Web Content Viewer (JSR 286)

Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

Web Content Viewer (JSR 286)

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost:

informace týkající dopravní situace v úseku vymezeného od spojnice ulice Rosická a Stojická ve směru ulice Rosické (obec Praha-Vinoř) k mostku přes Ctěnický potok do ulice Cukrovarská (obec Přezletice) (dále jen „Úsek“):

 1. Jaké je plánované/navrhované řešení dopravní situace včetně chodníku v Úseku (dále jen „Řešení“)?
 2. Do kdy má být Řešení či alespoň jeho část (zejména mostek přes Ctěnický potok či chodník v ulici Rosická v místech od Ctěnického potoka směrem k ulici Stojická) realizována?
 3. Jak Řešení či alespoň jeho část (zejména mostek přes Ctěnický potok či chodník v ulici Rosická v místech od Ctěnického potoka směrem k ulici Stojická) zasahuje do jednotlivých přilehlých pozemků k pozemku stávající komunikace na pozemku parc. č. 1349, katastrální území Vinoř, obec Praha?
 4. Je Řešení realizováno toliko na pozemku parc. č. 1349, ostatní plocha, katastrální území Vinoř, obec Praha?

 

 


Odpověď:

Ad 1)

V současné době není vytvořená žádná studie, která by přesně řešila předmětné území.

Ad 2)

Objekt byl v havarijním stavu a bylo nutné provést jeho úpravu. Realizaci předpokládáme v roce 2024.

Ad 3)

Mostek vždy zasahoval na pozemek č. 1348/1, po provedení stavebních prací bude opět zasahovat na tento pozemek.

 

 

Žádost:

kolik stála přestavba retarderů v ulici Na Hřebenkách, v Praze 5, která se uskutečnila od července do listopadu letošního roku. A dále proč trvala neskutečných pět měsíců?

 


Odpověď:

Celková částka akce je 2,6 mil. Kč bez DPH.

Akce probíhala dlouho z důvodu vydaného dopravné inženýrského opatření, kde při projednání tohoto opatření bylo nutné zachovat přístup k objektům po celou dobu stavebních prací.

 

Žádost:

1. Zda jste Vy (případně externí dodavatel) instalovali v naší žádosti z 20.11.2023 uvedené značení?

2. Zda tak bylo učiněno na základě rozhodnutí některého z odborů Magistrátu hl. m. Prahy, případně kterého?

3. Kdo rozhodl o tom, že cíle na předmětných značkách jsou cíle kulturní, turistické nebo komunální ve smyslu TP 100, IS 23, 24 a-c, případně jiné cíle (IS5)?

4. V případě, že je uvedené značení ve správě Vaší společnosti, žádáme informaci, zda bylo realizováno na Vaše náklady, případně na náklady hlavního města Prahy?“

 


Odpověď:

Žádné značení IS23, IS24a-c TSK ani její dodavatelé neosazovala.

Vzhledem k výše uvedenému není TSK ve vztahu k dalším dotazům povinným subjektem a uvedené dotazy jsou tedy mimo rámec působnosti TSK. 

Jako doplňující informaci uvádíme následující. 

Ve správě TSK jsou značení IS23, IS24a-c celopražského významu, výhradně s kulturními nebo turistickými informacemi. Toto značení nedoznalo řadu let žádnou změnu, provádí se na něm pouze pravidelná údržba

Osazení směrového i informačně orientačního dopravního značení v terénu, vždy předchází vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem. Tomuto rozhodnutí předchází povinné projednání s Policií ČR. Toto stanovení tedy vydává příslušný silniční správní úřad. TSK proto nerozhoduje o konkrétních cílech uvedených na dopravním značení, ale při svých návrzích vždy dbá na skutečnost, aby uvedené úpravy odpovídaly platné legislativě.

 

Žádost:

dodání veškeré související dokumentace ve věci:

1) plánování, projektování, účelu užívání, odborných stanovisek vč. kolaudačního či jiného rozhodnutí stavebního úřadu,

2) k místní komunikaci nacházející se na Praze 10, ul. U Vinohradské nemocnice,

3) dostupná stavební dokumentace, obsahující účel komunikace a jeho případné změny v dostupném historickém průběhu, vč. dodatečně zřízené tzv. modré zóny (která je na části místní komunikace, a částečně na bývalém chodníku pro pěší), pro projekt jako celek, vč. obsažení detailu / výkresové dokumentace zejména pro podobu komunikace v místě před domem 2224/10 téže ulice (viz foto).

 


Odpověď:

Ad 1) - 2)

Vámi uváděná komunikace je místní komunikací III. třídy MK3-108c.

TSK požadovanými dokumenty nedisponuje a ani neplánuje zahájení projekční činnosti týkající se komunikace U Vinohradské nemocnice.  Požadované informace nespadají dle našeho názoru do působnosti TSK dle § 2 odst. 2 Informačního zákona, proto TSK v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona žádost v této části odkládá.  Požadované dokumenty ze své podstaty spadají do agendy stavebního úřadu.  K Ad 2) dále uvádíme, že není zřejmé, jaká informace je požadována.

Ad 3)

K modrým zónám sdělujeme následující:

V uvedené ulici byla zóna placeného stání spuštěna 18.2.2008 a to na základě platného stanovení dopravního značení vydaného příslušným silničním správním úřadem Odborem dopravy ÚMČ Praha 3. Na základě tohoto stanovení bylo osazeno svislé a vyznačeno vodorovné dopravní značení.

Pro doplnění uvádíme, že v uvedeném místě byl v době vzniku ZPS respektovaný dosavadní stav parkování, tedy částečně na chodníku šikmo.

Pro ilustraci připojujeme historickou fotografii:

 

Žádost:

Údaje o zadavateli stavebních prací na opravu povrchu Ústecké ulice ve směru z centra před křižovatkou s ulicí K Ďáblicům, která byla provedena na přelomu října a listopadu 2023. Rád bych zjistil, který orgán nebo instituce byl odpovědný za zadání této stavby. Informace o subjektu, který přebíral dokončené stavební práce na výše uvedené lokalitě. Zajímá mě, kdo byl odpovědný za převzetí a schválení dokončených prací a zda shledal opravu provedenou bez vad. Důvodem mé žádosti je osobní zájem, neboť jsem si všiml, že oprava je provedena významně nekvalitně, povrch je naprosto nerovný, což má mít vliv na bezpečnost a komfort uživatelů této ulice a lidí bydlících v okolí.

 


Odpověď:

Investiční úsek TSK plánoval v daném úseku komunikace Ústecká provádět v termínu od 1. 6. do 31. 10. 2023 akci souvislé údržby komunikace, nicméně bylo ze strany orgánů státní správy uděleno zamítavé stanovisku k výše zmíněné akci, vzhledem k plánované rekonstrukci komunikace Ústecká v souvislosti se zřízením tramvajové trati na úkor dvou pruhové komunikace.

S ohledem na výše uvedené přistoupila TSK na přelomu října a listopadu 2023 k provedení náhradních provozních oprav v režimu běžné údržby komunikací, jež byly realizovány na pokyn oddělení běžné údržby komunikací v odpovídající kvalitě dle stavu okolní vozovky a zadanému druhu opravy tak, aby byl do plánované rekonstrukce zajištěn bezpečný provoz na komunikaci Ústecká.

 

Žádost:

1. Na základě jakého právního důvodu došlo k přelepení (to přitom bylo opakované, přelepení bylo dle informací na internetu v sobotu večer odstraněno) dopravních značek, které zakazují vjezd (mimo místní obsluhu atp.) motorovým vozidlům do oblasti Prahy 1 kolem ulice Dlouhé (např. na křižovatce Dlouhé a Revoluční)?

2. Vykonala obě dvě tato přelepení vaše organizace?

 


Odpověď:

TSK prováděla prostřednictvím svého dodavatele, na základě stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydaného odborem dopravy ÚMČ Praha 1 čj. ÚMČ P1 314708/2023/ODOP/063/Kt ze dne 20. 9. 2023, instalaci svislého dopravního značení, kterým se omezuje vjezd do vybraných ulic centra Prahy v nočních hodinách (týká se komunikací Králodvorská, Dlouhá, Soukenická, Kozí, Pařížská, Břehová, Revoluční a Dvořákovo nábřeží). Vzhledem k rozsahu realizace a potížím technického charakteru nebyla tato realizace ze strany dodavatele dopravního značení v době, která je předmětem Vaší žádosti, dokončena a předána Objednateli – tj. TSK. Vzhledem k možným komplikacím bylo realizované značení do doby provedení kontroly jeho správnosti a komplexnosti v rámci přejímacího řízení, které nebylo v dané době dokončeno, zneplatněno přeškrtnutím samolepicí škrtací páskou. Tento úkon byl proveden dne 24.11.2023 odpoledne.

Dne 26. 11. 2023 bylo v rámci kontroly dopravního značení zjištěno, že tyto instalované samolepící pásky byly z 25. 11. na 26. 11. 2023 svévolně odstraněny.  Proto bylo ze strany dodavatele TSK přelepení obnoveno.

 

Žádost:

Má aplikace PID Lítačka ve smlouvě uvedenou provizi z parkovného nebo nějakou jinou odměnu? V případě jiné odměny – jakou

 1. Jaký je podíl využití jednotlivých platebních kanálů, které jsou určeny k platbám za parkování, na území hlavního města? Přesněji podíl následujících kanálů – SMS platby; parkovací automaty; jednotlivé parkovací aplikace – konkrétně MPLA, EasyPark, Citymove, PID Lítačka.
 2. Kolik činí celková částka výběru z parkovného v Praze a jaký je podíl jednotlivých platebních kanálů (SMS platby; parkovací automaty; jednotlivé parkovací aplikace – konkrétně MPLA, EasyPark, Citymove, PID Lítačka)?
 3. Kolik hlavní město stál a stojí v součtu vývoj a údržba aplikace PID Lítačka? (finanční náklady na zprostředkování plateb zón ZPS)
 4. Jaká částka byla vynaložena za dovyvinutí modulu pro platbu parkovného v aplikaci PID Lítačka?
 5. Kolik v případě aplikace PID Lítačka činí transakční poplatky a kolik činí fixní složka za provoz celé aplikace a také modulu pro platbu parkovného?
 6. Jaký je podíl mezi celkovým nákladem za aplikaci PID Lítačka a nákladem na provoz a údržbu modulu parkování + poplatky platebním branám a jiným.

Odpověď:

Ad 1) a Ad 2)

Požadované údaje ze zón placeného stání sleduje TSK dle poskytovatele rozhraní koncovému uživateli. Transakce a tržby zasíláme v přiložených tabulkách – Příloha 1. Úhrada parkování v zónách placeného stání pomocí SMS platby není možná.

Ad 3) – Ad 5), Ad 7)

Požadované údaje jsou zřejmé ze smlouvy „Smlouva o poskytování služeb aplikace PID Lítačka pro úhradu parkovného“, která je veřejně dostupná v Registru smluv (na odkaze https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14252812?backlink=0qp4z).  Pro úplnost zasíláme smlouvu v příloze č. 2. Ke smlouvě nebyly uzavřeny žádné dodatky a k dnešnímu dni jsou tedy nadále platné údaje v ní uvedené.

Ad 6)

Požadovaný podíl nelze vyčíslit, neboť žádný modul parkování neexistuje.  TSK tedy dle § 11b Informačního zákona požadovanou informaci neposkytuje, neboť ji nemá a povinnost ji mít nevyplývá TSK ze zákona

 

Žádost:

Dne 16.11.2023 došlo ke změně dopravního režimu v ulici Rožmberská, Praha 9 – Kyje.  Bylo zde odstraněno původní dopravní značení, včetně odfrézování i z vozovky a umístěno nové dopravní značení.

1) Kdo je technickým správcem ulice Rožmberská, Praha 9 – Kyje?

2) Kdo je obecně odpovědný za realizaci a údržbu dopravního značení v ulici Rožmberská, Praha 9 – Kyje?

3) Kdo a kdy objednal a za jakého rozpočtu byla financována akce provedená dne 16.11.2023.

4) Pokud akci neobjednala (neprováděla) TSK PRAHA a.s., žádám o poskytnutí písemného souhlasu, který byl vydán ze strany TSK PRAHA, a.s. subjektu, který danou akci provedl.

 


Odpověď:

ad1)     Správcem vozovky Rožmberská je TSK

ad2)     Obecně TSK, mohou jimi ovšem být i jiné subjekty jako investoři různé výstavby, správci inženýrských sítí atd.  Údržbu dopravního značení pak provádí vždy TSK.

ad3)     Po ústní dohodě ÚMČ-P14 s TSK bylo dohodnuto, že realizaci svislého a vodorovného dopravního značení zajistí ÚMČ-P14, stavební práce spojené s opravou povrchu a osazení příčných prahů provede, dle klimatických podmínek, TSK.

ad4)     Viz ad3) byla učiněna dohoda včetně souhlasu s technickým provedením.

 

Žádost:

1. Doložení názvu a počtu trvalých Microsoft softwarových licencí zakoupených prostřednictvím komerčních licenčních smluv (Enterprise Agreement, Open programy, Microsoft Products and Services Agreement, Select Plus, CSP) nebo Autodesk trvalých softwarových licencí, které vaše organizace vlastní.

2. Doložení názvu a počtu trvalých Microsoft softwarových licencí zakoupených prostřednictvím komerčních licenčních smluv (Enterprise Agreement, Open programy, Microsoft Products and Services Agreement, Select Plus, CSP) nebo Autodesk trvalých softwarových licencí, které aktuálně vaše organizace vlastní, avšak nevyužívá (starší produkty, přechod na předplatné). Z veřejně dostupných zdrojů (rejstřík smluv) je zřejmé, že vaše organizace v posledních letech nakoupila licence Microsoft s předplatným.

Může se konkrétně jednat o tyto trvalé produkty:

Windows 10 Pro

Windows 10 Enterprise LTSB 2016

Windows 10 Enterprise LTSC 2019

Windows Enterprise LTSC 2021

Windows 11 Pro

Office Standard 2016

Office Standard 2019

Office LTSC Standard 2021

Office Professional Plus 2016

Office Professional Plus 2019

Office LTSC Professional Plus 2021

Windows Server Standard 2016

Windows Server Standard 2019

Windows Server Standard 2022

Windows Server Datacenter 2016

Windows Server Datacenter 2019

Windows Server Datacenter 2022

Core Infrastructure Server Suite 2016 Standard

Core Infrastructure Server Suite 2019 Standard

Core Infrastructure Server Suite 2022 Standard

Core Infrastructure Server Suite 2016 Datacenter

Core Infrastructure Server Suite 2019 Datacenter

Core Infrastructure Server Suite 2022 Datacenter

Windows Server CAL (přístupové licence) Device 2016

Windows Server CAL (přístupové licence) User 2016

Windows Server CAL (přístupové licence) Device 2019

Windows Server CAL (přístupové licence) User 2019

Windows Server CAL (přístupové licence) Device 2022

Windows Server CAL (přístupové licence) User 2022

Windows Server RDS CAL (přístupové licence) Device 2016

Windows Server RDS CAL (přístupové licence) User 2016

Windows Server RDS CAL (přístupové licence) Device 2019

Windows Server RDS CAL (přístupové licence) User 2019

Windows Server RDS CAL (přístupové licence) Device 2022

Windows Server RDS CAL (přístupové licence) User 2022

Core CAL Suite User 2016

Core CAL Suite User 2019

Core CAL Suite User 2022

Core CAL Suite Device 2016

Core CAL Suite Device 2019

Core CAL Suite Device 2022

Enterprise CAL Suite User 2016

Enterprise CAL Suite User 2019

Enterprise CAL Suite User 2022

Enterprise CAL Suite Device 2016

Enterprise CAL Suite Device 2019

Enterprise CAL Suite Device 2022

Exchange Server Standard 2016

Exchange Server Standard 2019

Exchange Server Enterprise 2016

Exchange Server Enterprise 2019

Exchange Server Standard (přístupové licence) User CAL 2016

Exchange Server Standard (přístupové licence) User CAL 2019

Exchange Server Standard (přístupové licence) Device CAL 2016

Exchange Server Standard (přístupové licence) Device CAL 2019

Exchange Server Enterprise (přístupové licence) User CAL 2016

Exchange Server Enterprise (přístupové licence) User CAL 2019

Exchange Server Enterprise (přístupové licence) Device CAL 2016

Exchange Server Enterprise (přístupové licence) Device CAL 2019

SharePoint Server 2019

SQL Server Standard 2016 (per core)

SQL Server Standard 2016 (per cal)

SQL Server Standard 2017 (per core)

SQL Server Standard 2017 (per cal)

SQL Server Standard 2019 (per core)

SQL Server Standard 2019 (per cal)

SQL Server Standard 2022 (per core)

SQL Server Standard 2022 (per cal)

SQL Server Enterprise 2016

SQL Server Enterprise 2019

SQL Server Enterprise 2022

SQL Server (přístupové licence) User CAL 2016

SQL Server (přístupové licence) User CAL 2017

SQL Server (přístupové licence) User CAL 2019

SQL Server (přístupové licence) User CAL 2022

SQL Server (přístupové licence) Device CAL 2016

SQL Server (přístupové licence) Device CAL 2017

SQL Server (přístupové licence) Device CAL 2019

SQL Server (přístupové licence) Device CAL 2022

případně jiné trvalé softwarové produkty od společnosti Microsoft

Trvalé softwarové produkty společnosti Autodesk

 

3. Doložení kontaktních informací na osobu, která je ve vaší organizaci zodpovědná za nákup a prodej softwarových licencí.

 


Odpověď:

S odkazem na § 11 odst. 1) písm. d) InfZ, d): Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace pokud její poskytnutí významně nebo přímo ohrožuje účinnost bezpečnostního opatření stanoveného na základě zvláštního předpisu pro účel ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku.

Částečné poskytnutí informace:

Ve vztahu k požadavku na informace dle bodů 1 Žádosti poskytuje Povinný subjekt informace v tomto rozsahu:

K bodu1)

 

K bodu 2)

TSK informaci neposkytuje, neboť z Žadatelem uvedeného seznamu produktů nemá aktuálně TSK žádné nevyužívané produkty.

Ve zbývajícím rozsahu požadavku na informace dle bodů 1 Žádosti Povinný subjekt informaci neposkytne.

TSK je veřejným zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, postupuje tedy v souladu s tímto zákonem a interními postupy společnosti.  Problematika nákupu a prodeje softwarových licencí spadá pod Úsek informatiky, v jehož čele stojí ředitel úseku, … e-mail …….  Telefonní spojení se všemi zaměstnanci TSK je možné prostřednictvím centrální telefonní linky uveřejněné na webových stánkách TSK.

 

Žádost:

1. Kolik navigačních značek (viz příloha) k ryze komerčním subjektům (nikoliv výlučně zobrazených v příloze) je na území hlavního města Prahy instalováno, ať již na sloupech veřejného osvětlení, konstrukcích dopravního značení nebo samostatně?

2. Jaká je metodika (rozhodovací proces) umisťování těchto dopravních značek?

3. Kdo hradí výrobu a umístění těchto značek?

4. Je za instalaci takového značení hrazeno komerčním subjektem nájemné?

5. Jaká je celková plocha těchto navigačních značek?

6. Kolik takových značek bylo instalováno v období 2020 – 2023?

 


Odpověď:

TSK značení ke komerčním cílům na území hlavního města Prahy neosazuje, osazuje pouze značení pro kulturní a turistické cíle.  K danému podotýkáme, že sloupy veřejného osvětlení nejsou ve správě TSK, ale Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Orientační dopravní značení se na území hlavního města Prahy projektuje podle předpisu TP 100 „Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích“ a Metodiky navrhování orientačního dopravního značení na páteřních komunikacích hl. m. Prahy z roku 2016. V TP 100 „Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích“, ČÁST G – ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KULTURNÍCH, TURISTICKÝCH A KOMUNÁLNÍCH CÍLŮ je uvedeno, že dopravní značení IS 23 „Návěst pro kulturní nebo turistický cíl“, IS 24a „Kulturní nebo turistický cíl“, IS 24b „Směrová tabule pro kulturní nebo turistický cíl “ a IS 24c „Komunální cíl“, mohou obsahovat kulturní, turistický nebo komunální cíl. V kapitole 2.3.4.2. „Druhy cíle“, můžeme nalézt přesné definice zmíněných cílů. Kulturní nebo turistický cíl je zejména dopravně přístupná kulturní památka, která je historicky významná. Komunální cíl je především objekt místního významu, ke kterému směřuje zejména místní doprava. Jedná se např. o úřad místní samosprávy, školní zařízení, sídlo obecní policie apod.

Dopravní značení IS 23 „Návěst pro kulturní nebo turistický cíl“, IS 24a „Kulturní nebo turistický cíl“, IS 24b „Směrová tabule pro kulturní nebo turistický cíl “ a IS 24c „Komunální cíl“, nemohou s ohledem na povahu vymezených cílů obsahovat komerční cíle. Těmito zásadami se rovněž při zpracování jakékoliv projektové dokumentace TSK řídí a umisťuje značení v souladu s platnou legislativou.

Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na skutečnost, že Vaše dotazy směřují ke komerčním subjektům/cílům nezajišťovaným TSK, TSK odpovědi neposkytuje, neboť jsou mimo rámec její působnosti.

 

Žádost:

Podle § 14 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o zaslání informace, jaký typ automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy je Vaší společností používán v případě Věci v rámci dohledu nad dodržováním pravidel v zónách placeného stání na území MČ Praha 7, popřípadě všechny typy, které užíváte.

Toto žádám, protože jsem o tuto informaci žádal ÚMČ Praha 7, který sdělil, že danými informacemi nedisponuje, s odkazem právě na TSK Praha, a.s. (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.).

Tuto informaci prosím poskytněte ve lhůtě do 15 dnů od doručení této žádosti (§14 odst. 5 písm. d. zákona o svobodném přístupu k informacím)

Odůvodnění:

Tato informace je nezbytná pro právní zájem v dané věci a mám na tuto informaci dle zákona právo.

2) Žádost dle InfZ

Podle § 14 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o zaslání informace, Návod k použití automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy, který byl užit k zajišťování důkazů ve věci.

Toto žádám, protože jsem o tuto informaci žádal ÚMČ Praha 7, který sdělil, že danými informacemi nedisponuje, s odkazem právě na TSK Praha, a.s. (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.).

Tuto informaci prosím poskytněte ve lhůtě do 15 dnů od doručení této žádosti (§14 odst. 5 písm. d. zákona o svobodném přístupu k informacím)

Odůvodnění:

Tato informace je nezbytná pro právní zájem v dané věci a mám na tuto informaci dle zákona právo.

3) Žádost dle InfZ

Podle § 14 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o zaslání informace, jakým způsobem získané informace putují. ÚMČ Praha 7 coby povinný subjekt uvedl, že TSK Praha, a.s. (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.), všechny údaje získané při kontrole nad dodržováním pravidel v zónách placeného stání na území MČ Praha 7 pouze předá Městské policii Praha k posouzení. Rád bych věděl, jestli tedy opravdu vše předáte k posouzení MP Praha, nebo sami nějakým, popřípadě jakým, způsobem ověřujete, jestli dané vozidlo oprávněním parkovat v dané zóně disponuje či nikoli. A zároveň opravdu předáte všechny tyto informace rovnou MP Praha, nebo je mezi Vámi a MP Praha nějaký prostředník v dané věci.

Toto žádám, protože jsem o tuto informaci žádal ÚMČ Praha 7, který mi však neposkytl informaci v dostatečném rozsahu a proto se obracím s žádostí na Vás, TSK Praha, a.s. (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.).

Tuto informaci prosím poskytněte ve lhůtě do 15 dnů od doručení této žádosti (§14 odst. 5 písm. d. zákona o svobodném přístupu k informacím)

Odůvodnění:

Tato informace je nezbytná pro právní zájem v dané věci a mám na tuto informaci dle zákona právo.

4) Žádost dle InfZ

Podle § 14 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o zaslání informace, jestli při použití technického prostředku, který dokumentuje parkování je třeba, aby vozidlo, na kterém je prostředek ke kontrole (kamery) připevněn, potřebuje ke svému provozu obsluhu (řidiče), případně kdo v dané věci obsluhou byl ve věci.

Toto žádám, protože jsem o tuto informaci žádal ÚMČ Praha 7, který sdělil, že danými informacemi nedisponuje, s odkazem právě na TSK Praha, a.s. (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.).

Tuto informaci prosím poskytněte ve lhůtě do 15 dnů od doručení této žádosti (§14 odst. 5 písm. d. zákona o svobodném přístupu k informacím)

Odůvodnění:

Tato informace je nezbytná pro právní zájem v dané věci a mám na tuto informaci dle zákona právo.

 

5) Žádost dle InfZ

Podle § 14 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o zaslání informace, jestli vozidla, která zajišťují dohled nad dodržováním pravidel v zónách placeného stání na území MČ Praha 7, potažmo automatizovaný technický prostředek na nich namontovaný (kamery) jsou provozovány přímo Vámi coby TSK Praha, a.s. (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.). nebo je jejich provozem pověřena jiná společnost.

Toto žádám, protože jsem o tuto informaci žádal ÚMČ Praha 7, který sdělil, že danými informacemi nedisponuje, s odkazem právě na TSK Praha, a.s. (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.).

Tuto informaci prosím poskytněte ve lhůtě do 15 dnů od doručení této žádosti (§14 odst. 5 písm. d. zákona o svobodném přístupu k informacím)

Odůvodnění:

Tato informace je nezbytná pro právní zájem v dané věci a mám na tuto informaci dle zákona právo.

6) Žádost dle InfZ

Podle § 14 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o zaslání informace. Předložte typové číslo a homologační list, včetně čísla schválené homologace a povolení provozovat uvedené automatizované technické zařízení bez obsluhy na pozemních komunikacích ve věci.

Toto žádám, protože jsem o tuto informaci žádal ÚMČ Praha 7, který sdělil, že danými informacemi nedisponuje, s odkazem právě na TSK Praha, a.s. (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.).

Tuto informaci prosím poskytněte ve lhůtě do 15 dnů od doručení této žádosti (§14 odst. 5 písm. d. zákona o svobodném přístupu k informacím)

 


Odpověď:

Ad 1)

Jedná se o zařízení City Sense KIT 202207.

 

Ad 2)

Návod zasíláme v příloze 1 (v dokumentu byly v souladu s platnou právní úpravou anonymizované interní informace např. kontakty na osoby, přístupové údaje).

 

Ad 3)

Kamerová nástavba pracuje v automatickém režimu, přičemž průběžně komunikuje s centrálním informačním systémem zón placeného stání (CIS). CIS přijímá data o každém zachyceném/zaparkovaném vozidle (dále též událost) a poskytuje odpověď, obsahující zejména informaci o oprávněnosti stání v daném místě a čase. Při negativní odezvě CIS se vytvořený datový balíček ukládá v daném vozidle. Poté, co se monitorovací vozidlo vrátí do garáže, následuje fyzické připojení kamerové nástavby k datové síti a jednotlivé datové balíčky jsou automaticky přesunuty do úložiště řídícího centra. Zde dochází před uložením do CIS k finální automatizované kontrole prostřednictvím SW nástroje. Je kontrolována zejména duplicita tak, aby nebyla uložena pokuta vícekrát za totožné parkování, a potvrzení neoprávněnosti, kdy jsou události opětovně prověřeny oproti databázi oprávnění. K tomuto prověření dochází s ohledem na to, že se může stát, že například některá data (oprávnění k parkování) dojdou do systému později. Tato situace typicky vzniká u úhrad v parkovacím automatu, kdy řidič zaparkuje, odejde zaplatit a v mezičase je zaznamenán monitorovacím vozidlem nebo například v případě přetížení sítě parkovacích automatů, kdy informace o zaplacení dojde se zpožděním. Do samotných datových balíčků během těchto kontrolních procesů není zasahováno. Následně dochází k dávkovému přenosu datových balíčků do systému Městské policie hlavního města Prahy.

 

Ad 4)

Vozidlo je řízeno řidičem.

 

Ad 5)

TSK je v tomto systému technickým správcem, přičemž využívá ke správě služeb třetí strany, a to společnosti Iterait a.s. Veškeré komponenty (monitorovací vozidlo, softwarové moduly, kamerová nástavba atd.) jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy.

 

Ad 6)

Osvědčení zasíláme v příloze.

 

Žádost:

1) Zaslání kopií všech vypracovaných podkladů a dokumentů k plánované výměně povrchu vozovky ze stávající mozaikové dlažby na (pravděpodobně?) asfaltový povrch v ulici Novorossijská v Praze 10.

Mám tím na mysli zejména (ale nikoliv pouze) projektovou dokumentaci, případně nějaký její ekvivant.

2) Sdělení termínu, kdy budou započaty stavební práce na výše uvedené výměně povrchu, stačí konkrétní měsíc.  Není-li termín ještě stanoven, prosím o odhad – měsíc nebo alespoň čtvrtletí.

3) Sdělení odhadu trvání všech stavební prací.

 


Odpověď:

Na akci byla zpracována studie proveditelnosti, kterou zasíláme v příloze. Studie zjistila nezbytnost koordinace se správci sítí s předpokladem realizace v roce 2025 a proto nepokračovaly další stupně.  V příštím roce bude zadána projektová příprava akce pro vydání stavebního povolení s předpokladem realizace v roce 2025-2026 dle přidělených finančních prostředků a koordinací.  Při zpracování dalšího stupně bude rozhodnuto, jaké budou zvoleny povrchy v návaznosti na souhlasné stanovisko všech dotčených orgánů.

Žádost:

Jaká je vytíženost parkování v ZPS v ulici Na Větru? Informaci prosím poskytněte za co největší dobu a co nejkonkrétněji.

Jaká je vytíženost parkování v ZPS v ulici Myslivečkova? Informaci prosím poskytněte za co největší dobu a co nejkonkrétněji.

 


Odpověď:

V taublce v příloze zasíláme požadované informace za 12/2018 – 10/2023, tj. za období a v detailu dle dostupné evidence TSK:
1. Pro ulici Na větru jsou to úseky P6-1538 a P6-1540
2. Pro ulici Myslivečkova jsou to úseky P6-1544, P6-1545, P6-1546 a P6-1547

Legenda k jednotlivým sloupcům tabulky:
Season - sledované období (měsíc)
SecCode - tarifní kód parkovacího úseku (PX - značí, na které MČ se úsek nachází)
DYWIN - okno provozní doby (D=den, N=noc)
CELKEM_PS - celkový počet parkovacích míst v úseku
PS_ZPS Počet - parkovacích míst v úseku, podléhajících režimu ZPS
TYPZONY - Kategorie úseku 1=RES - rezidentní (modrý), 2=MIX - smíšený (fialový), 3=VIS - návštěvnický (oranžový)
Obs_abs - typický počet vozidel parkujících v úseku
Obs - procento obsazenosti úseku

 

Žádost:

o dokumentaci k projektů TSK v ulici Lovosická. Prosím o zaslání na e-mail

 


Odpověď:

Ani jeden z uvedených odborných útvarů TSK, do jejichž gesce by případně daná problematika spadala, nedisponuje příslušnou informací (dokumentací).  TSK v uvedené lokalitě nemá k dispozici v současné době žádný projekt, dle dostupných informací nebyl žádným subjektem iniciován podnět k vyjádření např. ve svodné komisi.  Sdělení obsažená v e-mailové komunikaci se zástupci městské části k případné nekomunikaci ze strany naší společnosti považujeme za neopodstatněná

 

Žádost:

Dovoluji si Vás tímto požádat o poskytnutí informace, jakým opatřením obecné povahy (s uvedením data vyvěšení a sejmutí z úřední desky, data účinnosti opatření obecné povahy a termínu, od kterého mělo platit stanovené dopravní značení) byla stanovena místní úprava provozu na pozemní komunikaci v ulici K Jezeru, Praha 10 (přibližné souřadnice GPS 50.0456142N, 14.5245236E) provedená dopravní značkou Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez (č. B 16). Žádám Vás též o zaslání uvedeného opatření obecné povahy. Dále prosím o informaci, ve který den a hodinu byl proveden materiálně-technický úkon umístění příslušného dopravního značení na místě.

 


Odpověď:

Dle vyjádření odborného útvaru jsou v současnosti na místě osazené trvalé značky B16 (3,8m – výška), přičemž tyto značky byly na místě prokazatelně osazeny již okolo roku 2000 (dle fotodokumentace z pasportu dopravního značení, u kterého známe přibližné datum), dle dalších dostupných informací lze dovodit, že značky tam byly osazeny pravděpodobně již před rokem 1989. Z těchto důvodů nemá TSK jakožto správce požadované opatření obecné povahy (dříve vše vydáváno pouze jako „stanovení“) k dispozici, tudíž není k dispozici ani datum vyvěšení a sejmutí, za předpokladu, že dle tehdy platné právní úpravy těmto úkonům podléhalo.   TSK tedy nedisponuje ani informací o datu, kdy k osazení značek došlo.

K dané věci by měl odpovídajícími informacemi disponovat příslušný silniční správní úřad, do jehož působnosti vydání opatření obecné povahy náleží.

 

Žádost:

stran blokového čištění na území Prahy 17, ul. Drahoňovského. Dle dostupných zdrojů z Vašich internetových stránek v sekci “Programy údržby” se jedná o místo označené jako: P17-P4, v termínu 18.10.2023, ulice/sektor: NN178, NN179, NN180 a NN182. V tomto vymezeném území bylo v blíže nezjištěnou dobu instalováno přenosné dopravní značení IP25a “Zóna s dopravním omezením” a IP25b “Konec zóny s dopravním omezením”, s dodatkovou tabulkou obsahující datum, které bylo v době umístění značení změněno. Původní datum na značení bylo 19.10.2023, později v blíže nezjištěné době byl datum změněn na 18.10.2023.

¨

K výše uvedenému mám tři otázky:

1. Kdy bylo výše uvedené značení do oblasti instalováno?

2. Jakého dne došlo ke změně původního data na dodatkové tabulce?

3. Z jakého důvodu bylo výše uvedené datum změněno?

 


Odpověď:

Ad1)

Dopravní značení k předmětnému bloku P4 na Praze 17 bylo instalováno dne 10.10.2023 (protokol viz příloha č. 1)

 

Ad 2)

Instalované dopravní značení bylo dodavatelem pravidelně kontrolováno a TSK nedisponuje informacemi, že by se na něm vyskytla závada, případně změna v podobě dodatkové tabulky (toto Vaše tvrzení není doloženo odpovídající fotodokumentací).

 

Ad 3)

S ohledem na odpověď viz Ad2) je tento dotaz bezpředmětný.

 

Žádost:

stran blokového čištění na území Prahy 17, ul. Drahoňovského. Dle dostupných zdrojů z Vašich internetových stránek v sekci “Programy údržby” se jedná o místo označené jako: P17-P4, v termínu 18.10.2023, ulice/sektor: NN178, NN179, NN180 a NN182. V tomto vymezeném území bylo v blíže nezjištěnou dobu instalováno přenosné dopravní značení IP25a “Zóna s dopravním omezením” a IP25b “Konec zóny s dopravním omezením”, s dodatkovou tabulkou obsahující datum, které bylo v době umístění značení změněno. Původní datum na značení bylo 19.10.2023, později v blíže nezjištěné době byl datum změněn na 18.10.2023.

¨

K výše uvedenému mám tři otázky:

1. Kdy bylo výše uvedené značení do oblasti instalováno?

2. Jakého dne došlo ke změně původního data na dodatkové tabulce?

3. Z jakého důvodu bylo výše uvedené datum změněno?

 


Odpověď:

stran blokového čištění na území Prahy 17, ul. Drahoňovského. Dle dostupných zdrojů z Vašich internetových stránek v sekci “Programy údržby” se jedná o místo označené jako: P17-P4, v termínu 18.10.2023, ulice/sektor: NN178, NN179, NN180 a NN182. V tomto vymezeném území bylo v blíže nezjištěnou dobu instalováno přenosné dopravní značení IP25a “Zóna s dopravním omezením” a IP25b “Konec zóny s dopravním omezením”, s dodatkovou tabulkou obsahující datum, které bylo v době umístění značení změněno. Původní datum na značení bylo 19.10.2023, později v blíže nezjištěné době byl datum změněn na 18.10.2023.

¨

K výše uvedenému mám tři otázky:

1. Kdy bylo výše uvedené značení do oblasti instalováno?

2. Jakého dne došlo ke změně původního data na dodatkové tabulce?

3. Z jakého důvodu bylo výše uvedené datum změněno?

 

Žádost:

Dne 1.1.2024 nabyde účinnosti novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která ukládá majitelům a správcům pozemních komunikací nové úkoly související s odstraňováním reklamních zařízení umístěných v silničním ochranném pásmu mimo souvisle zastavěné území obce bez povolení silničního správního úřadu, kdy tato povinnost přejde ze silničních správních úřadů právě na majitele/správce komunikací.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás dovoluji požádat o následující informace:

V situaci, kdy má vlastník pozemku nacházejícího se v silničním ochranném pásmu mimo souvisle zastavěné území obce uzavřenu soukromoprávní smlouvu s provozovatelem reklamního zařízení umístěného na takovém pozemku bez povolení silničního správního úřadu, jejímž předmětem je umístění takového reklamního zařízení na daném pozemku za úplatu:

 

1) Co má z pohledu TSK vyšší právní sílu – zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích či soukromoprávní smlouva?

 

2) Pokud je odpovědí na předchozí otázku, že vyšší právní sílu má z pohledu TSK zákon o pozemních komunikacích, bude od 1.1.2024 TSK přistupovat k odstraňování reklamních zařízení umístěných v silničním ochranném pásmu mimo souvisle zastavěné území obce bez povolení silničního správního úřadu, přestože má provozovatel reklamního zařízení uzavřenou soukromoprávní smlouvu s vlastníkem pozemku?

 

3) Pokud je odpověď na předchozí otázku kladná, bude od 1.1.2024 TSK přistupovat k odstraňování takových reklamních zařízení i v případech, kdy je vlastníkem pozemku hl. m. Praha?

 

4) Bude od 1.1.2024 TSK přistupovat k odstraňování i těch reklamních zařízení umístěných v silničním ochranném pásmu mimo souvisle zastavěné území obce bez povolení silničního správního úřadu, která byla povolena stavebním úřadem?

 

Pokud jde personální a materiální zajištění uvedené agendy a úkolů s ní souvisejících ze strany TSK:

5) Kolik pracovníků bude na TSK od 1.1.2024 vyřizovat výlučně tuto agendu?

i. Jaký bude název pracovní pozice, kterou budou tito pracovníci vykonávat? Prosím o informaci jednotlivě pro každého pracovníka.

 

6) Kolik pracovníků bude na TSK od 1.1.2024 vyřizovat tuto agendu spolu s jakoukoli další agendou?

i. Jaký bude název pracovní pozice, kterou budou tito pracovníci vykonávat? Prosím o informaci jednotlivě pro každého pracovníka.

 

7) Pokud jde o samotné odstraňování reklamních zařízení, bude tuto činnost TSK zajišťovat vlastními silami či prostřednictvím třetí osoby?

 

8) Pokud je odpovědí na předchozí otázku, že TSK bude tuto činnost zajišťovat prostřednictvím třetí osoby, pak prosím o sdělení názvu tohoto subjektu

 


Odpověď:

S odkazem na § 2 odst. 4 InfZ, neboť povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

 

Odůvodnění:

Ust. § 15 odst. 1 InfZ zakotvuje, že pokud povinný subjekt nevyhoví žádosti, byť i jen zčásti, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti o informace rozhodnutí o odmítnutí žádosti, což je tento případ.

Ust. § 2 odst. 4 InfZ zakotvuje: Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

 

Žádost:

1. Výčet všech veřejných parkovacích domů

- které vlastníte

- kde jste provozovateli

- kde zajišťujete provoz pro jiný subjekt

 

2. Ke každému parkovacímu domu (uvedenému ve výčtu):

a) jaká je jeho parkovací kapacita (kolik parkovacích míst)

b) kolik má daný parkovací dům nadzemních a kolik podzemních podlaží

c) který parkovací dům je provozován s trvalou fyzickou obsluhou a kolik pracovníků je potřeba u jednotlivých parkovacích domů trvale na směně (pokud je zde pracovník na směně jen část dne, tak uvedení času od – do)

d) zda je parkovací dům vybaven komerčními prostory (mimo parkování) a jakými (stačí heslovitě)

e) k jakému režimu parkování je parkovací dům primárně určen, pokud je zde takové určení stanoveno, tj. P+G, P+R, K+R, smíšené apod.

f) kdo je provozovatelem parkovacího domu

g) u každého parkovacího domu:

- celkové výnosy za rok 2022

- zvlášť pak výnosy za parkovné za rok 2022

- zvlášť pak výnosy za ostatní služby za rok 2022 (např. za nájemné komerčních prostor apod.)

h) u každého parkovacího domu:

- primární náklady za rok 2022

- celkové náklady za rok 2022 (zahrnující případnou správní režii provozovatele)

i) u každého parkovacího domu hospodářský výsledek za rok 2022“

 

 


Odpověď:

TSK zajišťuje na základě smluvního vztahu správu a výkon jiných činností pro hl. m. Prahu, informaci lze poskytnout ve vztahu k majetku, který má ve správě.

 

Vámi požadované informace nejsou v TSK vedeny způsobem, který by umožnil poskytnutí informací bez větší časové náročnosti.  Poskytnutí Vámi požadovaných informací je spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním a zapojením zaměstnanců různých odborných útvarů TSK dle povahy dotazu, celková předpokládaná časová dotace na zpracování odpovědí na dotazy v rozsahu Vaší žádosti činí 24 hodin. S ohledem na tuto skutečnost požadujeme v souladu s § 17 odst. 1 Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen „Zákon“), úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání v souladu s oficiálním sazebníkem úhrad za poskytování informací zveřejněným na webu www.tsk-praha.cz ve výši 250,- Kč/hodina.

 

V souladu s § 17 odst. 3 Zákona níže vyčíslujeme požadovanou úhradu:

Požadovaná částka k úhradě: 24 hodin x 250,- Kč/hod = 6.000,- Kč

 

Žádost:

„Často jezdím tunelem Blanka z Troje do Břevnova.  Vždy, když jsem v místě odbočení Bubeneč, je cítit značný obsah zplodin z automobilů.  Dokonce dne 9.8.2023 v 7,10 hod. byla aktivována signalizace „červené světlo a vypni motor“.  Byla také značně snížena viditelnost v důsledku kouřového smogu.  Jsem toho názoru, že větrání tunelu je nedostatečné a tvořený kouř je život ohrožující.  Žádám na základě zákona č. 106/1999 Sb., o sdělení skutečného stavu větrání a opatření zajišťující bezpečnost řidičů.“

 


Odpověď:

Při běžném dopravním provozu dochází vlivem projíždějících vozidel k samovolnému (přirozenému) provětrávání dopravního prostoru tunelu. Pokud je průtok proudícího vzduchu příliš malý, může dojít k navýšení koncentrace znečišťujících látek v dopravním prostoru. Nucený pohyb vzduchu lze urychlit pomocí proudových ventilátorů, spuštěných přímo ve směru jízdy.

 

V tunelu je umístěno množství čidel, které měří koncentrace plynů a opacitu.  Expertní regulátor hlídá měřené hodnoty koncentrace, opacity a počítané hodnoty CO a NOx v tunelu tak, aby nedošlo k překročení limitních hodnot těchto koncentrací. Tyto hodnoty byly schválené Hygienickou stanicí. Automatická regulace je spuštěna tehdy, pokud hodnoty koncentrací v tunelu překročí spouštěcí hodnoty. Při překročení spouštěcích hodnot koncentrací je následně expertním systémem zajištěn dostatečný přívod čerstvého vzduchu v případné kombinaci s odvodem vzduchu tak, aby došlo ke snížení úrovně znečištění vzduchu v tunelu.

 

Ve Vašem případě se mohlo stát, že před Vámi projelo vozidlo v horším technickém stavu se zvýšenou kouřivostí. V okamžiku, kdy systém zjistí překročení povolených hodnot, spouští automatické sekvence provětrávání tunelu. Protože však sekvence spuštění větrání a následného odvětrání tunelu trvá nějakou dobu, může nastat situace, že je v tunelu určitou dobu snížená viditelnost a jsou i cítit zplodiny.

 

Systém větrání dne 9.8.2023 zareagoval adekvátně podle nastavených bezpečnostních scénářů.
V prostoru byla detekována zvýšená opacita, proto sepnula sekvence pro vydatné provětrání prostoru.

 

Žádost:

Ve veřejně dostupné databázi byla zveřejněna smlouva o dílo uzavřená dne 1.6.2018 mezi TSK jako objednatelem a společností Čermák a Hrachovec a.s., se sídlem Smíchovská 31, 155 00 Praha 5, IČ: 26212005.  Uvedená smlouva o dílo se týkala stavebních prací nadepsaných jako „Cyklostezka (lihovar -Dalejský potok), Cyklostezka (potok Vrutice – K Sádkám), Cyklostezka (chodník kolem přístavu – Výpadová).

V dané souvislosti žádám o poskytnutí následujících informací:

1) Na základě jakého správního úkonu (rozhodnutí, povolení, souhlasu apod.) příslušného správního orgánu se předmětné stavební práce prováděly?  Zároveň žádám o zaslání písemné podoby tohoto správního úkonu.

2) Předmětná smlouva o dílo zmiňuje jakousi cenovou nabídku a oceněný soupis prací.  Žádám tímto o zaslání těchto dokumentů, které nejsou součástí zveřejněné smlouvy o dílo.“

 


Odpověď:

Ad 1)

V daném případě se jednalo o opravy výtluků a nerovností v rámci provádění běžné údržby, kterou TSK vykonává pro hl. m. Prahu na základě smluvního vztahu.  Běžná údržba v jednotlivých případech nepodléhá vydání správního aktu.

 

Ad 2)

Vámi uvedené dokumenty nejsou v registru smluv uveřejněny na základě zákonné výjimky dle § 3 odst. 2b) zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.  V příloze zasílám dostupnou dokumentaci k uvedené smlouvě.

 

Žádost:

rezidentů mělo v uplynulém týdnu probíhat měření hluku v ulici Rosečská, konkrétně se mělo jednat o měření expozici hluku u bytových domů č. 1338/43 - poslední patro a 1334/35.

Žádáme o poskytnutí následujících informací, a to elektronicky do naší datové schránky:

-          Zadání/objednávka měření hluku v ul. Rosečská,

-          Nabídka měření hluku v ulici Rosečská,

-          Výstupy z provedeného měření v ul. Rosečská vč. event. vyhodnocení měření,

-          Fakturace za provedené měření 

 


Odpověď:

Zadání a cenová nabídka proběhly formou e-mailové komunikace. 

             

Textace zadání ze strany TSK z 8.6.:

 

Žádáme o indikativní nabídku k měření hluku dominantně z Jižní spojky v noční době ve 2 MM na Rosečské – dle přiložené specifikace k objednávce:

Rosečská 1338/43; 1. nadzemní podlaží

Rosečská 1334/35; 4. nadzemní podlaží; 9m nad terénem

 

V příloze 1 zasíláme objednávku, jejíž součástí jsou cenové nabídky na obě měřená místa.

 

Termín plnění je do 31.10.2023, výstup z měření bude v uvedeném termínu objednateli teprve předán, poté  proběhne fakturace. 

 

Výstup měření bude následně předán Hygienické stanici hl. m. Prahy k vyhodnocení.

 

Žádost:

žádám o poskytnutí informací týkající se nedávného umístění dvou odpadkových košů na zábradlí vedle vstupu na Štvanickou lávku na Bubenském nábřeží:1. Iniciátor rozhodnutí: prosím o informaci, kdo je za rozhodnutí o umístění odpadkových košů do současné pozice odpovědný.2. Proces rozhodování: rád bych obdržel veškeré informace týkající se procesu rozhodování, který vedl k umístění odpadkových košů na uvedeném místě. Toto zahrnuje informace o tom, kdo byl zapojen do rozhodovacího procesu, kdy bylo rozhodnutí přijato, a jaké byly hlavní důvody pro toto umístění.3. Důvody pro umístění: žádám o podrobný popis důvodů, které vedly k umístění odpadkových košů právě na tuto lokalitu, včetně jakýchkoli studií nebo analýz, které byly provedeny k podpoře tohoto rozhodnutí.4. Využití pražského městského mobiliáře: rád bych se také dozvěděl, proč nebyl použit pražský městský mobiliář vzešlý z designerské soutěže v roce 2017. Prosím o vysvětlení důvodů, proč byl vybrán jiný typ mobiliáře.

 


Odpověď:

K instalaci odpadkových košů došlo z podnětu inspektora péče o veřejný prostor Městské části Praha 7, podnět byl zaslán prostřednictvím e-mailu dne 23.8.2023 na oddělení letní a zimní údržby komunikací TSK.  Odpadkové koše, které jsou předmětem Vašeho dotazu, byly na nábřeží nainstalovány již v minulosti a vzhledem k revitalizaci nábřeží byly prozatímně odstraněny.  Po dokončené revitalizaci TSK umístila odpadkové koše na základě podnětu MČ Praha 7 do blízkosti nově vybudované lávky.  Umístění odpadkových košů nebylo řešeno v rámci projektu revitalizace nábřeží, TSK tedy umístila koše dle požadavku MČ Praha 7, typově se jedná o koše použité v minulosti.  Důvodem pro umístění košů bylo zajištění možnosti ukládání odpadu, aby nedocházelo ke zvýšeným nákladům na úklid přilehlé oblasti z důvodu absence nádob na ukládání odpadu.  Odpadkové koše, které byly použity jsou součástí v minulosti již schváleného městského mobiliáře.  V současné době jsou koše již demontovány.

 

Žádost:

zda vaše organizace prováděla v letech 1990 až 2021 údržbu či správu níže uvedených pozemků, případně na těchto pozemcích ve vlastnictví Hlavního města Prahy hospodařila:

parc. č. 1236/1, 1244, 1245/39, 1246/1, 1247, 1272/1, 1273/2, 1280/1, 1671/17, 2230/1, 2230/2, 2234, 2705/6, 2705/11, 2705/12, 2705/13, 2705/15, 2705/19, 2705/20, 2705/21, 2705/22, všechny pozemky v katastrálním území Stodůlky?

Pokud ano, žádám zdvořile o sdělení, v jakém období vykonávala správu, hospodaření nebo údržbu a dále žádám zdvořile o zaslání prostých kopií listin, na základě kterých tato údržba, hospodaření nebo správa byly prováděny.

 


Odpověď:

část pozemku parc. č. 1280/1 v k.ú. Stodůlky (viz. Příloha 1 – žlutá šrafa), na které se nachází místní komunikace II. třídy MK13-20b (předána na základě hospodářské smlouvy č. 147/92a v příloze č. 2) je od r. 1992 do současnosti udržována a spravována TSK.

Ostatní v žádosti uvedené pozemky ve správě TSK nebyly a nejsou.

 

Žádost:

žádám ve smyslu ustanovení § 14 a násl. zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informace. 

Pan … a paní … jsou podílovými spoluvlastníky pozemku parc.č. 2014/353, v k.ú. Chodov.  Klientka … je výlučným vlastníkem pozemků: parc.č. 2014/363, parc.č. 2014/362, parc.č.2014/589, parc.č. 2014/587 ,parc.č. 2014/705, vše v k.ú. Chodov. Na výše uvedených pozemcích je bez souhlasu vlastníků provozováno hlídané parkoviště.  Klienti s ohledem na provozování parkoviště na uvedených pozemcích žádají podle § 2 odst. 1 a § 14 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění o poskytnutí těchto informací:

1) Zda existuje platná nájemní smlouva na pronájem parkovišť, v případě, že ano, žádám o její předložení.

2) Kdo je provozovatelem parkoviště?

3) Kdo je nájemcem předmětného parkoviště?

4) Kolik činí roční nájem za provoz parkoviště a komu je tento nájem hrazen?

 


Odpověď:

Ad 1)

Ano. 

K danému zasíláme níže uvedené dokumenty:

 • Nájemní smlouva ze dne 5.6.2007
 • Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 22.12.2015  

 

K předmětu nájmu byla zřízena služebnost komunikace – právo umístění a provozování pozemní komunikace pro hlavní město Praha, a to k níže uvedeným pozemkům na základě uvedených smluvních vztahů, které přikládáme

 • parc. č. 2014/353 v k.ú. Chodov – VB na základě smlouvy o zřízení služebnosti komunikace č. ZVS/35/05/014332/2022 – č. řízení u KN V-31146/2022-101 – právní účinky zápisu 18.05.2022 (viz příloha č. 3)
 • parc č. 2014/362, 363, 587, 589 a 705 v k.ú. Chodov – VB na základě smlouvy o zřízení služebnosti komunikace č. ZVS/35/05/014308/2022 – č. řízení u KN V-40127/2022-101 – právní účinky zápisu 29.06.2022 (viz příloha č. 4).

 

Ad 2) a Ad 3)

Nájemce je uveden v nájemní smlouvě viz příloha č. 1 k bodu Ad 1).  Nájemce uzavřel nájemní smlouvu za účelem provozování veřejného hlídaného parkoviště.

 

Ad 4)

Výše nájemného je uvedena v nájemní smlouvě viz příloha č. 1 k bodu Ad 1), nájem je hrazen pronajímateli, kterým je Hlavní město Praha, prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 

 

Žádost:

konstatuji, že uprostřed rušné pražské křižovatky ulic U Bulhara a Hybernské byl v průběhu srpna 2023 postaven ostrůvek (s dopravními značkami hlavní silnice a přikázaný směr vpravo a vlevo), který brání plynulému provozu aut. Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím Váš orgán tímto žádám o zodpovězení následujících dotazů:

1. Kdo o postavení ostrůvku na křižovatce rozhodl?

2. Kdy o postavení ostrůvku na křižovatce bylo rozhodnuto?

3. Za jakou finanční částku byl ostrůvek na křižovatce postaven?

4. Za jakým účelem byl ostrůvek na křižovatce zřízen?

 

Dále Váš orgán žádám o zaslání kopie smlouvy, na základě které byl ostrůvek na křižovatce zhotoven.

 


Odpověď:

k bodu 1 - Magistrát hlavního města Prahy, oddělení speciálního stavebního úřadu, na základě žádosti stavebníka, kterým je CBD Hybernská s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

k bodu 2 - 21.6.2022 viz nabytí právní moci stavebního povolení (v příloze)

K bodu 3 a 4 - TSK není stavebníkem akce, stavbu realizuje CBD Hybernská s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací ke stavebním úpravám silnice a chodníků

na ulici Malovická – realizované v období od 13. 3. 2023 – 10. 6. 2023

 

1. Kdo byl realizátorem stavby – dodavatelská firma

2. Jaká byla cena díla

3. Bylo dílo převzato v terminu smlouvy, nebo byl termín prodloužen, pokud ano,

z jakého důvodu

4. Bylo v zakázce realizace stavby počítáno s úpravami chodníků ke vchodům

jednotlivých bytových domů ?

5. Na chodnících ke vchodům Malovická 2763/1, Malovická 2762/3, 2761/5, 2760/7

byly realizovány práce – úprava chodníků ke vchodům. Uveďte odůvodněni, proč

k tomu došlo, kdo rozhodl o realizaci a proč nebyly realizovány chodníky ke vchodům

Malovická 2752/23, 2753/21, 2754/19, 2755/17

6. Kolik parkovacích míst bylo po rekonstrukci navýšeno oproti původnímu stavu.

7. Kdo rozhodl o změně parkovacích míst

8. V případě, že budete za poskytnuté informace požadovat finanční poplatek za službu,

žádáme o sděleni její výše.

 


Odpověď:

Ad 1)

PORR a.s., IČO: 43005560

Ad 2)

10.409.000 ,-Kč bez DPH

Ad 3)

Ano, dílo bylo dokončeno v řádném termínu. Bohužel nemohlo být zkolaudováno z důvodu řešení povolení kácení vzrostlých smrků, které brání dokončení chodníkových ploch v ulici. V následné době proběhne kácení stromů, dokončení části chodníku a kolaudace.

Ad 4) a Ad 5)

Komunikace Malovická včetně přilehlých chodníků je ve správě TSK, avšak chodníky ke vchodům ve správě TSK nejsou, ani pozemky pod nimi (dle §14 odst. 2. písm. a) zákona o pozemních komunikacích „součástmi ani příslušenstvím místní komunikace nejsou sjezdy nebo nájezdy na sousední nemovitosti“).  TSK tedy neřeší úpravy chodníků ke vchodům, v projektu zahrnuty nebyly.  Úpravy k Vámi uvedeným vchodům byly realizovány z důvodu úpravy nivelety chodníkových ploch, provedené úpravy zajistily odstranění velkého spádu a bezproblémový přístup k uvedeným vchodům.   U ostatních vchodů tento problém nevznikl.

Ad 6)

TSK nedisponuje informací o původním počtu parkovacích míst.  V současné době je parkovacích míst 62, z toho 5 pro invalidy.

Ad 7)

Úřad Městské části Prahy 4 – odbor dopravy

Ad 8)

Úhradu nepožadujeme

 

Žádost:

V souladu s ust. § 14 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zaslání Pasportu místních komunikací, na kterém bude zachycena ulice Lnářská nacházející se v katastrálním územím Uhříněves

 


Odpověď:

Místní komunikaci Lnářskou v k.ú. Uhříněves nemá TSK ve správě, tudíž ani nedisponuje pasportem této komunikace.  Pozemky, na nichž se komunikace Lnářská nachází, má ve správě Městská část Praha 22, předpokládám tedy, že komunikace je ve správě této Městské části.

 

Žádost:

Vzhledem ke stále menší šanci k zaparkování v placené zóně bych rád věděl, kolik je momentálně na Praze 3 registrováno vozidel ukrajinskou registrační značkou do zón placeného stání?

