Tisková prohlášení - seznam

Fakta o stromořadí v Thákurově ulici

Stromy byly v parkově upravené lokalitě ul. Thákurova, Praha 6, vysazeny zhruba před osmdesáti lety, ve formě čtyřřadé aleje, která je součástí silniční vegetace. Z důvodu toho musí být tato alej z hlediska zdravotního v souladu s § 15 Silniční vegetace, Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, tedy v takovém stavu, který zajistí provozní bezpečnost nejen v této velmi frekventované parkové lokalitě, ale především na přilehlých komunikacích, chodnících a parkovacích stáních. V současné době se tyto dřeviny, z hlediska posouzení jejich provozní bezpečnosti, nachází ve velmi špatném zdravotním stavu, což vyplývá i ze závěrů několika znaleckých posudků a průběžných místních šetření a přesto TSK HMP, jako správce pozemku, nemůže povinnost zajištění provozní bezpečnosti dané lokality, vyplývající z výše uvedeného zákona, jinak než bez celkové obnovy stromořadí zajistit, i když tyto stávající stromy v současné době bezprostředně ohrožují své okolí.

Vzhledem k rozsáhlosti obnovy obvodové parkové aleje by kácení proběhlo po etapách. Na uvolněná místa bude dosazena náhradní výsadba dle taxonu daného stromořadí.

Na základě výše uvedeného TSK HMP, jako správce pozemku, realizuje následující:

Listopad 2007 – podána žádost o povolení kácení 31 ks stromů z důvodu obnovy aleje na MČ Praha 6 ODŽP -  na základě závěru znaleckého posudku č. 64-615/07, ze dne 20.5.2007, zpracovaného  Ing. Jaroslavem Kolaříkem, PhD.,

Leden 2008 -  MČ Praha 6, ODŽP – nařízení ústního jednání ve věci podané žádosti TSK HMP, za účasti TSK HMP, OS – Obrana životního prostředí, Společnost Šáreckého údolí

Únor 2008 -   ODŽP ÚMČ Praha 6 přerušuje řízení ve věci žádosti o povolení kácení stromů a ke zjištění stavu věci ustanoví znalce Ing. Luboše Fendrycha ke zpracování znaleckého posudku č. 82017, ze dne 11.3.2008, stav lip zjišťován stromolezeckou technikou, dlátem odkryta četná skrytá poškození, sondována hloubka hniloby, 9 ks stromů označeno jako havarijní.

                        Účastníci řízení – TSK HMP, OS – Obrana životního prostředí, Společnost Šáreckého údolí

–p. Skalský, zástupce Společnosti v Šáreckém údolí , vznesl podnět proti kácení lip v ul. Thákurova.

Březen 2008 – vstup ČIŽP do řízení ve věci šetření podnětu souvisejícího se žádostí o povolení kácení

Duben 2008 – ČIŽP vydává usnesení o ustanovení znalce pro zpracování znaleckého posudku – AOPK ČR

-TSK HMP zadává zpracovaní znaleckého posudku za účelem zhodnocení provozní bezpečnosti lípy  č. 17 (dle znaleckého posudku č. 49-755/08) pomocí  přístrojové metody -  tahových zkoušek. Ze závěru tahové zkoušky vyplývá, že dotčený strom vykazuje oslabení kořenového systému.

– na základě výše uvedeného TSK HMP podává rozšíření žádosti o povolení kácení stromů o 1 ks stromu (č. 17),

Květen 2008 – pro Arniku zpracovává v záležitosti žádosti o povolení kácení lip z důvodu obnovy aleje znalecký posudek č. 061/004/2008, Ing. Jiří Vanžura. Závěr – 6 ks stromů ihned vykácet a nahradit novou výsadbou, u ostatních realizovat doporučená pěstební opatření.

Červen 2008 – ODŽP ÚMČ Praha 6 obdržel od ČIŽP znalecký posudek, který zpracovala AOPK ČR v zastoupení Ing. Bohumil Reš, Ing. Barbora Sůrová se závěrem 3 ks stromů pokácet,ostatní ošetřit zdravotně – bezpečnostní řez  a  u vybraných jedinců instalace vazeb.

