Veřejné soutěže

Veřejné soutěže

Souborová příloha

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2, Praha 1, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

zastoupené Technickou správou komunikaci hl. m. Prahy, a.s.

tímto v souladu

 

OZNAMUJE

svůj

ZÁMĚR  PROPACHTOVAT

 

formou výběrového řízení parkovací plochu Špirkova, parc. č. 2019/1, katastrální území Kamýk.

 

Doba trvání komerčního pachtu za účelem provozování veřejného hlídaného parkoviště bude v délce šesti měsíců s automatickým prodlužováním o jeden měsíc.

 

Bude realizováno výběrové řízení, jehož předmětem bude uzavření pachtovní smlouvy s budoucím pachtýřem na předmětnou parkovací plochu. Zájemci o účast ve výběrovém řízení mohou podávat své písemné přihlášky (buď v listinné, nebo v elektronické podobě) k účasti ve výběrovém řízení k rukám kontaktní osoby, a to:

 

Michala Opičková, vedoucí oddělení služeb veřejnosti

Technická správa komunikací hl. m. Praha, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

e-mail:  michala.opickova@tsk-praha.cz

 

V přihlášce musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje zájemce. Přihlášky je možno podávat po dobu uveřejnění záměru.

 

Tento záměr bude uveřejněn po dobu 30 dní. Do 7 dnů od uplynutí zveřejnění budou všem zájemcům, kteří v průběhu zveřejnění záměru podali písemnou přihlášku, zaslány podmínky výběrového řízení na provozovatele parkoviště. V podmínkách výběrového řízení bude mj. uvedena lhůta pro podání nabídek, termín otevírání obálek a termínu oznámení  nejvhodnější nabídky.

První den zveřejnění: 22. 11. 2018

Poslední den zveřejnění: 22. 12. 2018

 

Souborová příloha

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2, Praha 1, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

zastoupené Technickou správou komunikaci hl. m. Prahy, a.s.

tímto v souladu

s usnesením Rady HMP č. 2304 ze dne 30. 8. 2018

 

OZNAMUJE

svůj

ZÁMĚR PROPACHTOVAT

 

formou výběrového řízení níže uvedené parkovací plochy:

 

  1. Pelc - Tyrolka                         parc. č. 434, katastrální území Motol;
  2. Habrova                                 parc. č. 2922/33, katastrální území Žižkov;
  3. Kukulova                                parc. č. 49/2, 486/12, 495/4, 556/6, katastr. území Motol
  4. Pod 5. května x Michelská     parc. č. 3466, katastrální území Michle
  5. U vodojemu x K Lesu             parc. č. 1663, 1664, katastrální území Kamýk

 

Doba trvání komerčních pachtů za účelem provozování veřejných hlídaných parkovišť bude v délce pěti let.

 

Bude realizováno pět výběrových řízení, jejichž předmětem bude uzavření pachtovní smlouvy s budoucím pachtýřem na každou parkovací plochu zvlášť. Zájemci o účast o ve výběrových řízení mohou podávat své písemné přihlášky (buď v listinné, nebo v elektronické podobě) k účasti ve výběrovém řízení k rukám kontaktní osoby, a to:

 

Michala Opičková, vedoucí oddělení služeb veřejnosti

Technická správa komunikací hl. m. Praha, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

e-mail:  michala.opickova@tsk-praha.cz

 

V přihlášce musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje zájemce a dále specifikace parkovací plochy, k níž se chce zájemce účastnit výběrového řízení (zájemci se mohou účastnit více výběrových řízení, např. ke všem uvedeným parkovacím plochám). V přihlášce musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje zájemce. Přihlášky je možno podávat po dobu uveřejnění záměru.

 

Tento záměr bude uveřejněn po dobu 30 dní. Do 7 dnů od uplynutí zveřejnění budou všem zájemcům, kteří v průběhu zveřejnění záměru podali písemnou přihlášku, zaslány podmínky výběrového řízení na provozovatele daného parkoviště. V podmínkách výběrového řízení bude mj. uvedena lhůta pro podání nabídek, termín otevírání obálek a termínu oznámení. nejvhodnější nabídky.

První den zveřejnění: 22. 11. 2018

Poslední den zveřejnění: 22. 12. 2018

 

 

Souborová příloha

Hlavní město Praha
 Mariánské nám. 2, Praha 1, IČ: 00064581, DIČ:CZ00064581
zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Řásnovka 8/770, 110 00 Praha 1

O Z N A M U J E

Ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hl. m. Praze
(zákon č. 131/2000 Sb.) v platném znění

Z Á M Ě R

P R O N A J M O U T

v Praze 5

části komunikací (dle podmínek VS) za účelem vánočního prodeje ryb.

 

Podmínky pro účast ve veřejné soutěži tvoří příloha záměru.

Kontaktní osoba: Michala Opičková, tel.: 257015764

Návrhy účastníků soutěže musí být doručeny na adresu: Podatelna Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1, do 12:00 hod. dne 3. 12. 2018

První den zveřejnění: 16. 11. 2018

Poslední den zveřejnění: 3. 12. 2018
 

Souborová příloha

Hlavní město Praha
 Mariánské nám. 2, Praha 1, IČ: 00064581, DIČ:CZ00064581
zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Řásnovka 8/770, 110 00 Praha 1

O Z N A M U J E

Ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hl. m. Praze (zákon č. 131/2000 Sb.) v platném znění

Z Á M Ě R

P R O N A J M O U T

v Praze 1

nebytový prostor o velikosti 4 m2

Podmínky pro účast ve veřejné soutěži tvoří příloha záměru.

Kontaktní osoba: Michala Opičková, tel.: 257015764

Návrhy účastníků soutěže musí být doručeny na adresu: Podatelna Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1, do 12:00 hod. dne 3. 12. 2018

První den zveřejnění: 16. 11. 2018

Poslední den zveřejnění: 3. 12. 2018
 

Souborová příloha

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, Praha 1, IČ: 00064581, DIČ:CZ00064581
zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Řásnovka 8/770, 110 00 Praha 1

O Z N A M U J E

Ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hl. m. Praze (zákon č. 131/2000 Sb.) v platném znění

Z Á M Ě R

P R O N A J M O U T

v Praze 1

nebytový prostor o velikosti 4 m2

Podmínky pro účast ve veřejné soutěži tvoří příloha záměru.

Kontaktní osoba: Michala Opičková, tel.: 257015764

Návrhy účastníků soutěže musí být doručeny na adresu: Podatelna Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1, do 12:00 hod. dne 3. 12. 2018

První den zveřejnění: 16. 11. 2018

Poslední den zveřejnění: 3. 12. 2018

Informace o zpracování osobních údajů

V následujícím článku naleznete ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ.

HP-Bannery