Tisková prohlášení - seznam

V DUBNU STARTUJE ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE KOMOŘANSKÉ ULICE, ZVÝŠÍ BEZPEČNOST I PLYNULOST DOPRAVY

Praha 13. března 2023 – Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí 17. dubna 2023 stavební práce na Komořanské ulici.  Rozsáhlá rekonstrukce bude probíhat v úseku od křižovatky s ulicí U Spořitelny až po křižovatku s ulicí K Modřanskému nádraží. Součástí bude i rozšíření křižovatky s ulicí K Vystrkovu a také přebudování křižovatky s ulicí Zlochova. Cílem je vylepšit dlouhodobě nevyhovující dopravní situaci v ulici Komořanská, zvýšit bezpečnost všech účastníků silničního provozu a také zlepšit plynulost dopravy

 

Stavba na Komořanské ulici je pečlivě koordinována s rekonstrukcí Barrandovského mostu. Souhlas s ní vyslovil odbor pozemních komunikací a drah MHMP a v dostatečném předstihu byla informována MČ Praha 12. Po celou dobu realizace stavby bude zachován obousměrný provoz.

 

„Stavební práce s sebou nevyhnutelně přinášejí dočasná omezení provozu a rušivé situace, které se však vždy snažíme eliminovat na nezbytné minimum. Všechny činnosti hned několika investorů koordinujeme do jedné stavby, aby i dopravní omezení bylo jen na nezbytně nutnou dobu. Věřím, že díky všem úpravám a navýšení dopravních kapacit přispějeme k vyšší bezpečnosti všech účastníků silničního provozu i plynulosti dopravy,“ uvedl Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora pro oblast dopravy; „Součástí rekonstrukce bude rozšíření stávajícího průjezdného profilu ulice Komořanská s přidáním připojovacích a odbočovacích pruhů v jednotlivých křižovatkách a modernizace křižovatky Komořanská – K Vystrkovu, což bude mít na bezpečnost a plynulost zásadní vliv. Zároveň koordinujeme práci více investorů. Dojde zde k přeložce a rekonstrukci plynovodního zařízení v celém úseku stavebních prací a k rekonstrukci vodovodního řadu v křižovatce Komořanská – K Vystrkovu,“ dodal Zdeněk Hřib. 

 

Rozsah stavebních prací

Upravovaný úsek je dlouhý zhruba 570 metrů a novou komunikaci včetně chodníků bude tvořit asfaltový povrch. Podél vozovky budou rekonstruovány stávající sjezdy jednotlivých křižovatek a zároveň vznikne řada nových bezpečných přechodů pro chodce se světelnou signalizací. V hlavním dopravním prostoru nově najdou své místo ochranné pruhy pro cyklisty a za křižovatkou Komořanská – K Vystrkovu se vytvoří nové autobusové zastávky, které nebudou narušovat plynulost dopravy.

 

„Plánujeme také upravit křižovatku Komořanská – K Vystrkovu, kde dojde nově k osazení světelné signalizace se zaústěním čtvrtého ramene na západ od koordinované výstavby areálu Modřanský cukrovar. Křižovatka bude rozšířena směrem na jih a doplní se jeden řadící pruh navíc. Přes křižovatku budou na každém rameni navrženy dělené přechody pro chodce s ostrůvkem. Světelná signalizace bude mimo jiné obsahovat tlačítka pro chodce a nevidomé se zvukovou signalizací nebo například preferenci autobusů pro maximální plynulost hromadné dopravy,“ uvedl Josef Richtr, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele TSK.


Komořanská ulice bude nově odvodněná do vsakovacích objektů na základě inspirace nejmodernějšími trendy v přístupu k nakládání s dešťovými vodami.  Ty se budou zasakovat v prostoru zeleného pásu mezi ulicí Komořanská a budoucí zástavbou obytného souboru Modřanský cukrovar, a to s ohledem na spádové a ostatní místní podmínky.


Z důvodu úprav komunikace Komořanská (zejména změna tvaru a rozšíření) budou přeloženy rozvody technické infrastruktury, jako jsou vodovody, osvětlení, sítě NN, VN a SDK a sítě telekomunikačních operátorů.

 

I. etapa od 17. 4. do 3. 5. 2023

Zahájení prací rekonstrukcí plynovodu, kdy bude provoz veden jednosměrně po komunikaci Komořanská a do centra po objízdné trase K Vystrkovu – Dolnocholupická.

Souběžně se bude stavět dočasná komunikace, na kterou bude následně převedený automobilový provoz. Objízdná trasa zůstane zachována po celou dobu rekonstrukce komunikace Komořanská.

 

II. etapa od 3. 5. až 31. 10. 2023

Dokončení rekonstrukce plynovodu a zahájení rekonstrukce komunikace komořanské v plném rozsah spojená se záchranným archeologickým průzkumem. Součástí rekonstrukce bude přeložka vodovodního potrubí, veřejného osvětlení a též výstavba nových chodníkových ploch. Doprava bude vedena po dočasné komunikaci bez omezení.

 

III. etapa rekonstrukce křižovatky K Vystrkovu

Rekonstrukce křižovatkového prostoru bude probíhat po 1/4 se zachováním provozu. V rámci rekonstrukce dojde k rozšíření křižovatky a výstavbě nové světelné křižovatky.

 

Více na: opravujeme.to