Tisková prohlášení - seznam

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ ÚSPĚŠNĚ CERTIFIKOVALA SVŮJ SYSTÉM PROTIKORUPČNÍHO MANAGEMENTU

Praha 3. listopadu 2022 – Technická správa komunikací (TSK) zahájila přípravu na certifikaci již v červnu minulého roku. Projektový plán implementace byl připraven na základě důsledné analýzy stávajících opatření, charakteru činností TSK a korupčních rizik. Do projektu byli zapojeni desítky zaměstnanců napříč celou společnosti a externí konzultanti ze společností HAVEL & PARTNERS a Ready-For-Compliance. Certifikační audit proběhl v průběhu září 2022, ze strany přední certifikační instituce, TAYLLORCOX ČR, který byl završen vydáním certifikátu o shodě s ISO 37001:2016.

 

Norma ISO 37001:2016 byla vydána Mezinárodní organizací pro standardizaci, která vychází z nejpropracovanějších protikorupčních legislativ a osvědčených standardů. Organizacím všech typů tak poskytuje návod k vytvoření komplexního systému pro efektivní prevenci, odhalování a řešení úplatkářství.

 

„Při příležitosti implementace ISO 37001 jsme se rozhodli zrevidovat a případně koncepčně změnit natavení ostatních regulatorních agend či kontrolních činností. Výsledkem naší snahy je robustní systém Compliance, který řeší nejen problematiku úplatkářství, ale rovněž hospodářské soutěže, osobních údajů, praní špinavých peněz a prevence dalších protiprávních jednání. Řízení většiny těchto agend a dohled nad dodržováním etických pravidel chování, které jsme vydali v podobě nových etických kodexů, je v odpovědnosti nově vzniklého útvaru. Na jeho zaměstnance se mohou obracet zaměstnanci i veřejnost, pokud mají pochybnosti o dodržování našich etických pravidel. Za splnění náročného cíle, jakým bylo dosažení certifikace, děkuji všem, kdo se na něm podíleli,“ uvedl Jozef Sinčák, předseda představenstva TSK.