Tisková prohlášení - seznam

Parkování za 1 300 korun na den? Ano. Při blokovém čištění!

Přeparkovat své auto před blokovým čištěním zapomíná stále více Pražanů. Meziročně počet odstraněných vozidel v rámci blokového čištění narostl o více než třetinu. Tento narůstající trend pokračuje i letos, kdy jarní čištění začalo 3. dubna.

Zákon 13/1997 § 19b

Odstranění silničního vozidla vlastníkem pozemní komunikace

(1) Je-li to nezbytné pro naplnění účelu dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel podle § 19a, je vlastník pozemní komunikace oprávněn odstranit silniční vozidlo ponechané na pozemní komunikaci v rozporu s tímto zákazem nebo omezením a odstavit je na vhodném místě. Po pominutí důvodů pro odstranění silničního vozidla je vlastník pozemní komunikace povinen vozidlo bez zbytečného odkladu vrátit na místo, odkud bylo odstraněno, nebo na jiné vhodné místo v bezprostředním okolí viditelné z místa, odkud bylo vozidlo odstraněno. Není-li to možné, oznámí vlastník pozemní komunikace provozovateli silničního vozidla a Policii České republiky místo, kde je možné vozidlo vyzvednout, a způsob jeho vyzvednutí.

(2) Bylo-li dopravní značení na pozemní komunikaci umístěno alespoň 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel, nese náklady na odstranění, odstavení a vrácení silničního vozidla jeho provozovatel; to neplatí, prokáže-li závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo včas odstranit. Nenese-li náklady na odstranění, odstavení a vrácení silničního vozidla jeho provozovatel, nese je v případě dočasného zákazu nebo omezení přijatého na návrh podle § 19a odst. 2 navrhovatel.

Pražští řidiči tak za nepozornost, neochotu či lenost podle všeho zaplatí ještě více než loni. „Ukazuje se, že řidiči, nebo přesně řečeno majitelé vozidel nedbají na dopravní značení a rok od roku nám přibývá vozidel, která musíme nechat v rámci čištění odstranit. Od roku 2015 se jedná konkrétně o 50% nárůst,“ konstatuje Barbora Lišková z Technické správy komunikací. Jedním z důvodů je to, že vozidla odstraněná na základě zákona č. 13/1997 Sb., musejí být po uplynutí důvodu odtahu vrácena zpět na komunikaci (viz vložený článek). Jak taková situace vypadá z pohledu majitele vozidla?

Z nejrůznějších důvodů nepřeparkuje své auto do míst, kde blokové čištění neprobíhá. Majitel mohl jednoduše zapomenout, ale často spoléhá na to, že se vlastně nic nestane. Ráno odejde a auto stojí na svém místě, odpoledne se vrátí a auto je stále na svém místě. Na první pohled se vůbec nic nestalo. Dokonce ani nenajde za stěračem obvyklý lísteček za špatné parkování. I to se může stát. Co se ale zcela určitě stane v případě, že tam, kde parkoval, probíhalo blokové čištění, je to, že mu za pár týdnů přijde do schránky faktura, v lepším případě na 1 300 korun (technický úkon), v horším na 4 050 korun v případě zpětného odtahu. A on se nestíhá divit, rozčiluje se a nevidí ze svého pohledu důvod, proč by měl někomu něco platit – vždyť se nic nestalo. Ale stalo…

Ze zákona je oblast, kde se plánuje blokové čištění, sedm dní před dnem čištění označena přenosnými dopravními značkami. Na nich je vyznačeno, kdy bude blokové čištění prováděno. V tuto dobu je v dané oblasti zákaz zastavení a stání, z čehož plyne, že tam auta nemají co dělat. Proto je musíme přeparkovat někam, kde je to dovoleno. Když to neuděláme, pak přijde ke slovu odtahová služba. Ta, opět na základě zákona, provede nucený odtah, například jednodušší a pro majitele vozidla levnější formou technického úkonu. To znamená, že auto naloží na odtahové vozidlo a po pominutí důvodu, tedy vyčištění ulice, ho zase vrátí na místo, odkud bylo odstraněno. A za tento úkon sazebník schválený Radou hl. m. Prahy v únoru roku 2013 stanovuje sazbu 1 300 korun. „Na základě toho pak majitel vozidla, kterého si zjistíme v registru vozidel, dostane do schránky fakturu. Když ji nezaplatí, předáváme celou věc soudu a pohledávku vymáháme,“ popisuje Libor Kousal, náměstek Správy služeb hl. m. Prahy, která odtahy v rámci hlavního města zajišťuje.

