Tisková prohlášení - seznam

PODJEZD MÁNESOVA MOSTU JE NOVĚ ZPROVOZNĚN PRO CHODCE A CYKLISTY

Praha 6. prosince 2022 – Technická správa komunikací (TSK) zprovoznila další část pěší a cyklistické infrastruktury v historickém centru města. Jedná se o nový podjezd pod Mánesovým mostem na Klárově. Tato stavba přináší zásadní zlepšení pro cyklisty, kteří jedou po levém břehu řeky Vltavy a představuje novou část cyklostezky A1. Spojuje také park u ulice Cihelná s Kosárkovým nábřežím a umožňuje tak pěším i cyklistům vyhnout se rozlehlé, velmi frekventované a z hlediska průjezdu složité křižovatce na Klárově. Podjezd vznikl v dosud nevyužívaném zarostlém prostoru, který zde byl jako rezerva pro podobný účel uvažován již při stavbě mostu.

„Pod Mánesovým mostem otevíráme důležitou stezku pro pěší a cyklisty, která propojuje přerušenou povltavskou promenádu. Rodiny s dětmi, senioři nebo cyklisté dříve museli překonávat komplikovanou křižovatku na Klárově, nyní se dostanou z Kosárkova nábřeží do parku Cihelná rychle, bezpečně a komfortně podchodem podél Vltavy,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Stavba, která se nachází v ochranném pásmu národní kulturní památky a leží v památkové rezervaci, byla zahájena v květnu tohoto roku. Jedná se o společnou stezku pro pěší a cyklisty v délce 77 m a základní šířce 5 m. Na začátku úseku je společná komunikace rozšířena až na cca 6,5 m, což je dáno stávající konstrukcí Mánesova mostu. Šířka společné komunikace odpovídá vzdálenosti pilířů, mezi kterými je nová komunikace vedena.

Šířka prostoru pro cyklisty je po celé délce 2,5 m. Z důvodu vedení nové cyklostezky bylo nutné provést terénní úpravy, které spočívaly ve vytvoření jedné nové opěrné zdi a vedly k sanaci dvou stávajících opěrných zdí. Nově vybudovaná železobetonová monolitická opěrná zeď je v délce 49,5 m, výšce od 2 m do 3,9 m a má tvar obráceného písmene T. Šířka základové desky je proměnná s ohledem na různé výšky dilatačních celků – od 2 m až do 2,8 m. Na úrovni základové spáry byla vybetonována vrstva podkladního betonu, první úsek opěrné zdi v délce necelých 20 m je založen pod úrovní hladiny Vltavy. Výkop byl v průběhu prací zajištěn pomocí štětovnic a dno výkopu bylo utěsněno pomocí tryskové injektáže, aby nedocházelo k zaplavování stavební jámy.

„Zajímavostí je nadzemní část opěrné zdi, kterou jsme nově nechali obložit kyklopským zdivem, což je typ kamenného obkladu zdiva, který se používal v mykénské architektuře a tvořily jej velké vápencové balvany poskládané k sobě tak, aby mezi sebou měly minimální odstup. Žulové kamenné bloky jsou do železobetonové opěrné zdi kotveny nerezovými trny dlouhými 40 cm. Na koruně opěrné zdi byla pro zajištění odkapu vody kamenickým způsobem, tj. z jednotlivých žulových segmentů, provedena okapová římsa a pro odvod vody v pohledové části opěrné stěny jsou zde osazeny kamenné chrliče,“ řekl Josef Richtr, náměstek generálního ředitele TSK.

Úpravou prošla i přístupová rampa k plovoucímu molu na hladině řeky, která je opatřena zábradlím a nerezovými rošty s protiskluzovou úpravou. „Ocelová rampa je kotvena přímo do opěrné zdi a sloupy jsou zapuštěny v betonových základech. Pochozí plochy roštů jsou demontovatelné, aby je bylo možné v případě potřeby, příkladně při povodních dočasně odstranit,“ doplnil Milan Pavlič, generální ředitel společnosti Čermák a Hrachovec a.s., která stavbu realizovala.

V rámci stavby opěrné zdi byla instalována také ocelová konstrukce přístupového schodiště v šířce 1,5 m.

Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.