735 2017-11-10T04:55:26Z Od 13. listopadu do 3. prosince 2017 budou uzavřeny z důvodu oprav v městské části Praha-Dubeč tyto komunikace: náměstí U Lípy Svobody a Ke křížkám (průjezd Dubeč – Běchovice II – Českobrodská). Uzavřeny budou podle postupu prací, které budou probíhat ve dvou etapách.
 
1.               etapa: 13. – 19. 11. - U Lípy svobody a Ke křížkám (úsek nám. U Lípy svobody – Ke korunce) 
2.               etapa:  20. 11. – 3. 12. - Ke křížkám (k ul. Na korunce)
 
Objízdné trasy pro automobilovou dopravu budou v obou směrech vedeny po těchto komunikacích:
1.               Starodubečská, V křížkách, Slatiny, K lesíku, Nedokončená, Českobrodská.
2.               Starodubečská, Netlucká, Ke kolodějskému zámku, K Dubči, K Běchovicům, 
                  Do panenek, Českobrodská
 
Zároveň dojde k dočasné změně tras a zastávek autobusové linky č. 240, podrobné informace naleznou cestující na zastávkách uvedené linky.
 
Investorem této stavební akce je TSK hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem 1. etapy spol. EUROVIA CS, a. s., 2. etapy spol. Skanska, a. s
 
Upozorňujeme, že do 19. 11. trvá uzavírka ul. Starodubečská (úsek Za pavilonem – U starého splavu), kdy objízdná trasa výše uvedené 1. etapy bude koordinována v termínu 13. – 19. 11. s objízdnou trasou za ul. Starodubečská a dále bude koordinována s uzavírkou ul. Ústřední v městské části Praha-Štěrboholy (výstavba kanalizace a rekonstrukce komunikace) s termínem ukončení 30. 11. 2017.
 
]]>
Úplná noční uzávěra tunelu Mrázovka 29b1fc39-53fb-4abc-b3b3-a5204c2e84ff 2017-11-07T12:37:18Z Z důvodu čištění kamer v tunelu bude probíhat úplná uzávěra tunelu Mrázovka od soboty 11.11.2017 od 23,00hod. do neděle 12.11.2017 do 05,00hod.

]]>
Úplná noční uzávěra Strahovského tunelu b240619b-c5d9-435e-8b36-38a50b54c54a 2017-11-03T01:00:58Z Z důvodu čištění kamer v tunelu bude probíhat úplná uzávěra Strahovského tunelu od soboty 4.11.2017 od 23,00hod. do neděle 5.11.2017 do 05,00hod.

]]>
Noční uzávěry a dopravní omezení provozu v Bubenečského tunelu 0f4343d3-b0bd-45cb-89e1-76394959e028 2017-11-03T12:58:48Z
Z důvodu mytí, pravidelné údržby a kontroly technologie tunelů budou probíhat noční uzávěry a dopravní omezení provozu Bubenečského tunelu takto: 
 
Od 5.11. 2017  23.00 hod do 6.11. 2017  05.00 hod.      MYTÍ 
Plánované dopravní omezení provozu v tubusu B (směr Troja) při mytí stěn Bubenečského tunelu.
Od 6.11. 2017  23.00 hod do 7.11. 2017  05.00 hod.      MYTÍ 
Plánovaná noční uzávěra tubusu B (směr Troja) pro pravidelnou údržbu Bubenečského tunelu.
Od 7.11. 2017  23.00 hod do 8.11. 2017  05.00 hod.      MYTÍ 
Plánovaná noční uzávěra tubusu B (směr Troja) pro pravidelnou údržbu Bubenečského tunelu.
Od 8.11. 2017  23.00 hod do 9.11. 2017  05.00 hod.      MYTÍ 
Plánované dopravní omezení provozu v tubusu A (směr Barrandovský most) při mytí stěn Bubenečského tunelu.
Od 9.11. 2017  23.00 hod do 10.11. 2017  05.00 hod.    MYTÍ 
Plánovaná noční uzávěra A (směr Barrandovský most) pro pravidelnou údržbu Bubenečského tunelu.
Od 10.11. 2017  23.00 hod do 11.11. 2017  05.00 hod.  MYTÍ 
Plánovaná noční uzávěra A (směr Barrandovský most) pro pravidelnou údržbu Bubenečského tunelu.
 
Od 11.11. 2017  23.00 hod do 12.11. 2017  05.00 hod.  TECHNOLOGIE
Plánovaná noční úplná uzávěra pro pravidelnou údržbu Bubenečského tunelu.
 

 

]]>
Praha je připravena na zimní období 2017/2018 f721f685-d2db-4a68-a6b5-8dd753a4c8d4 2017-11-01T04:27:18Z Od 1. listopadu vstupuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) do další zimní sezóny, která skončí dle zákona 31. 3. 2018. TSK připravila kompletní Plán zimní údržby komunikací (ZÚK), který jasně definuje postupy prací na komunikacích na celém území metropole.

Připraveny jsou plné sklady posypového materiálu, technika, i unikátní automatický protinámrazový systém. Praha má toto zřízení na sedmi místech a jeho úkolem je upozornit na možnost vzniku náledí a automaticky spustit postřik rizikových míst. 

TSK má ve své správě 2 316 kilometrů z 3 974 kilometrů komunikací na celém území hlavního města. Zbylý počet komunikací, o délce 1658, spravují ostatní správci. V Praze jsou komunikace podle své důležitosti rozděleny do tří základních kategorií. Nejvýznamnější dopravní tepny jsou zařazeny do I. pořadí a TSK zde, ve smyslu zákona, zmírňuje následky a závady ve sjízdnosti do 4 hodin od výjezdu techniky. U páteřních komunikací, označených jako I.a pořadí, se doba zkracuje na 2 hodiny od výjezdu. Místní komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření nadřazených komunikací a to do 12 hodin a u komunikací III. pořadí platí, že se začíná po úklidu komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin.

TSK rovněž zajišťuje úklid 550 hektarů chodníků a nejfrekventovanějších lokalit, důležitých pro chod metropole. Jedná se například o přístupové cesty ke zdravotnickým, sociálním a kulturním zařízením, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, schodům, lávkám, u zastávek veřejné hromadné dopravy či cest k objektům státní správy a samosprávy.

 

Zimní údržba pro 2017/2018 od 1. 11.2017 do 31. 3.2018 v číslech a faktech:

Komunikace ve správě TSK zařazené do zimní údržby jsou rozděleny do jednotlivých pořadí dle důležitosti následovně:

 

1.      motoristické komunikace (dále jen „MK“)

·         I. pořadí - silnice I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy místních komunikací, po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace

·         II. pořadí - zbývající úseky místních komunikací II. třídy nezařazené do I. pořadí, sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace

·         III. pořadí - místní komunikace nezařazené do II. pořadí zimní údržby
 

 

2.      nemotoristické komunikace (dále jen „NMK“) - chodníky a pěší komunikace

 

     •  1. pořadí – zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo    

          státní orgány ČR, orgány hlavního města Prahy a městských částí, k objektům   

          škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra,

          k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody přechodové

          lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky  

          hlavních komunikací.

·  2. pořadí – zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací.

 

Motoristické komunikace:

komunikační síť na území hl. m. Prahy                   3 974 km 

z toho ve správě TSK                                              2 316 km

ostatní správci (orientačně)                                     1 658 km

 

V rámci ZÚK zařazeno:

I. pořadí – 1.326 běžných km (přepočteno na dvoupruh)

II. + III. pořadí – 510 běžných km

 

Nemotoristické komunikace a chodníky:

komunikační síť na území hl. m. Prahy                   1 400 ha

z toho ve správě TSK                                                 800 ha

ostatní správci (orientačně)                                        600 ha 

 

V rámci ZÚK zařazeno:

 1. pořadí                              400 ha                         

 2. pořadí                               150 ha

 

Technika:
I. pořadí  – 71 sypačů

II. a III. pořadí – 51 mechanizmů a možnost využití i sypače I. pořadí po ukončení zásahu na komunikacích I. pořadí.

2 ks sněhových fréz

1 ks sypač pro operativní zásahy Integrovaného záchranného systému (IZS)


Lokality s automatickým postřikem:

Vysočanská radiála (přemostění Kbelské)

Vysočanská estakáda

Wilsonova (přemostění u Bulhara)

K Barrandovu (sjezd na Barrandovský most)

Jižní spojka (přemostění u Mitasu)

Strahovský tunel (přemostění Plzeňské ulice)

Pod Krejcárkem – zařízení je ve správě SŽDC

]]>
Informace o dopravním opatření na komunikaci Zenklova c34db62b-4b3d-41dc-bfa7-99f507cd8501 2017-10-30T05:14:19Z Od 31. října 2017 do 7. ledna 2018 bude omezen provoz na komunikaci Zenklova, kde bude v místě přemostění přes Rokytku probíhat souvislá údržba komunikace vozovky a rekonstrukce tramvajové trati.
 
Uzavřen bude jízdní pruh směřující z centra, v dopravním uzlu Zenklova - Elsnicovo náměstí budou omezeny některé dopravní směry. Automobilová doprava bude vedena po objízdných trasách. Pro tramvajovou dopravu bude zaveden kyvadlový provoz. 
 
Objízdné trasy:
 
Směr Kobylisy od jihu: Voctářova, Elsnicovo náměstí, Zenklova
Směr Kobylisy od východu: Kotlaska, nám. Dr. Václava Holého, Elsnicovo náměstí, Zenklova
 
Směr Palmovka od severu: Zenklova, Elsnicovo náměstí, nám. Dr. Václava Holého, Kotlaska, Na Hrázi 
Směr Palmovka od jihu: Voctářova, Elsnicovo náměstí, nám. Dr. Václava Holého, Kotlaska, Na Hrázi 
Směr Palmovka od východu: Kotlaska, Na Hrázi 
 
Směr Balabenka od severu: Zenklova, Elsnicovo náměstí, Kotlaska, Ronkova, Na Žertvách
Směr Balabenka od jihu: Voctářova, Elsnicovo náměstí, Kotlaska, Ronkova, Na Žertvách

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb
]]>
Opravy na Evropské skončí o deset dní dříve 2d59463a-7ac8-474e-a25a-4f06412ff56e 2017-10-26T04:56:07Z Od pátku 27. října projedou řidiči bez omezení po Evropské. Je to o deset dní dříve, než bylo původně plánováno. Oprava měla trvat až do 6. listopadu 2017. 
 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. zde vyměnila povrch vozovky, v úseku od křižovatky s ul. Vlastina po MÚK s Pražským okruhem a v délce 1,5 km v obou směrech. Celková oprava proběhla v 9. fázích tak, aby byla zachována maximální možná průjezdnost. 
 
"Slíbil jsem, že budu apelovat na zkrácení termínů staveb na klíčových komunikacích a jsem rád, že se nám to daří. Důvodem zkrácení stavby bylo zrychlení pokládky asfaltových vrstev a kvalitní podkladová vrstva zastávkových zálivů. Zejména u páteřních komunikací typu Evropská je každý den urychlení rekonstrukce pro dopravu mimořádně důležitý,“ uvedl náměstek pro dopravu Petr Dolínek.
 
]]>
Noční uzávěra Brusnického a Dejvického tunelu fefd6177-9d2e-491a-ba07-3f70752c720a 2017-10-26T09:25:18Z Z důvodu mytí, pravidelné údržby a kontroly technologie tunelů bude probíhat noční uzávěra Brusnického a Dejvického tunelu takto: 

·         Od 29.10. 2017  23.00 hod do 30.10. 2017  05.00 hod.  MYTÍ

Plánovaná noční uzávěra tubusu B (směr Trója) pro pravidelnou údržbu Brusnického a Dejvického tunelu.

·         Od 30.10. 2017  23.00 hod do 31.10. 2017  05.00 hod.  MYTÍ

Plánovaná noční uzávěra tubusu B (směr Trója) pro pravidelnou údržbu Brusnického a Dejvického tunelu.

·         Od 31.10. 2017  23.00 hod do 1.11. 2017  05.00 hod.    MYTÍ

Plánovaná noční uzávěra tubusu B (směr Trója) pro pravidelnou údržbu Brusnického a Dejvického tunelu.

·         Od 1.11. 2017  23.00 hod do 2.11. 2017  05.00 hod.      MYTÍ

Plánovaná noční uzávěra tubusu A (směr Barrandovský most) pro pravidelnou údržbu Brusnického a Dejvického tunelu.

·         Od 2.11. 2017  23.00 hod do 3.11. 2017  05.00 hod.      MYTÍ

Plánovaná noční uzávěra tubusu A (směr Barrandovský most)  pro pravidelnou údržbu Brusnického a Dejvického tunelu.

·         Od 3.11. 2017  23.00 hod do 4.11. 2017  05.00 hod.      MYTÍ

Plánovaná noční uzávěra tubusu A (směr Barrandovský most) pro pravidelnou údržbu Brusnického a Dejvického tunelu

·         Od 4.11. 2017  23.00 hod do 5.11. 2017  05.00 hod.      TECHNOLOGIE

Plánovaná noční úplná uzávěra pro pravidelnou údržbu Brusnického a Dejvického tunelu.

]]>
Úplná noční uzávěra Těšnovského tunelu 2245c73d-a215-4c9c-a3a5-405c315e7ba5 2017-10-26T09:22:11Z Z důvodu hlavní prohlídky tunelu bude probíhat úplná noční uzávěra Těšnovského tunelu od 27.10.2017 od 23,00 hod. do 28.10.2017 do 05,00 hod.

]]>
Výměna povrchu vozovky v ul. Ve Žlíbku 947a553d-2770-4acd-975e-c5177cd58b45 2017-10-25T05:38:57Z Od pondělí 30. října 2017 zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) opravu části vozovky v ulici Ve Žlíbku. Termín ukončení je plánovaný do 13. prosince 2017 v závislosti na klimatických podmínkách.
 
Jedná se o souvislou údržbu komunikace v délce 1,3 km a v úseku od křižovatky s ul. Božanovskou za autobusovou zastávku „Ve Žlíbku“, která spočívá v odfrézování vozovky v tloušťce 50mm s následnou asfaltovou náhradou. V rámci akce je počítáno s lokální sanací ložné vrstvy. Dojde k rektifikaci povrchových znaků, opravě obrub a obnově dopravního značení. V rámci akce bude v roce 2018 lokálně opravena objízdná trasa v úseku ul. Božanovská.
 
Dopravní omezení: 
Částečné omezení provozu
 
]]>
Změna termínu ukončení havarijní opravy Vysočanské estakády 14740607-a42f-42a4-91c0-0b17f6651e4b 2017-10-25T04:38:40Z Termín ukončení havarijní opravy na Vysočanské estakádě se z technických důvodů o několik týdnů posune. V průběhu měsíce října byly zjištěny havarijní stavy vodovodních přípojek k obytným souborům a únik plynu z cca 30 let starého plynovodu. Tyto závady způsobují prodloužení prací TSK o několik týdnů. 
 
Předpoklad dokončení prací na vozovkách je  30. 11. 2017. Po tomto termínu bude obnoven automobilový provoz vždy v jednom jízdním pruhu v každém směru. Dále budou probíhat práce na povrchách chodníků a dokončovací práce.
Od 21. 12. 2017, kdy budou dokončeny i chodníky, bude komunikace zprovozněna v plném rozsahu.
 
Přes výše uvedené koordinace, havárie a omezený prostor stavby (zachování provozu BUS) se podařilo zkrátit smluvní termín plynoucí z veřejné soutěže.
 
Podrobné informace naleznete zde:
http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb
http://www.tsk-praha.cz/stavby/attachment/598d7d735bdb6db14754eb72/vysocanska_-_rekonstrukce_havarijniho_stavu_1508939906077.pdf
]]>
Opravy silnice z Říčan do Uhříněvsi jdou do finále 04d30bf0-01a9-4761-90ea-db66261ce375 2017-10-25T04:08:10Z Přes víkend 28. a 29. října proběhnou poslední práce na silnici z Říčan do Uhříněvsi. V rámci posledních činností na této komunikaci dojde k pokládce poslední tzv. obrusné vrstvy vozovky u mezideponie, která byla využívána v průběhu stavby. Bohužel i tyto práce si vyžádají dopravní opatření v místě. 
 
Z důvodu realizace obrusné vrstvy vozovky v prostoru mezideponie stavby bude v termínu od 28. do 29. října 2017 zcela uzavřena ulice Přátelství, tentokrát v úseku Málkovská – Pánkova/K poště.
 
Touto uzavírkou bude celá rekonstrukce ulice Přátelství v úseku kruhový objezd K Netlukám – hranice Prahy ukončena. V pondělí 30. října se tedy řidiči tímto místem již projedou bez omezení. Zhotovitel EUROVIA CS tak předá dílo Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s (TSK) o dva měsíce dříve, než byl původní harmonogram prací.
 
„Rekonstrukce silnice z Říčan do Uhříněvsi zásadně zkomplikovala dopravu v jihovýchodní části Prahy. Proto jsem maximálně tlačil na co nejvyšší tempo prací. Povedlo se a opravenou komunikaci otevíráme oproti původnímu termínu o dva měsíce dříve,“ uvedl náměstek pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek (ČSSD) a dodává; „ chtěl bych poděkovat TSK a zhotoviteli za maximální nasazení i přes komplikace s podložním v září, kdy jsme museli celý úsek neplánovaně zavřít. A také chci poděkovat řidičům, rezidentům a dotčeným samosprávám za jejich trpělivost.“
 
„Tak významné zkrácení prací se nám podařilo díky skvělé spolupráci všech zúčastněných stran, a to navzdory komplikacím, které se v průběhu stavby objevily. Ul. Přátelství je velmi frekventovanou silnicí, a proto jsme vynaložili veškeré naše úsilí, aby dopravní opatření v místě bylo po nejkratší možnou dobu. Chtěl bych proto moc poděkovat svým kolegům za jejich nasazení a také řidičům a místním obyvatelům, že s námi měli trpělivost. Pevně věřím, že odměnou jim bude opravená a tišší ul. Přátelství. Použili jsme zde totiž tzv. tichý asfalt,“ dodává Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ EUROVIA CS
 
Dopravní omezení v termínu 28. a 29. října:
Ve směru z Prahy do Říčan bude vyznačena objížďka přes Kolovraty ulicemi K Říčanům – Kolovratská – Říčanská (II/101), ve směru z Říčan do Prahy přes Nedvězí ulicemi Málkovská – Pánkova. Pro vedení BUS PID bude platit totéž, pouze ve směru do Prahy bude pokračovat objížďka ještě ulicí K Uhříněvsi.
 