– ČIŽP informuje -  závěry znaleckého posudku AOPK ČR jsou podkladem pro vydání rozhodnutí – doporučení vykácet 3 ks stromů

Arnika – znalecký posudek Ing. Vanžury a podnět k zahájení řízení o uložení opatření k nápravě -  předán ČIŽP

-ODŽP ÚMČ zadává ke zpracování znalecký posudek ve věci posouzení předmětných stromů z hlediska zdravotního a bezpečnostního RNDr. Boženě Gregorové, CSc, ze závěru vyplývá u 9 ks stromů silně zhoršený zdravotní stav, doporučení - u všech stromů nutno provést zdravotní a udržovací řez

-TSK HMP -   realizace doporučených řezů

Červenec 2008 – reakce ČIŽP na podnět Arniky o uložení opatření k nápravě řízení za porušení povinností vlastníka se závěrem – k dispozici 6 posudků, realizace údržby stromořadí ze strany TSK HMP, řešeno kácení 1 lípy r. 2006. Správce stromořadí požádán o zodpovězení dotazů v rámci jeho údržby.

                        - ČIŽP žádá správce pozemku o vysvětlení v souvislosti s podnětem OS  Arnika  ve věci zahájení řízení o uložení opatření vedoucí k nápravě.

– ODŽP  ÚMČ Praha 6 vydává usnesení ve věci žádosti TSK HMP o povolení kácení 32 ks lip z důvodu shromáždění podkladů. Účastníci řízení TSK HMP, OS – Obrana životního prostředí, Společnost Šáreckého údolí

Srpen 2008 – ODŽP ÚMČ vydává nařízení ústního jednání k projednání žádosti o povolení kácení stromů dne 2.9.2008, účastníci řízení – ODŽP ÚMČ, TSK HMP a za Společnost Šáreckého údolí  M. Skalský. Účastníci trvají na podaných skutečnostech, TSK HMP na podané a rozšířené žádosti o povolení kácení lip a p. Skalský na požadavku zpracování syntézy znaleckých posudků.

-TSK HMP – podává informace k žádosti o podání vysvětlení k podnětu OS Arnika o pokácení 1 ks lípy stříbrné

-ČIŽP – informuje o zahájení správního řízení o uložení povinnosti nápravních opatření

-ČIŽP – nařizuje ústní jednání ve věci uložení povinnosti náhradních opatření týkající se dřevin v ul. Thákurova

  -ČIŽP – vydává oznámení o zahájení řízení o uložení povinnosti provést    náhradní opatření k nápravě, závěr – ošetřit stromy dle specifikace vyplývající z posudků, provést nové výsadby dle stanovených parametrů

Září 2008  -    OS Arnika  - zájem o účast v řízení a žádost o prominutí zmeškání  lhůty k oznámení účasti v řízení

- ČIŽP – vydává protokol o ústním jednání ve věci správního řízení o uložení povinnosti provést přiměřená náhradní opatření k nápravě dřevin v ul. Thákurova

- TSK HMP zadává ke zpracování znalecký posudek ve věci posouzení zdravotního stavu a provozní bezpečnosti stromořadí v ul. Thákurova, zpracovatelem posudku ze dne 6.9.2008 je Ing. Luděk Praus, Ph.D. Závěr – 4 ks stromů havarijní-doporučeno odstranění, u 2 ks stromů doporučen zdravotní a redukční řez, zbývající stromy doporučeno vykácet a nahradit novou výsadbou.

- ODŽP ÚMČ– informuje správce pozemku o zhodnocení provedené údržby stromořadí řezem  AOPK ČR

-TSK HMP – zadává vypracování znaleckého posudku – posouzení provedeného ošetření lip v ul. Thákurova, zpracovatel: Ing. M. Žďárský. Závěr – zásah byl proveden správcem pozemku adekvátně tak, aby jim neuškodil a  alespoň  částečně předešel možnosti statického selhání některých jedinců.

-ODŽP ÚMČ Praha 6 vydává  usnesení  v  řízení o povolení kácení 32 ks stromů

-  ODŽP ÚMČ svolává ústní jednání s místním ohledáním v parkově upravené lokalitě ul.Thákurova, účastníci řízení – TSK HMP, za OS p. Skalský, závěr – na základě shromážděných podkladů a místního šetření bude vydáno ODŽP ÚMČ rozhodnutí.

