Web Content Viewer (JSR 286)

Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

rok 2014 : 0                        
rok 2015 : 2
rok 2016 : 5
rok 2017 (stav k březnu 2017) : 1
text odpovědi   (datová schránka):
 
„Věc:   žádost 106/1999
 
           Uvědomění o odložení žádosti
 
Vážený pane/paní,
dne xx. měsíc 201x jsme do datové schránky Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO 03447286 obdrželi poštu s ID zprávy xxxxxxxxxx a poštu s ID zprávy xxxxxxxxxx.
K Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“) ze dne xx. měsíc 201x, Vám sdělujeme následující:
Požadované informace se nevztahují k působnosti obchodní korporace Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ: 03447286, do jejíž datové schránky (mivq4t3) byla žádost doručena (ID zprávy xxxxxxxxxx a ID zprávy xxxxxxxxxx). Správu komunikačního majetku vykonává příspěvková organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy, IČ: 63834197, která nemá zřízenu datovou schránku, proto je nutné jí žádost doručit jiným způsobem.
Z výše uvedeného důvodu Vaši žádost za Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ: 03447286, ve smyslu § 14 odst. 5 bod c) InfZ
 
                                                          o d k l á d á m e.
 

 

Web Content Viewer (JSR 286)

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Které konkrétní osoby mají v gesci opravy a údržbu, včetně investic chodníků a pozemních komunikací (ulic) na území Prahy 2 s uvedením všech kontaktů na ně (e-mial, telefon, mobilní telefon) a to s uvedením jejich nadřízených.
 • Které konkrétní osoby mají v gesci údržbu zeleně (včetně kácení, prořezu větví apod.) na území MČ Praha 2 s uvedením všech kontaktů na ně (e-mail, telefon, mobilní telefon) a to s uvedením jejich nadřízených.
 • Jakou konkrétní částkou se TSK podílí v současnosti (období prázdnin) na rekonstrukci sítí na území Prahy 2 a které konkrétní osoby mají tyto v gesci s uvedením všech kontaktů na ně (e-mail, telefon, mobilní telefon), a to s uvedením jejich nadřízených.
 • Kdo přesně rozhoduje o obnově povrchů chodníků a který předpis toto problematiku upravuje (asfaltové povrchy versus dlážděné povrchy). Některé chodníky jsou totiž po opravě sítí, např. vydlážděné a některé vyasfaltované. Jde o chodníky v bezprostřední blízkosti.
 • Které chodníky na území Prahy 2 budou nově vydlážděny (jak po opravách sítí, např. , tak i mimo opravy) a v jakém časovém horizontu.
 • Jakou cenu za m2 dlážděného, resp. asfaltového chodníku včetně prací souvisejících
  (uložení apod.) platí TSK stavebním dodavatelům. Cenu uveďte bez DPH.“

 


Odpověď:

Ad 1) a 2) Žadateli byly poskytnuty příslušné kontakty.

K bodům č. 1 a č. 2 dále sdělujeme, že vedoucí oddělení ani technici nejsou oprávnění poskytovat jakékoliv informace. Pro potřebu více informací je nutné kontaktovat tiskovou mluvčí povinného subjektu, a to Barboru Liškovou, email: barbora.liskova@tsk-praha.cz, telefon:  257 015 527.

Ad 3) Na rekonstrukci sítí se povinný subjekt nepodílí žádnou částkou.

Ad 4) O obnově chodníků z důvodu špatného stavu rozhoduje příslušná městská část nebo oblastní správa a investiční úsek povinného subjektu. Podoba povrchu chodníku je závislá zejména na lokalitě, tzn., zda se nachází v památkové zóně či nikoliv.  Co se týče Vašeho dotazu na předpis, který tuto problematiku upravuje, sdělujeme, že žádný předpis ji neupravuje a že rozhoduje důležitost v dané lokalitě a stav s ohledem na životní prostředí.

Ad 5) Na Praze 2 budou nově vydlážděny následující chodníky:  Italská v úseku Anglická – Římská a v úseku Římská – Vinohradská, Americká 34, Bruselská 5, Pod Slovany 3-9 a 11-15, Varšavská 20-26 a 19-23. Dláždění bude probíhat v období od 1.9 do 30. 12. 2019 podle klimatických podmínek.

Ad 6) U dlážděných chodníků se cena pohybuje v rozmezí 4000 – 5000 Kč bez DPH za m2 u dlážděných chodníků. Cena za kompletní provedení krytu z litého asfaltu nebo obalované směsi se pohybuje 1600-2000 Kč bez DPH.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • K veřejné zakázce P19V00000028, 20926/19/1160/chal – v jakém stavu je nyní zakázka, zda byl vybrán zhotovitel, kdy se předpokládá zahájení stavby.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

 • Zmíněná veřejná zakázka je nyní ve fázi podávání nabídek. V zadávacím řízení nebyl do této chvíle vybrán zhotovitel. Zahájení stavby se předpokládá po uzavření Smlouvy o dílo a jejím uzavření v registru smluv – přesné datum nelze nyní určit.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda má společnost City Sightseent Prague s.r.o., IČO: 24122114, se sídlem Praha 1 – Staré Město, V Kotcích 516/15, PSČ 110 00, pro rok 2019 pronajaté jakékoli místo nebo jeho část na Křižovnickém náměstí v hl. m. Praze.
 • Zda má společnost City Sightseent Prague s.r.o., IČO: 24122114, se sídlem Praha 1 – Staré Město, V Kotcích 516/15, PSČ 110 00, pro rok 2019 uzavřen jakýkoli smluvní vztah, který by ji opravňoval k užívání Křižovnického náměstí v hl. m. Praze nebo jeho části.
 • Zda má společnost City Sightseent Prague s.r.o., IČO: 24122114, se sídlem Praha 1 – Staré Město, V Kotcích 516/15, PSČ 110 00, pro rok 2019 uzavřen jakýkoli smluvní vztah, který by ji opravňoval k poskytování nebo nabízení jakýchkoli služeb na Křižovnickém náměstí v 
  hl. m. Praze nebo jeho části.
 • Zda má společnost CHANCE 4 CHILDREN, IČO: 29022398, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, pro rok 2019 pronajaté jakékoli místo nebo jeho část na Křižovnickém náměstí v hl. m. Praze.
 • Zda má společnost CHANCE 4 CHILDREN, IČO: 29022398, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, pro rok 2019 uzavřen jakýkoli smluvní vztah, který by ji opravňoval k užívání Křižovnického náměstí v hl. m. Praze nebo jeho části.
 • Zda má společnost CHANCE 4 CHILDREN, IČO: 29022398, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, pro rok 2019 uzavřen jakýkoli smluvní vztah, který by ji opravňoval k poskytování nebo nabízení jakýchkoli služeb na Křižovnickém náměstí v hl.m. Praze nebo jeho části.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

Ad 1) Společnost City Sightseent Prague s.r.o., IČO: 24122114, se sídlem Praha 1 – Staré Město, V Kotcích 516/15, PSČ 110 00, nemá pro rok 2019 pronajaté jakékoli místo nebo jeho část na Křižovnickém náměstí v hl. m. Praze, která by byla uzavřena v zastoupení hl. m. Prahy Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 

Ad 2) Společnost City Sightseent Prague s.r.o., IČO: 24122114, se sídlem Praha 1 – Staré Město, V Kotcích 516/15, PSČ 110 00, pro rok 2019 nemá uzavřen jakýkoli smluvní vztah, který by ji opravňoval k užívání Křižovnického náměstí v hl. m. Praze nebo jeho části, která by byla uzavřena v zastoupení hl. m. Prahy Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 

Ad 3) Společnost City Sightseent Prague s.r.o., IČO: 24122114, se sídlem Praha 1 – Staré Město, V Kotcích 516/15, PSČ 110 00, nemá pro rok 2019 uzavřen jakýkoli smluvní vztah, který by ji opravňoval k poskytování nebo nabízení jakýchkoli služeb na Křižovnickém náměstí v hl. m. Praze nebo jeho části, která by byla uzavřena v zastoupení hl. m. Prahy Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 

Ad 4) Společnost CHANCE 4 CHILDREN, IČO: 29022398, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, nemá pro rok 2019 pronajaté jakékoli místo nebo jeho část na Křižovnickém náměstí v hl. m. Praze, která by byla uzavřena v zastoupení hl. m. Prahy Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s..

 

Ad 5) Společnost CHANCE 4 CHILDREN, IČO: 29022398, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, pro rok 2019 nemá uzavřen jakýkoli smluvní vztah, který by ji opravňoval k užívání Křižovnického náměstí v hl. m. Praze nebo jeho části, která by byla uzavřena v zastoupení hl. m. Prahy Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 

Ad 6) Společnost CHANCE 4 CHILDREN, IČO: 29022398, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, nemá pro rok 2019 uzavřen jakýkoli smluvní vztah, který by ji opravňoval k poskytování nebo nabízení jakýchkoli služeb na Křižovnickém náměstí v hl. m. Praze nebo jeho části, která by byla uzavřena v zastoupení hl. m. Prahy Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda TSK hl. m. Prahy reklamovala u dodavatele stavby (rekonstrukce plynovodu a následné výstavby dělícího ostrůvku – ulice Staroklánovická) dva propady, které jsou na úrovni rodinného domu Staroklánovická 2675 (provoz ve zmíněné ulici díky propadu přímo před vjezdem do domu způsobuje otřesy, hluk, poškození domu a za deště znečištění). Jaký je stav této reklamace a kdy bude vozovka opravena. Tato závada byla několikrát hlášena a nikdy nebyla ze strany TSK zodpovězena.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • TSK, a.s. podala v dopisu z 27.11.2017 žadateli informaci, že bude uplatněna reklamace po skončení zimního období, a to na jaře 2018. Tento termín byl stanoven zhotovitelem, který povinným subjektem uskutečněnou reklamaci provedené práce uznal. Roku 2018 však byla zahájena rekonstrukce komunikace Českobrodská a ulicí Staroklánovická byla provedena objízdná trasa pro osobní automobily, z toho důvodu nebylo možné tuto komunikaci uzavřít. V návaznosti na tyto události bylo zápisem mezi povinným subjektem a zhotovitelem stavby dohodnuto, že opravy vymáhané reklamací budou provedeny až po skončení prací na komunikaci Českobrodská. V dubnu 2019 bylo provedeno předběžné místní šetření s investorem, kde byl dohodnut bližší termín provedení opravy komunikace, a to podzim 2019. V tuto chvíli probíhají jednání ohledně upřesnění rozsahů zamýšlené opravy a termínů. Bude svoláno nové jednání, z kterého by měli vzejít konkrétní termíny pro provedení oprav. O těchto krocích povinný subjekt informoval příslušný silniční správní úřad, nedopatřením však tyto informace nebyly předány i žadateli, což bylo napraveno.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda pilíř Karlova mostu byl před poškozením sprayery ošetřen přípravkem Barbakan, výrobce STACHEMA.CZ.

 


Odpověď:

 • Pilíř Karlova mostu nebyl před poškozením sprayery ošetřen přípravkem Barbakan. Postup odstraňování graffiti byl navržen restaurátorem a schválen orgány památkové péče.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Jaké částky uhradil nájemce hl. m. Praze na nájemném dle Smlouvy v každém jednotlivém roce od roku 2008 (údaje za každý rok samostatně).
 • Jaké konkrétní mosty, lávky a další věci má nájemce na základě Smlouvy od hl. m. Prahy pronajaty.
 • Kolik ploch v m2 na mostech, lávkách a dalších věcech má nájemce na základě Smlouvy od hl. m. Prahy celkem pronajato.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Žadateli byl zaslán výpis plateb od roku 2008 do roku 2019.
 • Žadateli byl zaslán seznam umístěných reklamních ploch.
 • Cena nájmu dle Smlouvy nebyla stanovena jako cena za přesný počet m2, ale jako celková cena za komplex pronajatých mostních objektů na území hl. m. Praha, neodvíjející se od výměr pronajaté plochy. Z tohoto důvodu nemá TSK, a.s. k dispozici přesný rozsah ploch v m2.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda kamery TSK zabírají místo: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2176/2, zastávka tramvaje „Nákladové nádraží v Olšanské ulici“, směr hl. m. Praha, kus od křižovatky
  Olšanská X Jana Želivského.
 • Zda kamery TSK zabírají místo: Praha 3 – Vinohrady, konečná autobusů Želivského pod hotelem Don Giovanni u zastávky tramvaje Želivského, kus od křižovatky Vinohradská X Jana Želivského.
 • Zda kamery TSK zabírají místo: Praha 4 – Michle, U Plynárny, mezi zastávkami MHD Na Bohdalci – U Plynárny.
 • V datu: 2.7.2018, kolem 11h, Olšanská + uvedeno č.j. PČR

V datu: 30.9.2018 kolem 15:40h mezi hotelem Don Giovanni a zastávkou tramvaje Želivského + uvedeno č.j. PČR.

V datu 6.9.2018, U Plynárny + uvedení č.j. PČR.

 • Kdy po TSK žádala PČR, OSZ, MÚ P3-P4 tyto kamerové záznamy ve jmenovaných věcech.
 • Žádaly TSK o tyto kamerové záznamy v jiných věcech č.j. KRPA x či jiné instituce – popř. kdy a které.
 • Zda je obvyklé a časté, že si od TSK žádá kamerové záznamy PČR, OSZ, MVČR (při dopravních nehodách a jiných přestupcích).
 • Jak dlouho jsou kamerové záznamy ukládány.
 • Zda jsou tyto záznamy stále dostupné a zda byly vydány a zálohovány.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • V daných oblastech nemá povinný subjekt kamerové zařízení. Pouze v místě Vinohradská - Želivského jsou instalovány dvě kamery (jedna pevná, jedna otočná). Tyto jsou osazeny pro sledování dopravy. Není známo kam byla dne 30.9.2018 otočná kamera namířena a zda by na místo dohlédla. Nebylo zadáno přesné místo pod hotelem Don Giovanni. Tyto kamery neprovádějí ani nearchivují záznam, a pokud jsou PČR pro tyto účely zapnuty, záznam se za 3 dny automaticky přepisuje dalším záznamem, bez uložení.
 • Protokoly od PČR jsou povinnému subjektu zasílány pouze na základě dopravní nehody, kdy povinnému subjektu byla způsobena škoda na telematickém zařízení. Protokoly z dopravních nehod povinnému subjektu k dispozici nejsou.
 • Pokud po povinném subjektu někdo žádá kamerový záznam, je odkázán na PČR. Z důvodů ochrany osobních údajů nejsou povinnému subjektu záznamy k dispozici. Povinný subjekt žádosti nearchivuje a neeviduje – jedná se pouze o telefonické informace a odkaz na PČR.
 • V jiných věcech je povinný subjekt o kamerové záznamy žádán, ale vždy jsou žadatelé odkázáni na PČR. Povinný subjekt k záznamům nemá přístup.
 • Je obvyklé, že si žadatelé žádají o záznam při dopravním přestupku, odcizení apod. – ale vždy jsou povinným subjektem odkázáni na PČR.
 • Jelikož ukládání záznamů není v kompetenci povinného subjektu, není nám známo, zda jsou záznamy stále dostupné a zda byly vydány a zálohovány.
 • Povinný subjekt nedisponuje záznamy z kamerových systémů, nemá k nim přístup a nemůže tudíž tuto otázku žadateli zodpovědět.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • V jakých případech zastupuje TSK hl. m. Prahu při uzavírání nájemních a obdobných smluv – zda jsou stanovena nějaká pravidla, která upravují kdo v jakých případech  smlouvy uzavírá). V jakém předpise či dokumentu jsou tato pravidla stanovena.
 • Zda podléhá uzavření smluv (které na pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy uzavírá TSK) předchozímu schválení některého orgánu hl. m. Prahy.
 • Jakým způsobem je kontrolováno plnění povinností placení nájemného a dalších plateb dle zmiňovaných nájemních smluv - kdo tuto kontrolu provádí. 
 • Kdo provádí kontrolu technických a provozních záležitostí při plnění zmiňovaných nájemních smluv, jak jsou rozděleny role při plnění těchto smluv a jaký předpis toto rozdělení rolí stanovuje.
 • Kdo provádí kontrolu plnění obchodních podmínek při plnění zmiňovaných nájemních smluv, jak jsou rozděleny role při plnění těchto smluv a jaký předpis toto rozdělení rolí stanovuje.
 • Zda je nájemné a další platby dle zmiňovaných nájemních smluv na pronájem majetku k reklamním účelům placeno na účet hl. m. Prahy nebo TSK. Jaké jsou specifikace tohoto bankovního účtu (majitel účtu, číslo účtu, banka) a kdo má k tomuto účtu přístup.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

Ad 1) Zastupování hl. m. Prahy (dále jen „HMP“) povinným subjektem při uzavírání nájemních a obdobných smluv je stanoveno Smlouvou o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností, uzavřenou mezi Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. a HMP dne 12.1.2017, ve znění pozdějších dodatků (v úplném znění dodatku č.6 a dodatku č. 7).

Ad 2) Schválení orgánů HMP podléhají ve smyslu citované Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností smlouvy na dobu určitou nad 1 rok a smlouvy na taxistanoviště se správcem. Smlouvy k využití reklamních míst a umístění reklamních zařízení o rozměrech do 1 m2 lze uzavírat pouze s předchozím souhlasem odboru hospodaření s majetkem HMP (HOM HMP).

Ad 3) U smluv, které uzavírá v zastoupení HMP povinný subjekt, provádí kontrolu povinností placení nájemného za povinný subjekt ekonomický úsek.

Ad 4) U smluv, které uzavírá v zastoupení HMP povinný subjekt, provádí kontrolu technických a provozních záležitostí při plnění výše uvedených nájemních smluv povinný subjekt, resp. jeho příslušné oddělení, zajišťující uzavření smlouvy. Závazky a odpovědnosti povinného subjektu a HMP vyplývají z citované Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností smlouvy.

Ad 5) U smluv, které uzavírá v zastoupení HMP povinný subjekt, provádí kontrolu plnění obchodních podmínek při plnění výše uvedených nájemních smluv, resp. jeho příslušné oddělení, zajišťující uzavření smlouvy povinný subjekt. Závazky a odpovědnosti povinného subjektu a HMP vyplývající z citované Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností smlouvy.

Ad 6) Nájemné a další platby z nájemních smluv na pronájem majetku k reklamním účelům je placeno na účet HMP. Platby za nájemné ze smluv ve správě TSK, a.s. jsou hrazeny nájemcem převodem na účet vlastníka komunikačního majetku, tj. HMP. TSK, a.s. na tento účet pouze nahlíží v rámci své činnosti a účtuje o jednotlivých položkách. Nemá však aktivní přístup k účtu HMP. Aktivní přístup k bankovnímu účtu má pouze majitel účtu, tj. HMP.
 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • O Dohledu nad dodržováním  ZPS v Praze na území MČ a zpracování podezření na přestupky:

a) smluvní dokumentaci s firmou Eltodo, která tuto službu dodává (i historické verze smluv vč. dodatků). Pokud se na dohledu ZPS podílí i jiný smluvní subjekt – také tuto smluvní dokumentaci.

b) pokud není obsahem zmíněných smluv: Jakým způsobem předávají monitorovací vozy Eltodo podezření ze spáchání přestupků, které zjistí během své činnosti. Jak je toto zajištěno technicky a pokryto smluvně (popř. zaslání separátní smlouvy).

c) Jak je zabezpečeno předávání dat z hlediska směrnice GDPR a její projekce do českého práva.

d) Jak je smluvně zajištěno, že firma Eltodo má k dispozici aktuální passport komunikací tak, aby nehlásila neexistující přestupky vyplývající z rozdílu mezi svojí verzí passportu a realitou. Byl digitální passport komunikací poskytnut firmě Eltodo libovolnou organizací MHMP (v jaké formě a za jaký poplatek). Jak je tento digitální passport komunikací synchronizován, aby vozidla měla vždy k dispozici aktuální verzi (popř. zaslání kompletní dokumentace).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

Ad a )+ b) Předmětná smluvní dokumentace je k nalezení v Registru smluv, který je v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) dostupný na stránkách https://smlouvy.gov.cz/. Předmětné smlouvy lze vyhledat a získat na stránce https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani.

Smluvní dokumentaci se společností ELTODO, a.s., naleznete zde:

Dalším dodavatelem je společnost ALTRON Business Solutions, a.s., a předmětnou smluvní dokumentaci naleznete zde:

 

Ad c) Co se týče zabezpečení předávání dat z hlediska Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), dovoluji si uvést následující.

Předání je zabezpečeno technickými a organizačními opatřeními, které jsou uvedeny výše ve smluvní dokumentaci v odpovědi k první odrážce.