Veškerá tranzitní nákladní doprava z Prahy na Kutnou Horu, resp. dálnici D1 je na základě přechozích opatření nadále vedena odklonem od kruhového objezdu Podleská x Přátelství na ul. Kutnohorská, přes křižovatku Černokostelecká x Průmyslová na Jižní spojku, ul. 5. května a D1. Alternativně lze využít trasu: Františka Diviše – Novopetrovická – Výstavní – Mírového hnutí – Pod Chodovem. Objízdná trasa pro nákladní dopravu nad 3,5 t ve směru do Prahy zůstává také stejná, tj. bude již v Říčanech značena z ul. Černokostelecká na ul. Říčanská a dále po silnici II/101 na dálnici D1. 

Souhrnný popis prací:
V rámci stavebních prací byla stávající komunikace rozšířena zhruba o 1 m na obě strany na normovou šířku 9,5 m. V místě rozšíření byla prováděna sanace podloží a kompletně nová konstrukce podkladních vrstev vymezených betonovým obrubníkem. Poté byly odfrézovány staré asfaltové vrstvy a následně položeny nové. Na závěr proběhla v celém úseku pokládka vrstvy speciálního tichého asfaltu. 

 

 
]]>
Pravidelné uzavření Trojské lávky z důvodu geodetického měření f08f7065-efa0-4b50-8083-9d3770a6acd5 2017-10-25T10:18:05Z V pondělí 6. listopadu 2017 dojde k dočasnému uzavření Trojské lávky (V 004) pro pěší. Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zde bude provádět pravidelné geodetické měření průhybů této unikátní lávky. Jde o druhé měření lávky v tomto roce, které proběhne od 10:00 do 13:00. Dopravní značení zde bude umístěno již den v předstihu.

Toto geodetické měření probíhá pravidelně od roku 2012 a je nezbytnou součástí povolení k provozu lávky. A ani v tomto roce nebude série měření ukončena, jedná se o dlouhodobou akci, která bude pravidelně probíhat každý rok po dobu životnosti této lávky.
 
Měření probíhá vždy pouze v jednom ze dvou avizovaných termínů po předchozí domluvě, tak aby bylo vyhověno klimatickým či jiným provozním podmínkám. Náhradní termín je 13.11.2017 ve stejném čase.
 
Trojská lávka spojuje pražskou čtvrť Troja s Císařským ostrovem v místě někdejšího přívozu ulici Pod Havránkou. V sedmdesátých létech 20. století byl zdejší přívoz nahrazen vojenským provizorním pontonovým mostem. Při kulminaci průtoku při povodni 23. srpna 1977 se pod trojským jezem utrhla jeřábová loď a poškodila tuto lávku. Dne 22. Července 1981 byla lávka definitivně smetena další povodní. Novým spojením ostrova a Troje se v roce 1984 stala visutá lávka pro pěší o celkové délce 260 m a šířce chodníku 3 metry. Stavbu projektoval inženýr Jiří Stráský. V případě potřeby může sloužit i vozidlům záchranného systému.

]]>
Informace o dopravním opatření v ul. Ocelkova 43da4782-b313-4ab0-b5a6-a8b0a71f8a7c 2017-10-19T12:07:56Z Od pondělí 23. 10. 2017 bude částečně omezen provoz v ulici Ocelkova z důvodu výměny povrchu vozovky. Práce budou probíhat po fázích tak, aby byla zachována maximální průjezdnost.
Termín ukončení je plánovaný do 31. 3. 2018.


Dopravní omezení:
Uzavírka po fázích, vždy max. jednoho jízdního pruhu v každém směru.


Podrobné informace naleznete zde:

http://www.tsk-praha.cz/stavby/attachment/59e74994bcf9fdc74737d202/ocelkova_1508330477631.pdf

 

]]>
Omezený provoz v Těšnovském tunelu ce843985-7320-42d0-91c5-7b7bdd2a317f 2017-10-19T11:53:14Z Z důvodu pravidelné údržby a mytí bude probíhat uzávěra Těšnovského tunelu takto:

1) od 23.10.2017 do 25.10.2017 vždy v noci od 23,00hod. do 05,00hod.(tj.2 noci) bude uzavřen tubus VODA a druhý tubus bude obousměrný
2) od 25.10.2017 do 27.10.2017 vždy v noci od 23,00hod. do 05,00hod.(tj.2 noci) bude uzavřen tubus MĚSTO a druhý tubus bude obousměrný
 
]]>
Waltrovka má nové centrální náměstí a lávku k metru f027beff-47a0-4aa6-a126-eeaa24dcd60c 2017-10-19T11:37:17Z
Ve středu 18. října slavnostně otevřela primátorka hlavního města Adriana Krnáčová, spolu s náměstkem pro dopravu Petrem Dolínkem a starostou Prahy 5 Pavlem Richterem, centrální náměstí a lávku k metru v nové čtvrti. Společnost PENTA zde vystavěla rezidentní čtvrť Waltrovka, kdy kompletní napojení území na stávající infrastrukturu zajistila Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
 
„Není tajemstvím, že dlouhodobě podporuji využití pražských brownfieldů, jako jsou příkladně nepoužívaná nákladová nádraží, staré továrny a další opuštěné areály, pro potřeby nové rezidenční zástavby. Stejně jako se učíme recyklovat odpad, musíme se naučit recyklovat i území,“ uvedla primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.
 
„Praha prostřednictvím TSK do projektů investovala celkem přes 270 mil. Kč, a to v letech 2015 – 2017. Šlo o realizaci přeložek infrastruktury v prostoru stávající a nově vybudované ulice Na Hutmance a Klikatá.  Jednalo se o uložení vodovodního řadu, kanalizačního řadu, vybudování retenční nádrže a úpravy veřejného osvětlení. Vznikly zde nové okružní křižovatky, chodníky, autobusové zálivy, vozovky, dešťová kanalizace a protihluková clona,“ uvedl náměstek pro dopravu Petr Dolínek a dodává;  „Lávka je bránou do Waltrovky, vede přímo od metra Jinonice na náměstí nad ulicí U Trezorky a železniční tratí Praha Smíchov- Hostivice.“
 
“Jsem velmi rád, že nová čtvrť naší městské části dostala takto architektonicky důstojnou komunikaci, kterou budou denně využívat tisíce obyvatel a další tisíce zaměstnanců administrativních budov při přestupu na metro,” dodal starosta Prahy 5 Pavel Richter.  
 
Náměstí má 5000m2 a je osazeno vzrostlými stromy, najdete zde stojany na kola, ve většině laviček na náměstí je USB připojení pro dobíjení mobilních přístrojů a během několika dnů bude na celém náměstí fungovat připojení na Wifi.
 
Nejzajímavějším prvkem náměstí jsou sochy od Davida Černého - Pegasové. A protože Waltrovka stojí na místě bývalé továrny na letecké motory, Pegasové jsou z poloviny koňmi, z druhé poloviny leteckými motory. Mimochodem jen pro připomenutí, letecké motory Waltrovky jsou v místě na každém kroku – ve tvaru motoru je fontána na začátku liniového parku, altán v parku na kopci, budovy Aviatiky a Dynamiky (která je teprve ve výstavbě) jsou pro změnu ve tvaru letecké vrtule.
 
Projekt Waltrovka bude trvalou ukázkou dobré spolupráce hlavního města a soukromého investora a stane se tak vzorem pro řadu dalších projektů. 
 

 
]]>
Sto stromů pro Prahu 7 cb722979-cf9f-4410-97e6-f61a51815b2a 2017-10-17T01:01:59Z Úspěšný projekt „sto stromů pro Karlín“ má pokračování. Včera se na tom dohodli zástupci Prahy 7, Magistrátu HMP a Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK). První výsadba by mohla začít v podzimních měsících a zbytek bude dosazen na jaře 2018.

„Vítám iniciativu městské části, která je konstruktivní a založená i na vlastní aktivitě a nejen na očekávání, co pro ně mohou udělat jiní. Tato spolupráce s Prahou 7 funguje, a proto jim rádi vyjdeme vstříc a spolu s TSK necháme dosadit sto nových stromů. Pevně věřím, že ostatní městské části se nenechají zahanbit, k této skvělé iniciativě se připojí a přijdou rovněž s návrhy,“ uvedl náměstek pro dopravu Petr Dolínek.    

„Praha 7 je centrální městskou částí, kde se v plné míře projevují klimatické změny letním přehříváním.  Současně pociťujeme nedostatek stromů v ulicích, a proto pracujeme na projektech možných výsadeb a máme velký zájem o rozšíření spolupráce s hlavním městem a TSK tak, abychom mohli zvýšit počet stromů jak v ulicích, tak i na všech dalších pozemcích, kde to bude možné,“ doplnil Ondřej Mirovský, místostarosta Prahy 7.

Výsadba a dosadba stromů by měla proběhnout ve 3 režimech:

1) Dosadba nebo výměna stromů suchých nebo nemocných na stávajících místech ve správě TSK.
2) Nová výsadba na místech ve správě TSK určených a prověřených MČ Praha 7.
3) TSK sama vytipuje pozemky na MČ Prahy 7 ve správě TSK na novou výsadbu a prověří je z hlediska průběhu sítí.

 

Akce Sto stromů pro Karlín

]]>
Podél ulice 5. května vyrostla nová protihluková stěna 20a2bbcf-2d2b-43b8-aabb-03d279afd6d4 2017-10-16T03:56:49Z Nová protihluková bariéra dlouhá 690 metrů, která vyrostla u ulice 5. května v Praze 4, sníží dopravou způsobený hluk podél této velmi frekventované části severojižní magistrály. Jde o lokalitu západně podél ulice 5. května, a to podél ulic Jihlavská a Bítovská a ochranu školského areálu Bítovská. Jejím investorem je Hlavní město Praha prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. a zhotovitelem jsou společnosti OHL ŽS a SWIETELSKY stavební. 

Právě mezi ulicemi Vyskočilova a Michelská byla v 90. letech postavena betonová protihluková stěna vysoká pouze 3 metry. Nová má nyní 8 metrů a je i delší, končí před mostním objektem Estakáda Kačerov.

„Šlo vlastně o zbourání a náhradu stěny z 90. let, která už nevyhovovala akusticky, výškou ani délkou a v neposlední řadě ani vzhledem. Konkrétně v úseku mezi křížením s ulicemi Vyskočilova a Michelská, kde stojí vícepodlažní domy. Osmimetrová stěna přitom brání i exhalacím,“ uvedl náměstek pro dopravu Petr Dolínek a dodává; „stavba vedle jedné z nejzatíženějších komunikací v hlavní městě má i svá úskalí, ale představuje dobré řešení, když rostoucí doprava zatěžuje okolní obyvatele a nadměrný hluk nelze omezit jinak.“

Stěna je založena na železobetonovém základovém pasu na vrtaných pilotách. Spodní, třímetrová část, je z pohltivých prefabrikovaných prvků. Horní pětimetrová pak obsahuje transparentní materiál, mající akusticky odrazný účinek.

Společnost SWIETELSKY stavební, spolu s firmou Algon, nyní buduje ještě protihlukovou stěnu a protihlukový val na Spořilovském plácku v Praze 4. Práce začaly v srpnu a skončí v dubnu 2018. Její začátek je v ulici Jižní XV a konec Jihozápadní III a měří 412 metrů. Část stěny v délce 202 metrů bude vysoká 2,5 metru a v severní části, dlouhé 141 metrů, pak 6 metrů. Součástí stavby je navazující protihlukový val dlouhý zhruba 200 m a vysoký 6 metrů na zářezu Jižní spojky a podél ulice 5. května. Před hlukem z dopravy tak budou víc ochráněny lidé, žijící v domech v ulici Jižní XVII a Čtyřdílná.

„Projekt, zahrnující také přeložky sítí, počítá s tím, že valem bude přes betonový propustek odtékat voda z přívalových dešťů,“ uvedl Ing. Richard Franc, oblastní ředitel  firmy SWIETELSKY stavební, jejíž závod Dopravní stavby Střed zakázky realizuje.  Příští rok na jaře pak vše završí vegetační úpravy, které začlení stavbu do okolní krajiny a nahradí vykácené porosty.
 

]]>
Úplná uzávěra Letenského tunelu 2dccf882-05f6-45b5-a01b-5ac14ca551db 2017-10-13T11:19:39Z Z důvodu údržby a mytí tunelu bude probíhat úplná uzávěra Letenského tunelu od 16.10.2017 do 20.10.2017 vždy v noci od 23,00hod do 05,00hod.(tj.4 noci)

]]>
Úplná noční uzávěra Strahovského tunelu a Bubenečského tunelu ac3d0165-a6f6-4a3d-9a0d-5bc4f4ed2c0c 2017-10-13T11:17:46Z Z důvodu akce modifikace požárního odvětrání tunelu bude probíhat úplná uzávěra Strahovského tunelu od 14.10.2017 do 15.10.2017 od 23,00hod do 05,00hod.

Dále bude z důvodu pravidelné údržby a kontroly technologie tunelů probíhat úplná noční uzávěra Bubenečského tunelu od 14.10.2017 od 23,00 hod. do 15.10.2017 do 05,00 hod.

Objížďka je vedena po trase: Milady Horákové, Veletržní, Dukelských hrdinů, U Výstaviště, Partyzánská, Trojský most. 
 
]]>
Praha otvírá tři záchytná parkoviště P+R 803ce156-eaaf-4078-acc1-971d99151f33 2017-10-13T08:37:37Z Náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek dnes otevřel tři nová záchytná parkoviště P+R pro 530 osobních automobilů. Jedná se o tři málo využívaná odtahová parkoviště, která si Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) vypůjčila od Správy služeb hl. m. Prahy a na zkušební dobu je změní na záchytná parkoviště P+R.

Parkoviště budou označena jako P+R, nehlídaná, bez poplatku, s omezenou dobou stání na maximálně 1 den. V bezobslužném režimu bude zachováno oplocení a dopravní značení k navádění řidičů na parkoviště. 

„Praha v tuto chvíli provozuje 16 parkovišť P+R s celkovou kapacitou 3000 parkovacích míst, kterou nyní navyšujeme o dalších 530 nových. Systém P+R považuji za důležitý prvek ke zklidnění dopravy v centru města, zvýšení plynulosti dopravy a současně ke snížení negativních dopadů, především hluku a emisí,“ říká náměstek pro dopravu Petr Dolínek a dodává; „Stále hledáme nové lokality, ale někdy je velmi složité jednat s představiteli dotčených městských částí. Všichni křičí, že neotvíráme nová parkoviště P+R, ale když některé začneme připravovat, tak se vzbouří a všemožně nám brání záměr zrealizovat.“  

“Otevření P+R parkoviště u Kotlářky bereme jako velmi důležitý první krok směrem k občanům, kterým jsme slíbili řešení při zavedení modrých zón. Už nyní máme zelenou na další P+R u Nemocnice Homolka, které spolu s Kotlářkou nabídnou přes tisícovku parkovacích míst v oblasti,” řekl starosta Prahy 5 Pavel Richter.

Kapacita celkem 530 míst a jde o tyto lokality:

•           Kotlářka – 240

•           Švehlova – 175

•           Písnice – 115

]]>
Úplná noční uzávěra Bubenečského tunelu 429aa52c-ad27-4d2c-910c-affb6f5e0e54 2017-09-29T02:08:03Z Z důvodu pravidelné údržby a kontroly technologie a cvičení výstavby protipovodňových opatření bude probíhat úplná noční uzávěra Bubenečského tunelu od 30.9.2017 od 21,00 hod. do 1.10.2017 do 05,00 hod.

Objížďka je vedena po trase: Milady Horákové, Veletržní, Dukelských hrdinů, U Výstaviště, Partyzánská, Trojský most. 
]]>
Otevření přímého sjezdu z Jižní spojky na Chodovskou 93a31680-2e9d-403a-b84c-64f6fa38caad 2017-09-27T11:04:10Z Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) dokončila tento týden výstavbu nové sjízdné rampy z Jižní spojky na Chodovskou ulici. Jedná se o stavbu přímého sjezdu o celkové délce stavebních úprav 450 m a maximální šířce 6,5 m.   
 
„Jsem velmi rád, že i přes složité projednávání a přípravy vzniklo logické napojení Jižní spojky s Chodovskou ulicí,“ uvedl náměstek pro dopravu Petr Dolínek a dodává; „jde o poslední etapu akce, realizované v letech 2010 až 2017 a poslední část vyšla na necelých 50 mil. Kč.“ 
 
„Přímý sjezd z Jižní spojky na Chodovskou zpřístupní část Michle, kam řidiči dosud jezdili přes ulici 5. května a uleví se tak přetížené Severojižní magistrále“ uvedl Petr Štěpánek, starosta Prahy 4.
 
Akce zahrnuje úpravu mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Záběhlice v křížení městského okruhu (MO) a ulic Chodovská – Spořilovská a rampy z MO ve směru Štěrboholy - Barrandovský most. Součástí akce je i výstavba nových dopravně bezpečnostních prvků, dopravně navigačních zařízení, značení a portálů pro jejich umístění. Dále je součástí i nová signalizace.
 
V roce 2010 byla zahájena 0. etapa, která zahrnovala nutná komunikační propojení na Pražský okruh.
V roce 2013 byla dokončena 1. etapa, která zahrnovala rozšíření vratné větve Jižní spojka – Spořilovská.


 
]]>
Praha představila plán zakrytí Spořilovské – Zelený zip pro Spořilov 7aaa825b-9211-45b4-af31-3eb0e88bab12 2017-09-27T11:01:18Z Náměstek primátorky hl. m. Prahy pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) a starostové MČ Prahy 4 Petr Štěpánek (SZ) a MČ Prahy 11 Petr Jirava (ANO) společně představili plány těžkého zakrytí Spořilovské spojky v rámci projektu Zelný zip pro Spořilov.

Jedno z opatření, které Praha společně s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. plánuje v dotčené oblasti Spořilova, je tzv. těžké zakrytí Spořilovské spojky. V prosinci 2015 byla dokončena studie proveditelnosti tzv. těžkého zakrytí, tj. přesypaného tunelového úseku vsazeného do stávajícího zářezu Spořilovské. V souladu s požadavky IPR HMP byla následně zpracovaná Studie povrchového uspořádání těžkého zakrytí Spořilovské spojky, která byla dokončena v prosinci 2016. Navržené řešení zakrytí Spořilovské je také plně koordinováno s uvažovaným prodloužením tramvajové trati přes Spořilov na Jižní město, vč. nové smyčky.

