Tisková prohlášení - seznam

V HORNÍCH POČERNICÍCH VZNIKNE V ULICI BYSTRÁ NOVÝ PODJEZD

Praha 3. březen 2023 – Technická správa komunikací (TSK) zahájila rozsáhlé stavební práce v ulici Bystrá v Městské části Praha 20 - Horní Počernice. Vznikne zde nový podjezd pod železniční tratí. Součástí bude i rekonstrukce části komunikace. Stavba se nachází v uličním prostoru místní komunikace Bystrá v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Náchodská a F. V. Veselého/U tabulky, a to včetně těchto křižovatek. Přestavbou projde také prostor křižovatky s ulicí Jiřího ze Vtelna včetně navazujícího úseku této komunikace.

 

Podjezd vzniká v koordinaci s optimalizací železniční trati (Lysá nad Labem – Praha-Vysočany), kdy dojde v dané lokalitě k vybudování nového železničního mostu (podjezdu), který nahradí stávající úrovňový přejezd. V důsledku toho budou zahloubené ulice Bystrá a Jiřího ze Vtelna. Celková délka stavebních úprav je v úseku ul. Bystrá cca 550 m, v ul. Jiřího ze Vtelna se jedná o úsek cca 100 m.

 

Samotný most je navržený jako jednopolová rámová železobetonová konstrukce. Nosná konstrukce rámového mostu bude železobetonová deska vetknutá do opěr (pilotové stěny). Rám plní funkci integrovaného mostu. Uliční profil v místě mostu zahrnuje dva jízdní pruhy, oddělený pás pro chodce na jedné straně a oddělený pás pro cyklisty na straně druhé.

 

Zahloubení komunikací vyvolá potřebu zajištění okolních pozemků pomocí zárubních konstrukcí, s čímž souvisí úprava, respektive nové napojení na okolní pozemky. Zárubní zdi jsou tvořeny železobetonovými vrtanými pilotami. Mezery mezi pilotami jsou vyplněny na celou výšku stěny betonem vyztuženým kari sítí. Líc zdi je navržen z betonových prefabrikovaných pohledových tvarovek. Objekty opěrných zdí umožňují zahloubení chodníku a cyklistické stezky i mimoúrovňové křížení s železnicí. Povrch vozovky bude z hutněných asfaltových směsí. Součástí stavby jsou částečné úpravy křižovatek s ul. Náchodská a U tabulky/F. V. Veselého. Křižovatka s ul. Jiřího ze Vtelna je v nově navrženém uspořádání.

 

Součástí této rozsáhlé přestavby bude rovněž úprava systému odvodnění včetně retence a napojení na stávající dešťovou kanalizaci, dále pak doplnění veřejného osvětlení, přeložky kabelových vedení, vodovodu a plynovodu. V rámci stavby budou doplněny chybějící komunikace pro pěší a cyklisty a navržena obnova, resp. doplnění zeleně. Součástí stavby je rovněž doplnění zastávek autobusu MHD.

 

 

Dopravní omezení a objízdné trasy

 

Stavební práce budou probíhat v období od 24. 2. 2023 až do roku 2025. Stávající dopravní omezení jsou naplánována do 31. 7. 2024 a rozdělena na jednotlivé fáze podle stavebních prací, s ohledem na zajištění příjezdu k průmyslovým areálům a na hřbitov.

Úsek komunikace křižující železniční přejezd bude uzavřený po celou dobu výstavby.

 

Jsou navrženy dva objízdné směry k ul. Náchodské a směrem k dálnici D10:

 

  • pro osobní vozidla a nákladní vozidla, jejichž výška nepřesahuje 3,4 m: z centra po ul. Náchodská a dále ulicí Ve Žlíbku. V opačném směru ulicí Ve Žlíbku a dále po ul. Náchodská směr centrum,

 

  • pro nákladní vozidla, jejichž výška přesahuje 3,4 m: z centra po ulici Chlumecká, Pražském okruhu D0, Novopacké (D10, exit 3) a dále ulicí Ve Žlíbku. V opačném směru – směr centrum ulicí Ve Žlíbku, Novopacké (D10, exit 3), Pražském okruhu D0, ulicí Chlumecká a dále směrem do centra.

 

Během uzavírky ul. Bystrá budou odkloněny linky MHD č. 209 a č. 220:

 

  • Odklon linky 209 povede obousměrně ulicemi F. V. Veselého a Ve Žlíbku. Během výluky nebudou v obou směrech obsluhovány zastávky Vojická, Nádraží Horní Počernice, Lukavecká, Komárovská. Po dobu výluky se obousměrně zřídí zastávky Paceřická a Františka Veselého. Na dočasně zřízených zastávkách budou využity existující zastávkové označníky. V rámci výluky bude dočasně zřízen druhý směr zastávky Paceřická v momentálně nevyužívané zastávce, resp. v zálivu naproti stávající zastávce Paceřická. Přenosný zastávkový označník zajistí ROPID.

 

  • Výluková trasa linky 220 povede z Chlumecké ul. odbočením na Pražský okruh, D10 (Novopacká), výjezdem do ul. Ve Žlíbku, dále ul. F. V. Veselého, U Tabulky, Bystrá, Vlastibořská, Do Čertous, Ve Žlíbku (po mostu přes dálnici D10), odbočením na D10 (Novopacká), Pražský okruh, ul. Chlumecká do zast. Černý Most. Během výluky nebude obousměrně obsluhována zastávka Chvaly. Obslužnost zastávek v P3 parku zůstane zachována a autobus bude zajíždět do zastávky „Logistická zóna Horní Počernice“.

 

Více informací o výluce MHD naleznete zde.

 

Zhotovitel: Sdružení „Bystrá – SUBTERRA + FIRESTA  

 

https://opravujeme.to/action/1228/