Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Příspěvková organizace

Veřejné zakázky - profil zadavatele

Profil zadavatele

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

1.Název

Technická správa komunikací hl. m. Prahy,

příspěvková organizace

 

2.Důvod a způsob založení

Rozvoj, výstavba, správa, údržba a opravy pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství, včetně pozemků a dalšího nemovitého majetku na území hlavního města Prahy.

Jedná se o příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha.

Od 1. 4. 2017 je hlavním úkolem vést veškerá právní jednání související s rozvojem, výstavbou, správou, údržbou a opravami pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství , včetně pozemků a dalšího nemovitého majetku na území hlavního města Prahy v rozsahu, v jakém dosud zajišťovala správu tohoto majetku na základě uzavřené smlouvy s hlavním městem Prahou, pokud byla tato jednání zahájená nejpozději do 31. března 2017, a to až do doby než bude možné práva a závazky z těchto právních jednání právně relevantním způsobem převést na Technickou správu komunikací hl.m. Prahy, a.s., se sídlem Praha 1 – Staré Město, Řásnovka 770/8, PSČ: 110 00, IČ: 03447286, (dále jen „TSK a.s.“) nebo

na hl. m. Prahu.“

 

3.Organizační struktura

Od 1. 4. 2017 je pověřený řízením Ing. Karel Rezek

 

4.Kontaktní spojení

4.1.  Kontaktní poštovní adresa

 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

příspěvková organizace

Řásnovka 770/8

110 15  Praha 1

 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

příspěvková organizace

Řásnovka 770/8

110  15 Praha 1

1. patro, č. dv. 101 -103

 

4.3. Návštěvní hodiny

 dle dohody

 

4.4. Telefonní čísla

257 015 111

 

4.5. Čísla faxu

Fax:   ----

 

4.6. Adresa internetové stránky

http://www.tsk-praha.cz

 

4.7. Adresa e-podatelny

Adresa e-podatelny : prispevkova@tsk-praha.cz

 

4.8. Další elektronické adresy

Datová schránka : z84ufbg 

 

5.

63834197

 

6.DIČ

CZ63834197

 

7.Dokumenty

7.1. Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina – viz usnesení ZHMP č. 25/13 ze dne 30. 3. 2017

Změna zřizovací listiny – viz usnesení ZHMP č. 37/46 ze dne 17.5.2018

Zrušení příspěvkové organizace Technická správa komunikací hl.m. Prahy – viz usnesení Rady hl.m. Prahy č. 634 ze dne 6.4. 2020  viz usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 16/20 ze dne 16.4. 2020

 

8.Žádost o informace

Podáním na podatelně nebo e-mailem, formulář k dispozici v elektronické podobě. 

 

9. Příjem žádosti a dalších podání

V úředních hodinách podatelny, Řásnovka 770/8, 110 15  Praha 1,

 

10.Opravné prostředky

TSK hl. m. Prahy, příspěvková organizace,  není správní úřad, proto nevydává rozhodnutí o právech a povinnostech osob ve více instančním správním řízení s výjimkou rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proti rozhodnutí TSK hl. m. Prahy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím TSK hl. m. Prahy.

 

11.Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

·         Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

·         Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

·         Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

·         Zákon č. 361/2000 B., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů

·         Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

·         Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

 

Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s ust. § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

11.2. Vydané právní předpisy

TSK hl. m. Prahy nevydává žádné obecně závazné právní předpisy

 

12.Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

               - Viz sazebník úhrad

sazebník úhrad

12.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

- nebylo vydáno žádné usnesení

 

13.Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

TSK hl. m. Prahy neeviduje žádné licenční smlouvy

13.2. Výhradní licence

TSK hl. m. Prahy neposkytla žádné výhradní licence

 

14.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva TSK-Praha 2016.pdf

Výroční zpráva TSK-Praha 2017.pdf

Výroční zpráva TSK-Praha 2018.pdf

 

15.Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím

Poskytnuté informace