„Spořilov je jednou z pražských lokalit, které jsou nejvíce zatíženy tranzitní dopravou a všemi jejími negativními vlivy. Zastřešení Spořilovské spojky tak považuji za mimořádně důležitý krok ke zvýšení kvality života zdejších obyvatel. Nesmí však zůstat jen u tohoto opatření. I nadále trvám na zákazu vjezdu kamionů do Prahy a na dobudování klíčové dopravní infrastruktury v čele s Městským a Pražským okruhem,“ uvedl náměstek pro dopravu Petr Dolínek a dodává; „mým cílem je, aby se tranzitní doprava obydleným částem Prahy vyhnula obloukem, což umožní řadu lokalit dopravně zklidnit a tím je učinit přívětivějšími pro jejich obyvatele.“

„Spořilovská spojka rozdělila Spořilov vedví. Je bariérou uprostřed čtvrti, ale především vystavila obyvatele hluku a emisím z tisíců kamionů a desítek tisíc osobních automobilů, které tudy denně projíždějí. Městská část proto považuje těžké zastřešení Spořilovské spojky za prioritní dopravní projekt. Jsme velice rádi, že se konečně podařilo vyjednat prostředky na realizaci tohoto projektu. Situace v okolí Spořilovské spojky je z hlediska zdraví obyvatel neúnosná. Těžké zastřešení spojky bude pro obyvatele okolí znamenat zásadní změnu k lepšímu. Množství hluku a exhalací, kterým budou Spořilováci vystaveni, se sníží na minimum. Vzniknou také čtyři hektary parkové plochy, která propojí v současnosti oddělený starý a nový Spořilov,“ uvedl Petr Štěpánek, starosta MČ Prahy 4.

„Záměr zakrytí Spořilovské spojky považuji za krok správným směrem, jakkoliv se území Prahy 11 dotýká spíše okrajově. Slibuje totiž zlepšení životního prostředí eliminací hluku a emisí - tedy přínos, který je pro život místních obyvatel obzvlášť cenný. Stejně tak vítám vznik kvalitního veřejného prostranství s širokou nabídkou možností, jak trávit volný čas, či parku skýtajícího vedle příjemných míst k odpočinku i druhovou rozmanitost biotopů. Rozvoj zelených ploch je pro nás na Jižním Městě jednou z priorit, proto jsem nesmírně rád, že díky zakrytí spojky zeleně jen přibude a budou ji moci využívat i naši občané,“ dodává Petr Jirava, starosta MČ Prahy 11.

 

]]>
Informace o dopravních opatřeních na komunikaci Průmyslová e19a350f-8619-4691-b39d-6e9539aefc72 2017-09-27T10:57:39Z Od 23. září do 5. listopadu 2017 bude omezen provoz na komunikaci Průmyslová v úseku ulic Českobrodská – Objízdná. Důvodem je výměna závěrů na mostě přes železniční trať a výměna dilatací na mostě Průmyslová – Želivka. 
 
 
Práce budou probíhat ve dvou etapách:
 
1) 23. 9. – 14. 10. 2017 – bude uzavřen pravý jízdní pruh v obou směrech
2) 15. 10. – 5. 11. 2017 – bude uzavřen levý jízdní pruh v obou směrech
 
]]>
Informace o dopravních opatřeních na komunikacích Chlumecká a Ocelkova db68f526-6c8e-4c6d-bbe6-687e0e7ed276 2017-09-27T10:55:28Z Od 27. září do 18. listopadu 2017 bude částečně omezen provoz na komunikacích Chlumecká a Ocelkova. Důvodem je výměna dilatační závěrů na mostě nad ulicí Ocelkova. Práce budou probíhat v několika etapách, v nich budou postupně uzavírány jízdní pruhy.
 
V 1. etapě (od 27. 9. do cca 18. 10.) bude uzavřena levá část vozovky na komunikaci Chlumecká v obou směrech a pravá polovina nájezdové rampy Ocelkova – Chlumecká (od BUS nádraží).
 
Ve 2. A etapě (od cca 19. 10. do cca 4. 11.) bude uzavřena pravá část vozovky na komunikaci Chlumecká v obou směrech a levá polovina nájezdové rampy Ocelkova – Chlumecká (od BUS nádraží).
 
Ve 2. B etapě (od cca 5. 11. do cca 18. 11.) bude zrušeno dopravní opatření na komunikaci Chlumecká ve směru do centra. Ve směru z centra zůstane uzavřen pravý jízdní pruh.
 
Levá polovina nájezdové rampy Ocelkova – Chlumecká zůstane uzavřena, uvolněn bude výjezd na ulici Chlumecká v místě stávajícího připojovacího pruhu.
 
Doprava bude vedena vždy alespoň jedním jízdním pruhem o minimální šířce 3,5 m. 
 
Provoz autobusů MHD ani pěší provoz nebude dotčen.
 
]]>
Úplná uzávěra TKB 07fb9cf1-a258-402e-a403-3023eb049a27 2017-09-21T01:36:41Z Z důvodu pravidelné údržby a kontroly technologie tunelů bude probíhat úplná noční uzávěra Tunelového komplexu Blanka od 23.9.2017 od 23,00 hod. do 24.9.2017 do 05,00 hod.

]]>
Uzávěra Strahovského tunelu a tunelu Mrázovka 519f048e-9afd-4d3b-b242-9496d8a97537 2017-09-14T12:08:45Z Z důvodu pravidelné údržby a mytí bude probíhat uzávěra Strahovského tunelu takto:
1) Od 18.9.2017 do 24.9.2017 vždy v noci od 23,00hod. do 05,00hod .(tj.6 nocí) bude uzavřena západní tunelová trouba (směr Smíchov) a druhá trouba bude jednosměrná s původním směrem provozu
2) Od 24.9.2017 do 30.9.2017 vždy v noci od 23,00hod. do 05,00hod. (tj.6 nocí) bude uzavřena střední tunelová trouba (směr Břevnov) a druhá trouba bude jednosměrná s původním směrem provozu

a

z důvodu pravidelné údržby a mytí bude probíhat uzávěra tunelu Mrázovka takto:
1) Od 8.10.2017 do 12.10.2017 vždy v noci od 23,00hod. do 05,00hod (tj.4 noci) bude uzavřena západní tunelová trouba (směr Zlíchov) a druhá trouba bude jednosměrná s původním směrem provozu
2) Od 12.10.2017 do 16.10.2017 vždy v noci od 23,00hod. do 05,00hod. (tj.4 noci) bude uzavřena východní tunelová trouba (směr Smíchov) a druhá trouba bude jednosměrná s původním směrem provozu

]]>
Dočasné uzavření lávek na železničním mostě 1e533998-819b-4035-8bea-087591962311 2017-09-11T04:26:40Z Od úterý 12. 9. 2017 od 10.00 hod. budou z důvodu nutné opravy uzavřeny lávky V-025 (Lávka na železničním mostě – jih) a V -026 (Lávka na železničním mostě – sever), které spojují Městské části Praha 2 a 5. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) zde neprodleně zahájí posílení kritických konzol. Opravy začnou lávkou proti vodě (jih), která je v lepším technickém stavu s předpokladem otevření do týdne, druhá by měla být otevřena do tří týdnů. 
 
Špatný technický stav byl zjištěn mimořádnou prohlídkou v r. 2014, která obsahovala i detailní korozní průzkum stavu nosných konzol, připojených z obou stran ke konstrukci vlastního železničního mostu. Stavební stav je nyní hodnocen stupněm VII - havarijní s koeficientem 0,2 pro stanovení zatížitelnosti a stupněm použitelnosti II-podmíněně použitelné. Bez opravy by mohlo hrozit uzavření lávek do doby celkové rekonstrukce. Po této opravě bude provedena mimořádná prohlídka a předpokládá se, že lávky budou přetříděny z kvalifikačního stupně VII (havarijní stav) na stupeň VI.
 
Se zjištěním špatného technického stavu byla zahájena příprava k provedení kompletní rekonstrukce lávek včetně zábradlí, konstrukce přístupového schodiště, celkového obnovení protikorozní ochrany ocelových konstrukcí a opravy přístupové rampy se zábradlím na smíchovské straně. Tato kompletní příprava je již dokončena a TSK má nejen stavební povolení, ale je vybrán zhotovitel a nyní se čeká na koordinaci s opravou železničního mostu včetně plynovodu.  
 
]]>
Úplná noční uzávěra Brusnického, Dejvického a Bubenečského tunelu - TKB 166dc81e-cfcc-4075-849d-acd754ba959f 2017-09-08T08:36:47Z Z důvodu pravidelné údržby a kontroly technologie tunelů TKB bude probíhat úplná noční uzávěra Brusnického a Dejvického tunelu od 9.9.2017 od 23,00 hod. do 10.9.2017 do 05,00 hod.
a
úplná noční uzávěra Bubenečského tunelu od 16.9.2017 od 23,00 hod. do 17.9.2017 do 05,00 hod.
 
Objížďka je vedena po trase: Milady Horákové, Veletržní, Dukelských hrdinů, U Výstaviště, Partyzánská, Trojský most. 
]]>
Úplná uzávěra tunelu Mrázovka b73d39e8-1c83-4fb7-a71c-d41983a4a966 2017-09-08T08:32:06Z Z důvodu čištění kamer v tunelu bude probíhat úplná uzávěra tunelu Mrázovka od soboty 9.9.2017 od 23,00hod. do neděle 10.9.2017 do 05,00hod.

]]>
Silnice z Říčan do Uhříněvsi bude dočasně uzavřená 37ea5bd8-00b7-4eac-b3dd-0d6d06b43ba7 2017-09-01T09:16:11Z Od 3. září dojde k úplnému uzavření ulice Přátelství na trase z Říčan do Uhříněvsi v úseku K Říčanům – K Netlukám. Na ulici Přátelství již několik měsíců společnost EUROVIA CS provádí rozsáhlou rekonstrukci vozovky. Během čtvrté etapy prací ve zmíněném úseku však narazila na závažné vady v konstrukci podkladních vrstev a podloží komunikace. Rekonstrukce si tak vyžádá další opravy, při kterých silnice nebude sjízdná. Řidiči se mohou úseku vyhnout po vyznačených objížďkách. Uzavírka v obou směrech by měla trvat do konce září. 
 
Na základě skutečně zjištěných stavebně – geologických podmínek v podloží a vlastní konstrukci původní vozovky bude v rámci rekonstrukce nutné provést další opravy, které budou zahrnovat rozsáhlé sanace a kompletní výměnu podkladních vrstev v daném úseku. Opravy znemožní projetí po silnici, a tak bude ulice Přátelství od 3. září do cca 30. září zcela uzavřena v obou směrech tohoto úseku.
 
„Jelikož musíme kvůli nečekaným okolnostem silnici Přátelství uzavřít, zavedeme ve směru z Prahy do Říčan novou objížďku. Pevně doufáme, že se nám podaří provést úpravy vozovky v co nejkratším možném čase, a že nás již nic nového nepřekvapí. Mimořádné práce by plánovaný termín dokončení poslední etapy celé rekonstrukce neměly ovlivnit,“ uvedla Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.
 
Objízdné trasy
Řidiči mířící z Prahy se budou moci do Říčan dostat po vyznačené objížďce po ulici K Uhříněvsi do Kolovrat ulicí V Kuťatech, kterou bude vedena i objízdná trasa autobusů Pražské integrované dopravy ve směru z Prahy. Aby tudy kloubové autobusy bezpečně projely, dojde k záměně jednosměrnosti v ulicích V Kuťatech a Rozdělená. Změna trasy se týká autobusových linek 226, 227, 364, 381, 382, 383, 387 a 959. Během výluky bude zrušena zastávka Uhříněveský hřbitov a ve směru na Říčany zřízena zastávka na znamení Nad Parkánem v ulici K Říčanům. 
 
Všem nákladním vozidlům, kromě vozidel dopravní obsluhy, bude do ulice V Kuťatech zakázán vjezd. Objížďka, po které doposud projížděli řidiči z Říčan do Prahy, se nezmění. 
 
K nemovitostem stojícím podél ulice Přátelství se místní obyvatelé dostanou pešky po chodníku vedoucím od kruhového objezdu. Po dohodě na místě s odpovědným zástupcem stavby budou také moci přijet k vlastní nemovitosti autem přes staveniště ve směru od křižovatky s ulicí K Říčanům.
 
Popis prací:
Rekonstrukce ulice Přátelství probíhá od března 2017. Jejím cílem je rozšíření vozovky zhruba o 1 m na obě strany na normovou šířku 9,5 m. V místě je prováděna sanace podloží a kompletně nová konstrukce podkladních vrstev vymezených betonovým obrubníkem. Poté následuje odfrézování staré asfaltové vrstvy a položení vrstvy nové. Tu na závěr pokryje vrstva speciálního tichého asfaltu. Tyto úpravy budou nyní v důsledku nově objevených vad v úseku K Říčanům – K Netlukám ještě rozšířeny. 
 
Název stavby: Rekonstrukce ul. Přátelství 
Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba výstavby: 03/2017–11/2017
 
Kontakt na zhotovitele:
Iveta Štočková, DiS.
tisková mluvčí, vedoucí útvaru komunikace a marketingu
Telefon: +420 224 951 349
Mobil: +420 731 602 380
E-mail: iveta.stockova@eurovia.cz  www.eurovia.cz
 
]]>
Úplná uzávěra Strahovského tunelu 211d7601-451d-4614-ab37-baa93720eee2 2017-08-30T11:01:12Z Z důvodu čištění kamer v tunelu bude probíhat úplná uzávěra Strahovského tunelu od soboty 2.9.2017 od 23,00hod. do neděle 3.9.2017 do 05,00hod.

]]>
Úplná noční uzávěra Letenského tunelu 539e665b-4224-4525-90cf-97fb8fe92ed3 2017-08-29T08:54:42Z Z důvodu vysokotlakého mytí vozovky za účelem obnovení protismykových vlastností vozovky po souvislé údržbě bude probíhat úplná uzávěra Letenského tunelu od 29.8.2017 do 30.8.2017 v noci od 23,00hod do 05,00hod.

]]>
Úplná noční uzávěra Letenského tunelu 10b12df6-2abb-4870-97a8-9fbc47919b3f 2017-08-24T03:17:00Z Z důvodu realizace souvislé údržby vozovky bude probíhat úplná noční uzávěra Letenského tunelu od 25.8.2017 do 29.8.2017 vždy v noci od 23,00 hod do 05,00 hod.

]]>
Úplná uzávěra Bubenečského tunelu dd7c6d07-e890-4b19-bb92-22a9b765fb8a 2017-08-24T09:14:40Z Z důvodu pravidelné údržby a kontroly technologie tunelů bude probíhat úplná noční uzávěra Bubenečského tunelu od 26.8.2017 od 23,00 hod. do 27.8.2017 do 05,00 hod.

Objížďka je vedena po trase: Milady Horákové, Veletržní, Dukelských hrdinů, U Výstaviště, Partyzánská, Trojský most. 

]]>
Informace o dopravním opatření na Štěrboholské spojce 935ac2f5-9f6f-4d0d-8dd8-183133242bbf 2017-08-18T02:29:12Z Od pátku 18. 8. 2017 od 21.00 hod. do neděle 20. 8. 2017 16.00 hod. bude částečně omezen provoz na Štěrboholské spojce – oprava povrchů mostů na úrovni ul. Přetlucká a Sazečská. Frézování povrchů a následná pokládka nové obrusné vrstvy.
 
Dopravní omezení:
18.8. od 21h - frézování mostů za částečného provozu.
19.8. - pokládka obrusné vrstvy na polovině komunikace - provoz stažen do jednoho jízdního pruhu.
20.8. - pokládka obrusné vrstvy na zbylé části komunikace - provoz stažen do jednoho jízdního pruhu.
         - ukončení prací dle dohody musí být do 16h i s úklidem a odstranění uzávěry.
Začátkem týdne v nočních či večerních hodinách se provedou zálivky a VDZ za provozu.
 
]]>
Informace o dopravním opatření v ulici Vltavská 3d283328-a4e0-4d4d-b956-5ad41151960e 2017-08-18T01:41:41Z Od 21. 8. Do 21. 9. 2017 bude částečně omezen provoz v ulici Vltavská v MČ Praha 5, v úseku od ul. Nádražní po ul. Staropramenná. Oprava uličních vpustí (zahájení komplexní rekonstrukce komunikace).
 
Dopravní omezení:
Lokální uzavírka, průjezd dvěma zúženými jízdními pruhy.
 
]]>
Informace o dopravním opatření na komunikaci Kolbenova 5c4fe1c9-c34f-4480-808c-ebb800692cb5 2017-08-17T11:17:22Z Od 18. srpna od 22:00 hodin do 29. srpna 2017 bude omezen provoz na komunikaci Kolbenova v úseku od Kbelské ulice až po vozovnu Hloubětín ve směru do centra. 
 
Důvodem je souvislá údržba komunikace, která bude probíhat ve dvou etapách. V první bude uzavřen pravý jízdní pruh, ve druhé levý jízdní pruh
]]>
Informace o dopravním opatření na Jižní spojce ce8759b9-44a4-4185-ad33-8b43147d767d 2017-08-17T11:16:11Z Od 18. srpna od 22:00 hodin do 20. srpna do 15:00 hodin bude na Jižní spojce ve směru z centra v úseku lanový most – Rabakovská omezen provoz. Důvodem je záruční oprava komunikace.
 
Práce budou probíhat ve třech etapách, postupně budou uzavírány jednotlivé jízdní pruhy. 
]]>
Informace o dopravním opatření na komunikaci Průmyslová ae4b0880-7075-4764-b191-fded795b9197 2017-08-17T10:55:07Z Od 19. do 26. srpna 2017 bude omezen provoz na komunikaci Průmyslová z důvodu souvislé údržby komunikace. A to ve směru Hostivař v úseku začínajícím cca 100 metrů před sjezdem k čerpací stanici pohonných hmot MOL až k zastávce autobusu „Perlit“.
 
Práce budou probíhat ve dvou etapách, nejprve bude uzavřen pravý jízdní pruh, ve druhé etapě levý jízdní pruh.
 
