Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

O společnosti TSK Praha

Technická správa komunikací hl. m. Prahy je akciovou společností, jejímž zakladatelem a jediným akcionářem je hlavní město Praha.

Společnost byla založena především proto, aby spravovala, udržovala, opravovala a dále rozvíjela nemovitý majetek, což jsou silnice II. a III. třídy, místní a vybrané účelové komunikace na území hlavního města. Dále je jejím úkolem i poskytování služeb spojených se správou tohoto nemovitého majetku, stejně jako projektová, dopravně-inženýrská a stavebně inženýrská činnost.

Provádíme zejména soustavnou údržbu komunikací a jejich příslušenství, jako je například dopravní značení, světelná signalizace, chodníky, mosty, tunely, zeleň, nábřežních zdí a mnoho dalších objektů. V případě potřeby zabezpečujeme opravy a rekonstrukce městských komunikací, a to jak částečné, tak i celkové, stejně jako organizujeme stavební činnost v dopravě.

Vedle toho se rovněž zabýváme opatřeními ke snižování dopravní nehodovosti, optimalizací organizace a řízení silničního provozu, sledováním a vyhodnocováním vývoje dopravy i systematickou přípravou dalšího rozvoje celé dopravní soustavy hlavního města Prahy, abyste mohli projet Prahou co nejplynuleji a nejrychleji.

Veškeré činnosti zajišťujeme dodavatelským způsobem. Nezaměstnáváme v pracovním poměru žádné dělnické profese zaměřené na správu komunikačního majetku, ale pouze techniky a administrativní pracovníky. Ti celou správu komunikačního majetku hlavního města organizují a řídí.

Svojí činností navazujeme na předchozí organizace spravující komunikační majetek hlavního města Prahy. Od roku 1963 totiž existovala taková organizace pod názvem Pražské komunikace. V roce 1967 byla zřízena Technická správa komunikací, která v roce 1996 začala fungovat jako příspěvková organizace hl. m. Prahy. 1. ledna 2008 se Technická správa komunikací hl. m. Prahy sloučila s Ústavem dopravního inženýrství hl. m. Prahy. 

 Identifikátor datové schránky TSK Praha: mivq4t3

Otázka:

Kdo vlastní TSK a kdy firma vznikla?

Odpověď:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., je obchodní korporací hlavního města Prahy, založenou dne 19. června 2014 přijetím Stanov společnosti jediným zakladatelem a stoprocentním vlastníkem akcií, Hlavním městem Prahou. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 30. září 2014. Komunikační majetek hl. m. Prahy spravuje od 1. 4. 2017.


Otázka:

Je TSK vlastníkem nějakých strojů či zaměstnává například dlaždiče?

Odpověď:

Ne. TSK pracuje výhradně dodavatelským způsobem. To znamená, že na konkrétní činnosti si najímá specializované společnosti, které disponují potřebnou a kvalitních technikou a zkušenými pracovníky.


Otázka:

Kam se mám obrátit v případě, že zjistím závadu na komunikaci a chci ji nahlásit?

Odpověď:

Na hlášení závad a havárií na pozemních komunikacích máme specializovaný dispečink IIKS (Integrovaný inspekční kontrolní systém), který sídlí v ulici Na Bojišti 5. Kontakty naleznete v sekci Informace pro veřejnost – telefonní seznam. Více informací o činnosti dispečinku si můžete přečíst v sekci Informace pro veřejnost – Zařízení ve správě TSK – Dispečink IIKS.


Otázka:

Kde TSK naleznu? Jaká je v TSK pracovní doba?

Odpověď:

Centrála TSK, ve které sídlí vedení společnosti, je na adrese Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1. Další odbory, zejména oblastní správy, jsou rozmístěny po celé Praze tak, aby byly dostupné pro obyvatele jednotlivých městských částí. Jejich adresy a telefonní kontakty si můžete vyhledat v sekci Informace pro veřejnost – Telefonní seznam. Pracovní doba v TSK je od 7 do 15,30 hod.


Otázka:

TSK zajišťuje zimní údržbu. Jak dlouho pro vás vlastně zima trvá?

Odpověď:

Zimní sezóna pro TSK začíná 1. listopadu a končí 31. března. To však neznamená, že když v dubnu nasněží, že nebudeme uklízet.


Otázka:

O kolik komunikací se TSK v zimě vůbec stará?

Odpověď:

TSK zajišťuje zimní údržbu na 2282 km z celkového počtu 3700 km komunikací v metropoli. Komunikace jsou dále rozděleny podle důležitosti. Například komunikace I. pořadí mají délku 1268 km. Jedná se o hlavní dopravní tahy, komunikace, po kterých jezdí městská hromadná doprava či ulice k nemocničním zařízením.


