Tisková prohlášení - seznam

STAVBY S NEJZÁSADNĚJŠÍM DOPADEM NA DOPRAVU O PRÁZDNINÁCH 2019

V průběhu letních měsíců vrcholí stavební sezóna. I TSK na dobu, kdy je celkově na komunikacích našeho hlavního města nižší provoz, plánuje další významné opravy. Řidiči se tak musí připravit na dopravní omezení například na Evropské ulici, na sjezdu z Holešoviček k tunelovému komplexu Blanka, na Strakonické u Lahovic nebo na Jižní spojce, kde bude pokračovat výstavba další části protihlukové stěny. 

V průběhu léta zahájí TSK desítky větších či menších staveb a oprav. V centru bude například ve spolupráci s DP Praha rekonstruována tramvajová zastávka I. P. Pavlova v ulici Bělehradská, na Praze 6 bude stržen most v Horoměřické ulici a zahájena stavba nového mostu, výměna povrchu je připravena také ve Vltavské ulici na Smíchově. „Všechny stavby jsou v tuto chvíli naplánovány. U některých ještě čekáme na podpisy smluv a konečná rozhodnutí o dopravním omezení, ale prázdninový termín je pro nás prioritní, protože se omezení dotknou menšího počtu Pražanů,“ říká Barbora Lišková z TSK. Nadále budou pokračovat práce na mostech X034 v ulici K Barrandovu a X031 u Ořechu na Pražském okruhu, v rámci 3. etapy rekonstrukce Nuselské, na Jižní spojce u Štěrbohol nebo stavba protihlukové stěny v ulici Slánská v Řepích. „Veškeré práce a omezení plánujeme a připravujeme tak, aby měly co nejmenší dopad na pražskou dopravu. Například na Evropské budeme uzavírat boční ulice vždy jen na nezbytnou dobu a opravy půjdou postupně. Stejně tak na Lahovickém mostě na Strakonické bude zachován provoz ve dvou jízdních pruzích v každém směru s tím, že práce budou prováděny jen ve zbývajícím pruhu, opět po etapách,“ dodává.

STAVBY TSK S NEJZÁSADNĚJŠÍM DOPADEM NA DOPRAVU - LÉTO 2019

VŠECHNY TERMÍNY A ÚDAJE JSOU PLATNÉ A PLÁNOVANÉ KE DNI ZVEŘEJNĚNÍ TÉTO ZPRÁVY!

1. VÍDEŇSKÁ 

Úsek: K Zeleným domkům – Dobronická

Plánovaný termín: 4. 6. 2019 – dokončení je plánováno na 09/2019

Celková rekonstrukce komunikace a chodníků Vídeňské ulice v daném úseku. V jejím rámci bude položen nový živičný povrch vozovky a vydlážděny chodníky z betonové dlažby. Délka opravy bude cca 760 m.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Stavba je rozdělena na 2 etapy. Po dobu obou etap bude průjezd uzavřen. V 1. etapě bude umožněn vjezd do ulic K ústavu a Jihočeská bez omezení. Ve 2. etapě zhotovitel umožní velmi omezenou dopravní obsluhu po staveništi. Stavba zahájí plnou uzávěrou celého úseku – DIO pro 2. etapu /odfrézovány asfaltové vrstvy v celém úseku/. Po dvou dnech bude rozsah uzavírky zmenšen na DIO 1. etapy, a to až do jejího dokončení.

 

2. NÁBŘEŽÍ KAPITÁNA JAROŠE

Úsek: Dukelských hrdinů - Štefánikův most

Plánovaný termín: 30. 5. – 14. 8. 2019

Kompletní rekonstrukce vozovky. Dlážděný kryt vozovky bude nahrazen asfaltovým krytem, dále bude provedena sanace podloží. Součástí stavby je i úprava odvodnění. Práce budou probíhat po etapách v rozsahu cca 380 m.

  1. etapa bude realizována v termínu 30. 5. 2019 – 16. 6. 2019 – práce na odvodnění vozovky
  2. etapa bude realizována v termínu 17. 6. 2019 – 14. 8. 2019 – rekonstrukce vozovky

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Ve směru ke Štefánikovu mostu bude doprava vedena po kolejích, v opačném směru provoz nebude omezen. Dopravní opatření je koncipováno tak, aby byl zachován plynulý provoz MHD, byť provoz ostatních vozidel bude veden po kolejích. Z tohoto důvodu dojde k omezení vozidel najíždějících na tramvajovou trať.

 

3. MOST V HOROMĚŘICKÉ ULICI

Úsek: Most přes Nebušický potok

Plánovaný termín: 07/2019 – 06/2020

Rekonstrukce mostu S071 v ulici Horoměřická. Dojde k úplné demolici stávajícího mostu a výstavbě mostu nového a přeložkám stávajících inženýrských sítí. Zároveň bude řešena směrová i výšková úprava napojení komunikace Horoměřická, výstavba nových opěrných zdí a řešení odvodnění. Délka mostu je 3,6 m.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Realizace bude prováděna za úplné uzávěry komunikace. Objízdná trasa bude upřesněna.   