]]>
Výměna povrchu vozovky K Radonicům cb379747-11a8-45be-bdc2-4bd029ad5b1d 2017-08-11T03:07:51Z Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) zahájí 14. srpna 2017 opravu části vozovky ul. K Radonicům, a to v úseku od ulice Filipovského po konec hl. m. Prahy.

Oprava komunikace v délce 1,2 km zahrnuje kompletní odfrézování vozovky a následně zde bude položen nový asfaltový povrch.  V místě porušených krajnic dojde k jejich sanaci. Dále je v plánu ošetření trhlin v konstrukci vozovky, obnova vodorovného dopravního značení, rektifikace povrchových znaků a částečné vyrovnání nebo výměna poničených obrub.  


Dopravní omezení
Úplná uzavírka komunikace

 

]]>
Opravy silnice z Říčan do Uhříněvsi jdou do čtvrté závěrečné etapy 49259613-6ca6-4143-b400-5355f0628b80 2017-08-10T02:42:05Z V pondělí 14. srpna 2017 začne čtvrtá a poslední etapa rekonstrukce páteřní komunikace v Říčanech, ulice Přátelství. Práce na 3. etapě skončí 13. srpna a přesunou se na zbývající část, a to na úsek K Říčanům – K Netlukám. Postup prací si vyžádá rovněž změnu v režimu dopravy v místě.

„Takto rozsáhlá a dlouhá rekonstrukce je pro tento rok jednou z uzavírek, které zásadně ovlivňují dopravu v jihovýchodní části Prahy, a proto jsem rád, že plníme slib, který jsem dal Pražanům a zkracujeme opravu o několik týdnů,“ uvedl náměstek pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek (ČSSD) a dodává; „ rekonstrukce komunikace Přátelství není jedinou stavbou, kde apeluji na maximální možné zkrácení a jsem rád, že se to daří a řidiče omezujeme kratší dobu.“

Čtvrtá etapa zahrnuje opravu úseku K Říčanům – K Netlukám. Oprava severní poloviny vozovky byla již zahájena 24. července současně s poslední fází 3. etapy a bude pokračovat do poloviny září. Následovat bude ještě oprava jižní části vozovky v termínu od poloviny září do začátku listopadu. Původní termín ukončení byl plánovaný až do 20. prosince 2017.

Popis prací:
V rámci stavebních prací je stávající komunikace rozšířena zhruba o 1 m na obě strany na normovou šířku 9,5 m. V místě rozšíření je prováděna sanace podloží a kompletně nová konstrukce podkladních vrstev vymezených betonovým obrubníkem. Poté jsou odfrézovány staré asfaltové vrstvy a následně položeny nové. Na závěr je položena vrstva speciálního tichého asfaltu.

Dopravní omezení:
Ve směru z Říčan do Uhříněvsi bude za zjednosměrněný úsek ulice Přátelství vedena objížďka po komunikacích jižně od Královic včetně dotčených spojů BUS PID. Dojde k přemístění zastávky „Uhříněveský hřbitov“ z ul. Přátelství do ul. K Uhříněvsi.

Tranzitní nákladní doprava ve směru z Prahy bude stejně jako v předchozích třech etapách ve směru na Brno, resp. Kutnou Horu odkloněna od kruhového objezdu Podleská x Přátelství směr ul. Kutnohorská, přes křižovatku Černokostelecká x Průmyslová na Jižní spojku až na ul. 5. května a D1. Řidiči mohou využít i alternativní trasu na D1: Františka Diviše – Novopetrovická – Výstavní – Mírového hnutí – Pod Chodovem.

Objízdná trasa pro nákladní dopravu nad 3,5 t ve směru do Prahy rovněž zůstává stejná, tj. bude již v Říčanech značena objížďkou z ul. Černokostelecká na ul. Říčanská a dále po silnici II/101 na dálnici D1.

 

Název stavby: Rekonstrukce ul. Přátelství

Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba výstavby: 03/2017–11/2017

 

Kontakt na zhotovitele:

Iveta Štočková, DiS.

tisková mluvčí, vedoucí útvaru komunikace a marketingu

Telefon: +420 224 951 349

Mobil: +420 731 602 380

E-mail:  iveta.stockova@eurovia.cz  www.eurovia.cz  

]]>
Informace o dopravních opatřeních na komunikaci Koněvova a42c8453-8372-41c8-b3dd-2b264cef1adc 2017-08-10T11:43:41Z V termínu od 10. do 21. srpna 2017 bude částečně omezen provoz na komunikaci Koněvova, kde bude probíhat souvislá údržba komunikace.
 
Jedná se o směr do centra v úseku ulic Hraniční – Nad Ohradou, práce budou probíhat po etapách:
 
1) Úsek ulic Hraniční - Strážní: doprava bude převedena přes tramvajový pás do protisměru, kde bude dočasně zrušen parkovací pruh a bude zde vedena obousměrná doprava.
 
2) Úsek ulic Strážní - Loudova: doprava bude vedena dočasně zrušeným parkovacím pruhem.
 
3) Úsek ulic Loudova - Nad Ohradou: doprava bude převedena přes tramvajový pás do protisměru, kde bude dočasně zrušen parkovací pruh a bude zde vedena obousměrná doprava.
 
]]>
Úplná noční uzávěra tunelu Mrázovka 37276e0a-c882-46e9-9ac1-b96dfec5c28f 2017-08-03T01:12:27Z Z důvodu čištění kamer v tunelu bude probíhat úplná uzávěra tunelu Mrázovka od soboty 12.8.2017 od 23,00hod. do neděle 13.8.2017 do 05,00hod.

]]>
Úplná noční uzávěra Strahovského tunelu bfcddfc5-2034-4b35-9a69-105015702dec 2017-08-03T01:09:56Z Z důvodu čištění kamer v tunelu bude probíhat úplná uzávěra Strahovského tunelu od soboty 5.8.2017 od 23,00hod. do neděle 6.8.2017 do 05,00hod.
 
Dále z důvodu akce modifikace požárního odvětrání tunelu bude probíhat úplná uzávěra Strahovského tunelu od 6.8.2017 do 8.8.2017 (2 noci) vždy od 23,00hod do 05,00hod.
 
]]>
Uzávěra Zlíchovského tunelu 752203f2-bfe0-47ca-b208-1a6b2c223801 2017-08-03T01:06:21Z Z důvodu údržby a mytí bude uzavřen Zlíchovský tunel takto:
 
1) od 7.8.2017 do 9.8.2017 vždy v noci od 23,00hod. do 05,00hod. (tj.2 noci) bude uzavřen západní tubus (směr Barrandovský most)) a druhý tubus bude jednosměrný v původním směru. 
 
2) od 9.8.2017 do 11.8.2017 vždy v noci od 23,00hod. do 05,00hod. (tj.2 noci) bude uzavřen východní tubus (směr Smíchov) a druhý tubus bude jednosměrný v původním směru.
 
]]>
Noční uzávěry Brusnického a Dejvického tunelu c5d2e6b7-e4ea-4149-9a1e-b8f2e768279d 2017-07-31T12:53:10Z Z důvodu mytí a pravidelné údržby a kontroly technologie tunelů bude probíhat noční uzávěra Brusnického a Dejvického tunelu takto:
 
Od 3.8. 2017  23.00 hod do 4.8. 2017  05.00 hod.          MYTÍ
Plánovaná noční uzávěra tubusu B (směr Troja) pro pravidelnou údržbu Brusnického a Dejvického tunelu.
Od 4.8. 2017  23.00 hod do 5.8. 2017  05.00 hod.          MYTÍ
Plánovaná noční uzávěra tubusu B (směr Troja) pro pravidelnou údržbu Brusnického a Dejvického tunelu.
Od 5.8. 2017  23.00 hod do 6.8. 2017  05.00 hod.          MYTÍ
Plánovaná noční uzávěra tubusu B (směr Troja) pro pravidelnou údržbu Brusnického a Dejvického tunelu.
Od 6.8. 2017  23.00 hod do 7.8. 2017  05.00 hod.          MYTÍ
Plánovaná noční uzávěra tubusu B (směr Troja)pro pravidelnou údržbu Brusnického a Dejvického tunelu.
Od 7.8. 2017  23.00 hod do 8.8. 2017  05.00 hod.          MYTÍ
Plánovaná noční uzávěra tubusu A (směr Barrandovský most) pro pravidelnou údržbu Brusnického a Dejvického tunelu.
Od 8.8. 2017  23.00 hod do 9.8. 2017  05.00 hod.          MYTÍ
Plánovaná noční uzávěra tubusu A (směr Barrandovský most) pro pravidelnou údržbu Brusnického a Dejvického tunelu.
Od 9.8. 2017  23.00 hod do 10.8. 2017  05.00 hod.        MYTÍ
Plánovaná noční uzávěra tubusu A (směr Barrandovský most) pro pravidelnou údržbu Brusnického a Dejvického tunelu.
Od 10.8. 2017  23.00 hod do 11.8. 2017  05.00 hod.      MYTÍ
Plánovaná noční uzávěra tubusu A (směr Barrandovský most) pro pravidelnou údržbu Brusnického a Dejvického tunelu.
 
Od 12.8. 2017  23.00 hod do 13.8. 2017  05.00 hod.      TECHNOLOGIE
Plánovaná noční úplná uzávěra pro pravidelnou údržbu Brusnického a Dejvického tunelu.
 
Objížďka je vedena ul. Patočkova, Milady Horákové.
 
]]>
Informace o dopravním opatření v ulici Evropská e0119ac3-12fd-4f6e-9fb6-d0291e2a8640 2017-07-26T01:30:45Z Od 31. 7. do 6. 11. 2017 bude částečně omezen provoz v ulici Evropská, v úseku od křižovatky s ul. Vlastina po MÚK s Pražským okruhem. Celková oprava bude rozdělena do 9. fází tak, aby byla zachována maximální průjezdnost.

Dopravní omezení:

V rámci 1. fáze (31.7. - 3.8.2017) bude uzavřen jeden jízdní pruhu ve směru z centra v délce 83,0 m v prostoru zastávky BUS MHD Dědina. Další dopravní omezení bude průběžně aktualizováno.

Více na:

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb
http://www.tsk-praha.cz/stavby/attachment/59774cb6bcf9fdc74737d1f2/evropska_1501065950068.pdf

]]>
Uzávěra Bubenečského tunelu 7beb4cff-b91a-4cb1-989d-d58484134d5e 2017-07-25T10:45:19Z Z důvodu pravidelné údržby a kontroly technologie tunelů bude probíhat noční uzávěra Bubenečského tunelu takto:
 
Od 25.7. 2017  23.00 hod do 26.7. 2017  05.00 hod.      MYTÍ
Plánovaná noční uzávěra tubusu směr Troja pro pravidelnou údržbu Bubenečského tunelu.
Od 26.7. 2017  23.00 hod do 27.7. 2017  05.00 hod.      MYTÍ
Plánovaná noční uzávěra tubusu směr Troja pro pravidelnou údržbu Bubenečského tunelu.
Od 27.7. 2017  23.00 hod do 28.7. 2017  05.00 hod.      MYTÍ
Plánovaná noční tubusu směr Troja pro pravidelnou údržbu Bubenečského tunelu.
Od 28.7. 2017  23.00 hod do 29.7. 2017  05.00 hod.      MYTÍ
Plánovaná noční tubusu směr Troja pro pravidelnou údržbu Bubenečského tunelu.
Od 29.7. 2017  23.00 hod do 30.7. 2017  05.00 hod.      TECHNOLOGIE
Plánovaná úplná noční uzávěra pro pravidelnou údržbu Bubenečského tunelu.
Od 30.7. 2017  23.00 hod do 31.7. 2017  05.00 hod.      MYTÍ
Plánovaná noční uzávěra tubusu směr Barrandovský most pro pravidelnou údržbu Bubenečského tunelu.
Od 31.7. 2017  23.00 hod do 1.8. 2017  05.00 hod.        MYTÍ
Plánovaná noční uzávěra tubusu směr Barrandovský most pro pravidelnou údržbu Bubenečského tunelu.
Od 1.8. 2017  23.00 hod do 2.8. 2017  05.00 hod.          MYTÍ
Plánovaná noční uzávěra tubusu směr Barrandovský most pro pravidelnou údržbu Bubenečského tunelu.
Od 2.8. 2017  23.00 hod do 3.8. 2017  05.00 hod.          MYTÍ
 

 

]]>
Informace o dopravním opatření na mostech v ulici Povltavská 7ae48b44-21cc-416b-8d31-731837d48390 2017-07-21T03:38:22Z Od 22. července do 25. srpna 2017 bude částečně omezen provoz na mostech v ulici Povltavská v úseku U Meteoru – Čuprova. Pracovat se bude vždy v noci od 18.00 do 6.00 hodin.
 
Akce - Výměna mostních závěrů na mostech ul. Povltavská

·         přes ulici Primátorskou

·         přes ulici Zenklovou

Po dobu výstavby bude vybouráno a znovu osazeno 8 mostních závěrů po polovině šířkového uspořádání mostu. Ve dne se bude jezdit na celém šířkovém profilu a pracoviště bude překryto ocelovým přejezdem. Řidiči od tunelového komplexu Blanka budou sjíždět po dobu prací do Povltavské a řidiči v protisměru budou měnit pouze pruhy. Jízdní pruh ve směru ulice Čuprova se přes den uzavře a provoz bude veden po objízdné trase Povltavská, Zenklova, Prosecká a Čuprova.

 

]]>
Oprava Kunratické spojky skončí o měsíc dřív d0fb8314-8b2b-43a3-bc7c-408df54a7579 2017-07-18T12:53:45Z Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) zahájila 3. července 2017 5. etapu opravy vozovky Kunratické spojky, a to v úseku ulic Vídeňská a Libušská, která měla trvat do 16. srpna 2017. Oproti původnímu plánu, kdy oprava byla plánována na 45 dní, trvala realizace pouhých 17 dní. Termín otevření je 19. července 2017.
 
„Slíbil jsem, že budu apelovat na zkrácení termínů staveb na klíčových komunikacích a jsem rád, že se nám to daří. Důvodem zkrácení bylo projednání plné uzávěry komunikace na víkend a zrychlení pokládky asfaltových vrstev,“ uvedl náměstek pro dopravu Petr Dolínek. 
 
Dalším důvodem zkrácení byl dobrý stav podkladních vrstev vozovky.

V tomto roce také proběhne 4. etapa, která spočívá v úpravě okružní křižovatky s Vídeňskou ulicí.

Oprava komunikace v délce 830 m zahrnovala kompletní odfrézování vozovky a následně zde byl položen nový asfaltový povrch. Realizace akce 3D modelem frézování vozovky. 
 
]]>
Uzavírka pravého pruhu na Nuselském mostě ve směru do centra 57f0b923-2336-4cb1-9a80-3f71362e2b0e 2017-07-17T03:24:29Z Z důvodu posunu lávky do další pozice dojde k částečnému omezení na Nuselském mostě. Omezen bude pravý pruh směr centrum od 18.7.2017 do 22.7.2017 v délce cca 70 metrů

]]>
Omezený provoz v Těšnovském tunelu 348195b0-b61b-4ae2-bf24-81c48982fd1c 2017-07-17T02:54:22Z Z důvodu údržby a mytí bude probíhat omezený provoz v Těšnovském tunelu takto:

1) od 24.7.2017 do 26.7.2017 vždy v noci od 23,00hod. do 05,00hod.(tj.2 noci) bude uzavřen tubus VODA (směr nem. Na Františku) a druhý tubus bude obousměrný

2) od 26.7.2017 do 28.7.2017 vždy v noci od 23,00hod. do 05,00hod.(tj.2 noci) bude uzavřen tubus MĚSTO (směr Karlín) a druhý tubus bude obousměrný

]]>
Úplná noční uzávěra Letenského tunelu 9649321a-370e-4bc3-afcf-6fac96ffc07f 2017-07-17T02:52:44Z Z důvodu údržby a mytí tunelu bude probíhat úplná uzávěra Letenského tunelu od 17.7.2017 do 24.7.2017 vždy v noci od 23,00hod do 05,00hod.(tj.7 nocí).

]]>
Ulice Kyjevská projde kompletní rekonstrukcí 0dc500b7-363e-4993-8673-d1158830c686 2017-07-14T11:16:44Z
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) zahájí v pondělí 17. července 2017 celkovou rekonstrukci ulice Kyjevská v úseku ulic Dejvická a Národní obrany, MČ Praha 6. Termín ukončení je 15. září 2017. 
 
Jedná se o celkovou rekonstrukci chodníků a vozovky ulice Kyjevská v rámci chodníkového programu Prahy 6. Vozovka bude dlážděná kamennou dlažbou – velká kostka, chodníky budou z pražské mozaiky. Vjezdy budou dlážděny kamennou dlažbou – drobná kostka. Součástí stavby bude úprava odvodnění a rektifikace uličních vpustí a budou vybudovány dvě nové.
 
Dopravní omezení:
Úplná uzavírka komunikace.
 

 

 
]]>
Informace o dopravním omezení na Libeňském soumostí cc80aacb-fb9d-445a-bf6f-200fd85d20eb 2017-07-04T12:58:03Z Od 10. července do 15. července 2017 bude vždy od 20.00 hod. do 4.30 hod. omezen provoz na Libeňském soumostí v úseku ulic Jankovcova – Štorchova. Jedná se o hlavní most přes řeku. Důvodem jsou statické zkoušky pro stanovení zatížitelnosti mostu. Tyto zkoušky proběhnou s vyloučením veškeré dopravy. 
 
Objízdné trasy budou vedeny po ulici Voctářova, Zenklova, Povltavská, most Barikádníků, Argentinská, Plynární, U Uranie, Jankovcova, Bubenské nábřeží, Hlávkův most, Klimentská, Těšnovský tunel, Rohanské nábřeží. (Viz obrázek)
 
Dále od 16. července 2017 od 7.00 hod. až do 18. srpna 2017 do 18.00 hod. bude zabrán jízdní pruh a chodník ve směru z Karlína do Holešovic z důvodu diagnostických prací. Automobilová doprava bude vedena po kolejích.    

]]>
Úplná noční uzávěra Strahovského tunelu 732d4a9c-0db8-4369-81b0-74b1a1273963 2017-07-03T02:09:00Z Z důvodu akce modifikace požárního odvětrání tunelu bude probíhat úplná noční uzávěra Strahovského tunelu od 11.7.2017 do 13.7.2017 (3 noci) vždy od 23,00hod do 05,00hod.

