Tisková prohlášení - seznam

Rekonstrukce ulice K cihelně skončí o dva měsíce dřív

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájila 14. září 2015 rozsáhlou rekonstrukci ulice K cihelně v Městské části Praha - Satalice. S ohledem na příznivé klimatické podmínky a urychlení prací dojde ke zkrácení termínu výstavby o téměř dva měsíce.  Komunikace bude dne 5. května 2016 uvedena do zkušebního provozu.  Plánovaný termín ukončení byl původně stanoven až do 30. června 2016. Celková délka opravovaného úseku měří 650 m v profilu stávající komunikace.

Při návrhu rekonstrukce bylo přihlédnuto k dalším podmiňujícím aspektům, kterými jsou respektování uličního prostoru a napojení na stávající komunikace. Stavba se nachází v mírně zvlněném území, proto v průběhu opravy došlo ve velké části k zahloubení oproti stávající niveletě. Z toho důvodu byly provedeny i přeložky inženýrských sítí, které jsou situovány ve vozovce.
Konstrukce krytu vozovky je přizpůsobena charakteru komunikace III. třídy a dopravnímu zatížení, jedná se o konstrukci s podkladem ze štěrkodrti a cementové stabilizace, kryt je živičný. Povrch chodníků včetně přejezdů je z cementobetonové zámkové dlažby.

Celý prostor upravovaných vozovek, chodníků a ploch zeleně s obrubami i bez obrub je odvodněn systémem odvodňovacích příkopů (nových i stávajících).