Pro vyloučení pochybností si dovoluji uvést, že Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK, a.s.“), figuruje v předmětných operacích zpracování pouze jako zpracovatel osobních údajů dle čl. 4 odst. 8 GDPR, přičemž stran bližších otázek zpracování osobních údajů je nutno kontaktovat správce osobních údajů.

Ze strany TSK, a.s. dochází ke zpracování na základě platně uzavřených zpracovatelských smluv.

 

Ad d) Obchodní společnosti ELTODO, a.s. a ALTRON Business Solutions, a.s. dostávají pro účely své činnosti v rámci provozu ZPS informace o aktuální situaci v ZPS ve formě tzv. „řídících dat“ (GIS data), která zajišťuje správce zón placeného stání (TSK a.s.) na základě pokynů  Magistrátu hlavního města Prahy, viz výše uvedená smluvní dokumentace. Data jsou zasílána formou inkrementálních změn, jejich korektní implementace je zajištěna dodatky k výše odkazovaným smlouvám, které jsou uvedeny v odpovědi k první odrážce (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4955580 resp. https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4954740 ).

Data o pasportu komunikací jsou v různé míře sdílena prakticky všemi subjekty, podílejícími se na jejich správě.

Data jsou sdílena prostřednictvím systému CityData Software, smluvní detaily neznáme.

Vozidla nejsou závislá na digitálním pasportu.

Předmětná smluvní dokumentace viz Ad a)+b).

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • 1) O světelných místech veřejného osvětlení, jejichž zařízení jsou ve vlastnictví nebo správě TSK, a.s. nebo TSK, p.o.:

a) název/označení komunikace, stavby nebo prostranství kde se osvětlení nachází

b) počet a charakteristika světelných míst a svítidel, pro každou lokalitu zvlášť

c) proč daná soustava veřejného osvětlení není svěřena do správy hlavnímu městskému správci veřejného osvětlení /t.č. Technologie hl. m. Prahy a.s.)

d) seznam pasportizovaných světelných míst v podobě databáze či tabulky (vč. údajů o poloze světelného místa a typu svítidla, nosného prvku)

e) zda jsou jednotlivá světelná místa či svítidla opatřena identifikačním značením a o jaký systém jde

f) zda jsou polohy a identifikační značení takových světelných míst předávány přímo HZS ČR pro potřeby integrovaného záchranného systému

g) zda jsou polohy a identifikační značení světelných míst zveřejňovány jako otevřená data nebo prostřednictvím jiného přístupného rozhraní - zda je takové zveřejnění připravováno

 • 2) Kdo má ve vlastnictví a správě osvětlení konkrétních komunikací:

a) Letenský tunel

b) Těšnovský tunel

c) Strahovský tunel

d) tunel Mrázovka

e) Zlíchovský tunel

f) tunely komplexu Blanka

g) Žižkovský tunel

h) cyklostezka Pod Vítkovem

i) Starý Vítkovský tunel

j) Trojský most (oblouk mostu)

k) Trojský most (zábradlí mostu)

 • 3) Pokud je povinnému subjektu známo, že na komunikacích v jeho správě je umístěno veřejné osvětlení ve správě jiného subjektu nebo městského správce veřejného osvětlení – informace o takových lokalitách, kdo je vlastníkem nebo správcem takového osvětlení a proč není dané osvětlení ve vlastnictví hl. m. Prahy.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

TSK, a.s. neeviduje žádné z žadatelem specifikované osvětlení.

Hlavní město Praha, které je v pozici vlastníka veřejného osvětlení komunikací, nepověřilo společnost TSK, a.s. jeho správou.

Výjimkou jsou pouze níže uvedené tunely, kde je osvětlení součástí nově zbudované či rekonstruované technologie daného tunelu. Z tohoto důvodu nejsou společnosti TSK, a.s. známí jiní správci veřejného osvětlení. Dotaz musí být směřován na jeho vlastníka.

Tuto část žádosti je naše společnost tudíž nucena odložit ve smyslu ust. § 14 odst. 5 písm. c) InfZ.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Počet všech zaměstnanců povinného subjektu k 31.12.2018

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • ke dni 31.12.2018 bylo u povinného subjektu zaměstnáno 395 zaměstnanců.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kdy byla předávajícím (DP a.s. Inženýrské služby MHD, IČO 398233) předložena přejímacímu TSK hospodářská smlouva o převodu pozemků dotčených stavbou podle podmínek převodu sjednaných v HS č. 140/92a (č. 31151069/92) a též HS č. 141/92a (č. 31151068/92).
 • Pokud žádná taková smlouva předložena nebyla, kdo nese podle výše uvedené smlouvy dnes příslušnou zodpovědnost za majetkoprávní vypořádání stavbou dotčených pozemků.
 • Zaslání kopie příslušné hospodářské smlouvy na žadatelovu e-mailovou adresu.
 • Zaslání komisionářské smlouvy č. 158 ze dne 12.9.1991, kterou pověřil přejímající - investor stavby předávajícího k obstarání všech záležitostí spojených s přípravou a realizací stavby TT Ohrada – Palmovka na žadatelovu e-mailovou adresu.
 • Jaké písemnosti (dokumenty, smlouvy, rozhodnutí, povolení apod. ) obsahoval soubor aktivačních podkladů předaných:

a) ke dni 1.3.1994, ve vztahu k dod. č. 1 smlouvy 140/92a (č. 31151069/92) a

b) ke dni 1.4.1995, ve vztahu ke stavbě lávky před komunikaci Pod Krejcárkem
     (viz. sdělení MHMP 640787/2019 z 8.4.2019). 

 • Zda Technická správa komunikací, a.s je či není nástupnickou organizací přejímací strany smlouvy č. 31151069/92, tj. organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy zřízené ke dni 1. července 1989 rozhodnutím č. 13/15/P plenárního zasedání Národního výboru hl. m. Prahy ze dne 29. června 1989.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Žádost se částečně odmítá podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), a to v části, kde žadatel žádá o poskytnutí informací o: viz bod 1, bod 3, bod 4

 

Ad 1) vzhledem k výraznému časovému odstupu nebyl povinný subjekt ani přes svoji snahu schopen dohledat odpověď na informaci, kterou žadatel požaduje, tj. „kdy byla předávajícím (DP a.s. Inženýrské služby MHD, IČO 398233) předložena přejímacímu TSK hospodářská smlouva o převodu pozemků dotčených stavbou podle podmínek převodu sjednaných v HS č. 140/92a (č. 31151069/92) a též HS č. 141/92a (č. 31151068/92).“  Povinný subjekt nemá tuto smlouvu k dispozici. Povinný subjekt tudíž nemůže tuto informaci žadateli poskytnout.

Ad 2) Odpovědnost za majetkoprávní vypořádání nese hl. m. Praha.

 

Ad 3) uváděná smlouva není povinnému subjektu k dispozici. Povinný subjekt se pokoušel žadatelem požadovanou informaci dohledat v archivu, který vede oddělení pasportu povinného subjektu pro jednotlivé stavby, avšak neúspěšně. Povinný subjekt nemá tuto smlouvu k dispozici. Povinný subjekt tudíž nemůže tuto informaci žadateli poskytnout.

Ad 4) Požadované informace byly dohledávány v archivu, který vede oddělení pasportu povinného subjektu pro jednotlivé stavby. Jedná se o archivované paré projektové dokumentace (nebo její části) a dokumenty poskytnuté v rámci aktivace / zařazení majetku do správy. Komisionářská smlouva ve spisu uložena není.  Povinný subjekt nemá tudíž k dispozici žadatelem požadovaný dokument, a tudíž tuto informaci nemůže žadateli poskytnout.

Ad 5) Žadatelem uváděné předání souboru aktivačních podkladů  již proběhlo a povinný subjekt tudíž nemá k dispozici žádnou dokumentaci, ze které by mohl odpovědět na kladené otázky.

Ad 6) Povinný subjekt není nástupnickou organizací organizace zmiňované žadatelem.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda jsou v současné době na území hl. m. Prahy provozovány vysokorychlostní kontrolní váhy (především na pozemních komunikacích ve vlastnictví hl. m. Prahy).
 • Kde jsou konkrétně vysokorychlostní kontrolní váhy umístěny.
 • Pokud jsou vysokorychlostní váhy teprve v testovacím provozu, kdy lze očekávat jejich zprovoznění v běžném provozu.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • v současné době jsou na území hl. m. Prahy provozovány vysokorychlostní kontrolní váhy.
 • Systém vážení vozidel za jízdy (WIM – Weight in Motion) je v Praze umístěn na osmi nákladních, dopravou významně zatížených, lokalitách: Cínovecká (směr do centra), Kbelská (směr do centra), Štěrboholská spojka (směr do centra), Strakonická (směr do centra), K Barrandovu (směr do centra), Rozvadovská spojka (směr do centra), Spořilovská (směr do centra) a Karlovarská (směr do centra).
 • Princip systému je založen na měření dynamických účinků jednotlivých kol na vozovku (tlakové senzory).
 • Vysokorychlostní kontrolní váhy jsou již v běžném provozu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1) Dotazy týkající se odstranění Libeňského mostu a výstavby nového mostu:

 • Jaké byly vynaloženy finanční náklady na přípravné práce (průzkum, statické posouzení atd.).
 • Jaké byly vynaloženy finanční náklady na projektovou dokumentaci pro odstranění stavby.
 • Jaké byly vynaloženy finanční náklady na studii proveditelnosti nebo obdobný stupeň PD.
 • Jaké byly vynaloženy finanční náklady na projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení.
 • Jaké byly vynaloženy finanční prostředky na projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
 • Kdo je zpracovatelem uvedených PD.
 • Jaký byl předpokládaný rozpočet na realizaci stavby nového mostu.
 • Kdy nabylo rozhodnutí o povolení stavby právní moci.
 • Jak dlouhá životnost nového mostu se předpokládá.
 • jak dlouhý termín byl předpokládán pro realizaci stavby vč. odstranění mostu.

2) Dotazy týkající se aktuálního záměru rekonstruovat Libeňský most

 • Kterým Usnesením ZHMP byl záměr výstavby nového mostu změněn vč. důvodové zprávy.
 • Jaké smluvní dokumenty jsou uzavřeny ohledně rekonstrukce LM vč. finančních nákladů a smluvních partnerů, resp. jejich zhotovitelé.
 • Je již zahájena projektová příprava – kdo ji provádí vč. vyčíslení zasmluvněných finančních nákladů.
 • Kdy se předpokládá zahájení rekonstrukce.
 • Jak dlouho se rekonstrukce předpokládá.
 • Jsou stanoveny předpokládané náklady rekonstrukce.
 • Jak dlouhá životnost rekonstruovaného mostu se předpokládá.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

Ad 1a) Od roku 1995 do roku 2019 bylo vynaloženo na mostní prohlídky, diagnostické průzkumy, měření a statické posudky a stavební průzkum celkem 24.707.006,-Kč s DPH.

Ad 1b) PD pro odstranění stavby nebyla samostatně zadávána. Je součástí dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP) viz bod 1d).

Ad 1c) Studie proveditelnosti původního projektu neexistuje. Studie LM autorů Pragoprojekt, a.s. a Ing. Křivana je součástí dokumentace pro územní řízení (dále jen „DUR“).

Ad 1d) DUR komplet 2.330.306,- Kč s DPH + DUR Most Vltava 1.148.945,- Kč s DPH + DUR Most inundační 1.332.740,- Kč s DPH = celkem 4.811.991,- Kč s DPH.

Ad 1e) Dokumentace pro provádění stavby nebyla nikdy realizována.

Ad 1f) Zpracovatelem shora uvedených PD je společnost Pragoprojekt, a.s.

Ad 1g) Celkové předpokládané stavební náklady v cenové úrovni roku 2006 činily 1.649.000,-Kč bez DPH, s tím, že do částky nebyly zahrnuty vedlejší rozpočtové náklady (dále jen „VRN“) a ostatní činnosti. Veřejná zakázka na realizaci stavby vč. dopracování projektu způsobem design and build v roce 2015 předpokládala hodnotu 2.000.000,-Kč bez DPH.

Ad 1h) Územní rozhodnutí nabylo právní moci 17.3.2006. Stavební povolení na komunikace, mosty, opěrné zdi a související objekty nabylo právní moci 2.10.2009. Stavební povolení vodohospodářské na přeložky vodovodů nabylo právní moci dne 1.9.2009 pod č.j OV/P8/2006/4912/Ad/14 a má prodlouženou platnost do 31.12.2019. Další dvě stavební povolení jsou již trvale platná, jelikož byly využity stavebníkem Dopravní podnik hl. m. Prahy v rámci akce RTT Dělnická ulice, Praha 7: Stavební povolení SP čj. MHMP 465822sp/2009/DOP-01/Sv ze dne 28.8.2009 na vybudování a úpravy SSZ a stavební povolení čj. OV/P8/2006/4867/Bau/4 ze dne 1.7.2009 na vyvolané přeložky a ochrany sítí.

Ad 1i) Životnost nového mostu se předpokládá na 100 let.

Ad 1j) Předpokládaný termín pro realizaci stavby vč. odstranění mostu je 30 měsíců bez přípravných fází.

Ad 2a) Jde o veřejně přístupné Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 14/5 ze dne 25.2.2016 k petici „Za okamžité provedení lokálních oprav Libeňského mostu, které zamezí dalšímu chátrání mostu a jeho uzavření, vypracování projektu citlivé rekonstrukce mostu a zařazení těchto bodů na jednání ZHMP“.

Ad 2b) Objednávky – zhotovitel IDS a.s. – cena 199.650,- Kč s DPH z 9.10.2017 na inženýrskou činnost na prodloužení platnosti stavebního povolení (dále jen „SP“) na komunikace, mosty, opěrné zdi a související objekty a prodloužení platnosti SP vodohospodářské na přeložky vodovodů na akci „Rekonstrukce souboru mostních objektů ulice Libeňský most vč. ramp v Praze 7 a 8, Libeňský most“.

Smlouva o dílo – zhotovitel Kloknerův ústav ČVUT – cena 1000,- Kč/hod do limitu 2.000.000,- Kč bez DPH ze dne 4.6.2019 na přípravu podkladů pro zadávací řízení na celkovou rekonstrukci mostu V009 a technicko-architektonickou supervizi.

Ostatní smluvní vztahy jsou ukončené.

Smlouva o dílo – zhotovitel Kloknerův ústav ČVUT – 340.000,- Kč s DPH, mimořádné mostní prohlídky.

Smlouva o dílo – zhotovitel Kloknerův ústav ČVUT – 413.000,- s DPH, měření teplot a měření rozevírání a průhybů kloubů mostu v průběhu roku 2019.

Smlouva o dílo – SMP CZ – 138.479,- Kč s DPH, Pravidelné prohlídky dle „Projektu sledování údržby provizorních konstrukcí mostu“.

Ad 2c) Nová projektová příprava není zahájena. Není ukončeno zadávací řízení.

Ad 2d) Zahájení rekonstrukce je předpokládáno na září 2022.

Ad 2e) Rekonstrukce se předpokládá v délce 28 měsíců.

Ad 2f) Předpokládané náklady rekonstrukce činí 560.000.000,- Kč bez DPH.

Ad 2g) Životnost rekonstruovaného mostu se předpokládá v délce do 50 let.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Plné znění hospodářské smlouvy vč. Případných příloh č. 141/92a
  (č. 31151068/92) ohledně VO komunikace v TT Ohrada-Palmovka.
 • Čeho se týkají objekty označené v dopise TSK hl. m. Prahy č.j. 520/72/91a z 22.9.1999 adresované Inženýringu dopravních staveb a.s., Na Moráni 3,
  Praha 2 jako č. 1134, č. 3121 a č. 9993.

 


Odpověď:

Žadateli byla odeslána příslušná smlouva č. 141/92a včetně jejích dvou dodatků č. 141/92a-D1 a č. 141/92a-D2.

Žadateli bylo sděleno:

 • Stavební objekty uvedené v dopisu i na smlouvě v podstatě shrnují stavební úpravy na komunikacích včetně jejich odvodnění, a to konkrétně:
 1. U č. 1134 – stavební úprava komunikace Na Ohradě,
 2. U č. 3121 – odvodnění komunikace Na Ohradě,
 3. U č. 9993 – komunikace Biskupcova.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Poskytnutí všech nájemních a jiných smluv platných k 12.7.2019, uzavřených mezi TSK a třetími subjekty, na základě kterých mohou být na movitém a nemovitém majetku (ve vlastnictví či správě TSK) umístěna reklamní sdělení či zařízení (bez ohledu na jejich velikost/formát). Dále také poskytnutí smluv (dodatků těchto smluv, příloh a jiných právních titulů), vztahujících se k výše uvedenému reklamnímu využívání majetku ve správě TSK, které společnost uzavřela v zastoupení/z pověření hl. m. Prahy. 
 • Jaký byl skutečný příjem TSK popř. hl. m. Prahy z jednotlivých výše uvedených smluv jednotlivě za roky 2016, 2017 a 2018.

 


Odpověď:

Veškeré požadované dokumenty byly žadateli zaslány na uvedenou e-mailovou adresu v elektronické příloze k tomuto dokumentu.

Žadateli bylo sděleno že:

 • Skutečné příjmy z jednotlivých smluv činily za rok 2016 = 3.175.143,-Kč,
  za rok 2017 = 3.263.478,-Kč a za rok 2018 = 3.618.570,-Kč.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Týkající se kácení stromů v ulici Lužická, Praha 2.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Zdravotní posudek stavu stromořadí v ulici Lužická, Praha 2 je součástí znaleckého posudku ZP 0598/1/2019 soudního znalce Ing. Jiřího Grulicha o počtu 74 stran, z toho 24 stran příloh (různého formátu, včetně různě vkládaných a skládaných grafických listů, nákresů a fotografií) vypracovaného ve věci posouzení uličního stromořadí v ulici Lužická, Praha 2-Vinohrady z dubna 2019. Výtisk posudku je svázán a opatřen plombou znalce. Je možné po předchozí dohodě s právním oddělením si pořídit v oddělení správy zeleně společnosti TSK, a.s. výpisky či ofotit stránky a nebo si za úplatu objednat další výtisk posudku přímo od jeho zpracovatele Ing. Jiřího Grulicha, Jungmannova 32, 110 00 Praha 1.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda společnost AGENTURA PROVÁS s.r.o., IČ 25057944, sídlo Praha 1, Rybná 21/695, 110 00, hradilaod roku 2018 do současnosti nájemné dle nájemní smlouvy č. 1/18/360/0001, ID smlouvy v registru smluv 7055927 – popř. v jaké výši hradí tato agentura jakoukoliv jinou částku v souvislosti s užíváním části nemovitosti nacházející se na pozemku parc. č. 2269 v obci Praha, k.ú. Holešovice – taktéž od roku 2018 doposud.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Společnost AGENTURA PROVÁS s.r.o. IČ 25057944, se sídlem Praha 1, Rybná 21/695, PSČ 110 00, uhradila a hradí nájemné dle nájemní smlouvy č. 1/18/360/0001, ID smlouvy v Registru smluv: 7055927 smluvně stanovenou částku od roku 2018 do současnosti.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda byla nájemní smlouva se společností Czech Outdoor s.r.o. prověřena a co bylo výsledkem této prověrky (poskytnutí kopie výsledku/písemného výstupu).
 • Jaké kroky učinila TSK k ukončení dané smlouvy uzavřené se společností Czech Outdoor s.r.o. popř. jaké kroky učinila TSK k zajištění nápravy (tj. změna podmínek smlouvy, tak, aby byly pro hl. m. Prahu výhodnější) popř. poskytnutí kopií všech dokumentů, vztahujících se
 • Kolik m2 reklamní plochy je na základě výše uvedené smlouvy společnosti Czech Outdoor s.r.o. pronajato
 • Identifikaci všech mostů, mostních stran, lávek, na nichž se nacházejí reklamní plochy, pronajaté dle shora uvedené smlouvy (prostřednictvím parcelního čísla, katastrálního území, obce, listu vlastnictví a souřadnic S-JTSK).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • nájemní smlouva se společností Czech Outdoor s.r.o. byla podrobena analýze, a to včetně všech dodatků a dohod s ní souvisejících. Zároveň byla provedena kontrola všech pronajatých ploch společnosti Czech Outdoor s.r.o. a výsledkem bylo zejména zjištění možnosti úpravy v minulosti ujednaných podmínek, a zároveň zjištění možností ukončení smluvního vztahu. Veškeré výstupy, zejména právní, byly vypracovány pro interní potřeby společnosti TSK, a.s., a jejich závěry sdělujeme níže v souvislosti s dalšími body.
 • Výsledkem shora uvedené podrobné analýzy je jednak aktuální vyjednávání se společností Czech Outdoor s.r.o. o možnosti snížení rozsahu pronajímaných ploch – pro tyto účely byl vypracován dodatek. Dále je dle vypracované analýzy možné ukončit smluvní vztah nejdříve k datu 12.3.2022, a to s ohledem na znění Nájemní smlouvy ze dne 12.3.1992, včetně dodatku ze dne 9.9.1998, ve spojení s ujednáním v navazující Dohodě o narovnání ze dne 1.2.2008. K oznámení o nezájmu automatického prodloužení Nájemní smlouvy o dalších 10 let, jak je ujednáno, tak mohou, dle právního názoru společnosti TSK, a.s., přistoupit obě smluvní strany  v šestém měsíci před skončením desetileté lhůty platnosti (12.3.2022).

V příloze k této odpovědi byla přiložena tabulka se seznamem všech ploch, které tvoří předmět nájmu a jsou součástí uzavřeného smluvního vztahu – jedná se o stav před plánovaným snížením, o kterém probíhá v současné době jednání. Parcelní čísla nejsou součástí přiloženého dokumentu, který je zároveň součástí smluvního vztahu se společností Czech Outdoor s.r.o..

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda v současnosti prováděná oprava na rohu ulice Ostrovského a Kováků v lokalitě Praha 5 je prováděna TSK – popř. která městská organizace opravu provádí.

Jedná se o plánovanou opravu či o havárii.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Jedná se o havárii plynu nahlášenou správci této komunikace dne 20.6.2019 společností Pražská plynárenská, a.s. Jedná se tedy o neplánovanou akci, kterou zajišťuje vlastník této inženýrské poduliční sítě.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Žádost o zaslání projektové dokumentace k plánované stavbě cyklostezky A204 v úseku Cholupice – Dolní Břežany vč. informace o časovém harmonogramu výstavby.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Žadatel byl odkázán ve věci dodání projektové dokumentace k akci č. 2950116
  Cyklo Cholupice – Dolní Břežany na zveřejněnou informaci na veřejně přístupných stránkách TSK, a.s.

Informace o harmonogramu výstavby bude známa teprve po ukončení soutěže a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem díla. Na základě požadavku žadatele může být zajištěno dodání tisku projektové dokumentace na dobírku od jejího zhotovitele.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kolik stála v rámci rekonstrukce ulice Pod Čimickým hájem nová výsadba zeleně/stromů, a proč bylo zanedbáno v suchém létě roku 2018 jejich zalévání (došlo k uschnutí ¾ vysazených stromů).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • TSK, a.s. zajišťovala kompletní rekonstrukci komunikace Pod Čimickým hájem na Praze 8. Při rekonstrukci došlo k výsadbě nových stromů. Náklady na novou výsadbu byly 141.115,80 Kč bez DPH. Záruka na celou stavbu vč. zeleně je 5 let po přejímce dokončeného díla. V době záruky pečuje o novou výsadbu zhotovitel stavby.

Zhotoviteli se nepodařilo zajistit kvalitní zahradnickou firmu a během záruky došlo k úhynu stromů. TSK, a.s. jako správce komunikací údržbu reklamovala a zhotovitel na vlastní náklady provedl nápravu. Zhotovitel uzavírá nový smluvní vztah na údržbu zeleně.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Datum posledního provedení oprav chodníků na pozemní komunikaci v ulici
  Na Březince, MČ Praha 5, při nichž došlo k výměně asfaltového povrchu na povrch dlážděný.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • K výměně asfaltového povrchu za povrch zadlážděný v ulici Na Březince došlo při opravě, která byla dokončena v březnu 2017. Severní chodník byl opraven v roce 2008.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Žádost o úplný obsah pojistné smlouvy uzavřené mezi společností Kooperativa pojišťovna, a.s. (jako pojistitelem) a povinným subjektem, účinnou ke dni 15.2.2019, ve které povinný subjekt vystupuje jako pojištěný (v některých podkladech jako TSK, Štefánikova 203/23, 150 00 Praha 5), kterou povinný subjekt uzavřel jako pojištění z odpovědnosti za škodu, kterou za něho pojistitel v případě vzniku pojistné události uhradí v rozsahu a ve výši určené právním předpisem, za kterou povinný subjekt podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, odpovídá závadou na sjízdnosti resp. odpovídá vlastník těchto komunikací, kterým je hl. m. Praha.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Žadateli byly zaslány kopie pojistných smluv vč. Dodatků.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda byly zpracovány právní analýzy týkající se povinnosti TSK, a.s. vyplatit bývalým členům představenstva cílovou odměnu za roky 2018 a 2019, na kterou mají členové představenstva nárok dle smluv o výkonu funkce člena představenstva.
 • Žádost o zaslání těchto analýz v konečné podobě.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Bylo zpracováno právní stanovisko k odměňování členů představenstva a posouzení nároku na cílovou odměnu některých bývalých členů představenstva za období let 2017 a 2018.
 • Žádost o zaslání se odmítá, a to formou omezení poskytnutí informace ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. b) InfZ, neboť jde o požadavek na poskytnutí nové informace, vzniklé při přípravě rozhodnutí povinného subjektu o cílových odměnách členů představenstva, a to do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím Dozorčí rady TSK, a.s.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda je v Praze nainstalován systém automatické detekce hustoty silničního provozu.
 • Kolik Kč stál tento systém. Zda má veřejnost přístup k datům pořízeným tímto systémem.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • TSK, a.s. spravuje a provozuje několik systémů:

a) Systém KTDS (komplexní telematický dohledový systém) – systém je rozdělen do mnoha detekčních lokalit na území hl. m. Prahy a poskytuje informace o intenzitách v příslušných řezech, dojezdových časech na vybraných úsecích a poskytuje aktuální snímky z vybraných lokalit s automaticky vyhodnocovaným stupněm plynulosti č. 4 (kolona) a č. 5 (kolaps). Celý systém je výsledkem několika projektů operačního programu Doprava a jeho primárním účelem je online dispečerský dohled.

Pořizovací cena byla v součtu cca 275 mil. Kč.

 • Součástí online dispečerského dohledu v pražských tunelových stavbách na městském okruhu je videodetekční systém pro detekci kolon (mimo další sledované typy událostí). Tento systém automaticky vyhodnocuje dopravní prostor a v případě detekce mimořádné události propaguje příslušné reakce do řízení tunelu. Veřejně dostupné výstupy systém nemá.

Pořizovací cena není TSK, a.s. známa.

 • Hustotu silničního provozu vyhodnocuje každá světelně řízená křižovatka. Světelné signalizační zařízení (SSZ) v hl. m. Praze jsou vybaveny detektory dopravy (indukční smyčky, videodetekční smyčky a další detekční vstupy (např. pro zajištění preference MHD). Data z těchto detektorů zpracovává v každém cyklu příslušný program řízení SSZ. Intenzity a obsazenost jsou ukládány do registru řadiče a jsou rovněž odesílány do oblastních dopravních řídících ústředen (je-li SSZ připojena na nadřazenou řídicí úroveň). Ukládají se statisticky zpracované agregace a ty jsou poté dostupné pro offline vyhodnocení dopravním inženýrům. Tato data nejsou veřejně dostupná.

Počet SSZ v hl. m. Praze přesahuje 600 kusů.

 

Celkové náklady jsou těžko spočitatelné. Průměrná cena jednoho SSZ v Praze se pohybuje od 2 mil. do 5 mil. Kč.

 • Systém strategických dopravních detektorů sbírá profilová data (intenzity) nebo úseková data (intenzity, průměrná rychlost) z komunikační sítě. Na základě těchto dat je v řídicím systému Hlavní dopravní řídicí ústředny vyhodnocována plynulost dopravy na určitých sledovaných úsecích. Výstupem tohoto systému je „zátěžová mapa“ s barevně rozlišenými stupni dopravy.

Systém využívá data z detektorů dodaných v rámci jiných projektů a jako takový je dílčí součást většího celku – proto lze jen těžko stanovit relevantní cenu za příslušné části.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Žádost o poskytnutí výsledků měření znečišťujících látek v ovzduší, uvedených v příloze č. 1 Zákona 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší, získané v roce 2018 mobilními měřícími stanicemi TSK, a.s. (TSK je 100% vlastněná jediným akcionářem, hl. m. Prahou, IČ 00064581, Mariánské náměstí 2/2, Staré město, 110 00 Praha 1).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Na území hl. m. Prahy bylo v roce 2016 umístěno 29 imisních monitorů AIM a IIMS. Naměřené údaje orientačního zjišťování stavu životního prostředí se využívaly pro interní potřeby. Orientační hodnoty se zobrazovaly na informačních panelech
  a generovaly se na jejich základě notifikace pro odpovědné osoby nebo v rozhraní UNICAM. Jednalo se pouze o zkušební projekt pro sběr online dat sledování imisních hodnot, které nebyly překračovány. Proběhlo vyhodnocení tohoto projektu z důvodu využitelnosti monitorovaných dat a rozhodnuto o ukončení provozu těchto stanic.

Sbíraná data se neuchovávala. Veličiny, které byly monitorovány: teplota, relativní vlhkost a tlak vzduchu, rychlost a směr větru, koncentrace NO, NO2, O3 a koncentrace částic polétavého prachu PM1, PM2, PM5 a PM10.

Nelze zaměňovat za velké automatické imisní měřící stanice ústavu ČHMÚ, který zajišťuje velmi přesné certifikované měření.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Vývoj ve věci dokumentace rekonstrukce ulice Trojská (mezi ulicemi Pod Lisem – Zenklova) a žádost o zaslání projektu/dokumentace


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • V předmětné věci (rekonstrukce komunikace Trojská) je zpracovaná projektová dokumentace ve stupni DUR/DSP vč. stanovisek dotčených orgánů.

Žadateli byly zaslány kopie podkladů.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Poskytnutí kopie vydaného kolaudačního rozhodnutí DOP/I – 14541/92-Fb z 30.11.1992 vč. doložení skutečnosti, zda nabylo právní moci.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Žádost žadatele se odmítá, neboť požadované informace Žádostí vyžádaná je informacemi pro povinný subjekt neexistujícími dle ust. § 15, odst. 1 InFZ ve spojení s ust. § 2 odst. 4 InFZ.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Poskytnutí kopií smluv (soukromoprávního titulu k užívání pozemku dle judikátu NSS 9 Afs 86/2008 – 89), na základě kterých byly umístěny propagační trojhranné kostky propagující volební kandidátku pro volby do Evropského parlamentu 2019 volební strany „Starostové (STAN) s regionálními partnery a TOP 09“ na pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy (např. Tylovo nám., Václavské nám.) – na základě kterých jsou užívány.
 • Poskytnutí žádosti volební strany viz bod 1 a poskytnutí kompletního záznamu komunikace ohledně sjednávání smluv dle bodu 1, které má povinný subjekt k dispozici.
 • Poskytnutí posouzení, dle kterého byla určena úplata za užívání dle bodu 1 – a to se zřetelem na to, že dle § 18 odst. 1 písm. f) zák. 424/1991 Sb. Nesmí politická strana přijmout bezúplatné plnění od a.s. vlastněné městem a výše úplaty musí být obvyklá nebo standardní, a dále k povinnosti vyplývající z § 51 zák. č. 90/2012 Sb., jednat v obhajitelném zájmu obchodní korporace.
 • Poskytnutí dokladu o způsobu jakým bylo plnění bodu 1 nabídnuto jiným kandidujícím subjektům při respektování zásady svobodné soutěže politických stran, rovných podmínek pro vedení kampaně a zákazu zneužívání a.s. vlastněných městem ke kampani politických subjektů.
 • Poskytnutí kompletního zápisu z jednání orgánu povinného subjektu, kde bylo toto právní jednání projednáváno.
 • Poskytnutí smlouvy, na základě které vykonává povinný subjekt vlastnické právo jménem hl. m. Prahy na pozemcích zmíněných v bodě 1.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • TSK, a.s., jako povinný subjekt žadateli ve smyslu ust. § 14 odst. 5 pism. C) InfZ, oznámila, že se požadované informace ohledně propagačních trojhranných kostek propagujících volební kandidátku pro volby do Evropského parlamentu 2019, umístěných na území pražské památkové rezervace, nevztahují k jeho působnosti a z toho důvodu byla žádost žadatele v této části odložena.
 • Pokud jde o trojhranné kostky, propagující volební kandidátku pro volby do Evropského parlamentu 2019 na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy, které má ve správě povinný subjekt a které leží mimo území pražské památkové rezervace, byly uzavřeny pro tyto účely následující nájemní smlouvy: Ke Štvanici – k.ú. Karlín, Náměstí Míru – k.ú. Vinohrady, Tylovo náměstí – k.ú. Vinohrady, Náměstí Jiřího z Poděbrad – k.ú. Vinohrady.
 • Žadateli byly zaslány kopie 3 uvedených nájemních smluv, na základě kterých byly umístěny propagační trojhranné kostky na výše uvedené pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy.
 • Žadateli byly dále zaslány kopie žádostí volební strany a kompletní záznam komunikace povinného subjektu.
 • Úplata byla určena dle Zásad cenové politiky při pronajímání nebo výpůjčce komunikací a jejich součástí, částí pozemků a ploch ve vlastnictví hl. m. Prahy, daných Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2141 ze dne 14.12.2004 – kulturní/reklamní akce.
 • Na uvedené pozemky neobdržel na dobu pronájmu povinný subjekt žádnou jinou žádost o pronájem veřejného prostranství od jiného kandidujícího subjektu, a nebyla tak z jeho strany vyhlašována veřejná soutěž na pronájem pozemku.
 • Jelikož nebyla vyhlašována veřejná soutěž, neexistuje zápis z takového jednání orgánu povinného subjektu.
 • Žadateli byla zaslána kopie Dodatku č. 6 o úplném znění Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ze dne 21.12.2018.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Seznam všech parkovacích oblastí na Praze 7 společně se jménem ulice, na které se daná parkovací oblast nachází – vypracovat v tabulce vč. čísla oblasti (uvedeno na parkovací značce) a jména ulice.
 • Celkový počet hodin prodaných po jednotlivých oblastech na Praze 7 za každý kalendářní měsíc od zavedení možnosti platit prostřednictvím virtuálních hodin
  (1. února 2018 – duben 2019) – vypracovat v tabulce, která bude obsahovat na každé řádce údaje o jedné oblasti a pro každý měsíc bude jeden sloupec obsahující počet prodaných hodin v daném kalendářním měsíci.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Žádost žadatele se odmítá, neboť informace dle Žádosti o informace je v požadované podobě informací neexistující ve smyslu ust. § 15, odst. 1 InFZ a ve spojení s ust. § 2, odst. 4 InFZ a požadavek žadatele směřuje k vytváření nové informace. Údaje o zakoupených parkovacích relacích, tak jak jsou vedeny povinnou osobou, byly žadateli v příloze poskytnuty s tím, že parkovací relace jsou evidovány v minutách.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zaslání kopií všech podkladů, které již byly získány ve věci chystané opravy ulice Trojská, Praha 8 v úseku mezi ulicemi Nad Šutkou a Pod Lisem.

 

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Žadateli byly zaslány kopie podkladů, které již byly v dané věci (rekonstrukce komunikace Trojská) získány v elektronické formě, z nichž zároveň vyplývá druh podkladu a kým byly poskytnuty.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Jakým způsobem probíhá kontrola parkování mobilním zařízením pro kontrolu oprávněnosti parkování (vozidlo Eltodo) od snímání, vyhodnocení až k oznámení o přestupku provozovateli vozidla.
 • Jaké jsou náklady a za jakých podmínek je společnost Eltodo odměněna za provoz mobilního snímání vozidel.
 • Kolik parkovacích stání v modré zóně je evidováno/rozděleno na městské části.
 • Kolik parkovacích oprávnění je na modré parkovací zóny vydáno/rozděleno na městské části.
 • Kolik parkovacích stání ve fialové zóně je evidováno/rozděleno na městské části.
 • Kolik parkovacích oprávnění je na fialovou zónu vydáno/rozděleno na městské části.
 • Jak vysoké jsou roční náklady na údržbu jednoho parkovacího místa v zóně placeného stání popř. celkové náklady na provoz parkovacích zón.

 


Odpověď:

Ad 1) Kontrola probíhá prostřednictvím monitorovacího vozidla, které je vybaveno 4 kamerami pro čtení RZ s infra přísvitem pro automatické rozpoznávání RZ a 2 kamerami přehledovými s infra přísvitem pro fotodokumentaci. Celý systém kontroly je automatizovaný a založený na uzavřeném systému sběru dat. Řidič monitorovacího vozidla nevidí sbíraná data a zobrazují se mu jen nejbližší body trasy, kterou musí projet. RZ vozidel se online odesílají do systému CIS, kde se automaticky zpracovávají. Dokumentace podezření na přestupek se pak odesílá dálkově po skončení směny na městskou policii, která rozhoduje, zda se konkrétní vozidlo dopustilo přestupku či nikoliv. Zpracované přestupky jsou dále předávány na dopravně-správní agendu úřadu městské části. Pracovníci ÚMČ dále zasílají výzvy k úhradě určené částky za přestupek vlastníkům dotčených vozidel. Při monitoringu fialové a oranžové zóny je nastavená časová prodleva, umožňující zaplatit řidiči v nejbližším parkovacím automatu, případně uhradit parkovné prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin VPH.

Ad 2) Dodavatelská společnost Eltodo, a.s. je za provoz monitoringu ZPS odměňována dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytování služby správy provozu zón placeného stání a dodávkách vybavení pro zóny placeného stání uzavřené dne 25.9.2015. Smlouva je veřejně dostupná v registru smluv.

Celkové náklady za provoz monitoringu ZPS za rok 2018 činily 36.989.054,86 Kč bez DPH.

Ad 3) Počet parkovacích míst v modrých ZPS (rozděleno dle MČ):

 • MČ Praha 1 = 6.024 míst
 • MČ Praha 2 = 7.232 míst
 • MČ Praha 3 = 9.950 míst
 • MČ Praha 4 = 8.056 míst
 • MČ Praha 5 = 3.808 míst
 • MČ Praha 6 = 10.826 míst
 • MČ Praha 7 = 6.512 míst
 • MČ Praha 8 = 7.924 míst

Ad 4) a 6) Na základě parkovacího oprávnění (POP) lze parkovat v modrých i fialových ZPS. POP nejsou vydávána na každý typ ZPS zvlášť.

Počet vydaných parkovacích oprávnění za rok 2018 dle MČ:

 • MČ Praha 1 = 14.660 oprávnění
 • MČ Praha 2 = 19.185 oprávnění
 • MČ Praha 3 = 24.130 oprávnění
 • MČ Praha 4 = 18.812 oprávnění
 • MČ Praha 5 = 12.301 oprávnění
 • MČ Praha 6 = 29.263 oprávnění
 • MČ Praha 7 = 14.916 oprávnění
 • MČ Praha 8 = 17.867 oprávnění

Ad 5) Počet parkovacích míst ve fialových ZPS (dle MČ):

 • MČ Praha 1 = 1.722 míst
 • MČ Praha 2 = 3.967 míst
 • MČ Praha 3 = 4.172 míst
 • MČ Praha 4 = 7.153 míst
 • MČ Praha 5 = 4.420 míst
 • MČ Praha 6 = 7.026 míst
 • MČ Praha 7 = 1.995 míst
 • MČ Praha 8 = 4.588 míst

Ad 7) Celkové náklady za provoz ZPS za rok 2018 jsou 193.571.315,19 Kč.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Jaká je přesná výše přijaté částky a datum přijetí na účet hl. m. Prahy č. 29022-5157998/6000 prostřednictvím TSK, a.s. v zastoupení hl. m. Prahy, týkající se plnění vyplývající z nájemní smlouvy č. 1/17/365/0422 ze dne 14.6.2017 se společností OKKO, s.r.o. (zahrnout jen poměrnou část platby z této smlouvy, týkající se neoprávněného pronájmu části údajné komunikace NN4650 na pozemku č. 2170/30 v k.ú. Žižkov).

Komunikace č. NN4650 se dle přípisu č.j. MHMP-660792/2017/O4/Pi ze dne 26.4.2017 na pozemku č. 2170/30 v k.ú. Žižkov nenachází a navíc TSK, a.s. dle vlastního stanoviska č.j. D13704031b ze dne 11.4.2017 komunikaci NN4650 na daném pozemku nemá ve své správě – z tohoto titulu TSK neměla žádné oprávnění takto specifikovanou komunikaci pronajímat (hl. m. Praha na pozemku 2170/30 v 
k.ú. Žižkov komunikaci nevlastní).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Posouzení polohového rozsahu místní komunikace NN4650 společnosti TSK, a.s. nepřísluší. Rozsah a polohová příslušnost ke kategorii komunikace je v působnosti silničního správního úřadu.