]]>
Noční uzávěra tunelu Mrázovka ce39d66b-748a-4e7b-b36f-46d64970308c 2017-07-03T02:04:50Z Z důvodu pravidelné údržby a mytí bude probíhat noční uzávěra tunelu Mrázovka.
 
1) Od 3.7.2017 do 7.7.2017 vždy v noci od 23,00hod. do 05,00hod (tj.4 noci) bude uzavřena západní tunelová trouba (směr Zlíchov) a druhá trouba bude jednosměrná s původním směrem provozu.
 
2) Od 7.7.2017 do 11.7.2017 vždy v noci od 23,00hod. do 05,00hod. (tj.4 noci) bude uzavřena východní tunelová trouba (směr Smíchov) a druhá trouba bude jednosměrná s původním směrem provozu.
 
]]>
Informace o dopravním opatření na Jižní spojce 8f8a6252-1ae0-448f-adab-2f2b73ee36af 2017-07-03T09:35:33Z Od 3. července do 11. srpna 2017 bude částečně omezen provoz na Jižní spojce na lanovém mostě a v úsecích přilehlých komunikací. Důvodem je údržba lanových závěsů mostu.
 
Práce budou probíhat ve dvou etapách:
 
1. etapa: 3. 7. – 22. 7. – bude uzavřen levý jízdní pruh ve směru z centra
2. etapa: 23. 7. – 11. 8. – bude uzavřen levý jízdní pruh ve směru do centra
 
]]>
TSK se stala nejvstřícnějším úřadem lokačních manažerů dfc639e5-a990-4469-97b5-e69ea87c88ff 2017-06-29T06:36:30Z Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) získala prestižní ocenění lokačních manažerů v soutěži Film Friendly 2016 a stala tak nejvstřícnějším úřadem k filmařům.  Hlavní titul Film Friendly určený regionálním subjektům za spolupráci s filmaři putoval do Liberce. Zasloužila se o to tamější filmová kancelář, která od roku 2015 funguje pod městským informačním centrem.
 
Titul Film Friendly od roku 2014 společně udělují Asociace producentů v audiovizi, Czech Film Commission a agentura CzechTourism. Poradní hlasy každoročně mají i produkční a lokační manažeři, kteří zohledňují své praktické zkušenosti s natáčením v konkrétních místech ČR.
 
„Praha se dlouhodobě snaží být pro filmaře otevřeným místem, a proto si velmi vážím ceny udělené úřadu za vstřícný přístup, a za to TSK děkuji a doufám, že to není poslední ocenění, které Praha v této oblasti získala,“ uvedl náměstek pražské primátorky Petr Dolínek, do jehož gesce TSK spadá.   
 
Letos organizátoři soutěže mezi sebe přizvali i nově založené sdružení lokačních manažerů – Českou lokační unii, aby udělila svou cenu pro nejvstřícnější místo či úřad. Jsou to totiž právě lokační manažeři, kteří jsou na straně produkce v první linii při výběru míst natáčení a dojednávání podmínek pronájmu a použití konkrétních lokací. „Za lokační manažery udělujeme ocenění Film Friendly 2016 pražské Technické správě komunikací, konkrétně ekonomicko-obchodnímu úseku. Povolení od TSK potřebujeme v podstatě při každém natáčení v Praze a za rok jich tam pro filmaře vyřizují kolem osmi set, což je v Česku určitě rekord. Přitom k našim žádostem přistupují vždy velmi vstřícně,“ vysvětluje předseda České lokační unie Luděk Herda.
 
Praha je tradičním centrem filmové produkce, natáčí se tu neustále a my jsme si vědomi toho, že to s sebou přináší spoustu svízelností a není jednoduché skloubit potřeby a zájmy všech zainteresovaných stran. O to více si ceníme úředníků, kteří filmaře neberou jen jako obtíž, ale spolupracují s nimi a jsou při vyřizování povolení pružní, rychlí a dokonce i milí. Na TSK, konkrétně v obchodním oddělení, přesně takoví jsou a věříme, že kvalitu svých služeb si udrží i do budoucna“, doplňuje Ludmila Claussová, vedoucí oddělení Czech Film Commission Státního fondu kinematografie. 

 
]]>
Výměna povrchu vozovky Kunratické spojky ba8fb9c7-1e3f-4dca-8e45-8c7946d9d746 2017-06-28T04:54:24Z Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) zahájí 3. července 2017 5. etapu opravy vozovky Kunratické spojky, a to v úseku ulic Vídeňská a Libušská. V tomto roce také proběhne 4. etapa, která spočívá v úpravě okružní křižovatky s Vídeňskou ulicí.
 
Oprava komunikace v délce 830 m zahrnuje kompletní odfrézování vozovky a následně zde bude položen nový asfaltový povrch. Realizace akce 3D modelem frézování vozovky. 
Dále je v plánu ošetření trhlin v konstrukci vozovky, obnova vodorovného dopravního značení, rektifikace povrchových znaků a částečné vyrovnání nebo výměna poničených obrub.  
 
Dopravní omezení:
Jednosměrný provoz směr Libušská. Druhý směr bude veden objízdnou trasou.

]]>
TSK zahajuje opravu dalších částí Náchodské ulice b2cb4dfa-7b8d-4ee6-8b2d-33379e468413 2017-06-28T03:04:43Z V pondělí 3. července 2017 zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. (TSK) rekonstrukci části Náchodské ulice v Městské části Praha 20 - Horní Počernice. Jedná se o dvě stavby, kdy první je v úseku od sjezdů z Pražského okruhu po křížení s ulicí Stoliňská a druhá je v křižovatce s ulicí Bystrá. Termín ukončení obou staveb je plánovaný do 1. srpna 2017. 
 
Jedná se o souvislou údržbu komunikace, kdy bude odstraněna horní vrstva krytu vozovky frézováním, budou opravena místa příčných a podélných trhlin a výtluků a bude provedena vyrovnávka obrub a povrchových znaků. Dále bude položen nový asfaltový povrch a obnoveno vodorovné dopravní značení.
 
Dopravní omezení ulice Náchodská:
Úplná uzavírka komunikace pro automobilovou dopravu. Průjezd MHD zajištěn na kyvadlový provoz. Objízdná trasa bude vedena po kom. Pražský okruh a Ve Žlíbku.
 
Dopravní omezení v křížení Náchodské s ulicí Bystrá:
Částečné omezení provozu. Realizace po etapách v závislosti na uzavírce kom. Náchodská

]]>
Informace o dopravních opatřeních na komunikacích Kolbenova a Poděbradská 5a909a4d-9e10-4f53-9d35-c948ebbf96c1 2017-06-28T01:34:12Z Od 3. července do 27. srpna 2017 bude omezen provoz na mostě přes Kolbenovu ulici (Poděbradská) a také na samotné Kolbenově. Ve směru z centra bude opravován most, práce budou probíhat po etapách.
 
Na Poděbradské ulici budou uzavřeny postupně jízdní pruhy (nejprve pravý, následně levý) v délce cca 300 m. 
Na Kolbenově ulici pod mostem ve stavbou dotčeném úseku (cca 200 m) bude částečně uzavřen pravý a levý jízdní pruh po celou dobu stavby. Zachován bude průjezd o minimální šířce 3,5 m. Pod mostem bude vzhledem k lešení podjezdná výška snížena na 4,5 m.
 
 
]]>
ZOO Praha má nové parkoviště 371bebf5-b252-4c83-8661-993a034b1cea 2017-06-22T03:05:43Z Kapacita parkovišť v okolí Zoologické zahrady Praha je nevyhovující a nelze ji v současné době nijak dále rozšiřovat. Alternativním řešením byla možnost využití volných ploch při ulici Stará Povltavská, kde vznikla nová záchytná plocha pro parkování až na 260 osobních automobilů. Návštěvníci budou moci parkoviště plně využít od 1. července 2017, spolu se zavedením kyvadlové dopravy až k branám Zoo Praha.

„Rozhodli jsme se využít plochu, která je v majetku hl. m. Prahy, a jako pilotní otevřeme parkoviště, které navýší kapacitu až o stovky automobilů. Ty pak nebudou muset projíždět jednou z nejkrásnějších rezidenčních čtvrtí Prahy a složitě hledat místo k zaparkování na přeplněných parkovištích,“ uvedl náměstek pro dopravu a sport Petr Dolínek a dodává; „protože je parkoviště značně vzdálené od zahrady, bude zde zřízena kyvadlová doprava. Konkrétně půjde o nízkopodlažní autobus, který je vhodný i pro přepravu kočárků. A pro ty, kteří nechtějí čekat, je posílena linka autobusu 112.“

K realizaci byla vybrána plocha v těsné blízkosti betonárky, která jako parkoviště sloužila již při výstavbě Tunelového komplexu Blanka. Samotná úprava plochy trvala Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s. pouhých sedm dní, kdy vzniklo zpevněné parkoviště o celkové výměře 7 700 m2, které pojme až 260 osobních automobilů, ale není určena pro vozy nad 3,5t a autobusy.

„V naší městské části je parkování velkým problémem, a to nejen v případě rostoucího zájmu návštěvníků o Zoologickou zahradu Praha, ale i díky rozvíjejícím se sportovištím v okolí. Proto každou takovou aktivitu, která částečně parkování řeší, vítáme a společně s Magistrátem hl. m. Prahy budeme hledat další řešení,“ uvedl starosta Městské části Praha - Troja Tomáš Bryknar a dodává; „jedná se o první vlaštovku v oblasti parkování, ale i za tu jsme rádi.“

Řidiči budou na toto parkoviště navedeni informačním systémem před ulicí Povltavskou, kde budou osazeny informační tabule s nápisem P ZOO, se symbolem osobního vozu a příslušnou směrovou šipkou. Zastávky pro autobusy budou zřízeny na komunikaci Stará Povltavská.

„Lidé, kteří toto parkoviště využijí, zaplatí 50,- Kč za den. Přičemž tato částka zahrnuje parkovné a k tomu mají servis kyvadlové dopravy do Zoo Praha,“ řekl Vít Kahle odborný poradce pro marketing a PR ze Zoo Praha, a doplnil: „Kyvadlová doprava bude fungovat přes celé prázdniny a v září pak o víkendech. Velmi vítáme pomoc Magistrátu hl. m. Prahy při řešení dopravy v Troji, toto parkoviště jistě  velmi pomůže Troji.“

Cena parkovného na ostatních čtyřech parkovištích v bezprostřední blízkosti ZOO je o víkendech, státních svátcích a letních prázdninách 200,- Kč/den  (pro upřesnění se jedná o parkoviště pod Trojským zámkem, u jižního vchodu do ZOO, u severního vchodu do ZOO a u pěší lávky v ulici Pod Havránkou).
 

 

]]>
Ulice Jalodvorská projde kompletní rekonstrukcí aaf1d61e-e12e-443d-8547-affa7d6b2296 2017-06-16T11:35:25Z V pondělí 19. června 2017 zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. (TSK) rekonstrukci části ulice Jalodvorská v Městské části Praha 4. Termín ukončení je plánován maximálně do 20. prosince 2017. Délka opravovaného úseku je 360 m, a to od ulice Paběnická k ulici Lukešova.

Jedná se o kompletní rekonstrukci stávající komunikace, vybudování nových chodníků, vybudování nové dešťové kanalizace pro odvodnění komunikace a vybudování zpomalovacího prahu s přechodem. V rámci opravy bude stavebně vybudována zastávka autobusu pro budoucí využití pro plánovanou linku. Vozovka bude s živičným povrchem v celé konstrukci, chodníky a chodníkové přejezdy budou z betonové dlažby.

Dopravní omezení:
Úplná uzavírka komunikace.

]]>
Opravy silnice z Říčan do Uhříněvsi jdou do další fáze 69711fcb-243e-42eb-901b-b6e1972b9ea7 2017-06-16T09:53:08Z V pondělí 19. června 2017 bude zahájena 2. fáze 3. etapy rekonstrukce páteřní komunikace v Říčanech, ulice Přátelství, během které budou zrekonstruovány další části komunikace v úseku Pánkova/K poště – K Říčanům. Předcházející 1. fáze skončí k 18. květnu společně s termínem dokončení 2. etapy, ve kterém byla provedena rekonstrukce v úseku Málkovská – Pánkova. Práce si opět vyžádají změny v režimu dopravy.
 
Počáteční fáze 3. etapy byla zahájena dříve, než se předpokládalo, protože práce na druhé etapě postupovaly nad očekávání rychle. Navazující práce 2. fáze 3. etapy (19.6. - 4. 7. 2017) budou pokračovat v opravách dalších úseků komunikace Pánkova/K poště – K Říčanům. Spolu s nimi budou od 5. fáze zahájeny i opravy na severní části vozovky v úseku K Říčanům – kruhový objezd K Netlukám. To si vyžádá postupné uzavírky navazujících ulic Pánkova, spojky Kolovraty-Královice, K Říčanům a K poště, zjednosměrnění komunikací včetně vyznačení objízdných tras a umístění semaforů pro kyvadlové řízení provozu v úseku Pánkova/K poště – K Říčanům.
 
Termíny pro 2. - 6. fázi 3. etapy jsou následující: 
  
3. etapa, 2. fáze – 19.6. - 4. 7. 2017 
3. etapa, 3. fáze – 5.7. - 21. 7. 2017 
3. etapa, 4. fáze – 22.7. - 23. 7. 2017 
3. etapa, 5. fáze – 24.7. - 11. 8. 2017 
3. etapa, 6. fáze – 12.8. - 13. 8. 2017
 
Popis prací:
V rámci stavebních prací je stávající komunikace rozšířena zhruba o 1 m na obě strany na normovou šířku 9,5 m. V místě rozšíření je prováděna sanace podloží a kompletně nová konstrukce podkladních vrstev vymezených betonovým obrubníkem. Poté budou odfrézovány staré asfaltové vrstvy 
a následně položeny nové. Na závěr bude položena vrstva speciálního tichého asfaltu. 
 
Dopravní omezení:
Tranzitní nákladní doprava ve směru z Prahy bude stejně jako v předchozích dvou etapách ve směru na Brno, resp. Kutnou Horu, odkloněna od kruhového objezdu Podleská x Přátelství směr ul. Kutnohorská přes křižovatku Černokostelecká x Průmyslová na Jižní spojku až na ul. 5. května a D1 Řidiči budou moci využít rovněž alternativní trasu na D1: Františka Diviše – Novopetrovická – Výstavní – Mírového hnutí – Pod Chodovem.
  
Objízdná trasa pro nákladní dopravu nad 3,5 t ve směru do Prahy rovněž zůstává stejná, tj. bude již v Říčanech značena objížďkou z ul. Černokostelecká na ul. Říčanská a dále po silnici II/101 na dálnici D1. 
  
Autobusové linky 227 a 906 budou ve 2. fázi 3. etapy ve směru do Nedvězí vedeny z Kolovrat odklonem přes Říčany (Mírová – K Říčanům – Kolovratská – Říčanská – Únorová); ve směru na Háje ulicí Málkovská na ulici Přátelství. Další změny v provozu městských a příměstských linek BUS PID budou v návaznosti na omezení v jednotlivých fázích 3. etapy postupně zveřejňovány DPP 
a ROPIDem. 
 

 
Základní informace:
Název stavby: Rekonstrukce ul. Přátelství 
Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba výstavby: 03/2017–12/2017
 
Kontakt na zhotovitele:
Iveta Štočková, DiS.
tisková mluvčí, vedoucí útvaru komunikace a marketingu
Telefon: +420 224 951 349
Mobil: +420 731 602 380
E-mail: iveta.stockova@eurovia.cz  www.eurovia.cz
 
]]>
Uzávěra Bubenečského tunelu 6f83696c-5a76-4fcf-a6c6-93fcf3c1794b 2017-06-14T02:54:48Z
Z důvodu pravidelné údržby a kontroly technologie tunelů bude probíhat úplná noční uzávěra Bubenečského tunelu od 17.6.2017 od 23,00 hod. do 18.6.2017 do 05,00 hod.
 
Objížďka je vedena po trase: Milady Horákové, Veletržní, Dukelských hrdinů, U Výstaviště, Partyzánská, Trojský most. 

 

]]>
Informace o dopravním opatření na komunikaci Národních hrdinů 223823c0-0f52-4abb-810d-ea0a148ffc38 2017-06-09T04:53:35Z Od 12. června 2017 cca tři měsíce bude částečně omezen provoz komunikaci Národních hrdinů v Dolních Počernicích, kde bude probíhat oprava mostu.
 
Popis akce:
Sanace nosné konstrukce, nová hydroizolace a obnova vozovkového souvrství.
 
Dopravní omezení:
Uzavírka po polovinách.
 
]]>
Uzávěra Strahovského tunelu f65e8dea-88e8-45dc-8b4b-398557c7734a 2017-06-09T01:54:59Z Z důvodu pravidelné údržby a mytí bude probíhat uzávěra Strahovského tunelu takto:
 
1) Od 12.6.2017 do 20.6.2017 vždy v noci od 23,00hod. do 05,00hod .(tj.8 nocí) bude uzavřena západní tunelová trouba (směr Smíchov) a druhá trouba bude jednosměrná s původním směrem provozu
 
2) Od 20.6.2017 do 28.6.2017 vždy v noci od 23,00hod. do 05,00hod. (tj.8 nocí) bude uzavřena střední tunelová trouba (směr Břevnov) a druhá trouba bude jednosměrná s původním směrem provozu
 
3 ) Od 28.6.2017 do 29.6.2017 od 23,00hod. do 05,00hod. (1 noc) bude úplná uzávěra tunelu
]]>
Omezení provozu parkoviště P+R Černý Most 1 39704b6e-b8cd-4b5d-b8bf-38516b7c3a87 2017-06-01T02:17:23Z V sobotu 3. 6. 2017 od 4 do 11 hodin bude z důvodu sekání trávy dočasně uzavřeno parkoviště P+R Černý Most 1.

Parkující řidiči mohou využívat sousední parkoviště P+R Černý Most 2.

]]>
OPRAVY SILNICE Z ŘÍČAN DO UHŘÍNĚVSI POSTUPUJÍ RYCHLEJI cfdeb1cf-0a35-48f0-9e8d-0d9a7d35a86d 2017-05-24T12:00:00Z Ve čtvrtek 25. května 2017 začne 1. fáze 3. etapy rekonstrukce páteřní komunikace v Říčanech, ulice Přátelství. Práce na druhé etapě postupují rychleji, než se předpokládalo, proto je možné zahájit dílčí práce na 3. etapě. Počáteční fáze 3. etapy budou probíhat do poloviny června a skončí tak shodně s termínem dokončení 2. etapy. Postup prací si vyžádá rovněž změnu v režimu dopravy v místě. 
 
