Tisková prohlášení - seznam

PRAHA JE PŘIPRAVENA NA ZIMU 2020/2021

30. října 2020 – Přestože venku stále panuje podzimní počasí, vrcholí nyní přípravy na zimu. Technická správa komunikací (TSK) proto vypracovala kompletní Plán zimní údržby komunikací hl. m. Prahy, který přesně definuje rozsah a postupy prací v období od listopadu 2020 do konce března 2021 tak, jak ukládá zákon.  TSK bude zajišťovat zimní údržbu na obdobném množství komunikací jako v minulém roce.
 
Pražské komunikace zařazené do zimní údržby jsou rozděleny do tří základních pořadí podle svého významu. Údržbu na komunikacích I. pořadí bude zajišťovat 73 sypačů a dalších 51 mechanizmů je připraveno na komunikace II. a III. pořadí. Stále je také k dispozici jeden sypač k operativním zásahům pro Integrovaný záchranný systém.
 
V případě příznivých klimatických podmínek bude probíhat čištění motoristických i nemotoristických komunikací a další náhradní práce, které budou nařizovány dle aktuální potřeby s přihlédnutím k preferencím jednotlivých městských částí.
 
TSK bude rovněž zajišťovat úklid nemotoristických komunikací, chodníků a dalších míst důležitých pro chod metropole. Připraveno bude 1 070 pracovníků v režimu zajištění odstraňování sněhu a náledí nebo náhradních prací. Dalších 150 pracovníků bude primárně určených na odborné práce, kterými jsou příkladně opravy kanalizace, údržba dopravního značení, úprava zeleně, opravy komunikací a celá řada dalších odborných činností. Tito pracovníci budou v rámci zimní údržby využíváni operativně. 
 
Připraveny jsou také plné sklady posypového materiálu, kde je momentálně 24 tisíc tun soli a potřebné množství solanky, která se používá společně se solí na skrápění, čímž stoupá její účinnost. Dále je k dispozici i unikátní automatický protinámrazový systém. Toto zařízení je na šesti místech v Praze. V případě nízkých teplot upozorní na možnost vzniku náledí a následně automaticky spustí postřik rizikových míst. 

 
Zimní údržba komunikací pro období 11/2020–3/2021:
 
TSK má ve své správě 2 327 kilometrů z celkem 4 047 kilometrů komunikací na celém území hlavního města. Zbylý počet komunikací, o délce 1 720 kilometrů, spravují ostatní správci, kteří zde zajišťují veškerou správu, tedy i zimní údržbu.
 
Komunikace ve správě TSK zařazené do zimní údržby komunikací (ZÚK) jsou rozděleny do jednotlivých pořadí dle důležitosti takto:
 

1. motoristické komunikace

I. pořadí - 1 382 km (dvoupruh)

Vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy a místních komunikací, které navazují na dálnice a rychlostní komunikace, dopravně důležité místní komunikace a svahové komunikace s provozem MHD.
Stanovený časový limity ke zmírnění závad ve sjízdnosti je do 2 hodin od výjezdu techniky.
 
Ostatní vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy a místních komunikací, po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace.
Stanovený časový limity ke zmírnění závad ve sjízdnosti je do 4 hodin od výjezdu techniky.
 
II. Pořadí - 500 km – Zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí, sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace. Stanovený časový limity ke zmírnění závad ve sjízdnosti je do 12 hodin od výjezdu techniky.
 
III. pořadí - 304 km – Místní komunikace nezařazené do II. pořadí zimní údržby.
U komunikací III. pořadí platí, že se začíná po úklidu komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.
 
2. nemotoristické komunikace, chodníky a pěší komunikace
 
1. pořadí – 355 ha – Zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány ČR, orgány hlavního města Prahy a městských částí, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody a přechodové lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky hlavních komunikací. 
 
2. pořadí - 186 ha – zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací.
 
Neudržované motoristické a nemotoristické komunikace
 
místní komunikace, na nichž není třeba vykonávat ZÚK z důvodu malého dopravního významu – komunikace zařazené do nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy. 
 
 
Technika:
 
73 sypačů – pro I. pořadí 
51 mechanizmů – II. a III. pořadí 
(+ možnost využití sypačů I. pořadí po ukončení zásahu na komunikacích I. pořadí) 
2 sněhové frézy
1 sypač na vlhčenou sůl s pluhem k operativním zásahů pro IZS
 
Lokality s automatickým postřikem:
 
Vysočanská radiála (přemostění Kbelské)
Vysočanská estakáda
Wilsonova (přemostění u Bulhara)
K Barrandovu (sjezd na Barrandovský most)
Jižní spojka (přemostění u Mitasu – lanový most)
Strahovský tunel (přemostění Plzeňské ulice)