 


Odpověď:

Systémy zón placeného stání neevidují národnost držitele parkovacího oprávnění ani MPZ vozidla, které je k parkování oprávněno.  TSK nemá povinnost dle platné právní úpravy ani smluvních vztahů uvedenou informací disponovat.

 

Žádost:

Kolik lidí bylo pozváno na pohovor na pozici BI analytik v TSK, vypsanou na jaře 2023?

 


Odpověď:

9

 

Žádost:

žádáme o informaci týkající se opravy tramvajové tratě respektive rekonstrukce tramvajové smyčky a zastávky Bílá Hora, Praha 6/Praha 17 ( konečná stanice tramvaje na křižovatce Bělohorské a dále navazující Karlovarské a Zličínské ulice ).

 

 1) Dle informace od MČ Prahy 6 má  koncem léta dojít k opravě tramvajové tratě výše uvedené tramvajové smyčky. Prosíme o informaci  kudy povede objezdová trasa pro individuální automobilovou dopravu, pokud dojde z důvodu opravy tramvajové smyčky k omezení provozu na Bělohorské respektive Karlovarské ulici. Pokud již taková oprava není na programu, prosíme o informaci na kdy je plánována, včetně popisu případné objezdové trasy.

 

 2) Dle starší informace od MČ Prahy 6 měla být oprava tramvajové tratě na stanici Bílá Hora doprovázena celkovou rekonstrukcí nevyhovujícího nástupiště  tramvajové zastávky a jejího okolí, zprůchodněním ulice Bělohorské ven z centra (rozšířením na dva pruhy) a přesunutím nástupiště pro tramvaj na Bělohorskou. Jaký je prosím stav tohoto záměru a kdy bude případně realizován?“

 

 


Odpověď:

Rekonstrukce tramvajových tratí si zajišťuje přímo Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. z pozice investora. Součástí činnosti investora je i si zajistit a projednat příslušná stanovení o omezení či změnách vedení všech druhů dopravy, tedy i té individuální automobilové dopravy. 

 

TSK není správním orgánem, tedy příslušným silničním správním úřadem dle ust. § 124 odst. 6 zákona c. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Koordinaci dopravních omezení, tedy státní správu ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace vykonávají silniční správní úřady. V současné době v České republice vykonávají působnost silničního správního úřadu podle Zákona o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.)

 

•           Ministerstvo dopravy ve věcech dálnic a rychlostních silnic,

•           krajské úřady nebo Praha ve věcech silnic I. třídy s výjimkou rychlostních, (odbor pozemních komunikací a drah (PKD) MHMP)

•           obecní úřady obcí s rozšířenou působností (MČ) ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací (odbory dopravy jednotlivých MČ)

•           obecní úřady (MČ) ve věcech místních komunikací (odbory dopravy jednotlivých MČ),

pokud zákon pro určité případy nestanoví, že tuto působnost v určitém směru vykonává jiný správní úřad.

 

Silniční správní úřad vykonává zejména působnost podle Zákona o pozemních komunikacích (t.j. Silničního zákona). TSK jako správce předkládá návrh nutných oprav, stejně jako další investoři (DPP, PVS, PVK, PPD atd.), a je na příslušném silničním správním úřadu, zda vydá dopravně – inženýrské rozhodnutí (DIR), zda bude moci investor komunikaci uzavřít/omezit, kudu povedou všechny druhy dopravy a bude mu tak umožněnu začít opravovat.

 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) spravuje jí svěřené komunikace, které vlastní hl. m. Praha. Zajišťujeme provádění ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění, která jsou určena pro výkon činnosti správce pozemních komunikací a spočívají především v zajišťování jejich sjízdnosti a schůdnosti, prováděním úklidu, údržby vozovek a chodníků. V zákoně je výslovně uvedeno, že součástmi ani příslušenstvím dálnic, silnic a místních komunikací nejsou inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení nebo zajištění činnosti MHD. Z titulu správců místních komunikací na území hl. m. Prahy nejsme vybaveni žádnými pravomocemi silničních správních úřadů k zasahování do činnosti jiných správců (např. DP hl. m. Prahy) ani správců poduličních inženýrských sítí (PVS, PPD, PVK atd.), plánování termínu jejich oprav, rekonstrukcí, či výluk a kontroly správnosti provádění jejich činnosti.

 

Žádost:

na základě § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „SvInfZ“), žádám o poskytnutí následující informace k veřejné zakázce "SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ VYSOKORYCHLOSTNÍHO VÁŽENÍ VOZIDEL PROSTŘEDNICTVÍM TSK" zadavatele Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvková organizace (jednoznačný identifikátor: P16V00000056, č. j. veřejné zakázky 33419/16/8300/chal, ev. číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek 524860, vyhlášené dne 3. 10. 2016, zrušené dne 30. 6. 2017, viz odkaz: https://www.tsk-praha.cz/aplikace/eprocure_7/profile.nsf/0/A8E311F5B5F8AA76C1258041003CA74C?OpenDocument ), a to znaleckého posudku č. 30101817  znalce Ing. Michaela Trezziho ze dne 22. 5. 2017 pro technické vyhodnocení podmínek veřejné zakázky na systémové řešení vysokorychlostního vážení vozidel prostřednictvím TSK

 


Odpověď:

Dle dostupných informací, kterými Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 03447286 (dále jen „TSK, a.s.“), disponuje, se Vámi požadovaná informace vztahuje k činnosti Technické správy komunikací hl. m. Prahy, příspěvkové organizaci, IČ: 63834197 (dále jen „TSK, p.o.“).  Vámi požadované informace se vztahují k veřejné zakázce, která byla zahajovaná a dokončená (zrušená) TSK, p.o., která je zaniklým subjektem.    

Zrušení TSK, p.o,. odsouhlasila ke dni 30. 6. 2020 Rada hlavního města Prahy s tím, že veškerý majetek, práva a závazky, které příspěvková organizace k tomuto dni měla, přešly na hlavní město Prahu, jakožto zřizovatele. 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 03447286 není ve vztahu k požadované informaci povinným subjektem. 

K výše uvedenému podotýkáme, že ve vztahu k Vámi uvedené veřejné zakázce probíhá dle TSK, a.s. dostupných informací trestní řízení.  V této souvislosti upozorňujeme na §11 odst. 4 a) Informačního zákona: „povinné subjekty dále neposkytnou informace o probíhajícím trestním řízení, nebo týkající se trestního řízení, pokud by její poskytnutí ohrozilo či zmařilo účel trestního řízení, zejména zajištění práva na spravedlivý proces“.

Žádost:

protokol z výběrového řízení na BI analytika, které bylo vypsáno v dubnu 2023 v TSK

 


Odpověď:

S odkazem na § 11b InfZ, neboť povinný subjekt požadovanou informaci dle Žádosti o informace nemá a povinnost ji mít mu nevyplývá z InfZ a dále ve spojení s § 8a InfZ, který upravuje poskytnutí informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů.

 

Žádost:

K dotazu:

Dle zaslaného vyobrazení – předmětný úsek vozovky a chodníků pro pěší v ul. Na Pomezí,

Praha 5, a to mezi křížením s ul. Lerausova a ul. Souběžná III, konkrétně na pozemku parc.č. 1405/3,

k.ú. Jinonice [728730] (dále jen „Úsek“):

1. Kdo provádí diagnostiku a/nebo kontrolu (dále jen „diagnostika“) stavu vozovky a chodníků

v Úseku?

2. S jakou periodicitou se provádí diagnostika vozovky a chodníků v Úseku?

3. Kdy naposledy byla provedena komplexní diagnostika stavu vozovky a stavu chodníků v Úseku

a s jakým výsledkem a) pro stav vozovky a b) pro stav chodníků?

4. Který útvar samosprávy je odpovědný za provádění diagnostiky a dále za stanovení plánu

oprav a) vozovky a b) chodníků?

5. Kdy bude mimo lokálních oprav nejzávažnějších výtluků, defektů a nerovností provedena

komplexní oprava u a) vozovky a b) u chodníků v Úseku?

6. Kdo odpovídá za stav a bezpečnost stavebního provedení chodníků vč. odstranění zeleně

překážející v chůzi, a to min. v úseku podél pozemků parc.č. 842/1, 842/7, 842/6, všechny k.ú.

Jinonice [728730]?

7. Kdy nejpozději bude, resp. má být provedena komplexní oprava chodníku ovlivněného

probíhající stavbou na pozemku parc.č. 843/2, k.ú. Jinonice [728730]?

 


Odpověď:

TSK se vyjadřuje k části komunikace, která se nachází na pozemku parc. č. 1405/3 v k.ú. Jinonice, tuto část komunikace má TSK ve své správě, ovšem z celkového Vámi vyznačeného úseku se jedná pouze o cca 10m délky.  Odpovědi níže uvedené se tedy vztahují pouze k části komunikace, kterou má TSK ve své správě.

 1. Kontrolu části úseku nacházejícím se na parc. č. 1405/3 v k.ú. Jinonice provádí Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
 2. Jedná se o komunikaci III. třídy a kontrola je prováděna s četností 1-2 za 2 měsíce.
 3. Dle poslední provedené kontroly ze dne 1.8.2023 a) vozovka nevykazuje známky povrchového poškození, ani plastických deformací b) v daném úseku není stavba chodníku evidována.
 4. Kontrolu provádí Oddělení správy komunikací, v případě potřeby ve spolupráci s Investičním úsekem zařazuje komunikace do plánu oprav a rekonstrukcí
 5. Pro část ve správě TSK není v tuto chvíli plánována lokální ani komplexní rekonstrukce, komunikace nevykazuje žádné defekty vyžadující jejich opravu
 6. TSK není správcem uvedených pozemků a dotaz tak nespadá do její působnosti.
 7. TSK není správcem sousedního pozemku, proto není uzavřen smluvní vztah na zásahy do komunikací způsobených prováděnou stavbou a tedy touto informací TSK nedisponuje.

 

Žádost:

1) Sdělte, které konkrétní oddělení povinného subjektu (dále jen „PS“), které konkrétní osoby mají na starosti kontrolu technického stavu vozovek, technického stavu dopravních značek a dopravních značení a jeká je četnost takových kontrol. Uveďte jména odpovědných osob s uvedením telefonního (včetně mobilního telefonu) a mailového kontaktu na ně a jména jejich nadřízených včetně telefonního (včetně mobilního telefonu) a mailového kontaktu na ně.

2) Sdělte které konkrétní oddělení povinného subjektu (dále jen „PS“), které konkrétní osoby mají na starosti opravy vozovek, opravy či výměny dopravních značek a dopravních značení. Uveďte jména povolaných osob s uvedením telefonního (včetně mobilního telefonu) a mailového kontaktu na ně.

 


Odpověď:

Ad 1)

Uvedené činnosti zajišťuje úsek odborných správ, v čele úseku stojí ředitel.  Úsek je členěn na jednotlivá oddělení, v jejichž čele stojí vedoucí oddělení.  Agenda je přidělována ředitelem, resp. vedoucím oddělení jednotlivým zaměstnancům dle lokality, povahy řešené agendy a aktuální situace, problematiku dopravního značení řeší samostatné oddělení správy dopravního značení.  Tabulka se jmény vedoucích zaměstnanců je uvedena níže.  Pro účely styku s veřejností je zřízeno kontaktní centrum v sídle společnosti, pro telefonický kontakt lze využít ústřednu tel. 257 015 111.  Mobilní telefony jsou určeny pro komunikaci mezi zaměstnanci.  Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.tsk-praha.cz v sekci kontakty.  Zaměstnance lze kontaktovat na e-mailové adrese, která je tvořena jednotně ve formátu jméno.příjmení@tsk-praha.cz  

 

Kontrola technického stavu komunikací, které má TSK ve své správě, včetně dopravních značek a dopravního značení probíhá v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích v platném znění a dále v souladu s interním pracovním postupem TSK.  V souladu s interním pracovním postupem probíhají běžné prohlídky, jak komunikací, tak dopravního značení.  Kontrolami se zjišťuje především správná funkce bezpečnostního zařízení a závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikací v těchto intervalech dle povahy komunikace:

-  dvakrát týdně - místní komunikace I. třídy,

-  dvakrát měsíčně - místní komunikace II. třídy,

-  jedenkrát měsíčně - místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy, nemotoristické komunikace.

 

Níže uvádíme personální obsazení vedoucích pracovníků příslušných útvarů zajišťujících Vámi dotazované činnosti.

 

1317

Úsek odborných správ

Ing. Petr Kožíšek

 

1320

Oddělení správy komunikací

Ing. Štěpánka Čechová

 

1330

Oddělení správy dopravního značení

Vladimír Musil 

 

Ad 2)

Běžnou údržbu komunikací zajišťuje oddělení běžné údržby komunikací v rámci investičního úseku.  V čele investičního úseku stojí ředitel, úsek je členěn na jednotlivá oddělení v čele s vedoucími.  Běžná údržba či opravy dopravního značení, dopravních značek jsou zajišťovány úsekem odborných správ.  V rámci investičních akcí zajišťovaných investičním úsekem může rovněž docházet k úpravě či výměně dopravního značení, dopravních značek.  Ke kontaktním údajům shodně viz Ad 1). 

 

Níže je uvedena základní jmenná struktura vedoucích pracovníků investičního úseku

 

4157

Úsek investiční

Ing. Jiří Hájek

 

4142

Oddělení akreditované laboratoře

Ing. Josef Pěnkava

 

4158

Oddělení přípravy staveb

Ing. Arch. Klára Minárech

 

4159

Oddělení realizace staveb

Petr Kalous

 

4160

Oddělení řízení a koordinace oprav

Ing. Tomáš Tomáš

 

4161

Oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Ing. Michal Švadlenka

 

4168

Oddělení běžné údržby komunikací

Ing. Bohumil Pfeferle

 

K poslední části požadavku, tj. kontaktů na všechny městské části, je nutno se obrátit na příslušné městské části, neboť TSK jako povinná osoba není původcem této informace.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1. Sdělte, které konkrétní osoby mají v gesci opravy a údržbu, včetně investic chodníků a pozemních komunikací (ulic) na území Praha 2 s uvedením všech kontaktů na ně (e-mail, telefon, mobilní telefon) a to i s uvedením kontaktů a jmen jejich nadřízených.

2. Sdělte, které konkrétní osoby mají v gesci údržbu zeleně (včetně kácení, prořezu větví apod.) na území MČ Praha 2 s uvedením všech kontaktů na ně (e-mail, telefon, mobilní telefon) a to i s uvedením kontaktů a jmen jejich nadřízených.

3. Sdělte jakou cenu (průměrnou) za m2 dlážděného, resp. asfaltového chodníku včetně prací souvisejících (uložení apod.) platí TSK externím stavebním dodavatelům. Cenu uveďte včetně souvisejících nákladů bez DPH.

 

 

 


Odpověď:

Oprava a údržba chodníků a komunikací, které se nachází ve správě TSK, včetně investic je v kompetenci investičního úseku. V čele investičního úseku stojí ředitel, úsek je členěn na jednotlivá oddělení v čele s vedoucími.

 

Pro účely styku s veřejností je zřízeno kontaktní centrum v sídle společnosti, pro telefonický kontakt lze využít ústřednu tel. 257 015 111. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.tsk-praha.cz v sekci kontakty. Zaměstnance lze kontaktovat na e-mailové adrese, která je tvořena jednotně ve formátu jméno.příjmení@tsk-praha.cz

 

Ad 2)

Údržba zeleně je zajišťována oddělením správy zeleně, které je organizačně zařazeno pod úsek odborných správ. V čele úseku odborných správ stojí ředitel, v čele oddělení stojí vedoucí.  Agenda je přidělována vedoucím oddělení jednotlivým pracovníkům dle jejich pracovního zařazení.

 

Pro účely styku s veřejností je zřízeno kontaktní centrum v sídle společnosti, pro telefonický kontakt lze využít ústřednu tel. 257 015 111. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.tsk-praha.cz v sekci kontakty. Zaměstnance lze kontaktovat na e-mailové adrese, která je tvořena jednotně ve formátu jméno.příjmení@tsk-praha.cz

 

Ad 3)

Na dotaz žadatele, jak je uveden, nelze dle sdělení investičního úseku odpovědět, neboť žádost je formulována příliš obecně.  Ceny se odlišují v závislosti na velikosti realizované plochy, rozlišení způsobu pokládky, rovněž období, neboť dochází k vývoji cen.

 

S odvoláním na § 14 odst. 5 písm. b):

„v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti“

 

Vás vyzýváme k upřesnění dotazů dle specifikace níže:

Období, za které je informace požadována

Velikost plochy v m2, k níže je informace požadována – uvedení rozmezí od – do

Způsob pokládky (ruční, strojní, případně další)

Uvedení druhů prací a nákladů, které považujete za „související“, tento pojem není žádnými předpisy definován.

 

Po upřesnění žádosti Vám bude sdělena výše předpokládaných nákladů.  Neupřesníte-li žádost do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, rozhodne TSK ve vztahu k bodu 3) žádosti o odmítnutí žádosti.

Žádost:

sdělení informací týkajících se stavby pro reklamu umístěné na pozemku 3251/10 k.ú. Chodov. Dle přiloženého sdělení odboru výstavby Městské části Praha 11 jste byli písemností vystavenou dne 21. 4. 2023 Odborem pozemních komunikací a drah MHMP požádáni o zakrytí, odstranění a likvidaci nepovoleného reklamního zařízení. 

 

1. Z jakého důvodu k odstranění ani zakrytí reklamního zařízení doposud nedošlo?

2. Jaké úkony a ve který den směřující k naplnění žádosti OPKD MHMP jste dosud učinili?

 


Odpověď:

Ad 1)

Nevíme. Zakrytí reklamy, případně její odstranění a likvidace jsou podle § 31 odst. 9 věta třetí zákona o pozemních komunikacích (dále jen “ZPK“) svěřeny silničnímu správnímu úřadu. Ustanovení § 31 odst. 9 ZPK nepředpokládá, že by tyto činnosti měly provádět jiné subjekty, ať již jde o vlastníka či správce dotčené pozemní komunikace; Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. jako správce, není silničním správním úřadem ani jiným subjektem, který by byl oprávněn realizovat zakrývání reklamy a její následné odstraňování a likvidaci.

Ad 2)

Na žádost OPKD MHMP k zakrytí, odstranění a likvidaci nepovoleného reklamního zařízení jsme písemně odpověděli dne 2.6.2023.

 

Žádost:

Na poskytnutí informací týkajících se pozemní komunikace, která je umístěna na pozemku parc. č. 4187/1 v k. ú. Vinohrady, obec Praha.

Konkrétně bychom Vás rádi požádali o sdělení následujících informací:

(i) ve správě jakého subjektu se komunikace nachází;

(ii) na základě jakého právního titulu má dotyčný subjekt komunikaci ve správě (prosíme o poskytnutí jeho kopie);

(iii) do jaké kategorie pozemních komunikací jsou uvedená pozemní komunikace zařazeny a kdo je jejím vlastníkem;

(iv) zda je pozemní komunikace veřejně přístupná a lze tedy jejím prostřednictvím dopravně napojit pozemek na jinou pozemní komunikaci a užívat tuto neomezeným okruhem osob (příp. zda k tomu byl vlastníkem pozemku udělen souhlas).

 


Odpověď:

Na pozemku parc. č. 4187/1 v k.ú. Vinohrady se nachází komunikace č. MK02-51c – ulice Záhřebská, která byla rozhodnutím OÚ Městské části Praha 2 č.j. OŽP zn. 107/98/Vr dne 2.2.1998 zařazena do sítě místních komunikací III. třídy.  Komunikace je ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve správě TSK na základě Hospodářské smlouvy č. 375/89a o převodu práva hospodaření s národním majetkem (viz příloha).  Komunikace je veřejně přístupná a rozhodnutí o připojení ke komunikaci vydává příslušný silniční správní úřad, který se vyžádá souhlas vlastníka komunikace.

 

Žádost:

Žádám o časový záznam funkce světelné signalizace křižovatky ulic Bubenská a U Výstaviště v Praze 7 pro den 9. května 2023 v čase 17.30:00 až 17.34:00. Časové značky rozsvícení jednotlivých světel semaforů potřebuji jak u signalizace pro automobily, tak pro tramvaje tak, aby bylo zřejmé, v jakém čase (preferovaný formát časových značek hh.mm:ss) svítila jednotlivá světla semaforů (u tramvají signál STŮJ a JEĎ) pro všechny směry křižovatky.

 


Odpověď:

V příloze předáváme grafické zpracování průběhu signálního plánu pro světelné signalizační zařízení (dále jen „SSZ“) č. 7.171 U Výstaviště – Bubenská pro den 9. 5. 2023 a časové rozmezí 17:30–17:34 hod.

 

Žádost:

Žádám o informaci, zda TSK provádí realizaci dopravního omezení v ulici Záběhlická u domu č. 155/113 (probíhající mj. dne 23.6.2023 a spočívající ve svedení provozu do jednoho pruhu s kyvadlovým provozem řízeným světelnou signalizací).  Popřípadě zda tuto činnosti pro Vaši společnost realizuje jiný subjekt a pokud ano, který

 


Odpověď:

Omezení provozu na komunikaci Záběhlická probíhá v důsledku akce soukromého investora za účelem realizace vodovodní a kanalizační přípojky. Akce je s TSK řádně zasmluvněna – Nájemní smlouva uzavřená s firmou STARSTAV s.r.o., IČO: 63074419.

 

Žádost:

sdělení informací týkajících se pozemních komunikacích, které jsou umístěny na pozemcích parc. č. 836/26, parc. č. 1118/4, parc. č. 836/2, parc. č. 836/134, parc. č. 836/108 a parc. č. 836/109, vše v k. ú. Čimice, obec Praha.

Konkrétně bychom Vás rádi požádali o sdělení následujících informací:

 1. (i) ve správě jakého subjektu se komunikace nachází;
 2. (ii) na základě jakého právního titulu má dotyčný subjekt komunikaci ve správě (prosíme o poskytnutí jeho kopie);
 3. (iii) do jaké kategorie pozemních komunikací jsou uvedená pozemní komunikace zařazeny a kdo je jejím vlastníkem;
 4. (iv) zda je pozemní komunikace veřejně přístupná a lze tedy jejím prostřednictvím dopravně napojit pozemek na jinou pozemní komunikaci a užívat tuto neomezeným okruhem osob (příp. zda k tomu byl vlastníkem pozemku udělen souhlas).

Odpověď:

Na pozemcích parc. č. 836/2, 836/108, 836/109 a 836/134 v k.ú. Čimice se nenacházejí komunikace ve správě TSK.

 

Pozemek parc. č. 836/26 v k.ú. Čimice je ve vlastnictví Hlavního města Prahy (HMP) a nachází se na něm místní komunikace III. třídy MK08-0c, která však není ve správě TSK a vlastnictví této komunikace je TSK neznámé.

 

Na pozemku parc. č. 1118/4 v k.ú. Čimice se nachází část komunikace II. třídy č. MK08-12b (ulice Čimická) ve vlastnictví HMP a ve správě TSK – komunikace je veřejně přístupná a rozhodnutí o připojení ke komunikaci vydává příslušný silniční správní úřad, který se vyžádá souhlas vlastníka komunikace.

 

Žádost:

sdělení informací týkajících se pozemních komunikacích, které jsou umístěny na pozemcích parc. č. 836/26, parc. č. 1118/4, parc. č. 836/2, parc. č. 836/134, parc. č. 836/108 a parc. č. 836/109, vše v k. ú. Čimice, obec Praha.

Konkrétně bychom Vás rádi požádali o sdělení následujících informací:

 1. (i) ve správě jakého subjektu se komunikace nachází;
 2. (ii) na základě jakého právního titulu má dotyčný subjekt komunikaci ve správě (prosíme o poskytnutí jeho kopie);
 3. (iii) do jaké kategorie pozemních komunikací jsou uvedená pozemní komunikace zařazeny a kdo je jejím vlastníkem;
 4. (iv) zda je pozemní komunikace veřejně přístupná a lze tedy jejím prostřednictvím dopravně napojit pozemek na jinou pozemní komunikaci a užívat tuto neomezeným okruhem osob (příp. zda k tomu byl vlastníkem pozemku udělen souhlas).

 


Odpověď:

Na pozemcích parc. č. 836/2, 836/108, 836/109 a 836/134 v k.ú. Čimice se nenacházejí komunikace ve správě TSK.

 

Pozemek parc. č. 836/26 v k.ú. Čimice je ve vlastnictví Hlavního města Prahy (HMP) a nachází se na něm místní komunikace III. třídy MK08-0c, která však není ve správě TSK a vlastnictví této komunikace je TSK neznámé.

 

Na pozemku parc. č. 1118/4 v k.ú. Čimice se nachází část komunikace II. třídy č. MK08-12b (ulice Čimická) ve vlastnictví HMP a ve správě TSK – komunikace je veřejně přístupná a rozhodnutí o připojení ke komunikaci vydává příslušný silniční správní úřad, který se vyžádá souhlas vlastníka komunikace.

 

Žádost:

Byly níže uvedené pozemky v období od roku 2015 do současnosti, a to

parc. č. 2860/209, ostatní plocha, o výměře 1001 m2,

parc. č. 2860/217, ostatní plocha, o výměře 942 m2,

parc. č. 2860/218, ostatní plocha, o výměře 11 m2,

parc. č. 2860/219, ostatní plocha, o výměře 6 m2,

parc. č. 3063/4, ostatní plocha, o výměře 1350 m2 a

parc. č. 2780/491, ostatní plocha, o výměře 822 m2,

vše zapsáno v katastrálním území Stodůlky, obec Praha,

ve správě Technické správy komunikací hlavního města Prahy (dále jen „TSK“), případně vykonává TSK údržbu těchto pozemků?

Pokud ano, žádám zdvořile o zaslání kopie smlouvy nebo právního titulu, na jehož základě TSK údržbu nebo správu těchto pozemků vykonává.

 


Odpověď:

Všechny pozemky v k.ú. Stodůlky uvedené v žádosti jsou od r. 2007 ve vlastnictví soukromých osob, nemohou být tedy od tohoto roku ve správě a údržbě TSK.  Na pozemcích se nenachází ani žádná stavba ve správě a údržbě TSK.

 

Žádost:

1) Kdy začaly práce na rekonstrukci (oficiální datum zahájení prací)?

 

2) Je již dokončena veškerá projektová dokumentace pro veškerá územní rozhodnutí a stavební povolení? Pokud ne, tak proč a kdy očekáváte její zpracování?

Jsou schválena všechna patřičná územní rozhodnutí a stavební povolení?

 

3) Je již zpracována samotná projektová dokumentace pro provádění stavby pro celou Stavbu a její schválení? Pokud tomu tak není, tak proč a kdy očekáváte její zpracování?

 

4) Žádáme o aktuální harmonogramu celého projektu. Pokud není k dispozici tak seznam všech důležitých milníků projektu s konkrétními datumy.

 

5) Žádáme o harmonogram stavebních prací. Pokud vytvořen ještě není, žádáme o uvedení důvodu.

 

6) Nastaly k dnešnímu dni (den podání žádosti) některé z podmínek uvedených ve smlouvě č. 3/22/5800/001 (objednatel TSK) umožňující přerušení a ukončení smlouvy objednatelem (viz str. 37-38 smluvních podmínek pro DODÁVKU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PROJEKTOVÁNÍ-VÝSTAVBU příslušné smlouvy)?

 

7) Nastaly k dnešnímu dni (den podání žádosti) některé z podmínek uvedených ve smlouvě č. 3/22/5800/001 (objednatel TSK) umožňující přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem (viz str. 39 smluvních podmínek pro DODÁVKU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PROJEKTOVÁNÍ-VÝSTAVBU příslušné smlouvy)?

 

8) Pokud nenastala ani jedna z výše uvedených variant, jaký je současný stav projektu?

Dojde, či předpokládá se posunutí začátku stavebních prací či změně v harmonogramu prací? Jaká konkrétní změna se předpokládá?

a) Předpokládá se posunutí data územního rozhodnutí?

b) Předpokládá se posunutí data stavebního rozhodnutí?

c) Předpokládá se posunutí data začátku stavebních prací?

d) Je datum pro předpokládané dokončení projektu odlišné od data vyplývajícího ze smlouvy a jejích příloh? Pokud ano, tak jak?

e) Objevily se k datu podání žádosti problémy, které nebyly známé? Jaké?

f) Mohou tyto problémy mít vliv na jednotlivé části harmonogramu, případně ohrozí očekávaný termín dokončení? Jak?

g) Pokud byly práce započaty, zjistilo se, že bourání bude nutné uskutečnit ve větším rozsahu, než byl původní předpoklad?

 


Odpověď:

Ad1)

Dosud byly zahájeny projekční práce, průzkumné práce a přípravné stavební práce nepřímo související s rekonstrukcí mostních objektů.

 

Ad 2)

Územní rozhodnutí a stavební povolení jsou platná. V současnosti probíhá projekční činnost navazující na Závazný podklad – Dopravně – architektonickou studii a na její aktualizace.

 

Ad 3)

Ne, dokumentace se zpracovává v souladu bodem níže.

 

Ad 4)

Zpracování projektové dokumentace pro veškerá územní rozhodnutí a stavební povolení, či jejich změny potřebná pro realizaci celé stavby a její schválení objednatelem:

Termín dle smlouvy: 1. 3. 2023

Termín dle změnového listu: 1. 9. 2023

 

Nabytí právní moci všech vybraných stavebních povolení nezbytných k povolení stavby.  Zahájení autorského dozoru:

Termín dle smlouvy: 1. 9. 2023

Termín dle změnového listu: 3. 3. 2024

 

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro celou stavbu a její schválení objednatelem:

Termín dle smlouvy: 1. 3. 2024

Termín dle změnového listu: 1. 9. 2024

 

Doba pro dokončení:

Termín dle smlouvy: 1. 3. 2027

Termín dle změnového listu: 1. 9. 2027

 

Ad 5)

Harmonogram stavebních prací je hotov pouze pro některé stavební objekty. Harmonogram hlavních stavebních objektů závisí na průběhu povolovacího procesu a je v souladu s výše uvedeným.

 

Ad 6)

Zadavatel si není vědom takových okolností a ani není jasné kam směřuje tazatelův dotaz.

 

Ad 7)

Zadavatel si není vědom takových okolností a ani není jasné kam směřuje tazatelův dotaz.

 

Ad 8)

Ad a)

Územní rozhodnutí je vydané a platné. Změna územního rozhodnutí je řešena v souladu se Závazným podkladem – Dopravně – architektonickou studií a jejími aktualizacemi.

 

Ad b)

Stavební povolení je vydané a platné. Změna stavebního povolení je řešena v souladu se Závazným podkladem – Dopravně – architektonickou studií a jejími aktualizacemi.

 

Ad c)

Práce budou zahájeny nejdříve, jak to bude možné, a to zejména v návaznosti na získání příslušných přístupů na pozemky problematických vlastníků.

 

Ad d)

Oproti předpokladům uvedeným v Zadávací dokumentaci dochází k posunu termínu dokončení, a to v souladu s postupy dle smlouvy o dílo.

 

Ad e)

Zadavatel si není žádných skutečností vědom, neboť není zřejmé, o jakou žádost se má jednat a není tedy ani jasné, o jaké problémy se má jednat.

 

Ad f)

Termín dokončení není v tuto chvíli možné definovat. V tuto chvíli nelze definovat délku povolovacího procesu, a to zejména pro soustavné obstrukční postupy ze strany některých vlastníků okolních nemovitostí.

 

Ad g)

Bourací práce dosud nebyly započaty (s výjimkou demolic schodišť, u kterých se ale demolice předpokládala). Zvětšený rozsah bourání oproti původním předpokladům lze předpokládat, a to i v návaznosti na podmínky plynoucí z povolovacího procesu.

 

Žádost:

 • o průměrném denním počtu vozidel vjíždějících do křižovatky ulic Svornosti a Na Valentince, Praha 5 v období od ledna 2018 do května 2023;
 • o podkladech pro posouzení účelnosti realizace světelné signalizace v souladu s technickými podmínkami č. 81 na křižovatce Svornosti a Na Valentince;
 • o zaslání zpracovaného posouzení účelnosti realizace světelné signalizace v souladu s technickými podmínkami č. 81 na křižovatce Svornosti a Na Valentince.

 


Odpověď:

Vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, neboť povinný subjekt požadovanou informaci dle Žádosti o informace nemá a povinnost ji mít mu nevyplývá z InfZ a zároveň nemůže požadovanou informaci získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které povinný subjekt má, případně poskytnout postupem podle § 4a odst. 1 věty třetí InfZ. 

Odůvodnění:

Ust. § 15, odst. 1 InfZ zakotvuje, že pokud povinný subjekt nevyhoví žádosti, byť i jen zčásti, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti o informace rozhodnutí o odmítnutí žádosti, což je tento případ.

Žadatel ve své Žádosti žádal poskytnutí následujících informací:

 • o průměrném denním počtu vozidel vjíždějících do křižovatky ulic Svornosti a Na Valentince, Praha 5 v období od ledna 2018 do května 2023;
 • o podkladech pro posouzení účelnosti realizace světelné signalizace v souladu s technickými podmínkami č. 81 na křižovatce Svornosti a Na Valentince;
 • o zaslání zpracovaného posouzení účelnosti realizace světelné signalizace v souladu s technickými podmínkami č. 81 na křižovatce Svornosti a Na Valentince.

 

Povinný subjekt neposkytuje požadované informace tak, jak byly žadatelem vyžádány s odkazem na ust. § 15, odst. 1 InfZ ve spojení s § 11b InfZ „Povinný subjekt může odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže požadovanou informaci nemá a jestliže mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona; to neplatí, pokud povinný subjekt může požadovanou informaci získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které povinný subjekt má, případně poskytnout postupem podle § 4a odst. 1 věty třetí.“

Uvedenými informacemi, tak jak je Žadatel požaduje, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. nedisponuje a nemá ani povinnost jimi disponovat dle platné právní úpravy, a navíc ani dle uzavřených smluvních vztahů. 

Povinný subjekt na základě smluvního vztahu s Hlavním městem Praha zajišťuje sběr dat o intenzitách automobilové dopravy a jejich vývoji ve vztahu k tzv. sledované síti, která obsahuje dopravně významné komunikace v Praze přenášející většinu dopravního výkonu a jejíž rozsah není na základě smluvního vztahu blíže vymezen.  Ze smluvního vztahu nevyplývá povinnost disponovat křižovatkovými pohyby u mezilehlých bodů sledované sítě, což je právě žadatelem požadováno.

Poskytnutí Žadatelem požadovaných informací není s ohledem na výše uvedené skutečnosti dle InfZ možné.  Nicméně pokud by Žadatel na poskytnutí informací měl dále zájem, může se obrátit na úsek dopravního inženýrství Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. s požadavkem na komerční zajištění požadovaných informací, neboť tyto je TSK oprávněna zajistit na smluvní bázi se Žadatelem za úplatu na základě nacenění postupů, které by bylo nutné provést, aby informace požadovaná žadatelem byla ze strany TSK na základě nezbytných úkonů zpracována.  V daném případě ovšem nelze dále využít postup dle InfZ.

S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že Žádost o poskytnutí informací v rozsahu, jak popsáno výše, odmítl, neboť Žadatelem požadované informace nemá a aby splnil požadavek Žadatele, musel by sběr dat ve vztahu k Žadatelem uvedenému úseku zajistit, aniž mu toto právní předpis, smluvní vztah či interní předpis Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., ukládá; poskytnutí požadovaných informací je možné pouze na základě objednávky Žadatele za úplatu mimo režim InfZ, jak uvedeno výše.

 

Žádost:

kolikrát za poslední rok (5/2022 - 5/2023) byl opravován chodník u tramvajové zastávky Jindřišská - v podloubí... viz přiložená fotografie. A kolik tyto opravy stály peněz (datum + částka) a kdo má údržbu chodníku na starost.

 


Odpověď:

 

Žádost:

1) Informace ke všem zakázkám TSK, prováděných společností Zahradní architektura Tábor s.r.o., a to

včetně podlimitních, datum přidělení, cena - za posledních 5 let. Totéž v případě firmy Greenery Plus s.r.o.  Kdo o přidělení zakázek rozhodoval, který odbor oddělení, kdo je podepisoval?  Byly zakázky vysoutěženy, jak, přiděleny, kým?

2) Zkoumá TSK možné střety zájmů, příbuzenské vztahy mezi úředníky a dodavateli? Pokud ne, proč, z jakých důvodů?

3) Jak dlouho (odkdy - dokdy) pracovala na postu vedoucího oddělení správy zeleně TSK Mgr. Eva J.? Jak se do funkce dostala, výběrové řízení, jiná forma výběru, dosazení, kým?

Podílela se Mgr. Eva J. na výběru dodavatelů pro TSK, v kolika případech - konkrétně, v jakévýši? Podílela se na výběru dodavatelů Zahradní architektura Tábor s.r.o., Greenery Plus s.r.o.?

4)V případě, že by se prokázaly u některých zakázek příbuzenské vztahy či střety zájmů, jak je TSK řeší či hodlá řešit?

 


Odpověď:

Firma Greenery Plus s.r.o.

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) pro jednoho dodavatele – smlouva ze dne 20.7.2018.  

Název VZMR: Revitalizace zeleně na Pankrácké pláni, zpracování PD a zajištění IČ

S firmou Greenery Plus s.r.o. byla uzavřena smlouva na základě výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu, kdy byl vyzván k předložení nabídky jeden dodavatel.

Smluvní cena byla 375 270 Kč bez DPH.

Zahradní architektura Tábor s.r.o.

S firmou Zahradní architektura Tábor s.r.o. byly uzavřeny smlouvy na základě veřejných zakázek malého rozsahu tzv. uzavřenými výzvami, kde byli obesláni níže uvedené počty dodavatelů.

Zakázky byly přiděleny dodavateli na základě hodnocení podle nejnižší nabídkové ceny.

Název VZMR: Dosadba stromů do uličních stromořadí včetně následné tříleté údržby na území městské části Praha 2.

VZMR – vyzvaní 4 dodavatelé Smlouva 29.11.2019 (nabídku podal je jeden)

Smluvní cena 1 464 930,- Kč bez DPH

Písemná verze dokumentace je v archivu

VZMR – vyzvaní 5 dodavatelů Smlouva 10.9.2020 (nabídku podal je jeden)

Název VZMR: Dosadba uličních stromořadí na území městské části Praha 2, včetně následné tříleté údržby

Podpis výzvy – ředitel úseku (v zastoupení)

Administrace přes NEN

Smlouva zveřejněná na archivním profilu zadavatele.

Smluvní cena 987 936,-

VZMR – vyzvaní 5 dodavatelů Smlouva 11.11.2020 (nabídku podal je jeden)

Název VZMR: Výsadba stromů v ulici Chodská, Praha 2, včetně následné péče

Administrace přes NEN

Smluvní cena 234 414,- Kč bez DPH

VZMR – vyzvaní 5 dodavatelů Smlouva 10.06.2021 (nabídku podali dva)

Název VZMR: Dosadba uličních stromořadí na území městské části Praha 2, včetně následné tříleté údržby

Administrace přes NEN

Smluvní cena 966 339,- Kč bez DPH

VZMR – vyzváno 9 dodavatelů Smlouva 20.07.2021 (nabídku podali dva)

Název VZMR: Hradešínská, Praha 10, č. akce 750/2, 2. etapa Chorvatská – U Vodárny - dosadba stromořadí, včetně následné pětileté péče – II.

Administrace přes NEN

Smluvní cena 1 825 909,- bez DPH

Vyhotovení záměru zadat, vyhodnocení a podpis smlouvy s vybraným dodavatelem probíhaly standardně dle interních předpisů společnosti a platné právní úpravy a v rozsahu kompetencí, kterými disponují jednotliví zaměstnanci v rámci příslušného odborného úseku a jemu podřízeného oddělení.  Jmenný seznam zaměstnanců ve vztahu k jednotlivým zakázkám, případně informaci o tom, zda se uvedený zaměstnanec účastnil v procesu konkrétní zakázky TSK nesděluje s odvoláním na § 11 odst. 1) písm. a) zákona, neboť taková informace se vztahuje výlučně k vnitřním předpisům a personálním pokynům povinného subjektu.

Ad 2)

Zaměstnanci jsou dle Etického kodexu TSK vydaného v roce 2022 povinni předcházet jakémukoli střetu zájmů při navazování obchodních vztahů, a to bez ohledu na jeho případnou formu. Tím se rozumí zejména propojení zaměstnanců TSK a dodavatelů, ať už na úrovni rodinné, bez ohledu na stupeň příbuzenství, přátelské, pracovní či jiné. Kromě prokazatelného střetu zájmů se zaměstnanci TSK rovněž zavazují v maximální možné míře předcházet i podezření, že střet zájmů nastal.

Ad3)

Mgr. Eva J. byla na postu vedoucí oddělení v období 7/2019 – 6/2021.  Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o bývalou zaměstnankyni, TSK požadovanou informaci neposkytuje, neboť ji již dle platné právní úpravy nezpracovává.

Ad 4)

Zaměstnanci jsou v těchto případech dle Etického kodexu povinni oznámit možný střet zájmů prostřednictvím svého přímého nadřízeného vedoucímu oddělení Interního auditu a compliance – následný postup je přesně stanoven v příslušném vnitřním předpisu společnosti.  TSK by v případě takových oznámení postupovala v souladu s interními předpisy a platnou právní úpravou.

 

Žádost:

Žádám vás o poskytnutí následujících informací:

objednávek údržby zeleně na území městské části Prahy 12, které byly realizovány v druhém pololetí roku 2022 a to včetně jejich případných příloh, tak, aby bylo zřejmé jaké práce, kde (Specifikaci díla, objednané práce jejich lokace), a za jakou cenu byly objednány a provedeny — žádám o poskytnutí kopií objednávek, či jiných písemností, kterými byly objednávky konkretizovány (jaké práce mají být provedeny a za jakou cenu).

 


Odpověď:

V příloze zasíláme objednávky za období 7-12/2022. Nejedná se o kompletní objednávky v daném období, protože došlo ke změně správce dané oblasti.

 

Zadávání objednávek na údržbu zeleně odkazuje na pasport zeleně, který nahrazuje grafické zpracování místa provádění údržby a přesnější specifikace daných prací probíhá zpravidla v terénu dle místního šetření.

 

Dodání kompletního přehledu objednávek (viz odstavec 1 odpovědi) za Vámi požadované období by reprezentovalo vyhledávání jednotlivých faktur v archivu a k nim náležejících objednávek.  Dohledání Vámi požadovaných podkladů by bylo spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním, celková předpokládaná časová dotace na činí v souhrnu 5 hodin. S ohledem na tuto skutečnost požadujeme v souladu s § 17 odst. 1 Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen „Zákon“), úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání v souladu s oficiálním sazebníkem úhrad za poskytování informací zveřejněným na webu www.tsk-praha.cz ve výši 250,- Kč/hodina.

 

V souladu s § 17 odst. 3 Zákona níže vyčíslujeme požadovanou úhradu:

Požadovaná částka k úhradě: 5 hodin x 250,- Kč/hod = 1.250,- Kč

 

V případě, že souhlasíte s poskytnutím Vámi požadované informace dle Zákona dle sazebníku úhrad a výše uvedeného vyčíslení, proveďte prosím úhradu ve výši 1.250,- Kč na účet Technické správy komunikací hl. m. Prahy jakožto povinného subjektu.

 

Poskytnutí doplnění Vámi požadované informace je podmíněno zaplacením vyčíslené úhrady.  V případě Vašeho zájmu o poskytnutí informace za podmínek výše vyčíslené úhrady, zašlete prosím potvrzení o provedené platbě do datové schránky povinného subjektu s uvedením: „žádost č.027 106/1999 Sb., úhrada nákladů“.  

 

Pokud do 60 dnů ode dne tohoto oznámení výše požadovanou úhradu nezaplatíte, TSK jakožto povinný subjekt žádost v daném rozsahu podmíněném platbou odloží.

 

Poučení: Proti požadavku na úhradu nákladů ve výši 1.250- Kč lze podat stížnost u povinného subjektu, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. dle § 16a odst. 1 písm. d) Zákona a to ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto Sdělení výše nákladů.  Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu v souladu s § 16a odst. 5 Zákona. Nadřízeným orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.  Lhůta 30 dnů počíná dnem následujícím po doručení stížnosti povinnému subjektu.  Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta 60 dnů dle předchozího odstavce neběží.

 

Na základě provedené úhrady byla informace poskytnuta formou přílohy.

 

Žádost:

žádám o poskytnutí informací týkající se předmětu smlouvy na pronájem prostoru na chodníku k využití venkovních zahrádek restaurace RED HOOK na adrese nám. Hrdinů 1034/6, Praha 4 a restaurace WINE BAR PO LETECH na adrese nám. Hrdinů 1301, Praha 4:

 

a) Žádám o sdělení, kolik měsíců v roce (a jaké to jsou) platí oba výše zmíněné subjekty za pronájem/zábor prostoru chodníku.

 

b) Žádám o časové vymezení (od-do), kdy za využívání chodníků výše zmíněné subjekty platí.

 

c) Žádám o sdělení, zda mají výše uvedené subjekty povoleno mít postavené přístřešky na zabraných chodnících po celý rok, i když nejsou v zimních měsících využívány pro hosty daných restaurací, pouze tam stojí.

 


Odpověď:

Společnost RESTAURANT BAR RED HOOK s.r.o.:

 

Ad a)

Zábor měl dvě etapy 1) v termínu od 4. 7. 2022 do 15. 9. 2022 Po – Pá, mimo st. svátky o celkové výměře 8 m2 2) v termínu od 4. 7. 2022 do 15. 9. 2022 o celkové výměře 10,5 m2

 

Ad b)

TSK nerozlišuje časový zábor, je tedy na 24 hod.

 

Ad c)

Nemají. Zařízení restaurační zahrádky smí být umístěno pouze se souhlasem vlastníka pozemku, v tomto případě ve formě nájemní smlouvy

 

Společnost Po letech s.r.o.:

 

Ad a)

Zábor měl dvě etapy 1) v termínu od 17. 6. 2022 do 15. 7. 2022 Po – Pá, mimo st. svátky o celkové výměře 8 m2 2) v termínu od 27. 7. 2022 do 16. 9. 2022 Po – Pá, mimo st. svátky o celkové výměře 10,5 m2

 

Ad b)

TSK nerozlišuje časový zábor, je tedy na 24 hod.

 

Ad c)

Nemají. Zařízení restaurační zahrádky smí být umístěno pouze se souhlasem vlastníka pozemku, v tomto případě ve formě nájemní smlouvy

 

Žádost:

1) Z jakých důvodů doposud nebyly odstraněny stavby pro reklamu umístěné na mostních konstrukcích v majetku Hl. m. Prahy?

2) Jaké všechny kroky byly doposud učiněny k jejich odstranění?“

 

a která byla v souladu s naší výzvou dne 24.4.2023 doplněna následovně:

 

„dotaz se vztahuje ke všem mostním konstrukcím a na nich instalovaným stavbám na které se vztahuje smlouva se společností Czech Outdoor s.r.o

 


Odpověď:

Reklamy byly na mostní konstrukce v majetku hl. m. Prahy, které jsou ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK, a.s.“), umístěny na základě nájemní smlouvy.  Na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy poslala TSK, a.s. nájemci listinu označenou jako „Vyjádření vůle k neprodloužení nájemní smlouvy“ spolu s upozorněním na povinnost reklamu z mostních konstrukcí odstranit. Tato listina byla nájemci doručena, avšak nájemce, reklamu neodstranil. Následně TSK, a.s. zaslala nájemci výzvu k odstranění reklamy z mostních konstrukcí.  Nájemce s ukončením nájemní smlouvy způsobem výše uvedeným nesouhlasí. Na základě těchto skutečností TSK, a.s. ve spolupráci s externí advokátní kanceláří připravuje příslušnou žalobu.

 

Žádost:

Agregovaná data o průjezdech motorových vozidel z úsekového radaru v ulici Komořanská (konkrétně zde: https://mapy.cz/zakladni?q=radar&source=traf&id=48606649&ds=2&x=14.4095926&y=49.9915440&z=1)

 – počty vozidel a jejich průměrnou rychlost za časové úseky – denní a noční dobu, v případě dostupnosti dat také za kratší časové úseky, ze kterých lze přibližně odlišit například ranní a odpolední dopravní špičku, a to nejméně za období posledních tří let.  Data mohou být předána v neagregované formě, ze které je možné uvedené informace získat následným spojováním, sčítáním či zprůměrováním podrobnějších údajů (např. ve formátu .xlsx nebo .csv), zvláště, pokud to usnadní vyhovění této žádosti.

 


Odpověď:

V příloze č. 1 a 2 Vám poskytujeme dopravní data z měřiče rychlosti označeného ve Vaší žádosti, a to za období leden 2021 až březen 2023. Starší dopravní data z uvedeného měřiče již nemáme k dispozici z důvodu omezených kapacit datových úložišť. Kódové označení KK-MO určuje měřič rychlosti Komořanská směr Modřany. Označení KK-ZB určuje měřič ve směru na Zbraslav. Následuje určení časového úseku (rok, měsíc, den, hodina). Dopravní data jsou vždy sečtena za časový úsek jedné hodiny. V případě, že v tabulce po označení hodiny následuje „NULL“, tak v tomto časovém úseku nejsou žádná dopravní data dostupná s tím, že příčina absence dat byla technického charakteru (výpadek napájení, závada zařízení atp.).

 

Žádost:

V kolik hodin bylo dne 5. 11. 2021 v ulici Libická v Praze 3 provedeno čištění komunikace před domem č. 17?

 

 


Odpověď:

V příloze zasíláme protokol z blokového čištění na bloku č. 3, ze dne 5.11.2021 jehož součásti je i ulice Libická. V protokolu je uvedeno časové rozpětí provedených prací, nelze vyčíst přesný čas čištění před domem č. 17, tuto informaci TSK neeviduje a není k tomuto povinna, v protokolu je hodnocení za kontrolora TSK. Blokové čištění bylo provedené v odpovídající kvalitě.

 

Žádost:

Jsou níže uvedené pozemky, a to

parc. č. 2860/209, ostatní plocha, o výměře 1001 m2,

parc. č. 2860/217, ostatní plocha, o výměře 942 m2,

parc. č. 2860/218, ostatní plocha, o výměře 11 m2,

parc. č. 2860/219, ostatní plocha, o výměře 6 m2,

parc. č. 3063/4, ostatní plocha, o výměře 1350 m2 a

parc. č. 2780/492, ostatní plocha, o výměře 822 m2,

vše zapsáno v katastrálním území Stodůlky, obec Praha, ve správě Technické správy komunikací hlavního města Prahy (dále jen „TSK“), případně vykonává údržbu těchto pozemků?

Pokud ano, žádám zdvořile o zaslání kopie smlouvy nebo právního titulu, na jehož základě TSK údržbu nebo správu těchto pozemků vykonává.

 


Odpověď:

Žádný z pozemků uvedených v žádosti není ve vlastnictví hl. m. Prahy, není tedy ani ve správě TSK. 

Na pozemcích, které nejsou ve správě TSK, není ze strany TSK vykonávána údržba pozemku.

Nicméně na posledním z uvedených pozemků – parc. č. 2780/492 k.ú. Stodůlky se nachází parkoviště - místní komunikace III. třídy s názvem MK 13-39c – ulice NN3476, která je ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve správě TSK (nikoli však pozemek) – Předávací protokol parkoviště zasíláme v příloze. 

 

Žádost:

Diplomová práce je zaměřena na finanční a ekonomické aspekty parkovacích domů a je tedy nutné využití několika provozních a ekonomických údajů Vašeho parkovacího domu Černý most 1, Garáže Letná a parkovacího domu v OC Chodov, které jsou zmíněné v tabulce v příloze a v seznamu níže.

Mezi požadovaně informace dle Zákona patří:

 • celkové investiční výdaje vynaložené na stavbu (bez případného nákupu pozemku) bez DPH
 • Rok výstavby daného parkovacího domu
 • Z jakých zdrojů byla výstavba financována (prosím vyjmenuje všechny zdroje financování)
 • O jaký druh parkovacího domu se jedná (dle podlaží parkovacího domu)
 • Počet nadzemních podlaží
 • Počet podzemních podlaží
 • Celkový počet parkovacích míst
 • Počet míst pro osoby s průkazem ZTP či ZTP/P
 • Zda je v parkovacím domě možnost nabíjení elektromobilu

Z provozních výdajů se dále jedná o informace:

 • A.2. Spotřeba materiálu a energie
 • A.3. Služby
 • D. Osobní náklady
 • Příjmy za krátkodobé parkování
 • Příjmy za dlouhodobé parkování
 • Jak rozlišujete dlouhodobé a krátkodobé parkování
 • Celková počet zaparkovaných vozidel
 • Průměrná doba stání (pokud možno v minutách, pokud informace nevedete, prosím Vás o zaslání statistik parkování, ze kterých bych data mohla později vypočítat)

 


Odpověď:

Zasíláme informace v podobě vyplněné Vámi zaslané tabulky a to zvlášť k parkovacímu domu Černý most 1, Garáže Letná a parkovacímu domu v OC Chodov v příloze, která obsahuje všechny Vámi požadované informace, případě upřesnění níže v textu.

V tabulce uvedené údaje:

 • Kde je uvedeno, že TSK informací nedisponuje, případně, že ji neeviduje, upřesňujeme že není povinna jí disponovat či ji evidovat ani dle smluvních vztahů ani dle platné právní úpravy.
 • HMP znamená Hlavní město Praha
 • Kde je uvedeno „v této struktuře nemáme informaci k dispozici, získání vyžaduje samostatné zadání“, jedná se o případ, kdy by zpracování Vámi požadovaných podkladů bylo spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním a zapojením zaměstnanců různých odborných útvarů TSK

dle povahy dotazu, celková předpokládaná časová dotace na zpracování odpovědí na dotazy takto označené činí v souhrnu 24 hodin. S ohledem na tuto skutečnost požadujeme v souladu s § 17 odst. 1 Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen „Zákon“), úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání v souladu s oficiálním sazebníkem úhrad za poskytování informací zveřejněným na webu www.tsk-praha.cz ve výši 250,- Kč/hodina.

 

V souladu s § 17 odst. 3 Zákona níže vyčíslujeme požadovanou úhradu:

Požadovaná částka k úhradě: 24 hodin x 250,- Kč/hod = 6.000,- Kč

 

V případě, že souhlasíte s poskytnutím Vámi požadované informace dle Zákona dle sazebníku úhrad a výše uvedeného vyčíslení, proveďte prosím úhradu ve výši 6.000,- Kč na účet Technické správy komunikací hl. m. Prahy jakožto povinného subjektu

Poskytnutí Vámi požadované informace je podmíněno zaplacením vyčíslené úhrady.  V případě Vašeho zájmu o poskytnutí informace za podmínek výše vyčíslené úhrady, zašlete prosím potvrzení o provedené platbě do datové schránky povinného subjektu s uvedením: „žádost č.021 106/1999 Sb., úhrada nákladů“.  

 

Pokud do 60 dnů ode dne tohoto oznámení výše požadovanou úhradu nezaplatíte, TSK jakožto povinný subjekt žádost v daném rozsahu podmíněném platbou odloží.

 

Žadatelka úhradu provedla, údaje byly poskytnuty v tabulkách formou příloh.

 

Žádost:

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Silniční správní úřad MČ Prahy 5 (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací týkající se retardérů v ulici Na Hřebenkách

 


Odpověď:

TSK je akciovou společností, rozhodně není silničním správním úřadem MČ Praha 5, který je navíc v textu Vaší žádosti označen jako povinný, tudíž v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona TSK Vaši žádost tímto odkládá.

 

Žádost:

V ulici Ravennská, na parcele č. 523/268 (patřící hlavnímu městu Praha), kú Horní Měcholupy, má být dne 22.3.2023 provedeno kácení označených stromů. Žádám o poskytnutí informací kolika kusů stromů a jakého typu se kácení týká. Jde mi hlavně o počet plánovaných kácení bříz bělokorých a ořešáků královských na parcele 523/268 v těsné blízkosti parcely 248.

 


Odpověď:

Z provozně bezpečnostních důvodů v místě ke kácení zadáno:

 • 5 ks borovice lesní ve středovém pásu (z toho tři suché; dvě výrazně narušená stabilita)
 • 1 ks smrk ztepilý v pásu za chodníkem na jižní straně ulice (suchý jedinec) 
 • 1ks bříza bělokorá v pásu za chodníkem na jižní straně ulice (torzo suchého jedince)

Ve všech případech se jedná o stromy s obvodem kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí menším 80 cm.  Fotodokumentace je přiložena.

 

Žádost:

žádám o poskytnutí informace na základě pověření ze strany vlastníků reklamních zařízení, a to společností REKLAM Reality s.r.o., IČ: 09146296, Pulca s.r.o., IČ: 08384754 a EDGE Reality s.r.o., IČ: 08470774 o sdělení informace, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si vyzvednout reklamní zařízení, které má momentálně TSK uskladněno. Fotodokumentaci typů reklamních zařízení dokládáme přílohou tohoto dokumentu

 


Odpověď:

Jednotlivé, Vámi uváděné společnosti se obrátily v nedávné době v téže věci na TSK napřímo běžným podáním (tj. nejednalo se o žádost dle zákona).  TSK všem uvedeným společnostem odpověděla dopisem.   Texty jednotlivých dopisů, z nichž vyplývá odpověď na Váš dotaz, jsou uvedeny v příloze.

 

Žádost:

kolik žádostí o zábor TSK zpracovávala v letech 2019, 2020, 2021 a 2022.

