Tisková prohlášení - seznam

Informace o používání posypové soli na chodnících

Hlavní město Praha

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 44

ze dne 17.1.2012

k návrhu nařízení hlavního města Prahy, kterým se mění vyhláška č. 39/1997 Sb. hl.m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

Rada hlavního města Prahy

I . s c h v a l u j e

nařízení, kterým se mění vyhláška č. 39/1997 Sb. hl.m. Prahy, o schůdnosti místních

komunikací, ve znění pozdějších předpisů, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení

I I . u k l á d á

1. MHMP - LEG MHMP

1. zajistit zveřejnění nařízení dle bodu I. tohoto usnesení ve Sbírce právních

předpisů hl.m. Prahy

Termín: 25.1.2012

2. řediteli Technické správy komunikací hl.m. Prahy

1. před zahájením zimní údržby chodníků s využitím novelizovaného znění této

vyhlášky (použití soli) informovat o tomto záměru věcně příslušného náměstka

primátora popř. radního pro oblast dopravy a radního zodpovědného za oblast

legislativy

Kontrolní termín: 1.2.2012

 

 

Vyhláška č. 39/1997 Sb. hlavního města Prahy

O schůdnosti místních komunikací

Změna: 9/1998 Sb. HMP

Změna: 28/1999 Sb. HMP

Změna: 20/2001 Sb. HMP

Změna: 8/2008 Sb. HMP

Změna: 14/2009 Sb. HMP

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 30.10.1997 vydat podle § 16 odst. 1 zákona

ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

(1) Závady ve schůdnosti místních komunikací se odstraňují na celé jejich šířce a délce, není-li dále uvedeno jinak.

(2) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníku, která slouží výhradně chůzi a to:

a) u chodníků, které jsou širší než 2 m, v šíři nejméně 1,5 m,

b) u chodníků, jejichž šířka je do 2 metrů, v šíři nejméně 1 m,

c) u chodníků, jejichž šíře je do 1 m se odstraňují závady pouze v šíři chodníku bez obrubníku (na těchto chodnících se sníh shrabuje k obrubníku).

(3) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníku, která slouží chůzi a současně jako zastávka veřejné linkové dopravy v celé šíři chodníku.

Čl.2

(1) Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic, pokud vznikly náledím

nebo sněhem, se odstraňují odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály.

(2) Na chodnících a pěších zónách, na kterých se provádí odstraňování závad ve schůdnosti podle odstavce 1 strojním způsobem, na schodech a lávkách pro pěší lze k posypu podle odstavce 1 použít i chemické rozmrazovací materiály a jejich směsi včetně směsí se zdrsňovacími materiály.

(3) Chemickými rozmrazovacími materiály a jejich směsmi včetně směsí se zdrsňovacími materiály se však smějí sypat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok.

(4) V případě vzniku extrémních jevů jako je ledovka, mrznoucí mrholení, mrznoucí déšť a vytrvalý spad sněhu, tvořící na komunikacích sněhovou vrstvu nad 10 cm, je možné použít chemické rozmrazovací materiály a jejich směsi

 

 

Příkaz ředitele TSK

Použití směsi posypového soli a inertního posypového materiálu pro zimní údržbu chodníků v souladu s Usnesením Rady HMP č. 44 ze dne 17. 1. 2012

 

Na základně předpovědi ČHMÚ, event. výstrahy ČHMÚ navrhne TSK použití směsi posypové soli a inertního posypového materiálu. Ředitel TSK (zástupce ŘO) předá tuto informaci náměstkovi pro dopravu k rozhodnutí a radnímu zodpovědnému za oblast legislativy.

 

Po rozhodnutí náměstka pro dopravu, o použití směsi soli a inertního posypového materiálu v poměru maximálně 1:3, připraví zhotovitel směs pro naplnění do chodníkových sypačů a s její aplikací začne podle aktuální meteorologické situace.

 

Zhotovitel zajistí přípravu směsi soli a inertního posypového materiálu a sypačů v časové lhůtě do 12 hodin od vydání rozhodnutí k použití posypových materiálů.