Obsahem podané žádosti je přesvědčení Stěžovatele, že neodpovídají výměry pozemku komunikace a údaje uvedené v nájemní smlouvě č. 1/17/365/0422 a že z tohoto důvodu došlo k bezdůvodnému obohacení na straně hl. m. Prahy, popř. Povinného na úkor Stěžovatele. Stěžovatel se domáhá sdělení, toho, o kolik m2 je pronajato více či méně, než je skutečný stav. Stěžovatel se tedy domáhá sdělení informace, které není Povinnému známa. Neeviduje-li Povinný údaj o tom, že by se měl obohacovat na úkor jiného, nemůže tuto informaci poskytnout.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda TSK – Praha má ve své správě ulici Beranových, nacházející se v 
  Praze 9 - Letňanech.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Hl. m. Prahou byly TSK, a.s. svěřeny do správy místní komunikace, které se nachází v ulici Beranových a jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Poskytnutí dat z dřívějších měření (období 2013 – 2018) na ulici Pod Hranicí Praha 5.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Komunikace Pod Hranicí není součástí tzv. sledované komunikační sítě, kde
  TSK, a.s. pravidelně sleduje a vyhodnocuje intenzity automobilové dopravy. Součástí sledované sítě je však komunikace Jeremiášova, kde se pro zjištění zátěže automobilovou dopravou také využívá křižovatkových sčítání na křižovatce Jeremiášova – Pod Hranicí. Výsledky z těchto sčítání byly zaslány žadateli. Dále uváděné hodnoty představují obousměrné intenzity v pracovní den, ve vozidlech celkem, za období 0-24h: a) rok 2014 = 9700 vozidel, b) rok 2016 = 9400 vozidel,
  c) rok 2017 = 9800 vozidel. Z uvedených hodnot intenzity automobilové dopravy lze konstatovat, že na komunikaci Pod Hranicí v úseku Armády – Jeremiášova nedošlo v letech 2014 – 2017 ke zvýšení intenzit dopravy.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Dojde-li ke změně nejvyšší povolené rychlosti v tunelovém komplexu Blanka po té, kdy vozidlo vjede do měřeného úseku, jakým způsobem je vyhodnocena rychlost vozidel, která se v úseku již nacházejí.
 • Jak je v tunelovém komplexu Blanka zohledněna reakční doba na změnu nejvyšší povolené rychlosti při měření dodržování nejvyšší povolené rychlosti.

Je v systému nastaven toleranční interval, kdy vozidla, která vjela do měřeného úseku, jsou posuzována podle předchozí nastavené vyšší hodnoty nejvyšší povolené rychlosti.

 • Jak jsou nastaveny tolerance průměrné rychlosti v měřených úsecích. Jsou pokutována všechna vozidla, která překročí stanovenou nejvyšší povolenou rychlost (je nějaká tolerance).
 • Jakým způsobem je vyhodnocováno měření v jednotlivých třech úsecích měření nejvyšší povolené rychlosti a vzájemný vztah. Je v případě nastavení nejvyšší povolené rychlosti na 50 km/h tolerováno projetí jednoho měřeného úseku vyšší rychlostí s tím, že ve druhém a ve všech následujících již vozidlo dodržuje aktuálně platnou nejvyšší povolenou rychlost.
 • Jakým způsobem je dokumentováno porušení zákona v oblasti nejvyšší povolené rychlosti v tunelovém komplexu Blanka. Jsou jako důkaz pořizovány fotografie vozidla, které překročilo povolenou rychlost, současně s dopravní značkou zobrazující aktuální stav nejvyšší povolené rychlosti. Nebo je pouze změřena průměrná rychlost vozidla v měřeném úseku bez toho, aby byla fotograficky dokumentována aktuálně nejvyšší povolená rychlost s tím, že se MHMP spoléhá na elektronickou vyhlášku systému, aniž by měl ověřen skutečný stav nastavení proměnného značení.

Jak je prokazováno aktuální nastavení nejvyšší povolené rychlosti vozidla ve vztahu s naměřenou rychlostí vozidla.

 • Na základě jakého dokumentu je v současné době provozován tunelový komplex Blanka (dle veřejně dostupných zdrojů nebyla tato komunikace dosud zkolaudována a je provozována ve zkušebním režimu (žádost o zaslání tohoto dokumentu).
 • Na základě jakého dokumentu jsou v tunelovém komplexu Blanka provozovány automatizované systémy měření rychlosti.
 • Jak mohou být na komunikaci, která není zkolaudována a schválena k řádnému provozu, pevná automatizovaná zařízení k měření rychlosti.
 • Žádost o zaslání certifikátu/dokumentu, který dokládá, že systémy automatizovaného měření rychlosti v tunelovém komplexu Blanka mají platné potvrzení o technické způsobilosti.
 • Ve veřejných sdělovacích prostředcích se objevily informace, že systém automatizovaného měření rychlosti v tunelovém komplexu Blanka generuje chybná hlášení – jak byl tento problém vyřešen.
 • Kdo je provozovatelem pevného automatizovaného systému měření rychlosti v tunelovém komplexu Blanka (dle veřejně dostupných zdrojů je to SATRA).
 • Na základě jakého rozhodnutí provozuje daná společnost pevný systém automatizovaného měření rychlosti (žádost o zaslání daného dokumentu).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

Ad 1) Při změně nejvyšší dovolené rychlosti je uplatňována větší hodnota limitu pro vozidla v měřeném úseku.

Ad 2) Při změně nejvyšší dovolené rychlosti dojde k následujícím krokům: vypne se funkce vytváření přestupků; čeká se do uplynutí tolerančního intervalu (jeho délka je nastavena v závislosti na zařízení); po uplynutí tolerance dojde k nastavení nové nejvyšší dovolené rychlosti.

Při změně nejvyšší dovolené rychlosti je uplatňována větší hodnota limitu pro vozidla v měřeném úseku.

Ad 3) Toleranci měření průměrné rychlosti lze v systému nastavit. Hodnota tolerance je v pravomoci MP Praha.

Ad 4) U každého rychloměru dochází k samostatnému nastavení nejvyšší dovolené rychlosti a samostatnému měření čili vzniku samostatných přestupků. Následné zpracování případných pokračujících přestupků je řešeno dle platné legislativy.

Ad 5) Nastavení nejvyšší dovolené rychlosti rychloměru je řízeno řídícím systémem tunelu, stejně jako proměnné dopravní značky B20a. Systém Unicam je certifikován na vstupní zdroj nastavení nejvyšší povolené rychlosti rychloměru z proměnné dopravní značky B20a.

Ad 6) Stav kolaudace nemá vliv na výběr přestupků.

Ad 7) Pouze na základě schválení PČR.

Ad 8) Stav kolaudace nemá vliv na výběr přestupků.

Ad 9) Ověřovací listy byly zaslány žadateli.

Ad 10) Správnost měření je garantována procesem ověření dle zákona o metrologii.

Ad 11) SATRA je pouze vyšší servisní partner TSK, a.s., které má celý komplex TKB od
hl. m. Prahy ve správě. SATRA pouze tuto menší část údržby pro TSK, a.s. zprostředkovává od ostatních servisních partnerů.

Ad 12) Stejně jako ostatní systémy. Systém nastavuje a přestupky využívá pouze MP Praha. Ostatní organizace včetně TSK, a.s. se podílí na jeho údržbě bez jakéhokoli vlivu na jeho funkci.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kdo je zřizovatelem a provozovatelem cyklostezky nacházející se na pozemcích 1690/1 a 1593/1, k.ú. Troja.
 • Kým byla tato cyklostezka zbudována a kdy (žádost o zaslání příslušného stavebního povolení a smlouvy o dílo, na základě které byla vystavěna či upravena).
 • Jak nyní probíhá správa cyklostezky (žádost o zaslání smlouvy, na základě které je správa prováděna).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • V ulici Vodácká na pozemcích 1690/1 a 1593/1 je vedena trasa pro cyklisty I. třídy
  č. A 2, dále tímto úsekem po řešených pozemcích vede mezinárodní evropská cyklotrasa Eurovelo 7 a národní trasy 3 a 2 (původně před rokem 2006 zde vedly trasy: ZÁ-ZB, MO-BR, 3, 2, TR-PT).

Samostatná komunikace, po které je trasa vedena, je zařazena jako MK IV. třídy
a pozemek, na kterém leží řešená komunikace, je ve vlastnictví státu.
Právo hospodařit s tímto majetkem státu má státní podnik Povodí Vltavy.
Tento podnik ovšem po vzájemné dohodě v roce 1989 (prostřednictvím Obvodního národního výboru v Praze 7) předal prostřednictvím uzavřené hospodářské smlouvy o převodu správy národního majetku správu předmětných pozemků organizaci
DP – Pražské komunikace.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kdo předal TSK dokumentaci ohledně rekonstrukce komunikace Libušská.

 


Odpověď:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kdo předal TSK dokumentaci ohledně rekonstrukce komunikace Libušská.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda TSK, a.s. v posledních 3 letech v souvislosti s cedulemi „Vymáhání dluhů s 
  tel. číslem XXXXXXXXX“ postupovala podněty příslušnému silničnímu správnímu úřadu či nikoli – kolik těchto podnětů bylo a kterým místně příslušným silničním správním úřadům. Kterému příslušnému silničnímu správnímu úřadu byl poskytnut podnět žadatele.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • TSK, a.s. v posledních 3 letech v souvislosti s uvedenými cedulemi „Vymáhání dluhů s tel. číslem XXXXXXXXX“ neobdržela žádné podněty k odstranění zmiňovaných cedulí a proto nepostupovala podněty příslušnému silničnímu správnímu úřadu. Podnět žadatele bude postupován silničním správním úřadům dle příslušných městských částí, které vyplývají ze zaslaných podkladů.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda došlo v období 15.5.2018 – 28.2.2019 k jakékoliv změně intervalů na semaforech na křižovatce Vokovická-Evropská a Horoměřická-Evropská (specifikace těchto změn tj. prodloužení/zkrácení intervalů, jejich časový průběh a datum zahájení/ukončení dané změny).
 • Žádost o kopii dokumentace, která v souvislosti s těmito změnami proběhla mezi
  MČ Praha 6, Magistrátem hl. m. Prahy a TSK.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • V období od 15.5.2018 do 28.2.2019 nedošlo k žádným změnám v nastavení světelného signalizačního zařízení na křižovatkách 6.120 Evropská-Veleslavínská
  a 6.118 Evropská-Horoměřická.

Na obou křižovatkách je dynamické řízení s preferencí tramvají. Vzhledem k tomu, že na těchto křižovatkách nebyly v dotčeném období realizovány změny dopravního řešení světelného signalizačního zařízení, neproběhla ani žádná komunikace mezi TSK, a.s., MHMP či MČ Praha 6, týkající se případných změn.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kde se nacházejí pražské dopravní uzly (křižovatky a městské části) pod číslem 9029 a 9030, a jaká byla dopravní intenzita mezi těmito uzly v roce 2000.
 • Poskytlo TSK, a.s. (v období 15.5.2018 – 30.9.2018) informace MHMP nebo
  s.r.o. Akustika Praha, ohledně intenzity dopravy v ulici Na Krutci nebo ulici Vokovická (zaslat kopii dokladu).
 • Zda TSK, a.s. eviduje dopravní uzel Horoměřická-Vokovická – jaké je číslo těchto uzlů a jaká zde byla dopravní intenzita v roce 2000 a v roce 2018.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Dopravní uzly s čísly 9029 a 9030 se nacházejí na územní městské části
  Praha–Kbely. Jedná se o křižovatky Mladoboleslavská-Vrchlabská a Mladoboleslavská-Hornopočernická.
 • V období od 15.5.2018 do 30.9.2018 nebyla ani na Magistrátu HMP ani
  Akustice Praha s.r.o. poskytnuta žádná informace o intenzitách dopravy v ulici
  Na Krutci.
 • Křižovatka Evropská-Horoměřická je evidována pod číslem 9006 a křižovatka Evropská-Vokovická má číslo 9009.

Požadované intenzity roku 2000 a 2018 na požadovaných úsecích, a stejně tak na tzv. sledované komunikační síti, jsou dostupné na webových stránkách TSK, a.s.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • O podobě uzavřených smluv č. 5145202327 a č. 2131202017 se společností Czech Outdoor s.r.o. – v případě, že tyto smlouvy nebyly uzavřeny za účelem pronájmu pěší lávky přes komunikaci Pod Krejcárkem za účelem umístění reklamních panelů – zaslání smlouvy, která společnosti Czech Outdoor s.r.o. umožňuje umístění reklamních panelů na tomto objektu.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Uvedené smlouvy č. 5145202327 a č. 2131202017 se společností Czech Outdoor se nevztahují k pronájmu pěší lávky přes komunikaci pod Krejcárkem. Jediná smlouva, která byla uzavřena hl. m. Prahou, zast. TSK, a.s., za účelem pronájmu mj. pěší lávky přes komunikaci Pod Krejcárkem, je Nájemní smlouva č. 1081/92 ze dne 12.3.1992, uzavřená se společností AMMA spol. s r.o. K této smlouvě byl uzavřen dne 9.9.1998 Dodatek č. 1 již se společností QUO, spol. s r.o.. Dne 1.2.2008 pak byla uzavřena Dohoda o narovnání se společností News Outdoor Czech Republic s.r.o.

Tyto smlouvy byly žadateli odeslány.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda TSK s Českou televizí (či jejím zástupcem p. Vitoušem) neprovedla v 
  únoru – březnu 2019 žádnou změnu/úpravu či doplněk smluvního vztahu týkající se změny pronajímané rozlohy pozemků v oblasti ulice Koněvova (smlouva pronajímající pozemek č. 2166/1 v k.ú. Žižkov). Tato smlouva neodpovídá  stanovenému dopravnímu značení, které bylo 19.2.2019 pod OD/0271a/19/Pe vydáno jako OOP silničním správním úřadem právě na základě této smlouvy s TSK. Dopravní značení a s tím spojený zábor/pronájem komunikace se týká pozemku 2170/2 a části pozemku 2170/30 v k.ú. Žižkov. Nájemní smlouva se však týká pozemku 2166/1.
 • Na základě jakých podkladů byla definována pronajímaná rozloha (dle sml. na pozemku 2166/1), která definuje stanovené nájemné.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Komunikace ve vlastnictví hl. m. Prahy jsou umístěny ve výjimečných případech částečně i na pozemcích jiných vlastníků. Tento stav neřeší TSK, a.s.

TSK, a.s. pronajímá pouze místní komunikace, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy a které byly TSK, a.s. svěřeny do správy, a to bez ohledu na to, na kterých částech pozemků se pozemní komunikace nachází a kdo tyto pozemky vlastní. Nájemné za umístění komunikace na cizím pozemku si musí jeho vlastník uplatnit přímo u
hl. m. Prahy.

 • Žadateli byl zaslán Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1/19/365/0138 vč. přílohy.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Detailní specifikaci (projektovou dokumentaci žadatele) záměru pronajmout část komunikace Novovysočanská za účelem výkopů.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Žadateli byla odeslána grafická podoba rozsahu předmětné akce („Praha 3 a 9, Žižkov a Vysočany, Na Ohradě, Pod Krejcárkem, Novovysočanská, Pod Plynojemem, Skloněná, Malletova, Spojovací, Stavební úpravy STL plynovodů vč. přípojek“), která je ve fázi podané žádosti o uzavření smluvního vztahu s TSK, a.s. a ve fázi oznámení záměru pronajmout vyvěšeném na úřední desce MHMP. Žadateli bylo dále odesláno grafické vyjádření zamýšlené etapizace akce: I. etapa 15.4.-24.4.2019,
  II. etapa 22.4.-3.6.2019, III. etapa 4.6.-15.6.2019, IV. etapa 11.6.-4.7.2019.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda/kdy jsou plánovány nejbližší výkopové práce v ulici Fráni Šrámka v katastrálním území Smíchov.
 • Jaký bude rozsah těchto prací a zda budou spojeny s vyloučením parkování v ulici (na jak dlouho).
 • Zda budou tyto práce spojeny s celkovou obnovou povrchů v ulici.
 • Zda budou tyto práce spojeny s překládkou sítí s cílem omezit jejich plošný rozsah a umožnit výsadbu stromořadí v ulici.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Žadatelova žádost o informaci se týká budoucího rozhodnutí vlastníka komunikace a vytváření nové informace, která není k dnešnímu dni příslušné oblastní správě ani investičnímu úseku společnosti TSK, a.s. známa.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Poskytnutí všech platných nájemních smluv (vč. dodatků a doložek potvrzujících splnění povinností dle § 43 odst. 1 písm. zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) uzavřených mezi TSK a:
 1. Martin Tour s.r.o., IČ 48586081, se sídlem Praha 5, Hoškova 1092/2
 2. Prague Sightseeing Tours s.r.o., IČ 25105116, se sídlem Štěpánská 704/61,
  Nové Město, 110 00 Praha 1
 3. Premiant City Tour s.r.o., IČ 26726815, se sídlem Jindřišská 941/24, Nové Město, 110 00 Praha 1

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

Žadateli byly odeslány nájemní smlouvy a záměry pronájmu dle textu:

 1. Martin Tour: Nájemní smlouva č. 1/14/366/0081, Nájemní smlouva č. 1/14/366/0082, Nájemní smlouva č. 1/14/366/0083, Nájemní smlouva č. 1/17/360/0001, vč. 4 záměrů pronájmu.
 2. Prague Sightseeing Tours s.r.o.: Nájemní smlouva č. 1/17/360/0002, vč. záměru pronájmu.
 3. Premiant City Tour s.r.o.: Nájemní smlouva č. 1/00/111/0008 vč. dodatků 1-3, Nájemní smlouva č. 1/17/360/0004, vč. záměru pronájmu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • poskytnutí smlouvy vč. příloh na zábor/pronájem prostoru parkoviště za účelem filmování (pravděpodobně spol. OKKO PRODUCTION,s.r.o.,) ve dnech 26-28.6.2017, tj. akce, na které bylo vydáno souhlasné stanovisko KRPA 217433-1/ČJ2017-0000DŽ ze dne 12.6.2017 a dne 19. 06. 2017 bylo odborem dopravy vydáno OOP OD/1326a/17/Če ve sp.zn. S ÚMČ P3 058443/2017.