 


Odpověď:

Ve vztahu k roku 2019 odkazujeme na Vaši žádost o informace ze dne 26. 10. 2020 a naši odpověď č.j. TSK/Zde042/2020 ze dne 09. 11. 2020, která Vám byla e-mailem odeslána 10. 11. 2020.

 

Níže uvádíme počty žádostí za další Vámi požadované roky:

 

Rok 2020                    5886

Rok 2021                    5048

Rok 2022                    6164

 

Žádost:

Tímto žádáme o sdělení informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., podle jakého rozhodnutí, byla reklamní plocha odstraněna z GPS souřadnic: 49.964301, 14.519660 a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění.  Zároveň žádáme o vyzvednutí reklamního zařízení.“

 


Odpověď:

TSK uvedenou reklamní plochu neodstraňovala.  Vámi dále požadovanými informacemi TSK nedisponuje a není povinna jimi disponovat dle platné právní úpravy či smluvních vztahů.

 

Žádost:

jaké reklamní zařízení máte uskladněné v držení, které jsou ve vlastnictví společností EDGE REALITY s.r.o., EUROBILLBOARD CZ s.r.o. a REKLAM REALITY s.r.o.

Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si reklamní zařízení vyzvednout

 


Odpověď:

V současné době má TSK uskladněno několik kovových stojanů typu “áčko”, jejichž možným majitelem může být některá z Vámi uvedených společností. Tyto stojany budou vydány jejich vlastníkovi po předchozí písemné dohodě.

 

Žádost:

v jakých dnech a kým (tzn. kterou najatou společností) byl prováděn úklid (sekání) na obecních plochách na Praze 5, 4, 12 za období 07-12/2022, které spadají do správy TSK

 


Odpověď:

Travnaté plochy ve správě TSK jsou rozděleny do několika kategorií, ke kterým se vždy pojí konkrétní plán údržby.  Plochy na území všech městských částí jsou sekány podle centrálního plánu ve stejných termínech pro danou kategorii. Seče pro celou Prahu začaly v minulém roce 20.4.2022 a pokračovaly průběžně až do 20.10.2022. Poté následovaly opravy a dokončení, takže začátkem listopadu 2022 byly všechny centrálně plánované seče ukončeny. U vybraných ploch, které jsou více zaplevelené, a kde seč již proběhla před více než 3 týdny pak proběhla v listopadu ještě jedna extra seč dokončovací. Seče prováděly na P5 a P4 Pražské služby, a.s. se svými smluvními partnery a na P12 společnost G.O.O.S.E.

 

Žádost:

protokol o osazení přenosného dopravního značení B28 „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou E13, které bylo umístěno dne 5. 11. 2021 v místě Libická u domu č. p. 17, Praha 3.

 


Odpověď:

Komunikace Libická byla osazena přenosným dopravním značením B 28 (zákaz zastavení) v rámci KÚK dne 27.10.2021).  Protokol o osazení dopravními značkami, které provedla společnost Pražské služby, a.s., je uveden v příloze.

 

Žádost:

Z jakého titulu byla pracovníky TSK města Prahy odstraněna reklamní zařízení z GPS souřadnic níže vypsaných a kdo vydal tento pokyn.

Reklamní zařízení, které bylo umístěno na GPS souřadnicích: 50.138201, 14.366742

Reklamní zařízení, které bylo umístěno na GPS souřadnicích: 50.016485, 14.636356

 


Odpověď:

Nelegální reklamní zařízení z pozemků vlastněných hlavním městem Prahou jsem odstranili:

 1. dne 3.2.2023 z lokace 50.1382153N, 14.3666106E, pozemky parc.č. 2296/1 a parc.č. 9/1, oba k.ú. Suchdol na podnět Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy.
 2. dne 5.2.2023 z lokace 50.0165106N, 14.6363478E, pozemek 742 k.ú. Kolovraty na podnět Městské části Praha 22 a Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy.

 

Obě nelegální reklamní zařízení jsme odstranili na základě výzvy odeslané v minulosti majiteli/provozovateli (viz příloha), ve které se na závěr uvádí:

„Závěrem Vás tímto vyzýváme ke zdržení se dalšího umisťování Reklamních zařízení na pozemcích hlavního města Prahy a dovolujeme si Vás upozornit, že pokud dojde k umístění nového či k pouhému přemístění jakéhokoliv stávajícího Reklamního zařízení, bude s těmito Reklamními zařízeními, i bez předchozí písemné výzvy, naloženo stejným způsobem, jaký je uveden v této výzvě, tj. Reklamní zařízení budou na Vaše náklady odstraněna a uskladněna. Technická správa komunikací hl. m. Prahy v těchto případech zároveň zváží podání oznámení pro podezření některého z majetkových trestných činů orgánům činným v trestním (správním) řízení.“

 

Žádost:

Zaslání Protokolu o osazení přenosného dopravního značení B28 „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou E13, které bylo umístěno dne 5.11.2021 v místě Libická u domu č. p. 17, Praha 3.

 

 


Odpověď:

Komunikace Libická byla osazena přenosným dopravním značením B 28 (zákaz zastavení) v rámci KÚK dne 27.10.2021, nikoliv 5.11.2021, jak uvádíte (toto je datum výkonu údržby komunikace).  Protokol o osazení dopravními značkami, které provedla společnost Pražské služby, a.s., je uveden v příloze.

 

Žádost:

žádám o poskytnutí obsahu (celého znění) vydaného souhlasu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen TSK Praha) s parkováním na chodnících v místech a v rozsahu uvedeném v návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Dvoudílná, Hejnická, K lipám, Na Pokraji, Na Stráži, Nad Kundratkou a Trojmezní v Praze 9 předloženého Městskou částí Praha 9, Úřad městské části, odbor dopravy (dále jen ÚMČ Praha 9) veřejným vyhlášením ÚMČ Praha 9 dne 14. 9. 2022 pod č.j.: MCP09/141781/2022, Sp. zn.: S MCP09/103362/2022/2 společně s výzvou k uplatnění námitek a připomínek. Rovněž žádám o poskytnutí komentáře TSK Praha ve věci dostatečné statické únosnosti chodníků v místech a v rozsahu ve výše uvedeném návrhu opatření obecné povahy, který byl poskytnut ÚMČ Praha 9 dle informace ve vypořádání připomínek k návrhu výše uvedeného opatření obecné povahy.

 


Odpověď:

Opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací vydává příslušný silniční správní úřad.  Návrhy opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích jsou projednávána s TSK jakožto správcem dotčených komunikací, právní předpisy nestanoví povinnost vydání písemného souhlasu. V případě Vámi uvedené lokality byla opatření projednána se správcem komunikace v rámci výrobního výboru, na jehož základě projektant zapracoval připomínky, navržená řešení byla následně v rámci jednání odsouhlasena.  Konstrukční vrstvy chodníků jsou navrhovány s únosností 30MPa, což odpovídá ojedinělému pojezdu těžkých nákladních vozidel, kdy nedojde k následné trvalé deformaci komunikace. V případě osobních automobilů není ani uvažováno s trvalými následky při částečném stání na chodníku, jedná se o nepatrné zatížení. Pro návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích není právními předpisy stanovena povinnost vydání statického posudku.

 

Žádost:

jaký byl příjem z jednotlivých závorových parkovišť, které má TSK ve své správě, za roky 2021 a 2022? Prosím ke každému roku uvést počet parkovacích míst pro veřejnost na daném parkovišti.“

 


Odpověď:

Vzhledem k tomu, že pojem „závorová parkoviště“ není oficiálně definovaný pojem a Vaše žádost specifikaci tohoto pojmu neobsahovala, vycházíme z toho, že Váš dotaz směřuje k parkovištím P+R (dále jen „parkoviště“), která TSK provozuje pro Hlavní město Praha a která jsou při vjezdu opatřena závorou.

 

TSK neeviduje příjmy v rozdělení jednotlivých parkovišť, dle platné právní úpravy a uzavřených smluvních vztahů tuto povinnost nemá, příjmy jsou evidovány pouze ve vztahu ke všem parkovištím souhrnně za období kalendářního roku.

 

Níže v tabulce jsou uvedena jednotlivá parkoviště včetně počtu parkovacích stání, z uvedené tabulky TSK neprovozuje P+R Depo Hostivař, P+R Ládví a P+R Letňany.

Výše příjmů za parkoviště provozovaná TSK:

Rok 2021: 12 833 427 Kč bez DPH

Rok 2022: 28 553 876 Kč bez DPH

 

 

Žádost:

ohledně stavu projektu rekonstrukce ulice Na Pomezí na Praze 5:

1) V jakém stavu je aktuálně tento projekt?

2) Jaký je časový harmonogram projektu a kdy dojde k samotné realizaci?

3) Co přesně projekt v aktuální podobě bude obnášet a jak se komunikace Na Pomezí promění?

 


Odpověď:

Komunikaci Na Pomezí má TSK ve správě pouze částečně, jedná se o tu část, která je v nové zástavbě a dle kontroly stavu, zde historicky došlo k rekonstrukci v rámci developerských záměrů.  Vzhledem k tomu, že jste ve své žádosti nespecifikoval, o kterou část komunikace se jedná, dovozujeme, že se jedná o tu část, která nebyla rekonstruována v rámci developerských záměrů a která je svěřena do správy Městské části Praha 5 (TSK spravuje část komunikace Na Pomezí na parc. č. 1564/1, k.ú.Košíře, Městská část Praha 5 spravuje část komunikace na parc. č. 1509 a 1456, k.ú. Jinonice).  K části komunikace, která je ve správě Městské části Praha 5 nespadá dotaz do působnosti TSK.  TSK není v současné době znám žádný připravovaný záměr na rekonstrukci uvedené části komunikace ze strany Městské části Praha 5.

 

Žádost:

podle jakého rozhodnutí, byla reklamní plocha odstraněna z GPS souřadnic: 50.052722, 14.351028 a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění.  Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení vyzvednout.

 


Odpověď:

TSK Vámi uvedené reklamní zařízení neodstraňovala, odpověď na výše uvedené dotazy tak nespadá do působnosti TSK, v souladu s §14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona TSK žádost odkládá.

 

Žádost:

podle jakého rozhodnutí, byla reklamní plocha odstraněna z GPS souřadnic: 50.006817, 14.566577 a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění.  Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení vyzvednout

 


Odpověď:

TSK Vámi uvedené reklamní zařízení neodstraňovala, odpověď na výše uvedené dotazy tak nespadá do působnosti TSK, v souladu s §14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona TSK žádost odkládá.

 

Žádost:

v jakých správních řízeních (spis. zn. + věc) nebo v jiných obdobných věcech a agendách vedených Vaším úřadem anebo subjektem Hlavním městem Prahou, IČ 00064581, (spis.zn.; č.j.; identifikace věci apod.) v rámci samostatné i přenesené působnosti, vystupuje jako účastník, žadatel nebo osoba zúčastněná společnost Architekti Headhand s.r.o., IČ 28919807, U Obecního dvora 799, 110 00 Staré Město.  Za vyhovění žádosti předem děkuji.

Dále si dovoluji tímto požádat výše nadepsaný úřad, jako povinný subjekt dle InfZ, o poskytnutí informace, v jakých správních řízeních (spis. zn. + věc) nebo v jiných obdobných věcech a agendách vedených Vaším úřadem anebo subjektem Hlavním městem Prahou, IČ 00064581, (spis.zn.; č.j.; identifikace věci apod.) v rámci samostatné i přenesené působnosti, vystupuje jako účastník, žadatel nebo osoba zúčastněná pan MIROSLAV Š., dat. nar. ……., bytem….

 


Odpověď:

S Vámi uvedenou právnickou osobou není aktuálně v TSK vedena žádná agenda.  S uvedenou právnickou osobou eviduje TSK agendu z minulosti a to pouze nájemní smlouvu na mobilní zábor pozemní komunikace Rytířská 536/29, Melantrichova 536/2, Havelská ul. 536/22, Havelská ulička o výměře 1100 m2 za období 29.4.-7.5.2017, jedná se o ukončený smluvní vztah.

 

Ve vztahu k Vámi uvedené fyzické osobě TSK žádnou agendu neeviduje.

 

Žádost:

Při kontrole svých plateb jsem si všiml, že při platbě za parkování v Garážích na Letné dne 2.1.2023 mne parkovací automat za jednodenní parkování (cca od 8 do 17hod ten samý den) naúčtoval 400 Kč. Nikde na Internetu jsem nezjistil, že by došlo k takto radikální změně cen za parkování (doposud takové jednodenní parkování stálo na Letné 150 Kč).  Přikládám fotografii parkovacího lístku a výpis z mého elektronického bankovnictví.  Vzhledem k tomu, že TSK je podle dostupných informací správcem Garážového komplexu Letná, žádám Vás o sdělení, zda došlo ke změně cen za parkování v těchto garážích.  Pokud ke změně cen nedošlo, žádám o vrácení odpovídající částky (250 Kč) na můj bankovní účet. Pokud ke změně cen došlo, žádám Vás jako povinný subjekt podle § 2a zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informace v podobě zaslání všech aktuálních ceníků za parkování na území hl. m. Prahy na místech, která TSK spravuje, nebo poskytnutí webového odkazu na takové aktuální ceníky.“

 


Odpověď:

Cena parkovného, která Vám byla naúčtována je v souladu s platným ceníkem garáží Letná s platností od 1.1.2023. Nový ceník byl vyvěšen v objektu ještě na konci loňského roku. Tato informace byla zveřejněna i v aktualitách na stránkách TSK viz přiložený odkaz (https://www.tsk-praha.cz/wps/portal). Na základě Vašeho dalšího požadavku zasíláme v příloze kompletní ceník parkování pro objekty a parkoviště ve správě TSK, který je platný od 1.1.2023.

 

Žádost:

Ve věci nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Obnova teplotně citlivého kabelu ve Strahovském automobilovém tunelu“ podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Byla vybrána nabídka společnosti ELTODO, a.s.

Dotazy se týkají této předmětné zakázky:

 1. Který den (datum) byla zahájena stavba?
 2. Který den (datum) byla ukončena stavba?
 3. Byla stavba dokončena řádně dle uzavřené smlouvy o dílo na stavební práce?

Došlo k prodloužení termínu provádění stavby? Pokud ano, z jakého důvodu.

Ve věci nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Obnova teplotně citlivého kabelu ve Strahovském automobilovém tunelu“ podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Byla vybrána nabídka společnosti ELTODO, a.s.

Dotazy se týkají této předmětné zakázky:

 1. Který den (datum) byla zahájena stavba?
 2. Který den (datum) byla ukončena stavba?
 3. Byla stavba dokončena řádně dle uzavřené smlouvy o dílo na stavební práce?

Došlo k prodloužení termínu provádění stavby? Pokud ano, z jakého důvodu.

 


Odpověď:

Ad 1)

Dílo bylo zahájeno 27. 11. 2022.

 

Ad 2)

Dílo nebylo doposud dokončeno, předpokládaný termín předání dokončeného díla: 26. 01. 2023.

 

Ad 3)

Vzhledem k tomu, že dílo nebylo ke dni odeslání této odpovědi doposud předáno, nelze na otázku odpovědět.

 

Ad 4)

V souladu s čl. 4.5, odst. b) smlouvy o dílo došlo k přiměřenému prodloužení doby provádění díla dle harmonogramu v souladu s podmínkami stanovenými úřadem veřejné správy ve věci schválení nočních uzávěr, během kterých je dílo prováděno.  Smlouva o dílo je uveřejněna v registru smluv pod ID smlouvy 19305547.   

 

Žádost:

V jakém režimu je v pasportu komunikací ke dni vyřízení této žádosti evidována travnatá plocha v ulici Rozárčina 21 (případně jeli vůbec jako komunikace evidována)? (vyobrazení přiloženo)

 


Odpověď:

Jedná se o silniční pomocný pozemek místní komunikace III. třídy Rozárčina, zařazení do místní komunikace III. třídy je uvedeno v příloze (Rozhodnutí odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 22. 12. 1999).

 

Žádost:

Nevyhovující stav trvá již několik měsíců, od doby rekonstrukce vodovodního potrubí a navazujících prací.“

 


Odpověď:

Práce v této oblasti probíhají v koordinaci s jednotlivými správci sítí, které bohužel nebyly v minulém roce dokončeny, proto jsou nyní využity tzv. provizorní povrchy. Po dokončení veškerých prací jednotlivých správců podzemních sítí TSK provede definitivní úpravu povrchu.  Práce budou zahájeny ihned po skončení klimaticky nevhodného období a v návaznosti na dokončení prací jednotlivých správců sítí.

 

Žádost:

na poskytnutí následujících informací a podkladů, které se týkají demoličních prací (odstranění schodišť), které probíhaly minimálně ve dnech 1. a 2. 12. 2022 na Libeňském mostu v oblasti pozemků p. č. 2378/23 a 2378/1 v k. ú. Holešovice, zejména pak:

 1. (i) zda se jednalo o odstranění části stavby, která předchází zahájení realizace stavby „Rekonstrukce souboru mostních objektů ulice Libeňský most v Praze 7 a 8“;
 2. (ii) pokud se nejednalo o odstranění části stavby dle bodu (i) této žádosti, zda se jednalo o odstranění části stavby, která je zahájením realizace stavby „Rekonstrukce souboru mostních objektů ulice Libeňský most v Praze 7 a 8“;
 3. (iii) v případě, že se jednalo o odstranění stavby z jiných důvodů než uvedených v bodě (i) a/nebo (ii) této žádosti, o uvedení těchto důvodů;
 4. (iv) o poskytnutí příslušného povolení, popř. ohlášení, oznámení či jiného podání učiněného vůči stavebnímu úřadu, na základě kterého bylo odstranění stavby realizováno nebo které má takové činnosti předcházet či má být učiněno v souvislosti s takovou činností, a to vč. dokumentace, dle které odstranění stavby proběhlo. Případně žádáme o předložení jiného dokumentu, ze kterého vyplývá, že odstranění stavby proběhlo v souladu s právními předpisy.

 


Odpověď:

Demolovaná schodiště se nenacházela nad pozemkem 2378/23, tudíž Váš dotaz vztažený k tomuto pozemku bereme jako bezpředmětný. Dále sdělujeme, že schodiště byla odstraněna z jiných důvodů, než je uvedeno v bodech (i), (ii) Vašeho dopisu sp. zn. 226/411/22. Zasíláme ohlášení odstranění stavby č.j. 3730/PB-065/2009, obsahující požadovanou informaci.

 

Žádost:

 1. Poskytnutí pasportu komunikací Škrétova a Římská (Praha 2 – Vinohrady);
 2. Poskytnutí informace, zda existuje rozhodnutí, ze kterého vyplývá, že Pozemek je součástí buď komunikace Škrétova či komunikace Římská, tj. že na Pozemku se nachází komunikace Škrétva či komunikace Římská („Rozhodnutí“)
 3. Pokud takové rozhodnutí existuje, žádáme o poskytnutí kopie takové Rozhodnutí či takových rozhodnutí, pokud je jich více.

 


Odpověď:

Ad 1)

Pasportní karty zasíláme v přílohách 1 a 2.

 

Ad 2)

TSK takovým Rozhodnutím nedisponuje.

 

Ad 3)

S ohledem na odpověď Ad 2) nelze poskytnout.

 

Žádost:

jaká byla výše nájemného za 1m2 za pozemky, které si pronajímala Technická správa komunikací v postavení nájemce na jejím území v letech 2018 až 2022 k účelům nesloužícím k podnikání, a zároveň žádám o poskytnutí příslušných nájemních smluv.

 


Odpověď:

TSK neeviduje žádné smluvní vztahy dle Vašeho zadání.

 

Žádost:

o intenzitě dopravy v denní i noční době s rozlišením osobní a nákladní dopravy a to na adrese Křížová ul. 3132/3, Praha 5 (v mezikřižovatkovém úseku Na Konvářce – Na Zlíchově).

 


Odpověď:

Vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádost:

neboť požadovaná informace dle Žádosti o informace směřuje k vytváření nové informace a tato povinnost je v souladu s § 2 odst. 4 InfZ z působnosti InFZ vyjmuta: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“ 

Odůvodnění:

Ust. § 15, odst. 1 InfZ zakotvuje, že pokud povinný subjekt nevyhoví žádosti, byť i jen zčásti, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti o informace rozhodnutí o odmítnutí žádosti, což je tento případ.

 

Žadatel ve své Žádosti žádal poskytnutí následujících informací: o intenzitě dopravy v denní i noční době s rozlišením osobní a nákladní dopravy a to na adrese Křížová ul. 3132/3, Praha 5 (v mezikřižovatkovém úseku Na Konvářce – Na Zlíchově).

 

Povinný subjekt neposkytuje požadované informace tak, jak byly žadatelem vyžádány s odkazem na ust. § 15, odst. 1 InfZ ve spojení s ust. § 2 odst. 4 InfZ,

Uvedenými informacemi, tak jak je Žadatel požaduje, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. nedisponuje a nemá ani povinnost jimi disponovat dle platné právní úpravy ani smluvních vztahů. 

Povinný subjekt zajišťuje sběr dat o intenzitách automobilové dopravy a jejich vývoji ve vztahu k tzv. sledované síti, která obsahuje dopravně významné komunikace v Praze přenášející většinu dopravního výkonu.  Žadatelem řešená komunikace, resp. její úsek mezi komunikacemi Na Konvářce – Na Zlíchově, leží vně této sítě a data o intenzitách automobilové dopravy k žadatelem uvedenému úseku nejsou dostupná ani z jiných zdrojů, které má povinný subjekt k dispozici.

Povinný subjekt dále uvádí, že Žadateli byla v reakci na e-mailovou komunikaci, která předcházela podání Žádosti nabídnuta alternativa poskytnutí dat v jiném úseku komunikace Křižová, které vycházejí ze sčítání křižovatky Dobříšská – Křížová, které bylo realizováno v roce 2019, na tuto alternativu Žadatel nereagoval.

S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že Žádost o poskytnutí informací v rozsahu, jak popsáno výše, odmítl, neboť aby splnil požadavek Žadatele, musel by sběr dat ve vztahu k Žadatelem uvedenému úseku zajistit, aniž mu toto právní předpis, smluvní vztah či interní předpis Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., ukládá.

 

Žádost:

zda je parkoviště a komunikace nacházející se na pozemcích parc.č. 73/6, 73/3, 73/1, 118/1, 118/2, 118/3 v k.ú. Černý Most napojující se na ulici Bratří Venclíků místní komunikací, resp. součástí místní komunikace. Pokud ano, tak o zaslání příslušné části pasportu místních komunikací, který dle informací od městské části vedete.

 


Odpověď:

TSK je na základě smluvního vztahu s Hlavním městem Praha (dále jen „HMP“) správcem majetku ve vlastnictví HMP svěřeného jí na základě smluvního vztahu.  Na vámi uvedených pozemcích TSK žádnou komunikaci pro HMP nespravuje, požadovanými informacemi tedy nedisponuje a nemá povinnost jimi disponovat dle platné právní úpravy ani smluvních vztahů.  Podle TSK dostupných informací lze pouze konstatovat, že na pozemku p.č. 118/1, k.ú. Černý Most se nachází nepojmenovaná místní komunikace III. třídy (NN631) a na pozemku p.č. 73/6 k.ú. Černý Most, se nachází nepojmenovaná místní komunikace III. třídy (NN4147).

 

Žádost:

„Kdy bude v tomto či následujícím měsíci listí uklízeno na městské části Praha 8.

 

Podle čeho stanovujete, kdy tento úklid každý rok probíhá (zda jsou limitem finance, či rozhodnutí určitého pracovníka, případně, jestli je postup neměnný).“

 


Odpověď:

V rámci TSK úklid listí zajišťují oddělení: 1326 Oddělení správy zeleně a 1327 Oddělení letní a zimní údržby komunikací.

 

Odd. 1326 zajištuje úklid zelených ploch.  V travnatých plochách probíhá úklid listí v rámci poslední seče, která byla realizována na vybraných místech, na dalších zelených plochách proběhne úklid listí po ukončení jeho spadu, kde bude velké množství listí, které by mohlo být zdrojem znečištění okolních komunikací.  Odd. 1327 zajišťuje úklid zpevněných ploch.  Na zpevněných plochách probíhá úklid listí v rámci podzimního kola komplexního úklidu komunikací (KÚK; tzv. blokové čištění, podrobné informace zde: https://letniudrzba.tsk-praha.cz/) a zároveň od 1. 11., kdy začíná zimní údržba komunikací (ZÚK), se přidává další program úklidu listí v rámci náhradních prací ZÚK, kapacitami na úklid sněhu je vykonáván úklid listí, když to dovolují meteorologické podmínky. Dále odd. 1327 zajišťuje operativní úklidy listí v místech, kde je aktuálně zjištěna závada na schůdnosti komunikace.

 

Žádost:

 1. „Kopie protokolů z předání parkovišť dle přiloženého usnesení rady HMP“

 

 1. „Kopie smluv s provozovateli – firmy, které zajišťují ostrahu na uvedených parkovištích včetně cenových podmínek poskytování služeb, případně faktury těchto firem.“ (poskytnuto 20. 12. 2022).

 


Odpověď:

V příloze Vám zasíláme předávací protokoly dle níže uvedeného seznamu: lokalita/předávající a kopie smluv.

 

Žádost:

Požadavek na:

 1. reakci na výzvu ze strany SVJ zaslanou 17.10.2022,
 2. dle zákona č. 106/1999 Sb. sdělení, zda a případně kdy, v jakém rozsahu a z jakých důvodů bude (i přes uvedené ve výzvě SVJ) ze strany TSK realizována předmětná výsadba stromů v ulici Nad Okrouhlíkem.

 

Pozn.: výňatek z textu výzvy ze 17.10.2022

Společenství pro dům č.p. 2351, ul. Nad Okrouhlíkem Praha 8, vyzývá Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s., ke zdržení se výsadby (dosadby) stromů v ulici Nad Okrouhlíkem v zamýšlené podobě.

Výsadbu (dosadbu) stromů v ulici Nad Okrouhlíkem je dle názoru Společenství pro dům č.p. 2351, ul. Nad Okrouhlíkem Praha 8, možno provést jen za předpokladu, že:

a) bude doloženo, např. vizualizační či jinou obdobnou studií (která bude z Vaší strany předložena) zřetelně prokazující, že zamýšlená výsadba nezhorší kvalitu prostředí (bytů) občanů bydlících v bytech v těsné blízkosti zamýšlené výsadby stromů,

b) v případě, že uvedené nebude prokázáno, bude výsadba (dosadba) provedena jiným způsobem, tj. například výsadbou stromů s podstatně menším vzrůstem, kterým nebude ohrožena světelná kvalita bydlení v nižších podlažích domu č. p. 2351.

K výše uvedenému se též Společenství pro dům č.p. 2351, ul. Nad Okrouhlíkem Praha 8, dle zákona č. 106/1999 Sb. dotazuje, zda byly v souvislosti se zmiňovaným materiálem Standard městského stromořadí vytvořeny nějaké podmínky, pravidla či prováděcí dokumenty pro výsadbu nových stromů z hlediska vlivu na okolní zástavbu, v nichž by byly zohledněny platné normy pro zachování požadavků na světelné podmínky obytných budov (konkrétně evropská norma ČSN EN 17037 “Denní osvětlení budov“, případně česká norma ČSN 73 0580-2 “Denní osvětlení obytných budov“)?

 


Odpověď:

 1. Reakce na výzvu zaslanou ze strany SVJ 17.10.2022

 

Ulice Nad Okrouhlíkem je velmi prostorná ulice, která umožňuje provést výsadbu v dostatečné vzdálenosti od budov, v tomto konkrétním případě to znamená kolem 5 m od hranice pozemku, což v kombinaci s pravidelným řezem stromů umožňuje zachovat dostatečný odstup od budovy a zamezit zastínění. K vlastnostem opadavých druhů náleží rovněž ta, že v zimě, kdy je slunečního svitu méně, svými listy nebrání přístupu světla do oken bytů. Navíc podle závěrů výzkumů např. Ing. Jana Macháče Ph.D. (UJEP) naopak přítomnost vzrostlých stromů v blízkosti nemovitostí jednoznačně zvyšuje tržní hodnotu nemovitostí, a to až o 20 %.

 

Naopak během vegetační sezony bude stromořadí zajišťovat chladnější mikroklima. Původní taxon nejenže zde znatelně neprospíval, ale svým malým vzrůstem nebyl schopen své okolí zastínit a ochlazovat. V horkých letních dnech zde tedy dochází k akumulaci tepla v betonové dlažbě a asfaltu, které pak z povrchů sálá i v nočních hodinách.

 

Váš klient obdržel odpovědi na své dotazy v rámci e-mailové komunikace a na některé mu bylo rovněž odpovězeno opakovaně, což však není zřejmé z Vámi přiložené nekompletní e-mailové komunikace. Rovněž bylo Vašemu klientovi umožněno informovat se hlouběji o této problematice na internetových stránkách zabývajících se městskou zelení, informace mu tedy odepřeny nebyly. Pro ucelení informací opakuji, že daný taxon byl zvolen odborně s ohledem na náročnost daného stanoviště, stejně jako byly brány v potaz parkovací místa pod stromy. Auta tedy díky volbě tohoto taxonu nemají být ohrožena žádným extrémním spadem ze stromů, kterým může být myšlena medovice nebo velké znečišťující plody.

 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o nové stromořadí, ale pouze o dosadbu stávající stromové výsadby, nejsme povinni zpracovávat vizualizaci a rovněž zadávat studii na světelné podmínky, neboť míra zastínění bude dána údržbou a mírou prosperity stromů v této oblasti. Upozorňujeme však, že daným stromům bude ze strany TSK jakožto správce poskytnuta náležitá péče, aby byly občanům a obyvatelům ku prospěchu.

 

 • Odpověď na níže uvedený dotaz ve výzvě:

 

„Zda byly v souvislosti se zmiňovaným materiálem Standard městského stromořadí vytvořeny nějaké podmínky, pravidla či prováděcí dokumenty pro výsadbu nových stromů z hlediska vlivu na okolní zástavbu, v nichž by byly zohledněny platné normy pro zachování požadavků na světelné podmínky obytných budov (konkrétně evropská norma ČSN EN 17037 “Denní osvětlení budov“, případně česká norma ČSN 73 0580-2 “Denní osvětlení obytných budov“)?“

Ano, tyto požadavky byly v rámci standardu brány v potaz a dle našich předpokladů nebudou světelné podmínky ovlivněny pod limity uvedené v těchto normách. Pokud by k takové situace v budoucnosti došlo, bude TSK na základě znaleckého posudku vzniklou situaci řešit.  

 

 1. Odpověď na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., zda a případně kdy, v jakém rozsahu a z jakých důvodů bude (i přes uvedené ve výzvě SVJ) ze strany TSK realizována předmětná výsadba stromů v ulici Nad Okrouhlíkem.

 

Plánovaná výsadba bude realizována v průběhu roku 2023. Při výběru taxonu budou zohledněny adaptační strategie a metodiky hlavního města Prahy, kterými se TSK při výkonu činnosti správce majetku hl. m. Prahy řídí a které jsou pro ni závazné a z nichž vyplývají i jednoznačné preference středně a velko korunných taxonů.

 

Žádost:

týkajících se pozemních komunikacích (cyklostezka), které jsou umístěny na pozemcích parc. č. 970/18 v k. ú. Malešice a 426/31 v k. ú. Štěrboholy, obec Praha.

(i) ve správě jakého subjektu se komunikace nachází;

(ii) na základě jakého právního titulu má dotyčný subjekt komunikaci ve správě (prosíme o poskytnutí jeho kopie);

(iii) do jaké kategorie pozemních komunikací jsou uvedená pozemní komunikace zařazeny a kdo je jejím vlastníkem;

(iv) zda je pozemní komunikace veřejně přístupná a lze tedy jejím prostřednictvím dopravně napojit pozemek na jinou pozemní komunikaci a užívat tuto neomezeným okruhem osob (příp. zda k tomu byl vlastníkem pozemku udělen souhlas).

 


Odpověď:

Dle údajů z pasportu se jedná o chodník Průmyslové ulice tzn. místní komunikace I. třídy, která je ve vlastnictví hlavního města Prahy a správě TSK (vyobrazení v příloze). Do správy TSK byla komunikace předána přiloženou hospodářskou smlouvou 68/74a.  Místní komunikace I. třídy je veřejně přístupná pozemní komunikace v souladu s § 6 Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. Připojení na místní komunikaci obecně povoluje příslušný silniční správní úřad se souhlasem vlastníka a správce.  Odpověď na dotaz, zda lze jejím prostřednictvím dopravně napojit pozemek na jinou pozemní komunikaci a užívat tuto neomezeným okruhem osob nespadá tak do působnosti TSK.

 

Žádost:

Žádáme o zaslání všech aktuálně platných veřejnoprávních rozhodnutí, zejm. tedy rozhodnutí územních, příp. stavebních (včetně případných rozhodnutí o jejich prodloužení), vztahujících se ke stavebním objektům SO 3070 – Proplachovací kanál a SO 3072 – Havarijní nádrž, realizovaných v rámci stavby nazvané Rekonstrukce soumostí Libeňský most Praha 7 a 8, případně s ohledem na různorodost označení předmětných staveb v různých dokumentech se může jednat o stavby „Pobřežní III., 3. etapa - infrastruktura, stavba č. 8264, Proplachovací kanál etapa B“, „Pobřežní III., 3. etapa - infrastruktura, Proplachovací kanál etapa A stavba č. 8264, Praha 8 Libeň“, či Pobřežní III. etapa 0003, stavba č. 8264“.  Dále žádáme o zaslání jakýchkoliv veřejnoprávních rozhodnutí dle předchozí věty, která případně pozbyla platnosti v průběhu roku 2022 a to s informací, že tato již nejsou platná.  Dále případně žádáme o zaslání oznámení o zahájení stavby dle rozhodnutí věty první této žádosti.“

 

 


Odpověď:

Vámi uvedené stavební objekty jsou realizovány na základě stavebního povolení vedeného pod č. jedn. MCP8 101640/2016, které zasíláme v příloze. Dále uvádíme, že toto stavební povolení bylo již historicky konzumováno při výstavbě komplexu DOCK, kde byla realizována část Proplachovacího kanálu. Tuto skutečnost dokládáme Povolením změny stavby pod č. jedn. MCP8 280592/2018. Pro úplnost zasíláme oznámení o zahájení stavby v podobě Pozvánky na předání staveniště stavby Rekonstrukce soumostí Libeňský most, Praha 7 a 8 jejíž součástí je Vámi dotazovaná stavba.

 

Žádost:

K pozemku parc. č. 500/7 v k.ú. Štěrboholy:

 1. Pozemek je ve vlastnictví HMP, je prosím ve správě „Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.“?
 2. Pokud ano, dovoluji si požádat o informaci, zdali je pozemek nebo jeho část pronajata a v jakém rozsahu?
 3. Pokud ne, je možné si jeho část dlouhodobě pronajmout?

 


Odpověď:

Ad 1)

Ano

 

Ad 2)

TSK ve vztahu k uvedenému pozemku neeviduje žádný jí uzavřený smluvní vztah.

 

Ad 3)

Veškerá podání doručená na TSK jsou řešena individuálně.  Upozorňujeme, že v případě žádosti o umístění reklamních zařízení, TSK uzavírá smluvní vztahy na reklamní zařízení s informační plochou pouze do 1 m2.  Kontakty na TSK pro podání případné žádosti jsou uvedeny na webových stránkách společnosti https://www.tsk-praha.cz.

 

Žádost:

Žádám o poskytnutí informací ohledně parkovacího domu Garážový komplex Letná, Garážový a parkovací komplex Wilsonova.  Přesněji požaduji informaci o: celkových provozních výdajích, výdajích na energie, opravy a udržovací práce, marketing a mzdy, celkových provozních příjmech, příjmech za krátkodobé parkování a příjmech za dlouhodobé parkování, celkových příjmech za parkování a dalších příjmech, a to vždy od roku 2016 (vyjma River parku od roku 2021).  Také Vás žádám o informace o průměrné obsazenosti, doby stání a počtu zaměstnancův jednotlivých letech (od 2016, resp. 2021 do 2021).  Spolu s provozními daty Vás žádám o informace o samotné investici parkovacích domů, a to ohledně roku výstavby, celkových nákladů, zdrojů financování, počtu NP a PP, parkovacích míst, parkovacích míst pro ZTP, ZTP/P a zda je v parkovacím domě možnost nabití elektromobilu. Celý přehledný seznam požadovaných informací je součástí přílohy dokumentu.

 


Odpověď:

Na základě Vašeho sdělení zasíláme informace v podobě vyplněné Vámi zaslané tabulky v příloze, která obsahuje všechny Vámi požadované informace, případě upřesnění níže v textu.

V tabulce uvedené údaje:

 • Kde je uvedeno, že TSK informací nedisponuje, případně, že ji neeviduje, upřesňujeme že není povinna jí disponovat či ji evidovat ani dle smluvních vztahů ani dle platné právní úpravy.
 • Kde je uveden požadavek na zpřesnění dotazu, není z dotazu zcela zřejmé, jaká informace je požadována, proto Vás vyzýváme v případě trvání Vašeho zájmu na poskytnutí informace k upřesnění dotazu.
 • HMP znamená Hlavní město Praha
 • Kde je uvedeno „v této struktuře nemáme informaci k dispozici, získání vyžaduje samostatné zadání“, jedná se o případ, kdy by zpracování Vámi požadovaných podkladů bylo spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním a zapojením zaměstnanců různých odborných útvarů TSK

dle povahy dotazu, celková předpokládaná časová dotace na zpracování odpovědí na dotazy takto označené činí v souhrnu 25 hodin. S ohledem na tuto skutečnost požadujeme v souladu s § 17 odst. 1 Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen „Zákon“), úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání v souladu s oficiálním sazebníkem úhrad za poskytování informací zveřejněným na webu www.tsk-praha.cz ve výši 250,- Kč/hodina.

 

V souladu s § 17 odst. 3 Zákona níže vyčíslujeme požadovanou úhradu:

Požadovaná částka k úhradě: 25 hodin x 250,- Kč/hod = 6.250,- Kč

 

V případě, že souhlasíte s poskytnutím Vámi požadované informace dle Zákona dle sazebníku úhrad a výše uvedeného vyčíslení, proveďte prosím úhradu ve výši 6.250,- Kč na účet Technické správy komunikací hl. m. Prahy jakožto povinného subjektu, č. účtu: 6087522/0800, variabilní symbol: 0842022, zpráva pro příjemce: poskytnutí informace, Anna Rádsetoulalová.

 

Poskytnutí Vámi požadované informace je podmíněno zaplacením vyčíslené úhrady.  V případě Vašeho zájmu o poskytnutí informace za podmínek výše vyčíslené úhrady, zašlete prosím potvrzení o provedené platbě do datové schránky povinného subjektu s uvedením: „žádost č.084 106/1999 Sb., úhrada nákladů“.  

 

Pokud do 60 dnů ode dne tohoto oznámení výše požadovanou úhradu nezaplatíte, TSK jakožto povinný subjekt žádost v daném rozsahu podmíněném platbou odloží.

 

Poučení: Proti požadavku na úhradu nákladů ve výši 6.250- Kč lze podat stížnost u povinného subjektu, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. dle § 16a odst. 1 písm. d) Zákona a to ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto Sdělení výše nákladů.  Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu v souladu s § 16a odst. 5 Zákona. Nadřízeným orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.  Lhůta 30 dnů počíná dnem následujícím po doručení stížnosti povinnému subjektu.  Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta 60 dnů dle předchozího odstavce neběží.

 

Žádost:

ve věci pozemních komunikacích, které jsou umístěny na pozemcích parc. č. 723/4, 723/83 v k. ú. Malešice a 498/1 a 498/2 v k. ú. Štěrboholy, obec Praha

 

Konkrétně sdělení následujících informací:

(i) ve správě jakého subjektu se komunikace nachází;

(ii) na základě jakého právního titulu má dotyčný subjekt komunikaci ve správě (prosíme o poskytnutí jeho kopie);

(iii) do jaké kategorie pozemních komunikací jsou uvedená pozemní komunikace zařazeny a kdo je jejím vlastníkem;

(iv) zda je pozemní komunikace veřejně přístupná a lze tedy jejím prostřednictvím dopravně napojit pozemek na jinou pozemní komunikaci a užívat tuto neomezeným okruhem osob (příp. zda k tomu byl vlastníkem pozemku udělen souhlas).

 


Odpověď:

TSK zajišťuje na základě smluvního vztahu správu svěřeného majetku ve vlastnictví Hlavního města Prahy.  Vámi uvedené pozemky nejsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy, tudíž nejsou ani svěřeny do správy TSK.

Na pozemcích parc. č. 723/4, 723/83 k.ú. Malešice a parc. č. 498/1 k.ú. Štěrboholy se nachází účelová komunikace ve vlastnictví vlastníka pozemku.  Na pozemku parc. č. 498/2 není dle databáze TSK panelová cesta vedena jako komunikace.

Požadované informace se dle výše uvedeného vyjádření nevztahují k působnosti TSK, TSK tedy v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona Vaši žádost odkládá.

 

Žádost:

1) Kdo byl dodavatelem a provozovatelem interní aplikace TSK Praha, sloužící k integraci periferií (tj. meteorologických stanic) a jejíž technické rozhraní bylo předmětem dotazu uchazeče Envitech Bohemia na technickou specifikaci rozhraní interní aplikace TSK Praha, podaného v rámci zadávacího řízení „Dodávka a instalace IAM monitorovacích stanic pro sledování základních monitorovacích veličin“ zveřejněného na profilu zadavatele TSK Praha dne 29.4.2016 pod č.j. TSK/14317/16/8300/chal.

 

2) Kdy byla shora uvedená interní aplikace dodána a zprovozněna.

 

3) Dodala Vám společnost MediaChanel meteorologické stanice v období let 2015-2016.

 

4) Byly dodávky meteorologických stanic od společnosti MediaChanel integrovány do interní aplikace dodané a provozované společností Camea?

 


Odpověď:

Ad 1)

V období od konce roku 2015 do března 2017 TSK Praha pracovala se dvěma interními aplikacemi. První (1.) aplikace byla vytvořena společností Media Channel, a.s. a měla název SmartCityCMS. Od konce roku 2015 běžela v testovacím provozu, v březnu 2016 byla nasazena. V průběhu roku 2016 se aplikace rozšiřovala. Druhá (2.) aplikace byla standardní servisní aplikace dodaná společností CAMEA, Unicam Discoverer. Tato aplikace integruje všechny dodávané senzory společnosti CAMEA.

 

Každopádně obě aplikace využívaly obecně široce využívané HTTP REST API, na které odkazuje písemnost „Odpovědi na dotazy a prodloužení lhůty pro podání nabídky“ č. j. TSK/16731/16/8300/chal ze dne 13. 5. 2016 k veřejné zakázce s názvem „Dodávka a instalace AIM stanic pro sledování základních monitorovaných veličin“.

Ad 2)

První (1.) aplikace byla dodána koncem roku 2015, nicméně zprovoznění integrace meteo čidel mělo být realizováno až po jejich realizaci, která u senzorů AIM byla v prosinci 2016.

Senzory do druhé (2.) aplikace Unicam Discoverer byly integrovány bezprostředně po předání díla. Aplikace Unicam Discoverer je dodávaná společností CAMEA spolu se senzory jako servisní aplikace již cca od roku 2010. Poprvé jako nedílnou a funkční součást projektu byla dodána v projektu Harmonizace v letech 2012–2013.

Ad 3)

Ano, společnost Media Channel, a.s. uzavřela s TSK Praha smlouvy na dodávky meteorologických stanic v roce 2015 a 2016, a to:

 • č. smlouvy 3/15/7100/79 ze dne 4. 12. 2015 – Dodávka automatického imisního monitoru (AIM) v ulici Řásnovka,
 • č. smlouvy 3/16/7100/92 ze dne 27. 9. 2016 – Dodávka 6 ks meteorologických stanic na Praze 8,
 • č. smlouvy 3/16/7100/88 ze dne 19. 10. 2016 – Dodávka 5 ks AIM na Praze 3.

Ad 4)

Ano, viz odpověď k dotazu č. 2. Vzhledem k tomu, že se v dodávkách od společnosti Media Channel, a.s. jednalo o senzory od společnosti CAMEA, byly jako všechny ostatní integrovány do servisní aplikace Unicam Discoverer.

 

Žádost:

Zda TSK HMP v roce 2021 byla nějakým subjektem žádána o udělení souhlasu s provedením výkopových prací ve veřejné komunikaci/chodníku v pozemku č. parc. 4903/1 k.ú. Smíchov (Praha 5, U Nikolajky) a to v části komunikace sousedící s pozemkem č. parc. 2175 s domem č.p. 1133 v Praze 5, U Nikolajky 25.  V kladném případě o zaslání žádosti včetně příloh a stanoviska TSK k žádosti.

 


Odpověď:

TSK neeviduje žádnou žádost o udělení souhlasu s provedením výkopových prací ve Vámi uváděné lokalitě, tudíž nedisponuje ani návaznou dokumentací dle požadavku.

 

Žádost:

ve věci rekonstrukce komunikace na křižovatce ulic Nádražní a Strakonické na Praze 5 (dále jen „Komunikace“), která dle našich informací probíhala v druhé polovině roku 2021. Konkrétně žádáme o poskytnutí informací:

 1. Termínu (časového rozpětí) rekonstrukce/opravy Komunikace
 2. Subjektu, který rekonstrukci/opravu prováděl a
 3. Jakým způsobem a kdy byla naše společnost o rekonstrukci/opravě, neboť Komunikace se nachází v bezprostřední blízkosti čerpací stanice v našem vlastnictví.

 


Odpověď:

Žádost zcela totožného znění jsme od Vaší společnosti obdrželi 19. 08. 2022 (viz příloha č. 1).  V zákonné lhůtě dne 05. 09. 2022 Vám byla do datové schránky odeslána odpověď pod č.j. TSK/Zde071/2022 (viz příloha č. 2).  Potvrzení o doručení je uvedeno v Příloze č. 3.

 

Žádost:

1) Sdělte které konkrétní oddělení povinného subjektu (dále jen „PS“), které konkrétní osoby mají na starosti kontrolu technického stavu vozovek, technického stavu dopravních značek a dopravních značení a jeká je četnost takových kontrol. Uveďte jména povolaných osob s uvedením telefonního a mailového kontaktu na ně.

2) Sdělte které konkrétní oddělení povinného subjektu (dále jen „PS“), které konkrétní osoby mají na starosti opravy vozovek, opravy či výměny dopravních značek a dopravních značení. Uveďte jména povolaných osob s uvedením telefonního a mailového kontaktu na ně.

Výše uvedené pošlete ideálně ve formě tabulky a sice uveďte kontakty (viz výše) na všechny městské části HMP.

 


Odpověď:

Ad 1)

Uvedené činnosti zajišťuje úsek odborných správ, v čele úseku stojí ředitel.  Úsek je členěn na jednotlivá oddělení, v jejichž čele stojí vedoucí oddělení.  Agenda je přidělována ředitelem, resp. vedoucím oddělení jednotlivým zaměstnancům dle lokality, povahy řešené agendy a aktuální situace, problematiku dopravního značení řeší samostatné oddělení správy dopravního značení.  Tabulka se jmény vedoucích zaměstnanců je uvedena níže.  Pro účely styku s veřejností je zřízeno kontaktní centrum v sídle společnosti, pro telefonický kontakt lze využít ústřednu tel. 257 015 111.  Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.tsk-praha.cz v sekci kontakty.  Zaměstnance lze kontaktovat na e-mailové adrese, která je tvořena jednotně ve formátu jméno.příjmení@tsk-praha.cz  

 

Kontrola technického stavu komunikací, které má TSK ve své správě, včetně dopravních značek a dopravního značení probíhá v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích v platném znění a dále v souladu s interním pracovním postupem TSK.  V souladu s interním pracovním postupem probíhají běžné prohlídky, jak komunikací, tak dopravního značení.  Kontrolami se zjišťuje především správná funkce bezpečnostního zařízení a závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikací v těchto intervalech dle povahy komunikace:

-  dvakrát týdně - místní komunikace I. třídy,

-  dvakrát měsíčně - místní komunikace II. třídy,

-  jedenkrát měsíčně - místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy, nemotoristické komunikace.

 

Níže uvádíme personální obsazení vedoucích pracovníků příslušných útvarů zajišťujících Vámi dotazované činnosti.

 

1317

Úsek odborných správ

Ing. Petr Kožíšek

 

1320

Oddělení správy komunikací

Ing. Štěpánka Čechová

 

1330

Oddělení správy dopravního značení

Vladimír Musil 

 

Ad 2)

Běžnou údržbu komunikací zajišťuje oddělení běžné údržby komunikací v rámci investičního úseku.  V čele investičního úseku stojí ředitel, úsek je členěn na jednotlivá oddělení v čele s vedoucími.  Běžná údržba či opravy dopravního značení, dopravních značek jsou zajišťovány úsekem odborných správ.  V rámci investičních akcí zajišťovaných investičním úsekem může rovněž docházet k úpravě či výměně dopravního značení, dopravních značek.  Ke kontaktním údajům shodně viz Ad 1). 

 

Níže je uvedena základní jmenná struktura vedoucích pracovníků investičního úseku

 

4157

Úsek investiční

Ing. Jiří Hájek

 

4142

Oddělení akreditované laboratoře

Ing. Josef Pěnkava

 

4158

Oddělení přípravy staveb

Ing. Arch. Klára Minárech

 

4159

Oddělení realizace staveb

Petr Kalous

 

4160

Oddělení řízení a koordinace oprav

Ing. Tomáš Tomáš

 

4161

Oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Ing. Michal Švadlenka

 

4168

Oddělení běžné údržby komunikací

Ing. Bohumil Pfeferle

 

K poslední části požadavku, tj. kontaktů na všechny městské části, je nutno se obrátit na příslušné městské části, neboť TSK jako povinná osoba není původcem této informace.

 

Žádost:

ve věci harmonogramu prací na rekonstrukci Libeňského mostu a o seznam a termín s rekonstrukcí spojených uzavírek. Bude uzavřena silnice vedoucí pod mostem na východní straně řeky (sloužící pro příjezd ke golfovému areálu a k lodi)? Pokud ano, tak od kdy a jaká je odhadovaná doba této uzavírky? A v jakém období se budou opravovat mostní oblouky přímo sousedící s golfovým areálem (nyní je pod mostem uložena technika golfového areálu)?

 


Odpověď:

Na základě informací od zhotovitele stavby Vás informujeme o následujícím předpokládaném postupu prací na Libeňském mostě:  V současné době Zhotovitel realizuje přípravné práce na inženýrských sítí mezi ulicemi Voctářova, Štorchova a Boudníkova.  Tyto práce budou realizovány také v roce 2023. V této etapě prací bude zachován stávající provoz.  V následujících letech, zejména v závěru roku 2024 dojde k uzavření hlavní ulice Libeňský most, kde bude probíhat oprava historických mostů a výstavba nových včetně práce na komunikacích. V tomto období může dojít k lokálně časovým uzavírkám. V současné době přesné termíny nelze definovat.

 

Žádost:

„Ve věci tisku R-20669, kterým měla RHMP schválit zakoupení měřícího zařízení určeného pro mobilní měření atmosféry a vozovky takto:

I.

1. Zvýšení investičního transferu příspěvkové organizaci Technická správa komunikací hl. m. Prahy v kap. 0329 §2299, pol.6351 ve výši 6.9000 tis. Kč na akci 00000 Nákup pojízdné laboratoře pro mobilní měření parametrů atmosféry a vozovky za současného snížení neúčelové rezervy v kap. 1016, par. 6409 o stejnou částku.

2. Zvýšení neinvestičního příspěvku Technické správy komunikací hl. m. Prahy v kap. 0329 §2299, pol. 5331 o 270 tis. Kč na zajištění provozu pojízdné laboratoře pro mobilní měření parametrů atmosféry a vozovky, za současného snížení neúčelové rezervy v kap. 1016, par. 6409 o stejnou částku.

II.

Rada měla uložit MHP-ROZ MHMP rozpočtové opatření dle bodů I.1. a I.2. uvedeného usnesení v termínu do 4.3.2016.

 

Vzhledem k tomu, že tisk R-20669 není uveden v seznamu schválených usnesení Rady a ZHMP žádám Vás tímto o poskytnutí následujících informací:

 

Byl ze strany Technické správy komunikací hl. m. Prahy realizován v letech 2015 – 2016 nákup pojízdné laboratoře pro mobilní měření parametrů atmosféry a vozovky?  Pokud ano, kdy nákup proběhl? Stalo se tak na základě uvedeného usnesení nebo jiného usnesení RHMP?“

 


Odpověď:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. vykonává svou činnost na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu jiných činností uzavřené s Hlavním městem Praha a to s účinností od 01. 04. 2017.  Vámi požadované informace za uvedené období se vztahují k činnosti Technické správy komunikací hl. m. Prahy, příspěvkové organizace, která je zaniklým subjektem.  Požadované informace se tak nevztahují k působnosti Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“), TSK tedy v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona Vaši žádost odkládá.

 

Žádost:

Ve věci místní komunikace Na Pískovně (dále jen „Místní komunikace“), která se nachází na pozemku parc. č. 703/1, kat. území Bohnice, a která je jako samostatná liniová stavba ve vlastnictví hlavního města Prahy, a to na základě ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Žádám o poskytnutí informace, u kterého subjektu je uložena historická stavební dokumentace zachycující povolovací řízení, výstavbu a kolaudaci Místní komunikace a za jakých podmínek do ní klient (jakožto vlastník sousedního pozemku a osoba s právním zájmem) může nahlédnout.  Pro úplnost doplňuji, že silniční správní úřad (Úřad městské části Praha 8) k opakovanému telefonickému dotazu sdělil, že touto dokumentaci nedisponuje a že se pravděpodobně nachází v archivu Magistrátu hl. města Prahy nebo Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s

 


Odpověď:

Požadovanou dokumentací k místní komunikaci III. třídy MK08-26c nacházející se v ulici v Pískovně na pozemku parc. č. 703/1 k.ú. Bohnice TSK nedisponuje.  Ve vztahu k dané komunikaci, která je součástí majetku spravovaného TSK pro vlastníka, hlavní město Praha, disponuje TSK pouze pasportní kartou bez doprovodné dokumentace.

 

TSK není známo, u kterého subjektu je uložena historická stavební dokumentace a za jakých podmínek do ní lze nahlížet, touto informací TSK nedisponuje a není povinna jí disponovat a tyto informace zjišťovat ani dle platné právní úpravy, ani dle smluvních vztahů.

 

Žádost:

předložení všech smluv, na jejichž podkladě se na parcele p.č. 729, obec: Praha, katastrální území: Hradčany, číslo LV: 225, výměra [m2]: 13920, konaly Vánoční trhy, jakož i případně jiné trhy, od roku 2010 do současné doby.

 


Odpověď:

TSK vykonává činnosti pro Hlavní město Praha na základě „Smlouvy o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností“ ve znění pozdějších dodatků s účinností od 01.04.2017.  K Vašemu dotazu se tedy TSK vyjadřuje pouze za období od 01.04.2017 do současné doby.  Za výše uvedené období TSK neuzavírala žádnou smlouvu ve vztahu k pozemku parc. č. 729, obec Praha, katastrální území: Hradčany, číslo LV: 225, výměra [m2]: 13920, na základě které se konaly Vánoční trhy, jakož i případně jiné trhy.  Smlouvy na tyto akce v lokalitě městské památkové zóny uzavírá napřímo Hlavní město Praha, konkrétně odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „HOM MHMP“), TSK tudíž u smluv s Vámi uvedeným předmětem plnění není smluvní stranou, tyto typy smluv TSK pouze textově připravuje.  V příloze Vám zasíláme smlouvu ve vztahu k uvedené lokalitě a období uzavřenou mezi HOM MHMP a společností Zazi, a.s., IČO: 24202631.

 

Žádost:

kolik vozů bylo dne 23.8. 2022 využito ke kropení ulic v Praze. Dále žádám o informaci, kdo a z jakých důvodů rozhodl o nasazení vozu a posádky dne 23.8.2022 v ulici Modřanská u čerpací stanice MOL ve směru k Barrandovskému mostu.

 


Odpověď:

Dne 23.08.2022 bylo využito 20 kropicích vozů v pravidelných programech strojního čištění motoristických komunikací, včetně programu 4H (dle podkladů v příloze), který se týká inkriminovaného úseku na Modřanské ulici.  Činnost zajišťuje společnost Pražské služby, a.s., IČO: 60194120 na základě smluvního vztahu s TSK.

 

Žádost:

ve věci stavby na adrese Ve Smečkách 592/22, 110 00 Praha 1, v Katastru nemovitostí označena jako stavba č.p. 592, jež je součástí parcely parc. č. 2282, obec Praha, katastrální území Nové Město, č. LV 1307 (dále jen „Stavba“), a to:

a) poskytnutí informace, zda TSK eviduje podání týkající se Stavby za účelem rekonstrukce Stavby, přičemž tato rekonstrukce byla dle zjištění žadatele realizována ve dnech 1. 9. 2020 – 31. 10. 2020, viz přiložená fotodokumentace, (dále jen „Rekonstrukce“),

b) poskytnutí kopie žádosti a povolení k záboru veřejného prostranství (chodník před Stavbou) za účelem přistavení kontejneru pro účely provedení Rekonstrukce,

c) sdělení informace odkdy a dokdy byl ohlášen a povolen zábor veřejného prostranství (chodník před Stavbou) za účelem přistavení kontejneru pro účely provedení Rekonstrukce.“

 


Odpověď:

Zábor byl ohlášen, povolen a realizován v termínu od 01.09.2020 do 31.10.2020 na základě Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2/20/1901/169 (dále jen „Dodatek“). 