Ke stávajícímu dopravnímu opatření v rámci 2. etapy (úsek Málkovská – Pánkova/K poště) se tak přidává rekonstrukce části komunikace v úseku Pánkova/K poště – K Říčanům, která si vyžádá úplnou uzavírku komunikace K poště s vedením objížďky po ul. K Říčanům.
Autobusová linka č. 267 spojující Kolovraty s Nedvězím bude obousměrně vedena po vyznačené objížďce (ruší se zastávka „U Rozcestí“).
Popis prací:

V rámci stavebních prací je stávající komunikace rozšířena zhruba o 1 m na obě strany na normovou šířku 9,5 m. V místě rozšíření je prováděna sanace podloží a kompletně nová konstrukce podkladních vrstev vymezených betonovým obrubníkem. Poté jsou odfrézovány staré asfaltové vrstvy a následně položeny nové. Na závěr je položena vrstva speciálního tichého asfaltu. 
 
Dopravní omezení:
Nadále platí, že pro směr z Prahy zůstane ulice Přátelství v celém úseku K Netlukám – Říčany průjezdná pro veškerá vozidla mimo tranzitní nákladní dopravu. Ta bude stejně jako v předešlých etapách ve směru na Brno, resp. Kutnou Horu, odkloněna od kruhového objezdu Podleská x Přátelství směr ul. Kutnohorská, přes křižovatku Černokostelecká x Průmyslová na Jižní spojku až na ul. 5. května a D1. Stále platí i alternativní trasa na D1: Františka Diviše – Novopetrovická – Výstavní – Mírového hnutí – Pod Chodovem. 
 
Pro opačný směr z Říčan do Prahy se dopravní opatření mění dle postupu prací. Pro 2. etapu zůstává uzavřený úsek Málkovská – Pánkova zřízena objížďka přes Nedvězí (mimo nákladní vozidla nad 3,5 t). Objízdná trasa pro nákladní dopravu nad 3,5 t ve směru na Prahu bude již v Říčanech značena objížďkou z ul. Černokostelecká na ul. Říčanská a dále po silnici II/101 na dálnici D1. 
 
Se zahájením 1. fáze 3. etapy se přidává úplná uzavírka ulice K poště, objízdná trasa bude vedena po ul. K Říčanům. Práce v tomto místě budou mít vliv rovněž na MHD. Autobusová linka č. 267 spojující Kolovraty s Nedvězím bude obousměrně vedena po vyznačené objížďce (ruší se zastávka „U Rozcestí“).
]]>
INFORMACE O DOPRAVNÍM OPATŘENÍ NA JIŽNÍ SPOJCE bf5b7ed9-5033-42a9-9edc-d5db8361c486 2017-05-24T12:00:00Z Na Jižní spojce na lanovém mostě již skončila první etapa prací na kontrole a výměně komponentů postřikovacího zařízení a 25. května začne druhá etapa. Dopravní opatření potrvá do 27. května.

Uzavřen bude levý jízdní pruh ve směru z centra.
 
Původně měla druhá etapa začít až 5. června, zhotoviteli se podařilo práce urychlit. 
]]>
INFORMACE O DOPRAVNÍM OPATŘENÍ NA JIŽNÍ SPOJCE d5117e2e-343b-4af5-9035-663ce3cff1c3 2017-05-22T12:00:00Z Na Jižní spojce na lanovém mostě je z důvodu kontroly a výměny komponentů postřikovacího zařízení omezen provoz. Práce probíhají po etapách, uzavřen je vždy levý jízdní pruh.
 
První etapa začala v pondělí 22. května, plánována je do 26. května. Uzavřen je levý jízdní pruh ve směru do centra. 
 
Druhá etapa by měla začít 5. června (v případě nepříznivého počasí může být termín posunut na 12. června), plánována je do 9. června. Uzavřen bude levý jízdní pruh ve směru z centra. 
]]>
VYHODNOCENÍ STAVU PODZÁKLADÍ LIBEŇSKÉHO MOSTU f1aea983-357f-414c-a8f1-ae57b386fb6b 2017-05-10T12:00:00Z echnická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zadala v období prosince 2016 až února 2017 provedení diagnostiky podzákladí a základu třetího pilíře Libeňského mostu. Cílem bylo ověřit aktuální stav a výsledky porovnat s dostupnými archivními materiály a podklady z již provedených diagnostických průzkumů na hlavním mostě přes řeku (V009) a na inundačním mostě (X656) Libeňského soumostí.  
 
„Kompletní diagnostika, kterou nechávám zpracovat, se nám postupně skládá jako mozaika a stav je horší, než se předpokládalo. Na základě výsledků Kloknerova ústavu ČVUT bude jasnější, jak dále postupovat v přípravě rekonstrukce mostu přes Vltavu a celého soumostí,“ uvedl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek (ČSSD) a dodává; „další zkoušky budou probíhat v průběhu celého roku 2017 a získáme tak ucelený obrázek o stavu Libeňského mostu jako celku, což do budoucna eliminuje možné problémy při samotné rekonstrukci. Rozhodně most bourat nechci, ale jednou z největších komplikací je, že ministerstvo kultury stále nerozhodlo, jestli je Libeňský most kulturní památkou nebo ne, a tím nás jako vlastníka uvádí v nejistotu a brzdí tak přípravu samotné opravy.“ 
 
Na základě získaných informací lze konstatovat, že most je založen na únosném podkladu tvořeném břidlicemi. Samotný pilíř je členěn na část základového betonového bloku položeného přímo na terén, který není obložen kamenným žulovým obkladem a část pilíře tvořeného betonem obloženým kamenným obkladem. Vzorky betonu z pilířů a podzákladí se odebíraly za pomoci jímky na návodní straně pilíře č. 3. Pro účely mechanických zkoušek betonu a dalších analýz bylo z diagnostikovaných částí pilíře odebráno 6 jádrových vývrtů celkové délky cca 15 m.
 
Z rozboru betonu základu vyplývá, že beton má nehomogenní makrostrukturu, je vysoce pórovitý a mezerovitý a velmi snadno jím prostupuje voda z řeky a podzemní voda z podzákladí.  Mechanické vlastnosti betonu jsou také velmi nestálé, pevnost je relativně nízká, pohybující se v intervalu od 0 až cca 25 MPa. Dále byly v betonu analýzami zjištěny probíhající degradační procesy tzv. síranová koroze. Tyto korozní procesy jsou dlouhodobé a mají nepříznivý dopad na životnost základového prvku. 
 
Na základě těchto zjištění bude stav betonu na dalších dvou pilířích v řece podroben detailnímu šetření v rámci probíhající komplexní diagnostiky hlavního mostu V009 Libeňského soumostí. Závěrečná zpráva, shrnující informace o stavu podzákladí, základů pilířů a i nosných konstrukcí, bude zveřejněna na konci letošního roku.

 
]]>
PRAVIDELNÉ UZAVŘENÍ TROJSKÉ LÁVKY Z DŮVODU GEODETICKÉHO MĚŘENÍ 412f9dab-4b03-4353-8224-6753b84eeb6f 2017-05-09T12:00:00Z V pondělí 15. května 2017 dojde k dočasnému uzavření Trojské lávky pro pěší. Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zde bude provádět pravidelné geodetické měření průhybů této unikátní lávky. Jde o první měření lávky v roce 2017, které proběhne od 10:00 do 13:00. Dopravní značení zde bude umístěno od 7:00.
 
Toto geodetické měření probíhá pravidelně od roku 2012 a je nezbytnou součástí povolení k provozu lávky. A ani v tomto roce nebude série měření ukončena, jedná se o dlouhodobou akci, která bude pravidelně probíhat každý rok po dobu životnosti této lávky.
 
Měření probíhá vždy pouze v jednom ze dvou avizovaných termínů po předchozí domluvě tak, aby bylo vyhověno klimatickým či jiným provozním podmínkám. TSK se snaží udržet zvolený první termín v měsíci. Náhradní termín je stanoven na 22. 5. 2017 ve stejném čase.

Toto měření proběhne dle harmonogramu i na podzim roku 2017:
 
Hlavní termín je pondělí 6. listopadu 2017 a náhradní termín byl stanoven na 13. listopadu 2017 ve stejném čase jako při květnovém měření.

]]>
ÚPRAVA DOPRAVNÍHO REŽIMU V ULICI V HOLEŠOVIČKÁCH a16b10be-5b36-4cdf-9e31-4a5630fce596 2017-04-27T12:00:00Z Na základě podrobného vyhodnocení dosavadního zkušebního provozu Brusnického, Dejvického a Bubenečského tunelu, dojde na základě rozhodnutí ODA MHMP dne 30. 4. ke změně dopravního režimu v ulici V Holešovičkách, v oblasti mimoúrovňové křižovatky Pelc-Tyrolka.

Důvodem úprav je zvýšení plynulosti dopravy ve stávajícím průpletu, navazujícím na připojovací rampu z ulice Povltavská (výjezd z Bubenečského tunelu). V dopravních špičkách zde vznikají kapacitní problémy, které způsobují vystavování kolon vozidel až k portálu Bubenečského tunelu, což vede k nutnosti regulace vjezdu zejména do tunelu Mrázovka a vzniku kolon vozidel v ulici Dobříšská (z bezpečnostních důvodů nelze připustit vznik kolony v tunelu).

 
Od okamžiku instalace dopravního značení bude stávající připojovací pruh z ulice Povltavská průběžný, což znamená, že vozidla přijíždějící ve směru od ulice Povltavská (z Bubenečského tunelu) budou pokračovat ve směru k D8 (z centra) bez nutnosti připojení. Tato úprava bude provedena na úkor snížení počtu jízdních pruhů ze směru od mostu Barikádníků, ke kterému dojde v oblasti odbočení do ulice Na Truhlářce. Navrhované úpravy jsou patrné na níže uvedeném schéma.
 
Navrhované dopravní opatření vzniklo na základě podrobného prověření relevantních variant a bude provedeno jako provizorní po zkušební dobu 3 měsíců. Následně bude jeho účinek vyhodnocen, a buď bude provedeno v definitivním provedení, nebo bude hledáno jiné dopravní řešení ke zvýšení plynulosti dopravy v této lokalitě.

]]>
OPRAVA SILNICE Z ŘÍČAN DO UHŘÍNĚVSI JDE DO DRUHÉ ETAPY a21d435d-cc44-405a-b59d-289bd1268fb0 2017-04-18T12:00:00Z Ve čtvrtek 20. dubna 2017 začne druhá etapa rekonstrukce páteřní komunikace v Říčanech, ulice Přátelství. Původní termín zahájení druhé etapy byl naplánován na začátek května, dodavateli se ale podařilo první etapu rekonstrukce dokončit s téměř dvoutýdenním předstihem. Opravovaný úsek komunikace se nyní přesune směrem k Uhříněvsi, v úseku mezi ul. Pánkova a vjezdem do areálů v Říčanech, díky čemuž bude přístup do všech areálů v obchodní zóně v Říčanech opět bez omezení. Předpokládaný termín dokončení druhé etapy je v polovině června 2017.
 
Druhá etapa rekonstrukce bude probíhat od 20. dubna do června, na ni naváže třetí a zhruba od srpna do listopadu by měla být realizována etapa poslední. 
 
V rámci stavebních prací je stávající komunikace rozšířena zhruba o 1 m na obě strany na normovou šířku 9,5 m. V místě rozšíření je prováděna sanace podloží a kompletně nová konstrukce podkladních vrstev vymezených betonovým obrubníkem. Poté jsou odfrézovány staré asfaltové vrstvy a následně položeny nové. Na závěr je položena vrstva speciálního tichého asfaltu. 
 
 
Dopravní omezení:
Nadále platí, že pro směr z Prahy zůstane ulice Přátelství v celém úseku K Netlukám – Říčany průjezdná pro veškerá vozidla mimo tranzitní nákladní dopravu. Ta bude stejně jako v 1. etapě ve směru na Brno, resp. Kutnou Horu, odkloněna od kruhového objezdu Podleská x Přátelství směr ul. Kutnohorská, přes křižovatku Černokostelecká x Průmyslová na Jižní spojku až na ul. 5. května a D1. Stále platí i alternativní trasa na D1: Františka Diviše – Novopetrovická – Výstavní – Mírového hnutí – Pod Chodovem. 
 
Pro opačný směr z Říčan do Prahy bude za uzavřený úsek Málkovská – Pánkova zřízena objížďka přes Nedvězí (mimo nákladní vozidla nad 3,5 t). Objízdná trasa pro nákladní dopravu nad 3,5 t ve směru na Prahu bude již v Říčanech značena objížďkou z ul. Černokostelecká na ul. Říčanská a dále po silnici II/101 na dálnici D1. 
 
Trasy linek BUS PID směr Praha budou vedeny odklonem přes Nedvězí.
 
 
Název stavby: Rekonstrukce ul. Přátelství 
Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba výstavby: 03/2017–12/2017
 
Kontakt na zhotovitele:
Iveta Štočková, DiS.
tisková mluvčí, vedoucí útvaru komunikace a marketingu
Telefon: +420 224 951 349
Mobil: +420 731 602 380
E-mail: iveta.stockova@eurovia.cz 
 www.eurovia.cz
]]>
ULICE NAD ZÁMEČNICÍ PROJDE KOMPLETNÍ REKONSTRUKCÍ 7fdb94bb-e2d9-4650-8633-526cb7ee4594 2017-04-13T12:00:00Z V úterý 18. dubna 2017 zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. (TSK) další část rekonstrukce ulice Nad Zámečnicí v Městské části Praha 5. Stavba se bude realizovat v několika po sobě jdoucích etapách, které jsou plánovány nejdéle do 31. srpna 2017. 
 
Oprava ulice Nad Zámečnicí v úseku Ke Klimentce – U Klikovky byla zahájena již v září 2016 a přerušena na zimní období. 
 
Při rekonstrukci bude opravena kompletní konstrukce chodníků a vozovky a položen nový asfaltový povrch. Vjezdy budou z drobné dlažby. V trase jsou dále navrženy 2 stavební zpomalovací prahy a zvýšení křižovatky s ul. Nad Buďánkami II. Součástí stavby jsou přeložky inženýrských sítí, úprava odvodnění, sadové úpravy a úprava svislého i vodorovného dopravního značení.
 
Dopravní omezení:
Úplná uzavírka po etapách.
Oprava proběhne za úplné uzávěry ve čtyřech etapách s ohledem na zachování průjezdu do ulice Nad Buďánkami II s částečnou možností parkování. 
]]>
ULICE NA OKRAJI PROJDE KOMPLETNÍ REKONSTRUKCÍ f6c40319-524d-48f4-96c2-c34d55c6f049 2017-04-06T12:00:00Z Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) zahájí v pondělí 10. dubna 2017 celkovou rekonstrukci ulice Na Okraji v Městské části Praha 6. Stavba se bude realizovat ve čtyřech po sobě jdoucích etapách, které jsou plánovány nejdéle do 10. října 2017.

Jedná se o celkovou rekonstrukci chodníků a vozovky ulice Na Okraji a Štolbova v délce 1,5 km, v rámci chodníkového programu Prahy 6. 

Je navržena kompletní rekonstrukce vozovky v plném rozsahu konstrukčních vrstev, včetně sanace podloží. Vozovka bude z asfaltového betonu. Dále bude v řešeném území sjednocena podoba silničních obrub a rekonstruován chodník v plném rozsahu konstrukčních vrstev. 

Vjezdy a chodníky budou z betonové dlažby, pojížděný chodník bude z žulové kostky. 

V celém řešeném území je navržena rekonstrukce odvodnění, přeznačení vodorovného dopravního značení a doplnění svislého dopravního značení.

Dopravní omezení:
Úplná uzavírka komunikace po etapáchViz mapa.
Termín: 10. 4. 2017 – 10. 10. 2017
 

1. etapa: 10.4.2017 - 18.6.2017 (70 dní)
2. etapa: 19.6.2017 - 19.7.2017 (30 dní)
3. etapa: 20.7.2017 - 25.8.2017 (35 dní)
4. etapa: 26.8.2017 - 10.10.2017 (45 dní) 

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb

 

]]>
ULICE U ZVONIČKY PROJDE REKONSTRUKCÍ 2cfae5da-2af7-4e83-b496-d82840add113 2017-03-31T12:00:00Z Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí v pondělí 3. dubna 2017 celkovou rekonstrukci ulice U Zvoničky v Městské části Praha 6, která je plánována do 31. května 2017. 
 
Jedná se o celkovou rekonstrukci ulice U Zvoničky v rámci chodníkového programu Prahy 6 v délce 360m. Vozovka bude dlážděna kamennou dlažbou a lemována žulovými obrubníky. Součástí stavby bude úprava odvodnění a rektifikace uličních vpustí. Bude upraven dopravní režim na obytnou zónu.
 
Dopravní omezení:
Úplná uzavírka komunikace.

]]>
REKONSTRUKCE ULICE ŽITOMÍRSKÁ b9965c9e-34bd-4b51-bc9f-33a32d66d09c 2017-03-31T12:00:00Z Po zimní přestávce zahajuje v pondělí 3. dubna 2017 Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) rekonstrukci další části ulice Žitomírská na Praze 10, která potrvá do 2. srpna 2017. Jedná se o úsek od ulice Moskevská po ulici Oblouková. Akce byla rozdělena na etapy a v roce 2016 proběhla oprava v úseku Sportovní – Oblouková.  
 
Rekonstrukce spočívá ve výměně povrchu vozovky (živičný) a chodníků (kamenná mozaika) v celém úseku. Dále budou upraveny parkovací zálivy ze stávající velké kostky. Součástí stavby je i úprava odvodnění a přeložka inženýrských sítí.
 
Dopravní omezení:
Úplná uzavírka komunikace.

]]>
REKONSTRUKCE ULICE U SLUNCOVÉ e8158723-e9a7-4691-9922-2f5679e21df5 2017-03-31T12:00:00Z V pondělí 3. dubna 2017 zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) opravu části ulice U Sluncové na Praze 8. V rámci celé stavby bude v roce 2017 provedena rekonstrukce v celé délce t.j. od křižovatky s ulicí Pod Plynojemem až ke stavebním úpravám u objektu Paladio Construzioni a od ul. Nekvasilova po ul. Za Invalidovnou. Stavba bude probíhat až do konce roku 2017.  
 
