Tisková prohlášení - seznam

Křižovatka Kutnohorská x K Měcholupům zvýší bezpečnost

Technická správa komunikací hl. m. Prahy uvedla do provozu novou světelnou křižovatku ulic Kutnohorská a K Měcholupům. Jedná se o významnou stavbu z hlediska plynulosti a bezpečnosti dopravy. Ulice Kutnohorská je totiž součástí důležité radiály (silnice I/2) s vysokou intenzitou provozu. Pro funkční řešení byla instalace nové světelné signalizace doprovázena i rozsáhlou investicí do stavebních úprav. „Důvodem výstavby nové světelné signalizace bylo zejména zvýšení bezpečnosti při vjíždění na frekventovanou Kutnohorskou ulici ve směru od Horních Měcholup,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy Josef Nosek. Náměstek ředitele TSK hl. m. Prahy Ladislav Pivec k tomu dodal: „Samotná světelná signalizace řídicí křižovatku, je vybavena dopravními detektory, které budou zjišťovat aktuální intenzitu dopravy. Na základě těchto informací bude dynamicky přizpůsobeno řízení dopravy, tak aby vyhovělo v době vysokého dopravního zatížení i v časech mimo špičku." Pro chodce byly vytvořeny nové přechody, které možní užívání osobami se sníženou schopností pohybu i orientace. Na vjezdu ulice Kutnohorská do centra byla rozšířena vozovka o cca 3,5 m, aby zde bylo možné vytvořit dva řadící pruhy. Došlo také k úpravě oblouku ulice K Měcholupům, která umožnila vytvoření dostatečně širokého řadícího pruhu pro všechny směry. Na budoucí výstavbu byla také stavebně připravena ulice Za křížem, která je v současné době nezpevněná, ale v budoucnu půjde o plnohodnotnou ulici na Dubeč. Současně byly také v okolí křižovatky vystavěny chodníky pro pěší včetně ochranných ostrůvků přes ulici. Samotná stavba byla podmíněna dohodou s několika soukromými vlastníky pozemků a nezbytná byla také přeložka několika kanálových vpustí pro funkční odvodnění. Úpravy křižovatky včetně nového signalizačního systému stály dohromady přibližně 10 milionů korun. V Praze je v současnosti v provozu přes 600 světelných signalizačních zařízení.