V příloze č. 1 zasíláme Nájemní Smlouvu č. 2/20/1901/169.

V příloze č. 2 zasíláme Dodatek, Žádost o vypracování nájemní smlouvy, Souhlas se záborem.

 

Žádost:

ve věci rekonstrukce komunikace na křižovatce ulic Nádražní a Strakonické na Praze 5 (dále jen „Komunikace“), která dle našich informací probíhala v druhé polovině roku 2021. Konkrétně žádáme o poskytnutí informací:

 1. Termínu (časového rozpětí) rekonstrukce/opravy Komunikace
 2. Subjektu, který rekonstrukci/opravu prováděl a
 3. Jakým způsobem a kdy byla naše společnost o rekonstrukci/opravě, neboť Komunikace se nachází v bezprostřední blízkosti čerpací stanice v našem vlastnictví.

 


Odpověď:

Ad 1)

Rekonstrukce Komunikace je vedena pod názvem akce „PID Lihovar, Praha 5, č. akce 2960088.  Akce byla realizována termínu 10.09.2020 -15.11.2020 s tím, že vodorovné dopravní značení v plastu bylo realizováno do 31.05.2021.

Ad 2)

Stavebně byla akce realizována společností Skanska a.s., IČO: 26271303, se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8.

Ad 3)

Společnost ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. nebyla odborem pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy stanovena účastníkem řízení či jiným dotčeným subjektem, proto tedy nebyla v rámci tohoto projektu oslovena.

 

Žádost:

týkajících se Smlouvy o nájmu č. 9/20/4700/015 ze dne 25. 06. 2020 mezi společnostmi Holešovický trojúhelník a.s., IČO: 27698327 a TSK (dále jen „žádost“), v rámci které žadatel požaduje poskytnout: Znalecký posudek, na základě kterého byla ověřena výše Nájemného dle bodu 6.1. Smlouvy a smlouvu, na základě které byl tento znalecký posudek objednán,

 


Odpověď:

 1. K části žádosti, ve které žadatel požaduje: „poskytnutí smlouvy, na základě které byl znalecký posudek objednán“ TSK sděluje následující:

TSK objednala znalecký posudek na základě objednávky, nikoliv smlouvy.  Příslušnou objednávku ze dne 01. 06. 2020 povinný subjekt poskytuje v příloze č. 1.

 1. K části žádosti, ve které žadatel požaduje poskytnout: „Znalecký posudek, na základě kterého byla ověřena výše Nájemného dle bodu 6.1. Smlouvy o nájmu č. 9/20/4700/015 ze dne 25. 06. 2020 mezi společnostmi Holešovický trojúhelník a.s. a TSK“.

 

vydává povinný subjekt

 

Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti

Na základě § 11 odst. 2 písm. c) InfZ: „Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen „právo autorské“).

Při posuzování povinnosti (a rovněž oprávnění) povinného subjektu požadovanou informaci poskytnout bylo povinným subjektem přihlíženo zejména k jejímu charakteru, přičemž povinný subjekt dospěl k názoru, že požadovaný znalecký posudek naplňuje všechny zákonné znaky autorského díla definovaného obecně závaznými právními předpisy, jak je v podrobnostech rozvedeno níže, a v souladu s § 11 odst. 2 písm. c) InfZ je tak dán důvod pro jeho neposkytnutí a odmítnutí žádosti žadatele ve vymezené části žádosti.

Ochrana práv k výsledkům tvůrčí duševní činnosti je stejně jako právo na informace zaručena Listinou základních práv a svobod (viz čl. 34 LZPS), přičemž podrobnosti této ochrany stanoví zákon. Ve smyslu § 11 odst. 2 písm. c) InfZ pak platí, že „povinný subjekt informaci neposkytne, pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským“. Ochrana autorských práv spočívá na koncepci, dle níž povinný subjekt požadovanou informaci, která je předmětem duševního vlastnictví, resp. práva autorského, poskytne, avšak pouze v případě, kdy povinný subjekt vykonává práva, která mu umožňují nakládat s tímto předmětem (především v případě zaměstnaneckých děl, na základě licenčního ujednání atd.). Pokud by ovšem poskytnutím informace měla být porušena ochrana autorských práv třetích osob stanovená zvláštním zákonem, konkrétně autorským zákonem, pak má povinný subjekt povinnost tuto informaci žadateli odepřít.[1]

Povinný subjekt, pokud jde o výklad pojmu „autorské dílo“, odkazuje na § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AutZ“), z něhož plyne následující definice:

Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen „dílo“). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.“

Autorské dílo je tedy, jak vyplývá ze samotného znění AutZ, tvořeno souhrnem definičních znaků, mezi něž patří především kumulativní splnění podmínek, (i) že dílo je výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti autora a (ii) že je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě.

Znalecký posudek je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti znalce

Znalecký posudek představuje prostředek pro vyjádření odborných závěrů o skutečnostech, které má znalec podáním znaleckého posudku objasnit. Účelem znaleckého posudku je na podkladě zvláštních odborných znalostí posoudit určité skutečnosti a podat systematicky uspořádanou a postupem zvolené odbornosti odůvodněnou, pravdivou a správnou odpověď na zadanou skutkovou otázku, která bude vycházet ze současného stavu poznání dané problematiky.[2] Kromě zákonem předepsaných formálních náležitostí znalecký posudek musí obsahovat dle názorů literatury i judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu též správný metodický a procesní postup znalce (obsahové náležitosti) a musí mít určité základní vlastnosti – musí vést k odborně správnému, přesvědčivému a přezkoumatelnému závěru.[3]

Náležitosti znaleckého posudku stanoví zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „ZoZN“). V § 28 odst. 1 ZoZN jsou vytyčeny základní požadavky na znalecký posudek, kterými je jeho úplnost, správnost a přezkoumatelnost. Za formální součásti § 28 odst. 2 ZoZN označuje titulní stranu, zadání, výčet podkladů, nález, posudek, odůvodnění v rozsahu umožňujícím přezkoumatelnost znaleckého posudku, závěr, přílohy potřebné k zajištění přezkoumatelnosti znaleckého posudku, znaleckou doložku a otisk znalecké pečeti. Stěžejní argumentační částí posudku je nález, v němž znalec v rámci své odbornosti označí zdroje svých informací (podklady), provede popis předmětu zkoumání a dalších souvisejících skutečností a jejich vzájemných interakcí, na podkladě čehož vlastní odbornou činností provede jejich vyhodnocení.

Znalecký posudek je tak jedinečným výsledkem autonomní lidské činnosti, na níž jsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska odbornosti znalce. Znalecký posudek je proto výsledkem duševní činnosti znalce, jehož obsah je formován individuální tvůrčí a odbornou činností konkrétního znalce. Jako takový znalecký posudek obecně naplňuje definici tzv. díla vědeckého, jakožto odborného ztvárnění určitých myšlenek a závěrů. Takové dílo se dle odborné literatury projevuje mimo jiné „ve vědeckém stylu, ve vědecké struktuře díla, ve vědecké argumentaci, v používání vědeckých pojmů a vůbec v používání jazyka vědy. Vytvořením díla vědeckého jeho autor navenek prokazuje nejen své vědomosti, ale i svou schopnost a dovednost vědecky tvořit, což bývá v některých případech spojováno s určitými veřejnoprávními, popř. též pracovněprávními, důsledky.“[4]

S ohledem na uvedené platí, že požadovaný posudek představuje soubor dat a informací, které jsou bez patřičného odborného posouzení běžně nedostupné. K jeho vytvoření bylo třeba detailní znalosti problematiky i kvalitativně vyššího intelektuálního zapojení vlastní invence ze strany znalce. Znalecký posudek tak vznikl vlastní autonomní činností znalce jako jeho autora, v důsledku čehož povinný subjekt dovozuje, že požadovaný znalecký posudek představuje jedinečný výsledek tvůrčí činnosti konkrétního znalce jako jejich autora. 

Znalecký posudek je vyjádřen v objektivně vnímatelné podobě

Požadavek na povahovou vlastnost díla být objektivně (tj. smysly) vnímáno jako výsledek (i součást) tvůrčí činnosti, a v ní zvlášť tvůrčí kategorie vědy, je druhým definičním znakem autorského díla. Takový požadavek přímo vyplývá z funkčního vymezení institutu autorského díla.

Je nepochybné, že znalecký posudek vypracovaný v písemné podobě je zachycen ve smysly objektivně vnímatelné podobě, má hmotný substrát a lze s ním právně nakládat. Definiční znak možnosti znalecký posudek objektivně vnímat tak je zcela zřejmě naplněn.

Povinný subjekt tak na základě výše uvedeného dovozuje úplné naplnění všech zákonných znaků autorského díla ve vztahu ke znaleckému posudku.

Poskytnutím znaleckého posudku by byla porušena ochrana práv třetích osob k autorskému dílu

Povinný subjekt v souvislosti se znaleckým posudkem uvádí, že odborné posouzení skutečností, které byly předmětem požadovaného znaleckého posudku, nespadá do činnosti povinného subjektu a nemůže se jednat o informace, které by souvisely s činností povinného subjektu ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ. Požadovaný znalecký posudek přitom obsahuje pouze odborné posouzení konkrétních otázek, které bylo zpracováno výhradně pro vnitřní potřebu povinného subjektu, což je v daném znaleckém posudku výslovně uvedeno. Fakt, že znalecký posudek zpracoval odlišný subjekt od subjektu povinného, pak zároveň vede k přípustnému omezení práva na informace, a tedy k odmítnutí žádosti za situace, kdy by poskytnutím informace byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.[5]

V projednávané věci tak bylo třeba zabývat se otázkou, zda by poskytnutím požadovaného znaleckého posudku nebyla porušena autorská práva znalce, a to především ve vztahu k licenčním ujednáním mezi povinným subjektem a znalcem. V této souvislosti pak povinný subjekt odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. prosince 2014, č. j. 3 As 55/2014-33, v němž Nejvyšší správní soud ve vztahu k v daném případě požadované právní analýze dovodil, že smlouva s autorem by vždy měla výslovně umožnit poskytnutí díla třetím osobám a pouhý fakt, že byla analýza zpracována pro účely realizace působnosti povinného subjektu, tedy sám o sobě k poskytnutí informace v režimu InfZ nepostačuje. Uvedené závěry lze ovšem aplikovat i na projednávanou věc, neboť právní analýza obdobně jako znalecký posudek odborně podává odpověď na zadanou odbornou otázku a jejich povaha z hlediska naplnění zákonných znaků autorského díla je obdobná.

V této souvislosti pak povinný subjekt uvádí, že smluvní ujednání s autorem znaleckého posudku výslovné zmocnění k poskytování díla třetím subjektům nezakotvuje. Znalecký posudek naopak obsahuje výslovné ustanovení, že je zpracován pro interní účely zadavatele (tj. TSK) a nesmí být poskytnut třetím osobám bez předchozího souhlasu znalce, který v tomto případě nebyl udělen.  Povinný subjekt tak není nositelem práv, která by mu umožňovala nakládat s majetkovými právy ke znaleckému posudku, a zároveň se nejedná se o zaměstnanecké dílo, ani těmito právy povinný subjekt nedisponuje na základě licenčního ujednání.

Povinný subjekt tedy uzavírá, že poskytnutím znaleckého posudku by došlo k zásahu do ochrany práv znalce ke znaleckému posudku.

Závěr

Z výše uvedeného odůvodnění vyplývá, že ve vztahu ke znaleckému posudku byly naplněny všechny definiční znaky autorského díla v souladu s § 2 odst. 1 AutZ. Vzhledem k tomu, že povinný subjekt není vykonatelem majetkových práv k autorskému dílu v podobě požadovaného znaleckého posudku, a jeho poskytnutím by tak došlo k porušení ochrany práv třetích osob k autorskému dílu, podmínky pro aplikaci § 11 odst. 2 písm. c) InfZ, a tedy vydání tohoto rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti, jsou beze zbytku dány.

[1] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. prosince 2014, č. j. 3 As 55/2014-33.[1] viz zvláštní část důvodové zprávy k zákonu č. 61/2006 Sb., k bodu 23.

[2] DÖRFL, Luboš. 4.2.2 Náležitosti znaleckého posudku – jeho forma dnes. In: DÖRFL, Luboš. Znalec a znalecký posudek v civilním procesu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 94.

[3] K obsahovým náležitostem znaleckého posudku se vyjádřil Nejvyšší soud například v rozsudcích ze dne 9. prosince 2010, sp. zn. 28 Cdo 329/2010, nebo ze dne 10. března 2015, sp. zn. 28 Cdo 5138/2014.

[4] TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 2 [Autorské dílo]. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 15, marg. č. 2.

 

 

Žádost:

Jakým způsobem bylo naloženo s nahlášením závady s evidenčním číslem WZQKQJE3.

 • datum nahlášení: 04.02.2022
 • městská část: PRAHA 5
 • ulice: TROJDÍLNÁ 403/6
 • druh: Závady na komunikacích - Chodníky - Chybějící dlažba
 • popis závady: Dobrý den, v posledním čísle časopisu Pětka (vydává MČ Praha 5) jsem se dočetla zajímavou odpověď ve věci péče o stav chodíků. Z odpovědi vyplynulo, že chodníky jsou ve správě Technické správy komunikací hl. města Prahy a MČ na ně může přispívat z peněz vybraných ze zón placeného státní. Bydlím v ulici v Cibulkách 403/11, která sousedí s ulicí Trojdílnou, kde je placená zóna stání. Chodník sousedící s touto zónu je již po léta zarostlý v trávě a prakticky přestal existovat. Každé ráno když nastupuji do auta a nevím, zda šlápnu do psího exkrementu, který není ve vysoké trávě vůbec vidět a pokud auto parkuje ve spodní části ulice, kde živé ploty málem přerůstají až do silnice, si říkám, že je něco opravdu v nepořádku. Chápu, že za stav živých plotů v soukromých domech TSK nemůže, nicméně si myslím, že má z moci úřední větší možnosti než kterýkoliv ze sousedů. Jako doklad zasílám pár snímků pořízených v letních měsících. Chtěla jsem se zeptat, zda by šlo situaci změnit, abychom nastupovali do svých vozů v zónách placeného stání v důstojnějších podmínkách.

 


Odpověď:

Níže uvádíme průběh řešení závady evidované v systému TSK pod číslem WZQKQJE3.

4.2. byla závada zadána do webového formuláře na stránkách TSK a byla automaticky přidělena příslušnému správci

14.2. byla přijata příslušným oddělením TSK zabývajícím se správou komunikace s komentářem „Prostor o němž je zmínka, je uveden jako zeleň s pěším provozem. Takto je zařazen od roku 2019. Nicméně provedení vjezdů naznačuje, že v těchto místech nikdy nebyl zpevněný chodník v celé délce. Žádost o úpravu zeleně předáváme oddělení správy zeleně.“

10.5. byla závada předána oddělení správy zeleně TSK.

Na základě výše uvedeného zpracování závady se podnětu ujalo oddělení správy zeleně, které se několikrát snažilo provést seč, nicméně z důvodu parkujících vozidel podél obruby nebylo toto možné. V tuto chvíli je naplánováno provést seč v době probíhajícího blokového čištění, které má již stanovený termín na 23.9.2022.

 

Žádost:

Ve věci parkování na území hlavního města Praha:

 

 1. Zprostředkování výběru parkovného pro povinného prostřednictvím parkovacích automatů bylo zajišťováno na základě Smlouvy o poskytování služby správy provozu zón placeného stání a dodávkách vybavení pro zóny placeného stání č. 9/15/6400/013 ze dne 25.9.2015 uzavřené se společností Eltodo a.s. Smlouva je uveřejněna v registru smluv na adrese: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2555118.  V registru smluv však chybí přílohy. Žádáme o poskytnutí jejich kopií. Společnost Eltodo a.s. byla vybrána na základě Veřejné zakázky (dále jen VZ) Evidenční číslo VZ 489505, žádáme o informaci, kolik soutěžitelů se do této soutěže přihlásilo a které to byly. Dále žádáme o sdělení, jaké bylo plnění ze strany povinného ve prospěch dodavatele za v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 a za první tři měsíce roku 2022.

 

 1. Zprostředkování výběru parkovného pro povinného prostřednictvím elektronických aplikací bylo zajišťováno na základě Smlouvy o vytvoření a implementaci informačního systému, poskytnutí licence k informačnímu systému a poskytnutí souvisejících plnění č. 9/15/6400/016 ze dne 11.11.2015 uzavřené se společností ALTRON Bussiness Solution a.s. (od roku 2020 Itego a.s.). Smlouva je uveřejněna v registru smluv na adrese: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2744302 V registru smluv však chybí přílohy. Žádáme o poskytnutí jejich kopií. Společnost byla vybrána na základě Veřejné zakázky (dále jen VZ) Evidenční číslo VZ 489504, žádáme o informaci, kolik soutěžitelů se do této soutěže přihlásilo a které to byly. Dále žádáme o sdělení, jaké bylo plnění ze strany povinného ve prospěch dodavatele za v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 a za první tři měsíce roku 2022.

 


Odpověď:

Ad 1)

Přílohy smlouvy přikládáme v Příloze č.1 ELTODO a.s._přílohy

Celkem se jednalo o pět uchazečů:

1.         Společnost "Sdružení BAK a ISParking Servis"; vedoucí účastník: BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177 541 01 Trutnov, IČO 28402758

2.         VINCI Park CZ a.s. Washingtonova 17, 110 00 Praha, IČO 26198631

3.         ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČO 45274517

4.         City Parking Group s.r.o. Londýnská 506/41, 120 00 Praha 2, IČO 28968506

5.         EEI s.r.o. Laurinská 18, 81101 Bratislava, SR, IČO 35871113

 

Tabulka přehledu plnění:

Dodavatel

ELTODO a.s.

Poznámka

číslo smlouvy

9/15/6400/013

 

rok

   

2017

74 371 974.39 Kč

 

2018

141 209 922.92 Kč

 

2019

118 093 997.32 Kč

 

2020

112 151 027.21 Kč

 

2021

33 452 616.38 Kč

 

2022

0.00 Kč

1-3/2022

CELKEM

479 279 538.22 Kč

 

Částky jsou uváděny bez DPH

 

Ad 2)

Přílohy smlouvy přikládáme v Příloze č.2 Altron a.s. přílohy.

Celkem se jednalo o šest uchazečů:

1.         Wincor Nixdorf s.r.o., IČO 25784528, sídlo Praha 6, Lužná 591, PSČ 16000

2.         ALTRON Business Solutions, a.s., IČO 24230031, sídlo Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4           

3.         YOUR SYSTEM, spol. s r.o., IČO 00174939, sídlo Praha 4 - Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00

4.         Společnost „Sdružení ERIKA, a.s. + ERIKA SOLUTIONS, s.r.o.“; vedoucí účastník ERIKA, a.s., IČO 25098900, Praha 1, Na Příkopě 9-11

5.         Tempest Czech, s.r.o., IČO 25094670, sídlo Lazarská 11/6, 120 00, Praha - Nové Město

6.         MATERNA Communications a.s., IČO 25949098, sídlo Praha 3, Vinohradská 2396/184, PSČ 13052

Tabulka přehledu plnění:

Dodavatel

Altron Business solutions a.s.

Poznámka

číslo smlouvy

9/15/6400/016

 

rok

   

2017

5 780 739.53 Kč

 

2018

13 646 547.52 Kč

 

2019

11 800 576.61 Kč

 

2020

11 977 478.03 Kč

 

2021

16 323 285.82 Kč

 

2022

5 488 147.74 Kč

1-3/2022

CELKEM

65 016 775.25 Kč

 

Částky jsou uváděny bez DPH

 

Žádost:

 1. Kolik reklamních zařízení provozovaných některou ze společností skupiny „Eurobillboard“ TSK Praha odstranila mezi 1. 1. 2020 a dnešním dnem
 2. Kolik pracovníků, kolik vozidel, případně jaké jiné významné vybavení typu např. vysokozdvižné plošiny či jeřábu, musí TSK Praha zpravidla vyčlenit na odstranění/demontáž jednoho takového reklamního zařízení
 3. Vznikly TSK Praha v souvislosti s odstraňováním těchto reklamních zařízení jakékoliv náklady?
 1. Pokud ano, nárokovala TSK Praha alespoň část těchto nákladů po některé ze společností skupiny „Eurobillboard“?  Pokud ano, jaké celkové výše dosáhl nárok TSK Praha?
 2. Pokud ne, z jakého důvodu TSK Praha neuplatnila vůči společnostem skupiny „Eurobillboard“ žádný nárok na náhradu nákladů?
 1. Vznesla naopak některá ze společností skupiny „Eurobillboard“ jakýkoliv nárok vůči TSK Praha a to např. za poškození reklamního zařízení, náhradu ušlého zisku, apod.?
 2. Vyplatila TSK Praha některé ze společností skupiny „Eurobillboard“ jakoukoliv finanční částku na základě nároku dle bodu 4) či z jiného právního důvodu?  Pokud ano, o jakou částku se jednalo? 

 

Poté, co dojde k odstranění/demontáži některého nelegálního reklamního zařízení provozovaného některou ze společností skupiny „Eurobillboard“, bývá toto zpravidla uskladněno v prostorách TSK Praha do doby, než si jej provozovatel reklamního zařízení vyzvedene.  V této souvislosti prosím o následující informace:

 

 1. Kdy naposledy si zástupce některé ze společností skupiny „Eurobillboard“ od TSK Praha vyzvedl takové demontované zařízení?
 2. Byla zástupcem dle bodu 6) osoba nesoucí některé z následujících jmen (prosím o odpověď ANO/NE jednotlivě ke každému jménu).
 1. Anton Fischer
 2. Oliver Fischer
 3. Jan Strohmayer
 4. Tomáš Plánský
 5. Lubomír Tomandl
 6. Michal Zachař
 7. Jan Geier

 


Odpověď:

Ad 1)

TSK neeviduje odstraněná reklamní zařízení podle jejich majitele či provozovatele a nemá povinnost takové evidence podle platné právní úpravy ani smluvních vztahů. Odhadem se jedná o několik desítek nelegálních reklamních zařízení vlastněných či provozovaných společnostmi ze skupiny „Eurobillboard“.

 

Ad 2)

Odstranění nelegálních reklamních zařízení TSK realizuje prostřednictvím zasmluvněné externí společnosti. Zpravidla se jedná o jedno vozidlo a dva pracovníky.

 

Ad 3)

ANO, TSK úhradu nákladů spojených s uskladněním nárokovala. Obdržela částku ve výši 15.502,- Kč, po kterém došlo k vydání reklamních zařízení.

Ad 4)

Ano, bylo nám doručeno několik výzev k úhradě dluhu za poškození reklamních zařízení.

Ad 5)

NE.

Ad 6)

21. 12. 2020

Ad 7)

 1. Anton Fischer - NE
 2. Oliver Fischer - ANO
 3. Jan Strohmayer - NE
 4. Tomáš Plánský - NE
 5. Lubomír Tomandl – NE
 6. Michal Zachař - NE
 7. Jan Geier - NE

 

Žádost:

Tímto žádáme na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o zaslání předmětné výzvy a sdělení informace, kdy, komu všemu a jakým způsobem byla tato výzva zaslána.“

 

Dotaz se vztahuje k odpovědi TSK č. j. TSK/Zde059/2022 ze dne 19. 07. 2022 ve znění:

K požadavku:

„Podle jakého rozhodnutí, byla reklamní plocha z parc. č. 4151/6, k. ú. Dejvice odstraněna a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění. K odstranění došlo v týdnu od 27. června 2022.  Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení vyzvednout.

 


Odpověď:

TSK reklamní zařízení uvedené v příloze Vaší žádosti odstraňovala z pozemku parc. č. 4169/8 k.ú. Dejvice na kterém se skutečně nacházelo, nikoliv z pozemku parc. č. 4151/6, jak je chybně uvedeno ve Vaší žádosti.  Zařízení bylo odstraněno na podnět Magistrátu hl. m. Prahy, neboť pozemek, na kterém se zařízení nacházelo, je ve vlastnictví hl. m. Prahy.  Výzva k odstranění nelegálně umístěného reklamního zařízení byla zaslána Vám, vlastníku i provozovateli.  Informaci o možnosti vyzvednutí odstraněného reklamního zařízení poskytne příslušný útvar TSK jeho vlastníkovi, případně osobě, která se prokáže právním titulem k poskytnutí této informace.

 

TSK odeslala tři výzvy, které přikládáme.  Informace o adresátech a datu výzev naleznete v jednotlivých přílohách.  Výzvy jsou standardně odesílány prostřednictvím datové schránky, případně poštou.

 

Žádost:

podle jakého rozhodnutí, byly reklamní plochy odstraněny z GPS souřadnic: 50.119350, 14.501810 a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zdali nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění.  Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněná reklamní zařízení vyzvednout.

 


Odpověď:

TSK uvedené reklamní zařízení neodstraňovala, odpověď na výše uvedené dotazy tak nespadá do působnosti TSK, v souladu s §14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona TSK žádost odkládá.

 

Žádost:

ve věci účelové komunikace umístěné na křižovatce ulic Nádražní a Strakonické na Praze 5 (dále jen „Komunikace“).  Komunikace ústí z ulice Nádražní a propojuje se s ulicí Strakonická v místě čerpací stanice ORLEN Benzina.  Níže přikládáme fotografii objektu čerpací stanice z leteckého pohledu a dále i z pohledu od ulice Nádražní.  Komunikace má být dle dopravního značení, umístěného na odbořce ke Komunikaci z ulice nádražní, využívána pro energetické společnosti.

Žádáme o zaslání následujících informací v co nejkratším termínu, nejpozději však do 15 dnů ode dne přijetí této žádosti:

 1. Za jakým účelem byla Komunikace vybudována?
 2. Termín výstavby Komunikace, tj. od kdy do kdy probíhala výstavba Komunikace
 3. Jakým způsobem a kdy byla naše společnost informována o výstavbě Komunikace na čerpací stanici ORLEN Benzina?

 


Odpověď:

Ad 1 – Ad 2)

TSK eviduje ve své správě pouze prvních 48 m účelové komunikace po odbočení na jih k Rozpojovací stanici obsluhovanou PRE. V následujícím obrázku vyznačeno žlutou šrafou.

 

Stavba účelové komunikace byla předána do správy TSK připojeným protokolem o převodu hmotného investičního majetku získaného investiční výstavbou včetně předání a převzetí a následného předání do správy č. 95/06a od Odboru městského investora Magistrátu hl. m. Prahy v roce 2006, který byl jejím investorem. Účel stavby je stručně popsán ve Vyčíslení pořizovací hodnoty, stejně tak i termín výstavby, dokument je součástí přílohy.

 

 

 

 

 

 

Ad 3)

TSK výstavbu nezajišťovala, vymezenou část komunikace převzala až po její výstavbě.  Odpověď na tento bod nespadá do působnosti TSK, TSK uvedenou informací nedisponuje a nemá povinnosti jí disponovat dle platné právní úpravy ani smluvních vztahů.

 

Žádost:

Na poskytnutí „kopie návrhu dalšího postupu ve věci staveb pro reklamu na městských pozemcích dle specifikace v důvodové zprávě usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 2466, ze dne 11.10.2021. Jde o usnesení k návrhu na zpracování návrhu řešení pro otázku sporných staveb pro reklamu na pozemcích ve správě Magistrátu hl.m. Prahy.  Když Kverulant v lednu 2022 tohoto roku žádal TSK o jeho kopii, dozvěděl se, že návrh stále není hotov a bude nejdřív v druhé polovině tohoto roku: „Na základě souhlasu magistrátu hl. m. Prahy došlo k posunu termínu určenému pro zpracování Vámi požadovaného dokumentu na 30. 6. 2022. Návrh dokumentu je v současné době ve fázi zpracování, následně bude projednán a po schválení Radou hl. m. Prahy bude zveřejněn.“

 


Odpověď:

Návrh dalšího postupu ve věci staveb pro reklamu na městských pozemcích nebyl doposud vytvořen, neboť třetí strany (zejména některé stavební úřady jednotlivých městských částí) doposud neposkytly data nezbytná pro tvorbu dokumentu.  Stav věci byl s Magistrátem hl. m. Prahy (MHMP) projednán a MHMP je se situací srozuměn.  Dokument bude vytvořen po obdržení nezbytných podkladů od třetích stran.  S odkazem na § 2 odst. 4 zákona TSK informaci neposkytuje, neboť povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 

 

Žádost:

Týkajícím se parkování na území hlavního města Praha v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 a za první tři měsíce roku 2022.

 

 1. Kolik bylo prodáno rezidenčních parkovacích oprávnění? Uveďte počty a cenu za jednotlivé roky a za jednotlivé městské části.
 2. Kolik bylo rezidenčních parkovacích míst? Uveďte počty za jednotlivé roky a za jednotlivé městské části.
 3. Kolik činila celková suma zaplacená za parkování za jednotlivé roky? Kolik bylo vybráno v parkovacích automatech? Kolik prostřednictvím elektronických aplikací? Kolik jiným způsobem? Uveďte členění na jednotlivé roky.
 4. Kolik činil příjem povinného z parkování za jednotlivé roky? Kolik činil příjem z parkovacích automatů? Kolik prostřednictvím elektronických aplikací? Kolik jiným způsobem? Uveďte členění na jednotlivé roky.
 5. Jak povinný použil peníze vybrané na parkování. Uveďte údaje za jednotlivé roky.
 6. Jak bylo zajišťováno zprostředkování výběru parkovného pro povinného prostřednictvím parkovacích automatů? Žádáme o kopie platných smluv. Jak byli tito zprostředkovatelé vybráni? Pokud proběhlo výběrové nebo koncesní řízení, žádáme o informace o něm.
 7. Jak bylo zajišťováno zprostředkování výběru parkovného pro povinného prostřednictvím elektronických aplikací? Žádáme o kopie platných smluv. Jak byli tito zprostředkovatelé vybráni? Pokud proběhlo výběrové nebo koncesní řízení, žádáme o informace o něm.
 8. Jak bylo zajišťováno zprostředkování výběru parkovného pro povinného jiným způsobem, než jsou automaty či elektronické aplikace. Žádáme o kopie platných smluv. Jak byli tito zprostředkovatelé vybráni? Pokud proběhlo výběrové nebo koncesní řízení, žádáme o informace o něm.
 9. Kolik činily náklady povinného na provádění kontroly parkování bez zaplaceného parkování? Žádáme o vyčíslení nákladů za jednotlivé roky.
 10. Jak byla zajišťována kontrola parkování bez zaplaceného parkování? Žádáme o kopie platných smluv. Jak byly tito kontroloři vybráni? Pokud proběhlo výběrové řízení, žádáme o informace o něm.
 11. Jaká byla celková plocha parkovacích míst na kterých povinný, resp. koncesionáři vybíraly parkovné. Uveďte členění na jednotlivé roky.
 12. Jak byl vyhodnocován systém parkování? Poskytněte kopie všech studií, které má povinný k dispozici od roku 2017. Jak tyto studie vznikly? Jaké bylo jejich zadání? Kolik za ně povinný zaplatil? Věnoval se povinný problematice problematického placení parkování bez chytrého mobilního telefonu?
 13. Jak byl vyhodnocován systém parkování pro elektromobily? Poskytněte kopie všech studií, které má povinný k dispozici od roku 2017. Jak tyto studie vznikly? Jaké bylo jejich zadání? Kolik za ně povinný zaplatil? Chystá se povinný zpoplatnit parkování elektromobilů?
 14. Kolik vozidel je zproštěno z placení parkovného? Uveďte počty za jednotlivé roky. Jak jsou tato vozidla vybírána?

 


Odpověď:

Ad 1)

Tuto informaci TSK nemá k dispozici a nemá povinnost jí disponovat podle platné právní úpravy či smluvních vztahů. Prodej dlouhodobých parkovacích oprávnění kategorie Rezident zajišťují přímo jednotlivé městské části.

Ad 2)

Veškeré informace týkající se počtu parkovacích míst v ZPS jsou pro období 2017-2020 dostupné v Ročenkách dopravy TSK na adrese:

https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/nabidka-sluzeb/rocenky

Údaje pro rok 2021 přikládáme v příloze č.1

Údaje pro měsíce leden - březen 2022 přikládáme v příloze č.2-4.

Ad 3)

Informace požadované v tomto bodě se týkají věcné působnosti Magistrátu hl. m. Prahy, nespadají do působnosti TSK. Dle informací dostupných TSK Vám odpověď na tento dotaz byla zaslána Magistrátem hl. m. Prahy dne 12.07.2022 samostatným dopisem Č. j.: MHMP 1266259/2022.

Ad 4)

Informace požadované v tomto bodě se týkají věcné působnosti Magistrátu hl. m. Prahy, nespadají do působnosti TSK. Dle informací dostupných TSK Vám odpověď na tento dotaz byla zaslána Magistrátem hl. m. Prahy dne 12.07.2022 samostatným dopisem Č. j.: MHMP 1266259/2022.

Ad5)

Informace požadované v tomto bodě se týkají věcné působnosti Magistrátu hl. m. Prahy, nespadají do působnosti TSK. Dle informací dostupných TSK Vám odpověď na tento dotaz byla zaslána Magistrátem hl. m. Prahy dne 12.07.2022 samostatným dopisem Č. j.: MHMP 1266259/2022.

 

Ad6)

Bylo zajišťováno na základě Smlouvy o poskytování služby správy provozu zón placeného stání a dodávkách vybavení pro zóny placeného stání č. 9/15/6400/013 ze dne 25.9.2015 uzavřené se společností Eltodo a.s. Smlouva je uveřejněna v registru smluv na adrese:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2555118

Společnost Eltodo a.s. byla vybrána na základě Veřejné zakázky (dále jen VZ) Evidenční číslo VZ 489505, viz Věstník veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen "VVZ")

Datum vyhlášení VZ 22.7.2014 Odeslání formuláře do systému pro zveřejnění VVZ

Datum uveřejnění ve VVZ 31.7.2014

Lhůta pro podání nabídek 22.1.2015

Ad7)

Bylo zajišťováno na základě Smlouvy o vytvoření a implementaci informačního systému, poskytnutí licence k informačnímu systému a poskytnutí souvisejících plnění č. 9/15/6400/016 ze dne 11.11.2015 uzavřené se společností ALTRON Bussiness Solution a.s. (od roku 2020 Itego a.s.). Smlouva je uveřejněna v registru smluv na adrese:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2744302

Společnost byla vybrána na základě Veřejné zakázky (dále jen VZ) Evidenční číslo VZ 489504, viz. Věstník veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen "VVZ").

Datum vyhlášení VZ 22.7.2014 Odeslání formuláře do systému pro zveřejnění VVZ

Datum uveřejnění ve VVZ 31.7.2014

Lhůta pro podání nabídek 16.1.2015

Ad8)

Informace požadované v tomto bodě se týkají věcné působnosti Magistrátu hl. m. Prahy, nespadají do působnosti TSK. Dle informací dostupných TSK Vám odpověď na tento dotaz byla zaslána Magistrátem hl. m. Prahy dne 12.07.2022 samostatným dopisem Č. j.: MHMP 1266259/2022.

Ad9)

Částky za mobilní monitoring jsou uvedeny bez DPH

rok 2017 10.568.829,95 Kč

rok 2018 37.285.775,70 Kč

rok 2019 55.364.925,59 Kč

rok 2020 69.389.031,77 Kč

rok 2021 84.696.170,83 Kč

rok 2022 (1-3/2022) 23.127.218,78

 

Ad10)

Byla zajišťována na základě Smlouvy o poskytování služby správy provozu zón placeného stání a dodávkách vybavení pro zóny placeného stání č. 9/15/6400/013 ze dne 25.9.2015 uzavřené se společností Eltodo a.s. Smlouva je uveřejněna v registru smluv na adrese:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2555118

Společnost Eltodo a.s. byla vybrána na základě Veřejné zakázky (dále jen VZ) Evidenční číslo VZ 489505 viz. Věstník veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen "VVZ")

Datum vyhlášení VZ 22.7.2014 Odeslání formuláře do systému pro zveřejnění VVZ

Datum uveřejnění ve VVZ 31.7.2014

Lhůta pro podání nabídek 22.1.2015

Od 1.4.2021 probíhá kontrola na základě Smlouvy o poskytování služeb monitoringu dopravy v klidu č. 6/21/3046/012 uzavřené na základě jednacího řízení bez uveřejnění podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávaní VZ ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je uveřejněna v registru smluv na adrese:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18687327

Kontrola parkování bez zaplaceného parkování probíhá automaticky monitorovacími vozy. Shromážděné podklady jsou následně vyhodnocovány Městskou policií hl. m. Prahy.

Ad11)

Vámi požadovanou informaci TSK nedisponuje a nemá tuto povinnost dle platné právní úpravy či smluvních vztahů.  Zjištění tohoto údaje by vedlo k vytváření nové informace.  V souladu s § 2 odst. 4 Informačního zákona se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Ad12)

Informace požadované v tomto bodě se týkají věcné působnosti Magistrátu hl. m. Prahy, nespadají do působnosti TSK. Dle informací dostupných TSK Vám odpověď na tento dotaz byla zaslána Magistrátem hl. m. Prahy dne 12.07.2022 samostatným dopisem Č. j.: MHMP 1266259/2022.

Ad13) Informace požadované v tomto bodě se týkají věcné působnosti Magistrátu hl. m. Prahy, nespadají do působnosti TSK. Dle informací dostupných TSK Vám odpověď na tento dotaz byla zaslána Magistrátem hl. m. Prahy dne 12.07.2022 samostatným dopisem Č. j.: MHMP 1266259/2022.

Ad14)

Informace požadované v tomto bodě se týkají věcné působnosti Magistrátu hl. m. Prahy, nespadají do působnosti TSK. Dle informací dostupných TSK Vám odpověď na tento dotaz byla zaslána Magistrátem hl. m. Prahy dne 12.07.2022 samostatným dopisem Č. j.: MHMP 1266259/2022.

 

Žádost:

na zpřístupnění a poskytnutí následujících informací a listin a jejich zaslání prostřednictvím služby elektronických komunikací a to poskytnutí kopie opatření či jiného rozhodnutí, kterým byla stanovena místní úprava provozu na pozemní komunikaci K Betonárně, k.ú. Řeporyje a na základě nichž bylo údajně dne 19.12.1995 Technickou správou komunikací instalováno dopravní značení B1-zákaz vjezdu všech vozidel včetně dodatkového značení E13, na této komunikaci.

 


Odpověď:

Vámi uvedená komunikace není ve správě TSK.  Dle informace v pasportu vedeném TSK je správcem uvedeného dopravního značení MČ Praha 13.

 

Vzhledem k tomu, že požadované informace se nevztahují k působnosti TSK, TSK v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona Vaši žádost odkládá.

 

Žádost:

týkajících se Smlouvy o nájmu č. 9/20/4700/015 ze dne 25. 06. 2020 mezi společnostmi Holešovický trojúhelník a.s. a TSK (dále jen „žádost“), v rámci které požadujete poskytnout:

 

 1. Vyúčtování nákladů vč. potvrzeného soupisu prací a dodávek, dle Smlouvy jako „Práce Pronajímatele“, které dle bodu 5.3. Smlouvy Pronajímatel provedl na své náklady až do výše 520/EUR/m2.  Čisté pronajímané plochy kancelářských prostor, dle Smlouvy jako „Příspěvek Pronajímatele“.
 2. Vyúčtování nákladů vč. potvrzeného soupisu prací a dodávek, které dle bodu 5.4. Smlouvy přesáhly tzv. „Příspěvek Pronajímatele“, a které dle tohoto bodu Smlouvy byly uhrazeny formou „Mimořádného nájemného“,
 3. Fakturaci a vyúčtování „Mimořádného nájemného“ dle bodu 5.4 Smlouvy, a to v rozsahu všech takových plateb, které byly od počátku nájmu hrazeny nad rámec ujednání o výši nájmu dle bodu 6.1. Smlouvy za překročení částky dle „Příspěvku Pronajímatele“,
 4. Fakturaci na základě bodu 5.5. Smlouvy, tedy doklady související s odměnou za koordinaci Prací Pronajímatele,
 5. Předávací protokol či jiný dokument dle bodu 5.8. Smlouvy prokazující, že Pronajímatel řádně dokončil Práce Pronajímatele nejpozději ke dni 1.4.2021, případně doklad prokazující uplatnění smluvní pokuty dle bodu 5.6. Smlouvy ze strany Pronajímatele Nájemci,
 6. Konečné cenové nabídky předložené v rámci tzv. otevřeného výběrového řízení na generálního dodavatele, které organizoval Pronajímatel dle bodu 5.5. Smlouvy a potvrzení Nájemce o zvolení nejvýhodnější nabídky na generální ho dodavatele stavebních prací (Fit – out),
 7. Znalecký posudek, na základě kterého byla ověřena výše Nájemného dle bodu 6.1. Smlouvy a smlouvu, na základě které byl tento znalecký posudek objednán,
 8. Dokument prokazující, že byla Nájemcem či Pronajímatelem přeměřena finální plocha nájmu určena dle metodiky v souladu s Přílohou č. 10 Smlouvy.

 


Odpověď:

Dne 22. 07. 2022 Vám TSK sdělila, že vyřízení dotazů obsažených v žádosti vyžaduje vyhledání požadovaných informací v jiné úřadovně, která je oddělena od úřadovny vyřizující žádost a zároveň vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti. Z tohoto důvodu TSK podle § 14 odst. 7 písm. a) a b) Informačního zákona prodloužila zákonem stanovenou lhůtu k vyřízení žádosti o 10 dní. 

 1. K Vašim dotazům, s výjimkou dotazu pod bodem g) v  části žádající poskytnout: Znalecký posudek, na základě kterého byla ověřena výše Nájemného dle bodu 6.1. Smlouvy o nájmu č. 9/20/4700/015 ze dne 25. 06. 2020 mezi společnostmi Holešovický trojúhelník a.s. a TSK dále sdělujeme:

Při vyhledávání podkladů pro odpovědi na dotazy TSK zjistila, že zpracování odpovědí na Vaše dotazy vyžaduje větší časovou zátěž, TSK nedisponuje Vámi požadovanými dokumenty v elektronické podobě, dokumenty je třeba dohledat, často i v archivních složkách umístěných v externím archivu, podklady je třeba zpracovat tak, aby mohla být informace poskytnuta, do zpracování je třeba zapojit celkem 3 zaměstnance TSK, k dotazům pod body a), f) a h) je navíc nezbytné vyžádat si součinnosti pronajímatele.

Z výše uvedeného je patrné, že zpracování Vámi požadovaných podkladů by bylo spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním, celková předpokládaná časová dotace na zpracování odpovědi na dotazy s výjimkou dotazu pod bodem g) v části „Znalecký posudek, na základě kterého byla ověřena výše Nájemného dle bodu 6.1. Smlouvy“, je min. 40 hodin. S ohledem na tuto skutečnost požadujeme v souladu s § 17 odst. 1 Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen „Zákon“), úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání v souladu s oficiálním sazebníkem úhrad za poskytování informací zveřejněným na webu www.tsk-praha.cz ve výši 250,- Kč/hodina.

 

V souladu s § 17 odst. 3 Zákona níže vyčíslujeme požadovanou úhradu:

Požadovaná částka k úhradě: 40 hodin x 250,- Kč/hod = 10.000,- Kč

 

Poskytnutí Vámi požadované informace je podmíněno zaplacením vyčíslené úhrady.  V případě Vašeho zájmu o poskytnutí informace za podmínek výše vyčíslené úhrady, zašlete prosím potvrzení o provedené platbě do datové schránky povinného subjektu s uvedením: „žádost č.060 106/1999 Sb., úhrada nákladů“. 

 

Pokud do 60 dnů ode dne tohoto oznámení výše požadovanou úhradu nezaplatíte, TSK jakožto povinný subjekt žádost odloží.

 

 

 1. K Vašemu požadavku pod bodem g) v části žádající poskytnout: Znalecký posudek, na základě kterého byla ověřena výše Nájemného dle bodu 6.1. Smlouvy o nájmu č. 9/20/4700/015 ze dne 25. 06. 2020 mezi společnostmi Holešovický trojúhelník a.s. a TSK.

 

vydává povinný subjekt

Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti

„g) Znalecký posudek, na základě kterého byla ověřena výše Nájemného dle bodu 6.1. Smlouvy“

 

ŽÁDOST SE ODMÍTÁ

Na základě § 11 odst. 2 písm. c) InfZ: „Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen „právo autorské“).

Odůvodnění:

Při posuzování povinnosti (a rovněž oprávnění) povinného subjektu požadovanou informaci poskytnout bylo povinným subjektem přihlíženo zejména k jejímu charakteru, přičemž povinný subjekt dospěl k názoru, že požadovaný znalecký posudek naplňuje všechny zákonné znaky autorského díla definovaného obecně závaznými právními předpisy, jak je v podrobnostech rozvedeno níže, a v souladu s § 11 odst. 2 písm. c) InfZ je tak dán důvod pro jeho neposkytnutí a odmítnutí žádosti žadatele ve vymezené části žádosti.

Ochrana práv k výsledkům tvůrčí duševní činnosti je stejně jako právo na informace zaručena Listinou základních práv a svobod (viz čl. 34 LZPS), přičemž podrobnosti této ochrany stanoví zákon. Ve smyslu § 11 odst. 2 písm. c) InfZ pak platí, že „povinný subjekt informaci neposkytne, pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským“. Ochrana autorských práv spočívá na koncepci, dle níž povinný subjekt požadovanou informaci, která je předmětem duševního vlastnictví, resp. práva autorského, poskytne, avšak pouze v případě, kdy povinný subjekt vykonává práva, která mu umožňují nakládat s tímto předmětem (především v případě zaměstnaneckých děl, na základě licenčního ujednání atd.). Pokud by ovšem poskytnutím informace měla být porušena ochrana autorských práv třetích osob stanovená zvláštním zákonem, konkrétně autorským zákonem, pak má povinný subjekt povinnost tuto informaci žadateli odepřít.[1]

Povinný subjekt, pokud jde o výklad pojmu „autorské dílo“, odkazuje na § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AutZ“), z něhož plyne následující definice:

Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen „dílo“). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.“

Autorské dílo je tedy, jak vyplývá ze samotného znění AutZ, tvořeno souhrnem definičních znaků, mezi něž patří především kumulativní splnění podmínek, (i) že dílo je výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti autora a (ii) že je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě.

Znalecký posudek je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti znalce

Znalecký posudek představuje prostředek pro vyjádření odborných závěrů o skutečnostech, které má znalec podáním znaleckého posudku objasnit. Účelem znaleckého posudku je na podkladě zvláštních odborných znalostí posoudit určité skutečnosti a podat systematicky uspořádanou a postupem zvolené odbornosti odůvodněnou, pravdivou a správnou odpověď na zadanou skutkovou otázku, která bude vycházet ze současného stavu poznání dané problematiky.[2] Kromě zákonem předepsaných formálních náležitostí znalecký posudek musí obsahovat dle názorů literatury i judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu též správný metodický a procesní postup znalce (obsahové náležitosti) a musí mít určité základní vlastnosti – musí vést k odborně správnému, přesvědčivému a přezkoumatelnému závěru.[3]

Náležitosti znaleckého posudku stanoví zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „ZoZN“). V § 28 odst. 1 ZoZN jsou vytyčeny základní požadavky na znalecký posudek, kterými je jeho úplnost, správnost a přezkoumatelnost. Za formální součásti § 28 odst. 2 ZoZN označuje titulní stranu, zadání, výčet podkladů, nález, posudek, odůvodnění v rozsahu umožňujícím přezkoumatelnost znaleckého posudku, závěr, přílohy potřebné k zajištění přezkoumatelnosti znaleckého posudku, znaleckou doložku a otisk znalecké pečeti. Stěžejní argumentační částí posudku je nález, v němž znalec v rámci své odbornosti označí zdroje svých informací (podklady), provede popis předmětu zkoumání a dalších souvisejících skutečností a jejich vzájemných interakcí, na podkladě čehož vlastní odbornou činností provede jejich vyhodnocení.

Znalecký posudek je tak jedinečným výsledkem autonomní lidské činnosti, na níž jsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska odbornosti znalce. Znalecký posudek je proto výsledkem duševní činnosti znalce, jehož obsah je formován individuální tvůrčí a odbornou činností konkrétního znalce. Jako takový znalecký posudek obecně naplňuje definici tzv. díla vědeckého, jakožto odborného ztvárnění určitých myšlenek a závěrů. Takové dílo se dle odborné literatury projevuje mimo jiné „ve vědeckém stylu, ve vědecké struktuře díla, ve vědecké argumentaci, v používání vědeckých pojmů a vůbec v používání jazyka vědy. Vytvořením díla vědeckého jeho autor navenek prokazuje nejen své vědomosti, ale i svou schopnost a dovednost vědecky tvořit, což bývá v některých případech spojováno s určitými veřejnoprávními, popř. též pracovněprávními, důsledky.“[4]

S ohledem na uvedené platí, že požadovaný posudek představuje soubor dat a informací, které jsou bez patřičného odborného posouzení běžně nedostupné. K jeho vytvoření bylo třeba detailní znalosti problematiky i kvalitativně vyššího intelektuálního zapojení vlastní invence ze strany znalce. Znalecký posudek tak vznikl vlastní autonomní činností znalce jako jeho autora, v důsledku čehož povinný subjekt dovozuje, že požadovaný znalecký posudek představuje jedinečný výsledek tvůrčí činnosti konkrétního znalce jako jejich autora. 

Znalecký posudek je vyjádřen v objektivně vnímatelné podobě

Požadavek na povahovou vlastnost díla být objektivně (tj. smysly) vnímáno jako výsledek (i součást) tvůrčí činnosti, a v ní zvlášť tvůrčí kategorie vědy, je druhým definičním znakem autorského díla. Takový požadavek přímo vyplývá z funkčního vymezení institutu autorského díla.

Je nepochybné, že znalecký posudek vypracovaný v písemné podobě je zachycen ve smysly objektivně vnímatelné podobě, má hmotný substrát a lze s ním právně nakládat. Definiční znak možnosti znalecký posudek objektivně vnímat tak je zcela zřejmě naplněn.

Povinný subjekt tak na základě výše uvedeného dovozuje úplné naplnění všech zákonných znaků autorského díla ve vztahu ke znaleckému posudku.

Poskytnutím znaleckého posudku by byla porušena ochrana práv třetích osob k autorskému dílu

Povinný subjekt v souvislosti se znaleckým posudkem uvádí, že odborné posouzení skutečností, které byly předmětem požadovaného znaleckého posudku, nespadá do činnosti povinného subjektu a nemůže se jednat o informace, které by souvisely s činností povinného subjektu ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ. Požadovaný znalecký posudek přitom obsahuje pouze odborné posouzení konkrétních otázek, které bylo zpracováno výhradně pro vnitřní potřebu povinného subjektu, což je v daném znaleckém posudku výslovně uvedeno. Fakt, že znalecký posudek zpracoval odlišný subjekt od subjektu povinného, pak zároveň vede k přípustnému omezení práva na informace, a tedy k odmítnutí žádosti za situace, kdy by poskytnutím informace byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.[5]

V projednávané věci tak bylo třeba zabývat se otázkou, zda by poskytnutím požadovaného znaleckého posudku nebyla porušena autorská práva znalce, a to především ve vztahu k licenčním ujednáním mezi povinným subjektem a znalcem. V této souvislosti pak povinný subjekt odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. prosince 2014, č. j. 3 As 55/2014-33, v němž Nejvyšší správní soud ve vztahu k v daném případě požadované právní analýze dovodil, že smlouva s autorem by vždy měla výslovně umožnit poskytnutí díla třetím osobám a pouhý fakt, že byla analýza zpracována pro účely realizace působnosti povinného subjektu, tedy sám o sobě k poskytnutí informace v režimu InfZ nepostačuje. Uvedené závěry lze ovšem aplikovat i na projednávanou věc, neboť právní analýza obdobně jako znalecký posudek odborně podává odpověď na zadanou odbornou otázku a jejich povaha z hlediska naplnění zákonných znaků autorského díla je obdobná.

V této souvislosti pak povinný subjekt uvádí, že smluvní ujednání s autorem znaleckého posudku výslovné zmocnění k poskytování díla třetím subjektům nezakotvuje. Znalecký posudek naopak obsahuje výslovné ustanovení, že je zpracován pro interní účely zadavatele (tj. TSK) a nesmí být poskytnut třetím osobám bez předchozího souhlasu znalce, který v tomto případě nebyl udělen.  Povinný subjekt tak není nositelem práv, která by mu umožňovala nakládat s majetkovými právy ke znaleckému posudku, a zároveň se nejedná se o zaměstnanecké dílo, ani těmito právy povinný subjekt nedisponuje na základě licenčního ujednání.

Povinný subjekt tedy uzavírá, že poskytnutím znaleckého posudku by došlo k zásahu do ochrany práv znalce ke znaleckému posudku.

Závěr

Z výše uvedeného odůvodnění vyplývá, že ve vztahu ke znaleckému posudku byly naplněny všechny definiční znaky autorského díla v souladu s § 2 odst. 1 AutZ. Vzhledem k tomu, že povinný subjekt není vykonatelem majetkových práv k autorskému dílu v podobě požadovaného znaleckého posudku, a jeho poskytnutím by tak došlo k porušení ochrany práv třetích osob k autorskému dílu, podmínky pro aplikaci § 11 odst. 2 písm. c) InfZ, a tedy vydání tohoto rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti, jsou beze zbytku dány.

S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že Žádost o poskytnutí informací v rozsahu poskytnutí Znaleckého posudku, na základě kterého byla ověřena výše Nájemného dle bodu 6.1. Smlouvy o nájmu č. 9/20/4700u/015 ze dne 25. 06. 2020 mezi společnostmi Holešovický trojúhelník a.s. a TSK., jak popsáno výše, odmítl. 

Žadateli bylo 8. 9. 2022 sděleno:

Dne 01. 08. 2022 Vám TSK V souladu s § 17 odst. 3 Informačního zákona zaslala vyčíslení nákladů z důvodu potřeby mimořádně rozsáhlého vyhledávání, požadovaná částka k úhradě činila 10.000,- Kč.  K Vašemu požadavku pod bodem g) v části žádající poskytnout: Znalecký posudek, na základě kterého byla ověřena výše Nájemného dle bodu 6.1. Smlouvy o nájmu č. 9/20/4700/015 ze dne 25. 06. 2020 mezi společnostmi Holešovický trojúhelník a.s. a TSK, vydala TSK rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, které Vám bylo zasláno spolu se sdělením vyčíslení nákladů pod č.j. TSL/Zde/060/2/2022. 

 

Vzhledem k tomu, že požadovanou částku ve výši 10.000,- Kč jste uhradil, poskytujeme níže informace, s výjimkou informace, k níž bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, jak je uvedeno v textu výše:

 

Ad a) a b)

Informace jsou ve společné příloze s číselným označením 1.1. a 1.2.

 

Ad c)

Informace jsou v přílohách s číselným označením 2.1.-2.8.

 

Ad d)

Informace je v příloze s číselným označením 3.

 

Ad e)

Předávací protokol z 15. 06. 2021 je v příloze s číselným označením 4.1.  V příloze s číselným označením 4.2 je Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu, kterým došlo na základě dohody smluvních stran k posunu zahájení nájmu nejpozději od 01. 07. 2021.  Předání předmětu nájmu proběhlo tedy v souladu s dodatkem č. 1 v termínu, pro udělení smluvní pokuty nevznikl právní důvod.

 

Ad f)

Informace je v příloze s číselným označením 5.

 

Ad g)

Ve věci znaleckého posudku odkazujeme na rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti ze dne 01. 08. 2022, č.j. TSK/Zde/060/2/2022.  Znalecký posudek byl vyhotoven na základě objednávky, nikoliv smlouvy; příslušnou objednávku zasíláme v příloze s číselným označením 6.

 

Ad h)

Informace je v příloze s číselným označením 7.[1] viz zvláštní část důvodové zprávy k zákonu č. 61/2006 Sb., k bodu 23.

[2] DÖRFL, Luboš. 4.2.2 Náležitosti znaleckého posudku – jeho forma dnes. In: DÖRFL, Luboš. Znalec a znalecký posudek v civilním procesu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 94.

[3] K obsahovým náležitostem znaleckého posudku se vyjádřil Nejvyšší soud například v rozsudcích ze dne 9. prosince 2010, sp. zn. 28 Cdo 329/2010, nebo ze dne 10. března 2015, sp. zn. 28 Cdo 5138/2014.

[4] TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 2 [Autorské dílo]. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 15, marg. č. 2.

[5] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. prosince 2014, č. j. 3 As 55/2014-33.

 

Žádost:

Podle jakého rozhodnutí, byla reklamní plocha z parc. č. 4151/6, k. ú. Dejvice odstraněna a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění. K odstranění došlo v týdnu od 27. června 2022.  Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení vyzvednout.

 


Odpověď:

TSK reklamní zařízení uvedené v příloze Vaší žádosti odstraňovala z pozemku parc. č. 4169/8 k.ú. Dejvice na kterém se skutečně nacházelo, nikoliv z pozemku parc. č. 4151/6, jak je chybně uvedeno ve Vaší žádosti.  Zařízení bylo odstraněno na podnět Magistrátu hl. m. Prahy, neboť pozemek, na kterém se zařízení nacházelo, je ve vlastnictví hl. m. Prahy.  Výzva k odstranění nelegálně umístěného reklamního zařízení byla zaslána Vám, vlastníku i provozovateli.  Informaci o možnosti vyzvednutí odstraněného reklamního zařízení poskytne příslušný útvar TSK jeho vlastníkovi, případně osobě, která se prokáže právním titulem k poskytnutí této informace.

