Tisková prohlášení - seznam

INFORMACE TSK K DOBĚ TRVÁNÍ PRVNÍ A DRUHÉ ETAPY REKONSTRUKCE BARRANDOVSKÉHO MOSTU

Praha 1. září 2023 – V sobotu 2. září budou ukončena dopravní opatření v rámci 2. etapy rekonstrukce Barrandovského mostu. Podle určení správce stavby, po zohlednění časových nároků na více práce, bude 2. etapa ukončena v předstihu 15 dní oproti závaznému harmonogramu. K časové úspoře došlo zejména díky využití zkušeností a informací o skutečném stavu mostu z průběhu 1. etapy.

Pro vyloučení veškerých pochybností nechala TSK advokátní kancelář Chrenek, Toman, Kotrba posoudit postup TSK v průběhu 1. etapy rekonstrukce Barrandovského mostu. Stanovisko advokátní kanceláře konstatuje, že TSK postupovala v souladu se smlouvou se zhotovitelem a správcem stavby, když akceptovala návrh prodloužení doby plnění dle určení správce stavby, aniž by vznikl nárok na vymáhání smluvní pokuty.

Stanovisko dále konstatuje, že ze strany TSK se jednalo o postup s péčí řádného hospodáře.

Při realizaci Díla dle smluvních podmínek FIDIC je nutné pro jejich efektivní využití dodržovat rovnováhu eliminace časových, finančních i provozních rizik a zároveň je nutné respektovat autoritu Správce stavby jako nestranného arbitra případných sporů. TSK tímto způsobem postupovala a k prodloužení termínu došlo pouze o nezbytně nutnou dobu na základě objektivních důvodů. K zachování principů smluvních podmínek FIDIC je zásadní, aby TSK akceptovala určení Správce stavby v souladu se Smlouvou o dílo. Garantem správnosti postupu je v tomto případě díky své odbornosti právě Správce stavby. Správce stavby je dozorem kvality, nákladů a času, zajišťujícím ideální průběh projektu. Správce stavby je i mediátorem, tedy zprostředkovatelem dohody mezi smluvními stranami.

Z právního posouzení jednoznačně vyplývá, že postup TSK byl souladný i s tzv. principy 3E, tedy s principy účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. Správce stavby postupoval spravedlivě i ve vztahu k TSK, kdy sice umožnil Zhotoviteli prodloužit dobu realizace, avšak pouze o nezbytně dlouhou dobu.