Říjen 2008 -    ODŽP ÚMČ vydává rozhodnutí a povoluje pokácet 3 ks lip, účastníci  TSK HMP, OS Obrana životního prostředí a p. Skalský. TSK HMP trvá na podané žádosti o povolení kácení lip a p. Skalský trvá na zpracování syntézy všech znaleckých posudků.

Prosinec 2008 – p. Skalský podává odvolání vůči výše uvedenému rozhodnutí z důvodu rozpornosti mezi důvody uváděnými v jednotlivých výrocích tohoto rozhodnutí..

Leden 2009 – TSK HMP i nadále trvá na podané žádosti neboť ze závěrů zpracovaných znaleckých posudků vypracovaných za účelem posouzení současného stavu a perspektivy předmětných lip vyplývá, že jejich stav je havarijní jak z hlediska zdravotního stavu, tak z hlediska provozní bezpečnosti.

Únor 2009   - ČIŽP vydává rozhodnutí o uložení provedení opatření ve 4 řadém stromořadí správci pozemku – instalace zábran u jednotlivých dřevi, výsadbu 11 ks lip, zajistit následnou péči

Březen 2009 – TSK HMP se odvolává vůči rozhodnutí ČIŽP

                        - TSK HMP – realizace výchovných řezů mladých výsadeb a instalace vazeb v ul. Thákurova

Květen 2009 – na základě odvolání p. Skalského vydává Odbor ochrany prostředí MHMP rozhodnutí v této záležitosti s tím, že se napadené rozhodnutí, vydané ODŽP  ÚMČ,  ruší a věc se vrací k novému projednání.

Červenec 2009 – podání podnětu p. Skalského jako účastníka řízení k  přezkoumání rozhodnutí MHMP, ze dne 18.5.2009

Srpen 2009 – Ing. Bohumil Reš, AOPK ČR zpracovává syntézu dosud vypracovaných znaleckých posudků v  záležitosti stromořadí ul. Thákurova. Závěr – nejednotnost  v posuzování potřebných opatření.

Září 2009 -      Ministerstvo životního prostředí vydává rozhodnutí ve věci odvolání TSK proti rozhodnutí ČIZP

Říjen 2009 -  TSK HMP dává podnět k přezkoumání pravomocného rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ve věci uložení nápravných opatření

-TSK HMP žádá ÚMČ Praha 6 o stanovení ve věci instalace ochranných prvků ve stromořadí

- ÚMČ schvaluje stanovením instalaci ochranných prvků

- TSK HMP – instalace ochranných prvků provedena

-TSK HMP – podnět k zahájení přezkumního řízení ve věci rozhodnutí ČIŽP

Listopad 2009 – ODŽP ÚMČ  vydává oznámení o pokračování řízení ve věci žádosti o povolení kácení lip s výzvou k TSK HMP o doplnění žádosti v záležitosti zastoupení vlastníka správcem pozemku.

                        - TSK HMP informuje ČIŽP o realizaci nových výsadeb

Prosinec 2009 – vydáno usnesení ODŽP ÚMČ ve věci žádosti kácení 32 ks lip s tím, že ke zjištění skutečností bude využit důkazní prostředek – znalecký posudek AOPK ČR

–z důvodu akutního zhoršení zdravotního stavu 1 ks stromu č. 34 (dle znaleckého posudku Ing. J. Kolaříka, Ph.D.) TSK HMP podává oznámení o povolení kácení z důvodů zdravotních

–ODŽP ÚMČ vydává usnesení ve věci oznámení kácení 1 ks lípy a předává k vyřízení Odboru ochrany prostředí MHMP.

– Odbor ochrany prostředí MHMP pozastavuje vydaným rozhodnutím kácení lípy stříbrné do doby vydání pravomocného rozhodnutí o povolení kácení dřevin dle §8 odst.1 zákona.

