Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Podmínky používání

Copyright ©, Technická správa komunikací hl. města Prahy, Všechna práva vyhrazena.
 
Nakládání s obsahem portálu TSK (všechny webové portály na doméně tsk-praha.cz), který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c) autorského zákona, případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas vydavatele; bez jeho souhlasu není převzetí ani jakékoliv šíření dovoleno.
 
Obsah portálu tsk-praha.cz je čtenářům poskytovány bezplatně.
 
Organizace Technická správa komunikací hl. města Prahy, zaručuje všem čtenářům portálu ochranu jejich osobních údajů. Nesbírá žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou, a neshromažďuje žádné citlivé údaje. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají čtenáři souhlas k tomu, aby společnost Technická správa komunikací hl. města Prahy s poskytnutými údaji nakládala v rozsahu nezbytném k řádnému provozování internetových stránek, včetně zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti nebo jeho poskytování jiným osobám a správy a archivace článků a názorů k nim, a to na celou dobu takové činnosti.
 
TSK si vyhrazuje právo dočasně či trvale zablokovat přístup uživateli, který bude zneužívat obsah portálu, neoprávněně šířit jeho obsah anebo části, portál poškozovat anebo neoprávněně zasahovat do obsahu portálu anebo jeho fungování.