První etapa (v úseku od ulice Za Invalidovnou po ulici Nekvasilova) potrvá do 30. července 2017.
Při stavbě dojde k celkové rekonstrukci komunikace, spočívající v kompletní výměně povrchu vozovky (živice) a k výstavbě a opravě stávajících chodníků, které budou z betonové dlažby. Dále bude obnoveno a doplněno svislé a vodorovné značení. Rekonstrukce také zahrnuje odvodnění komunikace, opravu stávajících nebo zřízení nových kanalizačních stok, přípojek a uličních vpustí. 
 
Dopravní omezení:
Úplná uzavírka komunikace po etapách.

]]>
ZASTÁVKY V ULICI ARCHIMÉDOVA A MILÁNSKÁ PROJDOU REKONSTRUKCÍ 602a842a-280f-4e22-b74c-19e364b9b28f 2017-03-27T12:00:00Z Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájila opravu čtyř zastávek v ulicích Archimédova a Milánská na Praze 15. Celá tato rekonstrukce bude hotova nejpozději do konce května 2017.
 
„V letošním roce by měla TSK samostatně opravit třicet zastávek autobusu a další opraví v rámci rekonstrukcí komunikací. Pokud chceme Pražany přivést k veřejné hromadné dopravě, je nutné zajistit cestujícím maximální komfort a kvalitu služeb. Nové zastávky jsou pochopitelně přínosem rovněž z pohledu kvality veřejného prostoru,“  uvedl náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy Petr Dolínek.
 
V rámci úprav dojde k rekonstrukci celkem čtyř zastávek v obou směrech. Bude sjednocena délka nástupních hran na 42 m a výšky nástupní hrany 160 mm, což umožní pohodlné nastupování. Rekonstrukce zastávek spočívá ve změně jejich celkové konstrukce. Stávající kryt z drobné dlažby bude nahrazen silničními zastávkovými panely.  Stávající konstrukce vozovky a chodníků budou v dotčených plochách odstraněny až na zemní pláň a bude provedena jejich kompletní sanace a nová konstrukce s novým povrchem.
 
Dopravní omezení: Částečné omezení komunikace
http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb

]]>
V JINONICÍCH VYROSTE NOVÁ LÁVKA PRO PĚŠÍ 3efa19bc-6e5a-426b-aeac-652d985966b8 2017-03-27T12:00:00Z Technická správa komunikací hl. m. Prahy zahájila výstavbu nové lávky pro pěší, která je situována v lokalitě Prahy 5 (MČ – Jinonice) na parcelách mezi ulicemi Radlická, U Trezorky, Klikatá a Peroutkova. Nová lávka bude sloužit pro převedení pěšího provozu od stanice metra Jinonice do nově budovaného areálu Waltrovky. První chodci se po lávce projdou na konci září 2017. 
 
„Konstrukce je navržena ve spolupráci s architektem a svým tvarem zapadne do řešení celé lokality, ale jejím největším přínosem je zlepšení dostupnosti a zvýšení bezpečnosti pěšího provozu, který bude oddělen od železničního a silničního provozu,“ uvedl náměstek pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek.
 
Chodník pro přístup na lávku směrem od Radlické ulice se bude skládat s částí, které budou napojeny na stávající chodník v ulici Puchmajerova a na stávající stezku pro pěší Do polí. Nová část chodníku bude tvořena vyrovnávacím schodištěm. K tomuto schodišti bude navazovat nová část chodníku až k opěře lávky. Nosná konstrukce je tvořena spojitou deskovou konstrukcí, která je uložena na kalotová ložiska a vrubové klouby. Opěry jsou železobetonové, založené hlubině.
Součástí projektu je i úprava veřejného osvětlení. 
 
Termín: 24.03. – 30.09.2017
Dopravní omezení: Částečné omezení komunikace 
http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb

]]>
NOVÁ PROTIHLUKOVÁ STĚNA PODÉL ULICE 5. KVĚTNA 7e9d5852-bcb9-45b4-b622-eb317de5ce3b 2017-03-27T12:00:00Z V pondělí 13. března 2017 zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) výstavbu nové protihlukové stěny (PHS) podél ulice 5. května, a to v úseku mezi ul. Vyskočilova a ul. Michelská. Jedná se o stěnu o celkové délce 690 m a výšce stěny 8 m. Výstavba bude probíhat do 30. září 2017.
 
Na základě Akčního plánu snižování hlukové zátěže aglomerace Praha 2008 a zlepšení životního prostředí u vybraných městských komunikací v Praze, je navržena i ochrana na jedné z nejvíce zatížených komunikací severojižní magistrály (ulici 5. května), a to v úseku mezi křížením s ulicemi Vyskočilova a Michelská. Konkrétně se jedná o ochranu vícepodlažní obytné zástavby, nacházející se západně podél ulice 5. května, a to podél ulic Jihlavská a Bítovská a ochranu školského areálu Bítovská. V tomto případě je navržena ochrana proti hluku a současně i exhalacím formou bariéry potřebné výšky 8 metrů. Spodní část plná výšky 3 m bude z pohltivých prefabrikovaných prvků a horní výšky 5 m s transparentním materiálem s akusticky odrazným účinkem. Stěna bude založena na železobetonový základový pas na vrtaných pilotách.

Popis stávajícího stavu:
 
V části úseku mezi ulicemi Vyskočilova a Michelská byla v devadesátých letech minulého století realizována betonová protihluková stěna výška 3 m. Její funkce je absolutně nedostačující a rovněž vzhledový efekt je velmi špatný. 

Dopravní omezení:

Částečné omezení provozu na komunikaci 5. května ve směru z centra, v úseku ulic Vyskočilova – Michelská. Provoz bude veden dvěma jízdními pruhy. 

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb

]]>
V DUBNU ZAČÍNÁ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ ULIC d5cf994c-491b-4f63-964a-ea14c2bdadee 2017-03-20T12:00:00Z Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahajuje v pondělí 3. dubna blokové čištění komunikací. Jedná se o celkový strojní a ruční úklid ulic po zimním období. Pro podrobné informace nabízí TSK službu, která včas informuje řidiče o blokovém čištění v jejich lokalitě a to nejen na www.tsk-praha.cz, ale mohou vám zprávy chodit přímo do vašeho e-mailu po zaregistrování na TSK-INFO.  

Blokové čištění startuje v pondělí 3. dubna v městských částech Praha 2, 4, 5, 6, 9, 11, 15 a 16. V dalších dnech se čištění rozšíří i v částech Prahy dle předem schváleného harmonogramu. Úklid Pražské památkové rezervace (PPR) na území MČ Praha 1 a 2 proběhne vždy o víkendu. Doba čištění je od 8.00 do 15.00 hod. TSK doporučuje motoristům sledovat dočasné dopravní značení v ulicích. Jedná se o přenosné značky zákaz zastavení, kde je uveden datum a čas. Řidiči je budou potkávat vždy sedm dní před zahájením blokového čištění v konkrétní ulici. Na vytipovaných blocích bude použito přenosné dopravní značení IP25a „Zóna s dopravním omezením“ a IP25b „Konec zóny s dopravním omezením“, které by mělo v některých místech nahradit velkou řadu přenosných dopravních značek „zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou.

Podrobné informace o blokových čištěních v dané lokalitě lze nalézt také na  
www.tsk-praha.cz v odkazu Plán letního čištění komunikací. Uživatel si může zadat buď název ulice a následně se objeví datum blokového čištění, nebo naopak zadá konkrétní den a zobrazí se všechny lokality, ve kterých bude čištění probíhat.

Mimo sledování přenosného dopravního značení je další z možností, jak si zajistit včasné informace o blokovém čištění, služba TSK-INFO. Odkaz na tuto službu TSK-INFO naleznou zájemci na hlavní stránce společnosti www.tsk-praha.cz. K aktivaci služby je nutná jednoduchá registrace, po vyplnění registračního formuláře je zájemci zaslán e-mail na adresu jím uvedenou v registračním formuláři se žádostí o autorizaci. Autorizovaný uživatel se může následně přihlásit a po přihlášení si nastaví zasílání požadovaných informací. Tato služba je bezplatná.

]]>
ULICE LIPSKÁ VE SMĚRU DO CENTRA PROJDE OPRAVOU VOZOVKY 8961719f-1a6e-411f-bb8f-51f78cc846a1 2017-03-10T12:00:00Z Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí v úterý 14. března 2017 rekonstrukci části vozovky v ulici Lipská ve směru do centra. Jedná se o souvislou údržbu komunikace v úseku od konce D7 po začátek D0, která bude trvat nejdéle do 12. května 2017. Délka opravy je 2,7 km.

Po vyfrézování povrchu dojde k ošetření případných trhlin v konstrukčních vrstvách vozovky a k lokální opravě obrub. Nakonec bude položen nový asfaltový povrch a obnoveno vodorovné dopravní značení.

 
Dopravním omezením:
Uzavírka komunikace po polovinách. 
V termínu 29. - 30.4.2017 a 1.5.2017 úplná uzavírka komunikace
]]>
Praha spustila web a aplikaci zmente.to 89d60336-df39-48c4-bfc5-0953d374cf0b 2017-03-03T01:58:53Z Hlavní město dnes spustilo v ostrém provozu webové stránky a aplikaci pro mobilní telefony zmente.to. Je to nejrychlejší cesta, jak mohou lidé posílat své náměty, připomínky a stížnosti z oblasti dopravy. Díky zmente.to je vše na jednom místě a všechny vzkazy se dostanou rychleji do správných rukou. 
 
„Nikdo už nemusí složitě hledat na webech městských institucí, kam přesně svůj podnět poslat. Půjdete na zmente.to a tam všechno vyřešíte. Platí, že havarijní stav se řeší okamžitě, v ostatních případech lidé dostanou odpověď do 30 dnů,“ upozornil náměstek primátorky a radní pro oblast dopravy Petr Dolínek. Do projektu se prozatím zapojil Dopravní podnik hl. m. Prahy, ROPID a Technická správa komunikací, ve druhé fázi město počítá i se zapojením dalších městských organizací. 
 
Zmente.to je webová stránka dostupná z www.zmente.to (případně z alternativní adresy s českou národní doménou www.zmenteto.cz), ale také mobilní aplikace pro iOS a Android. Aplikaci na Google Play mohou lidé stahovat už v tento okamžik, v Apple Store by měla být zveřejněna v následujících hodinách. „Odeslat dotaz je rychlé a velmi jednoduché i z ulice. Všimnete si třeba nového výmolu uprostřed vozovky. V aplikaci ho můžete lokalizovat na mapě, na místě vyfotit a během chvilky poslat,“ doplnil Dolínek. „Aplikaci zmente.to si může každý stáhnout přímo na Google Play a brzy i v Apple Store. V telefonu ji pak poznáte velmi snadno podle ikony vytvořené z neobvyklé koncovky .to.“
 
Součástí webových stránek zmente.to je také chat, kde budou lidé pravidelně diskutovat s náměstkem Dolínkem. „Každý měsíc věnuji hodinu diskusi s lidmi právě na stránkách zmente.to. Mohou se mnou diskutovat cokoliv, co je bude zajímat, a já se budu snažit jejich problémy předat dál k řešení,“ dodal Petr Dolínek. Poprvé budou mít lidé možnost ptát se náměstka už ve středu 29. března od 11:30 hodin. 
 

Autor: MHMP

]]>
Startují opravy komunikace z Říčan do Uhříněvsi a6c21617-05db-40c9-bdf4-0e699571d7d9 2017-03-03T01:05:06Z V úterý 7. března zahajuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) první etapu rekonstrukce páteřní komunikace z Říčan do Uhříněvsi, ulice Přátelství - Černokostelecká. Práce budou rozděleny do 4 po sobě jdoucích etap, které budou probíhat až do poloviny prosince 2017. První etapa, která zasáhne zhruba 600 metrů této komunikace, skončí 2. května, kdy se práce přesunou na další úsek směrem k Uhříněvsi.

„Takto rozsáhlá a dlouhá rekonstrukce je pro tento rok jednou z uzavírek, které zásadně ovlivní dopravu v jihovýchodní části Prahy. Víme, že způsobí dopravní komplikace, nicméně komunikace je i kvůli nadměrnému přetížení zejména kamionovou dopravou ve velmi špatném stavu a rekonstrukce je nezbytná. Můžu Pražanům slíbit, že budu klást maximální důraz na to, aby byly co nejlépe připraveny objízdné trasy a fungovala informovanost řidičů,“ zdůrazňuje náměstek pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek (ČSSD) a dodává; „situaci na objízdných trasách budeme bedlivě sledovat, a pokud se vyskytnou zásadní komplikace, neprodleně přistoupíme k opatřením, která problematickým úsekům uleví.“     

Druhá etapa rekonstrukce bude probíhat od května do července, třetí do srpna a od září do prosince je naplánována poslední etapa. V rámci stavebních prací bude stávající komunikace rozšířena zhruba o 1 m na obě strany na normovou šířku 9,5 m. V místě rozšíření bude provedena sanace podloží a kompletně nová konstrukce podkladních vrstev vymezených betonovým obrubníkem. Poté budou po polovinách odfrézovány staré asfaltové vrstvy a následně budou položeny nové. Na závěr bude položena vrstva speciálního tichého asfaltu. Zhotovitelem rekonstrukce je spol. EUROVIA CS.
 

„Společnost EUROVIA CS si je plně vědoma toho, že stavební práce na této místně velmi důležité komunikaci mohou způsobit dopravní komplikace. Uděláme všechno pro to, abychom tyto vlivy co nejvíce zmírnili. Obyvatelé a ekonomické subjekty v okolí komunikace budou při závažnějších změnách v organizaci dopravy informovány pomocí letáků a médií. Věříme, že odměnou za trpělivost řidičů i místních občanů jim bude nově opravená a bezpečnější komunikace,“ uvádí Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.


Dopravní omezení:
1. etapa Rekonstrukce Přátelství - od hranice hlavního města Prahy (ulice Pod Bahnivkou) ke křižovatce Přátelství s ulicí Málkovskou včetně
Omezení dopravy v 1. etapě rekonstrukce ulice Přátelství vychází z toho, že pro směr z Prahy do Říčan zůstane po celou dobu ulice Přátelství v celém úseku průjezdná, a to pro osobní automobily, autobusy PID i nákladní automobily mimo tranzitní nákladní dopravy bez omezení tonáže.

Pro opačný směr od Říčan do Prahy bude komunikace Přátelství uzavřena a náhradní trasa bude vedena pro osobní i nákladní dopravu značenou objížďkou po silnici 101 na D1.
Tranzitní nákladní doprava na Brno, resp. Kutnou Horu bude vedena směrovými tabulemi od kruhového objezdu Podleská x Přátelství směr ul. Kutnohorská, přes křižovatku Černokostelecká x Průmyslová na Jižní spojku až na ul. 5. května a D1. Kamiony se z ulice Podleská dostanou na D1 rovněž po trase Františka Diviše – Novopetrovická – Výstavní – Mírového hnutí – Pod Chodovem.

Objízdná trasa po D1 nebude podléhat zpoplatnění.
Dojde i ke změně tras autobusových linek PID směrem do Prahy a s tím spojeným umístěním náhradních zastávek. Ve směru z Prahy bude trasa zachována, pouze dojde k posunu autobusové zastávky v prostoru staveniště.

Rozhodnutí o povolení jednotlivých etap akce vč. stanovení k umístění dopravního značení na území Hl. m. Prahy vydává odbor dopravních agend MHMP. Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu bude zveřejněno na úřední desce MHMP a na úředních deskách úřadů, jejichž správních obvodů se opatření přímo dotýká.

 

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb

http://www.tsk-praha.cz/stavby/attachment/58b939fa685209476e737bdd/pratelstvi_1488534854227.pdf

]]>
ČÁST ČESKOBRODSKÉ ULICE PROJDE REKONSTRUKCÍ 8e425084-395d-4092-b1b9-a40dcb994a97 2017-03-03T12:00:00Z Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí v sobotu 11. března 2017 rekonstrukci části ulice Českobrodská, a to v úseku mezi Broumarskou ulicí až k zastávce autobusu Lomnická. Jedná se o souvislou údržbu vozovky. Rekonstrukce bude ukončena do 28. dubna 2017.

Rekonstrukce, dlouhá zhruba 1,1 km v šíři komunikace, zahrnuje kompletní odfrézování vozovky a následnou výměnou živičného povrchu.  V plánu je ošetření trhlin a propadů v konstrukci vozovky. Dále dojde k rektifikaci nebo výměně uličních vpustí a ostatních povrchových znaků inženýrských sítí. Bude obnoveno vodorovné dopravní značení. V rámci souvislé údržby proběhne také oprava zastávek autobusu, které budou předlážděny, případně bude provedena sanace jejich podloží.

 
Dopravním omezením je částečná uzavírka komunikace. Úplné uzavření je rozděleno do etap:
0. etapa    11.3.-12.3 úplná uzavírka Coca-Cola – Lomnická
1. etapa     13.3. – 26.3. úplná uzavírka Domanský – Lomnická
2a. etapa    27.3. – 7.4. úplná uzavírka Domanský – Coca-Cola
2. etapa      8.4. – 9.4.  úplná uzavírka Coca–Cola  - Lomnická
3. etapa      10.4. – 23.4. úplná uzavírka Broumarská – Coca-Cola
    
http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb
]]>
Nová okružní křižovatka K Tuchoměřicům, Tuchoměřická a NN66 a5a4b672-c224-49b6-9d57-51ee3646584d 2017-03-02T05:12:54Z V neděli 5. března 2017 zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) rekonstrukci křížení ulic K Tuchoměřicům x Tuchoměřická x NN66 na Praze 6, s přestavbou na okružní křižovatku. Celá rekonstrukce potrvá do 15. května 2017.


„Přestavba klasické křižovatky na kruhový objezd zvýší nejen plynulost dopravy, ale především bezpečnost, která musí být vždy na prvním místě nejen při projektování nové výstavby, ale i při plánování oprav,“ uvedl náměstek pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek (ČSSD) a dodává; „v létě na tuto rekonstrukci naváže oprava vozovky ulice K Tuchoměřicům až po hranici obce Přední Kopanina.“
 

Jedná se o rekonstrukci stávající průsečné křižovatky na křižovatku okružní. Povrch křižovatky je navržen asfaltový, dělící ostrůvky a prstenec jsou z velké žulové dlažby s možností pojíždění a středový ostrov je s možností nouzového pojíždění. Jednotlivé povrchy budou upnuty do obrub. Dále budou posunuty zastávky MHD do příznivější polohy a nakonec bude obnoveno vodorovné a svislé dopravní značení.

