Web Content Viewer (JSR 286)

Pro řidiče

Vítejte  v části stránek věnované řidičům.

Dojezdové časy

v rámci Prahy naleznete v aplikaci TravelTime.

P+R

Aktuální informace o parkovištích P+R jsou k dispozici na portálu parking.praha.eu.

Přehled autobusových stání

Další podrobnější informace naleznete na www.idos.cz

AS Praha, Černý Most

MHD spojení: Metro B, autobus (Černý Most)
 
AS Praha, Na Knížecí
MHD spojení: Metro B (Anděl), autobus, tramvaj (Na Knížecí)
 
AS Praha, Roztyly
MHD spojení: Metro C, autobus (Roztyly)
 
AS Praha, Želivského
MHD spojení: Metro A, autobus, tramvaj (Želivského)
 
AS Praha, Zličín
MHD spojení: Metro B, autobus (Zličín)
 

Vyhledávání ulic v čištění komunikací můžete přímo z patičky stránky.

Dále pro Vás máme k dispozici mapové aplikace, které jsou rozděleny na zimní údržbu a letní čištění komunikací.

Seznam vydávaných publikací naleznete v části Dopravní inženýrství - Publikace.

Zastávková místa a parkoviště pro autobusy v oblasti centra hl.m.Prahy

Místa pro krátkodobá zastavení pro zájezdové autobusy v oblasti centra města, na kterých je dovoleno stání autobusů na dobu maximálně 10 minut, slouží zejména pro návštěvníky Pražské památkové rezervace. Zastávková místa jsou zřízena v turisticky atraktivních lokalitách, v blízkosti turistických cílů, ve kterých obvykle začínají a končí prohlídkové trasy cestovních kanceláří nebo Pražské informační služby. Tato zastávková místa slouží pouze pro výstup a nástup návštěvníků, do 10 minut musí autobusy zastávková místa opustit a pro další stání využít některé z parkovišť, která jsou určena k dlouhodobějšímu stání.

Tato parkoviště jsou umístěna především po obvodu Pražské památkové rezervace s návazností na prostředky městské hromadné dopravy (aktuální stav linkového vedení tramvají a autobusů je uveden na internetových stránkách Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s. www.dpp.cz).

Na schematu hlavní komunikační sítě města Prahy jsou znázorněna:

Poslední aktualizace k 1.7.2013

 

Sdružená zóna s časově omezeným zákazem vjezdu nákladních automobilů nad 3,5t celkové hmotnosti, se zákazem vjezdu autobusů a s časově omezeným zákazem stání (mimo vyznačená parkoviště)

MAPA

 

Sdružená zóna zahrnuje téměř celé území městské části Praha 1 a část území Prahy 2 mezi ulicemi Vodičkova - Lazarská - Myslíkova - Masarykovo nábř. - Resslova a Karlovým náměstím 

      Účelem sdružené zóny je dosáhnout co největší ochrany historického jádra města před vjezdem těžších a rozměrnějších nákladních vozidel a autobusů především v dopravně nejproblémovějších obdobích pracovního dne, vytvořit lepší podmínky pro plynulý provoz povrchové městské hromadné dopravy, hlavně tramvají, položit základ k časové diferenciaci zásobování centra města a poskytnout již na hranici této zóny řidičům osobních vozidel základní informaci o možnosti stání (parkování) v oblasti města, do které vjíždějí.

      Sdružená zóna je vyznačena na svém obvodě "zónovými" dopravními značkami. Tyto dopravní značky vyznačují oblast, kde platí zákaz nebo omezení vyplývající ze symbolů značek užitých (vyznačených) v této značce.

Jedná se o :

      - dopr. zn. B 4 "Zákaz vjezdu nákladních automobilů", platící pro vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti a pro časové období pondělí až pátek od 8 h do 18 h (dopravní a časové omezení je uvedeno na dodatkové tabulce pod dopr. zn. č. B 4),

      - dopr. zn. B 5 "Zákaz vjezdu autobusů", který platí trvale,

      - dopr. zn. B 29 "Zákaz stání", který platí pro celou oblast mimo úseky pozemních komunikací, na kterých je místní úpravou silničního provozu stanovena jiná úprava režimu stání nebo zastavení vozidel.

Místní úpravou silničního provozu v zóně se zákazem stání je obvykle stanovena tato jiná úprava režimu stání vozidel :

      - zákaz zastavení, vyznačený dopr. zn. B 28 (trvalý nebo časově omezený),

      - vyhrazené parkoviště, vyznačené dopr. zn. IP 12, doplněnou většinou dodatkovou tabulkou, na které je uvedeno pro jaký počet vozidel a pro které uživatele je určené,

    - parkoviště pro veřejnost (návštěvníky zóny) s placeným stáním, které je vyznačené dopravní značkou IP 13c "Parkoviště s parkovacím automatem" nebo dopravní značkou IP 11a (příp. IP 11b až IP 11g) obvykle s dalšími doplňujícími údaji ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce. Údaje na dodatkové tabulce pod dopravní značkou IP 13c se vztahují k symbolu parkovacího automatu, který vyjadřuje, že se jedná o placené parkoviště, to znamená, že stanovují uživateli povinnost platit za stání ve vyznačené provozní době placeného stání na příslušném parkovišti v souladu s tarifem, uvedeným na parkovacím automatu, a dodržovat uvedenou maximální dobu dovoleného stání. Stání na parkovištích vyznačených dopravními značkami IP 11a až IP 13b, která mají stanovenou provozní dobu placeného stání, je mimo tuto dobu bezplatné a doba stání není až do začátku provozní doby následujícíhodne omezena.