 

4. VLTAVSKÁ

Úsek: Nádražní – Hořejší nábřeží

Plánovaný termín: 07 – 12/2019

Celková rekonstrukce komunikace v daném úseku o délce cca 350 m.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Komunikace bude uzavírána po etapách, po polovinách s částečným provozem.

 

5. HOLEŠOVIČKY – SJÍZDNÁ RAMPA

 

Úsek: V Holešovičkách – Povltavská

Plánovaný termín: 07 – 09/2019

Oprava dilatací, izolace a oprava vozovky. Délka rekonstruovaného úseku je cca 300 m.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Komunikace bude uzavřena po polovinách.

 

6. SPOŘILOV I. – PHS

 

Úsek: Jižní spojka, Sliačská – Spořilovská

Plánovaný termín: 1. 7. – 31. 12. 2019

Demolice stávající a následná výstavba nové protihlukové stěny. Délka úseku je cca 758 m.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Práce budou probíhat při částečném omezení dopravy – uzávěra pravého jízdního pruhu, při zachování stávajícího počtu jízdních pruhů ve zúženém profilu.

 

7. NOVOVYSOČANSKÁ

 

Úsek: Spojovací – Pod Plynojemem

Plánovaný termín: 07 – 09/2019

Oprava komunikace (frézování) vozovky do hloubky tl. 100 mm, v případě potřeby bude provedena sanace podkladní vrstvy a opraveny trhliny. Poškozené silniční kamenné obruby budou vyměněny za nové. V rámci stavby je předpokládána obnova povrchu i v plochách tří stávajících zastávek PID. Délka rekonstruovaného úseku je cca 1 200 m.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Komunikace bude v jenom směru uzavřena a osazena světelným signalizačním zařízením. Doprava bude vedena kyvadlově.

 

8. EVROPSKÁ

 

Úsek: Gymnasijní – Horoměřická

Plánovaný termín: 20. 8. – 31. 10. 2019

Oprava vozovky a odstranění měřících bodů a otvorů po sanačních vrtech z doby ražby metra. Vozovka bude opravena dle diagnostiky, tj. odstranění asfaltových vrstev a pokládka nových vrstev v celkové tloušťce 50150 mm. V rámci stavby bude dále provedeno nové vodorovné značení.

Délka rekonstruovaného úseku je 1460 m z centra / 1520 m do centra.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Vzhledem k šíři jízdních pásů bude většina stavebních prací prováděna v dopravním režimu 1+1. Dopravní režim 2+1 bude využit pouze v úseku Gymnasijní – Šárecká jak ve směru z centra tak ve směru do centra.

V průběhu postupu prací budou na nezbytně nutnou dobu uzavírány křižovatky navazujících ulic, objízdné trasy budou vždy stanoveny.             

 

9. STRAKONICKÁ

 

Úsek: Nad Lahovickým mostem

Plánovaný termín: 08/2019 – 09/2019

Projekt souvislé údržby řeší obnovu protismykových vlastností vozovky ulice Strakonická v místě Lahovického mostu po chemické havárii. Dojde k odfrézování stávající konstrukce a následně pokládka nové asfaltové vrstvy. Délka úpravy je cca 500 v každém směru. Celková plocha úprav je cca 9 500 m2.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Z důvodu nutnosti zachování provozu bude stavba rozčleněna na etapy. Doprava bude vedena v rámci jednotlivých etap ve zúžených pruzích, při zachování 2+2 jízdní pruhy. Nájezd z Radotína na Lahovický most bude v I. etapě uzavřen.

 

10. PRAHA BEZ BARIÉR – I. P. PAVLOVA

Úsek: zastávka I. P. Pavlova v Bělehradské ulici

Plánovaný termín: 07 – 10/2019

Jedná se o rekonstrukci tramvajové zastávky na bezbariérovou vídeňského typu. V rámci akce dojde v koordinaci s PVS a DPP přeložce vodovodu a změny nivelety kolejí. V přilehlém úseku bude návazně rekonstruována vozovka a chodníky.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Realizace bude prováděna za úplné uzávěry komunikace. Objízdná trasa bude upřesněna.         

 

11. MOST X031 – OŘEŠSKÁ

Úsek: Most přes D0 ul. Ořešská

Plánovaný termín: 11. 3. – 29. 9. 2019

V rámci kompletní opravy mostu se provádí zejména zhotovení nových závěrných zdí, osazení nových mostních odvodňovačů a mostních závěrů, položení celoplošné izolace mostu a vozovkového souvrství, sanace podhledu a boků nosné konstrukce a spodní stavby. Délka opravovaného úseku je cca 70 m.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Na mostě je provoz řízen světelným signalizačním zařízením a je řízen kyvadlově v jednom jízdním pásu. Pod mostem dochází na D0 k uzavírání jednoho jízdního pruhu a provoz je veden v profilu 2+2 jízdní směry ve zúžených profilech. Přičemž jeden jízdní pruh je převeden do protisměru.