Březen 2010- TSK HMP prostřednictvím dodavatelské firmy realizuje výsadbu 12 ks lip

           stříbrných

Duben 2010 – ODŽP ÚMČ vydává vyrozumění o ohledání na místě v záležitosti pokračování v řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Účastníci řízení-TSK HMP, OS Obrana životního prostředí, Společnost Šáreckého údolí (zastoupenou p. Skalským a na místě se zúčastnila p. Ing. M. Jelínková). Závěr – TSK nadále trvá na podané žádosti o povolení kácení a upozorňuje na stále se zhoršující zdravotní stav dřevin. Ing. Jelínková – ve stromořadí využít pěstebních opatření doporučených ve znaleckém posudku AOPK, září 2009.

– TSK HMP na základě zjištěných skutečností v záležitosti stávajícího vývoje a charakteru růstu pařezového výmladku lípy stříbrné (č. 7, dle posudku Ing. Kolaříka, Ph.D.) žádá o vyjmutí této dřeviny ze žádosti o povolení kácení s tím, že počet stromů určených ke kácení , z důvodu zajištění provozní bezpečnosti dané lokality.

Květen 2010 – ODŽP ÚMČ – vydává usnesení o zastavení řízení ve věci o povolení kácení dřevin

Červen 2010 – ODŽP ÚMČ vydává usnesení o přerušení řízení do 15.8.2010

– TSK HMP podává návrh na přerušení řízení ve věci žádosti o povolení kácení lip z důvodů zajištění dalších důkazů na podporu  svých tvrzení v této záležitosti. Důkazní prostředky vyplynou z výsledků měření a závěru znaleckého posudku, zpracovaného Ing.J.Kolaříkem, PhD., v rámci přístrojové metody tahových zkoušek náhodně vybraných lip stříbrných a poté ze setkání konsilia odborníků.

– Ing. Kolařík, Ph.D. – realizuje posouzení provozní bezpečnosti metodou tahových zkoušek a za použití akustického tomografu u náhodně vybraných stromů v ul. Thákurova účastníky prezentace. Posudek č. 89-1199/10 k dispozici v červenci 2010 se závěrem – z 10 hodnocených jedinců na ploše pouze jediný strom by obstál v oblasti odolnosti proti vyvrácení. U všech zbývajících  bylo prokázáno významné narušení kořenového systému. Tento stav s vysokou pravděpodobností souvisí se zhoršenými stanovištními poměry pro růst stromů v této lokalitě. U všech stromů byla zjištěna přítomnost staticky relevantních defektů v oblasti kosterního větvení, významně narušující jejich odolnost vůči zlomu.U dvou stromů byl rozsah interního defektu prokázán přístrojovým testem.

                        Na základě výše uvedeného stromy z pohledu provozní bezpečnosti nestabilní a představují ohrožení svého okolí. Adekvátní stabilizační zásah  by mohl spočívat pouze v radikálním sesazením korun stromů. Tento zásah by ovšem zásadním způsobem znehodnotil estetický efekt stromů. Část jedinců by takovýto zásah nemusela přežít ani fyziologicky z důvodu snížení jejich vitality.

Účastníci  prezentace – ODŽ ÚMČ, TSK HMP, AOPK ČR, MHMP, ČIŽP

Srpen 2010 – TSK HMP žádá o prodloužení lhůty o přerušení správního řízení v ul.    Thákurova z důvodu zpracování projektu obnovy stromořadí v dané lokalitě.

– ODŽP ÚMČ vydává usnesení v záležitosti prodloužení lhůty na přerušení správního řízení z důvodu zpracování projektu obnovy  stromořadí.

Říjen 2010 – svolána schůzka konsilia odborníků v ul. Thákurova – na vědomí: Ing. Mařík, Ing.Hudemová, Ing.Kolařík, Ing.Wágner,  Ing,Reš, zástupci TSK a ÚMČ Praha 6

-setkání odborníků v záležitosti řešení rekonstrukce parkově upravené plochy ul. Thákurova – účast výše uvedení, omluven Ing. Mařík. Závěr – vyplynul ze závěru tahových zkoušek a vyjádření zúčastněných – TSK HMP zadá zpracování projektu obnovy rekonstrukce ul. Thákurova

-TSK HMP – zadává projekt obnovy a rekonstrukce ul. Thákurova ve dvou variantách zpracování

