Tisková prohlášení - seznam

10 top staveb léta 2018 s dopadem na dopravu

1. K BARRANDOVU, MOST X034 

V roce 2018 bude probíhat 2. etapa oprav ve směru z centra. Práce budou spočívat v opravě chodníku severní nosné konstrukce, zřízení provizorního dopravního opatření (omezení pravého jízdního pruhu jízdního pásu ve směru do Slivence), demontáži zádržného systému, bourání vozovkových a podkladních vrstev podél římsy, vybourání říms a chodníku, izolaci, betonáži nového chodníku včetně říms, osazení zádržného systému (svodidlo, zábradlí). A dále bude probíhat sanace podhledu nosné konstrukce. Tato etapa by měla být dokončena do 12/2018. Další práce (1. etapa) bude realizována v roce 2019.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ: částečné omezení v srpnu 2018 v koordinaci s opravou vozovky v ulici K Barrandovu, další činnosti budou probíhat pod mostem bez významnějších dopravních omezení na povrchu.

2. KONĚVOVA

Jana Želivského – Rečkova 
31. července – 25. srpna 2018

Oprava vozovky (202 m) směr z centra frézováním, vyrovnání obruby podél chodníku (obnova chodníku za obrubou do šířky 1 m). Doplnění bezbariérových prvků v místech sjezdů a přechodů pro chodce. Výměna třech uličních vpustí (stávající mříže budou zachovány) a provedení lokálních sanací.

 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ: plánovaná je úplná uzavírka.

 

3. KAMÝCKÁ

Kosova – hranice hl. m. Prahy
16. července – 28. srpna 2018

Rekonstrukce komunikace včetně vjezdů odvodňovacích příkopů, dvou propustků a části chodníku. Bude provedena nová živičná konstrukce vozovky. Délka opravy bude 0,80 km.

 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ: plánovaná je úplná uzavírka komunikace.

 

4. WILSONOVA–BULHAR

Mimoúrovňová křižovatka Bulhar
9. července – 31. srpna 2018

Plánovaná souvislá údržba komunikace, která spočívá v celkovém odfrézování obrusné vrstvy a v pokládce nového asfaltového krytu. Dále bude obnoveno stávající dopravní značení. V rámci akce dojde k obnově zařízení pro aplikaci rozmrazovacího postřiku.

 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ: uzavírka po jednom jízdním pruhu:
1. etapa směr Václavské náměstí
2. etapa směr Hlávkův most

 

5. K BARRANDOVU

K Holyni – Pražský okruh 
24. července – 28. října 2018

Souvislá údržba komunikace spočívá v provedení frézy s následnou obnovou asfaltových vrstev v úpravě snižující hluk. Dojde k rektifikaci povrchových znaků, opravě obrub, svodidel a obnově dopravního značení.

 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ: plánovaná je uzavírka jednoho jízdního pruhu, případně bude provoz převeden do protisměru:
1. etapa – směr z centra
2. etapa – směr do centra

 

6. DOBŘÍŠSKÁ

Tunel Mrázovka – Zlíchovský tunel
 4.července – 29. července 2018

Souvislá údržba komunikace v délce 1,3 km, spočívá v provedení mikrofrézy s následnou pokládkou studeného mikrokoberce. V rámci akce proběhne rektifikace povrchových znaků a bude obnoveno dopravní značení.

 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ: plánovaná je uzavírka komunikace po polovinách:
1. etapa – uzavření pravých polovin vozovky v obou směrech po směru jízdy
2. etapa – uzavření levých polovin vozovky v obou směrech po směru jízdy

 

7. BARRANDOVSKÝ MOST

Nájezdová rampa od ulice K Barrandovu
4.–5. srpna (v případě špatných klimatických podmínek + 11. - 12. 8. 2018)

Souvislá údržba komunikace spočívá v provedení frézy s následnou pokládkou dvouvrstvého emulzního mikrokoberce. Bude zde také obnoveno dopravní značení.

 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ: omezení provozu spočívající v uzavírce jednoho jízdního pruhu

 

8. WILSONOVA

Hlávkův most – MÚK Bulhar
9. července – 31. srpna 2018

Souvislá údržba komunikace spočívá v celkovém odfrézování obrusné vrstvy a v pokládce nového asfaltového krytu. Bude zde také obnoveno stávající dopravní značení. V rámci akce dojde k obnově zařízení pro aplikaci rozmrazovacího postřiku.

 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ: uzavírka po jednom jízdním pruhu:
1. etapa – směr Václavské náměstí
2. etapa – směr Hlávkův most

 

9. SLÁNSKÁ

Plzeňská–Čistovická
2. července – 26. srpna 2018

Bude provedena plánovaná demolice stávající ocelové konstrukce protihlukové stěny.

 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ: uzavírka komunikace po polovinách:

Bude probíhat uzavírka jízdního pasu dle postupu prací. Doprava bude v úseku mezi ulicemi Plzeňská a Čistovická vedena obousměrně vždy ve druhém jízdním pasu, než kde budou probíhat demoliční práce.

 

10.  MOST V HOLEŠOVIČKÁCH

Sjezdy na a z ul. Povltavská

9. července – 14. září 2018

Sanace říms a chodníků estakády (mostní objekt X543) v ulici V Holešovičkách. 

 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ: částečné dopravní omezení vždy přilehlého jízdního pruhu 

 

 

VŠECHNY TERMÍNY JSOU PLATNÉ A PLÁNOVÁNY KE DNI ZVEŘEJNĚNÍ TÉTO ZPRÁVY!