 

Žádost:

Na informace týkajících se dřevěných pergol na sídlištích na Jižním Městě II umístěných na pozemcích parc. č. 397/685 v k. ú. Chodov.

- Informaci (včetně příslušné zprávy), jaký byl výsledek posledního stavebnětechnického průzkumu těchto dřevěných pergol.

- Které pergoly, jakým způsobem a kdy se budou opravovat?

- Které pergoly a kdy se budou bourat? Jaká a kdy za ně bude postavena náhrada?

- Informaci o tom, jakým způsobem a jak často probíhala v minulosti údržba těchto pergol, v čí kompetenci tato věc byla/je.

- Další informace související s osudem těchto unikátních, architektonickou koncepci

Jižního Města II utvářejících prvků – jaký je současný stav, jaké jsou s nimi plány do budoucna, kdo konkrétně tuto problematiku řeší?

- Bude na řešení této věci TSK participovat s místními občany, městskou částí Praha11, případně přímo s architekty Jižního Města II?

 


Odpověď:

Dřevěné pergoly na sídlištích na Jižním Městě II umístěné na pozemcích parc. č. 397/685 v k. ú. Chodov, nejsou obsaženy v evidenci majetku, který TSK spravuje pro vlastníka - hl. m. Prahu na základě smluvního vztahu.

Požadované informace se tak nevztahují k působnosti TSK, TSK v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona Vaši žádost odkládá.

 

Žádost:

ve vztahu k pozemku parc. č. 438, k.ú. Vinohrady

 • Žádáme o vydání opisu passportu ve vztahu ke komunikaci, která se údajně nachází na pozemku,
 • Rozhodnutí o zařazení komunikace na pozemku do sítě místních komunikací, případně jiného dokumentu, na základě kterého je komunikace na pozemku evidována v passportu jako místní komunikace.

 

 


Odpověď:

Místní komunikace III. třídy Římská (rozhodnutí o zařazení komunikace v příloze) se nachází na pozemku p.č. 4094, k.ú. Vinohrady, nikoliv na pozemku parc. č. 438, k.ú. Vinohrady.   Zda stavba chodníku, který je součástí této komunikace, při líci budovy č.p. 70, zasahuje několika málo centimetry i do Vámi uváděného pozemku parc. č. 438, k.ú. Vinohrady, nelze bez přesného geodetického zaměření vyhodnotit. Domníváme se však, že pokud by komunikace do pozemku parc. č. 438, k.ú. Vinohrady zasahovala, pak by nepřesahovala přípustnou odchylku geodetického měření (viz obrázek níže).

 

 

 

 

Odsouhlasení vlastnické hranice by bylo nutné provést s vlastníkem pozemku parc. č. 4094, k.ú. Vinohrady, kterým je hl. m. Praha, TSK je pouze správcem majetku na základě smluvního vztahu.

 

Žádost:

podle jakého rozhodnutí, byla reklamní plocha z parc. č. 2160/274, k.ú. Stodůlky odstraněna a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění. K odstranění došlo v týdnu od 6. – 10. 6. 2022. Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení vyzvednout.

 


Odpověď:

V uvedeném termínu z uvedeného pozemku TSK reklamní zařízení neodstraňovala.  Informacemi ve vztahu k Vašim dalším dotazům TSK nedisponuje a nemá povinnost jimi disponovat dle platné právní úpravy ani smluvních vztahů.

 

Žádost:

Na poskytnutí informací (dokumentů) ohledně stavby na adrese Ve Smečkách 592/22, 110 00 Praha 1, v Katastru nemovitostí označena jako stavba č.p. 592, jež je součástí parcely parc. č. 2282, obec Praha, katastrální území Nové Město, č. LV 1307 (dále jen „Stavba“), a to o:

 

 1. poskytnutí informace, zda TSK eviduje podání týkající se Stavby za účelem rekonstrukce Stavby, přičemž tato rekonstrukce byla dle zjištění žadatele realizována v období po 1. 1. 2019 (dále jen „Rekonstrukce“),

 

 1. poskytnutí kopie žádosti a povolení k záboru veřejného prostranství (chodník před Stavbou) za účelem přistavení kontejneru pro účely provedení Rekonstrukce,

 

c)   sdělení informace od kdy a do kdy byl ohlášen a povolen zábor veřejného prostranství (chodník před Stavbou) za účelem přistavení kontejneru pro účely provedení Rekonstrukce.

 


Odpověď:

Ad a)

TSK eviduje podání týkající se předmětné stavby.

 

Ad b)

V příloze 1 zasíláme anonymizovanou kopii žádosti ze dne 13. 02. 2019

Ad c)

Zábor byl ohlášen, povolen a realizován v termínu od 01. 04. 2019 do 30. 06. 2019 dle Nájemní smlouvy č.2/19/2111/056 ze dne 06. 03. 2019, anonymizovanou smlouvu zasíláme v příloze 2. 

 

Žádost:

ohledně vyhrazeného parkování pro vozy zaměstnanců MV ČR Generálního ředitelství HZS ČR v ulici Koštířova a Kloknerova na Praze 11.

1) Kdo požádal o vyhrazení parkovacích míst a o jaký počet vyhrazených míst bylo v žádosti požádáno

2) Bylo v žádosti specificky uvedeno, o jaká parkovací místa se jedná?

3) Jaké instituce se vyjádřily k této žádosti?

4) Jaká instituce/firma provedla fyzickou instalaci značení (značka Reservé s dodatečnou tabulkou o počtu vyhrazených míst)?

5) Kdo je zodpovědný za správné vyznačení svislých značek?

 


Odpověď:

Ad 1)

O uzavření smluvního vztahu (Smlouva o výpůjčce) požádalo Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7. Bylo požádáno o 7 vyhrazených parkovacích stání o výměře 87,5 m2 na komunikaci Kloknerova a 34 vyhrazených parkovacích stání o výměře 425 m2 na komunikaci NN4248 při komunikaci Koštířova.

Ad 2)

Ano, byl rozlišen počet podélných a kolmých stání pro jednotlivé komunikace.

Ad 3)

Úřad městské části Praha 11.

Ad 4)

Tato informace není TSK známa a nemá povinnost jí disponovat.  Instalaci dopravního značení si provádí vypůjčitel na vlastní náklady sám na základě vydaného rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.

Ad 5)

Vypůjčitel nebo nájemce dle povahy smluvního vztahu, v tomto případě tedy vypůjčitel.

 

Žádost:

žádám o informaci, kdo rozhoduje o tom a jaký je důvod toho, že po celé Praze stále přibývají křižovatky, na kterých bylo odstraněno dopravní značení a řidiči se musí řídit předností zprava?

 


Odpověď:

Ve věci řešení křižovatek odstraněním dopravního značení, kdy se následně uplatní řízení křižovatky předností zprava, rozhodují příslušné silniční správní úřady (buď přímo Odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy, případně konkrétní odbory dopravy jednotlivých Městských částí), a to na základě §77, odst. 2, zákona č.361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, v platném znění, ve spolupráci s Policií ČR. Hlavním důvodem zavedení přednosti zprava, je zpravidla zklidnění dopravy v oblasti a snížení nákladů na pořízení a údržbu dopravního značení.

 

Žádost:

týkajícímu se dopravního úseku v ulici Evropská, konkrétně dopravního úseku v místě, kde se křižuje ulice Evropská a Alžírská a kde se nachází zastávka městské hromadné dopravy Červený Vrch.

 1. Ke koIika dopravním nehodám došlo na výše popsaném úseku ul. Evropské od r. 2017 do současnosti?
 2. Kolik bylo v daném dopravním úseku spácháno přestupků od roku 2017? Kolik bylo za tyto přestupky uděleno pokut a kolik bylo za tyto přestupky učiněno záznamů o bodovém hodnocení do registru řidičů?
 3. Kolik bylo v daném dopravním úseku spácháno přestupků z důvodu nezastavení na červený signál „stůj“ na křižovatce od roku 2017 a kolik bylo za tyto uděleno pokut a učiněno záznamů o bodovém hodnocení do registru řidičů?
 4. Je instalované technické zařízení pro detekci a dokumentaci vozidel, která projedou na světelné křižovatce Evropská - Alžírská na červený signál, aktivní 7 dní v týdnu 24 hodin denně?

 


Odpověď:

týkajícímu se dopravního úseku v ulici Evropská, konkrétně dopravního úseku v místě, kde se křižuje ulice Evropská a Alžírská a kde se nachází zastávka městské hromadné dopravy Červený Vrch.

 1. Ke koIika dopravním nehodám došlo na výše popsaném úseku ul. Evropské od r. 2017 do současnosti?
 2. Kolik bylo v daném dopravním úseku spácháno přestupků od roku 2017? Kolik bylo za tyto přestupky uděleno pokut a kolik bylo za tyto přestupky učiněno záznamů o bodovém hodnocení do registru řidičů?
 3. Kolik bylo v daném dopravním úseku spácháno přestupků z důvodu nezastavení na červený signál „stůj“ na křižovatce od roku 2017 a kolik bylo za tyto uděleno pokut a učiněno záznamů o bodovém hodnocení do registru řidičů?
 4. Je instalované technické zařízení pro detekci a dokumentaci vozidel, která projedou na světelné křižovatce Evropská - Alžírská na červený signál, aktivní 7 dní v týdnu 24 hodin denně?

 

Žádost:

Jakou roli (zásluhy) má v procesu pořizování nových venkovních laviček pan Ondřej Prokop (ANO)?

 


Odpověď:

Vycházíme z toho, že Váš dotaz se týká Ondřeje Prokopa – identifikace viz odkaz na webové stránky: https://www.ondrejprokop.cz/.

TSK administruje proces v rámci veřejné zakázky na nákup venkovních laviček, kde p. Prokop není subjektem žádného z článků podílejícího se na výběru dodavatele.  Z informací, které má TSK k dispozici, není patrno, že by p. Ondřej Prokop měl roli (zásluhy) v procesu pořizování nových venkovních laviček.

 

Žádost:

ve věci pozemku parc. č. 4990/1 a pozemku parc. č. 4880/1, k.ú. Smíchov, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy.  Dle informací mého klienta měla Vaše společnost jako správce komunikací nacházejících se na shora uvedených pozemcích uzavřít nájemní smlouvu s panem Gevorg Avetisyan, IČO: 753 30 881, Chaplinovo náměstí 653/6, Praha 5, který na základě této smlouvy provozuje stánkový prodej (převážně ovoce a zeleniny) na pěší zóně Anděl (pozemek parc. č. 4990/1 a ulice Nádražní) a před OC Nový Smíchov (pozemek parc. č. 4880/1 a ulice Plzeňská).  Zdvořile žádám o zaslání fotokopií nájemních smluv, na základě kterých v současné době shora uvedená osoba na uvedených místech tento stánkový prodej provozuje.


Odpověď:

V příloze Vám zasíláme v anonymizované podobě:

 • Nájemní smlouvu 1/22/1270/021ve znění Dodatku č. 1 (pozemek parc. č. 4880/1, k.ú. Smíchov)
 • Nájemní smlouvu 1/22/1270/022 ve znění Dodatku č. 1 (pozemek parc. č. 4990/1, k.ú. Smíchov)

 

 

Žádost:

 • znalecký posudek / znalecké posudky zpracované na základě smlouvy o dílo se společností NICA CONSULT s.r.o., IČO: 090 79 696 ze dne 29. 11. 2021, číslo smlouvy objednatele 3/21/4000/051;
 • znalecký posudek / znalecké posudky zpracované na základě smlouvy o dílo se společností Cetag, s.r.o., IČO: 274 51 925 ze dne 10. 11. 2021, číslo smlouvy objednatele 3/21/4000/052;
 • další případné znalecké posudky vypracované subjekty odlišnými od výše jmenovaných společností, které se staly podkladem pro rozhodnutí o uzavření smluv na zajištění servisu a dodávek technologií pro systémy řízení dopravy na území hl. m. Prahy se společnostmi SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. a Yunex, s.r.o.;

 


Odpověď:

Na základě § 11 odst. 2 písm. c) InfZ: „Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen „právo autorské“).

Odůvodnění:

Při posuzování povinnosti (a rovněž oprávnění) povinného subjektu požadovanou informaci poskytnout bylo povinným subjektem přihlíženo zejména k jejímu charakteru, přičemž povinný subjekt dospěl k názoru, že požadované znalecké posudky naplňují všechny zákonné znaky autorského díla definovaného obecně závaznými právními předpisy, jak je v podrobnostech rozvedeno níže, a v souladu s § 11 odst. 2 písm. c) InfZ je tak dán důvod pro její neposkytnutí a odmítnutí žádosti žadatele.

Ochrana práv k výsledkům tvůrčí duševní činnosti je stejně jako právo na informace zaručena Listinou základních práv a svobod (viz čl. 34 LZPS), přičemž podrobnosti této ochrany stanoví zákon. Ve smyslu § 11 odst. 2 písm. c) InfZ pak platí, že „povinný subjekt informaci neposkytne, pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským“. Ochrana autorských práv spočívá na koncepci, dle níž povinný subjekt požadovanou informaci, která je předmětem duševního vlastnictví, resp. práva autorského, poskytne, avšak pouze v případě, kdy povinný subjekt vykonává práva, která mu umožňují nakládat s tímto předmětem (především v případě zaměstnaneckých děl, na základě licenčního ujednání atd.). Pokud by ovšem poskytnutím informace měla být porušena ochrana autorských práv třetích osob stanovená zvláštním zákonem, konkrétně autorským zákonem, pak má povinný subjekt povinnost tuto informaci žadateli odepřít.[1]

Povinný subjekt, pokud jde o výklad pojmu „autorské dílo“, odkazuje na § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AutZ“), z něhož plyne následující definice:

Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen „dílo“). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.“

Autorské dílo je tedy, jak vyplývá ze samotného znění AutZ, tvořeno souhrnem definičních znaků, mezi něž patří především kumulativní splnění podmínek, (i) že dílo je výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti autora a (ii) že je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě.

Znalecké posudky jsou jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti znalce

Znalecký posudek představuje prostředek pro vyjádření odborných závěrů o skutečnostech, které má znalec podáním znaleckého posudku objasnit. Účelem znaleckého posudku je na podkladě zvláštních odborných znalostí posoudit určité skutečnosti a podat systematicky uspořádanou a postupem zvolené odbornosti odůvodněnou, pravdivou a správnou odpověď na zadanou skutkovou otázku, která bude vycházet ze současného stavu poznání dané problematiky.[2] Kromě zákonem předepsaných formálních náležitostí znalecký posudek musí obsahovat dle názorů literatury i judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu též správný metodický a procesní postup znalce (obsahové náležitosti) a musí mít určité základní vlastnosti – musí vést k odborně správnému, přesvědčivému a přezkoumatelnému závěru.[3]

Náležitosti znaleckého posudku stanoví zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „ZoZN“). V § 28 odst. 1 ZoZN jsou vytyčeny základní požadavky na znalecký posudek, kterými je jeho úplnost, správnost a přezkoumatelnost. Za formální součásti § 28 odst. 2 ZoZN označuje titulní stranu, zadání, výčet podkladů, nález, posudek, odůvodnění v rozsahu umožňujícím přezkoumatelnost znaleckého posudku, závěr, přílohy potřebné k zajištění přezkoumatelnosti znaleckého posudku, znaleckou doložku a otisk znalecké pečeti. Stěžejní argumentační částí posudku je nález, v němž znalec v rámci své odbornosti označí zdroje svých informací (podklady), provede popis předmětu zkoumání a dalších souvisejících skutečností a jejich vzájemných interakcí, na podkladě čehož vlastní odbornou činností provede jejich vyhodnocení.

Znalecký posudek je tak jedinečným výsledkem autonomní lidské činnosti, na níž jsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska odbornosti znalce. Znalecký posudek je proto výsledkem duševní činnosti znalce, jehož obsah je formován individuální tvůrčí a odbornou činností konkrétního znalce. Jako takový znalecký posudek obecně naplňuje definici tzv. díla vědeckého, jakožto odborného ztvárnění určitých myšlenek a závěrů. Takové dílo se dle odborné literatury projevuje mimo jiné „ve vědeckém stylu, ve vědecké struktuře díla, ve vědecké argumentaci, v používání vědeckých pojmů a vůbec v používání jazyka vědy. Vytvořením díla vědeckého jeho autor navenek prokazuje nejen své vědomosti, ale i svou schopnost a dovednost vědecky tvořit, což bývá v některých případech spojováno s určitými veřejnoprávními, popř. též pracovněprávními, důsledky.“[4]

S ohledem na uvedené platí, že požadované posudky představují soubor dat a informací, které jsou bez patřičného odborného posouzení běžně nedostupné. K jejich vytvoření bylo třeba detailní znalosti problematiky i kvalitativně vyššího intelektuálního zapojení vlastní invence ze strany znalce. Znalecké posudky tak vznikly vlastní autonomní činností znalce jako jejich autora, v důsledku čehož povinný subjekt dovozuje, že požadované znalecké posudky představují jedinečné výsledky tvůrčí činnosti konkrétního znalce jako jejich autora. 

Znalecké posudky jsou vyjádřeny v objektivně vnímatelné podobě

Požadavek na povahovou vlastnost díla být objektivně (tj. smysly) vnímáno jako výsledek (i součást) tvůrčí činnosti, a v ní zvlášť tvůrčí kategorie vědy, je druhým definičním znakem autorského díla. Takový požadavek přímo vyplývá z funkčního vymezení institutu autorského díla.

Je nepochybné, že znalecké posudky vypracované v písemné podobě jsou zachyceny ve smysly objektivně vnímatelné podobě, mají hmotný substrát a lze s nimi právně nakládat. Definiční znak možnosti znalecké posudky objektivně vnímat tak je zcela zřejmě naplněn.

Povinný subjekt tak na základě výše uvedeného dovozuje úplné naplnění všech zákonných znaků autorského díla ve vztahu ke znaleckým posudkům.

Poskytnutím znaleckých posudků by byla porušena ochrana práv třetích osob k autorskému dílu

Povinný subjekt v souvislosti se znaleckými posudky uvádí, že odborné posouzení skutečností, které byly předmětem požadovaných znaleckých posudků, nespadá do činnosti povinného subjektu a nemůže se jednat o informace, které by souvisely s činností povinného subjektu ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ. Požadované znalecké posudky přitom obsahují pouze odborné posouzení konkrétních otázek, které bylo zpracováno výhradně pro vnitřní potřebu povinného subjektu. Fakt, že znalecké posudky zpracoval odlišný subjekt od subjektu povinného, pak zároveň vede k přípustnému omezení práva na informace, a tedy k odmítnutí žádosti za situace, kdy by poskytnutím informace byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.[5]

V projednávané věci tak bylo třeba zabývat se otázkou, zda by poskytnutím požadovaných znaleckých posudků nebyla porušena autorská práva znalce, a to především ve vztahu k licenčním ujednáním mezi povinným subjektem a znalcem. V této souvislosti pak povinný subjekt odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. prosince 2014, č. j. 3 As 55/2014-33, v němž Nejvyšší správní soud ve vztahu k v daném případě požadované právní analýze dovodil, že smlouva s autorem by vždy měla výslovně umožnit poskytnutí díla třetím osobám a pouhý fakt, že byla analýza zpracována pro účely realizace působnosti povinného subjektu, tedy sám o sobě k poskytnutí informace v režimu InfZ nepostačuje. Uvedené závěry lze ovšem aplikovat i na projednávanou věc, neboť právní analýza obdobně jako znalecký posudek odborně podává odpověď na zadanou odbornou otázku a jejich povaha z hlediska naplnění zákonných znaků autorského díla je obdobná.

V této souvislosti pak povinný subjekt uvádí, že smluvní ujednání s autorem znaleckých posudků výslovné zmocnění k poskytování díla třetím subjektům nezakotvuje. Povinný subjekt tak není nositelem práv, která by mu umožňovala nakládat s majetkovými právy ke znaleckým posudkům, a zároveň se nejedná se o zaměstnanecké dílo, ani těmito právy povinný subjekt nedisponuje na základě licenčního ujednání.

Povinný subjekt tedy uzavírá, že poskytnutím znaleckých posudků by došlo k zásahu do ochrany práv znalce ke znaleckým posudkům.

Závěr

Z výše uvedeného odůvodnění vyplývá, že ve vztahu ke znaleckým posudkům byly naplněny všechny definiční znaky autorského díla v souladu s § 2 odst. 1 AutZ. Vzhledem k tomu, že povinný subjekt není vykonatelem majetkových práv k autorskému dílu v podobě požadovaných znaleckých posudků, a jejich poskytnutím by tak došlo k porušení ochrany práv třetích osob k autorskému dílu, podmínky pro aplikaci § 11 odst. 2 písm. c) InfZ, a tedy vydání tohoto rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti, jsou beze zbytku dány.

S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že Žádost o poskytnutí informací v celém jejím rozsahu, jak popsáno výše, odmítl. 

V poslední řadě povinný subjekt poznamenává, že v rámci rozhodování o žádosti žadatele byl posuzován toliko důvod pro odmítnutí žádosti o informace, jak je popsán výše a uveden ve výroku tohoto rozhodnutí, nikoli další otázky související s možností poskytnout požadované informace, např. technické a faktické možnosti povinného subjektu vyhovět žádosti o informace, jak jsou požadovány atp.[1] viz zvláštní část důvodové zprávy k zákonu č. 61/2006 Sb., k bodu 23.

[2] DÖRFL, Luboš. 4.2.2 Náležitosti znaleckého posudku – jeho forma dnes. In: DÖRFL, Luboš. Znalec a znalecký posudek v civilním procesu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 94.

[3] K obsahovým náležitostem znaleckého posudku se vyjádřil Nejvyšší soud například v rozsudcích ze dne 9. prosince 2010, sp. zn. 28 Cdo 329/2010, nebo ze dne 10. března 2015, sp. zn. 28 Cdo 5138/2014.

[4] TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 2 [Autorské dílo]. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 15, marg. č. 2.

[5] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. prosince 2014, č. j. 3 As 55/2014-33.

 

Žádost:

(i) informací o tom, zda Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. zamýšlí, chystá či činí jakékoli kroky vedoucí k zadání zakázky v oblasti dodávky, správy a servisu nebo SW upgradu dopravních řídících ústředen (informace 1) nebo dopravních řadičů (informace 2), a pokud ano, v jakém druhu zadávacího řízení bude taková zakázka zadána (informace 3), a zda bude toto zadávací řízení otevřeno pro jakéhokoli dodavatele (informace 4);

(ii) informací o tom, zda Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. zamýšlí, chystá či činí jakékoli kroky vedoucí k zadání zakázky, jejímž předmětem bude dodání SW od společnosti Siemens/ YUNEX (informace 5), a pokud ano, v jakém druhu zadávacího řízení bude taková zakázka zadána (informace 6), a zda bude toto zadávací řízení otevřeno pro jakéhokoli dodavatele (informace 7);

(iii) informací o tom, zda Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. chystá či činí jakékoli kroky vedoucí k zadání zakázek shora uvedených pod body (i) a (ii) s jiným subjektem, který má ze zákona statut veřejného či sektorového zadavatele a o jaký subjekt se jedná (informace 8), případně zda Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. disponuje informacemi, že kroky vedoucí k zadání zakázek shora uvedených pod body (i) a (ii) výše činí jiný subjekt, který má ze zákona statut veřejného či sektorového zadavatele a o jaký subjekt se jedná (informace 9)

(iv) informací o tom, jak Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. v případě, že zamýšlí, chystá či činí jakékoli kroky vedoucí k zadání zakázky, jejímž předmětem bude dodání SW od společnosti Siemens/ YUNEX, plánuje zajistit, aby nedošlo k nepřiměřenému omezení hospodářské soutěže, tedy jaké kroky budou podniknuty k tomu, aby taková soutěž byla otevřená konkurenčním dodavatelům (informace 10);

(v) informací o tom, jak Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. v případě, že zamýšlí, chystá či činí jakékoli kroky vedoucí k zadání zakázky, jejímž předmětem bude dodání SW od společnosti Siemens/ YUNEX, plánuje řešit následnou správu a následný servis dopravních řídicích ústředen a dopravních řadičů (informace 11), respektive jak plánuje zajistit, aby i přes dodávku SW od společnosti Siemens/ YUNEX nedošlo k nepřiměřenému omezení hospodářské soutěže v oblasti správy a servisu dopravních řídicích ústředen a dopravních řadičů na území hlavního města Prahy, tedy aby nedošlo k proprietárnímu uzamčení trhu (vendor lock-in), které by mělo přímý dopad do hospodářské soutěže a deformoval by výkon i cenu následné správy, podpory a servisních činností k předmětu zakázky (informace 12).

Dovolujeme si požádat o poskytnutí všech výše uvedených informací a dokumentů, resp. dokumentů obsahující výše uvedené skutečnosti nebo dokumentů, ze kterých výše uvedené informace vyplývají. Případné náklady spojené s poskytnutím požadované informace jsme připraveni v souladu s ustanovením § 17 zákona uhradit, ale neočekáváme, že by Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s. v souvislosti s touto žádostí nějaké náklady vznikly. Vyžádané informace nám prosím doručte na adresu sídla uvedenou v záhlaví této žádosti.

Pokud by objem poskytovaných dokumentů dle odrážek (i) až (v) výše měl být důvodem pro prodloužení lhůty pro poskytnutí požadovaných informací, případně pro nárůst nákladů, žádáme nejdříve o poskytnutí informací, seznamů a přehledů dokumentů požadovaných dle odrážek (i) až (v) výše, poté bychom žádost upřesnili o konkrétní informace či dokumenty.

 

 


Odpověď:

Přestože je dle přesvědčení povinného subjektu vůbec právní otázkou, zda žadatelem požadované údaje splňují definici informací ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ, neboť dle našeho přesvědčení žadatel po povinném subjektu požaduje spíše sdělení jeho názorů a budoucích rozhodnutí (ke dni podání žádosti), a byl by zde proto dán důvod pro odmítnutí žádosti dle § 15 InfZ, rozhodl se povinný subjekt zodpovědět žadatelovy dotazy, a to níže uvedeným způsobem:

Ad informace 1:

Povinný subjekt za účelem omezení své dodavatelské závislosti na žadateli ve vztahu k poskytování služeb údržby, obnovy a dodávek zařízení pro řízení dopravy v hl. m. Praze (tj. zejména řadičů, oblastních dopravních řídicích ústředen a koordinačních kabelů, vč. jejich případných softwarových součástí) činí kroky k zajištění poskytování těchto služeb na základě komplexu smluvních vztahů s různými odborně způsobilými poskytovateli. Za tím účelem povinný subjekt využívá různých institutů zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mj. tzv. in-house spolupráce dle § 11 odst. 4 písm. b) ZZVZ, otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ či jednacího řízení bez uveřejnění § 63 odst. 3 ZZVZ, pokud je to pro zajištění poskytování těchto služeb nezbytné a pokud jsou naplněny podmínky pro využití těchto institutů. „Otevřenost“ těchto postupů ve vztahu k možnosti účasti jakéhokoli dodavatele vyplývá z jejich zákonného vymezení ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ, na která tímto povinný subjekt odkazuje.

Ad informace 2:

Viz informace 1.

Ad informace 3:

Viz informace 1.

Ad informace 4:

Viz informace 1.

Ad informace 5:

Povinný subjekt na území hl. m. Prahy provozuje komplex zařízení pro řízení dopravy, jehož součástí jsou mj. také zařízení výrobce Siemens/Yunex. Pro povinný subjekt je samozřejmě nezbytné zajistit poskytování služeb a činností ve smyslu informace 1 výše i ve vztahu k zařízením výrobce Siemens/Yunex, a to včetně zajištění aktualizace veškerého software/firmware, který tato zařízení využívají, tak, aby veškerá zařízení pro řízení dopravy výrobce Siemens/Yunex v hl. m. Praze byla vybavena vždy posledními dostupnými verzemi tohoto software/firmware zabezpečujícími nejvyšší možnou úroveň zabezpečení proti potenciálním kybernetickým úrokům. Poskytování předmětných služeb a činností povinný subjekt zajistil na základě jednacího řízení bez uveřejnění se společností Yunex, s.r.o., IČO: 099 62 638, se sídlem Siemensova 2715/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5, která je dle zjištění povinného subjektu jako jediná oprávněna k poskytování požadovaných služeb pro zařízení výrobce Siemens/Yunex na požadované úrovni. Ve vztahu k „otevřenosti“ tohoto řízení povinný subjekt odkazuje na jeho zákonné vymezení ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ.

Ad informace 6:

Viz informace 5.

Ad informace 7:

Viz informace 5.

Ad informace 8:

Zajištění služeb údržby, obnovy a dodávek zařízení pro řízení dopravy v hl. m. Praze zajišťuje povinný subjekt na základě komplexu smluvních vztahů s různými poskytovateli, a to v členění dle (i) úrovně předmětných služeb a (ii) výrobce příslušných zařízení. Služby na servisních úrovních SL0-SL1 přitom povinný subjekt zajišťuje prostřednictvím tzv. in-house smlouvy dle § 11 odst. 4 písm. b) ZZVZ se „sesterskou“ společností Technologie hlavního města Prahy, a.s., IČO: 256 72 541, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, která je (obdobně jako povinný subjekt) veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ. Povinný subjekt nedisponuje informacemi o jiném veřejném či sektorovém zadavateli, který by měl služby údržby, obnovy a dodávek zařízení pro řízení dopravy v hl. m. Praze zajišťovat. Povinný subjekt upozorňuje, že tzv. in-house spolupráce je zcela legitimní formou zajištění potřeb veřejného zadavatele, který tento může dle ZZVZ v případě naplnění příslušných zákonných podmínek využít.

Ad informace 9:

Viz informace 8.

Ad informace 10:

Povinný subjekt při zajištění poskytování služeb údržby, obnovy a dodávek zařízení pro řízení dopravy v hl. m. Praze postupuje striktně v souladu se všemi právními předpisy a využívá toliko těch postupů, které mu tyto právní předpisy umožňují, a to při naplnění všech zákonných předpokladů pro jejich využití. K posouzení legality svých kroků povinný subjekt angažoval interní i externí odborné kapacity, a to právě s ohledem na vyloučení jakýchkoli postupů, které by odporovaly platným právním předpisům. Jakýkoli (tedy jak pozitivní, tak i případně negativní) vliv na úroveň hospodářské soutěže přitom vyplývá ze zákonného vymezení povinným subjektem zvolených postupů; to samozřejmě platí i pro zajištění poskytování služeb údržby, obnovy a dodávky (vč. případného software/firmware) týkající se zařízení pro řízení dopravy v hl. m. Praze výrobce Siemens/Yunex. Povinný subjekt v tomto ohledu zdůrazňuje, že je to právě on sám, kdo nejlépe zná své potřeby a kdo určuje, jakým způsobem a jakými kroky (pakliže jsou naplněny jejich zákonné předpoklady) tyto potřeby naplní.

Ad informace 11:

Správu a servis zařízení při řízení dopravy (tj. zejména řadičů a oblastních dopravních řídicích ústředen) výrobce Siemens/Yunex instalovaných v hl. m. Praze povinný subjekt zajišťuje prostřednictvím smluvních vztahů s příslušnými odborně způsobilými poskytovateli těchto služeb oprávněnými tyto služby poskytovat, tj. prostřednictvím společností Technologie hlavního města Prahy, a.s. a Yunex, s.r.o.

Ad informace 12:

Viz informace 10.

 

Žádost:

 1. Probíhaly dne 15.10.2020 na nájezdu na ulici Jižní spojka z ulice V Korytech (směr Kačerov) pozemní práce?
 2. Probíhaly dne 15.10.2020 pozemní práce v místě GPS-737942,825/-1046607,252, poblíž sloupu VO č. 013793?
 3. V jakém stavu byla pozemní komunikace k výše uvedenému datu na výše uvedených místech?

 


Odpověď:

Ad 1)

Ne

Ad 2)

Ne

Ad 3)

V dřívějším období (8/2020) byla ukončena souvislá údržba komunikace, v rámci které byl proveden nový kryt komunikace napojený na stávající.

 

Žádost:

zaslání seznamu místních komunikací (pasportu) ve vlastnictví hlavního města Prahy, který vede na základě § 5 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích správce těchto komunikací, tj. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

                                    

 


Odpověď:

V příloze č. 1 zasíláme tabulku obsahující seznam místních komunikací ve vlastnictví Hlavního města Prahy, které spravuje TSK.

Žádost:

1) Jaké finanční prostředky věnovala TSK v uplynulých 3 letech na ořezy stromů a jaké na jiná opatření ve prospěch stávajících stromů (rozdělení na „zálivka“ a „ostatní opatření“, čímž je míněno např. zlepšení stanovištních podmínek).

Informace žádám poskytnout po jednotlivých letech, tj.:

rok 2019: i) finanční prostředky vynaložené na ořezy stromů,  ii) finanční prostředky vynaložené na zálivku stromů,  iii) finanční prostředky vynaložené na ostatní péči o stromy, rok 2020: dtto, rok 2021: dtto.

2) Jaké finanční prostředky má TSK plánovány na zálivku a jinou péči o stromy v následujících 8 letech (předpokládám, že když TSK vyčleňuje finanční prostředky na ořezy stromů na takto dlouhé období, počítá s nimi i na jiná opatření související s péčí o stávající stromy).

Informace o finančních prostředcích plánovaných na ořezy x zálivku x ostatní opatření žádám poskytnout buď za celé budoucí období, nebo po jednotlivých letech – podle toho, jak je má TSK k dispozici.

3) Má povinný subjekt k dispozici odborné podklady, ze kterých by vyplývala přínosnost jednotlivých opatření, tj. že např. stromům a tedy plnění jejich společenských funkcí včetně zlepšování mikroklimatu prospěje více 10 mil. Kč věnovaných na ořezy, než věnovaných na zálivku nebo zlepšování stanovištních podmínek? Pokud ano, žádám o specifikaci těchto podkladů a jejich rozsahu, abych mohla uvážit, zda budu žádat také jejich poskytnutí.

4) Má povinný subjekt nastaven takový systém péče o veřejnou zeleň, který by operativně reagoval na aktuální vývoj počasí, tj. především na potřebu zvýšené zálivky stromů (pochopitelně především zranitelných mladých výsadeb)? Pokud ano, žádám o podstatná sdělení v této věci. V závislosti na popisu systému zvážím, zda budu žádat o poskytnutí kopií relevantních dokumentů.

5) Žádám o sdělení o provedených zálivkách stromů v parku v Thákurově ulici, Praha 6 (vnější řady stromořadí, které má TSK stále ve správě, jsou tvořeny z převážné části mladými stromy či stromky), v posledních 5 letech. V závislosti na obsahu těchto sdělení zvážím žádost o kopie dokladů o provedených zálivkách.

 


Odpověď:

Ad 1)

Požadované údaje jsou uvedeny níže v tabulce:

 

PPOL

rok

vynaložené prostředky bez DPH v Kč

353- řezy stromů každoroční a bezpečnostní

2021

4 363 903,89

2020

9 621 939,20

2019

5 735 858,30

361 - zálivka výsadeb

2021

4 042 344,00

2020

6 935 185,00

2019

2 960 320,00

354 - kácení stromů, odstranění pařezů

2021

3 137 565,00

2020

4 086 179,55

2019

2 776 563,00

359 - vypletí, odplevelení výsadeb, rabátek a záhonů

2021

1 382 273,63

2020

2 551 420,26

2019

880 604,15

355 - výsadby stromů vč. následné péče

2021

3 109 863,86

2020

3 094 155,05

2019

2 399 477,87

 

 

Ad 2)

V dalším roce plánuje TSK na zálivky výdaje ve výši asi 3,5 mil. Kč. V následujících letech bude TSK žádat, aby z rozpočtu vlastníka – Hlavního města Prahy byla vyčleněna na zálivky částka adekvátní k počtu vysazených stromů a stromů v období následné péče a dále stromů, které dle druhu zálivku vyžadují, předpokládáme navýšení částky pro tyto činnosti. Předpokládáme rovněž, že v dalším roce proběhnou řezy stromů v objemu cca 80-100 mil. Kč, výsadby v objemu 15 mil. Kč, odplevelení rabat a okopávka výsadbových mís v objemu 1,5 mil. Kč., kácení v objemu 4 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočet na další rok není ještě sestaven, jedná se o částky pouze orientační. 

 

Ad 3)

Kromě ořezů provádí TSK samozřejmě i zálivky a od roku 2020 se velmi intenzivně věnuje i úpravám stanovištních podmínek. Po přijetí Městského standardu pro plánování, výsadbu a péči o uliční stromořadí jako významného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na změnu klimatu a Standardu hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy se staly tyto 2 dokumenty základními dokumenty, které TSK průřezově uplatňuje v praxi.

 

Ad 4)

Zálivky probíhají každé 2 týdny v množství 100 l/strom. Pokud by vznikla potřeba vyšší frekvence zálivek či jejich rozšíření na jiné stromy, lze operativně zálivku přiobjednat.

Ad 5)

V současnosti zaléváme stromy v rámci následné péče do věku 5 let od výsadby. V minulých letech trvala následná péče 3 roky. Stromy v Thákurově byly zalévány v průběhu tohoto období, tedy 3 roky po výsadbě. 

 

Žádost:

Ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze § 51 odst. 2) písm. c) v souvislosti s výkonem své funkce zastupitele a ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. (dále též SvInf), o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o informace týkající se smluvních vztahů uzavřených vaší společnosti (či vaší dceřinou společností) s právnickými osobami uvedenými v příloze k této žádosti o informace. Předmětem žádosti o informace jsou smlouvy uzavřené od 1. 1. 2019 nebo smlouvy, které byly uzavřeny dříve, ale byly platné i po 1. 1. 2019.

Konkrétně požaduji seznam smluv obsahující číslo smlouvy, název a IČ smluvní strany, stručný předmět smlouvy, hodnotu smlouvy v Kč s/bez DPH, datum uzavření, datum ukončení platnosti smlouvy a hypertextový odkaz na registr smluv v případě, že existovala zákonná povinnost smlouvu v registru smluv zveřejnit.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

 

V příloze č. 1 zasíláme tabulku obsahující seznam Vámi zaslaných společností s rozlišením, zda TSK s těmito společnostmi v uvedeném období uzavřela smluvní vztah či nikoliv.  V případě TSK se jedná pouze o smluvní vztahy se společností STRABAG a.s., IČO: 60838744.

 

V příloze č. 2 zasíláme tabulku s informacemi v podrobnostech dle Vašeho požadavku.

 

Žádost:

 1. Kolik stromů (případně jakých) je naplánováno k pokácení v tomto roce v ulici Žerotínova, Praha 3? (úsek mezi náměstím Barikád a ulicí Zelenky-Hájského)
 2. Na základě čeho (z jakého důvodu) byly tento rok káceny stromy v ulici Žerotínova, Praha 3? (úsek mezi náměstím Barikád a ulicí Zelenky-Hájského)
 3. Existuje ze strany TSK nějaký plán výsadby nových stromů v této ulici, případně jaký je obsah tohoto plánu? Kdy by mělo dojít k realizaci plánu, jaké jsou předpokládané náklady?

 


Odpověď:

Ad 1)

V ulici Žerotínova se již letos neplánuje další kácení stromů.

Ad 2)

Stromy, které byly pokáceny tento rok v předjaří, byly odstraněny buďto z důvodu velmi špatného výsledku provedené tahové zkoušky (tj. odolnost stromů vůči vývratu nebo zlomu kmene byla velmi nízká) anebo na základě dendrologického posouzení, které prokázalo nebezpečí možnosti padání kosterních větví či statické selhání kmene.

Ad 3)

Výsadba nových stromů v Žerotínově ulici se zatím neplánuje, a to z důvodu momentálně probíhajícího zpracování studie na obnovu celého stromořadí, chodníků a parkování v dané lokalitě. Ve studii by měly být definovány vhodné taxony stromů do uličního stromořadí, zlepšení podmínek pro růst dřevin a jiné související náležitosti. Studie by měla být dokončena v létě tohoto roku. Termín realizace výsadby i předpokládané náklady není momentálně možné stanovit.

 

Žádost:

Žádáme o poskytnutí následujících informací:

 1. kopii smlouvy č. 2160153/06 uzavřené se společností České přístavy, a.s. včetně všech příloh

a dodatků a výpovědí,

 1. kopii dopisu od společnosti České přístavy, a.s. adresovaného Technické správě komunikací

hl.m.Prahy, a.s., ze dne 31.3.2022 (č.j.53/411/22),

 1. aktuální stav jednání o uzavření nové smlouvy na pozemky dotčené výše uvedenou smlouvou

 


Odpověď:

Ad 1)

V Příloze č. 1 zasíláme kopii Nájemní smlouvy č. 2160153/06 uzavřenou mezi společností České přístavy, a.s. a Hlavním městem Praha zastoupeným Technickou správou komunikací hl. města Prahy včetně Dodatku č. 1 (Příloha č. 2) a Dodatku č. 2 (Příloha č. 3) ve verzi uveřejněné v registru smluv vedeném ministerstvem vnitra.

Ad 1) – část, Ad 2) a Ad 3)

K části dotazu dle bodu 1) – požadavek na zaslání výpovědí ve vztahu ke smlouvě č. 2160153/06 a k dotazům pod body 2) a 3) v plném rozsahu Vám zasíláme v příloze této odpovědi Rozhodnutí o odmítnutí žádosti (Příloha č. 4).

Žádost:

1) o nákladech na vybudování ochranných cyklopruhů v Praze, Opletalově ulici (úseku mezi ulicemi Bolzanova a Jeruzalémská, cca 280 m)

2) o nákladech na vybudování cyklopiktokoridoru v Praze, Opletalově ulici před hlavním nádražím (cca 160 m)

3) o nákladech na vybudování cykloobousměrky v Opletalově ulici směrem k Václavskému náměstí

4) o nákladech na vybudování tří prostorných stání pro parkování sdílených kol před hlavním nádražím v Praze.

Ve všech případech včetně jednotlivých nákladových položek.

 


Odpověď:

Náklady na vybudování ochranných cyklopruhů v Opletalově ul. lze rozdělit na náklady na projektovou dokumentaci a na samotnou realizaci. Náklady na projektovou dokumentaci  byly zahrnuty do nákladů na cyklopatření v Opletalově ulici, které činily 90.110,- Kč bez DPH.  Náklady na stavební realizaci akce činí dle uzavřené smlouvy 1.638.445,71 Kč bez DPH, položkový rozpis je přílohou realizační smlouvy, kterou naleznete zveřejněnou v registru smluv vedeném ministerstvem vnitra (smlouvy.gov.cz) pod ID smlouvy 18538231.   V současné době však probíhá ještě doúčtování víceprací a méněprací, konečná cena může v závislosti na tomto vyúčtování tedy doznat změn. 

Ad2)

V uvedeném úseku není vybudován cyklopiktokoridor, pouze cyklopruh viz foto v příloze, náklady na něj jsou zahrnuty v cenách uvedených pod bodem Ad 1).

Ad 3)

Náklady na vybudování cykloobousměrky lze opět rozdělit na náklady na projektovou dokumentaci a náklady realizační. Náklady na projektovou dokumentaci jsou obsaženy v nákladech na cykloopatření uvedených v bodě Ad1). Realizace dosud nebyla provedena, předpokládaná výše nákladů činí 80.000,- Kč bez DPH.

Ad 4)

Není zajišťováno TSK, investor ani náklady nejsou TSK známy.

 

Žádost:

 1. Zaslání seznamu jednotlivých zasedání dozorčí rady společnosti od ledna 2016 do posledního zasedání DR včetně seznamu členů, kteří se jednání zúčastnili a kteří byli omluveni.  Pokud se některý člen DR zúčastnil pouze části jednání DR, uveďte ho prosím jako člena, který se DR zúčastnil.  Prosím o uvedení těchto údajů do přiloženého Excelu.
 2. Uvedení odměny/platu každého člena DR za každý kalendářní rok 2016 až 2021.
 3. Je výše odměny člena DR vázána na účast na zasedání DR anebo je na tomto faktu nezávislá?

 


Odpověď:

Ad 1)

Požadovanou informaci zasílám v tabulce v Příloze č. 1.

Ad 2)

Požadované informaci zasíláme v tabulce v Příloze č. 2 pouze za období 2018 - 2021.  Za období 2016 – 2017 byla agenda odměn členů dozorčí rady TSK vedena externí firmou, do interního zpracování v rámci TSK přešla plně až od roku 2018.  Vámi požadované informace za období 2016 – 2017 jsou uloženy v tištěné podobě v archivu vedeném externím subjektem.  Upozorňujeme, že v případě informací za toto období by se jednalo o zpoplatněný úkon zahrnující mimo jiné i úhradu externí archivní firmě a o mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, jehož i samotné ocenění je časově náročnější záležitost a provedeme jej až v případě, že budete trvat na poskytnutí informací i za období 2016 – 2017.

Ad 3)

Výše odměny člena dozorčí rady není vázána na účast na zasedání a je na tomto faktu nezávislá.

 

Žádost:

1. Žadatel žádá povinný subjekt o zaslání Protokolu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem: „Monitoring místních komunikací“, jejímž zadavatelem je povinný subjekt.

2. Žadatel žádá povinný subjekt o zaslání kopie uzavřené Smlouvy o veřejné zakázce s vybraným (vítězným) uchazečem, týkající se veřejné zakázky s názvem: „Monitoring místních komunikací.

 


Odpověď:

Ad 1)

V příloze Vám zasíláme:

 • Vyhodnocení testů
 • Rozhodnutí o výběru
 • Oznámení o výběru

 

Ad 2)

Zadávací řízení doposud nebylo ukončeno.  Smlouva je procesována, k jejímu podpisu zatím nedošlo.  Podpis smlouvy předpokládáme během několika následujících dní.  Po uzavření smlouvy a jejím uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, Vám zašleme příslušný odkaz na uveřejněnou smlouvu.   

Následně byla odpověď doplněna 21. 6. 2022:

Smlouva je zveřejněna pod ID smlouvy 19177343.

 

Žádost:

podle jakého rozhodnutí, byla reklamní plocha z parc. č. 644/6, k.ú. Prosek odstraněna a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění.

 


Odpověď:

TSK reklamní zařízení uvedené v příloze Vaší žádosti z pozemku parc. č. 644/6 k.ú. Prosek neodstraňovala, odpověď na výše uvedené dotazy tak nespadá do působnosti TSK.

 

Žádost:

Sdělení následujících informací o nákladech na pronájem a úklid kancelářských budov, které užíval povinný v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021

 1. Jaké kancelářské budovy jsou v majetku povinného či užívané povinným? Uveďte členění na jednotlivé roky.
 2. Jaká je celková plocha, kterou užívá povinný u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky.
 3. V případě, že povinný užívá pronajatou budovu, jaké jsou náklady na pronájem této budovy. Uveďte členění na jednotlivé roky.
 4. Jaké subjekty poskytovaly povinnému pronájem u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky.
 5. Kolik zaměstnanců povinného v jednotlivých, výše uvedených budovách, pracuje? Uveďte členění na jednotlivé roky.
 6. Jaké byly celkové náklady povinného za úklid u jednotlivých, výše uvedených budov?  Uveďte členění na jednotlivé roky.
 7. Jaké firmy zajišťovaly pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov?  Uveďte členění na jednotlivé roky.
 8. Jak byly firmy zajišťující pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov, vybrány?  Uveďte členění na jednotlivé roky.

Informace je možno poskytnout formou vyplnění přiložené tabulky.

 


Odpověď:

Požadované informace jsou zpracovány v přiložené tabulce dle Vámi zaslaného vzoru.

K dotazu č. 5) informaci neposkytujeme, neboť TSK nedisponuje evidencí počtu zaměstnanců ve vztahu k jednotlivým budovám za požadované období.  TSK není dle platné právní úpravy ani smluvních vztahů povinna takovou evidenci vést.

K dotazu č. 8) je uvedena celková částka za úklid za jednotlivé roky, úklidová firma vzešla ze zadávacího řízení, které bylo zadáno ve vztahu k úklidu prostor užívaných TSK jako celku bez rozlišení výše nákladů na jednotlivé lokality.

 

Žádost:

Informace o nákladech na budování jednotlivých prvků cyklistické infrastruktury – „cyklotrasa, cyklopruh, ochranný cyklopruh, vyhrazený cyklopruh, piktokoridor, cykloobousměrka, přejezd pro cyklisty, prostor pro cyklisty – předsunutá čára a cyklobox na konkrétní vzdálenost např. 100 metrů.

 


Odpověď:

Jednotlivé akce zadávané TSK, jejichž předmětem je realizace prvků cyklistické infrastruktury, jsou oceňovány v rámci cenové nabídky dodavatele. Jedná se o individuální kalkulaci většinou s použitím hodinové sazby příslušného dodavatele pro uvedené činnosti, hodinová sazba příslušného dodavatele je zpravidla shodná pro všechny druhy integračních opatření pro cyklisty.  Na stanovení ceny má rovněž vliv úroveň podkladů obsažených v technické mapě a jejich využitelnost pro realizaci příslušné zakázky.  

S ohledem na výše uvedené skutečnosti nelze podat obecnou informaci o nákladech na budování jednotlivých prvků cyklistické infrastruktury.  Informaci lze podat pouze ve vztahu k jednotlivým akcím na základě jejich jasné identifikace.

 

Žádost:

Poskytnutí podané stížnosti na provozovnu žadatele Vinárna Bzenecký dvůr na adrese U Uranie 9, 170 00 Praha 7 – Holešovice ve věci nesouhlasu stěžovatele o zřízení předzahrádky (pronájmu záboru) a reakce TSK na tuto stížnost.

 


Odpověď:

Ust. § 15, odst. 1 InfZ zakotvuje, že pokud povinný subjekt nevyhoví žádosti, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti o informace rozhodnutí o odmítnutí žádosti, což je tento případ.

Žadatel ve své Žádosti žádal poskytnutí informace spočívající v podané stížnosti na provozovnu žadatele Vinárna Bzenecký dvůr na adrese U Uranie 9, 170 00 Praha 7 – Holešovice ve věci nesouhlasu stěžovatele se zřízením předzahrádky (pronájmu záboru) a reakce TSK na tuto stížnost.

Povinný subjekt neposkytuje požadované informace tak, jak byly Žadatelem vyžádány s odkazem na ust. § 15, odst. 1 InfZ ve spojení s ust. § 11, odst. 2a) InfZ, protože v případě podané stížnosti se jedná o informaci, která byla na TSK předána osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá a tato osoba nesdělila TSK, že s poskytnutím této stížnosti třetí osobě souhlasí.  K požadavku žadatele na poskytnutí reakce TSK na uvedenou stížnost TSK pouze potvrzuje, že stížnost na provozovnu žadatele obdržela, nicméně stěžovatel v jejím textu nepožadoval žádné písemné vyjádření TSK, TSK tudíž žádnou písemnou reakci nevytvořila a jedná se tedy o informaci neexistující.

 

Žádost:

ve věci objasnění spolupráce mezi subjekty Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“), PROSTOR a.s. a Pražské služby, a.s. v rámci činností úklidových prací a údržby zeleně na území hl. m. Prahy. Výňatek z žádosti: „S odkazem na úkol uložený soudcem Obvodního soudu pro Prahu 8, ve sporu vedeném pod sp.zn. 7 C 214/2019, se na Vás obracím s žádostí o poskytnutí informací o principu fungování předmětné spolupráce, jakož i o sdělení zda-li právě vůči Vaší společnosti nárokovala společnost Prostor, a.s., Čimická 317/90, 182 00 Praha v roce 2018 odměnu za výše popsanou činnost, v jaké výší, na základě jakého právního titulu a zda-li bylo společnosti Prostor, a.s. z Vaší strany v roce 2018 něčeho uhrazeno, v jaké výši. Aby bylo možno se v soudnímu případu posunout dále, přivítal bych též předložení příslušných faktur, případně smlouvy.“

 


Odpověď:

Letní a zimní údržba byla v uvedeném období zajišťována na základě Smlouvy o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na území hlavního města Prahy uzavřené mezi TSK a společností Pražské služby, a.s., IČO: 60194120 dne 31. 05. 2010 (dále jen „Smlouva“).  Smlouva včetně dodatků je uveřejněna ve veřejně přístupném registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra a lze ji dohledat zadáním následujícího odkazu https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, Smlouva včetně dodatku č. 1 – 5 je uveřejněna pod ID smlouvy: 2224394, dodatek č. 6 lze dohledat pod ID smlouvy 4975612, dodatek č. 7 pod ID smlouvy 5292223.  

 

V příloze č. 6 Smlouvy je uveden seznam subdodavatelů společnosti Pražské služby, a.s., v seznamu figuruje i Vámi uvedená společnosti PROSTOR a.s.  Na základě Smlouvy TSK prováděla úhradu společnosti Pražské služby, a.s.  TSK neeviduje v souvislosti s prováděním letní a zimní údržby žádné faktury od společnosti PROSTOR a.s. a tudíž ani nároky k úhradě. Úhrada faktur subdodavateli PROSTOR a.s. je tak věcí smluvního vztahu mezi tímto subdodavatelem a společností Pražské služby, a.s.

 

Žádost:

na poskytnutí: kopie Vašich vyjádření, stanovisek či závazných stanovisek k povolení k realizace či odstranění stavby/staveb (nebo jejich obdob opravňujících stavebníka k realizaci či odstranění stavby), které se vztahují k pozemkům parc. č. 3059 a 3064/4 v k.ú. Nusle za rok 2021 a 2022.

 


Odpověď:

 1. pozemek parc. č. 3059

Jedná se o komunikaci Čiklova, která je včetně pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy (dále jen „HMP“) a správě TSK).  Vydaná stanoviska na této komunikaci jsou k akcím správců inženýrských sítí (nelze rozlišit

bez bližší identifikace).

                                    

 1. Pozemek parc. č. 3064/4

Jedná se o komunikaci Krokova + chodník pro pěší v úseku Čiklova – Křesomyslova, které jsou, včetně pozemku ve vlastnictví HMP a správě TSK. Vydaná stanoviska na těchto komunikacích jsou k akcím správců inženýrských sítí (nelze rozlišit bez bližší identifikace).

 

Stanoviska vydávaná TSK jsou především specifikována uvedením následujících údajů (identifikátorů) – např.

 

 • Název příslušné MČ v souladu s obecně závaznou vyhláškou Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy
 • Název katastrálního území
 • Názvy dotčených komunikací
 • Název stavby
 • Identifikace stavebních objektů
 • Identifikace investora

 

Čísla pozemků jsou pomocný údaj, TSK vydává technická stanoviska a bez bližší specifikace Vašeho požadavku za využití výše uvedených identifikátorů, informaci nelze dohledat, neboť způsob interní evidence vydaných stanovisek toto neumožňuje. Závěrem podotýkáme, že TSK není povinna příslušnou evidenci dle platné právní úpravy či smluvních vztahů v detailu většího rozsahu vést. 

 

Žádost:

ve věci týkající se retardérů v ulici Na Hřebenkách, konkrétně poskytnutí:

1) kopii žádosti na příslušný silniční úřad, včetně příloh

2) sdělení, zda předmětné rozhodnutí již bylo vydáno a o případné poskytnutí jeho kopie.

3) sdělení relevantních informací o plánované realizaci stavebních úprav původně předběžně plánovaných na březen a duben 2022

4) kopii zápisů z dalších místních šetření

 


Odpověď:

Ad 1)

Žádost nebyla doposud podána, nelze poskytnout.

Ad 2)

S ohledem na odpověď Ad 1) je dotaz bezpředmětný.

Ad 3)

Předběžný termín realizace byl posunut na měsíce 07/8 2022 z důvodu změny územního řízení.  Dne  25. 04. 2022 proběhlo jednání na stavebním úřadě MČ Prahy 5, kde byl projednán návrh opravy přejezdových prahů v ulici Na Hřebenkách.  Stavební úřad potvrdil předpoklad, že akce: Na Hřebenkách, přejezdové prahy bude probíhat formou sloučeného stavebního a územního řízení, z důvodu potřebných technických úprav prahů.

Ad 4)

V příloze zasíláme kopii zápisu z jednání ze dne 17. 01. 2022 v anonymizované podobě

 

Žádost:

Ceník parkovného v parkovací zóně označené „Fialová zóna P8-0146“ v lokalitě Křižíkova, Praha 8, v rozhodné době od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021.  Z důvodu právní jistoty uvádím, že prostřednictvím veřejně dostupných informací poskytovaných dálkovým přístupem správce zón placeného stání v hlavním městě Praze poskytuje pouze informace o cenách parkovného vztahující se k aktuálnímu datu, nikoliv zpětně k rozhodnému období, o které je žádáno, případně není ze zveřejněných informací možné s potřebnou právní jistotou ověřit, zda se v rozhodném období cena parkovného lišila, či se aktuální ceník vztahuje i na rozhodné období. Nezbývá mi tedy, než se na správce zón placeného stání v hlavním městě Praze obrátit s touto žádostí.

 


Odpověď:

Ceník ve Vámi uvedeném období se v dané lokalitě neměnil.  V příloze zasíláme ceník k 1.8.2021 a 31.8.2021.  Horní řádek uvádí parkovné pro běžný pracovní den, dolní řádek uvádí parkovné ve svátek, pokud připadne na pracovní den, ale v srpnu takový den nebyl

Žádost:

1.) Realizovala TSK Praha a.s. sama nebo přes svého dodavatele obnovu povrchu cesty štěrkováním na pozemku číslo 876/2 k.ú. Bohnice v majetku Hl. m. Prahy?

2.) Pokud ano, prováděla TSK Praha a.s. nebo její dodavatel v rámci zakázky i nutné terénní úpravy v podobě zářezu komunikace do svahu?

3.) Na základě, jakého podnětu/zadání/zakázky bylo o štěrkování předmětné cesty rozhodnuto a jak byl požadavek zdůvodněn?