Listopad 2010 – ODŽP ÚMČ vydává vyrozumění o rozhodnutí o účastenství Občanského sdružení  přátel Hendlova dvora v řízení týkající se řízení o povolení kácení lip v ul.  Thákurova

 • ODŽP ÚMČ vydává usnesení o možnosti vyjádření účastníků řízení

 

Leden 2011 – ODŽP ÚMČ vydává oznámení o umožnění nahlédnutí do podkladů řízení před vydáním rozhodnutí – zástupce TSK HMP využil této možnosti k nahlédnutí do spisů

                        -projekt obnovy 1. varianta/předán TSK HMP

Únor 2011      -  ODŽP ÚMČ vydává Rozhodnutí ve věci kácení stromů a povoluje pokácet 12 ks lip stříbrných po nabytí právní moci rozhodnutí

                        -zadáno zpracování projektu obnovy parkově upravené plochy ul. Thákurova

Březen 2011   – Tilia Thákurova – podává Odvolání proti Rozhodnutí ÚMČ Praha 6 o povolení kácení lip v parku v Thákurově ulici a žádost o podání vysvětlení a uveřejnění dementi informací publikované v MF, dne 10.3.2011

 • Reakce TSK HMP na výše uvedené
 • Žádost TSK HMP na MČ Praha 6 - uzavírku komunikace  - parkovací plochy a komunikační zeleně v ul. Thákurova
 • Podnět Společnosti Šáreckého údolí adresovaný na MČ Praha 6 v záležitosti – odvolání účastníka správního řízení proti rozhodnutí o žádosti HMP o povolení kácení dřevin a proti námitce na podjatost všech úředních osob MHP v řízení o odvolání proti rozhodnutí o žádosti HMP. Vyjádření TSK HMP k podnětu odvolání OS Šárecké údolí.
 • Na základě podnětu OS Šárecké údolí ODŽP ÚMČ P6 vydává usnesení ve věci „Rozhodnutí“ povolení kácení lip
 • TSK HMP zadává vypracování znaleckého posudku v aktuálním znění – z hlediska provozní bezpečnosti
 • Průběžná jednání s autorem v záležitosti zpracování projektu obnovy parkově upravené plochy Thákurova
 • TSK HMP v rámci údržby zeleně prostřednictvím dodavatelské zahradnické firmy realizovala kontrolu stávajících dřevin a mladých výsadeb
 • Společnost Šárecké údolí předává MČ P6 doplnění podnětu /z 21.3.11/účastníka  správního řízení proti „Rozhodnutí“ o žádosti HMP o povolení kácení dřevin
 • ODŽP MČ P6 vydává Usnesení ve věci odvolání OS Společnosti Šáreckého údolí  proti Rozhodnutí MČ P6,

Duben 2011    - TSK HMP předává MČ P6 vyjádření  k vydanému  doplňku odvolání OS Společnosti Šárecké údolí /z 21.3.11/

 • Jednání se zpracovatelem projektu obnovy parkově upravená plocha Thákurova

Květen 2011 – bude předána TSK HMP 2. varianta projektu obnovy rekonstrukce parkově upravené plochy ul. Thákurova

 • ODŽP MČ P6 jako silniční správní úřad vydává TSK HMP „Rozhodnutí“ v rámci DIR o vymezení bezpečnostního prostoru z důvodu možného pádu stromů, větví
 • Oznámení o uzavření parkově upravené plochy Thákurova předáno ze strany TSK HMP na MHMP, Odbor evidence, správy a využití majetku HMP
 • Ze strany TSK HMP realizována instalace oplocenek a zajištění bezpečnostní páskou, z důvodu vymezení bezpečnostního prostoru a od této doby je realizována každodenní kontrola zajištění bezpečnostního prostoru páskou, DZ a oplocenkami
 • OS Tilia Thákurova předává  HMP a MČ P6 výzvu k převodu správy parku v Thákurově ul. Z TSK HMP na MČ P6 a uzavření partnerství při péči o park s nevládními neziskovými občanskými iniciativami s nástinem koncepce péče o zeleň
 • Reakce MČ P6 na výzvu v záležitosti převodu správy parku v ul. Thákurova – závěr: OS nezohledňují nutnost garance bezpečnosti v tomto stromořadí, za kterou nese plnou zodpovědnost pouze vlastník /správce/ vzrostlé zeleně na pozemku a tedy ne někdo jiný,