 


Odpověď:

Žadateli byla zaslána požadovaná Nájemní smlouva.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • poskytnutí smlouvy s Českou televizí na pronájem pozemku 2170/30, k.ú. Žižkov (smlouva č. 1193650138 z 11. 2. 2019)

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Rozhodnutí uzavřít na žádost České televize Nájemní smlouvu č.1/19/365/0138, se týká budoucího období a je uzavřena na místní pozemní komunikace respektive jejích součásti, které slouží k parkování vozidel. Naše společnost v zastoupení Hl. m. Prahy nepronajímá pozemky cizích vlastníků, na kterých jsou pronajímané komunikace umístěny.
 • Úhradu nájemného za část pozemku, na kterém má HMP umístěnu část komunikace respektive její součást, je třeba uplatňovat náhradu nájemného přímo u vlastníka místních pozemních komunikací, respektive u příslušného odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Žadateli byla zaslána požadovaná Nájemní smlouva.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • zda v období let 2003-2004 a ke dni 6. 3. 2019 byla/je pěší lávka přes komunikaci Pod Krejcárkem předmětem nájemního vztahu za účelem umístění reklamních konstrukcí (pokud ano – s jakými nájemci). Jaká cena nájemného byla nájemci zaplacena za období 2003-2004. Jaké nájemné je placeno v současnosti.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Povinný subjekt, na který byla adresována žádost, je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., který vznikl dne 30. září 2014. Mezi dokumenty, které byly převzaty od Technické správy komunikací hl. m. Prahy při převzetí správy komunikačního majetku k 1. 4. 2017 nejsou k dispozici dokumenty, neboť doba jejich vzniku výrazně přesahuje 10 letou skartační lhůtu.
 • Pěší lávka přes komunikaci Pod Krejcárkem byla a je součástí nájemního vztahu, který byl uzavřen za účelem umístění reklamních poutačů se společností Czech Outdoor s.r.o. (dříve News Outdoor Czech Republic s.r.o.). Pěší lávka přes komunikaci Pod Krejcárkem je součástí potvrzené specifikace na pronájem reklamních míst na mostech a lávkách společnosti Czech Outdoor s.r.o. Specifikace se týká 208 míst a částka je stanovena jako celková za těchto 208 míst, nelze tudíž uvést, jaké nájemné je placeno konkrétně za umístění reklamního poutače na této pěší lávce, neboť takto nájemní smlouva koncipována není.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • plné znění výpovědi nájemní smlouvy č. 1081/92 (včetně příloh) ze dne 13.3.1992 s firmou QUO spol. s.r.o., právního nástupce firmy AMMA spol. s.r.o. ve znění dodatku č. 1
  ze dne 9.9.1998

 


Odpověď:

Žadateli byla zaslána požadovaná výpověď Nájemní smlouvy a odpověď na ni.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • zda povinný subjekt TSK hl. m. Prahy byl majitelem bankovního účtu č. 29022-5157998/0600 dne 28.8.2008.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Povinný subjekt, na který je žádost adresována, je Technická správa komunikací hl. m.
  Prahy, a.s., který vznikl dne 30. září 2014, nikoliv Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
  Z dokumentů, které byly převzaty od Technické správy komunikací hl. m. Prahy při převzetí správy komunikačního majetku k 1. 4. 2017 vyplývá, že k 28. 8. 2008 byla majitelem bankovního účtu 29022-5157998/6000 hl. m. Praha. Majitel účtu 29022-5157998/0600 nám známý není.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • zda povinný subjekt TSK hl. m. Prahy byl majitelem bankovního účtu č. 19-1455-998/0800
  dne 13. 3. 1992.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Povinný subjekt, na který byla adresována žádost, je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., který vznikl dne 30. září 2014, nikoliv Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Mezi dokumenty, které byly převzaty od Technické správy komunikací hl. m. Prahy při převzetí správy komunikačního majetku k 1. 4. 2017 nejsou k dispozici dokumenty, neboť doba jejich vzniku výrazně přesahuje 10 letou skartační lhůtu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • zda se plánuje oprava rozpadlé dlažby na křižovatce ulic Karla Engliše a Radlická (kdo je za to zodpovědný).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • TSK hl. m. Prahy, a.s. nebyla vlastníkem komunikace předána do dnešního dne předmětná komunikace do správy.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:       

 • realizace světelné signalizace na přechodu pro chodce ulic Svornosti/Na Valentýnce

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Požadavek na instalaci světelné signalizace na přechodu pro chodce na ulici Svornosti v prostoru s ulicí Na Valentince, Praha 5 obdržela naše společnost od odboru dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (dále „ODA MHMP“) v květnu 2018. Výstavba nového světelného signalizačního zařízení (dále „SSZ“) vyžaduje ve smyslu platné legislativy velké množství vyjádření a souhlasů jednotlivých dotčených orgánů a dalších účastníků řízení a projednávání je zakončené vydáním stavebního povolení. V současné době může trvat celý tento proces až 2,5 roku, na což z pozice žadatele nemáme vliv. Realizace pak trvá přibližně jeden týden. Z uvedeného důvodu zamýšlela naše společnost instalovat do provedení definitivního řešení alespoň provizorní zařízení. V srpnu 2018 jsme objednali a následně obdrželi zpracování dopravního řešení na provizorní SSZ. Toto dopravní řešení bylo zasláno na ODA MHMP se žádostí o stanovisko. V říjnu 2018 obdržela TSK, a.s. negativní stanovisko ODA MHMP k provizornímu SSZ s tím, že je požadována realizace definitivního zařízení.

Jak již bylo uvedeno výše, vyřízení potřebné dokumentace k realizaci definitivního řešení je značně časově náročné. Ke splnění náležitostí daných zákonem o zadávání veřejných zakázek, resp. jeho prováděcí vyhlášky, jsme poptali zpracování realizační dokumentace a inženýrskou činnost v podobě zajištění stavebního povolení. Po obdržení realizační dokumentace je plánováno vypsání zadávacího řízení na zhotovitele díla - instalace SSZ a s vybraným zhotovitelem bude následně uzavřena smlouva o dílo. Zahájení instalace bude odvislé od obdržení pravomocného stavebního povolení, poté bude možné v podstatě okamžitě zahájit příslušné realizační práce, tedy při splnění vyhovujících povětrnostních podmínek.

Při optimálním průběhu řízení u ODA MHMP bez připomínek jednotlivých účastníků řízení či dotčených orgánů je zde časový předpoklad získání stavebního povolení ještě v letošním roce.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • poskytnutí veškeré smluvní dokumentace (smlouvy, dodatky, přílohy) k silničním rychloměrům, které zdejší povinný subjekt provozuje.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Rychloměry byly pořizovány nikoliv Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., jakožto povinným subjektem, ale Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, příspěvkovou organizací. Veškerou smluvní dokumentaci je veřejně přístupna na webových stránkách https://www.tsk-praha.cz, za použití tohoto postupu. Odrážka „O společnosti“, odrážka „příspěvková organizace“, odrážka „profil zadavatele“, odrážka „Smlouvy“ a do kolonky „Název“ vyplnit slovo rychlost

Smlouva na provádění údržby zařízení měření rychlosti byla rovněž uzavřena Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, příspěvkovou organizací, ale byla následně postoupena na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s. Tato smlouva byla žadateli poskytnuta, vč. dodatků.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • seznam osob či institucí, které TSK hl. m. Prahy, a.s. poskytovaly poradenství či jinou formu konzultace za úplatu od roku 2010 až dosud, včetně osob, kterým byla v té době smlouva prodloužena (za jakou finanční odměnu bylo poradenství poskytováno a jak dlouho).
 • poskytnutí jednotlivých smluv o poradenské činnosti

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. vznikla 30. září 2014. Tedy až od této doby jí jako povinnému subjektu dle InfZ mohly být poskytovány právní služby a konzultace. Správu komunikačního majetku hl. m. Prahy vykonává povinný subjekt od 1. 4. 2017, kdy převzala správu po Technické správě komunikací hl. m. Prahy, příspěvkové organizaci. Od tohoto data se tedy odvíjí většina poskytovaných právních služeb, na které se žadatel dotazuje.

Informace, na kterou se žadatel dotazuje dle InfZ, není v uvedené podobě a členění na TSK, a.s., vytvořena a jde tudíž o novou informaci ve smyslu § 2 odst. 4 zákona, na kterou se povinnost poskytnutí informace nevztahuje. Poskytnuta však byla informace, která je vyhotovena, a to seznam smluv, týkajících se právních služeb, jejich poskytovatelů a částek, které byly na základě těchto smluv proplaceny.

Většinu uvedených smluv je možno nalézt ve veřejně přístupném registru smluv, na adrese: https://smlouvy.gov.cz/.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • zda je TSK hl. m. Prahy, a.s. výslovně známo, že pozemek parc. č. 3168/90, k. ú. Zbraslav, je ve vztahu k pozemní komunikaci Strakonická (SI/4) silničním pomocným pozemkem podle ZPK, a je tudíž součástí tělesa stavby.
 • zda TSK hl. m. Prahy, a.s. zajišťuje údržbu či kontrolu stavu tohoto pozemku (sekání, mulčování) – pokud ano, z jakého titulu tak činí.
 • zda TSK hl. m. Prahy, a.s. spravuje pozemní komunikaci Strakonická (SI/4) v úseku od centra obce po hranice Prahy – pokud ano, z jakého titulu tak činí.
 • jak se správa komunikace Strakonická slučuje s tvrzením, že pozemní komunikace Strakonická je v úseku, kde leží předmětný pozemek státní silnicí – popírá tedy TSK hl. m. Prahy, a.s., že vlastník pozemní komunikace je hl. m. Praha? Pokud ano, s jakou argumentací?

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • V tomto případě se nejedná o žádost o poskytnutí informace, ale o dotaz na názor, na který se nevztahuje povinnost poskytovat informace dle § 2 odst. 4 InfZ. Navíc nemůže být cokoliv známo společnosti, pouze konkrétní osobě společnost zastupující či ve společnosti zaměstnané. Z uvedených důvodů nebude na tento váš dotaz odpovězeno.
 • Společnost TSK hl. m. Prahy, a.s. (nikoliv organizace) údržbu či kontrolu stavu uvedeného pozemku parc. č. 3168/90, k.ú. Zbraslav, nezajišťuje a nemá jej ve své správě.
 • Pozemní komunikace Strakonická (SI/4) je ve správě TSK hl. m. Prahy, a.s., na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností, uzavřené mezi hl. m. Prahou a TSK hl. m. Prahy, ze dne 12. 1. 2017, ve znění pozdějších dodatků.
 • Vlastníkem pozemní komunikace Strakonická je hl. m. Praha, které svěřilo tuto komunikaci do správy Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. Naše společnost je pouhým správcem této komunikace a neřeší tak vlastnické otázky, na které se dotazujete. Dle našich informací jsou v rámci naplnění zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, v současné době postupně prováděny veškeré úkony směřující k převodu vlastnického práva ke stavbám a pozemkům na stát u všech SI na území Prahy. Žádnými dalšími či podrobnějšími informacemi jako správce však nedisponujeme.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • 1) poskytnutí evidence místních komunikací v hl. m. Praze včetně jejich označení dle § 2 odst. 4 vyhlášky 104/1997 Sb. a včetně údajů dle § 5 odst. 3 téže vyhlášky.
 • 2) poskytnutí identifikačních označení nepojmenovaných komunikací v Praze, používaných v pasportu komunikací a na něj navazujících dokumentech (označení začínající NN)
 • 3) zda správce komunikací používá pro spravování místní a účelové komunikace staničení (pokud ano, žádám poskytnutí mapy s údaji formou online zveřejnění) a jak specifikuje lokalizaci zařízení či závad na komunikaci.
 • 4) zda správce komunikací má databázi dopravních značek a zařízení

a) zda je možno informaci zpřístupnit díky Geoportálu hl. m. Prahy a pravidelně ji sem exportovat

b) zda je možno informaci zveřejnit přes pravidelně aktualizovaná otevřená data

 • 5) které z údajů o jednotlivých dopravních značkách a zařízeních (v jakém rozsahu a podobě) eviduje v rámci databáze:

a) identifikátor konkrétní značky či zařízení

b) datum/rok výroby či umístění

c) předpokládaná životnost

d) data kontrol značky

e) stav značky či zařízení při kontrole (poškození, opotřebení)

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • 1) Žadateli byl zaslán seznam místních komunikací ve správě TSK hl. m. Prahy, a.s.
  včetně pořizovacích hodnot. Nutno poznamenat, že uvedené hodnoty jsou pouze pro komunikace ve správě naší společnosti. Hodnoty za ostatní správce komunikačního majetku (např. městské části) nemáme. Místní komunikace svěřené naší společnosti do správy, resp. údaje o nich, jsou obsaženy ve veřejně přístupné evidenci příspěvkové organizace
  hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen „IPR Praha“).
  Označení místních komunikací arabským číslem a písmenem používá každý ze správců pro komunikace v rámci území města Prahy, které spravuje, a tyto slouží pouze pro jeho vnitřní potřebu.
 • 2) Nepojmenované komunikace (označení NNxxxx bylo zavedeno v roce 1993 jako navigace vozil záchranného systému) jsou rovněž součástí výše zmíněné evidence a tzv. opendat.
 • 3) Staničení není používáno, lokalizace se dle potřeby správce provádí dle geodetických souřadnic. V GIS aplikacích lze pomocně lokalizovat i podle názvu ulice, adresy, parcely, sloupu veřejného osvětlení, katastru, městské části, atd. Rovněž jsou používány údaje GPS.
 • 4) Pasport dopravního značení a zařízení je veden ve specializované GIS aplikaci a pro potřeby města předáváme 2x ročně jeho aktualizaci na IPR Praha, který zajišťuje další poskytování dat. Opendata a jejich obsah jsou v gesci organizace IPR Praha.

K podbodům a) a b) uvádíme, že zpřístupnění určité části databáze prostřednictvím Geoportálu hl. m. Prahy se připravuje, včetně pravidelné aktualizace. Vzhledem k četnosti změn údajů v této množině dat (v průměru 1500 za den v grafice a databázích) je problematická další exportní distribuce bez zajištění on-line sdílení.

 • 5) Údaje dopravního značení u jednotlivých dopravních značek a dopravních zařízení jsou evidovány v rozsahu:

a) identifikátor konkrétní značky a její stanoviště

b) rok výroby či datum umístění

c) životnost značky je dána záruční dobou

d) data kontrol značky

e) stav značky či zařízení při provedené kontrole

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • 1a) zda vlastník či správce místních komunikací v hlavním městě Praze provádí pravidelné běžné prohlídky těchto místních komunikací.
 • 1b) zda je stanovena minimální frekvence (časový interval) těchto prohlídek a jak je tento parametr odstupňován v závislosti na třídě nebo jiných charakteristikách místních komunikací – jak se v praxi daří tuto frekvenci či interval dodržovat.
 • 1c) jak je stanovena metodika těchto prohlídek (provádění, evidování, dokumentování) a jaké druhy závad jsou či nejsou sledovány.
 • 3a) zda vlastník či správce komunikací v Praze provádí hlavní prohlídky těchto komunikací
  dle § 7 vyhl.104/1997 Sb.
 • 3b) jak se daří v praxi stanovenou frekvenci dodržovat.
 • 3c) jak je stanovena metodika těchto prohlídek z hlediska typu a dokumentace sledovaných závad.
 • 4a) zda jsou konkrétní údaje o odstranění závad přiřazovány k záznamům o zjištění nebo nahlášení závad – zda jsou zpřístupněny oznamovatelům závad.
 • 4b) zda je systematicky vyhodnocována úspěšnost odstraňování závad – pokud ano, žádám o poskytnutí takového hodnocení.
 • 4c) jaké jsou stanoveny lhůty pro odstraňování závad na komunikacích v závislosti na typu závažnosti závady a v jaké míře jsou tyto lhůty dodržovány (jaké závady se běžně neodstraňují z důvodu nedostatku financí či technologické náročnosti).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • 1a) Z pozice správce pozemních komunikací provádí TSK hl. m. Prahy, a.s. pravidelně běžné prohlídky pouze u komunikací, které byly jejich vlastníkem svěřeny do správy naší společnosti.
 • 1b) Minimální frekvence prohlídek je stanovena v těchto lhůtách:

      -  dvakrát týdně - místní komunikace I. třídy,

      -  dvakrát měsíčně - místní komunikace II. třídy,

      - jedenkrát měsíčně - místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy, nemotoristické komunikace. Běžnou prohlídkou se zjišťuje především správná funkce bezpečnostního zařízení a závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikací. Stanovené lhůty frekvencí jsou obvykle dodržovány.

 • 1c) Kontroly jsou prováděny bezpečným průjezdem automobilu s řidičem a technikem a dále v rámci všech pochůzek našich pracovníků. V případě zjištění závady je tato zaznamenána a dle závažnosti jako havarijní nebo nehavarijní zadána k odstranění nebo dále sledována. Nesledovány jsou jen závady, jejichž existence nám zatím není známa. Odstraňování závad je prováděno dále v závislosti na výši finančních prostředků, které obdržíme na tuto činnost od vlastníka komunikací. Na havarijní závady je neprodleně upozorněno dopravním značením, které zajišťuje dispečink ještě před jejich odstraněním.
 • 3a) Hlavní prohlídky dle § 7 vyhl.104/1997 Sb. se provádí u komunikací zařazených do transevropské silniční sítě a u komunikací na mostech a v tunelech. Naše společnost zajišťuje pravidelné prohlídky komunikací ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. Dále je zaznamenáván technický stav komunikací při vydávání kolaudačních rozhodnutí či souhlasů s předčasným užíváním předmětné komunikace. Před ukončením záruční doby se provádí též měření povrchových vlastností vozovek, tj. měření protismykových vlastností a podélných nerovností.
 • 3b) Frekvence běžných a mimořádných prohlídek je obvykle dodržována.
 • 3c) Metodika je obdobná jako u běžných prohlídek a prohlídek před ukončením záruční doby.
 • 4a) Konkrétní údaje o datu a způsobu odstranění závad obsahuje sdělení, popř. fakturace (a její přílohy) od dodavatele prací. Zasílání informace o odstranění závad je prováděno, pokud oznamovatel uvedl závadu přes aplikaci „Změňte to“.
 • 4b) Úspěšnost oprav a údržby je vyhodnocována při kontrole faktur dodavatelů prací, zvláštní písemný záznam není veden.
 • 4c) U havarijních závad je bezodkladně závada označena dopravním značením do doby přednostní realizace opravy. Seznam nehavarijních závad se průběžně předává dodavateli prací k realizaci běžné údržby a závady jsou postupně odstraňovány.
 • Z důvodu finanční či technologické náročnosti se neprovádí běžná údržba u komunikací s celoplošně špatným stavebnětechnickým stavem, který vyžaduje souvislou údržbu. Souvislá údržba je zajišťována v rámci investičních akcí schválených vlastníkem komunikací. Zajišťování prohlídek a oprav součástí komunikace zejména mostů, tunelů, opěrných zdí a protihlukových stěn, kanalizačních staveb apod. zajišťují specializovaná oddělení naší společnosti.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • ohledně komunikace, ležící na pozemku parc. č. 3168/90, k. ú. Zbraslav ; jakou pozemní komunikací je zastavěn pozemek (jaký je název komunikace a do jaké kategorie a třídy je zařazena podle zákona o pozemních komunikacích) a kdo je jeho vlastníkem.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Na uvedeném pozemku TSK hl. m. Prahy, a.s. neeviduje žádnou pozemní komunikaci ve správě naší společnosti, jakožto povinného subjektu ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vedle tohoto pozemku vede pozemní komunikace Strakonická, což je státní silnice I. třídy č.4 (SI/4).