 

Dopravní omezení:

Částečná uzavírka komunikace tak, aby byla zachována maximální možná průjezdnost.

]]>
TSK zahajuje poslední části rekonstrukce Belgické ulice 02ed2a41-a309-4634-8477-9d4c39396b2e 2017-03-02T02:41:48Z Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahajuje 6. března 2017 3. a 4. fázi rekonstrukce Belgické ulice, která probíhá již od roku 2016. Jedná se o fáze v úseky Bruselská – Záhřebská (3.) a Záhřebská – Jana Masaryka (4.). Plný provoz by se měl do ulice vrátit nejpozději do konce července 2017.

„Belgická ulice je krásným příkladem úspěchu dialogu nejen odborníků a investorů, ale zejména lidí, pro které tato ulice znamená domov. Díky tomu, že jsme všichni společně měli vůli hledat co nejlepší řešení, povedla se první část rekonstrukce ulice ke všeobecné spokojenosti a ve stejném duchu probíhají i poslední dvě fáze oprav, v souhře všech dotčených investorů,“ uvedl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek (ČSSD).
 

První práce byly v Belgické ulici zahájeny v průběhu měsíce dubna 2016 od Rumunské ulice, rekonstrukcí kanalizace a vodovodního řadu a dalších inženýrských sítí. Od července 2016 zahájila Technická správa komunikací hl. m. Prahy rekonstrukci povrchů pozemních komunikací, která trvala do září 2016.
 

Od listopadu 2016 pokračují práce na rekonstrukci kanalizace v úseku Bruselská – Jana Masaryka. Po dokončení úprav inženýrských sítí následuje rekonstrukce povrchů a odvodnění v režii TSK.
 
Nový povrch vozovky je z řevnické dlažby, vjezdy přes chodníky ze žulových drobných kostek a chodníky jsou z drobné kamenné mozaiky. Předmětem akce byla i oprava odvodňovacích zařízení, úprava rabátek a dojde i k dosadbě nových stromů.

 

Dopravní omezení:

Úplná uzavírka, objízdná trasa je značena přenosným DZ.
 

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb

]]>
Interaktivní Problémové mapy ukazují, co Pražany v dopravě trápí nejvíce 8c23a47a-0fbb-4fd2-9fbf-fc4e212c9d91 2017-02-21T02:35:53Z Na pražském magistrátu odborníci představili Problémové mapy, na nichž si každý může jednoduše najít, co obyvatele v oblasti dopravy nejvíce sužuje. Kromě nich dnes pracovní skupina zveřejnila i dokument Analýza, který mapuje pražskou a středočeskou mobilitu ze všech možných úhlů pohledu. V rámci Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí byly zpracovány Problémové mapy, jejichž účelem je v prostorových souvislostech upozornit na místa, která jsou přetížená, nebo klíčové prvky dopravního systému, jejichž nárazová nebo opakující se destabilizace negativně dopadá na život a dostupnost velmi rozsáhlých území města,“ uvedl náměstek pražské primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek.

Přetížená doprava na hranicích Prahy a Středočeského kraje, největší automobilové zácpy v metropoli či chybějící železniční zastávka, to je stručný výčet témat, která dnes na Magistrátu hlavního města Prahy během tiskové konference komentoval náměstek pražské primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek.

Pro oblasti automobilové, veřejné a cyklistické dopravy byly zpracovány Problémové mapy zobrazující místa, která jsou z pohledu optimálního fungování systému kritická nebo nepříznivá. Na realizaci map se podíleli i občané, od nichž pracovní skupina projektu obdržela k vyhodnocení téměř tři tisíce podnětů. Participace občanů pro nás byla velmi důležitá při identifikování problémů a jejich podněty nám posloužily vlastně dvakrát. Při zpracování problémových map a v druhé fázi jako nápady na řešení nejrůznějších úskalí,řekl ke sběru připomínek náměstek Petr Dolínek.  

Vyhodnocení situace přineslo nové poznatky o kolejové dopravě. Problematická je nejen nedostatečná kolejová infrastruktura v centru Prahy, ale identifikovali jsme i další kritická místa v síti veřejné dopravy, kde dochází k přeplňování či velkému zdržování spojů. U železnice jako zásadní nedostatek vidíme její nedostatečnou kapacitu a často i špatný stav některých tratí. Mnohé přestupní uzly již neodpovídají současným standardům, chybí vazby mezi kolejovou a nekolejovou dopravou. V neposlední řadě nás často limitují hygienické, tedy emisní a akustické normy,“ vysvětluje Michal Andelek z Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Kapacitní problémy autobusových linek jsou velmi aktuální téma. „Největší problémy zaznamenáváme u příměstských autobusových linek PID na úsecích těsně před Prahou a na dojezdových úsecích na území Prahy. Autobusy kapacitně nezvládají objem cestujících, spoje často nabírají zpoždění a také nám chybí kolejová infrastruktura,řekl k dopravnímu chování na okraji metropole Vojtěch Novotný z instituce ROPID.

Plán neopomíná ani hygienické, tedy zejména emisní a akustické normy, které se v Praze mnohde překračují. „Doprava představuje z hlediska dopadu na zdraví obyvatel největší zátěž zejména vysokou mírou znečišťování ovzduší a vysokými emisemi hluku. Hlavní město Praha a okolí se jednoznačně řadí z akustického hlediska i z hlediska kvality ovzduší k nejzatíženějším regionům z celé České republiky,“ podotýká Václav Novotný z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Město se samozřejmě snaží zlepšovat kvalitu ovzduší a snižovat úroveň hluku tím, že postupně plní na národní úrovni závazný Program zlepšování kvality ovzduší.

Dopravní chování obyvatel má na městskou mobilitu zásadní vliv, jako každý systém podléhá i tento tzv. lidskému faktoru. Městskou mobilitu musíme chápat jako komplexní záležitost. Proto do plánu nezahrnujeme pouze Prahu, ale celou tzv. metropolitní oblast. Velmi aktuálním tématem jsou dojezdy Středočechů do Prahy a zejména pak jejich dopravní chování na hranici a v okrajových částech hlavního města. Středočeský kraj je plně připraven se na řešení situace podílet,“ vysvětluje Martin Jareš ze Středočeského kraje.

Další fáze projektu Polaď Prahu, jež bude spuštěna během několika málo dní, má za úkol na základě získaných informací navrhnout řešení udržitelné mobility v pražské aglomeraci. To v konečném důsledku přispěje ke zlepšení městské mobility ve všech možných ohledech a k jejímu udržení na úrovni, kterou moderní město vyžaduje a bez níž nemůže fungovat.

Mapy jsou na: www.poladprahu.cz   

 

]]>
Z Jižní spojky bude nová sjízdná rampa na Chodovskou ulici 17cef1a8-638f-4e01-aebb-34e135343621 2017-02-10T10:44:11Z Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájila tento týden přípravné práce k výstavbě nové sjízdné rampy z Jižní spojky na Chodovskou ulici. Dokončení je plánováno do října 2017. Jedná se o stavbu přímé sjízdné rampy o celkové délce stavebních úprav 450 m a maximální šířce 6,5 m.   
 
„Jde o poslední etapu akce, realizované v letech 2010 až 2017, s celkovými náklady ve výši 82 mil. Kč. Na realizaci poslední části bylo v roce 2016 přiděleno 50 mil. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI),“ uvedl náměstek pro dopravu Petr Dolínek a dodává; „Jsem velmi rád, že i přes složité projednávání a přípravy vznikne logické napojení Jižní spojky s Chodovskou ulicí.“    
 
Akce zahrnuje úpravu mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Záběhlice v křížení městského okruhu (MO) a ulic Chodovská – Spořilovská a rampy z MO ve směru Štěrboholy - Barrandovský most. Součástí akce je i výstavba nových dopravně bezpečnostních prvků, dopravně navigačních zařízení, značení a portálů pro jejich umístění. 
 
V roce 2010 byla zahájena 0. etapa, která zahrnovala nutná komunikační propojení na Pražský okruh. 
V roce 2013 byla dokončena 1. etapa, která zahrnovala rozšíření vratné větve Jižní spojka – Spořilovská.
 
Dopravní omezení:
Místní komunikace Chodovská v úseku Jižní spojka - Spořilovská 
Termín: 7. 2. 2017 – 30. 9. 2017 (DIR pro II. etapu)
  • Přechodná úprava provozu spočívající v umístění dopravního značení na obě sjízdné vratné rampy z komunikace Jižní spojka v obou směrech a umístění výstražných značek na komunikaci Spořilovská.
  • Omezení v pravém jízdním pruhu spočívající v umístění příčné uzávěry směrovacími deskami se světly na komunikaci Chodovská ve směru do centra. 
  • Objížďka nebo jiná dopravní omezení se nezřizují.
     

]]>
Praha představí návrh rekonstrukce Šárecké ulice v Praze 6 cd2083fb-5749-4424-aa6a-5b7bdda494e8 2017-01-27T04:15:13Z
Na jaře roku 2016 zadal Magistrát hl. m. Prahy prostřednictvím Technické správy komunikací (TSK) zpracování studie proveditelnosti na rekonstrukci Šárecké ulice v Praze 6. Studie bude 16. února představena veřejnosti na setkání, na němž se budou moci občané v rámci participačního procesu k návrhu vyjádřit.

„Jednáme s projektanty a blížíme se k finálnímu návrhu. Zabýváme se zejména komplexním řešením například křižovatky U Matěje a Na Fišerce, parkování, výsadby stromů v alejích a v neposlední řadě také bezpečnosti a prostupnosti území pro pěší. Pochopitelně chceme znát a zapracujeme také připomínky Prahy 6 a místních obyvatel,“ uvedl náměstek pražské primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek
 
Cílem návrhu je celková rehabilitace a revitalizace Šárecké ulice jako součásti tradičního městského prostoru, ve kterém jsou vhodně vyvážené všechny funkce, bezproblémové propojení s přilehlou zelení a který má potenciál pro dlouhodobý rozvoj. Záměrem je navrhnout funkční veřejný prostor s odpovídajícím společenským významem a estetickou úrovní.
 
Studie řeší ulici v celé její délce, tj. od křižovatky s ulicí Evropská ke křižovatce s ulicí Matějská - Na Šťáhlavce. Revitalizace zahrnuje koncepci dopravního a urbanistického řešení stávajících křižovatek i začlenění a obnovu zeleně. Hlavním cílem studie je nalézt vhodná opatření, která svým charakterem povedou ke zklidnění dopravy a ke zvýšení bezpečnosti provozu vozidel a chodců pomocí zvýšených křižovatek, obytné zóny či zúžení vozovky v úseku Evropská – Na Pískách.
 
V rámci revitalizace bude navržena také kompletní obnova všech povrchů včetně celé konstrukce, která zahrnuje vozovku, chodníky, parkovací stání a vjezdy na přilehlé pozemky, pásy zeleně s alejemi stromů. V celé ulici by mělo dojít rovněž k výměně všech lamp veřejného osvětlení včetně návazného kabelového vedení, rekonstrukce dobových silničních svodidel a osazení vhodného mobiliáře.
 
Podle Dolínka je důležité, aby veškeré procesy probíhaly co nejrychleji. „Nechci, aby Šáreckou ulici potkal osud například Karlova náměstí, o jehož rekonstrukci se dlouhé roky jen mluvilo, šermovalo se variantami a nápady bez reálného konce. Lokalita úpravy potřebuje, proto budu dělat vše pro to, abychom rychle našli shodu, mohli zahájit proces získávání všech povolení a následně projekt realizovali,“ zdůraznil Dolínek.
 

 

]]>
Na Elsnicově náměstí je nově bezpečnější přejezd pro cyklisty 9b1e13df-a09a-4ff0-9ff0-447d9b1f5276 2017-01-23T09:31:49Z Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) závěrem roku 2016 instalovala na cyklistickém přejezdu z Elsnicova náměstí na ulici U Českých loděnic výstražná světla. Řidiči jsou tak na přejezd upozorněni bílými světly a pro cyklisty a další uživatele bezmotorové komunikace je zvýrazněn žlutým světlem na začátku přejezdu, které začne blikat, pokud přes něj projíždí automobil. 

„Požádali jsme TSK o zvýšení bezpečnosti na tomto přejezdu, protože přes něj projíždí vysoký počet automobilů a zároveň je součástí populární cyklotrasy A26, která vede z Libně, až do Horních Počernic,“ uvedl radní pro dopravu Karel Šašek a dodává; „výhodou instalovaných výstražných světel ve vozovce je, že řidiči ve směru od Voctářovy ulice vidí přejezd z velké dálky nejen přes den, ale zejména v nočních hodinách. Zároveň jsou cyklisté pomocí žlutých světel upozorněni na blížící se vozidlo.“
 
Zařízení se skládá ze dvou samostatných celků. Prvním z nich je sčítač cyklistů. Tento sčítač na základě vyhodnocení signálů z indukčních smyček zaříznutých ve vozovce detekuje cyklisty, rozpozná směr jejich jízdy a dokáže odfiltrovat jiné necyklistické dopravní prostředky (kočárky, motocykly, vozidla). Tento sčítač slouží primárně ke sběru statistických dat a doplňuje soustavu dalších cyklosčítačů umístěných v metropoli. 

Druhým ze zařízení je zvýraznění cyklopřejezdu. To se skládá z 18ks bílých vozovkových světel, která jsou umístěna podél cyklopřejezdu napříč jízdními pruhy pro vozidla a 6 žlutých vozovkových světel umístěných napříč cyklostezkou před vjezdem na cyklopřejezd. Bílá návěstidla pro vozidla svítí trvale a jejich jas je automaticky regulován. Řidiči jsou tak výrazněji upozorněni na přítomnost cyklopřejezdu.  Žlutá světla napříč cyklostezkou před přejezdem jsou ovládána pomocí radarových detektorů, které detekují přijíždějící vozidla po ulici Voctářova z obou stran cyklopřejezdu. V případě detekce vozidla se žlutá návěstidla rozblikají a upozorní tak cyklistu na blížící se vozidlo.

]]>
Dolní Počernice bude chránit nová protihluková stěna 1ecd7e9d-60af-4e5f-969f-c8120884b826 2017-01-06T04:07:14Z Tento týden zahájila Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) rekonstrukci stávající a výstavbu nové protihlukové stěny (PHS) podél Štěrboholské spojky, a to v úseku mezi čerpacími stanicemi MOL Štěrboholy (jižní strana komunikace) a MOL Počernice (severní strana komunikace). Jedná se o 5 částí o celkové délce 3344 m a výšce stěny 3,5 - 4 m. Doba výstavby je stanovena na celkem 320 dní.

„V tomto úseku je stará stěna, která již nevyhovuje jak výškou, tak materiálem, který nemá potřebné protihlukové vlastnosti. Panely, zejména jejich pohltivá výplň, jsou z velké části zničeny. V důsledku toho je okolní zástavba zatížena nadměrným hlukem z provozu, a proto zde musí dojít ke kompletní přestavbě staré stěny a dostavbě chybějících částí,“ uvedl náměstek pro dopravu a sport Petr Dolínek a dodal;  „projekt počítá i s plánovaným rozšířením a zkapacitněním Štěrboholské spojky, které by bez těchto opatření nemohlo být realizováno. O estetické stránce stávající stěny ani nemluvím.“

Původní PHS tvoří železobetonové panely s pohltivou výplní, vložené do ocelových sloupků, které jsou kotveny do železobetonových pilot. Pohltivá výplň je vypadaná a u některých panelů je již obnažena výztuž. Výška stávající PHS je 2,4 m a 4,0 m. Osová vzdálenost sloupků je do 4 m.

Nová stěna bude založena na piloty o průměru 750 mm, do kterých budou přes patní desku a kotvící šrouby kotveny sloupky stěny, vzdálené od sebe 4 m. Do sloupků bude vložen železobetonový soklový panel a hliníkové panely s vysokou pohltivostí třídy A4. Barevné řešení stěny bylo odsouhlaseno Institutem plánování a rozvoje Prahy. Aplikuje 3 odstíny RAL šedé na hliníkové panely i výplň únikových dveří.


Dopravní omezení:

Komunikace Štěrboholská spojka v úseku NN1160 – Národních hrdinů

·         Uzavření části připojovacího, odstavného a odbočovacího pruhu ve směru do centra v délce cca 720 m

·         Termín: 3. 1. 2017 – 31. 3. 2017 (DIR pro 1. etapu, další etapy se budou průběžně aktualizovat)

Levý jízdní pruh se zužuje na 2,75 m. Pravý jízdní pruh bude široký 3,5 m.

Objížďka se nezřizuje.


]]>
Praha je připravena na novoroční úklid 46ccfceb-48dc-4e29-9b08-8c64473f889c 2016-12-21T04:18:00Z Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) připravila, spolu s dodavatelem, plán novoročního úklidu centra města po silvestrovských oslavách, který zajistí sto lidí a více než třicet strojů a další techniky. K dispozici bude také dvanáct velkoobjemových kontejnerů na nejfrekventovanějších místech metropole. Na pravém břehu Vltavy bude uklizena plocha o výměře 134 tis. m2 a na levém břehu pak 41 tis. m2.

Pokud to bude technicky možné, začne úklid ve tři hodiny na Václavském, Hradčanském náměstí a na dalších klíčových místech, kde bývají oslavy největší. Ostatní činnosti ve zbylých lokalitách odstartují nejpozději v pět hodin ráno. V případě, že nezačne sněžit, skončí hrubý úklid nejpozději v deset hodin dopoledne a všechny komunikace budou dočištěny maximálně do 17 hodin.

V případě, že Prahu zasype sníh, může se úklid protáhnout až o 48 hodin. Při této variantě počítáme i s průběžným odvážením sněhu na náplavku Na Františku, kde se budou odstraňovat nečistoty.

TSK se zaměří na úklid Václavského náměstí a přilehlých ulic, pěší zóny v dolní části Václavského náměstí a navazujících komunikací, Staroměstského náměstí, Královské cesty, Karlova mostu, Malostranského náměstí, Nerudovy ulice nebo Hradčanského náměstí a dalších míst, kde se konají oslavy přímo v ulicích. 
 
]]>