4.) Prosíme o zaslání kopie uvedeného dokladu/požadavku k předmětné zakázce.

5.) Jaká byla celková vyfakturovaná částka zakázky v Kč za vyštěrkování povrchu cesty a terénních úpravy ze strany dodavatele služby na TSK Praha a.s.?

6.) Žádáme o seznam osob nebo institucí, které od roku 2015 do března 2022 požadovali bližší informace o štěrkování cesty na pozemku číslo 876/2 k.ú. Bohnice.

 


Odpověď:

Ad 1)

TSK nerealizovala sama ani prostřednictvím dodavatele obnovu povrchu cestu štěrkováním na uvedeném pozemku.

Ad 2) – Ad 5)

S ohledem na odpověď viz Ad 1) nelze odpovědět.

Ad 6)

Seznam TSK neeviduje a nemá tuto povinnost dle platné právní úpravy či smluvních vztahů.

 

Žádost:

- Poskytnutí informace (zejména rok či období, ve kterém byl níže specifikovaný úsek silnice vybudován) týkající se výstavby silnice Votuzská, konkrétně slepý úsek od ulice Štverákova;

- Poskytnutí informace (zejména rok či období, ve kterém byl níže specifikovaný úsek silnice vybudován) týkající se výstavby silnice Bořetická, konkrétně úsek vedoucí z Klánovic k dnešní dálnici D11;

- Poskytnutí informace (zejména rok či období, ve kterém byl níže specifikovaný úsek silnice vybudován) týkající se výstavby silnice Štverákova;

- Poskytnutí informace (zejména rok či období, ve kterém byl níže specifikovaný úsek silnice vybudován) týkající se výstavby silnice Komárovská;

s tím, že všechny výše uvedené komunikace se nacházejí v katastrálním území Horní Počernice.

 


Odpověď:

Žádná z komunikací vymezených ve Vaší žádosti není ve vlastnictví hl. m. Prahy a tudíž ani ve správě TSK, požadované informace se nevztahují k působnosti TSK, s ohledem na tuto skutečnosti TSK v souladu s §14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona žádost odkládá

Žádost:

žádáme Vás o sdělení výše jednotkového nájemného (Kč/m2/rok) pozemků, které jsou, resp. byly ve vlastnictví nebo správě subjektu Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s. v letech 2018 – 2022 a které jsou vedeny v druhu pozemků jako zahrada, ostatní plocha – zeleň, ostatní plocha – ostatní komunikace a nacházejí se v k.ú. Stodůlky a sousedících k.ú. Řeporyje, Jinonice, Košíře, Řepy, Motol a Zličín, příp. další.

Pokud jste v uvedeném časovém období uskutečnili pronájmy takových pozemků, pak laskavě doložte kopie nájemních smluv a vlastní ceník nájmů.

Jedná se zejména o sídlištní pozemní komunikace, chodníky, zeleň, parky a ostatní plochy, které tvoří veřejná prostranství.

 


Odpověď:

Nájemní smlouvy dle Vámi uvedeného textu jsou v TSK dle povahy nájmu v gesci obchodního oddělení, úseku oblastních a odborných správ a úseku dopravy v klidu. TSK uzavírá tyto smlouvy v zastoupení hl. m. Prahy k majetku, který spravuje na základě Smlouvy o zajištění správy a o výkonu dalších činností. Žádné pozemky nejsou ve vlastnictví TSK.

 

Informace od obchodního oddělení:

Obchodní oddělení uzavírá v současnosti nájemní smlouvy ke komerčnímu účelu a nájemní smlouvy ke stavebnímu účelu (stavební zábory).

Pokud jde o výši nájemného, u stavebních záborů, je tato sazba dána usnesením Rady hl. m. Prahy (RHMP) č. 2141 ze dne 14. 12. 2004 k návrhu nových Zásad cenové politiky při pronajímání nebo výpůjčce komunikací a jejich součástí, částí pozemků a ploch ve vlastnictví hl. m. Prahy (dále jen „Zásady cenové politiky“ viz příloha).  U komerčních smluv na dobu určitou do jednoho roku je sazba stanovena ve výši místního poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění ve vztahu k příslušnému období. U komerčních smluv na dobu neurčitou je sazba stanovena do 30. 06. 2021 dle Zásad cenové politiky, od 01. 07. 2021 stanovuje TSK shodně s postupem Magistrátu hl. m. Prahy sazbu nájemného 5% z ceny pozemku uvedené v cenové mapě pozemků, min. však 250 Kč / m2 /rok.

Evidence krátkodobých smluv (v délce do 1 roku) Obchodního oddělení je rozdělena na komerční smlouvy - např. restaurační předzahrádky, stánky, výstavky zboží, audiovizuální tvorba, různé sportovní, kulturní akce, informační poutače, parkování, vyhrazená stání atd.; stavební smlouvy (v gesci obchodního oddělení od roku 2022, za předcházející období v gesci úseku oblastních a odborných správ) - zábory na zařízení staveniště, umístění jeřábů, kontejnerů, lešení, výkopů atd.  Seznamy uzavřených smluv za obchodní oddělení jsou vedeny pouze v rozlišení čísla smlouvy a katastrálního území, ve vztahu k Vámi uvedenému území bylo v daném časovém období každoročně uzavřeno obchodním oddělením velké množství smluv v řádech až několika set. 

Evidence dlouhodobých smluv je vedena v rozlišení číslo smlouvy, cena za m2/rok, celková cena/rok.  Obchodní oddělení v současné době eviduje ve vztahu k Vámi vymezenému území pouze jeden takový aktuální smluvní vztah, jehož kopii Vám zasíláme v příloze.

Za období předcházející roku 2022 je veškerá smluvní dokumentace uložena v archivu vedeném externí archivní službou.  Poskytnutí kopií by si tak vyžádalo objednávku a dovoz několika set smluv z archivu, jedná se o komerční zpoplatněnou službu.  Zároveň by bylo třeba vyčlenit lidské kapacity v TSK na pořízení kopií (v řádu několika pracovníků na několik dnů).  Upozorňujeme, že by se jednalo o zpoplatněný úkon, jelikož v tomto případě jde o mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, jehož i samotné ocenění je časově náročnější záležitost a provedeme jej až v případě, že budete trvat na poskytnutí informací ve Vámi uvedeném rozsahu, případně po konkretizaci Vašeho požadavku.

Informace od úseku oblastních a odborných správ

Úsek oblastních a odborných správ eviduje stavební smlouvy uzavřené do roku 2021 včetně.  Nájemné vychází ze Zásad cenové politiky.   V příloze zasíláme evidenci smluv za Vámi požadované období ve vztahu k jednotlivým lokalitám

Informace od úseku dopravy v klidu

Úsek dopravy v klidu sjednává nájemní smlouvy za účelem provozování parkoviště.  Výše nájemného se řídí Zásadami cenové politiky. 

 

V případě pronájmů za účelem provozování parkoviště není stanovena jednotná sazba nájmu za m2, výše nájemného je výsledkem výběrového řízení.

V období 2018 až 2022 evidujeme v územích, které dotazujete, existující nájemní smlouvy v tabulce níže.

 

 

 

Kopie výše uvedených smluv jsou přiloženy. Smlouvy uvádějí velikost pronajímané plochy, a výši nájemného ke dni uzavření smlouvy. Aktuální výše nájemného je průběžně upravována způsobem uvedeným ve smlouvě.

Každé oddělení vede evidenci jimi uzavíraných smluvních vztahů dle svých interních postupů a potřeb, povinnost vedení evidence ve větším rozsahu či detailu není TSK uloženo platnými právními předpisy ani smluvními vztahy.

 

Vzhledem k velkému množství smluvních vztahů a uložení smluvní dokumentace v archivu nelze smlouvy bez upřesnění požadavku poskytnout.  V případě, že upřesníte Vaši žádost ve vztahu ke konkrétnímu smluvnímu vztahu (smluvním vztahům), bude Vám vyčíslena částka úhrady nákladů za toto poskytnutí.

S ohledem na četné množství příloh a velikost souboru zasíláme dle Vašeho požadavku prostřednictvím datové schránky pouze tuto odpověď, její přílohy Vám budou zaslány prostřednictvím služby Úschovna.

 

Žádost:

podle jakého rozhodnutí byla reklamní plocha z pozemku parc. č. 713, k. ú. Černý Most odstraněna a kdo vydal tento pokyn. K odstranění mělo dojít kolem 26. 02. 2022.  Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění. Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení vyzvednout.  Reklamní zařízení dokládáme fotografií v příloze.

 


Odpověď:

TSK reklamní zařízení (dle fotodokumentace v příloze Vaší žádosti) neodstraňovala.  Vámi uvedené reklamní zařízení navíc nebylo umístěno na pozemku parc. č. 713, ale 232/218 k.ú. Černý most, který není ve vlastnictví hl. m. Prahy, tudíž ani ve správě TSK, odpověď na výše uvedené dotazy tak nespadá do působnosti TSK, v souladu s §14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona TSK žádost odkládá

Žádost:

na poskytnutí: „Kopie Vašich vyjádření, stanovisek či závazných stanovisek k povolení k realizace či odstranění stavby/staveb (nebo jejich obdob opravňujících stavebníka k realizaci či odstranění stavby), které se vztahují k pozemkům parc. č. 1180, 1181, 3023 a 3061 v k.ú. Nusle a jsou z let 2020-2022.

 


Odpověď:

Pozemky parc. č. 1180 a 1181, k.ú. Nusle, nejsou ve vlastnictví hl. m. Prahy (dále jen „HMP“), tudíž ani ve správě TSK a nenachází se na nich žádná stavba ve správě TSK, ve vztahu k těmto pozemkům neeviduje oddělení svodné komise žádné vydané stanovisko.  Oddělení koordinace zvláštního užívání komunikací eviduje koordinační vyjádření a vyjádření příslušné oblastní správy TSK ve vztahu k akci 2021-1025-01739 – Čiklova, opěrná zeď, která zasíláme v příloze.

 

Pozemek parc. č. 3061 k.ú. Nusle je ve vlastnictví HMP a ve svěřené správě MČ Praha 2, nenachází se na něm žádná stavba ve správě TSK, ve vztahu k tomuto pozemku neevidují příslušná oddělení TSK žádné vydané stanovisko.

 

Pozemek parc. č. 3023, k.ú. Nusle je ve vlastnictví HMP a správě TSK, TSK spravuje stavby místní komunikace I. třídy Křesomyslova a III. třídy Sekaninova.  Na uvedeném pozemku oddělení svodné komise eviduje vydaná stanoviska k akcím správců inženýrských sítí.  Vzhledem k délce místní komunikace a ve vazbě na rozsah pozemku 15.295m2 nelze bez bližší specifikace Vašeho požadavku s upřesněním lokace pozemku, příp. uvedením konkrétní stavby, k níž požadujete vydané stanovisko, informaci poskytnout, neboť způsob interní evidence vydaných stanovisek toto neumožňuje. Závěrem podotýkáme, že TSK není povinna příslušnou evidenci dle platné právní úpravy či smluvních vztahů v detailu většího rozsahu vést. 

 

Žádost:

Na poskytnutí informací v souvislosti s budoucí správou zařízení a dodávkami nových technologií pro systémy řízení dopravy na území hl. m. Prahy, konkrétně:

 1. Zda byl ve věci správy a dodávek technologií pro systémy řízení dopravy na území hl. m. Prahy zadán a vypracován znalecký posudek kvůli určení možného druhu zadávacího řízení pro výběr dodavatele/dodavatelů zajišťujícího/zajišťujících správu a dodávky technologií konkrétních výrobců s ohledem na autorsko právní ochranu servisovaných a dodávaných technologií,
 2. V případě, že byl znalecký posudek vypracován, žádám o sdělení informací o tom, jaký znalec znalecký posudek vypracoval, jaká byla předpokládaná hodnota znaleckého posudku, jakým způsobem byl znalec vybrán dle zákona o zadávání veřejných zakázek, jaké bylo přesné zadání pro vypracování znaleckého posudku, co přesně bylo předmětem posouzení a jaká byla konečná cena znaleckého posudku
 3. V případě, že byl znalecký posudek vypracován, žádám o poskytnutí znaleckého posudku v jeho úplném znění

 


Odpověď:

Ad 1)

Ano, bylo zadáno zpracování znaleckých posudků.

Ad 2)

Znalecké posudky jsou zpracovávány na základě dvou samostatných smluvních vztahů (smluv o dílo) s níže uvedenými zhotoviteli:

 1. NICA CONSULT s.r.o., IČO: 09079696, smlouva byla uzavřena 29. 11. 2021 a je uveřejněna v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra (dále jen „registr smluv“), ID smlouvy 17224555.  Na základě smlouvy byly již zpracovány a objednateli odevzdány 3 znalecké posudky.
 2. Cetag, s.r.o., IČO: 27451925, smlouva byla uzavřena 21. 10. 2021 a je uveřejněna v registru smluv, ID smlouvy 17038163 (doplnění zadání na základě objednávky ze dne 1. 3. 2022, uveřejněno v registru smluv, ID smlouvy 18195047).  Znalecký posudek nebyl doposud zpracován a objednateli odevzdán.

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, objednatel nemá povinnost zadat takovou zakázku podle zákona č. 340/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  Výběr zhotovitelů proběhl v souladu s interní směrnicí TSK pro zadávání veřejných zakázek při dodržení zásad § 6 uvedeného zákona.

 

Další Vámi požadované informace lze dohledat přímo ve výše uvedených smluvních dokumentech uveřejněných v registru smluv.

Ad 3)

Zadání zpracování výše uvedených znaleckých posudků souvisí se strategickým rozhodnutím TSK ve věci volby následného postupu a výběru dodavatelů technologií světelných signalizačních zařízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

V souladu s § 11 odst. 1 písm. b) Informačního zákona TSK omezuje poskytnutí této části informace, tj. znaleckých posudků do doby, než se příprava rozhodnutí TSK v uvedené záležitosti ukončí rozhodnutím, tj. než bude uzavřen smluvní vztah s příslušným dodavatelem (dodavateli).  Až pomine důvod tohoto omezení, budou Vám znalecké posudky poskytnuty.    

 

Žádost:

podle jakého rozhodnutí, byla reklamní plocha z parc. č. 2931, k.ú. Stodůlky odstraněna (k odstranění mělo dojít v prvním týdnu měsíce března) a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění.  Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení vyzvednout.

 


Odpověď:

TSK uvedené reklamní zařízení v uvedeném termínu neodstraňovala, odpověď na výše uvedené dotazy tak nespadá do působnosti TSK, v souladu s §14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona TSK žádost odkládá.

 

Žádost:

Dne 7.1.2022 spolek Holešovičky pro lidi na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádal Technickou správu komunikací pomocí datové schránky o poskytnutí statistky počtu zaznamenaných překročení rychlosti úsekovým měřením a z toho plynoucího počtu udělených pokut v ulici V Holešovičkách za roky 2020 a 2021.  Vzhledem k tomu, že zákonem stanovená lhůta na poskytnutí této odpovědi již dávno uplynula a náš spolek neobdržel ze strany TSK žádnou reakci, dovolte nám urgovat naší žádost.

 


Odpověď:

 1. K žádosti ze dne 07. 01. 2022

Ve vztahu k žádosti ze dne 07. 01. 2022, na kterou se v žádosti ze dne 09. 03. 2022 odkazujete, sdělujeme, že se nejednalo o žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, neboť žádost nenaplňovala povinné znaky podání dle Informačního zákona.  TSK tak není při odpovědi ve vztahu k žádosti ze dne 07. 01. 2022 vázána lhůtou ve smyslu Informačního zákona. 

 

 1. K žádosti dle Informačního zákona ze dne 09. 03. 2022

V příloze Vám zasíláme tabulku, která obsahuje v ulici V Holešovičkách za roky 2020, 2021:

 • počet zaznamenaných překročení nejvyšší dovolené rychlosti, který je zároveň počtem podnětů na spáchání přestupku předaných od TSK vůči Městské policii hl. m. Prahy
 • celkový počet detekovaných vozidel
 • procentuální podíl podnětů na spáchání přestupku z detekovaných vozidel.

 

V měsících, kdy není uveden žádný údaj, bylo příslušné zařízení detekující překročení rychlosti nefunkční.

 

 1. Doplňující odpověď na žádost ze dne 07. 01. 2022

Příloha k odpovědi dle bodu 2) je uvedena v požadovaném členění dle žádosti ze dne 07. 01. 2022, tj. v obou směrech (z centra včetně úsekového měření z nájezdové rampy z tunelu Blanka i do centra).

 

K dotazu obsaženému v žádosti ze dne 07. 01. 2022 nad rámec žádosti dle Informačního zákona ze dne 09. 03.2022:

„z překročení rychlosti plynoucí počet udělených pokut v ulici V Holešovičkách za roky 2021, 2022.“

 

Sdělujeme:

TSK pouze předává podněty na spáchání přestupku dle počtu překročení povolené rychlosti Městské policii hl. m. Prahy.  Do působnosti TSK nespadá udělování pokut, TSK nedisponuje ani následnou informací o počtu udělených pokut a není povinna touto informací dle platné právní úpravy a interních předpisů disponovat.  Daná agenda je plně v působnosti Městské policie hl. m. Prahy.

 

Žádost:

týkajícího se parkoviště nacházejícího se na pozemku parc. č. 1207/8 a pozemku parc. č. 1952, vše v k. ú. Vysočany, obec Praha („Komunikace“).

 

(i) zda se předmětná Komunikace nachází ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. („TSK“), a pokud ano, tak zda se jedná o správu celé Komunikace či pouze její části a na základě jakého právního titulu má TSK Komunikaci či její část ve správě (prosíme o poskytnutí jeho kopie);

 

(ii) zda je Komunikace vedena jako místní komunikace, popř. jako jiná kategorie pozemní komunikace podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a pokud ano, tak zda je takto vedena celá Komunikace či pouze její část a popř. o jakou kategorii pozemní komunikace se jedná (prosíme o poskytnutí kopie správního rozhodnutí, na základě kterého došlo k zařazení Komunikace či části Komunikace do příslušné kategorie pozemních komunikací).

 


Odpověď:

Pozemky parc. č. 1207/8 a parc. č. 1952 oba v k.ú. Vysočany jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy a byly předány do správy TSK na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a dalších činností ze dne 12. 1. 2017 ve znění dodatků č. 1 – 9 (dále jen „smlouva“).  Smlouva Vám byla kompletně poskytnuta v rámci odpovědi na Vaši předchozí žádost pod č. j. 055/2021 a to prostřednictvím služby „úschovna“, v této části dotazu odkazujeme tedy na předchozí odpověď.  Zpevněná plocha parkoviště na výše uvedených pozemcích do správy TSK předána nebyla a není vedena jako místní komunikace, odpovědi na dotazy související se zpevněnou plochou parkoviště tak nespadají do působnosti TSK.

 

Žádost:

podle jakého rozhodnutí, byla reklamní plocha z parc. č. 2160/274, k.ú. Stodůlky odstraněna (k odstranění mělo dojít v druhé polovině února okolo 17. 2. 2022) a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění.  Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení vyzvednout.

 


Odpověď:

TSK uvedené reklamní zařízení odstranila na základě výzvy vlastníka (hl. m. Prahy) zaslané formou e-mailové komunikace z odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy dne 7. 2. 2022, kterým příslušný odbor vyzval TSK k zahájení kroků k odstranění nelegálního reklamního zařízení.

 

Vlastník i provozovatel byli vyzváni k odstranění nelegálního reklamního zařízení, výzvy včetně společné přílohy zasíláme v anonymizované podobě v příloze odpovědi.

 

Podmínky vyzvednutí odstraněného reklamního zařízení sdělí TSK na žádost oprávněnému subjektu, tj. vlastníkovi nebo provozovateli.

 

Žádost:

Tímto žádáme o sdělení informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., podle jakého rozhodnutí, byla reklamní plocha z parc. č. 1443, k.ú. Čakovice odstraněna (odstranění v druhé polovině února 2022 okolo data 17. 2. 2022) a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění.  Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení vyzvednout.

 


Odpověď:

TSK uvedené reklamní zařízení neodstraňovala, odpověď na výše uvedené dotazy tak nespadá do působnosti TSK, v souladu s §14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona TSK žádost odkládá.

 

Žádost:

na poskytnutí přílohy výzvy k odstranění, pod č.j.: TSK/37135/20.

 


Odpověď:

Požadovaný dokument zasíláme v příloze.

 

Žádost:

sdělení informací týkajících se zpevněné asfaltové plochy nacházející se na pozemku parc. č. 1766/20 v k. ú. Hostivař, obec Praha („Zpevněná plocha“). Konkrétně bychom Vás proto rádi požádali o sdělení následujících informací:

(i) Kdo je vlastníkem příslušné Zpevněné plochy (prosíme o poskytnutí kopie nabývacího právního titulu);

(ii) ve správě jakého subjektu se Zpevněná plocha nachází a na základě jakého právního titulu má dotyčný subjekt Zpevněnou plochu ve správě (prosíme o poskytnutí jeho kopie);

(iii) zda je Zpevněná plocha zařazena do nějaké kategorie pozemní komunikace podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a pokud ano, tak o jakou kategorii se jedná (prosíme o poskytnutí kopie správního rozhodnutí na základě kterého došlo k zařazení Zpevněné plochy do kategorie pozemních komunikací);

 


Odpověď:

Zpevněná plocha na pozemku parc. č. 1766/20 k.ú. Hostivař není ve správě TSK, Vámi požadované informace nespadají do působnosti TSK a TSK není tudíž ve vztahu k požadovaným informacím povinným subjektem. 

S odkazem na § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, TSK Vaši žádost odkládá.

 

Žádost:

s ohledem na nedávný příspěvek na oficiálním profilu THMP a.s. 

https://www.facebook.com/prahasviti/photos/a.937882553037973/2095651440594406 vás tímto žádám o poskytnutí informace 

1) o tom, u jakých konkrétních 30 zařízení (jejich umístění a typ - úsekový/okamžitý) dochází k jejich kontrole či případně opravám. 

2) seznam aktuálně provozovaných "radarů" - tedy usekových i okamžitých měřičů rychlosti

Pro vyloučení pochybností doplňuji, že informace o stávajících "radarech" již byly zveřejněny v minulosti.

Dále doplňuji, že s dotazem jsem si primárně obracel na THMP a.s., nicméně ten informaci neposkytl a dokázal na TSK a.s., tudíž místo správních řešení jejich postupu volím tuto cestu.

 


Odpověď:

V přílohách odpovědi zasíláme seznam všech lokalit pro měření úsekové (MÚR) a okamžité (MOR) rychlosti (odpověď na dotaz č. 2) s tím, že v obou dokumentech jsou žlutou barvou označeny lokality, které jsou pod servisem a údržbou THMP (odpověď na dotaz č. 1).

 

Žádost:

Ve věci realizace Opatření obecné povahy, č.j.: ÚMČP17 014791/2021/ŽPD/Ta, ze dne 14.9.2021 (dále jen „OOP“) - instalace odrazového zrcadla na místní komunikaci Hrozenkovská (viz příloha).

Na termín realizace jsem se již neformálně dotazoval 2.11.2021 u příslušného silničního správního úřadu (MČ Praha 17, Odbor životního prostředí a dopravy), který mi poskytl stručnou informaci, že termín realizace stanovený není a instalace je pozdržena z důvodu nedodání komponent subdodavatelem.

Oficiálně jsem se na příslušný silniční správní úřad dotázal 3. 2. 2022, v obdržené odpovědi bylo mj. uvedeno: „do působnosti zdejšího silničního správního úřadu nespadá realizace OOP, výše uvedenými informace tedy nedisponujeme. Požadované informace by Vám měla poskytnout přímo Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.“.

Z tohoto důvodu se obracím na Vás a žádám o sdělení:

- Nejbližší možný termín realizace,

- Jaké konkrétní komponenty nebyly TSK subdodavatelem dodány, a zda již dodány byly,

- Kontakt na konkrétního odpovědného pracovníka TSK, který bude výše uvedenou akci zajišťovat (příjmení, telefon, e-mail).

 


Odpověď:

TSK obdržela opatření obecné povahy, č.j.: ÚMČP17 014791/2021/ŽPD/Ta, ze dne 14.9.2021 (dále jen „OOP“) pouze na vědomí. Realizace uvedeného OOP nespadá do působnosti TSK, neboť do působnosti TSK, konkrétně oddělení správy dopravního značení, obecně nespadá osazovat zrcadla sloužící k výjezdům z objektů ve vlastnictví občanů či právnických osob, a to ani v případech výjezdů na komunikace ve správě TSK. Vydávaná OOP by v takových případech měla být adresována žadateli, jejich součástí by mělo být poučení o pořízení a budoucí správě zařízení, a žadatel by si měl toto zařízení následně nechat zrealizovat odbornou firmou na vlastní náklady.

K údajnému sdělení příslušného silničního správního úřadu ve věci zdržení subdodávky se nemůžeme vyjádřit, o této skutečnosti nám není nic známo, neboť TSK realizaci uvedeného OOP nezajišťuje, jak uvedeno výše.  Z tohoto důvodu také nespadá do kompetence TSK odpovědět na Vámi uvedené dotazy.

 

Žádost:

Tímto žádáme o sdělení informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., podle jakého rozhodnutí, byla reklamní plocha z parc. č. 1729/318, k.ú. Ďáblice odstraněna a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění.

Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení

 


Odpověď:

Předmětné reklamní zařízení bylo odstraněno dne 10. 2. 2022 z pozemku 253/1, k.ú. Ďáblice, nikoliv z Vámi uváděného pozemku parc. č, 1729/318. Na pozemku parc. č. 253/1, jehož vlastníkem je Hlavní město Praha, bylo reklamní zařízení umístěno nelegálně a bylo odstraněno v souladu s výzvami, které byly v minulosti doručeny vlastníkovi a provozovateli reklamního zařízení viz přílohy.  Informaci o možnosti vyzvednutí lze poskytnout na vyžádání vlastníkovi či provozovateli zařízení.

 

Žádost:

Na poskytnutí seznamu dřevin rostoucích mimo les, na které má Technická správa komunikací v současné době platné povolení ke kácení a které se nacházejí na území městské části Praha 6.

 

Žádám tímto o uvedení následujících údajů:

 • číslo pozemku
 • bližší údaje o umístění (např. adresa přilehlého objektu)
 • název taxonu
 • důvody pokácení
 • informace o náhradní výsadbě
 • údaje o plánované době kácení, jsou-li k dispozici

Alternativně žádám o poskytnutí textů příslušných povolení ke kácení.

 


Odpověď:

V příloze přikládáme v anonymizované podobě jednotlivá kladná rozhodnutí odboru dopravy a životního prostředí, odd. státní správy, Úřadu městské části Praha 6 ve věci povolení ke kácení (viz seznam příloh – celkem 9), která obsahují Vámi požadované informace. 

 

Žádost:

Na sdělení informací týkajících se pozemní komunikace, která je umístěna na pozemku parc. č. 1123/48 v k.ú. Libuš, obec Praha. Konkrétně bychom Vás rádi požádali o sdělení následujících informací:

 1. (i) ve správě jakého subjektu se komunikace nachází;
 2. (ii) na základě jakého právního titulu má dotyčný subjekt komunikaci ve správě (prosíme o poskytnutí jeho kopie);
 3. (iii) do jaké kategorie pozemních komunikací jsou uvedená pozemní komunikace zařazeny a kdo je jejím vlastníkem;
 4. (iv) zda je pozemní komunikace veřejně přístupná a lze tedy jejím prostřednictvím dopravně napojit pozemek na jinou pozemní komunikaci a užívat tuto neomezeným okruhem osob (příp. zda k tomu byl vlastníkem pozemku udělen souhlas).

 


Odpověď:

Na pozemku parc. č. 1123/48 v k.ú. Libuš se v severní části nachází nepojmenovaná účelová komunikace č. NN 3150 a v jižní části místní komunikace III. třídy Zbudovská.  Ani jedna komunikace dle předchozí věty není ve vlastnictví hl. m. Prahy (není tedy ani ve správě TSK).  Informacemi o správci komunikací na daném pozemku TSK nedisponuje a nemá povinnost dle platné právní úpravy či smluvních vztahů jimi disponovat.

 

Pozemní komunikace je přístupná v souladu s dopravním režimem a umístěným dopravním značením dle rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu, na který se lze obrátit s žádostí o další informace. TSK bližšími informacemi nedisponuje a není povinna jimi dle platné právní úpravy ani smluvních vztahů disponovat.

 

Žádost:

Na základě doporučení odboru majetkového, bytového a investičního, Úřadu městské části Praha 13 ze dne 27.01.2022, zn. P-13-04123l2022 se na Vaši společnost obracím se žádostí o poskytnutí informace, konkrétně o sdělení vlastníka schodiště umístěného pravděpodobně částečně na pozemku parc. č. 2342/533 a parc. č. 2400/1 v k. ú. Stodůlky (pro upřesnění - jedná se o schodiště vedoucí z otočky autobusu na Malou ohradu a to ve směru od ulice Tlumačovská k ulici Mutěnínská a naopak), případně na jakou organizaci se mohu obrátit k nahlédnutí do spisové dokumentace týkající se výstavby výše uvedeného schodiště. 

 


Odpověď:

Vámi uvedené pozemky parc. č. 2342/533 a 2400/1 k.ú. Stodůlky jsou dle veřejně dostupných údajů v katastru nemovitostí ve vlastnictví Hlavního města Prahy a ve správě Městské části Praha 13.  Schodiště nacházející se z části na obou pozemcích není ve správě TSK a TSK jeho výstavbu nazajišťovala.  TSK nedisponuje informacemi, kdo je vlastníkem uvedeného schodiště a nemá povinnost těmito informacemi disponovat dle smluvních vztahů ani platné právní úpravy. 

 

Žádost:

1) Sdělte které konkrétní oddělení povinného subjektu (dále jen „PS“), které konkrétní osoby mají na starosti kontrolu technického stavu vozovek, technického stavu dopravních značek a dopravních značení a jeká je četnost takových kontrol. Uveďte jména povolaných osob s uvedením telefonního a mailového kontaktu na ně.

2) Sdělte které konkrétní oddělení povinného subjektu (dále jen „PS“), které konkrétní osoby mají na starosti opravy vozovek, opravy či výměny dopravních značek a dopravních značení. Uveďte jména povolaných osob s uvedením telefonního a mailového kontaktu na ně.

 


Odpověď:

Ad 1)

Uvedené činnosti zajišťuje úsek oblastních a odborných správ, v čele úseku stojí ředitel.  Úsek je členěn na jednotlivá oddělení, v jejichž čele stojí vedoucí oddělení.  Agenda je přidělována ředitelem, resp. vedoucími oddělení jednotlivým zaměstnancům dle lokality, povahy řešené agendy a aktuální situace, problematiku dopravního značení řeší samostatné oddělení dopravního značení.  Tabulka se jmény vedoucích zaměstnanců je uvedena níže.  Pro účely styku s veřejností je zřízeno kontaktní centrum v sídle společnosti, pro telefonický kontakt lze využít ústřednu tel. 257 015 111.  Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.tsk-praha.cz v sekci kontakty.  Zaměstnance lze kontaktovat na e-mailové adrese, která je tvořena jednotně ve formátu jméno.příjmení@tsk-praha.cz  

 

Kontrola technického stavu komunikací, které má TSK ve své správě, včetně dopravních značek a dopravního značení probíhá v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích v platném znění a dále v souladu s interním pracovním postupem TSK.  V souladu s interním pracovním postupem probíhají běžné prohlídky, jak komunikací, tak dopravního značení.  Kontrolami se zjišťuje především správná funkce bezpečnostního zařízení a závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikací v těchto intervalech dle povahy komunikace:

-  dvakrát týdně - místní komunikace I. třídy,

-  dvakrát měsíčně - místní komunikace II. třídy,

-  jedenkrát měsíčně - místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy, nemotoristické komunikace.

 

 Níže je uvedena základní jmenná struktura úseku oblastních a odborných správ:

 

 

1317

Úsek oblastních a odborných správ

Ing. Petr Kožíšek

   

1319

Oddělení OS Centrum

Pavel Čzech

   

1320

Oddělení OS Sever

Ing. Štěpánka Čechová

   

1321

Oddělení OS Východ

Zuzana Kriesmanová

   

1323

Oddělení OS Jih

Ing. Bohumil Pfeferle

   

1324

Oddělení OS Jihozápad

Ing. Jindřich Kaliba

   

1325

Oddělení OS Severozápad

Ing. Jitka Pohludková

   

1326

Oddělení odborných správ

Mgr. Laura Kopecká

   

1329

Oddělení dispečinku IIKS

Bc. Lukáš Randus

   

1330

Oddělení správy dopravního značení

Vladimír Musil 

 

Ad 2)

Běžnou údržbu komunikací zajišťuje úsek oblastních a odborných správ.  Investiční činnosti dále zajišťuje investiční úsek, v jehož čele stojí ředitel, úsek je členěn na jednotlivá oddělení v čele s vedoucími.  Běžná údržba či opravy dopravního značení, dopravních značek jsou zajišťovány úsekem oblastních a odborných správ.  V rámci investičních akcí zajišťovaných investičním úsekem může rovněž docházet k úpravě či výměně dopravního značení, dopravních značek.  Ke kontaktním údajům shodně viz Ad 1). 

 

Níže je uvedena základní jmenná struktura investičního úseku

 

 

4157

Úsek investiční

Milan Zach

 

 

4158

Oddělení přípravy staveb

Ing. Stanislav Šebesta

 

 

4159

Oddělení realizace staveb

Petr Kalous

 

 

4160

Oddělení řízení a koordinace oprav

dočasně pověřen ing. Tomáš Tomáš

 

 

4161

Oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Ing. Michal Švadlenka

 

Žádost:

 • zaslání přehledu stavebních / bezpečnostních investičních akcí, které jsou Vaší organizací zvažovány nebo připravovány na území MČ Praha 5, například nové přechody, semafory, přestavby křižovatek, příčné prahy, rekonstrukce komunikací / chodníků atp.
 • U jednotlivých akcí sdělení aktuální stavu (např. schválený záměr, stavební povolení atp.) a předpokládaný harmonogram realizace.

 


Odpověď:

TSK zajišťuje správu majetku ve vlastnictví Hlavního města Prahy (dále jen „HMP) na základě smluvního vztahu.  TSK poskytuje informace pouze k aktuálním akcím probíhajícím v rámci schváleného finančního plánu, u nichž je zaručena úhrada nákladů ze strany vlastníka majetku, tj. HMP.  K budoucím akcím, které nejsou v současné době zařazeny do finančního plánu, TSK informace neposkytuje, neboť tyto jsou vyjmuty z působnosti Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“).  Dle § odst. 4) InfZ se povinnost poskytnout informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 

 

 1. Úsek telematiky - Světelná signalizační zařízení („SSZ“)

V roce 2022 TSK zajišťuje následující obnovy křižovatek:

 • Štefánikova – Kartouzská, obnova SSZ proběhne v rámci akce Oprava chodníků po výměně SSZ 5.503 Štefánikova x Kartouzská, Praha 5.  Realizace proběhne ve 4. – 5. měsíci 2022. 
 • Janáčkovo nábřeží – Jiráskův most, obnova SSZ se stavebním povolením, o SP je požádáno, realizace je v plánu ve 2.Q/2022.

 

 1. Investiční úsek

Seznam akcí zajišťovaných investičním úsekem s informacemi ohledně konkrétní lokality, stavu a charakteru uvedené akce je uveden v tabulce v příloze.

 

Žádost:

1) Je TSK seznámena se skutečností, že ulice Na Zedníkové (parc. č. 3748 k .ú. Libeň) je neprostupná a na svém východním konci oplocena a využívána jako neveřejné parkoviště? Viz příloha 1 a 2.

2) Eviduje TSK jakoukoliv nájemní nebo jinou smlouvu s jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobou o využívání části předmětného pozemku, která by umožňovala jeho částečné ohradění a neprostupnost? V případě, že ano, prosíme o její zaslání.

3) Existuje jakýkoliv jiný důvod, který umožňuje částečné ohradění a neprostupnost předmětného pozemku? V případě, že ano, prosíme o jeho sdělení.

 


Odpověď:

Ad 1)

TSK je se situací oplocení pozemku seznámena.

Ad 2)

TSK neeviduje nájemní nebo jinou smlouvu o využívání části předmětného pozemku, která by umožňovala jeho částečné ohrazení a nepropustnost. 

Ad 3)

TSK je pouze známo, že na oplocené části uvedeného pozemku se nachází budova s číslem popisným 753 ve vlastnictví soukromého subjektu.  Dle dostupných informací byla v minulosti zahájena jednání s vlastníkem stavby, která nebyla dosud ukončena.  Dle aktuálního sdělení odboru evidence majetku Magistrátu hl. m. Prahy by daná záležitost měla být řešena v souvislosti s plánovanou revitalizací dotčeného území.

 

Žádost:

 • na zaslání smluv, jejichž předmětem je provozování či nájem technického zařízení UnicamREDLICHT, v. č. CAM16004380, které je umístěno v Praze 11, křiž. ul. Chilská x Opatovská - směr Hostivař
 • zaslání informace do mé datové schránky, ID qc86djc, s uvedením mé spisové značky 25751.

 


Odpověď:

Vámi uvedené technické zařízení je ve vlastnictví Hlavního města Prahy a ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a dalších činností ze dne 12. 1. 2017 ve znění dodatků č. 1 – 9 (dále jen „smlouva“).  Jiný smluvní vztah k tomuto zařízení naše společnost uzavřený nemá. Smlouvu včetně dodatků jsme Vám zasílali v odpovědi na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 22. 4. 2021 pod naším č.j. TSK/Zde035/2021.

Velikost dokumentu neumožňuje jeho zaslání prostřednictvím datové schránky, jak požadujete, nicméně vycházíme z toho, že uvedený dokument již máte k dispozici.

Smluvní dokumentaci lze rovněž dohledat v registru smluv na oficiálním webu Ministerstva vnitra www.mvcr.cz zadáním ID smlouvy 3327912, po zobrazení příslušné položky lze v navázaných záznamech dohledat navazující dodatky.

 

Žádost:

Pertaining to  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (Act No. 106/1999 Coll. on Free Access to Information) which covers state agencies, territorial self-administration authorities and public institutions managing public funds, I would like to request information related to any form of road and/or pavement maintenance, repair or reconstruction as well as future assessment of Nad Rokoskou in Prague 8.

I request that you provide me with information that should be related to any works carried out by the TSK, affiliate companies, subcontractors and private individuals for the maintenance, repair or reconstruction of Nad Rokoskou Prague 8. This should include the origin of funds used for works, the allocation of said funds to the aforementioned affiliate companies, subcontractors and private individuals

 


Odpověď:

Na přilehlé komunikaci V Holešovičkách je připravován rozsáhlý projekt pod názvem “Zahloubení Libeňské spojky” v rámci něhož dojde i k rozsáhlé rekonstrukci ul. Nad Rokoskou a to vozovek i chodníků. Tento záměr je v rozsahu ul. S.K.Neumanna – Kubišova.  Na zbývající část je připravována kompletní rekonstrukce, tak aby mohlo dojít k celkové opravě komunikace v celé její délce. Předpokládaný termín zahájení rekonstrukce je rok 2025 v závislosti na schválení příslušné částky v rozpočtu hl. m. Prahy. Do té doby je prováděna každoročně běžná údržba komunikací zajištující bezpečnou sjízdnost komunikace a to na základě “Rámcové dohody na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl. M. Prahy” pod č. 9/20/1700/001 uzavřené dne 13.10.2020.

 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) obecně vykonává činnost správce vymezeného majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností uzavřené s hl. m. Prahou dne 12. 01. 2017, ve znění pozdějších dodatků.  Finanční prostředky na údržbu a opravu komunikací jsou obecně vynakládány v souladu se schváleným finančním plánem a hrazeny z rozpočtu vlastníka.  Konkrétní výši finančních prostředků, které jsou každoročně uplatněny na zajištění sjízdnosti komunikace Nad Rokoskou nelze vyčíslit, neboť tyto finanční prostředky jsou hrazeny na základě smluv pokrývajících údržbu většího počtu ulic v dané lokalitě, náklady na jednotlivé ulice nejsou vedeny odděleně. 

 

Žádost:

 • Kdo a na základě jakého právního titulu je vlastníkem Vámi spravované a udržované komunikace na pozemku 1271/5 v k.ú. Libuš, obec Praha.
 • Na základě jakého právního dokumentu jste převzali komunikaci na pozemku 1271/5 v k.ú. Libuš, obec Praha, do správy a údržby.

 


Odpověď:

Komunikace (ulice Brunelova) na pozemku parc. č. 1271/5 v k.ú. Libuš, která je ve vlastnictví hl. m. Prahy (dále jen „HMP“) na základě § 9 odst. 1 Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, je místní komunikací III. třídy a je spravována TSK, ovšem pouze v úseku dle rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu ze dne 12. 12. 2017, které včetně fotografického znázornění situace zasíláme v příloze.  Správu vymezeného úseku zajišťuje TSK na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností uzavřené mezi HMP a TSK dne 12. 1. 2017, ve znění pozdějších dodatků

Zbývající část uvedené komunikace není ve vlastnictví HMP a správě TSK.  TSK nedisponuje údaji o vlastnictví části komunikace, která není v její správě a nemá povinnost touto informací dle platné právní úpravy či smluvních vztahů disponovat.

 

Žádost:

Poskytnutí kopie návrhu dalšího postupu ve věci staveb pro reklamu na městských pozemcích dle specifikace v důvodové zprávě usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 2466, ze dne 11. 10. 2021.  Jde o usnesení k návrhu na zpracování návrhu řešení pro otázku sporných staveb pro reklamu na pozemcích ve správě Magistrátu hl. m. Prahy.

 


Odpověď:

Ust. § 15, odst. 1 InfZ zakotvuje, že pokud povinný subjekt nevyhoví žádosti, byť i jen zčásti, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti o informace rozhodnutí o odmítnutí žádosti, což je tento případ.

Žadatel ve své Žádosti žádal poskytnutí informace spočívající v poskytnutí kopie návrhu dalšího postupu ve věci staveb pro reklamu na městských pozemcích dle specifikace v důvodové zprávě usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 2466 ze dne 11. 10. 2021.Povinný subjekt neposkytuje požadované informace tak, jak byly Žadatelem vyžádány s odkazem na ust. § 15, odst. 1 IntZ ve spojení s ust. § 2, odst. 4 InfZ, protože se jedná o informace dosud neexistující.  § 4 odst. 4 InfZ stanoví: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“ Na základě souhlasu magistrátu hl. m. Prahy došlo k posunu termínu určenému pro zpracování Vámi požadovaného dokumentu na 30. 6. 2022.  Návrh dokumentu je v současné době ve fázi zpracování, následně bude projednán a po schválení Radou hl. m. Prahy bude zveřejněn. 

 

Žádost:

 • týkajících se pozemní komunikace, která je umístěna na ulici Novodvorská, 142 00 Praha – Libuš a která se nachází na pozemku parc. č. 873/88 v k.ú. Libuš, obec Praha.
 • sdělení níže uvedených informací také ve vztahu k pozemní komunikaci, která je umístěna na ulici Mirotická, 142 00 Praha – Libuš a která se nachází na pozemcích parc. č. 1122 a 1577/126 v k.ú. Libuš, obec Praha.

Konkrétně bychom Vás rádi požádali o sdělení následujících informací:

 1. (i) ve správě jakého subjektu se komunikace nachází;
 2. (ii) na základě jakého právního titulu má dotyčný subjekt komunikaci ve správě (prosíme o poskytnutí jeho kopie);
 3. (iii) do jaké kategorie pozemních komunikací jsou uvedená pozemní komunikace zařazeny a kdo je jejím vlastníkem;
 4. (iv) zda je pozemní komunikace veřejně přístupná a lze tedy jejím prostřednictvím dopravně napojit pozemek na jinou pozemní komunikaci a užívat tuto neomezeným okruhem osob (příp. zda k tomu byl vlastníkem pozemku udělen souhlas).

 


Odpověď:

Na pozemku parc.č. 873/88 k.ú. Libuš, ulice Novodvorská, se nachází místní komunikace I. třídy, vlastníkem je hl. m. Praha, správu zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a dalších činností ze dne 12. 1. 2017 ve znění dodatků č. 1 – 9 (dále jen „smlouva“).  Smlouva Vám byla kompletně poskytnuta v rámci odpovědi na Vaši předchozí žádost pod č. j. 055/2021 a to prostřednictvím služby „úschovna“, v této části dotazu odkazujeme tedy na předchozí odpověď.  Místní komunikace I. třídy je veřejně přístupná pozemní komunikace v souladu s § 6 Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.  Připojení na místní komunikaci obecně povoluje příslušný silniční správní úřad se souhlasem vlastníka a správce.  Odpověď na dotaz, zda lze jejím prostřednictvím dopravně napojit pozemek na jinou pozemní komunikaci a užívat tuto neomezeným okruhem osob nespadá tak do působnosti TSK.

 

Na pozemku parc. č. 1122 k.ú. Libuš, ulice Mirotická, se nachází místní komunikace III. třídy, vlastníkem je hl. m. Praha, správu zajišťuje Městská část Praha – Libuš, TSK správu této komunikace nevykonává.

Na pozemku parc. č. 1577/126 k.ú. Lhotka (nikoli Libuš, jak uvedeno v žádosti), se nachází parkoviště u ul. Mirotická, které není zařazeno jako komunikace.  Uvedené parkoviště není ve správě TSK, TSK nedisponuje informací o vlastnictví a správě uvedeného parkoviště a není povinna dle platné právní úpravy a smluvních vztahů těmito informacemi disponovat.

 

Žádost:

poskytnutí všech těch vnitřních předpisů a směrnic, kterými se Vaše společnost řídí při vyhlašování a administrování veřejných zakázek, stejně tak jako těch, kterými se řídí při provozu dynamického nákupního systému

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) postupuje jakožto veřejný zadavatel v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVZ“).

Interní postupy pro zadávání veřejných zakázek jsou v TSK upraveny interní směrnicí „04/19 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek“ (dále jen „Směrnice“).

Směrnice provádí ustanovení ZVZ do podmínek TSK jakožto veřejného zadavatele ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) ZVZ a je závazná pro všechny zaměstnance TSK.

Směrnice upravuje zejména:

- interní postupy a způsoby pro zadávání veřejných zakázek a výběr dodavatele, postup projednávání a uzavírání smluv s vybraným dodavatelem jakožto i další jednání v procesu zadání veřejné zakázky,

- základní rámec a interní postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) zadávaných na základě výjimky mimo zadávací řízení,

- odpovědnost, pravomoci a subjekty účastnící se zadávání veřejných zakázek v TSK, vymezuje principy spolupráce mezi úseky, odděleními, jednotlivými pracovníky, kteří se účastní procesu zadávání veřejné zakázky, vymezuje působnost navrhovatele, zpracovatele, komise, externích poradců, řeší rozhodovací pravomoci a podpisová oprávnění v procesu uzavírání smluv;

- administraci veřejných zakázek v rozdělení: zakázka malého rozsahu mimo rámec ZVZ, podlimitní zakázka, nadlimitní zakázka.

Směrnice řeší výhradně interní postupy TSK v procesu zadávání veřejných zakázek, dopadá pouze na organizaci příslušných činností uvnitř TSK, nikoliv na činnost vně TSK.  Veškerá činnost TSK v procesu zadávání veřejných zakázek mající výstup navenek probíhá výhradně v souladu se ZVZ.

Provoz dynamického nákupního systému není upraven žádným interním předpisem TSK, probíhá výhradně v mezích ZVZ.

S ohledem na výše uvedené využívá TSK § 11 odst. 1 písm. a) Informačního zákona: Další omezení práva na informace:

„Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud: 

a) se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu.“

Uvedená Směrnice se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům TSK, které nemají výstup navenek TSK, proto její znění TSK neposkytuje, ale poskytuje pouze základní informace o Směrnici, jak je uvedeno výše.

Žádost:

Výzkumy či průzkumy (v plném znění), které byly vypracovány v rámci následujících smluv:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17179747

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17232271

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17409783

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17581423

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7538767

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6922395

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3456154

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti s odkazem na § 9 odst. 1 InfZ: „Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne.“

Žádost:

dokumentů týkajících se retardérů v ulici Na Hřebenkách, Praha 5 (dále jen „žádost“).

1) kopii smlouvy či objednávky se zhotovitelem projektové dokumentace

2) kopii zápisu z místního šetření

3) kopii žádosti na příslušný silniční úřad, včetně příloh

4) sdělení, zda předmětné rozhodnutí již bylo vydáno a o případné poskytnutí jeho kopie.

5) sdělení relevantních informací o plánované realizaci stavebních úprav předběžně plánovaných na březen a duben 2022.

 


Odpověď:

Smlouva je uveřejněna v registru smluv vedeném ministerstvem vnitra, naleznete ji na  https://smlouvy.gov.cz v rubrice podrobné vyhledávání, název publikujícího subjektu: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., ID smlouvy: 17476747.  Ke smlouvě přináleží dodatek č. 1, lze dohledat stejným postupem, pouze zadáním odlišného ID smlouvy, 17666387.

Ad 2)

Zápis z místního šetření ze dne 8. 11. 2021 Vám zasíláme v příloze.

Ad3)

Nebylo doposud podáno, nelze poskytnout.

Ad 4)

S ohledem na odpověď Ad 3) dokument nebyl dosud vydán, nelze poskytnout.

Ad 5)

Předpoklad stavební realizace je březen 2022, ovšem skutečný termín realizace závisí na vyjádření příslušných orgánů v rámci inženýrské činnosti a koordinaci s ostatními investičními akcemi v dané lokalitě. Je vypracována studie akce Na Hřebenkách. V lednu 2022 proběhnou jednání s magistrátem hl. města Prahy (odbor pozemních komunikací a drah) a stavebním úřadem MČ Praha 5, kde bude rozhodnuto o konečné realizaci přejezdových prahů a vyhotovena finální podoba projektové dokumentace.  

Žádost:

Žádáme o zaslání kolaudačního rozhodnutí (či kolaudačních rozhodnutí) k místním komunikacím na pozemcích parc. č. 2168/25, 32168/33, 2168/35 v k. ú. Žižkov.  Předmětné místní komunikace jsou ve stavebním povolení značky DOP//IV-6640/89-Fb vydaném Odborem dopravy NVP dne 12. 9. 1989 označeny takto:

č. obj. 1134 – komunikace Na Ohradě

č. obj. 1126 – východní vozovka

č. obj. 1118 – západní vozovka

 


Odpověď:

TSK v minulosti požadované dokumenty vůbec neobdržela, tudíž jimi nedisponuje. 

 

Žádost:

1) Na pozemku p.č. 997/7 se nachází stavba, u které je uvedeno v katastru nemovitostí věcné břemeno užívání, žádáme sken smlouvy, na základě které toto věcné břemeno vzniklo a k tomu přezkoumatelné potvrzení o rozhodnutí příslušného orgánu, zápis o projednání uzavřené smlouvy, kopii zveřejněného záměru nakládání s majetkem opatřené obligatorními náležitostmi (data vyvěšení na úřední desce a data svěšení).

2) Na pozemku p.č. 997/6 se nachází stavba a není zřejmé, zda tento pozemek je či není pronajat, případně jeho část. Žádáme sken případné nájemní/pachtovní smlouvy, včetně dodatků, byly-li uzavřeny, a k tomu přezkoumatelné potvrzení o rozhodnutí příslušného orgánu, zápis o projednání uzavřené smlouvy, kopii zveřejněného záměru nakládání s majetkem, vše opatřené obligatorními náležitostmi (data vyvěšení na úřední desce a data svěšení, číslo jednací).

3) Na pozemku p.č. 1103 se nachází stavba a není zřejmé, zda tento pozemek je či není pronajat, případně jeho část. Žádáme sken případné nájemní/pachtovní smlouvy, včetně dodatků, byly-li uzavřeny, a k tomu přezkoumatelné potvrzení o rozhodnutí příslušného orgánu, zápis o projednání uzavřené smlouvy, kopii zveřejněného záměru nakládání s majetkem, vše opatřené obligatorními náležitostmi (data vyvěšení na úřední desce a data svěšení, číslo jednací).

4) Z parcely 1103 – Platnéřská ulice vede tunel, který ústí do Vltavy pod pozemkem 997/6 – Alšovo nábřeží. Jak je tento tunel identifikován, jak je označen majetkově (karta majetku) a jaká zde platí omezení, kdo je jeho majitelem, správcem, kdo je nájemcem a kdo má oprávnění bránit veřejnosti v přístupu tímto tunelem k vodě a na základě čeho (zde vznikl onen incident). Tento tunel nemá vlastní parcelní číslo a jako stavba není v mapách vyznačen. V katastru nemovitostí není ani poznámka věcného břemene, a to ani k tunelu, ani k pozemku

5) Vzhledem k tomu, že náš člen nebyl vpuštěn do prostor uvedeného tunelu, žádáme informaci o tom, zda se jedná (v případě parcel 997/6, 997/7, 1103, včetně neidentifikovatelného tunelu) o veřejné prostranství a na základě jakých právních skutečností tmavý člověk v uniformě námořníka zabránil ve vstupu do tunelu občanu České republiky viz bod 5 a současně čím jménem tak činil

6) Dále se na Vás obracíme s dotazem, zda se v případě parc. č. 997/6 v k.ú. Staré Město – Praha, s názvem Alšovo nábřeží jedná o místní komunikaci, která je oddělena od Vltavy zdí, která je bezesporu stavbou pokračující z parcely 997/7, kde má tato zeď své parcelní číslo, ale na pozemku p.č. 997/6 se stává jeho součástí. Zeď (hráz k ochraně nemovitostí před zaplavením) byla vybudována pravděpodobně současně jak na svém pozemku p.č. 997/7, tak se stala součástí pozemků p.č. 997/6, 75 a 74.

 

Náš dotaz však směřuje k „čapadlu“, tedy k průchodu zdí k hladině řeky Vltavy na parcele 997/6, který ing. Jan Rak popsal následovně: „nejedná se o tunel, ale pouze o otvor v opěrné zdi (prostup), který slouží jako přístup do neveřejného přístavu, který provozuje společnost Pražské Benátky s.r.o. Předmětný pozemek slouží k nástupu a výstupu lodní dopravy ve vlastnictví Pražské Benátky s.r.o., která využívá průchod pro cestující na pozemcích parc. č. 1103 a 997/6 k.ú. Staré město. Vstup přes opěrnou zeď ani v případě tunelu se do katastru nemovitostí nezapisují. Za užívání prostupu je provozovateli lodní dopravy účtováno pouze faktické užívání.“.

Uvedená společnost průběžně mění název, ale je identifikovatelná pod IČ: 25759051. Z odpovědi ing. Raka (MHMP-1640842/2021) není zřejmé, o jakou částku se jedná, jak se vypočítává a jak se měří tzv. faktické užívání. Chtěli bychom znát odpověď na otázku, zda společnost užívá čapadlo oprávněně a výlučně, zda je tento způsob užívání majetku v podmínkách Prahy v pořádku.

V minulosti totiž bylo zřízeno neveřejné přístaviště, ke kterému je jediný možný přístup z pevniny přes tento otvor v opěrné zdi. Jde tedy zřejmě o výlučné užívání veřejného prostranství soukromým subjektem právě na nějakém smluvním základě? Jaké stanovisko bylo dáno správnímu orgánu, který rozhodoval o zřízení neveřejného přístaviště, ke kterému umožňuje přístup z veřejného prostranství pouze otvor v opěrné zdi v místě, kde je zeď součástí pozemku. Stavební řízení této opěrné zdi si zaslouží rovněž přezkoumání, neboť stala-li se zeď součástí pozemků p.č. 74 a 75, není tento úsek zdi ve vlastnictví města.

7) Vzhledem k tomu, že organizace hájí práva svých členů a v tomto konkrétním případě i veřejného zájmu, zaměřili jsme se na aktivity společnosti a navrhujeme Vám prověřit (auditovat) její činnost vůči majetku Města Prahy.

1. zda řádně využívá plochy a místa, která má v pronájmu či pachtu a zda nerozšiřuje své případně i hrazené prostory

2. zda majetek Města Prahy vůbec užívá na základě právního důvodu

 Křížovnické náměstí

 p.č. 1110 – oblouk Karlova mostu před Staroměstskou věží

 p.č. 1039 – oblouk Karlova mostu nad Čertovkou

 p.č. 1014/1 – oblouk Mánesova mostu na Klárově (soukromý sklad nebo skládka

8) Nezasahuje náhodou svým tržním místem na Křížovnickém náměstí do pěší zóny Karlova mostu (viz foto) ?


Odpověď:

Ad 1)

Pozemek parc. č. 997/7, k.ú. Staré Město, není ve správě TSK, dotaz tak nespadá do působnosti TSK, TSK požadovanou informací nedisponuje a nemá povinnost jí disponovat dle platné právní úpravy či smluvních vztahů.

Ad 2)

Pozemek parc. č. 997/6, k.ú. Staré Město, je ve správě TSK, TSK ovšem neeviduje smluvní vztah uzavřený ze strany TSK ve vztahu k tomuto pozemku. Uzavírání komerčních smluv ke zvláštnímu užívání komunikací v rámci Pražské památkové rezervace (dále jen „PPR“), nespadá do kompetence TSK. Dle TSK dostupných informací ve vztahu k uvedenému pozemku existuje smluvní vztah uzavřený napřímo vlastníkem pozemku, tj. hl. m. Prahou (dále jen „HMP“).  Povinným subjektem ve vztahu k tomuto dotazu je tedy zřejmě HMP, nikoliv TSK.