Zaměstnanci SSHMP samozřejmě vše dokumentují. Pořizují fotografie před manipulací s vozidlem i po ní a na odtahové službě. „Snahou je vrátit vždy vozidlo přesně na místo, kde stálo. V některých případech to není možné, a tak nám zákon umožňuje ho vrátit na místo, které je na viditelném místě z místa, odkud bylo odstraněno.“ To znamená, že auto zpravidla najdeme tam, kde jsme ho nechali. Jediné, co nás varuje, že se s autem něco dělo, je lísteček za stěračem, pakliže nám ho nějaký nenechavec nesebral. „Nemáme žádnou povinnost vozidlo nějak označovat, přesto řidiči necháváme za stěračem na předním okně lísteček s oznámením. Nejsme policie a městští strážníci nejsou při blokovém čištění vždy přítomni. Mají důležitější úkoly, například v době, kdy blokové čištění začíná, je to dohled u škol a podobně,“ vysvětluje Libor Kousal. V takovém případě tedy řidič nedostane pokutu za porušení zákazu zastavení a stání, ale majitel vozidla musí zaplatit jen onu zmíněnou fakturu.

Stane se, že si řidiči stěžují, že vozidlo bylo vráceno na místo, kde následně dostali pokutu za špatné parkování. Velmi často se to týká vozidel, která stojí neoprávněně v modré zóně. V takovém případě ovšem podle zákona nelze dostat za jeden přestupek dvojí trest. Vždy zaplatíme jednu pokutu, ať už za to, že jsme porušili zákaz zastavení a stání v době blokového čištění, za porušení pravidel parkování v zóně placeného stání (modré zóně), či za jiný přestupek (stání v blízkosti přechodu a podobně). „Zákon nám nařizuje vrátit vozidlo na místo, kde bylo zaparkováno, nebo na dohled od tohoto místa. Primárně ho vracíme přesně tam, kde stálo. V případě, že je to na jiné místo, pak ho nikdy samozřejmě nevracíme tam, kde by poté řidič platil z naší viny pokutu. Nejčastější výjimkou jsou modré zóny. Jestliže v ní parkoval neoprávněně předtím, než jsme vozidlo na dobu čištění odstranili, my mu vrátíme auto na stejné místo nebo ho musíme vrátit nadohled od onoho místa, což znamená, že mu auto vrátíme opět do modré zóny. Stejné případy nastávají při parkování v blízkosti přechodů. Když tam řidič stál, auto mu tam vrátíme. Nejsme tady od toho, abychom za řidiče řešili špatné parkování,“ dodává Libor Kousal. Navíc řidič se proti pravidlům provinil už tím, že nechal stát vozidlo v zóně se zákazem zastavení a stání označené přenosným dopravním značením. V takovém případě by bylo možné vozidlo nechat odtáhnout na odtahové parkoviště, což by znamenalo, že by hříšník zaplatil částku stanovenou za odtah, která je 1 900 korun a v případě zpětného odtahu 3 800 Kč. K tomu poplatek za použití parkoviště 250 korun za každý z prvních tří dnů.

Blokové čištění probíhá dvakrát ročně, a to na jaře a na podzim. Letos začalo v úterý 3. dubna. „Jedná se o celkový úklid ulic po zimě. Nejde jen o zametení a umytí ulic a chodníků, ale současně čistíme i kanalizační vpusti, které pod zaparkovanými auty nelze vyčistit. Kdybychom to neudělali, pak by hrozilo jejich ucpání. Při jarních a letních deštích by kanalizace přitékající vodu nepobrala a v ulicích bychom měli potoky vody,“ popisuje Petr Kožíšek z TSK a. s. O tom, kdy bude čištění probíhat v naší ulici, informuje TSK na svých internetových stránkách, kde si v aplikaci můžeme zjistit termíny, kdy si máme raději přeparkovat. „Máme také službu TSK-INFO, kde se obyvatel Prahy zaregistruje, zadá požadovanou ulici a následně mu na jeho e-mail dojde upozornění na blokové čištění. A v případě zájmu i další zprávy o všem, co děláme, kde stavíme, jaká omezení připravujeme a tak dále,“ doporučuje Barbora Lišková

Maximální ceny odtahů a poplatků za parkoviště na základě usnesení Rady HMP č. 184 z 12. 2. 2012

Maximální cena za jeden nucený odtah vozidla

a) Úplný    1 900 Kč

b) Neúplný 1 250 Kč

c) Zpětný   3 800 Kč

Maximální cena za technický úkon provedený s vozidlem - 1 300 Kč

Maximální cena za služby parkovišť určených ke střežení vozidel

a) První až třetí i jen započatý den - 250 Kč/den

b) Od čtvrtého dne za každý i jen započatý den (max. 180 dní od odtahu) - 400 Kč/den

c) Od sto osmdesátého prvního dne - 50 kč /den