Otázka:

Jsou v Praze ulice, které se v zimě neuklízí?

Odpověď:

Ano, je jich 416 km. Jedná se dopravně méně významné komunikace, které podle vyhlášky hlavního města Prahy neudržujeme.


Otázka:

Pečujete v zimě o všechny chodníky ve městě?

Odpověď:

Ne, TSK v zimě udržuje necelých deset procent chodníků a ploch z celkového množství na území metropole. Zbytek připadá na majitele či správce přilehlých nemovitostí.


Otázka:

Zajišťuje TSK bloková čištění komunikací a kde naleznu informace, jakou ulici budete čistit?

Odpověď:

Ano, TSK zajišťuje bloková čištění pražských komunikací a to ve spolupráci se svými dodavateli. Informace naleznete přímo v jednotlivých ulicích, kde jsou vždy sedm dní před zahájením čištění umístěny značky zákaz zastavení s příslušným datem a časovým úsekem. Kompletní harmonogram je také k dispozici na webu TSK, přímo na hlavní stránce.


Otázka:

Kdo je zodpovědný za odtah vozidel při blokovém čištění?

Odpověď:

Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy. Na ni směřujte veškeré dotazy i případné reklamace. Více informací naleznete na http://www.mppraha.cz/.


Otázka:

Kam mám nahlásit závadu na světelné signalizaci?

Odpověď:

Výstavbu a údržbu světelné signalizace pro TSK zajišťuje společnost Eltodo. Proto se musíte obrátit na její dispečink. Zde jsou kontakty: 800 101 109 (bezplatná linka) nebo 244 470 800, eltodo@eltodo.cz.


Otázka:

Kde získám aktuální informace o dopravní situaci v Praze?

Odpověď:

Aktuální dopravní informace získáte na stránkách TSK v části aktuální doprava nebo na stránkách dic.tsk-praha.cz


Otázka:

V zimě byly v ulicích vidět vozy se zdviženou radlicí. Proč?

Odpověď:

Každý ze strojů je nasazen na předem určený program, jehož délka je v průměru 20 kilometrů. V určité chvíli však nastane situace, kdy mu dojde posypový materiál a musí zamířit do skladu pro novou zásobu. Podobu přejezdu ze svého programu do skladu má ve většině případů zvednutou radlici. V danou chvíli je jeho hlavním úkolem v nejkratší možné době zajet pro nový materiál a vrátit se zpět na svůj program. TSK využívá dva sklady: v Chrášťanech a v areálu Pražských služeb na Praze 9.


Otázka:

Co si mám představit pod pojmem dopravním model?

Odpověď:

Dopravní modely se využívají pro popis reálného i prognózovaného dopravního chování osob a představují účinný nástroj pro dopravní inženýrství a rozvoj města. Dopravněinženýrské výpočty jsou jedním ze zásadních podkladů pro hodnocení dopravních systémů i staveb a rovněž slouží pro posuzování vlivů na životní prostředí. Více informací naleznete v části Dopravní modely města.


1. Název Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
2. Důvod a způsob založení, vč. podmínek 

Správa (majetková, technická, obchodní a finanční), údržba, opravy a rozvoj silnic II. a III. třídy, místních komunikací a dále i vybraných účelových komunikací na území hl. města Prahy, nakládání s tímto nemovitým majetkem a poskytování služeb s tím spojených, jakož i výkon činností dopravně-inženýrských, stavebně inženýrských a projektových a dalších činností.

Obchodní korporace „Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.“, byla založena dne 19. června 2014 přijetím Stanov společnosti jediným zakladatelem, Hlavním městem Prahou, které je také jejím jediným akcionářem. 30. září 2014 byla akciová společnost „Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.“, zapsána do obchodního rejstříku. S účinností od 1. 4. 2017 byla na „Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s.“ převedena dosavadní činnost v oblasti správy majetku dopravní infrastruktury, a to ze stávajícího správce, kterým byla příspěvková organizace TSK-Praha.

3. Organizační struktura Viz Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
4.1.  Kontaktní poštovní adresa
 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
 
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Viz  Lokality
 
4.3. Úřední hodiny
 Hodiny pro veřejnost podatelny (ul. Řásnovka):

Pondělí         7:00 - 17:00  
Úterý         7:00 - 15:30
Středa       7:00 - 17:00
Čtvrtek     7:00 - 15:30
Pátek        7:00 - 15:30

Hodiny pro veřejnost Obchodní oddělení (ul. Řásnovka):
Pondělí         8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Středa   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
 