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • kdy přesně obdržela TSK,s.r.o. žádost od ODŽP MČP6 o instalaci dopravního značení „zóna 30, a přeškrtnutý zákaz zastavení a přeškrtnutý zákaz vjezdu motorovým vozidlům a traktorům“ (viz příloha č.1); kdy bylo toto dopravní značení instalováno a kdy bylo demontováno v ulici Na Krutci (směrem do Vokovic).
 • kdy přesně obdržela TSK,s.r.o. žádost od ODŽP MČP6 žádost o instalaci dopravního značení „zóna 30“ (viz příloha č.2); kdy bylo toto značení instalováno a kdy bylo demontováno v ulici Na Krutci (před křižovatkou ulic Na Krutci a Na Křídle).
 • kdy byl změněn dopravní režim v ulici Na Krutci z obousměrného provozu na jednosměrný mezi lety 2000-2015 a to pomocí dopravního značení v úseku směrem z Vokovic k ulici Horoměřická (od křižovatky ulic Na Krutci a Na křídle). Kolikrát, na jak dlouho a na základě kterého podnětu byla ulice Na Krutci zjednosměrněna ve výše zmíněném úseku.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • uvedené dopravní značení „zóna 30, a přeškrtnutý zákaz zastavení a přeškrtnutý zákaz vjezdu motorovým vozidlům a motorkám“ TSK hl. m. Prahy, a.s. neinstalovala ani nedemontovala, jak již mu bylo sděleno. Fotografie v příloze jeho dopisu není s touto informací v rozporu. TSK hl. m. Prahy, a.s. nezpochybňuje, že toto značení bylo instalováno a demontováno, pouze mu bylo sděleno, že nebylo instalováno ani demontováno naší společností. Více informacemi o tomto konkrétním značení TSK hl. m. Prahy, a.s., nedisponuje. Zároveň bylo uvedeno, že povinný subjekt, kam směřuje žadatel dotaz, je akciovou společností, nikoliv společností s ručením omezeným.
 • Uvedené dopravní značení „zóna 30“ TSK hl. m. Prahy, a.s. neinstalovala ani nedemontovala. Fotografie v příloze žadatelova dopisu není s touto informací v rozporu. TSK, a.s. nezpochybňuje, že toto značení bylo instalováno a demontováno, pouze mu bylo sděleno, že nebylo instalováno ani demontováno naší společností. Více informacemi o tomto konkrétním značení TSK hl. m. Prahy, a.s. nedisponuje.
 • Uvedené skutečnosti ohledně změn dopravního režimu v letech 2000 - 2015 TSK, a.s. jako povinnému subjektu nejsou známy, neboť naše společnost žádné takové změny nerealizovala.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • proč na nově vybudované komunikaci v Praze-Písnici nejsou vytvořeny zálivy pro stanice autobusů MHD
 • proč zde nejsou vytvořena žádná parkovací místa

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • TSK hl. m. Prahy, a.s. realizovala rekonstrukci komunikace Libušská na základě dokumentace, kterou nezadávala, nýbrž ji kompletně převzala již vyhotovenou od Magistrátu hl. m. Prahy, vč. veškerých pravomocných správních povolení (územní rozhodnutí, vodoprávní povolení, stavební povolení). Z tohoto důvodu nejsme subjektem kompetentním zodpovědět tento dotaz ohledně parkování.
 • Záliv pro autobusy, byl původně v projektu umístěn jeden a to směrem z centra, autobusová zastávka Ke Březině (krátký záliv). S tímto zálivem nesouhlasil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP), vzhledem k tomu, že v době realizace již nezohledňoval užívání kloubovými autobusy. Na základě projednání změny zálivu s DPP, Policií ČR a dotčenými orgány státní správy byl záliv zrušen a nahrazen zastávkou v jízdním pruhu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • žádost o kopii Smlouvy o poskytování služby správy provozu zón placeného stání, uzavřené se společností Eltodo a.s. dne 25.září 2015

Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • smlouva, včetně dodatku a příloh, je zveřejněna na webových stránkách TSK:

https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/verejne-zakazky, odkaz Smlouvy s tím, že do vyhledávacího políčka Název vyplní slova „zón placeného stání“ a zadá hledání pomocí tlačítka s lupou.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kdy dostala TSK a.s. žádost developera Rezidence Smotlachova (v zastoupení) k vyjádření k připojení ke komunikaci Smotlachova
 • Zda byla lhůta vyřízení této žádosti kratší, než lhůta vyřízení u jiných žádostí

Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • písemná žádost o vyjádření k níže uvedené stavbě TSK/14589/18 byla přijata podatelnou naší společnosti 13. 4. 2018. Práce na souhrnném stanovisku byly zahájeny 25. 5. 2018 a ukončeny 4. 6. 2018. Dne 6. 6. 2018 bylo stanovisko vypraveno.
 • lhůta pro vyřízení této žádosti byla průměrná, standardně odpovídající rozsahu a složitosti předmětné stavby.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zaslání dokumentace k zakázce oprava ulice Lipanská mezi ulicemi Bořivojova a Seifertova a zaslání smlouvy na tuto zakázku

Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • v roce 2018 proběhl výběr zhotovitele. Realizace opravy vozovky Lipanská v uvedeném úseku bude provedena v roce 2019. Předpokládáme podání žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí pro realizaci v 03-04/2019. Po jeho vydání následně proběhne samotná oprava komunikace.
 • dále byla poskytnuta  Smlouvu o dílo, uzavřenou se společností Autotrak spol. s r.o

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • O místech na území hl.m. Prahy, kde se v následujícím kalendářním roce připravuje umístění úsekových měřičů rychlosti

Odpověď:

Žadatel byl vyzván k doplnění žádosti ve smyslu § 14 odst. 5 písm. a) zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tuto žádost žadatel nedoplnil.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • O zveřejnění nájemní smlouvy v registru smluv mezi TSK Praha a panem Ing. Jiřím Brabcem na části pozemku č. 1664 v k.ú. Kamýk, které je ve vlastnictví hlavního města Prahy

Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • na část pozemní komunikace nacházející se na uvedené části pozemku parc.č. 1664 (a části pozemku parc.č. 1663), k.ú. Kamýk, uzavřelo dne 13. 6. 1996 nájemní smlouvu Hl. m. Praha, zast. TSK hl. m. Prahy. Ke smlouvě byly postupně uzavřeny 4 dodatky, z nichž posledním dodatkem č. 4 byla nájemní smlouva uzavřena v úplném znění, a to s účinností od 1. 1. 2015. Kopii této smlouvy v úplném znění s anonymizovanými osobními údaji Vám zasíláme v příloze. Se změnou správy pozemních komunikací v hl. m. Praze zastupuje od 1. 4. 2017 hl. m. Praha Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
 • jelikož ani smlouva, ani žádný z dodatků nebyly uzavřeny po účinnosti zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nejsou v registru smluv zveřejněny, neboť u takovýchto smluv toto zveřejnění zákon neukládá.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • jaký software (č.1) je používán při automatickém zpracování informací odčítaných z registračních značek parkujících vozidel v katastru Městské části Praha 1 a dále v katastru dalších městských částí Hl.m. Prahy, a to při automatickém natáčení registračních značek z jedoucího monitorovacího vozidla a dále jaký software (č.2) je používán při následném automatickém přiřazení držitele vozidla k předmětné registrační značce z registru držitelů motorových vozidel.
 • Jaký je název firmy, která vyvinula a dodala výše citované sofwary
 • Jaká kupní cena byla uhrazena za uvedený software č.1 a software č.2 a kdo byl dodavatel softwarů, pokud se liší od výrobce

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • snímání a rozpoznání registračních značek vozidel je součástí služby, kterou naše společnost nakupuje na základě Smlouvy o poskytování služby správy provozu zón placeného stání a dodávkách vybavení pro zóny placeného stání, uzavřené se společností ELTODO a.s. dne 25. září 2015, přičemž používaný software, jeho výrobce, vývoj, verze i cena jsou v kompetenci tohoto dodavatele.
 • přiřazováním držitele vozidla k rozpoznané registrační značce se naše společnost vůbec nezabývá.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • týkající se veřejné zakázky na obnovu protismykových vlastností vozovky II.etapa, č. akce 13492/2, Praha 5 a 6 (VZMR Strahovský tunel)

- seznam všech oslovených uchazečů a jejich nabídkové ceny

- kopii smlouvy uzavřené s výhercem, včetně oceněného soupisu prací

- informaci o dopravním knoflíku, který byl v rámci této zakázky použitý (typ, výrobce)

 


Odpověď:

Žadateli byl zaslán seznam oslovených dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Rajm, s. r. o.

Čsl. Armády 846, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Stim, spol. s. r. o.

Paseky 666, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Silverton, s. r. o.

Za Zastávkou 373, 109 00 Praha 10

Nabídku podal pouze uchazeč Silverton, s.r.o. ve výší 2 480 315,- Kč.

 • žadateli byla poskytnuta kopie smlouvy uzavřené s výhercem, včetně ocenění  soupisu prací
 • dále bylo sděleno, že montáž dopravního knoflíku nebyla a nebude z technických důvodů realizována a o tuto položku je ponížena konečná cena.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • jaké finanční náklady  jsou rozpočtovány na stavbu cyklostezky Cholupice-Dolní Břežany, akce 2950116, podle projektu firmy Aga letiště

Odpověď:

Žadateli byla sdělena informace poskytnutá oddělením přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP: Předpokládaná hodnota díla je 8 150 000,- Kč bez DPH.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • v jaké výši byla převedena finanční částka z rozpočtu Magistrátu hl.m. Prahy na TSK hl.m. Prahy, na rekonstrukci komunikace Libuššská v k.ú. Písnice
 • kolik finančních prostředků bylo vynaloženo z veřejného rozpočtu na celkovou rekonstrukci komunikace Libušská, včetně okružní křižovatky v k.ú. Písnice a na pronájem pozemků od soukromých vlastníků
 • v jaké finanční částce byly vynaloženy náklady na vícepráce
 • o kolik % byl překročen původní schválený rozpočet na zmíněnou rekonstrukci

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • z rozpočtu  hl. m. Prahy nedošlo k převodu žádné finanční částky na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s., na rekonstrukci komunikace Libušská.

Finanční prostředky na realizaci jakékoliv akce jsou pro činnosti zajišťované TSK hl. m. Prahy, a.s., schvalovány Zastupitelstvem hl. m. Prahy v rámci celkového rozpočtu hl. m. Prahy, a to v rámci rozpočtu odboru rozvoje a financování dopravy hl.m. Prahy (RFD), zde konkrétně v oblasti kapitálových výdajů v kapitole 03 – Doprava. Výše finančních prostředků reflektuje předpokládané náklady na realizaci stavebních prací akce stanovené projektantem na základě výkazu výměr a položkového rozpočtu. Akce je zahájena po obdržení objednávky vystavené věcně příslušným odborem MHMP, kterým je zmíněný odbor RFD. TSK hl. m. Prahy, a.s. dále objednává práce u jednotlivých dodavatelů. Faktury jsou propláceny Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s., po provedení konkrétních prací.

 • k dnešnímu dni bylo na základě proplacených faktur vynaloženo ze strany povinného subjektu na celkovou rekonstrukci komunikace Libušská vč. všech souvisejících nákladů 99 417 357,- Kč.
 • náklady na vícepráce u samostatné stavby rekonstrukce komunikace dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 činí:

 Původní cena bez DPH:                                                                                      97 396 505,55 Kč                                   

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:                                                        31 154 245,25 Kč         

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:                                                     - 8 635 341,32 Kč

Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:                                                          119 915 409,48 Kč

Navýšení nákladů u samotné stavby rekonstrukce komunikace tak činí 22 518 903,33  Kč bez DPH.

 • k dnešnímu dni schváleny rozpočet celé stavby po úpravách, vč. dalších předpokládaných nákladů, činí 93 mil. Kč a je tak k dnešku překročen o necelých 11%. Je připraveno rozpočtové opatření řešící veškeré náklady stavby a další předpokládané náklady, o němž bude rozhodovat Rada a Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • o počtu vydaných smluv v souvislosti se zábory pro natáčení za roky 2016, 2017 a to:
 • celkový počet vydaných smluv pro celou Prahu
 • dílčí počty smluv podle městských částí – primárně Praha 1 – 10
 • o částce zaplacených poplatků v souvislosti se zábory pro natáčení za roky 2016 a 2017 a to nejlépe:

- celková částka zaplacených poplatků pro celou Prahu

- dílčí částky zaplacených poplatků podle městských částí – primárně Praha 1 –  10

- počty metrů čtverečních a počty dnů záborů za roky 2016 a 2017

 


Odpověď:

Žadateli byla zaslána tabulka s požadovanými informacemi.

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • seznam advokátních kanceláří, se kterými TSK a.s. spolupracuje za posledních pět let
 • vyčíslení výše hodinových sazeb spolupracujících advokátních kanceláří dle jednotlivých pozic právníků
 • uvedení obratů účtovaných služeb advokátních kanceláří za posledních pět let – přehledný souhrn za jednotlivé roky

 


Odpověď:

Žadateli byla zaslána tabulka s požadovanými informacemi.

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • o umístění DZ „RÉSERVÉ PO-PÁ 07-19h PRO POLICII ČR“ na Praze 4 v k.ú. Nusle ul.5.května na úrovni domu č.p. 1188/6
 • poskytnutí kopie žádosti o umístění značky a všech dalších písemností, týkajících se této dopravní  značky, tj. zejména a nikoliv výhradně dokumenty, týkající se celého povolovacího procesu od žádosti až o rozhodnutí o umístění.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že TSK hl.m. Prahy, a.s., uvedenou dopravní značku neinstalovala a o její instalaci nežádala, z toho důvodu nám nejsou k dispozici ani žádné požadované písemnosti.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • zaslání smlouvy o nájmu plakátovací plochy nacházející se na mostních sloupech magistrály na pozemku č.parc. 2338, k.ú. Nové Město uzavřené mezi TSK a.s. a společností Agentura PROVÁS  s.r.o.

 


Odpověď:

Žadateli byla poskytnuta požadovaná smlouva

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace :

 • zda je možné zajistit parkovací oprávnění i ne-virtuálním způsobem (podle starého systému)
 • zda parkovací oprávnění je možné získat pouze virtuálním způsobem a tím je vyloučena velká skupina osob (seniorů a jiných) neovládající pokročilé IT postupy
 • která firma uvedený projekt Zón placeného stání vypracovala a jaká částka byla za tento projekt zaplacena

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Koncepce zón placeného stání (ZPS) rozděluje jednotlivé zóny tak, aby byly využitelné všemi motoristy.
 • Fialové zóny jsou určené rezidentům s parkovacím oprávněním, též pro dlouhodobější stání návštěvníků po úhradě parkovného. Platbu za parkovné ve fialové zóně lze provést virtuálně prostřednictvím aplikace Virtuální parkovací hodiny nebo v příslušném parkovacím automatu. V obou případech je motoristovi k dispozici daňový doklad, který je uplatnitelný v účetnictví.
 • V oranžové zóně mohou parkovat pouze návštěvníci po úhradě parkovného v příslušném parkovacím automatu nebo prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin.
 • Modré zóny jsou určené především rezidentům s platným parkovacím oprávněním, z toho důvodu zde nejsou nainstalovány parkovací automaty. V případě nutnosti zde může krátkodobě parkovat i návštěvník po úhradě parkovného prostřednictvím Virtuálních parkovacích hodin.
 • V případě, že fyzická osoba podnikající či právnická osoba bude působit na nějaké zakázce a  bude nucena využít k parkování modrou zónu, je oprávněna si na základě dokladu o  zakázce zakoupit parkovací oprávnění, a to minimálně na týden.
 • Novou koncepci ZPS na území hlavního města Prahy schválila Rada HMP usnesením č. 125 ze dne  28. ledna 2014. Návrh nové koncepce ZPS na území HMP zpracovala pracovní skupina jmenovaná náměstkem primátora Ing. Jiřím Nouzou. Tím započala příprava rozvoje ZPS dle nového konceptu. Následně bylo vypsáno výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu - studie související se všemi aspekty nového konceptu ZPS.
 • Na základě vyhodnocení nabídek v tomto výběrovém řízení byly vybrány společnosti HS TECH s.r.o., RDT s.r.o., M.O.Z. Consult s.r.o. a Deloitte Advisory s.r.o. k vypracování studií technologického, procesního, dopravního a ekonomického modelu) byla zaplacena celková částka 5 960 200,- Kč bez DPH.
 • Realizací a provozem nové koncepce byla následně pověřena Technická správa komunikací hlavního města Prahy, v té době příspěvková organizace zřízena hlavním městem Prahou. Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s. provozuje zóny placeného stání od 1. 4. 2017, kdy převzala správu komunikačního majetku hl. m. Prahy. Činnost oddělení správy zón placeného stání je řízena pokyny Magistrátu hlavního města Prahy, odboru rozvoje a financování dopravy.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • 1)zda  je TSK majitelem komunikace na pozemku  1841/16 v katastru Hloubětín
 • 2)zda má TSK stavební dokumentaci  k této komunikaci III. třídy
 • 3)zda má TSK povolení od majitelů pozemků ke zřízení této komunikace
 • 4)kdo provádí údržbu na této komunikaci
 • 5)kdo je majitelem této komunikace
 • 6)kdo zadává správu MČ Praha 14 na této komunikaci

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že povinný subjekt není majitelem  komunikací v hl. m. Praze, nýbrž je pouze jejich správcem. Uvedená komunikace  Morušová však ve správě povinného subjektu není ; z tohoto důvodu tedy TSK hl.m. Prahy, a.s. nemá k dispozici žádné dokumenty  ohledně předmětné komunikace, ani stavební povolení , ani povolení majitelů pozemku ke zřízení této komunikace. Dále bylo žadateli rovněž sděleno, že povinný subjekt  proto nezná odpovědi na otázky žadatele, uvedené  pod č. 4-6. Obecně bylo žadateli sděleno, že ve smyslu § 9 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je vlastníkem místní komunikace obec, na jejímž  území se místní komunikace nachází.

 •  

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kterého dne a roku obdržela TSK žádost od ODŽP MČP6 o doplnění dopravního značení na křižovatce ulic Na Křídle a na Krutci a na křižovatce ulic Horoměřická a na Krutci. Jedná se o doplnění původního značení zákazové značky B12 o dodatkovou tabulku „3,5t“ a dodatkovou tabulku E13 s textem „Mimo vozidla se souhlasem MČ Praha 6.
 • Kterého dne a roku byla instalována a demontováno dopravní značení v ulici na Krutci směrem od ulice Horoměřická směrem do Vokovic, a to v horní části ulice na Krutci před křižovatkou ulice na Krutci a na Křídle. Jedná se o dopravní značení „zóna 30 a přeškrtnutý zákaz zastavení a zákaz vjezdu motorovým vozidlům a motorkám“

 


Odpověď:

 • Stanovení místní úpravy na osazení dopravního značení, vydané příslušným silničním správním úřadem 12. 4. 2018, bylo na TSK hl. m. Prahy, a.s. doručeno dne 20. 4. 2018.,
 • Vámi uvedené dopravní značení „zóna 30, a přeškrtnutý zákaz zastavení a přeškrtnutý zákaz vjezdu motorovým vozidlům a motorkám“ TSK hl. m. Prahy, a.s. neinstalovalo ani nedemontovalo.  Příslušný silniční správní úřad nevydal žádné takové stanovení místní úpravy dopravního značení, jehož adresátem by byla TSK hl. m. Prahy, a.s.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • zda existuje materiál k rozvoji kolektorových sítí v Praze (spolu s žádostí o jeho poskytnutí v kladném případě) a zda byl kolektor plánován též na místě Libeňského mostu (včetně žádosti o případné poskytnutí i tohoto materiálu).
 • resp. o poskytnutí materiálu, který byl zadán TSK  rozhodnutím Rady  č. 976 ze dne 2.5.2018 : Prověření možnosti umístění a technického řešení provizorního přemostění Vltavy pro zajištění  dopravních vazeb  v souvislosti  s realizací stavebních prací na Libeňském soumostí.

 


Odpověď:

 • Žadateli byl poskytnut požadovaný materiál (dokumentace), který byl zadán TSK  rozhodnutím Rady  č. 976 ze dne 2.5.2018 : Prověření možnosti umístění a technického řešení provizorního přemostění Vltavy pro zajištění  dopravních vazeb  v souvislosti  s realizací stavebních prací na Libeňském soumostí. Žadateli byl požadovaný materiál poskytnut  prostřednictvím zvláště pro žadatele  připraveného CD nosiče, přičemž byl informován o možnosti vyzvednout si příslušné CD na právním oddělení, jestliže požadované množství informací nebylo možno odeslat prostřednictvím mailu.
 • Ve věci dotazu na informace o kolektorech bylo žadateli sděleno, že v této záležitosti je povinným subjektem obchodní společnost Kolektory Praha, a.s., IČO :26714124,popř. odbor technické vybavenosti MHMP (OTV MHMP).

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • o zrušení vodorovného dopravního značení pro cyklisty přijíždějící ve směru od Invalidovny z ulice Křižíkova do křižovatky s ulicí Šaldova a zdůvodnění odstranění tohoto značení

 


Odpověď:

Vzhledem k tomu, že povinný subjekt k  výzvě ze dne 17. 10. 2018 neobdržel doplnění  Žádosti žadatele, bylo oznámeno žadateli, že postupem dle ust. § 14, odst. 5, písm. a) InfZ, vyřizuje podání/Žádost žadatele ze dne 10. 10. 2018 formou odložení.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kdo je vaším zadavatelem ohledně čištění komunikací hlavního města Prahy kropením a mytím autocisternami?
 • jakým algoritmem (plánem) se toto čištění komunikací hlavního města Prahy řídí (např. zda se komunikace čistí mokrým způsobem za deště, bezprostředně po dešti, bezprostředně před deštěm)?
 •  kolik km2 komunikací hlavního města Prahy je jedna autocisterna schopna „vyčistit“ na jedno plné naplnění. Pokud neznáte tento údaj, sdělte alespoň údaj v kilometrech.
 • jaká je kapacita autocisterny v m3 vody. Pokud používáte více druhů vozů, uveďte tento údaj pro všechny typy.
 •  jaký druh vody se ke kropení ulic používá? Pitná, užitková či říční?
 • kolik m3 vody se ročně na mokré čištění komunikací hl. m. Prahy spotřebuje a jaká je celková cena za spotřebovanou vodu?
 • jaká je celková cena za rok na mokré čištění komunikací hl. m. Prahy (tj. včetně vody, mezd, techniky a její údržby atd…)
 • existuje nějaká vědecká studie či publikace, ze které je zřejmé, jakou účinnost „mokré čištění“ ulic vykazuje (např. ulice se zbaví prašných částic o velikosti větší než … z více než … v procentech…)?
 • pokud žádná studie uvedená v bodě h) neexistuje nebo pokud ji neznáte, máte vypracovanou svou vlastní studii nebo kvalifikovaný odhad, která by tuto účinnost čištění relevantně prokazovala?
 • jakou rychlostí se musí autocisterna po komunikaci pohybovat a jakou spotřebu vody při této rychlosti musí vykazovat, aby mokré čištění komunikace bylo účinné? Jakým způsobem je pak toto kontrolováno?

