Tisková prohlášení - seznam

Další část Rohanského nábřeží již slouží motoristům

Zklidnění automobilové dopravy v Sokolovské ulici a obsluhu nových rozvojových území podél Vltavy přinese prodloužení Rohanského nábřeží. Novou komunikaci slavnostně otevřel primátor hl. m. Prahy Pavel Bém.

„Prodloužením Rohanského nábřeží vytváříme podmínky pro zkulturnění a urbanizaci území, které tyto atributy v současné době zcela postrádá. Jsem si jist, že tato velká dopravní investice napomůže i dalšímu rozvoji Karlína a lepší dopravní dostupnosti. Zlepší se propustnost komunikace a plynulost dopravy,“ řekl k dokončení druhé etapy primátor Pavel Bém.

Soubor staveb „Pobřežní III, 2. etapa“ zahrnoval výstavbu nové komunikace v úseku ulic Za Invalidovnou, Voctářova, Švábky, a dále výstavbu infrastruktury sítí pro rozvoj a následnou zástavbu dle platného Územního plánu hl. m. Prahy. Vedle novostavby komunikace Pobřežní III, 2. etapa, to byl i komunikační propoj přes prostor Rustonky do křižovatky Sokolovská – Pod Plynojemem včetně napojení větve „B“ do ulice  Sokolovská a poduličních sítí v profilu těchto komunikací. Tyto umožňují další rozvoj přilehlých území bez dodatečných zásahů do nově vybudované sběrné komunikace.

Rozsah stavby Pobřežní III, 2. etapa, navazuje na dříve dokončenou stavbu Pobřežní III,1.etapa, a je ohraničen na západě ulicí Za Invalidovnou a na východě začátkem úprav Voctářovy ulice v rámci připravované akce „Rekonstrukce Libeňského mostu“. Celková délka nové čtyřproudé komunikace je 677 m, šířka uličního profil (vozovky, chodníky a zelené pásy ) je 34 m. Délka nového propoje přes Rustonku a křižovatku na Sokolovské je 224 m. V rámci stavby byla realizována nová světelná signalizační zařízení, osazena zeleň a v návaznosti na 1. etapu provedeny pruhy pro cyklisty.

Základní údaje o stavbě

Název stavby :

„Výstavba nové komunikace Pobřežní III., 2.etapa, v Praze 8,  č. akce, 999 993/2“

„Vybudování Pobřežní III, etapa 0002 – infrastruktura, č. akce 1099“                                                             

Rozpočtové náklady:

Celkové náklady stavby TSK: 330,717 mil. Kč, z toho financováno EU 140.111 mil.Kč
Celkové náklady stavby OMI: 182,912 mil. Kč 

 

Investoři:
Komunikace :

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, Praha 1

Infrastruktura sítí pro rozvoj území :

Magistrát hl. m. Prahy, Odbor městského investora

Inženýring:

Inženýring dopravních staveb, a.s.

Zhotovitel:

Stavby silnic a železnic, a.s., Skanska, a. s.

Projektant:

PÚDIS, a.s.

Termín realizace:

06/2007 -  09/2008  -  stavba investora TSK

07/2007 -  09/2008  -  stavba  investora OMI

Úsek stavby:

Za Invalidovnou – Voctářova, včetně propoje do křižovatky  Sokolovská – Pod plynojemem, Praha 8

Financování:                        

Projekty zařazeny do programu JPD2 - částečně financováno EU