4.4. Telefonní čísla
Telefon: 257 015 111 
 
4.5. Adresa internetové stránky
 
4.6. Adresa datové schránky
mivq4t3
  
4.7. Elektronická adresa
5. Případné platby lze poukázat Bude řešeno individuálně dle jednotlivých žádostí.
6. 03447286
7. DIČ CZ 03447286
8. Žádost o informace Podáním na podatelně nebo e-mailem nebo do datové schránky, formulář k dispozici v elektronické podobě.
9. Příjem žádosti a dalších podání V úředních hodinách v podatelně, Řásnovka 770/8, 110 15  Praha 1,
10. Opravné prostředky TSK hl. m. Prahy, a.s., není správní úřad, proto nevydává rozhodnutí o právech a povinnostech osob ve více instančním správním řízení s výjimkou rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proti rozhodnutí TSK hl. m. Prahy, a.s., o odmítnutí žádosti lze podat odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím TSK hl. m. Prahy, a.s.
11. Formuláře
Formulář k nahlášení poruch a závad na komunikacích.

Další formuláře v rámci podrobných popisů životních situací viz  Jak si zařídit

12. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
13. Předpisy

13.1. Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 361/2000 B., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů

Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s ust. § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

13.2. Vydané právní předpisy

TSK hl. m. Prahy, a.s.,  nevydává žádné obecně závazné právní předpisy

14. Úhrady za poskytování informací
14.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

- Viz Sazebník úhrad

14.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

- nebylo vydáno žádné usnesení
15. Licenční smlouvy

15.1. Vzory licenčních smluv

TSK hl. m. Prahy, a.s., neeviduje žádné licenční smlouvy

15.2. Výhradní licence

TSK hl. m. Prahy, a.s., neposkytla žádné výhradní licence

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Viz O společnosti TSK Praha – ke stažení

17. Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím Příspěvková organizace - poskytnuté informace
Akciová společnost - poskytnuté informace
Compliance manager:

Mgr. Martin Roubíček

Tel. číslo: 257 015 438

e-mail: martin.roubicek@tsk-praha.cz

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ, A.S.

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám Vás informovat o tom, jak ve společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 034 47 286, se sídlem Řásnovka 770/8, Staré město, 110 00 Praha 1 (dále také jako „my“, „naše společnost“ nebo „TSK“) zpracováváme Vaše osobní údaje.

Smyslem informačního materiálu je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, k jakým účelům je využíváme, komu je můžeme poskytnout a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

 1. Komu souhlas udělujete?

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost, tj. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 034 47 286, se sídlem Řásnovka 770/8, Staré město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 20059.

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Údaje, které budeme zejména v souvislosti s poskytováním plnění ze strany naší společnosti získávat, zahrnují: jméno a příjmení, datum narození (u fyzické osoby podnikatele obchodní firmu, IČO a sídlo), kontaktní údaje (zejména poštovní adresu, telefon nebo e-mail) a další údaje, které zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, zákonné povinnosti a za účelem oprávněných zájmů naší společnosti (jedná se např. o obrazový záznam z kamerového systému se záznamem o pohybu osob ve venkovních a vnitřních prostorech budov naší společnosti) a k ochraně dobrého jména a zajištění kvality poskytovaných služeb (záznamy telefonních hovorů Zákaznické linky).

 1. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás při jednání o uzavření smlouvy o poskytnutí plnění ze strany naší společnosti a při jeho následné realizaci, výjimečně z veřejně dostupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam); a od dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní obecně závazný právní předpis nebo pokud k tomu dal subjekt údajů svůj souhlas.

 1. Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme?

Jde zpravidla o situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje, bez jejichž znalosti Vám nemůžeme poskytnout dodávky a naše služby, vyřídit stížnost, reklamaci, poskytnout informace apod. Vaše osobní údaje zpracováváme tedy zejména v souvislosti s uzavřením nebo plněním smlouvy o poskytování našeho plnění nebo případně jiné smlouvy. Dále Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodů ochrany práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, zejména pro účely ochrany majetku před krádežemi a bezpečnosti osob, řešení sporné agendy a vedení soudních či jiných sporů, k ochraně našeho dobrého jména.

 1. Jakými způsoby osobní údaje zpracováváme?

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje pouze manuálním způsobem v informačních systémech a to prostřednictvím pověřených zaměstnanců. Tyto osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům naší společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, avšak pouze v rozsahu, který je nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Vedle toho mohou být Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů naší společnosti. Tyto osoby jsou pak v postavení zpracovatelů osobních údajů.  Vaše osobní údaje můžeme sdílet zejména s:

 • subjekty spravujícími naše IT systémy a poskytujícími IT služby a telematiku za účelem využívání softwarových prostředků, HW a jiných zařízení;
 • subjekty zajišťujícími vedení účetnictví a daňové evidence;
 • externími právními zástupci pro ochranu oprávněných zájmů naší společnosti;
 • se stáními orgány nebo jinými třetími osobami při plnění povinností dle platných právních předpisů.

Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala dostatečné záruky pro zpracování osobních údajů tak, jak je v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost.  

 

 1. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracovává a uchovává naše společnost po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. Údaje jsou uchovávány zpravidla po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení (popř. po vyřízení reklamace, stížnosti apod.) jsou osobní údaje uchovávány zpravidla po dobu dalších 4 let z důvodu ochrany práv a oprávněných zájmů naší společnosti (pro účely řešení sporné agendy a vedení soudních či jiných sporů) a poté jsou zlikvidovány, s výjimkou těch údajů obsažených v jednotlivých dokumentech, na které se vztahují archivační lhůty podle zvláštních zákonů. Tyto dokumenty je naše společnost povinna uchovávat po dobu stanovenou zvláštními zákony a po uplynutí těchto lhůt je zlikviduje.

Záznamy z interních kamerových systémů uchovává naše společnost maximálně 30 dnů od jejich pořízení. Záznamy telefonních hovorů ze zákaznické linky uchovává naše společnost maximálně po dobu 30 dnů od jejich pořízení. Údaje získané na základě předem uděleného souhlasu jsou uschovávány po dobu uvedenou v poskytnutém souhlasu s jejich zpracováním.

V případě, že naše společnost zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, osobní údaje budou zpracovávány po dobu uvedenou v souhlasu a následující 1 rok poté, nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte

 1. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou v TSK zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • právo na opravu (právo požadovat, aby TSK bez zbytečného odkladu opravilo nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby TSK omezila zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, TSK ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany TSK byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
 • právo na výmaz (právo požadovat, aby TSK Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazalo, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje TSK zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany TSK byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • právo na námitku;
 • právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování osobních údajů v rámci naší společnosti se můžete obracet na našeho Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer) FairData Proffesionals, a. s. – fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Mgr. Magda Kohoutková a to písemně, elektronicky nebo telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 • DPO: FairData Professionals, a. s. (Mgr. Magda Kohoutková)
 • adresa: Řásnovka 770/8, Staré město, 110 00 Praha 1
 • e-mail: gdpr@tsk-praha.cz
 • tel: + 420 724 216 800

                                                                                   Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 

          

Zásady zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání


Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám Vás jako uchazeče o zaměstnání informovat o tom, jak ve společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 034 47 286, se sídlem Řásnovka 770/8, Staré město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 20059 (dále také jako „my“, „naše společnost“ nebo „TSK“) zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s výběrovým řízením na volné pracovní pozice.
Smyslem informačního materiálu je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, k jakým účelům je využíváme,  jak je chráníme, komu je můžeme poskytnout a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

TSK zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

 • adresní a identifikační údaje (zejm. jméno; příjmení; akademický titul; datum narození, adresa; telefonní číslo; e-mailová adresa);
 • popisné údaje (zejm. vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a jiné dovednosti, předchozí zaměstnání, fotografie, a další údaje poskytnuté uchazečem).

TSK zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

2. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů osobní údaje zpracováváme?
a) Zajištění výběrových řízení na volné pracovní pozice
Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a jiné dovednosti, předchozí zaměstnání, fotografie a další obdobné údaje poskytnuté subjektem údajů, je nezbytné pro jednání o uzavření pracovní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.

b) Vedení databáze uchazečů o zaměstnání za účelem umožnění další nabídky zaměstnání
TSK shromažďuje a zpracovává za výše uvedeným účelem osobní údaje subjektů údajů v rozsahu poskytnutého životopisu, a to pouze na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adrese TSK nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které TSK zpracovává na základě jiného právního titulu, než je souhlas.

3. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle TSK a jejích zaměstnanců zpracovávány také partnery TSK. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si TSK pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.
Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 • osoby, které pro TSK zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které TSK pro tyto služby využívá;
 • advokátní kanceláře za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů TSK.

4. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje TSK zpracovává po dobu trvání výběrového řízení a ihned po obsazení volné pracovní pozice osobní údaje TSK zlikviduje. Po ukončení výběrového řízení TSK osobní údaje dále zpracovává pouze na základě Vašeho souhlasu po dobu platnosti souhlasu, tj.1 rok či do jeho odvolání. Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, jsou bezodkladně a nevratně zlikvidovány.

5. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou TSK zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu (právo požadovat, aby TSK bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby TSK omezila zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, TSK ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany TSK byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby TSK Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazala, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje TSK zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany TSK byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo na námitku;
 • Právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Jak můžete TSK kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování osobních údajů v rámci naší společnosti se můžete obracet na našeho Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), a to písemně, elektronicky nebo telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 • adresa: Řásnovka 770/8, Staré město, 110 00 Praha 1
 • e-mail: gdpr@ tsk-praha.cz
 • tel: +420 731 611 471
FORMULÁŘ NA UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.