Tisková prohlášení - seznam

ROZŠÍŘENÍ ČÁSTI KOMUNIKACE BULOVKA

Praha 1. 9. 2021 – Technická správa komunikací (TSK) bude od 6. září 2021 rekonstruovat a rozšiřovat část komunikace Bulovka, v úseku 120 metrů od křižovatky s komunikací Povltavská. Stavební práce by měly skončit  do 31. října 2021.

 

Komunikace Bulovka spojuje ulici Zenklova s ulicí Povltavská v MČ Praha 8. Před křižovatkou s ulicí Povltavská je stávající vozovka s asfaltovým krytem a před železničním podjezdem (v délce cca 40 m) je zúžena jen na šířku cca 4 m. V místě zúžení vozovky je ve stávajícím stavu provedeno její provizorní rozšíření vegetačními tvárnicemi až k patě strmého svahu při severní hraně.

Důvodem této stavební akce je nevyhovující šířkové uspořádání této vozovky. V místě hrany svahu severní části vozovky je navržena nízká opěrná zídka z betonových palisádových prvků výšky cca 0,8 m a délky 14 m. Stávající přechod pro chodce přes vozovku ulice Povltavská bude přemístěn na východní rameno křižovatky tak, aby logicky navazoval na stávající chodníkovou trasu v ulici Bulovka. V délce cca 120 m je navržena oprava stávajícího krytu vozovky v tloušťce 10 cm. Stávající kryt bude odfrézován a nahrazen novými asfaltovými vrstvami. Stávající odvodnění povrchu vozovky bude zachováno a veškeré stavební úpravy jsou navrženy tak, aby nezasahovaly do stávajících inženýrských sítí. 

Tato rekonstrukce komunikace probíhá v koordinaci s akcemi PVS, a. s.  (Bulovka – obnova vodovodu a kanalizace) a akcí TSK, a. s. (most G500 Galerie Kandertova v ulici Povltavská).

 

Návrh dopravního omezení:

Stavba bude prováděna za plné uzavírky, což se netýká složek integrovaného záchranného systému. S ohledem na umístění stavby nejsou objízdné trasy navrženy. V průběhu stavby bude trvale zajištěn přístup ke všem nemovitostem pomocí vyznačeného koridoru pro chodce. Dále budou všude na stavbě dle potřeby instalovány typizované přechodové můstky a lávky. 

Zhotovitel: Inpros Praha, a. s.