Tisková prohlášení - seznam

VYSVĚTLENÍ PRŮBĚHU REKONSTRUKCE KOMUNIKACE KOMOŘANSKÁ A TAKÉ DŮVODŮ PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ PRACÍ

Praha, 7. 12. 2023 – Rekonstrukce komunikace Komořanská je jednou z technicky a koordinačně nejnáročnějších v letošním roce. Z mnoha objektivních příčin muselo bohužel dojít k revizi původního harmonogramu, což ovlivnilo i termín dokončení samotné stavby.  Technická správa komunikací (TSK) tento projekt převzala začátkem letošního roku prostřednictvím hlavního města od soukromého investora. Součástí dokumentace bylo i stavební povolení včetně podkladů pro výběr zhotovitele díla, kterou zpracovala společnost Skanska Development. Kritériem pro výběr zhotovitele byla cena díla a doba uskutečnění stavebních prací.

TSK zahájila 3.3.2023 výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací s předpokládaným termínem zahájení díla začátek května 2023. Výběr zhotovitele měl skončit 13.4.2023. Vlivem velkého množství dotazů v rámci výběrového řízení a nutnosti provést revizi projektové dokumentace, byl termín ukončení výběrového řízení prodloužen prakticky o měsíc do 12.5.2023. K podpisu smlouvy s dodavatelem pak došlo s ohledem na zákonné lhůty až 23.6.2023, což oddálilo i původně plánované zahájení stavby. V průběhu výběru generálního dodavatele již zahájil práce jiný investor na obnově plynového zařízení a na výstavbě objízdné trasy tzv. bypassu pro převedení dopravy na dočasnou komunikaci. Důvodem bylo, aby nedošlo k zásadnímu zdržení hlavní stavby a práce mohly na sebe navazovat.

Další nepředpokládanou komplikací bylo nalezení nevhodných zemin v rámci provádění prací na bypassu. Tím došlo, v koordinaci s třetí stranou (Skanska Residential – realizace přípojek), k dalšímu prodloužení doby realizace, a to do 14.07.2023.

Z výše uvedeného tedy plyne, že práce na severní části Komořanské proto nebylo možné zahájit dříve, než 21.07.2023. K uzavření severní části Komořanské došlo pak o několik dní později. Důvodem bylo, že podél bypassu musela být umístěna betonová svodidla pro zajištění bezpečného provozu a zároveň bylo nezbytné zřídit zastávku včetně osvětlení a chodníku. Tyto činnosti musel zhotovitel provést před převedením provozu na severní část.

V rámci stavby docházelo ke koordinaci více investorů. Do doby uzavření komunikace nebylo například možné zajistit potřebné přeložky inženýrských sítí, například kabelů PRE. V rámci celé stavby se dělá celkem šest přeložek inženýrských sítí a práce těchto investorů na sebe musí logicky navazovat. Po tom, co došlo ze strany správců sítí k odsouhlasení možných zhotovitelů, kteří dodají přeložky, zahájil zhotovitel projednání o možných termínech uskutečnění. Termín stěžejního propojování sítí u objektu SO 403 – přeložka PRE byl navržený až na měsíc listopad, resp. začátek prosince. Bez ukončení těchto prací není možné zahájit stavbu chodníků a části komunikace, což zásadně mění harmonogram a má zásadní vliv na termíny.

V zimním období (cca 15.12. – 15.03.) také nejsou vhodné klimatické podmínky pro některé činnosti a zaručeny dodávky potřebného materiálu (zejména pak z obaloven), což neumožňuje uskutečnění některých stavebních prací. Investor se tedy po dohodě se zhotovitelem rozhodl, že je nezbytné část stavby na toto období „zakonzervovat“.  Upravena byla etapizaci tak, aby následně bylo možné bez problému zajistit výstavbu světelného signalizačního zařízení (SSZ) v křižovatce Komořanská x K Vystrkovu. V době zimního období budou probíhat pouze práce na kabelovém vedení, příprava nové světelné signalizace a ostatní přidružené činnosti.

Předpoklad zprovoznění komunikace v plném rozsahu je nyní plánován na konce dubna 2024.