 


Odpověď:

 • Zadavatelem čištění komunikací hlavního město Prahy je hlavní město Praha, odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy.
 • Plánem je Harmonogram čištění, který každoročně, podle výše schválených finančních prostředků v rozpočtu hl. m. Prahy na tuto činnost, připravuje TSK hl. m. Prahy, a.s. ve spolupráci s dodavatelem této služby. Požadavky na četnost a rozsah prací, eventuálně operativní činnosti během sezóny, jsou řešeny i v souvislosti s požadavky městských částí. Samostatně je třeba uvažovat letní splachování a kropení vozovek při teplotách nad 25º C.
 • Kropení, jako nástroj čištění je v technologii strojního úklidu definováno jako tlakový splach a jeho funkčnost nezávisí na stavu počasí z hlediska srážek. Po dešti, když jsou komunikace zvlhčené a odmáčené, je tlakový splach účinnější.
 • Kropicí vůz na jedno naplnění vyčistí cca 8-10 km komunikací.
 • Kapacita kropicích vozů je 8 m3, příp. 10 m3 vody.
 • K čištění a kropení komunikací se používá pitná i průmyslová voda. Při volbě mezi oběma druhy jsou vždy zohledněna ekonomická a hygienická kritéria.
 • Celková spotřeba vody v posledních letech bývá 150 – 200 tis. m3. Cenu za vodu neznáme, je součástí celkové ceny za provedený výkon. TSK hl. m. Prahy, a.s. hradí službu kompletně včetně dodaného materiálu, v tomto případě vody.
 • Celková cena za čištění a kropení kropicími vozy se pohybuje mezi 80 až 90 mil. Kč ročně.
 • Existuje „Analýza rozšíření PO2 o možnost podpory zařízení sloužících ke snižování prašnosti z plošných zdrojů“, kterou vydal ATEM  - Ateliér ekologických modelů s.r.o.
 • Ve většině případů stačí vizuální kontrola stavu komunikace před a po čištění. Pro ilustraci - celkové množství smetků z pražských komunikací za rok je cca 20.000 tun.
 • Rychlost pohybu vozidla je 5-15 km/hod. Kontrola probíhá sledováním prostřednictvím systémů online a vizuální kontrolou pracovníků TSK hl. m Prahy, a.s. a dodavatele.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • proč je v Praze 9 v ulicích Českobrodská a K Horním Počernicím řešen záměr budování okružní křižovatky, jestliže dle názoru žadatele je přínos tohoto dopravního řešení nulový a též stávající dopravní řešení v dané lokalitě je uspokojivé a bezpečné?
 • disponuje povinný subjekt podklady, které řeší důvodnost a účelnost navrhovaného řešení? Byly zvažovány i jiné lokality a pokud ano, tak jaké ; případně proč byly odmítnuty? 
 • Kdo dal podnět k záměru  budování předmětné okružní křižovatky ?
 • Jaká kladná a jaká záporná  či jinak nesouhlasná  stanoviska byla k uvedenému záměru  předložena ze strany dotčených subjektů a jiných osob?
 • Jaké je stanovisko povinného subjektu k uvedenému záměru okružní křižovatky? Byla o tomto záměru vedena nějaká věcná diskuse, projednání v příslušných orgánech, učiněno nějaké rozhodnutí nebo vydáno nějaké stanovisko či doporučení?
 • Byla řešena otázka existence biokoridoru v lokalitě zamýšlené okružní křižovatky? Jaké je stanovisko odpovědných orgánů, zabývajících se ochranou životního prostředí, resp. ochranou přírody a krajiny?
 • Kdo financoval zpracování záměru a případně projektu okružní křižovatky, související dokumentaci a jiné doposud vynaložené náklady související s okružní křižovatkou?
 • Z jakých prostředků by byla financována výstavba okružní křižovatky při její realizaci?
 • Bylo jednáno s Ing. ….. či jiným zástupcem spol. Investiční Gama ,a.s. v souvislosti s okružní křižovatkou? Pokud ano, tak  s kým, kdy a v jaké věci?  
 • Byl podporován záměr výstavby od nějakého soukromého subjektu (ať už finančně nebo jen nepřímo, např. vyjádřením?  
 • resp. žádost též o poskytnutí dokumentů, záznamů, či jiných podkladů souvisejících s výše uvedenými dotazy

 


Odpověď:

Žadateli bylo poskytnuto vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany životního prostředí, ze dne 4. 10. 2016 a rovněž mu byly sděleny tyto informace poskytnuté investičním úsekem povinného subjektu:

Problematika napojení ulice K Horním Počernicím je řešena již od roku 2011, kdy bylo při  místním šetření konstatováno, že po rekonstrukci povrchu vozovky pozemní komunikace  K Horním Počernicím došlo k vytvoření napojení na místní komunikaci Českobrodská. Toto napojení však přímo ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, jelikož napojení ústilo do odbočovacího pruhu. Na základě tohoto zjištění vydal místně příslušný silniční správní úřad dne 25.8.2011 písemnou výzvu k rukám Odboru dopravy Praha 15 k okamžitému zrušení nebezpečného napojení.

 

Nebezpečnost tohoto stavu byla dále ze strany silničního správního úřadu urgována dopisem na TSK hl. m. Prahy ze dne 23.9.2011, kde nařizuje po písemném vyjádření Policie ČR zamezit pevnou zábranou použití nebezpečného napojení z důvodu zachování bezpečnosti provozu. V současné době se tak na konci komunikace nachází betonová zábrana v podobě city bloku. Příjezdová cesta na tuto komunikaci vede přes sjezd k ČSPH. Tento stav je však trvale neudržitelný i vzhledem k předpokládanému budoucímu nárůstu dopravy.

Z výše uvedeného důvodu a k zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci Českobrodská, vč. všech připojení, tj. komunikace K Horním Počernicím a čerpací stanice, zahájila naše společnost přípravu stavby okružní křižovatky, která by danou problematiku trvale vyřešila. V současné době jsou řešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům a příprava stavby křižovatky je tak pozastavena.

K  jednotlivým dotazům tedy povinný subjekt uvádí:

 1. Odůvodnění umístění křižovatky na uvedené lokaci je uvedeno výše. Vzhledem k tomu, že křižovatka řeší napojení komunikace K Horním Počernicím a benzínové stanice a je snahou co nejméně zasahovat do vlastnických práv jiných fyzických a právnických osob, o jiném místě se neuvažovalo.
 2. Podnět k uvedenému záměru budování křižovatky v uvedené lokaci byl dán ze strany úseku dopravního inženýrství TSK hl. m. Prahy, který ideový záměr projednal se starosty MČ Praha -Běchovice, MČ Praha - Dolní Počernice, MČ Praha - Dubeč, vlastníky čerpací stanice a se zástupci investora rozvojového záměru jižně od ul. Českobrodská. Investiční úsek TSK hl. m. Prahy následně zahájil přípravu stavby.
 3. Koncept návrhu řešení byl předložen zástupcům MČ Praha - Běchovice, MČ Praha - Dubeč, MČ Praha - Dolní Počernice, MČ Praha 15, Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, odboru dopravních agend MHMP a Policii ČR na společném jednání, kde vyjádřili nesouhlas pouze zástupci MČ Praha - Dolní Počernice, kteří požadují návrh řešení projednat s odborem dopravy Úřadu MČ Praha 14. Jinak všichni přítomní navržené řešení odsouhlasili a doporučili řešit co nejrychleji z důvodu zajištění bezpečnosti provozu.
 4. Do zastavení přípravy stavby ve stupni územního řízení jsme žádná jiná záporná stanoviska k záměru neobdrželi. Tvar i řešení křižovatky odpovídá požadavku na průjezd kamionové dopravy. S ohledem na problematickou dispozici jednotlivých větví v dané lokalitě se jednopruhová křižovatka jeví jako optimální řešení.
 5. Vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany životního prostředí, ze dne 4. 10. 2016 přikládáme. Severní strana návrhu respektuje hranici stávajícího komunikačního pozemku. Z jižní strany se návrh dotýká pozemků, které jsou vedeny převážně jako ostatní plocha.
 6. Veškeré náklady na přípravu stavby byly financovány z finančních zdrojů hl.m. Prahy.
 7. Z jakých prostředků by byla financována výstavba okružní křižovatky při její realizaci je dotaz na budoucí rozhodnutí, jehož se netýká povinnost poskytovat informace ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ. Způsob financování je v kompetenci hl. m. Prahy.
 8. S uvedeným bylo jednáno ohledně souhlasu s uvedeným záměrem jako s vlastníkem dotčeného pozemku stavbou.
 9. TSK hl. m. Prahy, a.s., žádný záměr výstavby od soukromého subjektu nepodporuje.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • uvedení data a čísla projektové dokumentace, případně jména autora, na jejímž základě povinný subjekt vydal technické stanovisko TSK /14589/18//5110/Me.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že se jednalo o projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby z března 2018 (konkrétnější datace nebyla uvedena), číslo zakázky : 1711-041, ve stupni dokumentace DUR, s označením BD ZELENÝ KAMÝK, zpracované hlavním architektem : PODLIPNÝ SLADKÝ ARCHITEKTI S.R.O., hlavní architekt projektu : Ing. Martin Sladký, generální projektant: DAM architekti s.r.o. architekt projektu: Ing. arch. Jan Holna, projektant  : COPLAN Projekt s.r.o., hlavní inženýr projektu: Ing. Stanislav Babka . 

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • a) resp. poskytnutí dokumentu, z něhož je zřejmé, že připojení objektu Smotlachova 1 ke komunikaci Smotlachova (nakládací rampa) vzniklo ; žadatel poukazuje na fotografii rampy    ( tj. dle jeho označení schůdků se zábradlím)
 • b) zda je normální tvrdit, že shora uvedenou rampou může být zdůvodněno připojení 13tipatrového domu se 100 byty ke komunikaci a zda se tím povinný subjekt pokusí z územního řízení vyloučit  Městskou část Praha 12 a „nahraje“ tím developerovi?
 • c) o jménu vedoucího pasportu povinného subjektu, který poskytl interní sdělení, uvedené povinným subjektem v jeho odpovědi ze dne 13.9.2018 na předchozí žádost stejného žadatele
 •  d) resp. o poskytnutí technického stanoviska k připojení objektu Smotlachova 1 ke komunikaci Smotlachova  k dokumentaci  pro územní řízení a pro demolici stávajících objektů pro novostavbu bytového domu, kde (dle tvrzení žadatele) povinný subjekt souhlasil  „včetně celé žádosti“ 
 • e) jakým způsobem jde žádat o přezkum/rozklad/stížnost či jiný opravný prostředek (a ke komu) toho, že „připojení objektu Smotlachova 1 ke komunikaci  Smotlachova (nakládací rampa pekárny) vzniklo“? Jakým způsobem jde žádat o přezkum/rozklad/stížnost či jiný opravný prostředek k technickému stanovisku (k připojení objektu Smotlachova 1 ke komunikaci Smotlachova) k dokumentaci  pro územní řízení a pro demolici stávajících objektů pro novostavbu bytového domu?
 • f) pokud  zaměstnankyně  MHMP EVM sdělila žadateli, že k odejmutí je vyzvalo TSK a žádost jí poslal konkrétně inženýr …, může povinný subjekt zjistit, proč toto jmenovaný učinil a jaká je pozice  inženýra ….?

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo k jeho části dotazu, uvedené shora pod bodem c) sděleno, že … je zaměstnancem povinného subjektu Útvaru správního, oddělení pasportu. Povinnému subjektu jsou svěřeny do správy a údržby nemovité věci, zejména stavby (objekty a komunikace) ve vlastnictví Magistrátu hl.m. Prahy. Vzhledem k této skutečnosti má povinný subjekt mj. povinnost vedení evidence/pasportu věcí svěřených do jeho správy. Jednou ze složek výkonu činnosti oddělení pasportu, náležejících do náplně jeho pracovní činnosti, je uvádění staveb a pozemků ve správě povinného subjektu do souladu, tedy aktivní vyhledávání  takových staveb a pozemků, u nichž je správa stavby svěřena  jinému subjektu  než správa pozemku. Všechny pražské obvody tak procházejí neustálou kontrolou a aktualizací, resp. katastrální území neustále. Pokud dojde ke zjištění nesouladu, je dán podnět vlastníkovi pozemku i stavby na něm situované, aby bylo provedeno zajištění souladu správy pozemku a správy stavby na něm situované. Povinný subjekt však žádná konkrétní  rozhodnutí o odejmutí ze správy či přiřazení stavby nebo pozemku do své správy, popř. do správy jiného subjektu, nevydává, neboť k tomuto nemá ani žádnou pravomoc. Pouze a jedině vlastník může rozhodnout o tom, jaká stavba či pozemek budou svěřeny do správy povinného subjektu a které z ní budou popř. odejmuty. Pokud byl tedy vedoucí oddělení pasportu, úseku správního, v rámci vyřizování předchozí žádosti téhož žadatele dotázán na skutečnosti, týkající se správy objektu Smotlachova 1 ke komunikaci Smotlachova, odpověděl  na tento dotaz po nahlédnutí do pasportu, že předmětné nemovitosti jsou již ve správě povinného subjektu, aniž by se v daný moment reálně zabýval nebo musel zabývat důvodem, proč tomu tak je a jak k tomu došlo. Sdělení učinil proto, že z důvodu vyřizování předmětné žádosti (téhož žadatele) byl k tomuto vyzván právním oddělením povinného subjektu jako zpracovatelem této žádosti. 
 • K požadavku uvedenému v předmětné žádosti pod bodem d) -o poskytnutí technického stanoviska k připojení objektu Smotlachova 1 ke komunikaci Smotlachova k dokumentaci pro územní řízení a pro demolici stávajících objektů pro novostavbu bytového domu - bylo žadateli poskytnuto stanovisko povinného subjektu ze dne 25.5.2018,jež bylo na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne  27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) tzv. anonymizováno.
 • K požadavku uvedenému v žádosti pod bodem f)- viz shora - byly žadateli poskytnuty odpovídající  informace již dřívější odpovědí na jeho dílčí dotaz, uvedený  rovněž shora, pod bodem c). K těmto již poskytnutým informacím povinný subjekt pouze doplnil  pro úplnost sdělení o tom, že v rámci výkonu  pracovní činnosti  …… byla  vedoucí oddělení městských částí MHMP, informována jmenovaným o zjištěném nesouladu správy pozemků a staveb  v celém k. ú. Kamýk, obec Praha ; konkrétně se jednalo o stavby  na deseti pozemcích  v tomto katastrálním území. V naprostém  souladu s pracovní náplní  …….. byl tedy dán pouze podnět k uvedení správy předmětných  pozemků a staveb na nich situovaných, vše v k.ú. Kamýk, obec Praha,  do souladu pod správou povinného subjektu.

Ve zbylé části, tj. ohledně dílčích dotazů a požadavků na poskytnutí informací, obsažených v žádosti pod shora uvedeným body a) a  b) a částečně pod body d) a e) byla žádost odmítnuta , neboť ZDE   požadované informace jsou   informacemi neexistujícími dle ustanovení § 15 odst. 1  InFZ, ve spojení s ust. § 2 odst. 4 a § 3 odst. 3 InFZ, jimiž povinný subjekt ani nedisponuje, přičemž nemá ani zákonnou či smluvní povinnost s nimi disponovat. Ohledně dotazů, obsažených v bodě e) a b) je nutno rovněž konstatovat, že povinný subjekt neposkytuje informace, týkající se názorů, budoucích rozhodnutí a vytváření nových informací  (viz ust. § 2 odst. 4  InFZ).

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • zda developer Rezidence Smotlachova s.r.o. nebo jiný subjekt podal od posledního sdělení povinného subjektu (tj. od odpovědi povinného subjektu ze dne 23.11.2017 na dotaz žadatele, týkající se stejné věci)  žádost  o souhlas s dopravním připojením  pozemků č. parc. 884/22 a 884/23 na komunikaci Smotlachova na pozemku č. parc. 1119/2, vše v k.ú. Kamýk
 • zda povinný subjekt poslal MHMP-Odboru evidence majetku žádost, aby požádal MČ                   Praha 12 o odejmutí pozemků č. parc. 644/2, č. parc. 1947/18, č. parc. 1947//109,                             č. parc. 1119/2, č. parc. 1120/2, č. parc. 880/2, č. parc.873/247, č. parc. 873/249                                   a  č.  parc. 1217/11, to vše v k.ú. Kamýk
 • co je důvodem této žádosti a případně zda ji inicioval nějaký člen dozorčí rady TSK
 • kdy a kdo na TSK rozhodl, že o zajištění  odejmutí  pozemků požádá, resp.  včetně poskytnutí zápisu  z tohoto rozhodnutí  
 • pokud o této věci jednalo někdy představenstvo, požadoval žadatel také  poskytnutí zápisu z tohoto jednání a seznam členů, kteří byli na jednání přítomni
 • resp. také  poskytnutí  dopisu, kterým TSK žádá MHMP  o zajištění  odejmutí  pozemků
 • je-li nějaký etický kodex  či cokoliv jiného, co se týká střetu zájmů členů představenstva a etické komise, také o jeho poskytnutí

 

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že dle interního sdělení vedoucího pasportu společnosti TSK hl.m. Prahy, a.s. vzniklo už v minulosti připojení ke komunikaci Smotlachova (nakládací rampa pekárny). Svodná komise TSK hl. m. Prahy, a.s.  podávala technické stanovisko k dokumentaci pro územní řízení  a pro demolici stávajících objektů pro novostavbu bytového domu Smotlachova, v jehož rámci  za vlastníka MHMP souhlasila podle § 10 zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s připojením stavby na  komunikaci Smotlachova. Toto technické stanovisko slouží jako podklad pro stanovisko vlastníka MHMP-EVMP v rámci územního řízení.

 

Dále bylo žadateli sděleno, že právnímu oddělení není známo, že by existovala žádost TSK adresovaná MHMP - Odboru evidence majetku, aby byla požádána MČ Praha 12 o odejmutí pozemků č. parc. 644/2, č.parc. 1947/18, č. parc. 1947//109,č. parc. 1119/2, č. parc. 1120/2, č. parc. 880/2, č. parc.873/247, č. parc. 873/249 a  č. parc. 1217/11, to vše v k.ú. Kamýk, ani že by o této věci někdy jednalo představenstvo či dozorčí rada povinného subjektu. Vlastník pozemků však z vlastní iniciativy zajišťuje postupné sjednocování vlastnictví k pozemkům s vlastnictvím na nich umístěných komunikací, jejich součástí a příslušenství. TSK hl.m. Prahy, a.s. nedisponuje žádným oprávněním  k urychlování takové činnosti.

 

Dále bylo žadateli též sděleno, že etický kodex TSK hl.m. Prahy, a.s. nalezne na webových stránkách htps://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o společnost/o spolecnosti-TSK-Praha, rubrika etický kodex.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 1. Nájemní smlouva „Garážovacího a parkovacího komplexu Wilsonova“ A/39/2028/06):

Do kdy je účinná  shora uvedená smlouva ?

Jaká je aktuální výše nájemného za rok 2018?

Jaké tržby byly nájemcem nahlášeny za rok 2016 a 2017? Jaké celkové nájemné bylo nájemcem zaplaceno za rok 2016 a 2017?

Bylo nájemné progresivně zvýšeno v závislosti na tržbách?

 1.  Nájemní smlouva komunikace při Holešovickém nádraží (1/13/360/0036):  Má TSK hl. m. Prahy, a.s. přehled o tržbách vyplývajících nájemci z nájemní smlouvy?
 1. Nájemní smlouva k parkovišti v Krči (1/13/360/0008):

 Jaká je aktuální výše nájemného za rok 2018?

 Jaké tržby byly nájemcem nahlášeny za rok 2017 a 2018?

Jaké  bylo celkové nájemné zaplacené nájemcem v letech 2016 a 2017?

 


Odpověď:

1.      Nájemní smlouva „Garážovacího a parkovacího komplexu Wilsonova“(A/39/2028/06)

-    Nájemní smlouva je účinná do konce roku 2019. 

-    Výše nájemného pro rok 2018 činí 7 119 000 Kč.

 -   Nájemci nezasílají své tržby TSK hl. m. Prahy a.s.,  z tohoto důvodu neznáme tržby za rok 2016 a 2017.

-  Nájemné za rok 2016 činilo 7 108 344 Kč, za rok 2017 činilo 7 119 000 Kč, celkem za tyto dva roky 14 227 344 Kč.

-   Nájemné nebylo progresivně zvyšováno v závislosti na tržbách nájemce.

 2.      Nájemní smlouva komunikace při Holešovickém nádraží (1/13/360/0036)

-    Nájemné je nájemci nastaveno fixně, a to bez ohledu na jeho tržby, které tak nejsou naší společnosti známy. Nájemné činí 146 836 Kč/rok.

