Tisková prohlášení - seznam

PRAHA JE PŘIPRAVENA NA ZIMU 2021/2022

Praha 8. listopadu 2021 – Při pohledu na teploměr a do ulic Prahy, kde panuje podzim, se zima zdá být v nedohlednu, ale právě nyní vrcholí přípravy na zimu. Technická správa komunikací (TSK) připravila kompletní plán zimní údržby komunikací, který přesně definuje rozsah a postupy prací v období od začátku listopadu 2021 do konce března 2022 tak, jak ukládá zákon všem správcům komunikací. TSK bude i v tomto období zajišťovat zimní údržbu na zhruba 2300 kilometrech, tedy podobně jako v minulém roce.

 

Pražské motoristické komunikace zařazené do zimní údržby jsou rozděleny do tří základních pořadí podle svého významu. Údržbu na komunikacích I. pořadí bude zajišťovat 73 sypačů. Dalších 51 mechanismů (menších strojů) je připraveno na komunikace II. a III. pořadí. Stále je také k dispozici jeden sypač na operativní zásahy pro integrovaný záchranný systém a v případě potřeby má dodavatel k dispozici i dvě sněhové frézy.

 

TSK bude rovněž zajišťovat úklid chodníků, zastávek MHD a dalších míst důležitých pro chod metropole o rozloze téměř 550 ha. Připraveno bude 950 pracovníků v režimu zajištění odstraňování sněhu a náledí nebo náhradních prací, jako je čištění mostů a dalších objektů, likvidace náletové zeleně, šintování vozovek i chodníků, likvidace černých skládek, hrabání spadaného listí. Dalších 150 pracovníků bude primárně určeno na odborné práce, jako jsou opravy kanalizace, údržba dopravního značení, provádění široké škály zahradnických prací včetně náhradních výsadeb nových dřevin ve stromořadích, opravy motoristických komunikací, dláždění chodníků a celá řada dalších odborných činností. Tito pracovníci budou v rámci zimní údržby využíváni operativně. Sníh z chodníků bude odklízet také 60 multifunkčních vozů a využity budou i desítky ručních kartáčů, pluhů a fréz.

 

Připraveny jsou také plné sklady posypového materiálu, kde je momentálně 24 tisíc tun soli a potřebné množství solanky, která se používá společně se solí na skrápění, čímž stoupá její účinnost. Dále je k dispozici i unikátní automatický protinámrazový systém. Toto zařízení je lokalizováno ve vozovkách na sedmi místech v Praze. V případě nízkých teplot upozorní na možnost vzniku náledí a následně automaticky spustí postřik rizikových míst.

 

Zimní údržba komunikací pro období 11/2021 – 3/2022

TSK má ve své správě 2 342 kilometrů z celkem 4 060 kilometrů komunikací na celém území hlavního města. Zbylý počet komunikací o délce 1 718 kilometrů spravují ostatní správci, kteří zde zajišťují veškerou správu, tedy i zimní údržbu.

 

Komunikace ve správě TSK zařazené do zimní údržby komunikací (ZÚK) jsou rozděleny do jednotlivých pořadí dle důležitosti takto:

 

1.      Motoristické komunikace

·         I. pořadí1 382 km (dvoupruh)

  1. Vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy a místních komunikací, které navazují na dálnice a rychlostní komunikace, dopravně důležité místní komunikace a svahové komunikace s provozem MHD.

Stanovený časový limit na zmírnění závad ve sjízdnosti je do dvou hodin od výjezdu techniky.

  1. Ostatní vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy a místních komunikací, po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace.

Stanovený časový limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti je do čtyř hodin od výjezdu techniky.

·         II. pořadí – 500 km – zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí, sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace. Stanovený časový limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti je do 12 hodin od výjezdu techniky.

 

  • III. pořadí – 304 kmmístní komunikace nezařazené do II. pořadí zimní údržby. U komunikací III. pořadí platí, že se začíná po úklidu komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.

 

2.      Nemotoristické komunikace, chodníky a pěší komunikace

 

  • I. pořadí – 360 ha – zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány ČR, orgány hlavního města Prahy a městských částí, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody a přechodové lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky hlavních komunikací.

 

  • II. pořadí – 188 ha – zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací.

 

Neudržované motoristické a nemotoristické komunikace

·            Místní komunikace, na nichž nevykonává ZÚK z důvodu malého dopravního významu – komunikace zařazené do nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy.

 

Technika

·            73 sypačů – pro I. pořadí

·            51 mechanismů – II. a III. pořadí 
(+ možnost využití sypačů I. pořadí po ukončení zásahu na komunikacích I. pořadí)

·            2 sněhové frézy

·            1 sypač na vlhčenou sůl s pluhem k operativním zásahům pro IZS

·            60 multifunkčních vozů na chodníky

 

Lokality s automatickým postřikem

·            Vysočanská radiála (přemostění Kbelské)

·            Vysočanská estakáda

·            Wilsonova (přemostění u Bulhara)

·            K Barrandovu (sjezd na Barrandovský most)

·            Jižní spojka (přemostění u Mitasu – lanový most)

·            Strahovský tunel (přemostění Plzeňské ulice)

·            Krejcárek