 

12. MOST X039 A PHS SLÁNSKÁ

Úsek: Most přes ul. Makovského, PHS v úseku Čistovická – Plzeňská

Plánovaný termín: Most X039: 4. 3. – 12/2020

Plánovaný termín: PHS Slánská: 16. 3. – 31. 10. 2019

V rámci rekonstrukce mostu X039 se provádí nová hydroizolace včetně vytvoření úžlabí, obnovuje se systém odvodnění mostu. Součástí rekonstrukce je také zesílení nosné konstrukce z důvodu zvýšení zatížitelnosti mostní konstrukce. Délka rekonstruovaného mostu je cca 100 m.

Realizace nové protihlukové stěny při komunikaci Slánská. Nová stěna bude v trase zdemolované stěny v roce 2018, tedy cca 400 metrů dlouhá.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Na mostě X039 a zároveň v ul. Slánská při výstavbě PHS je převáděn dle aktuální etapy do jednoho jízdního pásu, který je veden obousměrně v profilu 1+1.

 

13. JIŽNÍ SPOJKA – PHS

Úsek: Na Strži – 5. května ve směru na Barrandovský most. Podél komunikace V Podzámčí.

Plánovaný termín: 8. 4. – 29. 9. 2019

Realizace nové protihlukové stěny. V rámci stavebních prací na PHS probíhá také realizace vodovodních a plynovodních přeložek. Celková délka stěny je cca 600 metrů.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

V průběhu realizace PHS bude probíhat částečné omezení jízdního pruhu na komunikaci Jižní spojka směr Barrandovský most, omezení ulice V Podzámčí (kyvadlová doprava na SSZ) a částečné omezení napojovací rampy, které přejde v úplnou uzavírku – jako objízdná trasa bude sloužit ulice V Podzámčí, která toho času bude již bez omezení.

 

14. ŠTĚRBOHOLSKÁ SPOJKA

Úsek: Etapa A: nájezdová rampa na Průmyslovou ulici – výjezd z ČS PHM MOL ve směru z centra

Úsek: Etapa G: ČS PHM MOL – Národních hrdinů ve směru do centra

Plánovaný termín: Etapa A: 18. 3. – 5. 8. 2019

Plánovaný termín: Etapa G: 1. 4. – 31. 8. 2019

Stavba zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikace. V rámci etapy A bude nahrazena i aktivní zóna Štěrboholské spojky.

Součástí stavby je i rampa z ulice Černokostelecká na Štěrboholskou spojku ve směru z centra.

Rekonstrukce komunikace, je odstraněno vozovkové souvrství v tl. 710 mm a následně položeny nové vrstvy. Dále budou osazeny nové obruby.

Délka rekonstruovaného úseku etapy A je cca 800 m, etapa G je cca 950 m dlouhá.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Částečná uzavírka komunikace. Provoz na ul. Štěrboholská spojka je zachován dvěma jízdními pruhy pro každý směr jízdy. Doprava bude vedena vždy 2+2.

 

15. NUSELSKÁ

Úsek: most přes Botič – Michelská

Plánovaný termín: 23. 3. – 22. 9. 2019

Součástí projektu je celková rekonstrukce komunikace. Nově navržené vozovky jsou s živičným povrchem, parkovací stání z velké žulové dlažby a chodníky z kamenné mozaiky. Součástí stavby je i úprava odvodnění. Délka rekonstruovaného úseku je cca 400 m.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Uzavírka po polovinách vozovky, průjezd zachován po tramvajovém tělese.

23. 3. – 7. 6. 2019 – uzavírka směr do centra, BUS ul. Pod Stárkou

8. 6. – 1. 9. 2019 – uzavírka směr z centra, BUS ul. Pod Stárkou

2. 9. – 22. 9. 2019 – uzavírka ul. Pod Stárkou, Nuselská v provozu, vjezd do ul. Pod Stárkou z ul. Nad Vinným potokem

 

16 .MOST X034 – K BARRANDOVU

Úsek: K Barrandovu – Geologická

Plánovaný termín: 21. 1. – 31. 12. 2019

Jedná se o rekonstrukci mostu X034 v ul. K Barrandovu. V rámci rekonstrukce opravujeme odvodňovací systém mostu, výměnu železobetonových říms, pochozí rošt ve středním dělícím pásu, sanaci podhledu nosné konstrukce, přeložku veřejného osvětlení. Délka rekonstruovaného úseku je cca 310 m.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Částečná uzavírka komunikace.

Nejprve bude omezen pravý jízdní pruh ve směru z centra, druhý směr do centra bude bez omezení. Doprava ve směru z centra je vedena v jednom jízdním pruhu.

Další etapa by měla být zahájena koncem června a bude zasahovat do levých jízdních pruhů v obou směrech. Doprava bude vedena v profilu 1+1.