Ad 3)

Ve vztahu k pozemku parc. č. 1103, k.ú. Staré Město, TSK neeviduje žádný platný smluvní vztah uzavřený TSK.  Požadovanými dokumenty, pokud existují, tak TSK nedisponuje a nemá povinnosti jimi disponovat dle platné právní úpravy či smluvních vztahů.

Ad 4)

TSK není správcem uvedeného tunelu, dotaz tak nespadá do působnosti TSK, TSK požadovanými informacemi nedisponuje a nemá povinnost jimi disponovat dle platné právní úpravy či smluvních vztahů.

Ad 5)

TSK není správcem uvedeného tunelu, dotaz tak nespadá do působnosti TSK, TSK požadovanými informacemi nedisponuje a nemá povinnost jimi disponovat dle platné právní úpravy či smluvních vztahů.  K Vámi uvedenému incidentu se TSK nevyjadřuje, neboť nebyla jeho svědkem a nemá o něm žádné dostupné informace.

Ad 6)

Pozemek parc.č. 997/6 k.ú. Staré Město je dle záznamu v katastru nemovitostí veden jako ostatní komunikace. TSK neeviduje smluvní vztah uzavřený ze strany TSK k uvedenému pozemku, jak již bylo uvedeno pod bodem 2). Ve Vašem dotazu se odkazujete na komunikaci s MHMP, s dotazy ve věci smluvního vztahu je tedy třeba obrátit se na HMP, které je zřejmě ve vztahu k uvedenému smluvnímu vztahu povinným subjektem, TSK není povinným subjektem ve vztahu k danému dotazu a odpověď na něj tudíž nespadá do působnosti TSK.

Co se týče části dotazu ve věci zřízení přístupu, opěrné zdi, stavební řízení nebylo vedeno s TSK, TSK není ve vztahu k těmto dotazům povinným subjektem, požadovanými informacemi a stanovisky příslušných orgánů nedisponuje a nemá povinnost jimi disponovat dle platné právní úpravy či smluvních vztahů. 

Ad 7)

K Vámi navrhovanému auditu společnosti (z kontextu dovozujeme, že se jedná o společnost Pražské Benátky s.r.o.) sdělujeme, že toto nespadá do působnosti TSK, neboť TSK nemá s Vámi uvedenou společností uzavřen smluvní vztah a neuzavírá komerční smlouvy ohledně zvláštního využití komunikací v PPR.

Ad 8)

Dle pořízené fotodokumentace bylo shledáno ze strany nájemce posunutí tržního místa do prostoru pěší zóny Karlova mostu. Situace je s nájemcem řešena.

Žádost:

tímto žádáme o poskytnutí informací nebo dokumentů k veřejné zakázce:

 

Dodavatel služby provozu zón placeného stání v hlavním městě Praze,

 • nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení.

 

z nichž jsou zjistitelné:

 • počty ujetých kilometrů monitorovacími vozidly v členění za jednotlivé kalendářní roky plnění smlouvy
 • počty ujetých kilometrů monitorovacími vozidly v rozčlenění např. statistických, dokumentačních, důkazních průjezdů nebo jiných typů kategorií průjezdů, které byly učiněny monitorovacími vozidly v členění a za jednotlivé kalendářní roky plnění smlouvy
 • počet monitorovacích vozidel s kterými probíhal monitoring v členění za jednotlivé kalendářní roky po dobu plnění smlouvy
 • zadavatelem uhrazená částka v Kč za provoz monitorovacích vozidel v členění za jednotlivé kalendářní roky plnění smlouvy

 


Odpověď:

Na základě veřejné zakázky „Dodavatel služby provozu zón placeného stání v hlavním městě Praze“ uzavřela Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvková organizace IČO: 63834197  „SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SPRÁVY PROVOZU ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ A DODÁVKÁCH VYBAVENÍ PRO ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ“ se společností ELTODO a.s., IČO: 45274517. Smlouva byla následně postoupena s účinností od 1. 4. 2017 Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 03447286 na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností uzavřené s hl. m. Praha 

 

Subsystém Monitoringu ZPS, který máte zřejmě ve své žádosti na mysli, byl na základě této smlouvy poskytován formou služby, jejíž parametry byly určovány počtem monitorovaných parkovacích stání a četností jejich kontroly.

 

S ohledem na výše uvedené Vám sdělujeme, že:

počty ujetých kilometrů monitorovacími vozidly nebyly v rámci plnění výše uvedené smlouvy sledovány;

počet monitorovacích vozidel s kterými probíhal monitoring nebyl v rámci plnění výše uvedené smlouvy sledován;

částka za provoz monitorovacích vozidel nebyla v rámci plnění výše uvedené smlouvy sledována.

 

Níže uvádíme uhrazené částky za poskytování služby monitoringu jako celku, bez DPH:

•             v roce 2016:   4 114 641 Kč

•             v roce 2017: 10 568 830 Kč

•             v roce 2018: 37 285 776 Kč

•             v roce 2019: 55 364 926 Kč

•             v roce 2020: 69 389 032 Kč

•             v roce 2021: 20 035 136 Kč

 

Žádost:

zda vedete Komunikaci jako komunikaci účelovou ve smyslu ust. § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, popř. zda je podle Vaší společnosti Komunikace účelovou komunikací ve smyslu cit. ust?

 


Odpověď:

Komunikace na pozemcích uvedených v žádosti a zakreslená v příloze není ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. ani ve vlastnictví hl.m. Prahy. Nevedeme tedy k ní žádné informace a požadovaná informace nenáleží do působnosti naší společnosti.

 

Žádost:

1. kolikrát a kdy přesně byly postavené značky zákazu zastavení (B28) na adrese Heřmanova 1118/11, Praha 7 v měsíci listopadu 2021. Zároveň prosím o zaslání informace na čí žádost byly značky umístěné.

2. Dále prosím o zaslání fotodokumentace postavených značek dle bodu 1 výše.

 


Odpověď:

Přenosné dopravní značení Z B28 na komunikaci Heřmanova – blok č.6, bylo osazeno dne 10.11.2021 dle opatření obecní povahy vydaného MČ Praha 7, č.j. MČ P7 1972/2021/ODO/Zal ze dne 2.8.2021, na žádost Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK), a to z důvodu potřeby provedení komplexní údržby komunikace. Při osazování dopravního značení neprovádí TSK fotodokumentaci, ale každodenní kontrolu dopravního značení příslušným dodavatelem.

 

Žádost:

Jaký stav vozovky eviduje TSK v ulici Žerotínova, Praha 3?

Jaký stav chodníků eviduje TSK v ulici Žerotínova, Praha 3?

Existují ze strany TSK nějaké plány opravy/rekonstrukce vozovky anebo chodníků v ulici Žerotínova?

Jestli tyto plány existují, jaký je jich obsah, především z hlediska časování?

 


Odpověď:

1) V ul. Žerotínova je evidován tento stav vozovky:

Vozovka v úseku Ostromečská-Zelenky Hajského je tvořena krytem z hutněných asfaltových vrstev. V téměř celém úseku se pak vyskytují četné vysprávky po pokládkách inženýrských sítí a lokálních zásazích v minulosti provedených v rámci prací běžné údržby, a to vyjma úseku Koldínova-Domažlická, který byl tento rok dotčen plošným zásahem běžné údržby komunikací, a to ve formě odfrézování krytu a jeho následné náhrady. Plošné deformace krytu ve formě jeho eroze se vyskytují v úseku Nám. Barikád. V této části je pak evidován záměr „Koldínova, Žerotínova, úprava křižovatky“ (MČ Praha 3). V celém zbylém úseku se nalézá několik lokálních deformací ve formě ztráty hmoty krytu – výtluků. Vyjma těchto pak úsek umožňuje sjízdnost bez zásahu.

2) V ul. Žerotínova, Praha 3 je evidován tento stav chodníků:

Úsek Ostromečská-Nám. Barikád:

severní chodník – před čp. 1220, or.č. 31 je proveden chodník s krytem z řezané mozaikové dlažby, parkovací pás s krytem z drobné žulové dlažby, zbývající úsek je pak s krytem z hutněných asfaltových vrstev. Komunikační zeleň je zde v podobě stromů umístěných v samostatných rabatech, v živičné části je evidována deformace v podobě podélného poklesu v místě pokládky inženýrských sítí v minulosti.

jižní chodník - chodník před objektem č.p. 1227, or. č.30 je s krytem z řezané mozaikové dlažby, zbylá část úseku chodníku pak s krytem z hutněných asfaltových vrstev. Komunikační zeleň je zde v podobě stromů umístěných v samostatných rabatech. V živičném chodníku jsou lokalizovány vysprávky po pokládkách inženýrských sítí, je zde evidována lokální deformace vlivem kořenového systému, avšak s ohledem na šíři chodníku úsek umožňuje schůdnost bez nutnosti zásahu.

Úsek Nám. Barikád:

severní chodník – chodník z hutněných asfaltových vrstev, komunikační zeleň je zde ve formě stromů umístěných v samostatných rabatech, v úseku se vyskytují vysprávky po liniových pokládkách inženýrských sítí, které vykazují deformace v podobě podélných poklesů. V tomto úseku je evidován záměr „Koldínova, Žerotínova, úprava křižovatky“ (MČ Praha 3), a dále pak záměr „Náměstí Barikád, obnova chodníku“ (MČ Praha 3).

jižní chodník – chodník před objektem 1100, or.č.36 je s krytem z betonové zámkové dlažby, zbylý úsek pak krytem ze žulové štípané dlažby. Komunikační zeleň je zde v podobě stromů umístěných v samostatných rabatech. V úseku se nacházejí drobné lokální poruchy ve formě drobných místních poklesů, úsek umožňuje schůdnost bez nutnosti zásahu.

Úsek Nám. Barikád-Domažlická:

severní chodník – chodník je s krytem z řezané mozaikové dlažby, komunikační zeleň je zde v podobě stromů umístěných v samostatných rabatech. Úsek umožňuje schůdnost bez nutnosti zásahu.

jižní chodník – před čp. 1143, or.č. 38 chodník s krytem ze žulové štípané mozaikové dlažby, zbylá část úseku s krytem z řezané mozaikové dlažby. Úsek umožňuje schůdnost bez nutnosti zásahu.

Úsek Domažlická-Hájkova:

severní chodník – chodník s krytem z hutněných asfaltových vrstev, komunikační zeleň je zde ve formě stromů umístěných v zeleném pásu. V úseku jsou četné vysprávky po pokládkách inženýrských sítí. Úsek umožňuje schůdnost bez nutnosti zásahu.

jižní chodník – chodník s krytem z hutněných asfaltových vrstev, komunikační zeleň je zde ve formě stromů umístěných v zeleném pásu, pouze před objektem č.p. 1742, or.č.54 jsou umístěny v samostatných rabatech. Před objektem č.p. 1902, or.č. 48 je evidován výskyt lokální deformace v podobě místní eroze krytu a přilehlé linky oddělující konstrukci pochozí části a zelený pás. Dále pak úsek umožňuje schůdnost bez nutnosti zásahů

Úsek Hájkova-Zelenky Hajského:

severní chodník – chodník je s krytem z hutněných asfaltových vrstev, parkovací pás z drobné žulové dlažby, komunikační zeleň je zde ve formě stromů umístěných v samostatných rabatech. Pochozí část vykazuje četné vysprávky po pokládkách inženýrských sítí. Úsek umožňuje schůdnost bez nutnosti zásahu.

jižní chodník – před objekty č.p. 1676, or.č. 56-č.p. 1850, or.č. 60 je proveden chodník s krytem z mozaikové dlažby, kombinace řezaná/štípaná, zbylá část úseku je provedena s krytem ze žulové štípané mozaikové dlažby, parkovací pás je s krytem z drobné žulové dlažby. Komunikační zeleň je zde ve formě stromů umístěných v samostatných rabatech. Úsek umožňuje schůdnost bez nutnosti zásahu.

3) Ze strany TSK je zde v současné době plánováno udržovat sjízdnost a schůdnost úseků prostřednictvím lokálních zásahů v rámci prací běžné údržby.

4) V průběhu IV.Q. tohoto roku je zde plánována realizace lokální oprava poruch v podobě ztráty hmoty krytu – výtluků, a to provizorní technologií obalovanou směsí.

Žádost:

Jaký je proces projektu Parkovacích zón v Praze

Jakým správním procesem povolování prochází

Kterými zákonnými předpisy se řídí

 


Odpověď:

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti s odkazem na § 14 odst. 5 písm. b) InfZ: „Povinný subjekt posoudí žádost a v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.“

 

Žádost:

Níže uvedených pozemků:

pozemek parc.č. 557/1,

pozemek parc.č. 557/18,

pozemek parc.č. 557/20,

pozemek parc.č. 557/23,

pozemek parc.č. 557/24,

pozemek parc.č. 557/27,

pozemek parc.č. 557/29,

pozemek parc.č. 557/33

to vše zapsané na LV č. 418, pro kat. území Lahovice, obec Praha, okres Hlavní město Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále tyto pozemky společně jen jako „předmětné pozemky“).  Na předmětných pozemcích se nachází komunikace (ulice k Sádkám).  

 

K požadavku:

1) Předložit prostou kopii listiny či jiného dokumentu, na jehož základě TSK HMP vykonává správu komunikace nacházející se na předmětných pozemcích;

2) Předložit prostou kopii listiny či jiného dokumentu prokazující komu svědčí vlastnické právo ke komunikaci nacházejících se na předmětných pozemcích.

 


Odpověď:

Vzhledem k tomu, že Vámi požadované informace se nevztahují k působnosti Technické správy komunikací hl. m Prahy, a.s., v souladu s §14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vaši žádost v celém jejím rozsahu odkládáme.

 

Žádost:

Kdo (který subjekt) byl objednatelem dokumentu „Vestecká spojka – Aktualizace dopravně inženýrských podkladů, Úkol č. 19 – 5230 – H20. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, červen 2019“.

 


Odpověď:

V souladu s § 6 odst. 1. Zákona odkázala TSK na zveřejněnou informaci na webových stránkách https://smlouvy.gov.cz, rubrika: „podrobné vyhledávání“, zadáním následujícího čísla do pole „ID smlouvy“: 8155327

 

Žádost:

mzdy a další odměny členů Vašeho statutárního a případně, existuje-li, také, kontrolního (dozorčího) orgánu, a to ve formátu

- jméno a příjmení

- mzda a případně jiná odměna za prvních 9 měsíců roku 2021 (v Kč)

 


Odpověď:

Žadateli odeslány požadované informace v tabulce v příloze.

Žádost:

1. Jaké přesné úkony jsou ze strany Technické správy komunikací objednávány (v případě, že se jedná o práce realizované dodavatelem) či realizovány (v případě, že se jedná o práce realizované interními zaměstnanci) v rámci tzv. komplexních úklidů komunikací, konkrétně během podzimu 2021 na území městské části Praha 6 (harmonogram těchto úklidů viz např. https://www.praha6.cz/uklid_komunikaci)?
Prosil bych o specifikaci úkonů realizovaných
a) na vlastních komunikacích
b) na chodnících
c) v pásech komunikační zeleně u příslušných komunikací
d) u stromových rabátek u příslušných komunikací

V případě, že se jedná o práce realizované externím dodavatelem, bych prosil o zaslání příslušné smlouvy či objednávky.

2. Oslovila městská část Praha 6 TSK (coby správce předmětných pozemků) se žádostí o souhlas s prováděním úklidových prací a sečí na plochách komunikační zeleně a stromových rabátek v souvislosti s realizací objednávky č. ODŽP/00227/2021 (její znění viz
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18087839 )? Pokud ano, vydala TSK souhlas s prováděním předmětných prací?
Prosil bych laskavě o zaslání předmětné komunikace v této věci.

 


Odpověď:

Ad 1)

V rámci údržby komunikační zeleně na území MČ Praha 6 jsou realizovány tyto úkony:

ad a)

Komplexní úklid komunikací 2x ročně

Čištění, splach, hrabání listí, šintování, pletí a odstraňování náletů

ad b)  

Komplexní úklid komunikací 2x ročně

Čištění, splach, hrabání listí, šintování, pletí a odstraňování náletů

ad c)

úklid, pletí, hrabání listí

ad d)

pletí a úklid

 

Práce jsou zajišťovány na základě Smlouvy o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na území hl. m. Prahy společností Pražské služby, a.s.  Smlouvu lze dohledat v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra na webových stránkách https://smlouvy.gov.cz, rubrika: „podrobné vyhledávání“, zadáním následujícího čísla do pole „ID smlouvy“: 6374355.


Ad 2)

Ano, Městská část Praha 6 TSK oslovila.  TSK vydala 7. 10. 2021 nesouhlasné vyjádření ve věci generálního úklidu na území Městské části Praha 6 na TSK spravovaných komunikacích a plochách zeleně  (kopii přikládáme – odůvodnění uvedeno ve vyjádření). 

 

Žádost:

podle jakého rozhodnutí, byla reklamní plocha z parc. č. 2710/1 k.ú. Stodůlky odstraněna a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění.  Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení vyzvednout.“

 


Odpověď:

podle jakého rozhodnutí, byla reklamní plocha z parc. č. 2710/1 k.ú. Stodůlky odstraněna a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění.  Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení vyzvednout.“

 

Žádost:

Ve věci záboru 15 parkovacích míst v ul. Sobotecká (Kód úseku: P10-02910) – úsek IZS – 34404 dle přiložené fotodokumentace:  

 

1. Na základě jakého zákona/vyhlášky byl zábor parkovacích míst realizován.

2. Jaké bylo odůvodnění pro vydání povolení k záboru.

3. Do jakého data bylo povolení pro zábor uděleno.

 


Odpověď:

Ad 1)

Zábor (vyhrazená parkovací místa) byl povolen rozhodnutím o zvláštním užívání komunikace vydaným dle § 25 zákona 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.  Rozhodnutí vydal příslušný silniční správní úřad, tj. odbor dopravy MČ Praha 10.

Ad 2)

Místa byla vyhrazena na základě žádosti hl. m. Prahy pro potřeby parkování vozidel personálu složek Integrovaného záchranného systému a dalších složek v souvislosti s epidemiologickou situací v hl. m. Praze.

 

Ad 3)            

Rozhodnutí je platné od 8. 2. 2021 do 31. 12. 2021.

 

Žádost:

kdo je odpovědný za dnešní  (11. 10. 2021) omezení na ulici 5. května ve směru do centra hned za sjezdem na Jižní spojku (úsek 8-908).  Na vozovce jsou instalovány kužely a zúžení do dvou pruhů v místě radaru, a to kvůli pouze několika(!) uzavřeným metrům vozovky, kde navíc v cca 8:15 neprobíhaly žádné práce, neboť nebyl přítomen ani jeden pracovník.  Uvedené způsobilo kolony téměř až do Průhonic a úsek, který je běžně projízdný během cca 10 minut, trval 40 minut.

 

Zároveň prosím o informaci, k jakému účelu mělo omezení sloužit, kdo byl jeho zadavatelem a jaká byla jeho předpokládaná doba trvání.

 


Odpověď:

V uvedené lokalitě se jedná o akci, jejímž objednatelem je TSK, a.s. jakožto správce svěřeného majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy, a.s. na základě smluvního vztahu s vlastníkem.  Zhotovitelem uvedené akce pod názvem „Modernizace dopravního značení, III. etapa, Praha 4 a 11, č. akce 999177/3“ je společnost BES + 3K, Modernizace dopravního značení, jejímiž společníky jsou: 3K Značky s.r.o., IČO: 25056271 a BES s.r.o., IČO: 43792553. 

 

Akce byla realizována v souladu se schváleným plánem investičních akcí zajišťovaných TSK na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi TSK, a.s. a výše uvedeným zhotovitelem („SOD“), SOD je uveřejněna v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra pod ID smlouvy: 15986863.  Předmětem SOD je nezbytná modernizaci dopravního značení v uvedené lokalitě v souladu s požadavky platné právní úpravy. 

 

Zúčastněné subjekty postupovaly v souladu s harmonogramem výstavby, respektováním nutných technologických přestávek prací a zachováním bezpečnosti provozu na komunikaci I. třídy.  Práce proběhly v souladu s vydaným dopravně inženýrským rozhodnutím vydaným odborem pozemních komunikací a drah MHMP, které přikládáme.

Žádost:

Pozemní komunikace, která je umístěna na ulici Pod Havránkou, a která se nachází na pozemcích parc. č. 1708 a parc. č.1161/1 a 1680/5 vše k.ú. Troja, obec Praha, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy.  Konkrétně žádáme o sdělení následujících informací:

 

(i) kdo je vlastníkem příslušné pozemní komunikace (prosíme o poskytnutí kopie nabývacího titulu);

(ii) Ve správě jakého subjektu se tato komunikace nachází a na základě jakého právního titulu má dotyčný subjekt tuto komunikaci ve správě (prosíme o poskytnutí jeho kopie);

(iii) do jaké kategorie pozemních komunikací je výše uvedená pozemní komunikace zařazena;

(iv) zda je tato pozemní komunikace veřejně přístupná a lze ji neomezeným okruhem osob (příp. jak je vjezd na tyto pozemní komunikace omezen).


Odpověď:

Ad (i) a (iii)

Uvedená komunikace je zařazena mezi komunikace III. třídy.  Vlastnictví k pozemní komunikaci je dáno zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, (dále jen „zákon o PK“) viz § 9 odst. 1 uvedeného zákona o PK: „Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba. Stavba dálnice, silnice a místní komunikace není součástí pozemku.“

 

Dle § 9 odst. 1 zákona o PK je tedy vlastníkem hl. m. Praha.

 

Ad (ii)

Komunikace je ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a dalších činností ze dne 12. 1. 2017 ve znění dodatků č. 1 – 9 (dále jen „smlouva“).  Smlouva Vám byla kompletně poskytnuta v rámci odpovědi na Vaši předchozí žádost pod č. j. 055/2021 a to prostřednictvím služby „úschovna“, v této části dotazu odkazujeme tedy na předchozí odpověď.

 

Ad (iv)

Pozemní komunikace je přístupná v souladu s dopravním režimem a umístěným dopravním značením dle rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu, na který se případně obraťte o bližší informace. TSK bližšími informacemi nedisponuje a není povinna jimi dle platné právní úpravy ani smluvních vztahů disponovat.

Žádost:

Ve věci snížení, odstranění retardérů v ulici Na Hřebenkách, Praha 5 - zda bylo vydáno předmětné rozhodnutí, zaslání kopie.

 


Odpověď:

TSK, a.s. není známo, že by předmětné rozhodnutí ve Vámi uvedené záležitosti bylo vydáno, případně se můžete s dotazem obrátit na příslušný silniční správní úřad, který rozhodnutí v této věci vydává.

 

Žádost:

 1. výsledky hlukových měření na silnice D 10 (do Čertous) – VE ŽLÍBKU- NÁCHODSKÁ od roku 2009,
 2. měření intenzity dopravy na ul. Ve Žlíbku D 10 – Náchodská od roku 2009,
 3. závazná či jiná stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví vydaná dotčeným správním úřadem k provozu dopravy v ul. Ve Žlíbku (D10 – Náchodská),
 4. strategie, záměry v oblasti dopravy týkající se dopravy v ul. Ve Žlíbku D 10- Náchodská.

 


Odpověď:

ad a) v současné době TSK, a.s. nedisponuje žádnými hlukovými měřeními na komunikaci Ve Žlíbku (v úseku D10 – Náchodská). Akustická měření z předmětného úseku byla ze strany TSK, a.s. poptávána rovněž v databázi akustických měření, kterými disponuje MHMP-HOM, avšak se stejným výsledkem – tedy nejsou k dispozici.

ad b) uvádíme přehled dopravních intenzit v období 2009 – 2020 v běžný pracovní den za 24h pro oba jízdní směry. V letech 2012-2018 nebyl předmětný úsek zahrnut do rozsahu sledované sítě.

Rok

Ulice

Začátek

Konec

Osobní automobily

Pomalá vozidla

Vozidla bez MHD

Bus MHD

Vozidel celkem

2009

Ve Žlíbku

Náchodská

Novopacká

4800

500

5300

0

5300

2009

Ve Žlíbku

Novopacká

Náchodská

3700

400

4100

0

4100

2010

Ve Žlíbku

Náchodská

Novopacká

4700

500

5200

0

5200

2010

Ve Žlíbku

Novopacká

Náchodská

3600

400

4000

0

4000

2011

Ve Žlíbku

Náchodská

Novopacká

5500

500

6000

0

6000

2011

Ve Žlíbku

Novopacká

Náchodská

4700

500

5200

0

5200

2019

Ve Žlíbku

Náchodská

Novopacká

7400

300

7700

0

7700

2019

Ve Žlíbku

Novopacká

Náchodská

4400

300

4700

61

4761

2020

Ve Žlíbku

Náchodská

Novopacká

6500

300

6800

0

6800

2020

Ve Žlíbku

Novopacká

Náchodská

4300

300

4600

61

4661

Pozn.: Pomalá vozidla = nákladní a autobusy mimo M

ad c) TSK, a.s. si není vědoma jakéhokoli platného stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví vydaného dotčeným silničním správním úřadem pro komunikaci Ve Žlíbku v předmětném úseku D10 – Náchodská. Situace byla ověřena na MHMP-HOM i Hygienické stanici hl. m. Prahy;

ad d) v současné době nejsou plánovány úpravy organizace dopravy na komunikaci Ve Žlíbku (v úseku D10 – Náchodská).

 

Žádost:

seznamu všech zaměstnanců Vaší organizace obsahující:  jméno, příjmení, případný titul, dále funkci, kterou zastávají, případně další rozdělení dle odborů či oblastí, ve kterých ve Vaší organizaci působí, jejich pracovní e-mailovou adresu (mají-li zřízenou pracovní e-mailovou schránku), pracovní telefon a pracovní mobilní telefon (mají-li je přiděleny) a korespondenční adresu na jejich pracoviště.  Seznam prosím zaslat v přehledové tabulce, nejlépe ve formátu excel.“

 


Odpověď:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) má zřízeny oficiální webové stránky www.tsk-praha.cz.  V souladu s § 6 odst. 1 Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, odkazujeme na zveřejněnou informaci na oficiálním webu TSK.  Kontakty na zaměstnance jsou uveřejněny v sekci „kontakty“. Sekce obsahuje mapu sídla společnosti Řásnovka 8, Praha 1, kde lze dohledat kontakty na jednotlivé zaměstnance, včetně telefonních linek, dále jsou zde obsažena ostatní pracoviště TSK s adresami a základními kontaktními údaji. Zvláštní část sekce je věnována kontaktům na pracoviště, která v největší míře zajišťují styk s veřejností: obchodní oddělení, oddělení koordinace, oblastní správy – zde jsou uvedeny všechny nezbytné kontaktní údaje pro komunikaci.  Mobilní telefony jsou určeny primárně pro interní komunikaci mezi zaměstnanci při jejich pohybu mimo pracoviště, kompletní telefonní seznam mobilních telefonů TSK nezveřejňuje.  E-mailové adresy jsou tvořeny pro všechny zaměstnance v jednotném formátu: jméno.příjmení@tsk-praha.cz.

Žádost:

žádám o poskytnutí kopií smluv o umístění reklamního nosiče firmy Květinářství Bodypoint (kovová konstrukce na dvou kovových nosnících zapuštěných do země - tabule o velikosti cca 80 x 150 cm s jednostranným barevným polepem na převážně žlutém pozadí s nápisem "ZAHRADNICTVÍ KVĚTINÁŘSTVÍ otevřeno Po – Ne www.kvetinybodypoint.cz", dle přílohy, umístěném na zatravněné ploše nacházející se před květinářstvím na adrese Libušská 180 /266, parcelní číslo 1131, obec Praha, katastrální území Libuš, číslo LV 461, druh pozemku ostatní plocha, vlastnické právo hlavní město Praha.

 


Odpověď:

Žadateli byla zaslána požadovaná nájemní smlouva s nájemcem Jana Hejtmánková, IČO: 16912748, ze dne 13. 3. 2013 v anonymizované podobě.  Smlouva byla ze strany TSK vypovězena, k ukončení dojde uplynutím výpovědní doby dne 30. 10. 2021.

 

Žádost:

rekonstrukce Zenklovy ulice, Praha 8. Kdo jmenovitě rozhodl a je za tuto rekonstrukci zodpovědný.  Požaduji příslušnost k politickým stranám či hnutím.  Případně která strana či hnutí je za toto zodpovědný ve smyslu kompetencí města. 

 


Odpověď:

Výše uvedená akce byla součástí souboru opatření „Harmonogram pro odstraňování staré hlukové zátěže z automobilové dopravy na území hl. m. Prahy“ z roku 2005, který nechalo vypracovat hl. m. Praha (dále jen „HMP“) a schválilo jej Zastupitelstvo HMP.  Opatření bylo zajišťováno tehdejším správcem, tj. Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, příspěvkovou organizací, která je již zaniklým subjektem.

 

Stavba byla řádně projednána v územním a stavebním řízení, jako liniová stavba v režimu veřejné vyhlášky.  Na dopravní režim bylo vypracováno „Stanovení definitivního dopravního značení“ a bylo vydáno rozhodnutí příslušným silničním správním úřadem. 

 

Akce byla schválena Zastupitelstvem HMP v rámci rozpočtu pro rok 2018, v příslušné kapitole a následně zrealizována.

 

K Vašemu subjektivnímu hodnocení provedení akce se nevyjadřujeme a stejně tak neposkytujeme informace týkající se příslušnosti k politickým stranám, neboť se v souladu s § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jedná o osobní údaj a tyto údaje TSK neshromažďuje.

 

Žádost:

1. Zda je již naplánovaná oprava výtluků zejména na konci ulice Turnovská, kde jsou výmoly, výtluky značného rozsahu a hloubky a s ohledem na skutečnost, že komunikace v této ulici je poměrně úzká a po obou jejích stranách se parkuje, není možno po této komunikaci autem projet bez toho, aniž by se dalo výtlukům vyhnout a hrozí poškození pneumatik auta. 

2. Zda a v jakém časovém horizontu společnost TSK reaguje na podněty, které jsou hlášeny přes webové stránky a rychlý odkaz "Hlášení poruch a závad", jelikož jsem tento problém hlásila již v druhé polovině června 2021 a do dnešního dne, tj. 14.9.2021, jsem neobdržela žádné vyrozumění, informaci v této věci a samozřejmě k opravě komunikace nedošlo.  

3. Žádám o vyjádření se ke stavu komunikace ulice Turnovská a sdělení opatření k nápravě tristního stavu této komunikace včetně časového plánu opravy.  


Odpověď:

Dne 24. 6. 2021 v 15:06:07 jsme zaznamenali Váš podnět Závady ke komunikaci Turnovská v portálu TSK. Následně proběhlo místní šetření a vyhodnocení skutečného stavu vozovky. Výsledek šetření ukázal nevyhovující stav komunikace. TSK se zabývá veškerými podněty bez zbytečného odkladu, vyhodnocuje je a dle priority závady volí odpovídající řešení a zadává opravy dodavatelům k realizaci.

V případě ulice Turnovská se jedná o komunikaci III. třídy. Opravy komunikací probíhají dle priorit I. a II. tříd komunikací či havarijních stavů (například: kaverny, propady.  Vzhledem k řešení velkého počtu závad s vyšší prioritou doposud nebyla oprava v ul. Turnovská realizována. Jedná se o opravu většího rozsahu (průjezdného profilu vozovky). Termín opravy byl stanoven od 4. 10. 2021 do 9. 10. 2021.

 

Žádost:

Jaká stanoviska týkající se pozemků 757/68, 757/69 a 757/70 k.ú. Letňany (731439) byla za posledních 24 měsíců vydána Technickou správou komunikací hlavního města Prahy, a.s.

 


Odpověď:

Uvedené pozemky nejsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, tudíž ani ve správě TSK, a.s.  Nicméně v rámci zajišťované agendy vydala TSK, a.s. v uvedeném období k těmto pozemkům níže uvedená vyjádření:

 

-       Technické stanovisko k dokumentaci pro územní řízení (viz příloha č. 1)

-       Koordinační vyjádření (příloha č. 2)

 

Výše uvedené dokumenty v anonymizované podobě zasíláme.

Žádost:

 • Zaslání posledního (aktuálně platného) hydrotechnického posouzení vztahujícího se k veřejné zakázce nazvané Rekonstrukce soumostí Libeňský most, Praha 7 a 8 a uveřejněné mj. na webové adrese https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/verejne-zakazky-as.  V dokumentaci zveřejněné v tzv. dataroomu k předmětné veřejné zakázce se nachází pouze posouzení z roku 2003 (č. zakázky 03 458 0 000) vypracované panem ing. Petrem Sklenářem, DHI Hydroinform, a.s.  V případě, že zadavatel nemá aktuálnější hydrotechnické posouzení, než uvedené z roku 2003, prosíme i o toto sdělení.

 


Odpověď:

TSK, a.s. nedisponuje aktuálnějším hydrotechnickým posouzením.

 

Žádost:

-       1) Poskytnutí informace (zejména rok či období, ve kterém byl níže specifikovaný úsek silnice vybudován) týkající se výstavby silnice Božanovská, konkrétně úseku od dálnice D11 ke křížení s ulicí Ve Žlíbku v centru Xaverova;

 

2) Poskytnutí informace (zejména rok či období, ve kterém byl níže specifikovaný úsek silnice vybudován) týkající se výstavby silnice Ve Žlíbku, konkrétně úseku od autobusové zastávky Třebešovská v Horních Počernicích ke křížení s ulicí Božanovská v centru Xaverova


Odpověď:

Jedná se o bývalou státní silnici, kterou převzala do správy Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvková organizace (dnes již zaniklý subjekt) v 70. letech 20. století, TSK, a.s. však nemá informaci o tom, kdy byla historicky skutečně vybudována, pravděpodobně výstavba sahá do dávné historie.

 

Předpokládáme však, že Váš dotaz směřuje na uvedené komunikaci spíše k akci souvislé údržby zajišťované investičním úsekem TSK, a.s.  Ve vztahu k investičním akcím souvislé údržby uvádíme následující:

 

Ad 1)

Realizace proběhla 17. 09. 2019 – 30. 09. 2019

 

Ad 2)

Realizace byla rozdělena na dvě etapy:

I.etapa:  30. 10. 2017 -  13. 12. 2017

II..etapa: 16. 03. 2018 -  30. 04. 2018

 

Žádost:

zaslání pokynu od hl. m. Prahy, kterým bylo TSK uloženo provedení akce č. 999073 – stavba Starokolínská – Českobrodská, rozšíření komunikace

 


Odpověď:

Stavba byla zařazena do přípravy na základě požadavku MČ Praha 21 z roku 2016.  Žádost procesovala Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvková organizace, která je zaniklým subjektem, TSK, a.s. nemá původní žádost k dispozici.

 

Stavba Starokolínská-Českobrodská, rozš. komunikace, P21 (ORG 45558) je ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021 (viz přiložené usnesení, příloha č. 2d, kapitola 03, stránka e-dokumentu 81, druhý řádek zdola) a je součástí plánu realizace investičních akcí.  Akce byla dokumentační komisí TSK, a.s. projednána 28. 06. 2018.  Aktuálně běží projektová příprava ve stupni dokumentace pro územní řízení.

Žádost:

zadávací dokumentace, resp. objednávku společnosti GRID a.s. ohledně vyhotovení pasportizace lávky před komunikaci Pod Krejcárkem a sdělení dne, kdy byla zakázka u společnosti GRID a.s. poptána a který den byla společností GRID a.s. přijata a závazně akceptována.

 


Odpověď:

Objednávka byla společnosti GRID, a.s. zadána ze strany TSK dne 20. 07. 2021.  Objednávka byla dodavatelem GRID, a.s. akceptována 23. 07. 2021.  V příloze Vám zasíláme objednávku včetně přílohy, jak je uveřejněna i v registru smluv vedeném ministerstvem vnitra ČR.  

 

Žádost:

Poskytnutí seznamu zaměstnanců sekce 3003 a datum vzniku jejich pracovních poměrů

 


Odpověď:

Vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

s odkazem na § 8a odst. 1 InfZ: „Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.“

Žádost:

kdo je vedoucí, případně zodpovědná osoba sekce 3003 TSK a jednotlivých úseků 3148, 3251, 3365 včetně jednotlivých oddělení.

 


Odpověď:

1) Sekce 3003 – pověřen řízením PhDr. Filip Hájek, místopředseda představenstva

2) úseky, ředitelé:

3148 – Ing. Martina Částková

3251 – Martin Veselý

3365 – Ing. Dana Jurášková

3) oddělení, vedoucí - v rámci úseku 3148:

3133 – Ing. Jana Květová

3149 – Lenka Modesová

3150 – pozice v současné době neobsazena

4) oddělení, vedoucí - v rámci úseku 3251

3252 – Ing. Ladislav Jasenovský

3267 – Ing. Jindřich Vlček

5) oddělení, vedoucí - v rámci úseku 3365

3345 – Mgr. Denisa Řezníčková

3346 – Ing. Petr Souček

3366 – pozice v současné době neobsazena

 

V případě neobsazené pozice je dočasné vedení zajištěno ředitelem příslušného úseku.

 

Žádost:

na poskytnutí příloh č. 1 - 7 Smlouvy o poskytování služby správy provozu zón placeného stání a dodávkách vybavení pro zóny placeného stání č. 9/15/6400/013

 


Odpověď:

Požadované dokumenty zaslány.

 

Žádost:

„1) Které konkrétní pozemky ve vlastnictví hlavního města Prahy pronajímá TSK za účelem umístění a provozování restauračních předzahrádek a zahrádek?

2) Jaká byla, resp. je výše měsíčního nájemného na každém z takto pronajatých pozemků dle bodu 1) této žádosti výše v letech 2018, 2019, 2020 a od 1. ledna 2021 do dne doručení této žádosti o poskytnutí informace TSK?“


Odpověď:

Ad 1)

Obchodní oddělení TSK neeviduje uzavřené smlouvy týkající se restauračních předzahrádek ve vztahu ke konkrétnímu pozemku, resp. parcelnímu číslu pozemku.  Smlouvy jsou zakládány v listinné podobě, v TSK jsou k dispozici za rok 2020 a 2021, za předcházející období je dokumentace uložena v archivu.  Účetní evidence umožňuje zobrazit přehled dle příslušné Prahy, její části a počtu obchodních případů ke konkrétní lokalitě, celkovou částku nájemného za jednotlivé roky.

 

Ad 2) 

Výše nájemného je dána obecně závaznou vyhláškou č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně ji upravuje § 2 odst. 1) písm. c)

Sazby poplatku za každý i započatý m2 a každý i započatý den činí:

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných)

1. mimo tržiště ................ Kč 100

2. na tržišti ................ Kč 10“

 

Sazby poplatků za jednotlivá období lze dohledat na webové stránce Magistrátu hl. m. Prahy zadáním odkazu:

 

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/rok_2011-vyhlaska_cislo_5_ze_dne_26_05_2011.html

TSK neeviduje smluvní vztahy k restauračním předzahrádkám v detailu výše měsíčního nájemného ve vztahu k jednotlivým pozemkům.

 

 

Poskytnutí informace ve Vámi požadovaném detailu by znamenalo vytváření nové informace ve smyslu § 2 odst. 4 zákona, což nespadá do působnosti zákona.  Vyhledávání v dostupné evidenci za účelem poskytnutí Vámi požadovaných údajů by představovalo nepřiměřenou zátěž ve smyslu § 4a odst. 3 zákona, neboť dle sdělení obchodního oddělení se ve Vámi požadovaném časovém úseku jedná o smlouvy v řádech tisíců.

 

S ohledem na výše uvedené informace Vám v příloze zasíláme tabulku s přehledem nájemného z restauračních předzahrádek za požadované období v rozlišení jednotlivých let a v detailu:

-       příslušná Praha

-       část Prahy

-       celková výše nájemného

počet obchodních případů.

Žádost:

poskytnutí tabulky s přehledem prováděcích smluv vztahujících se k oblasti Prahy 6 během loňského kalendářního roku 2020.

 


Odpověď:

Žadateli byla zaslána tabulka s požadovaným přehledem smluv.

Žádost:

Poskytnutí smlouvy uzavřené mezi TSK a dodavatelem Eltodo a.s., smlouvy o monitorování parkovacích stání.

 


Odpověď:

V souladu s § 6 odst. 1 zákona zaslán odkaz na zveřejněnou informaci.

 

Žádost:

anonymizovaných platných smluv se společností, popř. společnostmi, které pro TSK zajišťují hlídání (a pravděpodobně další správcovské služby) následujících převzatých veřejných hlídaných parkovišť:

1. Parkoviště Pešlova na Praze 9;

2. Parkoviště Lovosická – Kytlická na Praze 9;

3. Parkoviště Tobrucká na Praze 6;

4. Parkoviště Botevova na Praze 4, nacházející se na pozemku parc. č. 4400/380, zapsaném na LV č. 2408, v obci Praha, k.ú. Modřany, vedený katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu;

5. Parkoviště Holýšovská na Praze 13, nacházející se na pozemku parc. č. 2160/239, zapsaném na LV č. 1716, v obci Praha, k.ú. Stodůlky, vedený katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu.“

 


Odpověď:

Ad 1)

Zajišťováno vlastními zaměstnanci TSK, není uzavřen žádný smluvní vztah.

 

Ve vztahu k parkovištím uvedeným pod body 2. – 5. byly žadateli zaslány odkazy v souladu s § 6 odst. 1 Zákona na informace zveřejněné v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra na webové adrese https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani uvedením příslušných ID smluv.

 

Žádost:

ve dnech 15. 7. 2021 až 18. 7. 2021 došlo k záboru Zvoníčkovy ulice ve prospěch spolku Auto klub Markéta při PSK Olymp Praha, IČ: 266 75 013, se sídlem U Vojtěšky č. ev. 11, Břevnov, 162 00 Praha, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 15026.  Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tímto  žádám o poskytnutí informace, ve který konkrétní den byla komunikace v ulici Zvoníčkova označena přenosným dopravním značením o dočasném zákazu zastavení silničních vozidel.


Odpověď:

TSK, konkrétně oddělení správy dopravního značení osazuje pouze stálé dopravní značení, nikoliv přenosné.  TSK informací o datu osazení přenosného dopravního značení nedisponuje a nemá povinnost jí disponovat dle platné právní úpravy ani smluvního vztahu.  Poskytnutí Vámi požadované informace spadá do působnosti příslušného správního silničního úřadu, který povolení k záboru vydal, tedy v tomto případě ÚMČ Praha 6.

 

Žádost:

Pozemní komunikace, která je umístěna na ulici Nad Trojou, a která se nachází na pozemcích parc. č. 1708 a parc. č.775/3, vše k.ú. Troja, obec Praha, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy.  Konkrétně žádáme o sdělení následujících informací:

 

(i) kdo je vlastníkem příslušné pozemní komunikace (prosíme o poskytnutí kopie nabývacího titulu);

(ii) Ve správě jakého subjektu se tato komunikace nachází a na základě jakého právního titulu má dotyčný subjekt tuto komunikaci ve správě (prosíme o poskytnutí jeho kopie);

(iii) do jaké kategorie pozemních komunikací je výše uvedená pozemní komunikace zařazena;

(iv) zda je tato pozemní komunikace veřejně přístupná a lze tedy jejím prostřednictvím dopravně napojit pozemek parc. č. 792/1 v k.ú. Troja na jinou pozemní komunikaci a užívat tuto neomezeným okruhem osob (příp. zda k tomu byl vlastníkem pozemku udělen souhlas).


Odpověď:

Ad (i) a (iii)

Uvedená komunikace je zařazena mezi místní komunikace IV. třídy.  Vlastnictví k pozemní komunikaci je dáno zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, (dále jen „zákon o PK“) viz § 9 odst. 1 uvedeného zákona o PK: „Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba. Stavba

dálnice, silnice a místní komunikace není součástí pozemku.“

Dle § 9 odst. 1 zákona o PK je tedy vlastníkem hl. m. Praha.

 

Ad (ii)

Komunikace je ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a dalších činností ze dne 12. 1. 2017 ve znění dodatků č. 1 – 9 (dále jen „smlouva“).  Smlouva Vám byla kompletně poskytnuta v rámci odpovědi na Vaši předchozí žádost pod č. j. 055/2021 a to prostřednictvím služby „úschovna“, v této části dotazu odkazujeme tedy na předchozí odpověď.

 

Ad (iv)

Dopravní režim místních komunikací IV. třídy je obecně upraven v § 6 odst. 2 písm. d) zákona o PK, dle tohoto ustanovení je místní komunikací IV. třídy komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo komunikace, na které je umožněn smíšený provoz. Aktuální dopravní režim komunikace Nad Trojou je následující: komunikace je obousměrně opatřena zákazovou značkou „B1, Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“ a doplněna dodatkovou tabulkou „Mimo dopravní obsluhu“.

 

Připojení na místní komunikaci obecně povoluje příslušný silniční správní úřad se souhlasem vlastníka a správce.  Odpověď na dotaz, zda lze jejím prostřednictvím  dopravně napojit pozemek parc. č. 792/1 v k.ú. Troja nespadá tak do působnosti TSK ani do působnosti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, neboť se vztahuje k budoucímu rozhodnutí.  Dle § 2 odst. 4 uvedeného zákona „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“

Žádost:

zaslání smlouvy se společností COLAS CZ a.s., IČO: 26177005, na akci Most v ul. Božanovská, X503 – reko, Prah 20, č. akce 1000005 ze dne 15. 12. 2020, s upozorněním na chybějící stranu 7 smlouvy u verze uveřejněné v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.


Odpověď:

Odkaz na zveřejněnou informaci v souladu s § 6 odst. 1 zákona.

 

Žádost:

Dopravní plochy (parkoviště) umístěné při ulici Drahoňovského, která se nachází na pozemku parc. č. 1293/358 k.ú. Řepy, a je ve vlastnictví hlavního města Prahy.  Konkrétně žádáme o sdělení následujících informací:

 

(i) kdo je vlastníkem příslušné dopravní plochy (prosíme o poskytnutí kopie nabývacího titulu);

(ii) Ve správě jakého subjektu se tato plocha nachází a na základě jakého právního titulu má dotyčný subjekt tuto plochu ve správě (prosíme o poskytnutí jeho kopie)

(iii) do jaké kategorie pozemních komunikací je výše uvedená dopravní plocha zařazena

(iv) zda je tato dopravní plocha veřejně přístupná a lze tedy jejím prostřednictvím dopravně napojit pozemek parc. č. 1293/358 v k.ú. Řepy na jinou pozemní komunikaci a užívat tuto neomezeným okruhem osob (příp. zda k tomu byl vlastníkem pozemku udělen souhlas).


Odpověď:

V úvodu uvádíme, že parkovací plocha se nenachází na pozemku parc.č. 1293/358 k.ú. Řepy (tento není ve vlastnictví hlavního města Prahy a správě TSK), ale na  sousedním pozemku parc.č. 1293/951 k.ú. Řepy, vyjadřujeme se tedy ve vztahu k pozemku parc. č. 1293/951, k.ú. Řepy.

 

Ad (i) a (iii)

Uvedená plocha se nachází na pozemní komunikaci zařazené mezi komunikace III. třídy.  Vlastnictví k pozemní komunikaci je dáno zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, (dále jen „zákon o PK“) viz § 9 odst. 1 uvedeného zákona o PK: „Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba. Stavba dálnice, silnice a místní komunikace není součástí pozemku.“

 

Dle § 9 odst. 1 zákona o PK je tedy vlastníkem hl. m. Praha.

 

Ad (ii)

Komunikace je ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a dalších činností ze dne 12. 1. 2017 ve znění dodatků č. 1 – 9 (dále jen „smlouva“).  Smlouva Vám byla kompletně poskytnuta v rámci odpovědi na Vaši předchozí žádost pod č. j. 055/2021 a to prostřednictvím služby „úschovna“, v této části dotazu odkazujeme tedy na předchozí odpověď.

 

Ad (iv)

Vámi uváděná plocha je veřejně přístupná.  Připojení na místní komunikaci obecně povoluje příslušný silniční správní úřad se souhlasem vlastníka a správce.  Odpověď na dotaz, zda lze jejím prostřednictvím  dopravně napojit pozemek parc. č. 1293/358 v k.ú. Řepy nespadá tak do působnosti TSK ani do působnosti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, neboť se vztahuje k budoucímu rozhodnutí.  Dle § 2 odst. 4 uvedeného zákona „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

pozemní komunikace umístěné na ulici Ohradní, která se nachází na pozemcích parc. č. č. 700/81 a 700/67 k.ú. Hlubočepy, které jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Ministerstvo obrany.  Konkrétně žádáme o sdělení následujících informací:

 

(i) kdo je vlastníkem příslušné pozemní komunikace (prosíme o poskytnutí kopie nabývacího titulu);

(ii) Ve správě jakého subjektu se tato komunikace nachází a na základě jakého právního titulu má dotyčný subjekt tuto komunikaci ve správě (prosíme o poskytnutí jeho kopie)

(iii) do jaké kategorie pozemních komunikací je výše uvedená pozemní komunikace zařazena

(iv) zda je tato pozemní komunikace veřejně přístupná a lze tedy jejím prostřednictvím dopravně napojit pozemek parc. č. 700/110 v k.ú. Michel na jinou pozemní komunikaci a užívat tuto neomezeným okruhem osob (příp. zda k tomu byl vlastníkem pozemku udělen souhlas).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

V úvodu upozorňujeme, že Vámi označené pozemky par. č. 700/81 a 700/67 se nenacházejí v k.ú. Hlubočepy, ale v k.ú. Michle.

 

Ad (i) a (iii)

Uvedená pozemní komunikace je zařazena mezi komunikace III. třídy.  Vlastnictví k pozemní komunikaci je dáno zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, (dále jen „zákon o PK“) viz § 9 odst. 1 uvedeného zákona o PK: „Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba. Stavba dálnice, silnice a místní komunikace není součástí pozemku.“

Dle § 9 odst. 1 zákona o PK je tedy vlastníkem Vámi uváděné komunikace hl. m. Praha.

 

Ad (ii)

Komunikace je ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a dalších činností ze dne 12. 1. 2017 ve znění dodatků č. 1 – 9 (dále jen „smlouva“).  S ohledem na velikost dokumentu, která přesahuje povolený limit pro odesílání prostřednictvím e-mailu či datové schránky, Vám smlouvu ve znění dodatků zasíláme prostřednictvím služby „úschovna“.

 

 

 

Ad (iv)

Vámi uváděná komunikace je veřejně přístupná.  Připojení na místní komunikaci obecně povoluje příslušný silniční správní úřad se souhlasem vlastníka a správce.  Odpověď na dotaz, zda lze prostřednictvím uvedené pozemní komunikace dopravně napojit pozemek parc. č. 700/110 k.ú. Michle nespadá tak do působnosti TSK ani do působnosti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, neboť se vztahuje k budoucímu rozhodnutí.  Dle § 2 odst. 4 uvedeného zákona „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“

 

Žádost:

týkající se údržby komunikační zeleně na území městské části Prahy 6,
1. Jaké přesné úkony jsou ze strany Technické správy komunikací objednávány (v případě, že se jedná o práce realizované dodavatelem) či realizovány (v případě, že se jedná o práce realizované interními zaměstnanci) v rámci tzv. komplexních úklidů komunikací, konkrétně během podzimu 2021 na území městské části Praha 6 (harmonogram těchto úklidů viz např.
https://www.praha6.cz/uklid_komunikaci)?
Prosil bych o specifikaci úkonů realizovaných
a) na vlastních komunikacích
b) na chodnících
c) v pásech komunikační zeleně u příslušných komunikací
d) u stromových rabátek u příslušných komunikací

V případě, že se jedná o práce realizované externím dodavatelem, bych prosil o zaslání příslušné smlouvy či objednávky.

2. Oslovila městská část Praha 6 TSK (coby správce předmětných pozemků) se žádostí o souhlas s prováděním úklidových prací a sečí na plochách komunikační zeleně a stromových rabátek v souvislosti s realizací objednávky č. ODŽP/00227/2021 (její znění viz
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18087839 )? Pokud ano, vydala TSK souhlas s prováděním předmětných prací?
Prosil bych laskavě o zaslání předmětné komunikace v této věci. 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Ad 1)

V rámci údržby komunikační zeleně na území MČ Praha 6 jsou realizovány tyto úkony:

ad a)

Komplexní úklid komunikací 2x ročně

Čištění, splach, hrabání listí, šintování, pletí a odstraňování náletů

ad b)  

Komplexní úklid komunikací 2x ročně

Čištění, splach, hrabání listí, šintování, pletí a odstraňování náletů

ad c)

úklid, pletí, hrabání listí

ad d)

pletí a úklid

 

Práce jsou zajišťovány na základě Smlouvy o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na území hl. m. Prahy společností Pražské služby, a.s.  Smlouvu lze dohledat v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra na webových stránkách https://smlouvy.gov.cz, rubrika: „podrobné vyhledávání“, zadáním následujícího čísla do pole „ID smlouvy“: 6374355.


Ad 2)

Ano, Městská část Praha 6 TSK oslovila.  TSK vydala 7. 10. 2021 nesouhlasné vyjádření ve věci generálního úklidu na území Městské části Praha 6 na TSK spravovaných komunikacích a plochách zeleně (kopii přikládáme – odůvodnění uvedeno ve vyjádření).

Žádost:

Prosíme o aktualizovanou tabulku za léta 2016 – 2020, včetně údajů Prahy 1.  V příloze tabulka, kterou jste nám zaslali na žádost ředitelky Státního Fondu Kinematografie Heleny Bezděk Fraňkové dne 26. 11. 2018.

 


Odpověď:

TSK vyčíslila výši nákladů a v souladu s § 17 odst. 3 zákona vyzvala žadatele k úhradě.  K úhradě nedošlo, TSK žádost dle § 17 odst. 5 zákona odložila.

 

Žádost:

Na Libeňském mostě, v místě kde překlenuje Voctářovu ulici, jsou dva reklamní nosiče (viz foto v příloze). Z každé strany mostu je jeden. Prosím o informaci, zda mají reklamní nosiče příslušná povolení, aby tam mohly viset. Pokud povolení nemají, pak prosím o informaci, jak bude TSK podle zákona postupovat pro napravení stavu a k jejich případnému odstranění.

 


Odpověď:

Uvedený mostní objekt je ve správě TSK.  TSK má uzavřenu nájemní smlouvu se společností Czech Outdoor s.r.o., IČO: 24199427 na umisťování reklamních poutačů se seznamem majetku, na kterém je umístění reklamních poutačů umožněno.  Mostní lávka X655 nesmí být v souladu s výše uvedenou smlouvou osazena žádnou reklamou.  Umístění Vámi uváděných reklamních poutačů je tudíž nelegální.  TSK v souladu s tímto zjištěním vyzvala společnost Czech Outdoor s.r.o. k okamžitému odstranění obou nelegálně umístěných reklamních nosičů.  V případě, že by společnosti Czech Outdoor s.r.o. odstranění neprovedla, provede odstranění TSK jakožto správce uvedeného mostního objektu na náklad společnosti Czech Outdoor s.r.o.

 

Žádost:

Poskytnutí příloh 1 – 7 ke smlouvě o vytvoření a implementaci informačního systému a poskytnutí souvisejících plnění uzavřené se společností ALTRON Business Solutions, a.s. zveřejněné v RS 1.8.2017.

 


Odpověď:

Žadateli byly požadované dokumenty zaslány prostřednictvím služby „úschovna“.

 

Žádost:

ve vztahu k dokumentu doručenému do e-mailové schránky č.j. TSK/Zde047/2021 - zda-li Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) odstraňovala danou reklamní plochu v průběhu měsíce června či července.

 


Odpověď:

Ve výše uvedené záležitosti odkazujeme na odpověď TSK č.j. TSK/Zde047/2021 ze dne 12. 07. 2021, v níž výslovně uvádíme, že reklamní zařízení z daného pozemku TSK odstraňovala naposledy 29. 05. 2021.  V průběhu měsíce června či července jsme tudíž danou reklamní plochu neodstraňovali.

 

Žádost:

1) který den společnost TSK a.s. obdržela písemnosti od hl.m.Prahy

     a) č.j. MHMP 101509/2021 z 26.1.2021,

     b) č.j. MHMP 414526/2021 z 30.3.2021,

     c) č. j. MHMP 651388/2021 z 11.5.2021,

2) který den byly společností TSK a.s. odeslány odpovědi hl.m.Praze na výše uvedené dopisy, prosím o zaslání kopií odpovědí na všechny tři uvedené dopisy. Nastalo-li se tak, prosím o sdělení, jaká objektivní příčina odpovědi bránila.

3) Prosím o zaslání kopií odpovědí na jednotlivé otázky hl.m.Prahy formulované v č.j. MHMP 101509/2021 z 26.1.2021 jako:

     a) "Jaký postup doporučujete a navrhujete ve vztahu k obnovení stavebního povolení."

     b) "Sdělení časového rámce k zajištění požadované dokumentace."

     c) "Sdělení očekávaných nákladů a žádost k zařazení do rozpočtu."

4) Požádalo hl.m.Praha o zajištění pasportizace pěší lávky přes komunikaci Pod Krejcárkem v k.ú Žižkov?

5) Jakým dokumentem odeslaným hl.m.Prahou a kdy byla společnost TSK a.s.

požádána o obnovu stavebního povolení a dokumentace ke stavbě pěší lávky / pasportizace v kontextu řízení ve sp.zn. S-MHMP 522553/2019?

6) Pokrývá schválený rozpočet společnosti TSK a.s. vyhotovení požadovaných dokumentů?

7) Pokud ne, kdy a jakou písemností společnost TSK a.s. požádala hl.m.Prahu o přidělení finančních prostředků a v jaké výši?

8) Nedošlo-li dosud ze strany TSK k žádosti o přidělení finančních prostředků od objednatele hl.m.Prahy, kdo, kdy a proč rozhodl, že TSK nepodá žádost o přidělení fin. prostředků?