Od roku 2007 nebude Magistrát hl. m. Prahy podle usnesení Rady HMP č. 0947 ze dne 28.6.2005 vydávat souhlas k vjezdu do zóny pro autobusy a nákladní vozidla, která nesplňují normu EURO 2. Jde většinou o starší nákladní automobily, uvedené do provozu před rokem 1997.

Záměr na zřízení sdružené zóny byl schválen usnesením rady ZHMP č. 1092 ze 11.11.1997.

Sdružená zóna platí od 1. dubna 1999.

Zóna se zákazem vjezdu nákladních automobilů nad 6t celkové hmotnosti, a zákazem parkování autobusů mimo vyznačená parkoviště

MAPA

 

Zóna se zákazem vjezdu nákladních automobilů nad 6t celkové hmotnosti zahrnuje širší území Pražské památkové rezervace na území Městských částí Prahy 1 a 2 a části území Městských částí Prahy 4 a 5, vymezené ulicemi Nuselskou, Michelskou a Městským okruhem (Jižní spojka, Barrandovský most, Dobříšská, Radlická), přičemž uvedené komunikace leží mimo tuto zónu. Nově od května roku 2006 je zóna rozšířena o oblast Spořilova, ohraničenou komunikacemi Jižní spojka, 5. května a Spořilovská (uvedené komunikace leží mimo tuto oblast).

      Zóna je totožná se zónou zákazu stání autobusů mimo vyznačená parkoviště. Tato úprava dopravního režimu má za účel ochránit část území uvnitř Městského dopravního okruhu před vjezdem těžkých nákladních automobilů a omezit živelné stání autobusů, zejména zájezdových a turistických, na komunikační síti hl. m. Prahy.

      Při vjezdu do zóny (na její hranici) jsou na všech komunikacích osazeny informační dopravní značky č. IP 25 a "Zóna s dopravním  omezením" se symboly dopravních značek č. B 4 "Zákaz vjezdu nákladních automobilů" s dodatkovou tabulkou udávající celkovou hmotnost 6 tun a dopravní značkou č. B 29 "Zákaz stání" s dodatkovou tabulkou se symbolem autobusu a textem "Mimo vyznačená parkoviště".

     Do takto označené zóny je zakázán vjezd všem nákladním automobilům nad 6t celkové hmotnosti, která nemají výjimku udělenou příslušným silničním správním úřadem - odborem dopravy Magistrátu hl. m. Prahy.

      Na ukončení zóny s uvedeným dopravním omezením upozorňuje dopravní značka č. IP 25 b "Konec zóny s dopravním omezením" s totožnými symboly dopravních značek.

      Možnost parkování autobusů na parkovištích uvnitř této zóny je vyznačena dopravními značkami č. IP 11a "Parkoviště", s doplňujícím údajem o možnosti parkování autobusů "P BUS". Tato parkoviště jsou převážně provozována jako hlídaná a placená a jsou umístěna vesměs mimo komunikace. Na některá parkoviště autobusů upozorňují informační tabule na přijezdových trasách k těmto parkovištím.

      Regulace vjezdu nákladních automobilů nad 6 t byla v centru města postupně zaváděna od začátku 60 let. Vyznačení zóny, tedy celé oblasti uzavřené pro nákladní automobily, bylo provedeno v historickém jádru města po nabytí účinnosti vyhlášky FMV č. 100/75 Sb., o pravidlech silničního provozu, která zavedla dopravní značku „zóna s dopravním omezením". 

      V roce 2003 a 2004 došlo na základě usnesení R HMP č. 0861 ze dne 17.6.2003 a v návaznosti na zprovoznění tunelů Mrázovka (srpen 2004) k rozšíření zóny se zákazem vjezdu nákladních automobilů s celkovou hmotností nad 6 tun o oblasti ležící na území MČ Praha 4 a MČ Praha 5. K poslednímu rozšíření došlo na základě usnesení R HMP č. 0400 ze dne 21.3.2006 v květnu roku 2006 o oblast Spořilova, ohraničenou komunikacemi Jižní spojka, 5. května a Spořilovská.

Aktualizováno v květnu 2006

Omezení jízdy nákladních automobilů nad 12 t celkové hmotnosti na vybrané komunikační síti - schema

 

Zóna omezeného (nočního) stání

Zóna s omezením nočního stání v době od 20do 6 hodin platí na všech dálnicích, rychlostních komunikacích,silnicích a místních komunikacích na celém území hl.m.Prahy. Dopravní omezení se týká těchto druhů vozidel:

  • autobus,
  • nákladní automobil nad 3,5 t celkové hmotnosti,
  • traktor,
  • obytný přívěs,
  • nákladní přívěs,
  • obytný automobil, karavan, camper.

Zóna je vyznačena na všech komunikacích na hranici území hl.m. Prahy dopravní značkou č. IP 25a "Zóna s dopravním omezením" se symbolem druhu vozidla, kterého se omezení týká. Ve spodní části dopravní značky je uveden časový rozsah omezení.

Aktualizováno 14.10.2004