 

3.      Nájemní smlouva k parkovišti v Krči (1/13/360/0008)

      - Výše aktuálního nájemného v roce 2018 činí 243 216 Kč.

-Nájemci nezasílají své tržby TSK hl. m. Prahy, a.s.

      - Nájemné za rok 2016 činilo 242 484 Kč, za rok  2017 činilo 243 216 Kč, celkem za tyto dva roky 485 700 Kč.

      -Nájemné nebylo progresivně zvyšováno v závislosti na tržbách.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • V jaké fázi  je příprava požadované celkové opravy  ulice Žalovská, která má být hotova ke dni 31.12.2018? (žadatel  odkázal na jím přiloženou Výzvu ke zjednání nápravy Úřadu městské části Praha 8 ze dne 31.10.2016, jíž po kontrolní prohlídce předmětné lokality -provedené z podnětu žadatele- vyzval uvedený úřad vlastníka stavby ke zjednání nápravy, spočívající ve   v provedení této opravy).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 •  dle sdělení investičního úseku povinného subjektu, je nutno brát především ohled na koordinaci se správci sítí (výměna vodovodu) ; v současné době probíhá zpracování projektové dokumentace na souvislou údržbu uvedené komunikace. Do přípravy opravy komunikace je zahrnuta příprava opravy odvodnění, kdy tato oprava začne být prováděna samostatně před samotnou realizací opravy povrchů vozovky.
 • Stavba musí být koordinována s výstavbou bytového domu, který se nachází zhruba uprostřed uvedené komunikace a je k němu jediný přístup z ulice Žalovské. V rámci výstavby bytového domu totiž dojde k významným zásahům do komunikace. Stavby jsou tedy koordinovány tak, aby nedošlo k narušení nových povrchů řešených v rámci akce zajišťované TSK hl. m. Prahy, a.s..
 • Souvislá údržba komunikace Žalovská je zařazena do plánu akcí pro rok 2019, avšak bude záležet i na rozsahu financování akcí pro rok 2019, schváleném zakladatelem naší společnosti - hl. m. Prahou.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 1. O protihlukovém opatření Spořilovský plácek : Z jakého důvodu  není  opatření  dokončeno  a proč  nebylo  hotovo do 31.5.2018? Jaký je   termín  dokončení?
 2. O protihlukovém opaření Spořilov I. : V jaké fázi je stavba  a jaký je termín realizace? Kdo odpovídá za dodržení termínu? Kde je možné se o stavbě dozvědět více?
 3. Protihlukové opatření Sliačská – Hlavní : Proč  v úseku Jižní spojky Chodovská-křižovatka s ul.  5.května není dosud omezena rychlost automobilů stejně jako je tomu na Spořilovské spojce a kdy takové opatření může být realizováno? 
 • Předpokládá se v tomto úseku  položení nízkohlučného krytu vozovky stejně jako je tomu v ulici Spořilovské?

 


Odpověď:

Dle informací, poskytnutých právnímu oddělení  investičním úsekem a oddělením protihluků, lze konstatovat k jednotlivým dotazům, uvedeným v žádosti: 

 

 • Ad A)    Protihlukové opatření Spořilovský plácek:
 • Termín dokončení stavby je závislý na koordinaci s přeložkami inženýrských sítí, které je nutno provést před stavbou samotné protihlukové stěny (dále jen PHS). Z důvodu uzavírání smluv se správci inženýrských sítí nebylo možné přeložky realizovat dříve. Nyní probíhá betonáž prahu stěny, následně budou osazovány sloupy a protihlukové panely. Předpokládáme dokončení této PHS do 15. 10. 2018.
 • Ad B) Protihlukové opaření Spořilov I.:
 • PHS Spořilov I. vychází ze Studie proveditelnosti „Stavba č. 41675 Odstraňování hlukové zátěže, etapa 0003, Protihluková stěna u Jižní spojky, podél sídl. Spořilov I., P4“. Celková délka PHS je 714 m. Předmětem akce je demolice stávající nevyhovující PHS a výstavba nové. Dne 4. 9. 2018 nabylo právní moci územní rozhodnutí, bude zahájeno stavební řízení a připravuje se dokumentace pro výběr zhotovitele. Akce je v návrhu rozpočtu TSK, a. s. pro rok 2019, kdy předpokládáme realizaci.
 • Ad C)    Protihlukové opatření Sliačská – Hlavní:
 • Na akci PHS Jižní spojka v úseku Sliačská – Hlavní aktuálně připravujeme projekt a realizaci nové protihlukové stěny v rámci pokračujících protihlukových opatření v oblasti Spořilova.
 • Je vypracována studie proveditelnosti ze srpna 2018 a je projednáván výkup pozemků od soukromého vlastníka. Předpoklad realizace PHS je v roce 2020. PHS Jižní spojka, Sliačská - Hlavní bude přímo navazovat na stávající PHS s názvem Spořilov I. - PHS ležící úseku Spořilovská – Sliačská.
 • Odpovědnost za dodržení termínu nelze fakticky nárokovat, jelikož v povolovacích řízeních (územní a stavební, vliv stavby na životní prostředí) jsou pravidelně uplatňovány námitky a odvolání nejen ze strany dotčených orgánů státní správy, ale i dalších účastníků řízení včetně občanských sdružení. V některých případech znamená tento postup reálnou neprojednatelnost záměru či jeho velké zdržení.  
 • Omezení rychlosti automobilů na Jižní spojce:  stanovení nejvyšší povolené rychlosti na komunikaci Jižní spojka v úseku 5. května – Spořilovská je v kompetenci příslušného silničně správního úřadu, nikoliv naší společnosti.
 • V současnosti jsou hlukové limity na Jižní spojce v úseku 5. května – Spořilovská překračovány pouze v nočních hodinách, na což je do konce roku 2019 vydané platné časově omezené povolení pro provozování nadlimitního zdroje hluku ze silničního provozu. Pokládka nízkohlučného asfaltu je na Jižní spojce spíše výhledová záležitost. Je tomu tak v podstatě ze dvou důvodů - jednak z důvodu snížené životnosti protihlukových směsí oproti standardním při provozu dopravy nad 6 tun, jednak z důvodu probíhající udržitelnosti pokládky stávajících povrhů vzhledem k čerpání dotačních prostředků ze SFDI.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

resp. o  poskytnutí přehledu veškerých soudních sporů (včetně čísel jednacích), které TSK hl. m. Prahy, a.s.  vede na základě žalob, podaných nájemci či bývalými nájemci  z důvodu výpovědí z nájmu, které jim TSK  hl.m. Prahy, a.s. zaslala na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2237 ze dne 12. 9. 2017

 


Odpověď:

Žadateli byl poskytnut přehled sporů s čísly jednacími, které vede Technická správa komunikací hl. m. Praha, a.s. v souvislosti se žalobami vedenými nájemci či bývalými nájemci parkovišť proti podaným výpovědím na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2237 ze dne 12. 9. 2017, takto:

27 C 46/2018      u Obvodního soudu (dále jen „OS“) Praha 1

24 C 51/2018 u OS Praha 1

27 C 53/2018      u OS Praha 1

11 C 14/2018 u OS Praha 1

42 C 188/2018 u OS Praha 4

51 C 27/2018      u OS Praha 4

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

o provedené rekonstrukci pozemní komunikace v ul. Antala Staška v Praze 4 - v úseku Budějovická, Ke Strži a to výsadbových polí po obou stranách komunikace - v roce 2006-2007, včetně požadavku na poskytnutí:

 • technické zprávy - plánu sadových úprav
 • výkresu umístění liniových staveb (inženýrských sítí), popř. s jejich ochrannými pásmy po obou stranách ulice Antala Staška, které byly podkladem pro plán sadových úprav
 • souhlasů správců liniových staveb (inženýrských sítí), byly-li v rámci provedené rekonstrukce vyžádány a poskytnuty

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že dle  informací poskytnutých investičním úsekem naší společnosti bylo zjištěno, že vzhledem k časovému období, které uplynulo od uvedené rekonstrukce při zajištění provedení rekonstrukce právnickou osobou odlišnou od naší společnosti (TSK hl.m. Prahy, příspěvková organizace), se nepodařilo všechny požadované informace dohledat. Dle  jednoho dohledaného záznamu byla v roce 2004 vyřazena tato rekonstrukce z přípravy, jelikož měl stavbu provádět tehdejší odbor městského investora (OMI) MHMP. Žádné další informace ani doklady nemáme k dispozici.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • V jakém rozsahu byl omezen provoz na pozemní komunikaci Resslova dne 15.8.2018, v jakém časovém rozsahu nastalo toto omezení a z jakého důvodu?
 •  V jakém rozsahu (a to i  časovém) a z jakého důvodu byl dne 15.8.2018 omezen provoz na křižovatce ulic Resslova x Karlovo náměstí x Ječná?

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že jím požadované informace se nevztahují k působnosti TSK hl.m. Prahy, a.s. jako povinného subjektu. Omezení provozu na pozemní komunikaci spadá do pravomoci příslušného silničního správního úřadu.

 

Žádost:

 • Žadateli bylo sděleno, že dle údajů poskytnutých příslušným oddělením oblastní správy TSK hl. m. Prahy, a.s., probíhají úklidy v Podolské ulici v Praze 4  v  režimu letních a zimních úklidů.
 •  V tzv. letním období jsou úklidy a čištění zajišťovány  2x ročně v rámci tzv. blokového čištění a dále prostřednictvím  operativních  úklidů, prováděných  na základě skutečností zjištěných během průběžných kontrol území ve správě Oblastní správy Jih (intenzita znečištění komunikace), nebo  na základě  oprávněných podnětů od občanů  či pracovníků ÚMČ Praha 4.  Intervaly operativních čištění tudíž nejsou pravidelné a i zvolená technologie operativních úklidů (strojní, ruční čištění chodníků, šintování a čištění obrubníků, vymetení nečistot od obruby vozovky) závisí  na stavu komunikace v daném místě, na stupni znečištění a na množství zaparkovaných automobilů. Blokové čištění probíhá dle „Harmonogramu blokového čištění“, ve kterém jsou uvedeny termíny  provádění  čištění jednotlivých bloků. Zhotovitelem výše uvedených prací je firma Pražské služby, a.s.
 • 2. V zimním období se úklidy chodníků zajišťují v době příznivých klimatických podmínek-nedojde-li ke spadu sněhu, a to v rámci  náhradních  prací zimní údržby. Zhotovitelem  výše uvedených prací je opět firma Pražské služby, a.s.
 • Městská policie dostává kopii opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v době blokového čištění, ale od příslušného silničně dopravního úřadu (včetně harmonogramu a plánků), který toto opatření obecné povahy vydává na základě žádosti příslušné oblastní správy TSK hl. m. Prahy, a.s.

 


Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty kopie předmětných listin, poskytnutých oddělením služeb veřejnosti a oddělením účtování MHMP, a to  :

 • Přehled plateb, které inkasovala TSK od nájemce z titulu nájemní smlouvy (viz shora) až do současnosti, tj. do srpna 2018
 •   Související faktury
 •   Související výpis z účtu

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • V jakých časových obdobích a v jakém počtu pracovníků je uklízena Podolská ulice v Praze 4  pracovníky TSK hl. m. Prahy, a.s., popřípadě pracovníky organizací, pověřených tímto úklidem TSK hl. m. Prahy ,a.s.?
 • Zda pracovníci pověřených organizací spolupracují s Městskou policií hl. m. Prahy v odůvodněných případech, např. zda policii informují o vozidlech, která zůstanou zaparkovaná v průběhu úklidu ulice ( konkrétně Podolské ulice)?
 • Zda TSK hl. m. Prahy, a.s., předává informace o plánovaných blokových čištěních Městské policii ; pokud ano, pak v jakých lhůtách?

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že dle údajů poskytnutých příslušným oddělením oblastní správy TSK hl. m. Prahy, a.s., probíhají úklidy v Podolské ulici v Praze 4  v  režimu letních a zimních úklidů.
 •  V tzv. letním období jsou úklidy a čištění zajišťovány  2x ročně v rámci tzv. blokového čištění a dále prostřednictvím  operativních  úklidů, prováděných  na základě skutečností zjištěných během průběžných kontrol území ve správě Oblastní správy Jih (intenzita znečištění komunikace), nebo  na základě  oprávněných podnětů od občanů  či pracovníků ÚMČ Praha 4.  Intervaly operativních čištění tudíž nejsou pravidelné a i zvolená technologie operativních úklidů (strojní, ruční čištění chodníků, šintování a čištění obrubníků, vymetení nečistot od obruby vozovky) závisí  na stavu komunikace v daném místě, na stupni znečištění a na množství zaparkovaných automobilů. Blokové čištění probíhá dle „Harmonogramu blokového čištění“, ve kterém jsou uvedeny termíny  provádění  čištění jednotlivých bloků. Zhotovitelem výše uvedených prací je firma Pražské služby, a.s.
 • 2. V zimním období se úklidy chodníků zajišťují v době příznivých klimatických podmínek-nedojde-li ke spadu sněhu, a to v rámci  náhradních  prací zimní údržby. Zhotovitelem  výše uvedených prací je opět firma Pražské služby, a.s.
 • Městská policie dostává kopii opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v době blokového čištění, ale od příslušného silničně dopravního úřadu (včetně harmonogramu a plánků), který toto opatření obecné povahy vydává na základě žádosti příslušné oblastní správy TSK hl. m. Prahy, a.s.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • Jaká byla celková výše nákladů na změny dopravního značení, provedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. na základě zveřejnění opatření obecné povahy Městskou částí Praha 1 dne 11.4.2018, opraveného dále  touto městskou částí dne  6.6.2018 pod č.j. ÚMČ p1 211201/2018/ODOP/042/1T, vynaložená na tuto změnu?
 • Jaká částka byla vynaložena na externí vyvolané náklady a jaká na interní vyvolané náklady a případné další náklady  spojené s touto změnou  dopravního značení?
 • O určení položky účelového členění rozpočtu, ze které byla změna dopravního značení  financována.   

 


Odpověď:

 • poskytnutá na základě údajů sdělených oddělením dopravního značení Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.:

 Celková výše nákladů na změnu dopravního značení dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 1 a Praze 2, vynaložená Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., činila 254. 328,- Kč bez DPH.

- Prostředky vynaložené na vertikální (svislé) dopravní značení činily 182.475,-Kč bez DPH, prostředky vynaložené na horizontální (vodorovné) dopravní značení činily  71. 853,-Kč bez DPH. 

- Interní náklady nebyly způsobem uvedeným v žádosti kalkulovány, počet hodin potřebných k provedení uvedených změn činí cca 8 hodin.

 - Žádné další náklady v rámci realizace nevznikly.

- Změna dopravního značení byla v rámci rozpočtu financována z prostředků určených na realizaci a běžnou údržbu dopravního značení.

- Náklady na opatření, resp. jeho realizaci, byly financovány pouze výše uvedeným způsobem.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 


Odpověď:

 • TSK hl. m. Prahy, a.s. nerealizovala a ani nemohla realizovat úkony spojené se zavedením dopravního značení na základě shora citovaného usnesení Rady MČ  Praha 1, neboť usnesení Rady MČ Praha 1 nemá bezprostřední dopad na činnost naší společnosti. Na základě opatření obecné povahy (stanovení místní úpravy provozu), vydaného silničním správním úřadem MČ Praha 1, bylo realizováno provedení vodorovného a svislého dopravního značení.
 •  Celková výše nákladů na citovanou změnu dopravního značení, dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, vynaložená Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., činila 254 328,00 Kč bez DPH.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace, resp. dokumentů a to :

1. materiálu, který byl zadán TSK rozhodnutím Rady č.976 ze dne 2. 5. 2018: Prověření možnosti umístění a technického řešení provizorního přemostění Vltavy pro zajištění dopravních vazeb v souvislosti s realizací stavebních prací na Libeňském soumostí.

2. technické dokumentace k opravě lávek na Železničním mostě u Výtoně

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

ad 1):  TSK hl. m. Prahy, a.s. v rámci plnění zmiňovaného úkolu skutečně zahájila prověřování umístění mostního provizoria s realizací stavebních prací na Libeňském soumostí. V současné době však dosud nedisponuje studií proveditelnosti v předmětné věci. Převzetí studie proveditelnosti očekáváme po doplnění vyjádření klíčových subjektů, dotčených případnou realizací provizoria. Následně bude studie proveditelnosti předána objednateli, tj. hl. m. Praze, k přijetí příslušných rozhodnutí. Půjde tedy ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb. o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, na níž se vztahuje omezení poskytnutí informace, a to až do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.

ad 2): technická dokumentace byla žadateli zaslána prostřednictvím úschovny

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:  

 • zda TSK hl. m. Prahy, a. s. uzavřela s Ministerstvem zemědělství ČR nájemní smlouvu na parkovací stání? Je tato smlouva platná , a pokud nikoliv, kdy byla zrušena?
 • zda Ministerstvo zemědělství ČR uhradilo nějaké platby za nájemné parkovacích míst z titulu nájemní smlouvy, v jaké výši a za jaké období? Pokud byly Ministerstvu zemědělství ČR platby vraceny, které to byly a kdy se tak stalo?
 • z jakého důvodu hradilo Ministerstvo zemědělství ČR platby za užívání parkovacích míst, jestliže jiné veřejnoprávní subjekty (ministerstva a městské části) za užívání parkovacích  míst neplatí?
 • jaká osoba uzavřela za TSK výše uvedenou smlouvu?

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že Hl. m. Praha, zastoupené v roce 2005 TSK hl. m. Prahy, příspěvkovou organizací (tj. osobou odlišnou od povinného subjektu) uzavřelo s Ministerstvem zemědělství ČR nájemní smlouvu na parkovací stání. Smlouva je stále platná, pouze došlo ke změně zastoupení z  TSK hl. m. Prahy, příspěvkové organizace na TSK hl. m. Prahy, a.s. 
 • Ministerstvo zemědělství ČR uhradilo od r. 2005 do současnosti hl. m. Praze celkem 2.580.892,-Kč.
 • Mezi shora uvedenými subjekty je uzavřena platná nájemní smlouva v souladu s platnými právními předpisy. Pokud je s jinými subjekty uzavřena smlouva o výpůjčce, jedná se o plnění bezúplatné. 
 • TSK hl. m. Prahy, a.s. není známo, proč  v  případě Ministerstva zemědělství ČR byl v r.2005 zvolen daný typ smlouvy. Jednalo se o rozhodnutí vedení TSK hl. m. Prahy, příspěvkové organizace. Jde tak v daném případě o dotaz na názor TSK hl. m. Prahy, a.s. na tehdejší postup odlišné organizace, a tedy o dotaz, na který se nevztahuje dle ust. § 2 odst. 4 zák.                č. 106/1999 Sb. povinnost poskytovat informace dle citovaného zákona.
 • Předmětnou nájemní smlouvu za TSK uzavřela jménem Hl. m. Prahy Ing. Šárka Pekárková, tehdejší ekonomická náměstkyně.    

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • Jaká opatření byla učiněna od února 2018 (případně budou  učiněna) ohledně dlouhodobě odstavených vozidel (1 dodávky a 3 osobních vozidel )  v ulici Ke Kablu,  v Praze - Dolních Měcholupech, jestliže žadatel na tyto domnělé „vraky„ upozornil písemně 10.7.2018 Městskou policii hl. m. Prahy, avšak ke dni podání žádosti k žádné nápravě nedošlo.

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že TSK hl. m. Prahy, a.s., jeho žádost odložila dle ust. § 14 odst. 5 písm. c ) zák. č. 106/1999 Sb, neboť její povinností není zabývat se odstraňováním vraků z komunikací na  území hl. m. Prahy, když tato činnost je vykonávána Správou služeb hl. m. Prahy, se sídlem Kundratka 19,180 00, Praha 8-Libeň.      

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace: resp. o  poskytnutí studie proveditelnosti, týkající se úpravy schodiště v ulici Pod Bruskou

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že dle zjištěných informací bylo vypracování shora uvedené studie poptáno ze strany OS Centrum u společnosti „ sinpps,s.r.o.“ Lokalita byla následně prověřena  projektantem této společnosti a na základě takto provedeného šetření, s ohledem na parametry stávajícího schodiště a na něj navazujících částí, konstatována nemožnost dodržení normového provedení poptávaných úprav. Vzhledem k závěrům plynoucím z tohoto prověření lokality bylo dohodnuto v přípravě studie nepokračovat a nevynakládat tak finanční prostředky  do zpracování  dokumentace s negativními závěry. Požadovanou studii tedy nelze poskytnout, neboť neexistuje.