9) K jakému dni byly práce na dokumentaci zahájeny? Pokud se tak nestalo, kdo, kdy a proč rozhodl, že práce nemají být dle žádosti hl.m.Prahy zahájeny?

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

 

Ad 1) 

a) 27. 1. 2021

b) 31. 3. 2021

c) 12. 5. 2021

Ad 2)

Jedná se o dlouhodobě řešenou záležitost, komunikace probíhala telefonicky a v e-mailové korespondenci, která není archivována, TSK prověřila situaci a řešila kroky vedoucí k zadání pasportizace.

Ad 3) Jak uvedeno v Ad 2), nebyla odeslána odpověď. Odpovídáme na dotazy níže:

a) bude proveden pasport a zažádáno o obnovení stavebního povolení,

b) pasport bude dokončen do 9/2021,

c) náklady budou vyčísleny a jejich úhrada bude nárokována v rámci některého z rozpočtových opatření v II. pololetí 2021.

Ad 4)

Ano

Ad 5)

TSK byla požádána dokumentem č.j. MHMP 460269/2020 z 18.3.2020

Ad 6)

Ne

Ad 7)

TSK již v roce 2020 průběžně komunikovala s MHMP o možnosti zajištění pasportizace předmětné stavby a informovala MHMP, že pasportizace bude TSK zadána poté, co budou ze strany MHMP zajištěny finanční prostředky pro tento účel.  K tomuto sdělení neobdržela TSK od MHMP zpětnou vazbu, z níž by vyplynul záměr MHMP přidělení finančních prostředků.

Ad 8)

TSK informovala MHMP o potřebě zajištění finančních prostředků pro případ, že MHMP požaduje pasportizaci.

Ad 9)

Práce na dokumentaci byly zahájeny 19. 07. 2021, předpoklad dokončení 9/2021.

 

Žádost:

Vyhodnocení akustické studie, na kterou je odkazováno v protokolu č. 1706077VP.

 


Odpověď:

Žadateli byl zaslán požadovaný dokument.

 

Žádost:

zda-li TSK odstranila nebo nařídila odstranění reklamního zařízení umístěného na pozemku parc. č. 1672/3 k.ú. Vysočany.  Dále žádáme o informaci, jestli nám, provozovateli nebo vlastníkovi, před odstraněním byla zaslána výzva.  

 


Odpověď:

TSK reklamní zařízení odstranila a zlikvidovala 29. 05. 2021 na základě žádosti o zakrytí, odstranění a likvidaci nepovoleného reklamního zařízení obdržené od magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „MHMP“), odboru pozemních komunikací (viz Příloha č. 1 a 2).  Informace o doručení výzvy vlastníkovi je uvedena v Příloze č. 1.

 

Žádost:

o umístění záborů občanského sdružení DROPIN o.p.s. konkrétně Drop In o.p.s., Karolíny Světlé 286/18, Praha 1 Staré Město 110 00, IČ: 25721259.  Zábory veřejných prostranství včetně konkrétních míst vyznačených na mapě s rozlohou záboru v m2 s určením časového rozsahu záboru, účelem záboru a ceny.

 


Odpověď:

Pod uvedeným IČO je v obchodním rejstříku zapsán subjekt s názvem: Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. (dále jen „společnost“).

 

Společnost má s TSK uzavřenu výpůjční (tj. bezúplatnou) smlouvu č. 9211240061 na zábor pozemku parc.č. 2975, k.ú. Nusle při komunikaci Bartoškova o výměře 17 m2 za účelem umístění mobilní ošetřovny v termínu od 01. 06. 2021 do 31. 12. 2021 ve dnech pondělí – pátek, plánek záboru přikládáme.  Jiné smluvní vztahy s výše uvedenou společností TSK neeviduje.

 

Žádost:

provedených úkonů týkajících se pozemku parc. č. 2364/507 k.ú. Kobylisy a to v okolí perimetru 100m od pozemku parc. č.2364/138 k. ú. Kobylisy.

 


Odpověď:

K uvedenému pozemku je uzavřena Výpůjční smlouva s Městskou částí Praha 8, smlouva byla přiložena.

 

Žádost:

zaslání všech aktuálně platných veřejnoprávních rozhodnutí, zejm. tedy rozhodnutí územních, případně stavebních, vztahujících se k veřejné zakázce nazvané Rekonstrukce soumostí Libeňský most, Praha 7 a 8 uveřejněné mj. na webové adrese https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/verejne-zakazky-as

 


Odpověď:

Žadateli byly požadované dokumenty zaslány prostřednictvím služby „úschovna“.

 

Žádost:

podle jakého rozhodnutí byly reklamní plochy z parc. č. 1236/1, k.ú. Jinonice a parc. č. 644/94 k.ú. Prosek odstraněny a kdo vydal tento pokyn. Zda-li byla provozovateli nebo žadateli před odstraněním zaslána výzva k odstranění.  Za jakých podmínek je možné si odstraněná reklamní zařízení vyzvednout.

 


Odpověď:

TSK uvedená reklamní zařízení odstranila na základě žádostí o odstranění nepovoleného reklamního zařízení obdržených od magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „MHMP“), odboru pozemních komunikací (viz Příloha č. 1 a 2)).  V případě reklamní plochy k.ú. Jinonice byla vlastníkovi ze strany MHMP doručena výzva k odstranění nepovoleného zařízení (viz Příloha č. 3), vlastník na výzvu nereagoval.  V případě reklamní plochy k.ú. Prosek byla výzva k odstranění nepovoleného zařízení vyvěšena v souladu s platnou legislativou na elektronické úřední desce MHMP.  Odstraněná reklamní zařízení není možné vyzvednout, neboť součástí obou žádostí o odstranění byl rovněž požadavek na likvidaci těchto zařízení. 

 

Žádost:

dotaz 1.Smlouva o dílo (dále jen SoD) z 23. 7. 2015, uzavřená mezi objednatelem – TSK hl. m. Prahy, a dodavatelem – společností Swietelsky a Algon, je na šabloně smluv uzavíraných z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (dále jen OPPK). Bylo tedy plnění dle této SoD hrazeno z OPPK?

dotaz 2.Pokud bylo plnění této SoD financováno z jiných prostředků než z OPPK, žádáme o vysvětlení, proč byla SoD uzavřena dle podmínek smluv uzavíraných v případě projektů hrazených z OPPK a přitom vyplácena z jiných finančních zdrojů. V tomto případě se rovněž ptáme, z jakých konkrétních finančních zdrojů bylo plnění dle této SoD realizováno.

dotaz 3.Nezávisle na položených otázkách v bodě 1. a 2. a Vašich odpovědích na ně žádáme o vysvětlení skutečnosti, že SoD byla uzavřena před platným územním rozhodnutím a stavebním povolením, tedy za situace, kdy mohlo v rámci územního řízení dojít k významným změnám projektové dokumentace.

dotaz 4.Ve veřejně přístupných zdrojích jsme nalezli k SoD z 23. 7. 2015 její tři dodatky, konkrétně Dodatek č. 1 z 31. 1. 2018 (změna fakturačních údajů zhotovitele), Dodatek č. 2 z 25. 4. 2018 (vícepráce), Dodatek č. 3 z 18. 7. 2018 (změna termínu dokončení), Dodatek č. 4 z 29. 10. 2018 (vícepráce). Pokud existují další dodatek/dodatky, žádáme o jeho/jejich poskytnutí (upřednostňujeme formou odkazu, na kterém lze další dodatek/dodatky nalézt).

dotaz 5.Jaká je celková cena prací dle SoD ve znění všech dodatků a jaká část již byla proplacena?

dotaz 6.K jakému termínu budou práce ukončeny a jak je tento termín v souladu s SoD ve znění všech dodatků?

dotaz 7.Pokud není termín dle SOD ve znění všech dodatků reálně dosažitelný, jakým konkrétním způsobem byly a/nebo budou uplatněny smluvní pokuty?

dotaz 8.Jak budou řešeny stávající vady a nedodělky? Konkrétně se jedná o:

 1. doposud nezabezpečené mezery mezi panely a základem, které se navíc vlivem sedání terénu a spodního vybetonovaného základu stále zvětšují (viz příloha č. 1) a
 2. provizorní část „PHS“ – nyní ve formě drátěného plotu, který neplní žádnou protihlukovou funkci a není v souladu s projektem (viz příloha č. 2)

 

dotaz 9.Pokud byla v souvislosti s realizací PHS realizována měření hluku v dané lokalitě či jejím blízkém okolí, žádáme o doložení patřičných protokolů z měření.

 


Odpověď:

Odpověď na dotazy 1. a 2.: V období uzavření SoD č. 3/15/2300/36 byla projednávána možnost financování této akce z dotačního titulu. Z tohoto důvodu byla smlouva připravována tak, aby z formálního hlediska odpovídala požadavkům na povinnou publicitu. Žádost o poskytnutí finančních prostředků z OPPK podpořena nebyla. Tato akce je tedy hrazena z investičních finančních prostředků hl. m. Prahy. 

Odpověď na dotaz 3.: Uzavření SoD č. 3/15/2300/36 před vydáním pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení je zcela běžnou praxí v obdobných případech. V rámci těchto dvou správních řízení nedochází ke změnám navrženého technického řešení stavby. Smyslem územního řízení je zejména umístění stavby v území, posouzení vlivu jejího užívání na území, posouzení souladu stavby s využitím území a ochrana důležitých zájmů v území. V případě stavebního povolení je ze strany stavebního úřadu posuzován u projektové dokumentace zejména soulad s předpisy a požadavky na její zpracování, a zda obsahuje všechna předepsaná stanoviska dotčených orgánů státní správy, samosprávy a dalších institucí. Stavební úřad technické řešení zpracované v projektové dokumentaci nekontroluje, jelikož za správnost, celistvost a proveditelnost stavby odpovídá projektant. Nad rámec již uvedeného zdůrazňujeme, že zhotovitel je vázán akceptací jakýchkoliv změn plynoucích ze správního řízení, tudíž není třeba brát ohled na to, zda bylo již ÚR a SP pravomocně vydáno či nikoliv. Naopak TSK, pověřená investorem (hl. m. Praha) zajišťováním akce, získá tímto postupem dostatek času k úplnému dokončení přípravy akce a uzavření smlouvy se zhotovitelem stavebních prací tak, aby bezodkladně po nabytí právní moci stavebního povolení mohly být zahájeny stavební práce a plně využita stavební sezóna a vhodné klimatické podmínky.

Odpověď na dotaz 4: Dokumenty týkající se SoD č. 3/15/2300/36 včetně dodatků 1 – 5, jsou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) dostupné v centrálním registru smluv (Dodatek č. 5 byl uveřejněn 24. 10. 2019) – https://smlouvy.gov.cz/ (zadáním údaje Technická správa komunikací, hl. m. Prahy, a.s. do pole „Název publikujícího subjektu“ a zároveň zadáním 3/15/2300/36 do pole „Číslo smlouvy/č.j.“ se Vám zobrazí odkazy na jednotlivé části kompletní smluvní dokumentace).

Odpověď na dotaz 5.: Podle SoD č. 3/15/2300/36 včetně všech dodatků je v současné době zasmluvněna cena za provedení stavebních prací v částce 52 612 817,36 Kč včetně DPH. Za již provedené, předané a převzaté dílo byly zhotoviteli uhrazeny náklady ve výši 46 646 454,34 Kč včetně DPH. 

Odpověď na dotaz 6.: Část stavby již byla dokončena a protokolárně předána a převzata, a to včetně ve stanoveném termínu protokolárně předaných a převzatých odstraněných vad a nedodělků. Proto nebylo potřeba vůči zhotoviteli stavebních prací uplatňovat žádné sankce. Dokončení celé stavby je vázáno na administraci smluv o přeložkách inženýrských sítí a následném vhodném klimatickém období pro  provedení prací souvisejících s provedením přeložek těchto sítí. Celková doba plnění je v souladu s uzavřeným smluvním vztahem a nebyla překročena.

Odpověď na dotazy 7. a 8.: Vady a nedodělky shledané v den předání a převzetí části díla byly odstraněny 15. 07. 2019. Vámi zmíněné vady a nedodělky v bodě 8 a. v době předání a převzetí díla patrné nebyly a projevily se v průběhu záruční doby díla, následně budou napraveny na náklady zhotovitele.  Realizace akce byla rozložena do několika let a zbývající část PHS bude dokončena tento rok.

Odpověď na dotaz 9.: Měření hluku proběhlo před zahájením realizace stavebních prací, a protože dílo není prozatím zcela dokončeno, proběhne relevantní měření hluku až po úplném a bezvadném dokončení celé akce. Protokol z provedeného měření dle předchozí věty zasíláme v příloze.

 

Žádost:

zda-li TSK odstranila nebo nařídila odstranění reklamních zařízení umístěných na pozemcích parc. č. 1682/3, k.ú. Vysočany a parc. č. k.ú. 4001/3 k.ú. Libeň. Za jakých podmínek je možné si odstraněná reklamní zařízení vyzvednout.  

 


Odpověď:

TSK uvedená reklamní zařízení odstranila na základě žádostí o odstranění nepovoleného reklamního zařízení obdržených od magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „MHMP“), odboru pozemních komunikací (viz přílohy).  Odstraněná reklamní zařízení není možné vyzvednout, neboť součástí žádosti MHMP o odstranění byl rovněž požadavek na likvidaci těchto zařízení. 

 

Žádost:

„1) Kdy povolil vlastník komunikace zábor veřejného prostranství na uvedené části pozemku č. parc. 4187/2 v k.ú. Vinohrady a v jakém rozsahu?“

„2) Na jak dlouho byl zábor povolen, jakému subjektu byl povolen a uvedení částky, která má být za zábor hrazena a částky, která již skutečně uhrazena byla?“

„3) Jaký byl důvod pro zábor v tak velkém rozsahu včetně části vozovky, když obvykle pro rekonstrukce domu postačuje zábor části chodníku?“

 


Odpověď:

Zábor byl povolen na základě podpisu Nájemní smlouvy.  Smlouva byla podepsána Technickou správou komunikací hl. m. Prahy v zastoupení vlastníka, tj. hl. m. Prahy dne 30. 12. 2019. 

 

Zábor byl původně dle Nájemní smlouvy povolen od 20. 1. 2019 do 31. 8. 2020 – zábor za účelem umístění kontejneru, vozidla.  Na základě dodatků č. 1 – 3 byl zábor prodloužen do 20. 1. 2021.  Původní výměra záboru dle Nájemní smlouvy činila 20,90 m2, Dodatek č. 2 řešil umístění autojeřábu na vozovce na dobu 1 dne, Dodatek č. 2 řešil zábor chodníku o výměře 54,50 m2 za účelem umístění a shozu mobilního lešení, Dodatek č. 3 řešil zábor za účelem umístění kontejneru a zařízení stavby (ohrada) o výměře 21 m2.  Celková částka za zábor dle Nájemní smlouvy včetně dodatků č. 1 – 3 činila 110.396,- Kč bez DPH a byla nájemcem řádně v plné výši uhrazena. 

 

Nájemcem byla společnost Záhřebská 31 s.r.o., IČO: 60197331, zastoupená společností EVATR s.r.o, IČO: 05174619.

 

Rozsah záboru vycházel z požadavku nájemce s ohledem na charakter umisťovaných předmětů a prováděných činností, jak je uvedeno výše.

hl. m Prahy.

Žádost:

stanoviska, vyjádření a sdělení, týkají se parc. č. 1180, 1181, 1430 a 3060 v k.ú. Nusle a přilehlé části veřejné komunikace před domy Čiklova č.p. 13 a č.p. 13a

 


Odpověď:

Žadatel byl vyzván v souladu s §14 odst. 5 písm. b) zákona vyzván k doplnění žádosti. Žadatel na výzvu nereagoval, povinný subjekt dle § 14 odst. 5) písm. a) zákona žádost odložil.

 

Žádost:

Protokoly z autorizovaného měření hluku z dopravy za období let 2011 – 2021 na ulicích:

 • Klapkova (v úseku mezi ulicemi Pod Sídlištěm – Horňátecká)
 • Jičínská (v úseku mezi ulicemi Vinohradská – Olšanské náměstí)
 • Na Stráži
 • Vosmíkových

 


Odpověď:

Žadateli byly zaslány požadované dokumenty

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Zda TSK odstranila nebo nařídila odstranění reklamního zařízení umístěného na pozemku parc. č. 2369/3 a parc. č. 2588/35, k.ú. Kunratice.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

TSK uvedené reklamní zařízení neodstranila ani jeho odstranění nenařídila.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Zda TSK odstranila nebo nařídila odstranění reklamního zařízení umístěného na pozemku parc. č. 2931, k.ú. Stodůlky.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

TSK uvedené reklamní zařízení neodstranila ani jeho odstranění nenařídila

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1) Zaslání smlouvy uzavřené mezi Hlavním městem Praha (dále jen „HMP“) a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“), jejímž předmětem je zajištění činnosti v souvislosti se správou, servisem a provozem rychloměru umístěného v Praze 4, Zálesí x Nad Lesním Divadlem (v blízkosti sloupu VO 412478, směr Jižní spojka).

2) Zaslání smlouvy uzavřené mezi Policií hl. m. Prahy a TSK, jejímž předmětem je zajištění činnosti v souvislosti se správou, servisem a provozem rychloměru umístěného v Praze 4, Zálesí x Nad Lesním Divadlem (v blízkosti sloupu VO 412478, směr Jižní spojka).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Ad 1)

Smlouva včetně všech dodatků zaslána.

 

Ad 2)

TSK nemá uzavřenu smlouvu s Policií hl. m. Prahy na uvedený předmět činnosti.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1) Z jakých důvodů podala TSK 10.12.2020 žádost o pokácení čtyř kusů stromu jírovce maďal rostoucích u zdi domu č.p. 430/1 v ulici U Blaženky, Praha 5.

2) Byla výše uvedená žádost o pokácení těchto čtyř stromů podána z vlastní iniciativy společnosti TSK nebo na žádost jiného subjektu.

3) Byla-li žádost o pokácení těchto čtyř stromů podána na žádost jiného subjektu, o jaký subjekt se jednalo.

4) Poskytnutí anonymizovaných verzí dokumentů a podkladů souvisejících s pokácením výše uvedených jírovců maďal, zejména pak o dendrologický posudek vztahující se k těmto stromům.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Ad1) Důvody požadavku na kácení čtyř kusů stromu jírovce maďalu jsou uvedeny v žádosti, kterou TSK podala na odbor ochrany, přírody a krajiny MČ Praha 5 a která je součástí této odpovědi (viz. Příloha č. 1).  Situace byla  konzultována ve spolupráci se společností Pražské služby, a.s. s certifikovaným arboristou (zapsán v seznamu certifikovaných arboristů pod č. 424), jednalo se o ústní konzultaci na místě.

 

A2)

Žádost o povolení ke kácení byla podána z vlastní iniciativy TSK po konzultaci s arboristou.  TSK se mimo jiné v rámci správy majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy zabývá i správou zeleně, vyhodnocuje stav zeleně a přijímá potřebná opatření.

 

Ad3)

Žádost o povolení ke kácení nebyla podána na žádost jiného subjektu.

 

A4)

MČ Praha 5 nezávisle na TSK provedla místní šetření, v Příloze č. 2 je uvedeno Rozhodnutí MČ Praha 5, kterým bylo povoleno kácení dotazovaných stromů s odůvodněním, popisem špatného zdravotního stavu stromů a zakotvením povinnosti náhradní výsadby.  Rozhodnutí nabylo právní moci 24.2.2021.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Zda-li TSK odstranila reklamní zařízení umístěné na pozemku parc. č. 629/98, k.ú. Letňany.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

TSK uvedené reklamní zařízení odstranila na základě Žádosti o odstranění nepovoleného reklamního zařízení obdržené od magistrátu hl. m. Prahy, odboru pozemních komunikací.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Zda-li TSK odstranila reklamní zařízení umístěné na pozemku parc. č. 1335/31, k.ú. Jinonice.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

TSK uvedené reklamní zařízení odstranila na základě Žádosti o odstranění nepovoleného reklamního zařízení obdržené od magistrátu hl. m. Prahy, odboru pozemních komunikací.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Zda-li TSK odstranila reklamní zařízení umístěné na pozemku parc. č. 1205/24, k.ú. Běchovice.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

TSK uvedené reklamní zařízení odstranila na základě Žádosti o odstranění nepovoleného reklamního zařízení obdržené od magistrátu hl. m. Prahy, odboru pozemních komunikací.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Zda-li TSK odstranila reklamní zařízení umístěné na pozemku parc. č. 1672/3, k.ú. Vysočany.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

TSK uvedené reklamní zařízení odstranila na základě Žádosti o odstranění nepovoleného reklamního zařízení obdržené od magistrátu hl. m. Prahy, odboru pozemních komunikací.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Poskytnutí dokladů intenzity automobilové dopravy na sledované sítě Praha od roku 2001 do roku 2017 v excelovských souborech, jak jsou zveřejňovány na webu TSK.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Požadované údaje zaslány v příloze.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Zda TSK odstranila reklamní zařízení umístěné při ulici Kbelská, parc. č. 626/98, k.ú. Letňany.  Pokud ano, byl před jeho odstraněním zaslán pokyn k odstranění vlastníkovi nebo provozovateli reklamního zařízení?

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

TSK uvedené reklamní zařízení odstranila na základě Žádosti o odstranění nepovoleného reklamního zařízení obdržené od magistrátu hl. m. Prahy, odboru pozemních komunikací.  Výzva k odstranění nepovolených reklamních zařízení byla v souladu se Zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (ZoPK), vyvěšena na elektronické úřední desce MHMP.  Vlastník reklamních zařízení však na výzvu nereagoval a předmětná reklamní zařízení, jak ukládá ust. § 31 ZoPK, neodstranil.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Z jakého důvodu byly dne 20. 12. 2020 pokáceny vzrostlé stromy v ulici Varšavská v Praze 2 (v úseku před č.p. 1243/4). Zaslání příslušného rozhodnutí o pokácení stromů včetně jeho odůvodnění.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Zdravotní stav dalších dvou stromů byl skutečně závažný a pozdější rizika samovolných pádů nebylo rozhodně možno vyloučit. Proto TSK zpracovala a poté předložila, ve smyslu platných právních předpisů, příslušnému odboru životního prostředí oznámení o kácení dřevin (viz Příloha č. 1), který pokácení z bezpečnostních důvodů obratem odsouhlasil (viz Příloha č.2). 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1. Natáčí kamera umístěná na semaforu na křižovatce ulic Kolbenova-Lehovecká, Praha 14 na straně areálu společnosti Auto Louda záznam?

2. Pokud kamera nahrává, jak dlouho je záznam uchováván?

3. Je možné si případně vyžádat záznam z konkrétního data?

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

uvedené SSZ není v majetku hl. m. Prahy a není ve správě TSK.  Dle TSK dostupných informací zmíněná křižovatka Kolbenova – Lehovecká není osazena žádným dohledovým zařízením s možností záznamu. Uvedená kamera je součástí detekčního systému osazeného světelného signalizačního zařízení bez možnosti jakéhokoliv záznamu a archivace obrazu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Za rok 2019 a 2020 po jednotlivých letech

 • Počet všech automatizovaně kontrolovaných stojících vozidel, tj. bez účasti Městské policie na místě
 • Počet všech automatizovaně kontrolovaných stojících vozidel, tj. bez účasti Městské policie na místě, kde bylo zjištěno podezření ze spáchání přestupku dle § 27 (1) o) Zákona 361/2000 Sb.

Počet všech automatizovaně kontrolovaných stojících vozidel, tj. bez účasti Městské policie na místě, kde bylo zjištěno podezření ze spáchání přestupku dle § 25 – 27 Zákona 361/2000 mimo § 27 (1) o).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Požadované informace zaslány v příloze.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Počet parkovacích míst v letech 2000 – 2021 pro Prahu 1 – 8 za každý rok v rozdělení:

 • Celkový počet parkovacích míst
 • Počet míst vyhrazených pro parkování ZTP (včetně míst na konkrétní SPZ)
 • Počet nově zřízených parkovacích míst
 • Počet zrušených parkovacích míst

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Požadované údaje zaslány v příloze.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Přílohy 1 a 2 odpovědi z 20. 10. 2020 na žádost z 9. 10. 2020
 • Čitelnou tabulku z bodu Ad 3) odpovědi

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Zaslány požadované přílohy

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

zda na pozemku p.č. 1294/1 a pozemku p.č. 1294/13 nebo jejich částí, obec Praha, katastrální území Strašnice, evidovány u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, je umístěna veřejná účelová komunikace ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, resp. zda je takto vedena v pasportu místních komunikací. Pokud se na uváděných pozemcích nachází veřejná účelová komunikace, resp. je-li tato veřejná účelová komunikace vedena v pasportu místních komunikací, kopie všech dokumentů a časti výkresové dokumentace, která se k daným pozemkům vztahuje a na základě kterých tak bylo učiněno; kopie listin, z příslušné části  pasportu místních komunikací, které tuto skutečnost potvrzují / textová část a výkresová část, která se vztahuje k uváděným pozemkům.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

v souladu s §14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost odložena.  Odůvodnění: Pozemky parc. č. 1294/1 a 1294/13, k.ú. Strašnice ani komunikace na nich nejsou ve správě TSK.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Zda TSK spolupracuje s iniciativou „Přidej se a strhni to“, jejím členem Zdeňkem Jahnem nebo s jejími ostatními členy ve věci nahlašování nebo odstraňování nelegálních reklamních ploch na území hl. m. Prahy.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Pan Zdeněk Jahn je zaměstnancem TSK. S iniciativou „Přidej se a strhni to“ TSK nespolupracuje. Odstraňování nelegální reklamy provádí TSK na základě podnětů občanů došlých přes internetový portál https://zmente.to, požadavků jednotlivých městských částí či na základě zjištění učiněných vlastními silami.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Sdělení ohledně smlouvy o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na území hlavního města Prahy ze dne 31. 5. 2010 uzavřené mezi TSK a společností Pražské služby, a.s., ve znění dodatku č. 7 ke smlouvě (případně dalších dodatků), a to:

1) Jaká částka byla zaplacena za zimní údržbu pozemních komunikací v jednotlivých měsících za období od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021?

2) Kdo byli další subdodavatelé, se kterými byly uzavřeny smlouvy na provedení prací?

3) Byly některé práce provedené na základě smlouvy v období od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021 reklamovány?

4) Poskytnutí stavebního deníku, resp. deníku prací za období od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021. Konkrétně stavebního deníku k zimní údržbě nemotoristických komunikací pro Oblast 4 (Oblastní správa Prahy 4, Oddělení oblastní správy Jih), úklidová oblast Modřan a okolí (páteřní komunikace, Čs. Exilu, gen. Šišky, Modřanská, Novodvorská)

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Ad1)

Tabulka čerpání financí v rámci zimní údržby komunikací zajišťované společností Pražské služby, a.s. v období listopad 2020 – únor 2021   

měsíc

Částka bez DPH (v tis.)

listopad

113 873 Kč

prosinec

122 617 Kč

leden

172 809 Kč

únor

170 969 Kč

celkem

580 268 Kč

 

Ad 2)

V souladu s čl. 16 výše uvedené Smlouvy je společnost Pražské služby, a.s. v pozici zhotovitele oprávněna pověřit výkonem jednotlivých činností poddodavatele, v příloze č. 6 Smlouvy je uveden jediný významný poddodavatel – společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO: 49356089.   Jiné, než významné poddodavatele TSK neeviduje a nemá TSK dle uvedené Smlouvy a platné právní úpravy povinnost evidovat.  Zmiňovaná Smlouva je veřejně přístupná v registru smluv vedeném ministerstvem vnitra, ID smlouvy: 6374355.

Ad 3)

V období od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021 nebyly na základě platné Smlouvy ze strany TSK reklamovány žádné práce u společnosti Pražské služby, a.s.

Ad 4)

Vzhledem k rozsahu uvedeného období a území je počet stavebních deníků a jejich listů značný. Žadatel byl vyzván k upřesnění a informován, že následně mu bude v souladu se sazebníkem úhrad, který je dostupný na oficiálním webu TSK www.tsk-praha.cz, vyčíslena částka za dohledání informací a pořízení kopií, po jejímž uhrazení budou požadované kopie poskytnuty.  Žadatel upozorněn na povinnost subjektu zajišťujícího zimní údržbu komunikací vést stavební deník, tudíž by tento měl být dostupný přímo u konkrétního subdodavatele. 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Dne 11. a 12. 3. 2021 byly na nároží ulic U Mrázovky a U Blaženky, Praha 5  /parcelní číslo 4896/1, 4889/2/ pokáceny čtyři vzrostlé stromy, z toho tři bez zjevných známek přirozené destrukce dřevní hmoty (soudě dle stavu pařezů). Kdo o kácení stromů rozhodl a na základě čeho, dendrologický posudek.  Uvažuje se o vysázení nových stromů?

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

TSK obecně prověřuje stav zeleně v rámci majetku, který má ve své správě.  V uvedené lokalitě byl stav stromů konzultován na místě s certifikovaným arboristou. Arborista dospěl k žávěru, že stromy jsou ve špatném zdravotním stavu, je  narušena stabilita a odborným řezem nelze životnost těchto stromů prodloužit, stromy představují z důvodu možného odlamování suchých větví bezpečnostní riziko pro chodce. Arborista doporučil pokácení stromů.  TSK proto následně požádala o povolení ke kácení.   Odbor ochrany životního prostředí MČ Praha 5 vydal dne 8.2.2021 Rozhodnutí, jímž kácení všech čtyř stromů povolil (nabytí právní moci dne 24.2.2021) s odůvodněním rozhodnutí – stromy jsou ve vážném zdravotním stavu, vykazují dřevokaznou houbu, nejsou již perspektivní (Rozhodnutí viz příloha č. 1).  Kácení proběhlo ve dnech 11. a 12.3.2021.  Přiložena fotodokumentace.  Náhradní výsadba výsadba stromů bude provedena v nejbližší možné době (duben/květen)v  počtu 4 ks: Aesculus hippocastanum ´Pyramidalis – jedná se o druh  vhodný do stromořadí, má úzkou korunu, produkuje méně plodů, tolerantní k městskému prostředí. 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Zda se TSK mimo přípisu č.j. TSK/33372/16/7500/Če-38D/197 z 31.10.2016 vyjadřovala k záměru Kaufland Křeslice a pokud ano, poskytnutí těchto případných vyjádření.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Zaslána dohledaná vyjádření.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Zaslání zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze (údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy – světelná signalizační zařízení, oblastní dopravní řídící ústředny, koordinační kabely)“ na základě které došlo k uzavření Smlouvy o dílo 1. 2. 2007, č. TSK 03/07/212/0007 mezi Technická správa komunikací hl. m. Prahy jakožto objednatelem a ELTODO dopravní systémy s.r.o. jakožto zhotovitelem.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Zaslána dohledaná dokumentace

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Stanovisko TSK k mimoúrovňovému křížení ve Velké Chuchli varianta podjezd a k vyjádření zastupitelstva MČ Velká Chuchle v Chuchelském zpravodaji na straně 12 a na straně 13.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Stanovisko zasláno v příloze.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1) Jakým způsobem bylo postupováno při zjišťování vlastníka nebo provozovatele reklamního zařízení viz příloha č. 1 umístěného při ulici Výstavní, na pozemku č. parc. 576/15, k.ú. Háje, které bylo dle zjištění žadatele odvezeno TSK.

 

2) Určení podmínek k odvozu předmětného reklamního zařízení případně i jiných reklamních zařízení provozovaných a vlastněných žadatelem, které jsou u TSK uskladněny.“


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Ad 1)

K odstranění reklamního zařízení umístěného při ulici Výstavní, na pozemku č. parc. 576/15, k.ú. Háje, se TSK vyjadřovala na základě předchozí žádosti téhož žadatele ze dne 4.2.2021 a to dopisem č. j. 006/2021 ze dne 12.2.2021.  TSK odstranila uvedené reklamní zařízení na základě žádosti vlastníka hl. m. Prahy (viz příloha č.1).  Výzva k odstranění (viz příloha č. 2) byla vyvěšena v souladu s platnou právní úpravou na elektronické úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy, vlastník na výzvu nereagoval.  TSK jako správce svěřeného majetku pouze konala na základě výzvy vlastníka reklamním zařízením dotčeného pozemku, tj. hl. m. Prahy, TSK vlastníka reklamního zařízení nezjišťovala.

 

Ad 2)

TSK 8.3.2021 odeslala Výzvu k doložení fakturačních údajů (viz příloha č. 3). Po jejich obdržení zašle Výzvu k převzetí reklamních zařízení a k úhradě nákladů.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Týkajících se metodiky výpočtu „Tržby jízdného“ pro Pražskou integrovanou dopravu v ročenkách TSK.

 

a) Od kterého subjektu byl získán údaj v ročence TSK, že v roce 2016 byly tržby z jízdného 3,87 mld. Kč?

b) Pokud údaj dle písmena a) nebyl získán od žádného z těchto subjektů, jakým přesným výpočtem k němu bylo dojito, včetně vstupních parametrů

c) Přesnou metodiku výpočtu položky „Tržby z jízdného“ v ročenkách TSK za roky 2014 až 2019.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Údaje získány od společnosti ROPID.  Celková výše ročních tržeb byla určena sečtením základního objemu tržeb na území města s přičtením tržeb železničních dopravců (3 735 507 000 Kč + 129 505 000 Kč = 3 865 012 000 Kč, tedy 3,87 mld. Kč).  Změna "metodiky" po roce 2013 spočívala pouze ve vypuštění tržeb z vnějších pásem PID, které byly do té doby v celkových tržbách PID pro Prahu vykazovány. Od roku 2014 byla tato disproporce napravena. To je důvod, proč je při použití dat z Ročenky se základnou v roce 2013 výše tržeb příliš vysoko.  Objektivní porovnání tržeb je současně nesmírně obtížné, protože se každoročně mění různé parametry výpočtu. Vyšší optický propad roku 2016 je dán i následným rokem 2017, kdy naopak byly do systému PID zaintegrovány téměř všechny vlakové spoje na území Prahy a Středočeského kraje včetně rychlíků (do dělby tržeb vstoupil podstatně i výběr jízdného dle tarifu TR10). Současně se do růstu tržeb zásadně promítají i významné integrace do PID, jako byla v polovině roku 2017 integrace Kladenska, významněroste příjem především z pásma 0.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

týkající se metodiky výpočtu „Tržby jízdného“ pro Pražskou integrovanou dopravu v ročenkách TSK.

 

1) Došlo mezi lety 2013 a 2014 ke změně metodiky výpočtu?

2) Z jakých položek se tato položka skládá?

3) Jaká je metodika výpočtu?

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Data z oblasti hromadné dopravy pro Ročenku dopravy TSK dlouhodobě přebírá od jiných organizací - Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., Regionálního organizátora pražské integrované dopravy (ROPID), případně Magistrátu hl. m. Prahy.  Dle informací, kterými TSK disponuje, do roku 2013 včetně byla automaticky přebírána hodnota tržeb PID včetně tržeb ve vnějších pásmech. Jelikož tyto tržby stále výrazněji rostly, přestaly být v celkové částce zanedbatelné a od roku 2014 byly změnou metodiky výpočtu vypuštěny.  Stanovení přesné výše ročních tržeb ovšem i nadále není jednoduché, protože se s rozvojem integrace a na základě každoročních průzkumů vyvíjí i výpočty dělby tržeb. V posledních letech měla vliv zejména kompletní integrace železniční dopravy, přičemž do objemu tržeb bylo nutné zapracovat i vyšší podíl z tržeb vybraných v rámci tarifu TR10.    

Tyto proměnlivé faktory, které průběžně mění srovnávací základnu, komplikují dlouhodobější vypovídací hodnotu časové řady výše tržeb, nicméně v posledních letech je tato řada z hlediska úrovně velice stabilní, na úrovni mírně nad 4 miliardami Kč. A to s výjimkou roku 2016, kdy bylo do dělby tržeb k dispozici meziročně o cca 245 milionů Kč méně (veškerý nárůst příjmů z růstu nákupu ročních jízdenek byl vyrovnán slevou pro původní majitele ročních jízdenek a propad příjmů vznikl v oblasti snížení nákupu měsíčních či čtvrtletních jízdenek).  TSK informace do ročenky pouze přebírá.  V případě požadavku dalších informací je třeba obrátit se s žádosti na jiné subjekty.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Zda-li TSK odstranila reklamní zařízení umístěné na Rozvadovské spojce, parc. č. 2743, k.ú. Stodůlky, k odstranění mělo dojít mezi dny 1. – 12. 2. 2021.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

TSK uvedené reklamní zařízení v uvedeném časovém rozmezí neodstranila.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Ve věci parkoviště P+R Švehlova, v sousedství ul. Ždánické na částech parcel č. 1448, 1449 a 5765/1.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Odložení žádosti.  Dotazované parkoviště P+R, Švehlova není ve správě TSK.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1) Kompletní vypracovaná dokumentace „Severní Čimická radiála - Aktualizace ověřovací studie, Praha 7, 8 a Dolní Chabry, č. akce 1000026”, kterou si TSK dle registru smluv objednala od společnosti SATRA dne 22.5.2018 objednávkou A/0015/18/4210, a pod č. jednacím 74/18/4210.

 

2) Kompletní vypracovaná dokumentace „Severní Čimická radiála -Biologický průzkum, Praha 7, 8 a Dolní Chabry, č. akce 1000026”, kterou si TSK dle registru smluv objednala od Jana Farkače dne 22.5.2018 objednávkou A/0016/18/4210 a pod č. jednacím 75/18/4210.

 

3) Kompletní vypracovaná dokumentace (studie) pro akci „EIA – dopravní propojení Městského a Pražského okruhu v severním segmentu Prahy, č. akce 1000026, Praha 7, 8, a Dolní Chabry”, která je předmětem smlouvy o dílo mezi TSK a společností SATRA podepsané dne 6.8.2018 a identifikované číslem smlouvy A/3/18/4210/015.

 

4) Další relevantní interně nebo externě (dodavatelsky) vypracovaná dokumentace na téma Čimická radiála v rozmezí let 2017-2020.

 

U výše požadovaných dokumentací specifikovaných v bodech 1), 2) a 3) také o uvedení datumů převzetí díla ze strany TSK a uvedení finálních cen, které byly za jednotlivé dokumentace uhrazeny vybraným dodavatelům.

 

V případě, že výše požadovaná dokumentace v bodech 1), 2) a 3) nevznikla, sdělení důvodů, proč nebyla realizována.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Ad 1)

Dokumentace „Severní Čimická radiála - Aktualizace ověřovací studie, Praha 7, 8 a Dolní Chabry, č. akce 1000026”, zhotovitel SATRA, spol. s r.o. (dále jen „SATRA“), objednávka A/0015/18/4210, a pod č. jednacím 74/18/4210, není k dispozici. Dne 2. 10. 2018 byla přerušena na základě pokynu TSK činnost v návaznosti na žádost SATRA o pozastavení projektových prací z 21. 9. 2018. Oba, v předchozí větě uvedené dokumenty, jsou obsaženy v Příloze č. 1.  Ve vztahu k této objednávce TSK neprováděla vůči společnosti SATRA úhradu.   

 

Ad 2)

Dokumentace „Severní Čimická radiála - Biologický průzkum, Praha 7, 8 a Dolní Chabry, č. akce 1000026”, zhotovitel Jan Farkač, objednávka A/0016/18/4210 a pod č. jednacím 75/18/4210 byla realizována. Celkem fakturováno a zaplaceno 229 900,- Kč včetně DPH 21% v souladu s objednávkou.  Výsledky přírodovědného průzkumu z 31. 5. 2019 – Příloha č. 2.  K převzetí ze strany TSK došlo 26. 9. 2019 – Předávací protokol viz Příloha č. 3. 

 

Ad 3)

Dokumentace (studie) pro akci „EIA - dopravní propojení Městského a Pražského okruhu v severním segmentu Prahy, č. akce 1000026, Praha 7, 8, a Dolní Chabry”, zhotovitel SATRA, smlouva A/3/18/4210/015 není k dispozici. Dne 10. 1. 2019 zaslala SATRA žádost o pozastavení prací (Příloha č. 4).  Dne 25. 1. 2019 vydala TSK pokyn k pozastavení prací (Příloha č. 5).  Ve vztahu k uvedené smlouvě TSK neprováděla vůči společnosti SATRA úhradu.

 

Důvodem přerušení prací dle výše uvedených bodů je nevyjasněný postup hl. m. Prahy (HMP) a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) ve věci řešení severní radiály a koncepcí trasy V Holešovičkách vs. Čimická radiála.

Ad 4)

Nebyla vypracována.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Přesný plán/mapu regulující parkování vozidel na ulici Polská na Praze 2 platný k datu 15. 1. 2020, který byl zveřejněn na Vašich webových stránkách ve formátu pdf.“

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Zaslány požadované přílohy a zaslán odkaz https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/narizeni_c_10_2019_sb_hl_m_prahy.html

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Zda-li reklamní zařízení umístěné při ulici Výstavní, na pozemku č. parc. 576/15, k.ú Háje, bylo TSK z pozemku odstraněno.  Pokud ano, byl vlastník nebo provozovatel před odstraněním řádně vyzván k jeho odstranění?

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

TSK odstranila uvedené reklamní zařízení na základě žádosti vlastníka hl. m. Prahy (viz příloha č. 1). Výzva k odstranění (viz příloha č. 2) byla vyvěšena v souladu s platnou právní úpravou na elektronické úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy, vlastník na výzvu nereagoval.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Zda a případně v jakých úsecích a časových intervalech bude v roce 2021 uzavřena cyklotrasa A1 v souvislosti s rozšířením ulice Strakonická. Sdělení informace, kudy bude v době případného uzavření cyklotrasy A1 vedena objížďka (a to především s ohledem na plánovanou uzavírku cyklotrasy A111 v ulici Zbraslavská v rámci optimalizace železniční trati Praha Smíchov - Radotín v období od 19. března do 8. září 2021).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

V rámci stavby Strakonická - rozšíření Praha 5, č. akce 999170 bude třeba z bezpečnostních důvodů uzavřít část cyklotrasy A1 podél Vltavy od železničního mostu (staničení stavby cca 1,7-2,7) po konec stavby. Objízdná trasa by mohla být vedena po souběžné cyklotrase A111. Doba uzavírky je nutná při pracích na založení a výstavbě opěrné zdi SO 200.3 což je od 1.3.2021 do 15.12.2021.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Zaslání seznamu zdrojových dokumentů ke smlouvě na projektovou dokumentaci č. A/3/20/5900/0019 ze dne 12.5.2020.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Seznam zdrojových dokumentů:

 • Projektová dokumentace (PD) pro  společné řízení  o vydání  územního rozhodnutí a stavebního povolení (tzv. jednostupňová dokumentace stupeň DUSP) vypracovaná společností Atelier Promika, spol.  s.r.o., IČO: 26080273,  na základě smlouvy uzavřené s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. (č. smlouvy A/3/19/4220/040) z 26.7.2019.
 • Rozhodnutí Úřadu MČ Praha 8 – Odboru územního rozvoje a výstavby – oddělení dopravních staveb, č.j.:  MCP8 010053/2020 z 16.1.2020 (s nabytím právní moci  5.2.2020), tzv. společné územní rozhodnutí a stavební povolení,  jehož součástí jsou i kompletní vyjádření dotčených orgánu státní správy (DOSS) a účastníků územního a stavebního řízení.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Ulice Ústecká – úpravy dopravního značení

1. Proč nebyly zrealizovány úpravy dopravního značení dle přiloženého projektu z roku 2019?

2. Čí stanovisko zastavilo realizaci tohoto projektu?

3. Zaslání daného stanoviska.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Na předmětný úsek komunikace Ústecká v rozsahu Kobyliská – K Ďáblicům byla zpracována projektová dokumentace pro realizaci souvislé údržby. V průběhu projednávání projektové dokumentace vyplynulo, že z důvodu koordinace s plánovanou výstavbou tramvajové trati, která významně zasáhne stavebním charakterem do komunikace Ústecká, nebylo možné dále provést dokončení projektové přípravy a realizaci samotné souvislé údržby včetně vyznačení nového dopravního značení.  Zaslaná situace dopravního značení byla pouze návrhem v projektové dokumentaci a nebyla nikterak dále projednávána, tudíž ani řešeno vydání stanovení dopravního značení. TSK spravuje jí svěřený majetek ve vlastnictví Hlavního města Prahy na smluvním základě.  Při realizaci jednotlivých investičních akcí je limitována skutečností, zda je akce hlavním městem Prahou (HMP) zařazena do plánu realizace pro příslušný rok dle rozpočtu HMP a zda ji tedy HMP zadá TSK k realizaci a bude ji následně financovat. V případě uvedené akce nerozhodl vlastník, tj. HMP, o zařazení do plánu realizace, projektová příprava byla tedy ukončena.  Dle dostupných informací jsou stavební úpravy a změny dopravního režimu v dané lokalitě aktuálně předmětem projektové přípravy, která je v gesci Dopravního podniku hl. m Prahy.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

O projektu přechodu na křižovatce ulice Prosecká a v jaké fázi realizace je tento projekt. 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Na křižovatce 9.285 Prosecká – Letňanská nebyly řešeny přechody pro chodce přes Proseckou ulici z důvodu neexistence pěších vazeb v době její realizace. V současné době je sice možno využít přechodu na sousední křižovatce Prosecká - Lovosická, ale s ohledem na vzdálenost se toto řešení jeví jako nevyhovující. Z tohoto důvodu Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. zahájila přípravné práce na doplnění chybějícího přechodu. V současné době je zpracováno a odsouhlaseno dopravní řešení a vybírán dodavatel, následně bude uzavřena smlouva o dílo. Předpokládáme realizaci přechodu do poloviny letošního roku.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Zda-li TSK odstranila reklamní zařízení umístěné na ulici Brněnská při nájezdu na dálnici z pozemku parc. č. 509/01, k.ú. Průhonice.  Pokud ano, byl vlastník předem vyzván k jeho odstraněn?

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

TSK uvedené reklamní zařízení neodstranila

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1) kdo udržuje křižovatky na adresách Čimická 1025/12, Čimická 673/46, Praha 8;

2) předložení smluv, ze kterých bude explicitně údržba zřejmá

3) přehled servisních úkonů provedených na výše uvedených křižovatkách

4) předložení výdajů spojených s údržbou výše uvedených křižovatek.  Pokud výdaje přesně stanovit nelze, žádám o přibližné vyčíslení, ze kterého bude explicitně zřejmé, že se jednalo o výše uvedené křižovatky;

5) zda interval nastavení zelené pro pěší vyhovuje nějakým standardům, či by mohl být delší

6) zda se zvažovalo, či v současné době zvažuje umístění kamer, které by monitorovaly překročení rychlosti vozidel a jízdu na červenou.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Ad 1)

U Vámi uvedených křižovatek jsou umístěna světelná signalizační zařízení (dále jen „SSZ“) 8.274 Čimická – přechod Služská a 8.276 Čimická – Písečná.  Uvedená SSZ nejsou v majetku Hlavního města Prahy (dále jen „HMP“), tudíž ani ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“), která na základě smluvního vztahu majetek svěřený od HMP spravuje.  Veřejné osvětlení není obecně ve správě TSK.  TSK zajišťuje pouze běžnou údržbu dopravního značení v dané lokalitě.  Ve vztahu ke všem zařízením, která nejsou TSK spravována, TSK nedisponuje informací ve správě jakého subjektu se daná zařízení nachází a nemá povinnost touto informací disponovat. 

Ad 2)

Údržba svislého a vodorovného dopravního značení (dále jen „DZ“) pro oblast Praha, pravý břeh Vltavy, do které Vámi uvedená lokalita rovněž spadá, je zajišťována na základě Smlouvy o dílo se společností ELTODO, a.s. a SUPERCO s.r.o.  Smlouva je uveřejněna a volně dostupná v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra (dále jen „RS“) a je dohledatelná pod č. smlouvy 3/20/1330/0005 (ID Smlouvy 12079484). 

Ad 3) – Ad 4)

Údržba DZ dle smlouvy uvedené v Ad 2) probíhá na základě dílčích objednávek ze strany TSK.  Vzhledem k tomu, že v dané oblasti byla plánována a následně provedena souvislá údržba komunikace Čimická, jejíž součástí byla i údržba DZ, nebyly ve Vámi vymezeném období ve vztahu k uvedené lokalitě dle smlouvy pod bodem Ad 2) realizovány dílčí objednávky.  Smlouva o dílo „Čimická, SÚ, č. akce 1350, Praha 8“, zhotovitel EUROVIA CS, a.s., je uveřejněna a volně dostupná v RS pod číslem smlouvy A/3/19/4230/113 (ID Smlouvy 9874928), ve znění Dodatku č. 1 (ID Smlouvy 10386836).

Ad 5)

Uvedené SSZ není ve správě TSK, TSK jeho nastavení nezajišťuje a nespadá do působnosti TSK ani vyjádření ke způsobu jeho nastavení.

Ad 6)

Obecně pravomoc rozhodnout o instalaci zařízení pro měření okamžité/úsekové rychlosti má Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy (ODO MHMP) společně s Policií ČR. TSK pro danou lokalitu neeviduje požadavek na montáž takového zařízení. Detekce jízdy na červenou je úzce spjata se SSZ, které v tomto případě není v majetku HMP, k instalaci tohoto zařízení tedy ze strany TSK neexistuje právní důvod.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1) Všechna hluková měření a hlukové studie pro stavbu č. 4663 – mimoúrovňová křižovatka – REKONSTRUKCE MOSTŮ“ povolenou rozhodnutími: Stavební povolení MHMP 96924 sp.2005/DOP-01/Dá ze dne 7. 10. 2005, Rozhodnutí o zkušebním provozu 897101/2012/ODA-01/Mm ze dne 30. 7. 2012, Kolaudační rozhodnutí MHMP 1368457kr/2012/ODA-01/Mm ze dne 9. 11. 2012

 

2) Všechna hluková měření a hlukové studie pro stavbu protihlukové stěny v ulici Cínovecká chránící městskou část Březiněves

3) Všechna hluková měření v oblasti zástavby kolem ulice a na ulici Cínovecká od roku 1990.

Případně informaci o existenci těchto dokumentů, pokud je nemá TSK k dispozici.“

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Ad 1)

TSK nedisponuje žádnými výsledky měření hluku ani hlukovou studii spojenou s kolaudací stavby (rok 2012) nebo s jejím pozdějším trvalým provozem, nemá povinnost jimi disponovat dle platné právní úpravy ani smluvních vztahů.

Ad 2)

TSK disponuje výsledky měření po realizaci protihlukové stěny (dále jen „PHS“) z roku 2016. Měření prokázalo nezhoršení akustických podmínek po výstavbě PHS. Předmětem tohoto měření nebylo hodnocení, zda jsou hygienické limity hluku překročeny či nikoli. Měřicí body jsou v MČ Březiněves (MB1 Na Fabiánce 163/14 a MB2 V Lánech 121/22). Dle souhlasného vyjádření HSHMP (23. 06. 2016) nebylo prokázáno překročení hygienických limitů v denní ani noční době. Protokol a vyjádření HSHMP zasíláme v příloze.

Ad 3)

TSK disponuje hlukovými studiemi z roku 2011 a 2014, kde předmětem měření - studií byl návrh dodatečných protihlukových opatření, přičemž studie z roku 2014 reviduje návrhy protihlukových opatření ze studie z roku 2011. Obě studie zasíláme v příloze.  Dle informace od Ing. Úlovcové (koordinátorky protihlukových opatření MHMP) je výrazné riziko, že protokoly z měření hluku provedených před rokem 2000 již byly skartovány (skartační lhůta 20 let).

TSK nedisponuje informacemi o existenci dalších dokumentů nad rámec poskytnutých podkladů a nemá povinnost jimi disponovat.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Kdo a kdy vybral plochu pro náhradní výsadbu 15 stromů v ul. Baldové, na pozemcích parc. č. 2123/5 a 2123/10, k.ú. Košíře, které jsou ve vlastnictví h. m. Prahy a správě TSK?

Kdo zakreslil místa výsadby stromů v ortofotomapě katastrální mapy?

Kdy, kdo a u koho objednal vysazení 15ti stromů?

Výsadbu stromů nehradila TSK, kdo ji hradil?

Kdo a proč nechal zlikvidovat dva nově vysazené stromy?


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

 

O náhradní výsadbě rozhodla Městská část Praha 5.  Jednalo se o náhradní výsadbu stromů za pokácené dřeviny při „Optimalizaci trati Praha Smíchov - Černošice“. TSK jakožto správce dotčených pozemků byla oslovena MČ Praha 5 za účelem vytipování pozemků pro náhradní výsadbu.  Za TSK bylo řešeno v rámci Úseku oblastních a odborných správ.   TSK nebyla zadavatelem náhradní výsadby, odpověď na uvedené dotazy nespadá do její kompetence.

Nebyla provedena likvidace, pouze přesadba dvou stromů do ulice V Botanice a Karlštejnská z důvodu vhodnější lokalizace oproti původnímu umístění. 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Údaj (záznam) o zaplaceném parkování v konkrétní době a v konkrétním parkovacím automatu v Praze. 


Odpověď:

Žadateli bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

Odůvodnění:

s odkazem na § 8a odst. 1 InfZ: „Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.“

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

O pravdivosti informace: „K dnešnímu dni však povinný subjekt ze strany společnosti TSK neobdržel žádnou, a to ani zjednodušenou, dokumentaci skutečného provedení stavby. K dotazu povinného subjektu společnost TSK prozatím nic nesdělila.“


uvedené v přiloženém sdělení Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl.m. Prahy č.j. MHMP 1529407/2020 z 8.10.2020 a v rámci tohoto kontextu tohoto dopisu pravdivě vychází z Vámi vedené spisové dokumentace či nikoliv. V případě, že není pravda, že TSK a.s. nic hl. m. Praze nesdělila, pak žádám o kopii odpovědí (popř. zápis z jednání) na přiloženou žádost a dvě urgence Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl.m.Prahy ve sp. zn. S-MHMP 522553/2019, konkrétně č.j. MHMP 460269/2020 z 18.3.2020, urgenci č.j.MHMP 1519456/2020 z 6.10.2020 a 2. urgenci č.j. MHMP 1831779/2020 z 2.12.2020.


Jaký objem dokumentace, která byla uváděna ve Vašem sdělení z 16.11.2020 byla zaslány dne 13.8.2020 HOM MHMP a jaké listiny s jakým datováním byly předány.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

 

K citovanému tvrzení: TSK informovala o zaslaném mailu vůči MHMP včetně příloh. Přílohy byly žadateli zaslány.  Odpověď na uvedený dopis č.j. MHMP 18311779/2020 z 2. 12. 2020 TSK neeviduje, zřejmě ještě k dnešnímu dni nebyla administrována. 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Zajištění bezpečnosti na přechodu ke školce Chaberáček (křížení ulic Ústecká x Protilehlá). Jaké kroky hodláte podniknout?

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

 

S ohledem na aktuální vývoj výstavby tramvajové tratě (předpoklad zahájení výstavby v roce 2024) není ekonomické v současné době realizovat žádné významnější úpravy do uspořádání komunikace, přesto prověříme dle aktuálních legislativních a normových podmínek návrhy úprav dopravního značení pro zajištění odpovídající bezpečnosti přecházejících chodců na zbylých výše jmenovaných přechodech pro chodce (včetně přechodu pro chodce u Protilehlé ulice).  Konečná podoba úpravy dopravního značení však bude záviset na rozhodnutí příslušného silničně-správního úřadu, tj. v tomto případě Magistrátu hlavního města Prahy – Odboru pozemních komunikací a drah.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1. Dopravní model dle úkolu 1. Usnesení č. 34/2 Zastupitelstva HMP ze dne 22. 2. 2018. Dle tisku 6411 předloženému 37. Zasedání Zastupitelstva HMP dne 17. 5. byla vypracováním tohoto modelu pověřena TSK, respektive ÚDI.

2. Vyčíslení nákladů na projektování a realizaci OOP pod čísly jednacími

MCP8 119579/2016

MCP8 031020/2017

MCP8 187796/2018

MCP8 171563/2019

MCP8 196861/2020

A dále pro stanovení místní úpravy provozu č. j. MCP8 158769/2018

3. Výčet etap realizací, které na základě dokumentů zmíněných v bodě 2. byly provedeny včetně obecné, časové a místní specifikace toho, co a kdy v těchto realizacích bylo ve fyzickém prostoru Karlína měněno (například tedy údaj, že na základě MCP8 196861/2020 bylo upraveno značení v ulici Hybešova a to včetně data realizace – realizací je ale mnohem více, toto je jen příklad informace, kterou požaduji).

4. Pro etapy realizace dle bodu 3. vyčíslení nákladů.

 


Odpověď:

Žadateli bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Odůvodnění:

Požadovaná informace dle Žádosti o informace zčásti není informací ve smyslu InfZ a to dle § 3 odst. 3) InfZ: „Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního“, dále neboť požadavek žadatele zčásti směřuje k vytváření nové informace a dle § 2 odst. 4 InfZ: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“ a dále neboť zčásti nespadá požadovaná informace dle § 2 odst. 1 InfZ do působnosti povinného subjektu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1) sdělení konkrétního umístění (Město, ulice, rozsah a délka měřeného úseku) všech automatizovaných zařízení - zejména Měření úsekové rychlosti (MÚR) a Měření okamžité rychlosti (MOR) - v rámci působnosti Hlavního města Prahy, ze kterých jsou zasílány informace o podezření ze spáchání přestupku.

2) sdělení konkrétních rychlostních limitů včetně tolerance u všech Měření úsekové rychlosti (MÚR) a u všech Měření okamžité rychlosti (MOR).