Tisková prohlášení - seznam

Praha připravuje rozšíření Strakonické, stavba má pravomocné stavební povolení

5. října 2020  Koncem září získala Technická správa komunikací (TSK) pravomocné stavební povolení na dlouho plánovanou a připravovanou akci „Strakonická – rozšíření“. Předmětem projektu je změna organizace provozu v ulici Strakonická ve směru do centra, a to v úseku zastávka Dostihová – Barrandovský most. V rámci této úpravy bude komunikace rozšířena o jeden plnohodnotný jízdní pruh s cílem preference autobusů veřejné hromadné dopravy a složek IZS.

 

„Vytíženou Strakonickou rozšíříme směrem do centra o jeden jízdní pruh s preferencí pro MHD. Je to ale výhra i pro řidiče v autech, protože vznikem nového plnohodnotného jízdního pruhu se zvýší plynulost dopravy i v těch dalších. Zároveň vše koordinujeme s rekonstrukcí Barrandovského mostu. Loni jsme opravili most nad Růžičkovou roklí v ulici K Barrandovu, zkapacitnili jsme nájezdové a sjezdové rampy z Modřanské na Barrandovský most, opravy Štěrboholské radiály a Jižní spojky jsou v posledních etapách, a ještě letos začneme rozšiřovat Strakonickou. Kapacitní navazující komunikace a jejich dobrý stav jsou základ úspěchu. Budeme si pak jistí, že nás během rekonstrukce nejdůležitější dopravní tepny v Praze, ne-li celé České republice, nečeká žádné překvapení,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast dopravy.

 

Jedná se o úpravu ulice Strakonická ve směru do centra, při které bude komunikace rozšířena o jeden jízdní pruh, který zajistí plnohodnotnou preferenci vozidel VHD a složek IZS bez nutnosti omezovat počet nebo šířku ostatních jízdních pruhů. V rámci úprav bude muset dojít k rozšíření komunikace a s tím související úpravě svahů, výstavbě opěrných zdí a přeložek inženýrských sítí včetně úpravy odvodnění komunikace. Navržené opatření přispěje k významnému zkrácení jízdní doby autobusů VHD. Vozidla veřejné dopravy budou moci v daném úseku využívat nově zřízený vyhrazený jízdní pruh v celkové délce 2,179 km.

 

„V současné chvíli máme pravomocně vydané územní rozhodnutí a stavební povolení, kompletně zpracovanou projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro výběr zhotovitele a je zahájen výběr zhotovitele. Předpokládáme, že bychom smlouvu o dílo uzavřeli do konce listopadu a práce zahájili ještě v tomto roce. Jednalo by se o objekty odvodnění, mikropiloty a další přípravné práce,“ doplnil Jozef Sinčák, generální ředitel TSK.

 

Termín dokončení je naplánován do září 2023, ale je soutěžním kritériem výběru zhotovitele, a tudíž se předpokládá jeho zkrácení.

 

Tento stavební záměr bude spolufinancován z evropského dotačního programu Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR).

 

Název projektu:                               Strakonická – rozšíření

Registrační číslo:                    CZ.07.2.13/0.0/0.0/01_061/0002050


Dotace žádána z:                             Operační program Praha – pól růstu ČR

Specifický cíl:                                     SC 2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské hromadné dopravy

Výzva:                                                  Výzva č. 44 – ITI preference povrchové městské veřejné dopravy

Realizační náklady:                         předpoklad 361 254 630,37 Kč bez DPH