Červen 2011 -  OS Tilia Thákurova – nabízí HMP a MČ P6 dar 1 mil. Kč na ošetření,

              údržbu a péči o lipové stromořadí parku Thákurova

 • TSK HMP žádá o prodloužení termínu uzávěry z důvodu dosud neuzavřeného správního řízení v záležitosti kácení 12 ks lip
 • Průběžné jednání se zpracovatelem projektu obnovy ul. Thákurova
 • Reakce TSK HMP na podnět OS v záležitosti převodu správy parku v ul. Thákurova – doporučení pro OS: požadavek předat k  realizaci Sekci evidence správy a využití majetku města, což TSK HMP činí a kopie sdělení předává k rukám řaditele této sekce,

Červenec 2011 - TSK HMP podala žádost na městskou policii v záležitosti zvýšeného

                            dohledu nad parkově upravenou plochou ul. Thákurova, neboť občané

                            nerespektují zákazy vstupu, parkování a vyznačení bezpečnostních prostor,

  -TSK HMP prostřednictvím dodavatelské firmy realizuje zdravotně- 

   bezpečnostní  řez stromů, který se prolíná i do srpna

Srpen 2011     - Tilia Thákurova žádá TSK HMP o poskytnutí informace o nákladech

 vynaložených na park v  ul. Thákurova za období 2005-2011. Tyto podklady            /kopie faktur/ TSK HMP dává k dispozici,

                        -Městská policie informuje TSK HMP o realizovaných kontrolách parkově

   upravené plochy Thákurova a o dodržování dopravního značení

   v bezpečnostním prostoru

Září  2011       - reakce TSK HMP na podnět televizního pořadu Nedej se – ul. Thákurova

Říjen 2011      - dokončení a předání projektu obnovy zeleně ul. Thákurova TSK HMP

Prosinec 2011 – z podnětu TSK HMP, z důvodu zhoršení zdravotního stavu stromu č.19/III.ř.,

   v ul.Thákurova, bylo svoláno místní šetření za účasti zástupců ČIŽP, MČ P 6

   s doporučením, že situaci je nutno řešit

-TSK HMP z důvodu stále se zhoršujícího zdravotního stavu stromů v ul.

  Thákurova žádá  MHMP/doklady již dříve předány z MČ P6/ o vydání

„Rozhodnutí“, aby jako správce pozemku, na základě jeho znění

zajistila provozní bezpečnost přilehlých komunikací

- „Rozhodnutí“ vydané MHMP je doručeno na TSK HMP dne 27.12.2011

r. 2012

Leden 2012 – -TSK HMP podává na MČ P6 žádost o prodloužení uzavírky komunikace-

Parkovací plochy a komunikační zeleně v ul. Thákurova do doby výkonu MHMP vydaného „Rozhodnutí“– z důvodů zdravotních a bezpečnostních neboť stávající stromy jsou ve velmi špatném zdravotním stavu a bezprostředně ohrožují zdraví, životy a majetek občanů,

                     -  podána žádost TSK HMP na MHMP o sdělení termínu nabytí právní moci

                        MHMP vydaného „Rozhodnutí“, v záležitosti kácení 12 ks lip,

         - Společnost Šáreckého údolí předkládá TSK HMP, MHMP, ÚMČ P6 podnět

            k řízení o žádosti hl. m. Prahy zastoupeného TSK HMP o povolení kácení

            dřevin v ul. Thákurova – z důvodu upozornění na opomenutí doručení

            „Rozhodnutí“ OS Obrana životního prostředí , Janovského 4, Praha 7,

- Společnost Šáreckého údolí podává -  podnět k okamžitému zásahu proti

            hrozícímu nezákonnému kácení dřevin na ČIŽP a Obvodní státní zastupitelství,

         - výše uvedené „Rozhodnutí“, vydané MHMP, nabývá právní moci dne 9.1.2012