Tisková prohlášení - seznam

Zavádění nových parkovacích zón na území metropole

Zóny placeného stání (ZPS) nejsou pro Pražany nic nového. Parkovací zóna v dnešní podobě vznikla v roce 1996 na pravém břehu Vltavy na území MČ Praha 1. K dalšímu rozšíření na levém břehu došlo v říjnu 2007 spolu s rozšířením na území MČ Praha 2 a dále i pro MČ Praha 3 a MČ Praha 7, kde se s ohledem na déle trvající výběr správců realizace posunula na únor roku 2008. Regulace dopravy v klidu má samozřejmě hlubší kořeny. V roce 1979 byl vydán Národním výborem hl. m. Prahy (NVP) parkovací řád, který zřizoval zóny A, B, C a D. Právě tyto zóny regulovaly na levém břehu Vltavy parkování do roku 2007. 
 
Některé městské části, které nebyly zónami dotčeny v roce 2007, se ihned začaly připravovat na zavedení ZPS na svých územích. Jednalo se zejména o MČ Praha 6 a MČ Praha 11. Další městské části se s připraveností na zavedení ZPS postupně přidávaly, až byla v roce 2013 zahájena odborná diskuse na půdě Magistrátu hl. m. Prahy. Byly přijaty nové zásady pro zavádění ZPS a Koncepce ZPS. Nová koncepce reflektovala posun ve vývoji technologií pro regulaci dopravy v klidu a zejména více než 10 let zkušeností s provozem ZPS v dnešní podobě. 
 
„Právě zkušenosti z provozu ZPS byly základním vodítkem při sestavování zadávací dokumentace k veřejné zakázce na Dodavatele služby ZPS. Díky těmto zkušenostem bylo poměrně jednoduché promítnout do požadavků na uchazeče to, co Praha skutečně potřebuje,“ uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek, radní pro dopravu a dodává; „Z technologického hlediska jsou nové zóny velmi revoluční. Zpracování technických podmínek veřejné zakázky předcházely téměř roční analýzy proveditelnosti záměru, a to po stránce technické, procesní, právní a ekonomické.“ 
 
Byla též podniknuta cesta do významných evropských metropolí, kde již obdobný systém regulace dopravy v klidu funguje a pro Prahu byl velkou inspirací. Jde o systém evidence parkovacích relací na registrační značku (RZ) vozidla. 
 
„Ačkoli to v první chvíli vypadá, že registrační značka je pro parkování velmi zbytným údajem, opak je pravdou. Evidence parkovacích relací přes RZ umožňuje následně plně automatizovat kontrolu dodržování pravidel v zónách. Kamerové systémy již dnes s poměrně vysokou mírou přesnosti dokáží číst RZ zaparkovaných vozidel, a to z automobilu jedoucího po komunikaci,“ uvedl Ladislav Pivec, šéf TSK
 
Přečtené RZ jsou porovnávány se zadanými parkovacími relacemi v Centrálním informačním systému (CIS), který spravuje společnost Altron. Ten byl předmětem druhé veřejné zakázky, kterou vypsala Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) ve stejném čase, jako výše zmíněnou na Dodavatele služby ZPS, společnost Eltodo. CIS registruje parkovací relace a k nim přiřazené RZ. Pokud vozidlo na komunikaci odhalí shodu mezi zaparkovaným vozidlem a platnou RZ pro parkovací relaci, neděje se nic. Pokud však shoda není, přiřadí se k RZ potřebná dokumentace a toto je odesláno na Městskou policii hl. m. Praha jako podezření na přestupek. Pokud tato instance rozhodne, že byl přestupek spáchán, probíhá další postup řešení přestupku již standardní formou. 
 
Jako technickou novinku je vhodné představit tzv. Virtuální parkovací hodiny (VHP). Tento prvek umožňuje úhradu parkovného pomocí webového rozhraní. Uživatelé ZPS tak budou moci provést úhradu za návštěvnické parkování i prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu či osobního počítače s připojením k internetu. K použití VPH není nutné instalovat žádnou speciální aplikaci a návštěvnické parkování tak je možné platit bez použití parkovacího automatu.
 
Další novinkou, která přispěje k většímu pohodlí rezidentních uživatelů ZPS, je osobní účet uživatele. Prostřednictvím tohoto účtu bude možné velkou většinu úkonů, kvůli kterým musí současní rezidenti a abonenti vždy navštěvovat výdejnu parkovacích oprávnění na úřadě, možné řešit vlastní správou z pohodlí domova či kanceláře. Po první návštěvě výdejny a následném přihlášení ke správě účtu tak např. již nebude nutné po roce pro obnovení platnosti rezidentního či abonentního parkovacího oprávnění znovu osobně docházet na úřad. Vše bude možné vyřídit pomocí vzdálené správy a bezhotovostním platebním stykem. Uživateli pouze přijde automatické upozornění na blížící se exspirace parkovacího oprávnění. Dále bude možné vzdáleně měnit RZ vozidla pro parkovací oprávnění na webových stránkách www.parkujvklidu.cz.
 
Hlavním zdrojem informací o nových ZPS, přístupem na VPH a místem správy uživatelských účtů jsou internetové stránky www.parkujvklidu.cz. Na těchto stránkách naleznou všichni uživatelé ZPS (rezidenti, abonenti i návštěvníci) všechny potřebné informace, aby mohli ZPS v hl. m. Praze bezproblémově užívat. Kromě přístupu na virtuální parkovací hodiny a přístupu ke správě uživatelských účtů je zde i interaktivní mapa se zakreslením jednotlivých druhů ZPS a zejména s odkazy na informace o komerčních parkovištích (adresa, výčet služeb, cena i aktuální obsazenost). Tyto informace ocení zejména návštěvníci hl. m. Prahy.
 
Průběh samotné realizace rozšiřování ZPS v hl. m. Praze není vůbec jednoduchý. Původní plán realizace počítal se zavedením tzv. pilotních projektů na části území MČ Praha 5 a MČ Praha 6 a zahájením jejich provozu již od 1. dubna 2016. Další území ZPS se v úvodní etapě realizace měla budovat na městských částech Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 8 a Praha 9, první etapa ZPS měla být uvedena do provozu od 1. května 2016. V průběhu příprav do projektu vstupovaly a zase odstupovaly městské části Praha 10, Praha 11, Praha 12 a Praha 14. Městské části zahrnuté do projektu rozšiřování ZPS zase dávají v průběhu příprav nekončící řadu připomínek ke změnám v již jednou schválených projektech. To všechno samotnou realizaci velmi komplikuje.
 
Aktuálně jsou na základě nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, Technickou správou komunikací hl. m. Prahy vystavovány dodavateli služeb ZPS společnosti Eltodo, a.s. výzvy k realizaci ZPS. Vzhledem k přísně stanoveným termínům pro realizaci je možné již nyní říci, že ZPS dle nové koncepce budou uváděny do provozu od druhé poloviny srpna 2016 až do září 2016 na městských částech Praha 3, Praha 5, Praha 6 a Praha 8. Pro městské části Praha 4 a Praha 9 budou po projednání připomínek těchto městských částí k nařízení hl. m. Prahy vypracovány nové projekty organizace dopravy v klidu. Realizace ZPS bude v těchto městských částech následovat, není však možné dopředu stanovit jejich termíny. Na již realizovaných územích pilotních projektů ZPS na Praze 5 a Praze 6 je nové dopravní značení v částech, které se týká ZPS zneplatněno. ZPS budou na těchto městských částech uváděny do provozu v uvedených termínech jako celek.