Tisková prohlášení - seznam

Praha připraví novou ucelenou strategii rozvoje dopravní telematiky až do roku 2035

Rada hl. m. Prahy dnes schválila návrh zadat zpracování Strategie rozvoje dopravní telematiky Hlavního města Prahy do roku 2035. Strategie se má stát dvoudobým klíčovým koncepčním dokumentem pro přípravu investičních projektů a volbu technologií, které ovlivňují a řídí všechny formy dopravy na území hlavního města Prahy. Nová rozvojová strategie by se měla zaměřit současně na krátkodobý čtyřletý i dlouhodobý desetiletý horizont a měla by zohlednit spolupráci se všemi klíčovými orgány a společnostmi. Do přípravy tohoto koncepčního materiálu se proto zapojí mimo jiné odbory Magistrátu hl. m. Prahy, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., dále Technologie hl. m. Prahy, a.s. a také Operátor ICT, a. s.

„Fungující metropole potřebuje chytrou infrastrukturu. Bez ní není možné zajisti její hladký chod a plánovat další rozvoj. Základním cílem těchto systémů je zajistit efektivitu dopravy, zvýšit přepravní výkony a zajistit maximální bezpečnost všech účastníků provozu,“ přibližuje plánování nové koncepční strategie Zděněk Hřib, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy, a dodává: „V rozvoji telematiky máme za sebou několik pilotních projektů. Ucelená strategie rozvoje telematických systémů pomůže k tomu, aby už další nové systémy nevznikaly nahodile, když se zrovna objeví nějaký problém a aby v nich byla dlouholetá vize. Důležitá je také spolupráce města a městských firem, aby vše vznikalo na míru jejich potřeb a požadavků.“

Dopravní telematika propojuje dopravní infrastrukturu s informačními systémy a telekomunikačními technologiemi. Pro efektivní rozvoj je zapotřebí existence vlastní a jediné vize, strategie a koncepce nebo také je nutné definovat konkrétní akce a podnikat závazné kroky k jejich koordinovanému uskutečnění.

V této souvislosti je zapotřebí zajistit potřebné finanční zdroje a metodiku vyhodnocování realizace, respektive naplňování strategie a koncepce.  Tyto kroky se neobejdou bez vzniku organizační a funkční architektury inteligentní mobility na městské úrovni a také vzniku mapy dopravního systému včetně kvalitní datové základny.  

Ve specifické oblasti dopravní telematiky je aktuálně platný a závazný dokument definující rozvoj telematiky v Praze z roku 2002, který nereflektuje potřeby dnešní doby i potenciál inovativních řešení v technologiích dopravních telematických systémů.  Od té doby vznikla řada dílčích relevantních dokumentů, ale bez zásadního ukotvení v závazné a koordinované strategii hlavního města. 

Nejkonkrétnějším je Plán udržitelné mobility Prahy a okolí (Projekt P+), který je základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast dopravy a její infrastruktury. Jedná se o strategický dopravní plán, který má za cíl umožnit Praze i okolí dlouhodobý růst kvality života s ohledem na životní prostředí a veřejné zdroje a zahrnuje dopravu automobilovou, veřejnou, cyklistickou, pěší i zásobování. Dopravní telematika je v tomto strategickém dokumentu pouze průřezově zastoupena, proto zde vznikla legitimní poptávka po závazném dokumentu.

Příprava nové strategie rozvoje dopravní telematiky a její rozdělení do čtyř fází:

  1. Fáze analytická: představuje analýzu současného stavu, aktuálních problémů a projekce budoucích potřeb do roku 2035.
  2. Fáze návrhová: na základě podkladů z analytické fáze budou formulovány doporučení konkrétních přístupů a projektů, včetně časové osy, i kvalifikovaného odhadu finančních nákladů na realizaci strategie. Budou navrženy indikátory pro vyhodnocování naplňování cílů strategie.
  3. Fáze oponentní: v této fázi se návrh strategie dočká věcné a odborné oponentury s přizváním dalších relevantních subjektů, například městských částí, zahraničních expertů nebo expertů politických stran zastoupených v Zastupitelstvu hl. m. Prahy.
  4. Fáze schvalovací: po vypořádání oponentury a aktualizaci návrhové fázi bude strategie předložena k projednání voleným orgánům hlavního města, a to Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy.