Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Jak si zařídit

Potřebujete si zařídit, a nevíte jak na to?

Zde pro Vás máme základní informace a formuláře nutné pro získání povolení vydávaných společností TSK:

PRONÁJEM VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A KOMERČNÍ ZÁBORY

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ - Řásnovka 770/8, Praha 1, 110 00

Vedoucí Obchodního oddělení: Radek PETRÁSEK

Hodiny pro veřejnost

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Trvale vyhrazená parkovací místa, pro vozidla držitelů průkazů ZTP a ZTP/P, Městské policie, Policie ČR, MHMP, úřadů MČ a neziskových organizací, zřízených HMP, vozům rychlé lékařské pomoci, zastupitelských úřadů Renáta UIBLEINOVÁ
257 015 153 /
renata.uibleinova@tsk-praha.cz
Kancelář 01
PRAHA 1
Filmování, kulturní a sportovní akce, parkování
Olga PANTÁKOVÁ
257 015 152 /
olga.pantakova@tsk-praha.cz
Kancelář 02
PRAHA 2, 9, 15, 18, 21
Předzahrádky, tržní místa, stánky, filmování, kulturní a sportovní akce, parkování, volby
Romana SAHULOVÁ
257 015 466 /
romana.sahulova@tsk-praha.cz
Kancelář 03
PRAHA 4, 6, 11, 12, 17
Předzahrádky, tržní místa, stánky, filmování, kulturní a sportovní akce, parkování, volby
Lucie HROMÁDKOVÁ
257 015 220 /
lucie.hromadkova@tsk-praha.cz
Kancelář 03
PRAHA 3, 8, 13, 14, 16, 19, 20
Předzahrádky, tržní místa, stánky, filmování, kulturní a sportovní akce, parkování, volby
Ing. Petr PANOŠ
257 015 143 /
petr.panos@tsk-praha.cz
Kancelář 04
PRAHA 5, 7, 10, 16, 22
Předzahrádky, tržní místa, stánky, filmování, kulturní a sportovní akce, parkování, volby
Monika HEIMEOVÁ
257 015 144 /
monika.heimeova@tsk-praha.cz
Kancelář 04
Věcná břemena, uložení inženýrských sítí
– SMLOUVY BUDOUCÍ
Kateřina MACHALOVÁ
257 015 578 /
katerina.machalova@tsk-praha.cz
Kancelář 10
Věcná břemena, uložení inženýrských sítí
– SMLOUVY BUDOUCÍ
Hana ČUŘÍKOVÁ
257 015 518 /
hana.curikova@tsk-praha.cz
Kancelář 10
Věcná břemena, uložení inženýrských sítí
– SMLOUVY KONEČNÉ
Ing. Jana HABERZETTLOVÁ
257 015 745 /
jana.haberzettlova@tsk-praha.cz

Kancelář 11

Věcná břemena, uložení inženýrských sítí
– 
SMLOUVY KONEČNÉ
Jana DOUBRAVOVÁ
257 015 223 /
jana.doubravova@tsk-praha.cz
Kancelář 11
PRAHA 1
předzahrádky, tržní místa, stánky, volby
Ing. Iveta SVAČINOVÁ
257 015 319 /
iveta.svacinova@tsk-praha.cz
Kancelář 12
Kontejnery na separovaný textil, zaklecování kontejnerů na směsný odpad, informační poutače "A", dlouhodobé smlouvy na pozemky, nebytové prostory Roman VÍTEK
257 015 145 /
roman.vitek@tsk-praha.cz
Kancelář 12
Vyhrazená stání Regina KVAPILOVÁ
257 015 146 /
regina.kvapilova@tsk-praha.cz
Kancelář LIHOVARSKÁ ul.

VŠECHNY DOKLADY JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V ORIGINÁLE NEBO OVĚŘENÝCH KOPIÍCH!

Komerční zábory:

Parkovací stání:

Věcná břemena:

 

ŽÁDOSTI JE MOŽNÉ ZASLAT ELEKTRONICKY PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO 

FORMULÁŘE 

(NENÍ NUTNÁ PÍSEMNÁ FORMA NEBO OSOBNÍ NÁVŠTĚVA )

 

Přílohy potřebné k žádostem

VŠECHNY DOKLADY JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V ORIGINÁLE NEBO OVĚŘENÝCH KOPIÍCH!

   

Nájemní nebo výpůjční smlouvy

tj. stanovisko vlastníka komunikace

 • 1x žádost vč. plánku s vyznačeným záborem
 • 1x plná moc k jednání jménem žadatele (úředně ověřená)
 • předběžný souhlas ÚMČ Praha 1, 2, 3, 8, 9, 11, 5 -pěší zóna Anděl vztahující se na kulturní, gastronomické, sportovní a společenské akce
 • 2x situační plánek
 • 1x výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list
 • Koordinační souhlas se záborem pro komerční účely TSK a.s. pro všechny předzahrádky Praha 5 a 10, ostatní Prahy jen s pevným pódiem

BROŽURA  "Restaurační zahrádky v památkově chráněném území hlavního města Prahy" ke stažení.

   
   

Pozn: Mimo návštěvní dobu TSK se jednání mezi účastníkem jednání a věcně příslušným zaměstnancem TSK konají zpravidla po předchozí dohodě, a to v celém rozsahu pracovní doby.

ODDĚLENÍ DOPRAVY V KLIDU

PRACOVIŠTĚ: Řásnovka 770/8, Praha 1, 110 00 + Lihovarská 1060/12, Praha 9, 190 00

Vedoucí oddělení: Mgr. Denisa ŘEZNÍČKOVÁ

Jednání mezi účastníkem jednání a věcně příslušným zaměstnancem TSK konají zpravidla po předchozí dohodě, a to v celém rozsahu pracovní doby.

 

PROVOZOVÁNÍ PARKOVACÍCH GARÁŽÍ A VYBRANÝCH PARKOVACÍCH PLOCH

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. od 1. 10. 2020 přebírá správu a provoz vybraných parkovacích domů a parkovišť.

Jedná se o Garáže Letná, Garážový a parkovací komplex Wilsonova, Pešlova a parkoviště Lovosická x Kytlická.

U těchto parkovacích ploch je možné uzavřít nájemní smlouvu na dlouhodobé parkování.

Žádáme Vás o vyplnění žádosti (viz níže) a její doručení na podatelnu nebo přes datovou schránku (mivq4t3) na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a. s.

Kontaktní osoba:

Markéta Matoušová

+420 257015815

marketa.matousova@tsk-praha.cz

 

KE STAŽENÍ:

(NENÍ NUTNÁ PÍSEMNÁ FORMA NEBO OSOBNÍ NÁVŠTĚVA)

ŽÁDOSTI JE MOŽNÉ ZASLAT ELEKTRONICKY PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE - ZDE 

Hodiny pro veřejnost

Oblast působnosti Jméno Telefon Mobilní telefon E-mail
PRAHA 1 Daniel GRYGAR 257 015 811 ;  702 098 484 Daniel.Grygar@tsk-praha.cz
PRAHA 2, 13, 17 Martina KLÁSKOVÁ 257 015 809 ; 722 986 742 Martina.Klaskova@tsk-praha.cz
PRAHA 3 Lukáš PAVLOVSKÝ 257 015 807 ; 722 980 572 Lukas.Pavlovsky@tsk-praha.cz
PRAHA 4 Jan HRDLIČKA 257 015 803 ; 607 049 437 Jan.Hrdlicka@tsk-praha.cz
PRAHA 5, 16 Helena KOLÁŘOVÁ 257 015 806 ; 722 980 726 Helena.Kolarova@tsk-praha.cz
PRAHA 6 Vojtěch KRÁLOVEC 257 015 808 ; 722 979 132 Vojtech.Kralovec@tsk-praha.cz
PRAHA 7, 11, 12 Tomáš MILICKÝ 257 015 802 ; 722 986 765 Tomas.Milicky@tsk-praha.cz
PRAHA 8, 20, 21 Josef RYBÁŘ 257 015 805 ; 722 989 219 Josef.Rybar@tsk-praha.cz
PRAHA 9, 14, 18, 19 Oskar ŠEBELKA 257 015 810 ; 725 551 746 Oskar.Sebelka@tsk-praha.cz
PRAHA 10, 15, 22 Jitka MANGOVÁ 257 015 804 ; 724 127 203 Jitka.Mangova@tsk-praha.cz

Žádost o technické stanovisko

Výše uvedenou a řádně vyplněnou Žádost o technické stanovisko adresovat nebo osobně na podatelnu:

TSK a.s, Řásnovka 8, Praha 1, 110 00

Svodná komise TSK - studie, územní souhlas, územní řízení, stavební řízení nebo OS TSK (Oblastní správa TSK) - ostatní, ke kterým nevydává stanovisko Svodná komise TSK – např. udržovací práce, ohlášení ad.

Výkopové práce

Souhlas s provedením výkopových prací: žadatel požádá oddělení koordinace (budova Řásnovka 8, Praha 1, 2. patro) o vydání Souhlasu s provedením výkopových prací a předloží požadované dokumenty:

 • vyplněná žádost
 • 2x situace
 • plné moci/zplnomocnění (například smlouvu o dílo) k zastoupení
 • v případě předepsaných koordinací předložit aktuální koordinační zápisy - formulář
 • technické stanovisko Svodné komise nebo OS TSK
 • vyjádření MHMP-EVM (odbor evidence majetku)

Pozn.: Souhlas je vydáván nejdříve 2 měsíce před zahájením prací. V případě, že výkopové práce zasahují do zimního období, které je v termínu od 1. 11. do 15. 3. je nutné nejdříve zažádat OS TSK o výjimku.

Pro prodloužení Souhlasu s provedením výkopových prací je nutné předložit originál. Na kopie není možné povolení prodloužit.

V případě obdržení Souhlasu s provedením výkopových prací nebo po vyznačení prodloužení termínu povolení požádat OS TSK o Nájemní (Výpůjční) smlouvu nebo její dodatek.

Po skončení prací nechat zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně geodetického zaměření) a společně s formulářem Oznámení o ukončení prací je předat na oddělení informačního rozvoje, a formulář následně na oddělení koordinace. Polovinu formuláře potvrzenou oběma odděleními odevzdá žadatel na OS TSK a ukončí Nájemní, popř. Výpůjční smlouvu (v případě neukončení se žadatel vystavuje možnosti penalizace).

Stavební zábory

V případě obdržení Souhlasu se záborem nebo po vyznačení prodloužení termínu povolení požádat OS TSK (Oblastní správa TSK) o Nájemní (Výpůjční) smlouvu nebo její dodatek.

Po skončení záboru předat oddělení koordinace formulář Oznámení o ukončení prací.

Polovinu formuláře potvrzenou oddělením koordinace odevzdá žadatel na OS TSK a ukončí Nájemní, popř. Výpůjční smlouvu (v případě neukončení se žadatel vystavuje možnosti penalizace).

Pozn.: Zábory do 150 m2 v délce trvání do 14 dnů vyřizuje přímo příslušná OS TSK (pokud OS TSK neurčí jinak, není třeba stanovisko oddělení koordinace).

Žádost o povolení záboru

Žadatel požádá oddělení koordinace (Řásnovka 8, Praha 1, 2.patro) o vydání Souhlasu se záborem (lešení, kontejner, stavební výtah, ohrada, předzahrádka s pódiem apod.) a předloží požadované dokumenty:

 • vyplněná žádost
 • 2x situace
 • plné moci/zplnomocnění (například smlouvu o dílo) k zastoupení
 • v případě předepsaných koordinací předložit aktuální koordinační zápisy - formulář

Pozn.: Souhlas je vydáván nejdříve 2 měsíce před termínem začátku povolení. Pro prodloužení Souhlasu se záborem je nutné předložit originál. Na kopie není možné povolení prodloužit.

 

Zábory pro komerční účely

Oddělení koordinace vydává Souhlas se záborem pro komerční účely pouze v případech, u kterých to vyžaduje povaha záboru (např. předzahrádka s pódiem). Žadatel je na to upozorněn při podání žádosti na oddělení služeb veřejnosti. O Nájemní (Výpůjční) smlouvu na zábory pro komerční účely je třeba požádat oddělení služeb veřejnosti TSK, (Řásnovka 8, Praha 1, přízemí). Pozn.: Zábory pro komerční účely jsou automaticky vyřazovány z evidence po uplynutí povoleného termínu (není je potřeba ukončovat).

Formuláře jsou k dispozici v části Komerční smlouvy, ZTP.

 

Žádost o vypracování nájemní případně výpujční smlouvy pro stavební zábory

Formulář "Žádost o nájemní případně výpůjční smlouvu pro stavební zábor" ke stažení zde.

Formulář "Zásady rozhodčího řízení TSK" ke stažení zde.

Formulář "Žádost o vydání souhlasu se záborem" ke stažení zde.

Přílohy:

1. Stanovisko odd. koordinace TSK /Výkopové povolení, Souhlas se záborem/
2. Vyjádření Svodné komise TSK
3. Vyjádření EVM - MHMP
4. Smlouva o trvalém uložení inženýrských sítí (věcného břemene)
5. Situační plánek
6. Originál nebo ověřená kopie živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců
7. Ověřená plná moc/zplnomocnění (například smlouvu o dílo) k jednání jménem investora
8. Ověřená plná moc/zplnomocnění (například smlouvu o dílo) k jednání jménem žadatele

Informace k přílohám

1. Stanovisko odd. koordinace TSK
- stanovisko nebude požadováno u bezvýkopových záborů v době trvání ne delší než 14 dnů do velikosti záboru 150m2

pracoviště odd. koordinace: Praha 1, Řásnovka 8, 2.patro
telefonní spojení: 257 015 802 - 811
Formulář ke stažení: Koordinace

Aktuální HODINY PRO VEŘEJNOST

 

2. Vyjádření Svodné komise TSK
- ke studii stavby nebo k PD k územnímu řízení a stavebnímu řízení
 

pracoviště Svodné komise: Praha 1, Řásnovka 8, 2.patro
telefonní spojení: 257 015 586, 257 015 567 - 568
Formulář ke stažení: Svodná komise

Aktuální HODINY PRO VEŘEJNOST

 

3. Vyjádření MHMP - Odboru správy majetku
- u výkopů a v případě požadavku Svodné komise TSK, dále u akcí na ohlášení

Pracoviště EVM - MHMP: Praha 1, nám. Franze Kafky 1
(více info na stránkách magistrátu hl.m. Prahy)

4. Smlouva o trvalém uložení inženýrských sítí, smlouva o zřízení věcného břemene
- u výkopů na inženýrské sítě, podzemní objekty, opěrné zdi a jejich kotvení, vjezdy
apod. a ve všech případech je-li předepsána EVM – MHMP

pracoviště obchodního odd.: Praha 1, Řásnovka 8, přízemí
 

smlouva o smlouvě budoucí

telefonní spojení.: 257 015 518

konečná smlouva
telefonní spojení: 257 015 223, 257 015 745

 

Formuláře ke stažení: 

Věcná břemena:

 

5. Situační plánek
- plánek záboru komunikace s přesným označením plochy záboru potvrzený razítkem z oddělení koordinace s číslem povolení, vč. zakreslení stávajícího svislého a vodorovného dopravního značení

7. Plná moc k jednání jménem investora
- Pokud je smlouva uzavírána fyzickou nebo právnickou osobou v zastoupení jiným subjektem, pak lze toto učinit výhradně na základě předložené a ověřené plné moci, kterou uděluje zmocnitel zmocněnci, a která se stává nedílnou součástí smlouvy určené pro TSK.

8. Plná moc k jednání jménem žadatele
- Pokud je smlouva uzavírána osobou žadatele, která není statutárním orgánem žadatele, pak lze toto učinit výhradně na základě předložené a ověřené plné moci, kterou uděluje zmocnitel zmocněnci, a která se stává nedílnou součástí smlouvy určené pro TSK.

 

Informace o pracovištích oblastních správ TSK dle rozdělení městských správních obvodů

Hodiny pro veřejnost

Oblastní správa Centrum – (Praha 1, 2, 3)
pro Prahu 1
pracoviště: Praha 2, Štěpánská 544/1, 2.NP (1. patro)
telefonní spojení: 257 015 458, 257 015 903, 257 015 906

pro Prahu 2
pracoviště: Praha 2, Štěpánská 544/1, 2.NP (1. patro)
telefonní spojení: 257 015 558, 257 015 826

pro Prahu 3
pracoviště: Praha 2, Štěpánská 544/1, 2.NP (1. patro)
telefonní spojení: 257 015 377, 257 015 379

Oblastní správa Sever – (Praha 8, 9, 14, 18, 19, 20, 21)
pro Prahu 8                                                                                
pracoviště: Praha 9, Poděbradská 185/218                                     //
telefonní spojení: 257 015 615                                                   

pro Prahu 9, 14, 18, 19, 20, 21
pracoviště: Praha 9, Poděbradská 185/218
telefonní spojení: 257 015 620, 257 015 623

Oblastní správa Východ – (Praha 10, 15, 22)
pro Prahu 10
pracoviště: Praha 10, Krupská 1978/28
telefonní spojení: 257 015 365

pro Prahu 15, 22
pracoviště: Praha 10, Krupská 1978/28
telefonní spojení: 257 015 368

Oblastní správa Jih – (Praha 4, 11, 12)
pro Prahu 4
pracoviště: Praha 4, Bezová 1658/1
telefonní spojení: 257 015 351, 244 462 510                              

pro Prahu 11, 12
pracoviště: Praha 4, Bezová 1658/1
telefonní spojení: 257 015 356

Oblastní správa Jihozápad – (Praha 5, 13, 16, 17 - Zličín)
pro Prahu 5, 13, 16, 17
pracoviště: Praha 5, Ostrovského 253/3
telefonní spojení: 257 015 317

Oblastní správa Severozápad – (Praha 6, 7, 17 – Řepy)
pro Prahu 6, 17                                                                           
pracoviště: Praha 6, Bubenečská 309/15                                           
telefonní spojení: 257 015 778                                                   

pro Prahu 7
pracoviště: Praha 6, Bubenečská 309/15
spojení: 257 015 776

Platební podmínky uzavření smlouvy:

Výše nájemného je stanovena platným Usnesením Rady HMP č.2141 ze dne 14.12.2004.

úhrada nájemného: č.ú.: 29022-5157998/6000
variabilní symbol je číslo nájemní smlouvy ( bez lomítek).

Po ověření úhrady celého nájemného nebo prvé splátky nejméně ve výši 10.000,- Kč a uhrazení poplatku za zpracování smlouvy bude předán nájemci smluvený počet kopií nájemní smlouvy s vyznačením data předání a podpisem oprávněného přebírajícího.

1. Svodná komise

Hodiny pro veřejnost

Projektovou  dokumentaci lze podat: 

1. ELEKTRONICKY PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE - ZDE (NENÍ NUTNÁ PÍSEMNÁ FORMA NEBO OSOBNÍ NÁVŠTĚVA + MOŽNOST KONTROLY STAVU ŽÁDOSTI)

2. nebo v písemné podobě se všemi níže uvedenými náležitostmi a se žádostí adresovanou na Svodnou komisi TSK a.spoštou na adresu: Svodná komise TSK a.s., Řásnovka 770/8, Praha 1, 110 00

3. nebo v písemné podobě se všemi níže uvedenými náležitostmi a se žádostí adresovanou na Svodnou komisi TSK a.s. osobně prostřednictvím podatelny. 

Dokument ke stažení pro písemné podání: ŽÁDOST O TECHNICKÉ STANOVISKO A KOORDINAČNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI dle právních úprav platných k 1. 6. 2018 

Od ledna 2002 vydáváme pouze jedno souhrnné stanovisko za TSK a.s. ke studii stavby, územnímu souhlasu, územnímu řízení a stavebnímu řízení –    a to Svodnou komisi, součástí které je i koordinační vyjádření.

Od žadatele požadujeme spolu se žádostí předložit:

1 x kompletní PD pro územní řízení nebo stavební řízení dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění, kterým se provádí některá ustanovení stavebního zákona (PD musí mimo jiné obsahovat přehlednou koordinační situaci s názvy komunikací, rozlišení vozovek a chodníků, zakreslení požadované akce, nejbližší křižovatku, číslo popisné/orientační, číslo parcelní, katastrální mapu) nebo studii stavby.

Název akce: Praha ?, k.ú. ???, ulice + č.p., parc.č. ???, název stavby 

Termín realizace : např. 1.10.2018 - 31.12.2018 (stačí předpokládaný od - do)

Investor

 • název nebo jméno
 • adresa
 • IČO (u soukromých investorů datum narození)
 • odpovědný pracovník + jeho telefon

Inženýring:

 • název nebo jméno
 • adresa
 • IČO (u soukromých investorů datum narození)
 • odpovědný pracovník + jeho telefon 
 • plná moc od investora akce

Pracoviště: Svodné komise:Praha 1, Řásnovka 770/8, 2.patro

 • Iva Meidlová – 257 015 586
 • Jitka Kusyn Adamová – 257 015 567

2. Souhlas s připojením vjezdu na komunikaci nebo s provedením prací pro ohlášení stavebnímu úřadu.

 

Potřebujete-li pouze souhlas s připojením vjezdu na komunikaci dle zákona 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro potřeby Odboru dopravy nebo souhlas TSK a.s. s provedením prací pro ohlášení stavebnímu úřadu, adresujte Vaše podání na TSK a.s. – příslušná Oblastní správa pro danou Prahu, Řásnovka 770/8, 110 00, Praha 1 a to poštou nebo prostřednictvím podatelny.

Úsek dopravního inženýrství (5200a úsek telematiky (1200) nabízí zejména tyto služby:

 1. Zpracování dopravněinženýrských dokumentací
 2. Zpracování dopravněinženýrských podkladů pro územně plánovací, přípravnou a projektovou dokumentaci staveb
 3. Dokumentování potřeb dopravy v jednotlivých časových etapách pro koordinovaný rozvoj městského dopravního systému
 4. Dopravní prognózy a posouzení za použití dopravních modelů (VISSIM, VISUM) a jejich následná prezentace
 5. Návrhy směrového dopravního značení
 6. Projektování organizace dopravy na komunikační síti
 7. Řešení dopravního zklidňování, návrhy obytných ulic, pěších zón a cyklistických stezek
 8. Regulace automobilové dopravy a návrhy parkovací politiky
 9. Projektování dopravních studií a dopravních řešení světelně řízených křižovatek pro izolované i koordinované dynamické řízení včetně preference městské hromadné dopravy a napojení na centrální řízení
 10. Hodnocení dopravních poměrů, staveb a opatření z hlediska bezpečnosti dopravy a podklady pro hodnocení dopadů na životní prostředí
 11. Zajišťování dopravní výchovy v rámci řešení bezpečnosti silničního provozu (BESIP)
 12.  
 13. Další konzultační činnost v oblasti dopravního inženýrství

Nejčastěji poptávanými dopravněinženýrskými podklady jsou:

 • údaje o současných intenzitách automobilové dopravy  - sledovaná komunikační síť obsahuje cca 950 úseků a intenzity jsou k dispozici na stránkách TSK, v tištěné podobě je možné informace získat v oddělení dopravních analýz a DI koordinace (2132). Kontaktní osobou je Ing. Richard Burgr (mail: richard.burgr@tsk-praha.cz, tel.: 257 015 201).
 • údaje o organizaci dopravy a studie organizace dopravy – konzultace k této problematice - Ing. Marek Karban (mail:marek.karban@tsk-praha.cz, tel.: 257 015 172)
 • kapacitní posouzení křižovatek - více informací poskytne Ing. Eva Kosteasová (mail: eva.kosteasova@tsk-praha.cz, tel.: 257 015 180)
 • prognózy intenzit dopravy a dopravní studie – zpracované na dopravním modelu komunikační sítě Prahy. Více informací poskytne Ing. Jiří Zeman (mail: jiri.zeman@tsk-praha.cz, tel.: 257 015 196)

Pro další informace můžete kontaktovat ředitele úseku dopravního inženýrství Ing. Václava Bláhu na tel.: 257 015 164 nebo mailem na adresu: vaclav.blaha@tsk-praha.cz .

ŽÁDOST O NÁHRADU ŠKODY 

ÚRAZY / ŠKODY NA MAJETKU

 

Náležitosti žádosti o náhradu škody:

poškozený zašle „Žádost o náhradu škody“ adresovanou na  TSK  hl.m. Prahy, a.s. – právní oddělení, Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1 – Staré Město.

V žádosti uvede: kdy se tak stalo (datum a čas události), kde (část Prahy, název ulice),   dále co se  mu přihodilo, z jaké příčiny se tak stalo, jméno, adresu příp. telefon.

K určení odpovědnosti naší organizace za vzniklou škodu dále  žádáme o zaslání situačního plánku /náčrtku/ s vyznačeným místem, kde k úrazu (události) došlo, např. v blízkosti jakého č.p. ulice se tak stalo, aby toto místo mohlo být přesně identifikováno naším oblastním správcem.

Při vzniku úrazu je součástí žádosti o náhradu škody doložení fotokopie lékařské zprávy z l. lékařského ošetření.
Po obdržení žádosti o náhradu škody + uvedených příloh, je událost prošetřena a o výsledku je poškozený písemně informován.

 


 

V případě, že došlo k Vašemu úrazu z důvodu závady ve schůdnosti chodníku, způsobené neodstraněným sněhem /náledím/ do 30.12.2015, se s žádostí o náhradu škody obraťte na:  

 

MAGISTRÁT HL.MĚSTA PRAHY

odbor hospodaření s majetkem

Jan Rak, BBA,
ředitel odboru
Nám. Franze Kafky 1/16
110 00  PRAHA   1

ŽÁDOST O NÁHRADU ŠKODY - VOZIDLA

Náležitosti žádosti o náhradu škody:

Řidič poškozeného vozidla před jeho opravou kontaktuje ve věci hlášení pojistných událostí makléře, společnost HV Group s.r.o. na e-mail: hlaseni.skody@hvgroup.cz nebo tel.: 272 733 077, popřípadě přímo paní Anetu Kovářovou , tel.: 739 304 427, e-mail:  aneta.kovarova@hvgroup.cz, která domluví prohlídku poškozeného vozidla technikem smluvní pojišťovny Pojišťovna VZP a.s., případně sdělí další požadované informace týkající se zdokumentování vzniklé škody.

Poškozený dále zašle: Žádost o náhradu škody, kterou může zaslat makléři, společnosti HV Group s.r.o. na výše uvedené kontakty, anebo přímo právnímu oddělení TSK Praha a.s., buď na e-mail pavla.markova@tsk-praha.cz

V žádosti uvede kdy (datum a čas nehody), kde (část Prahy, název ulice), co se mu přihodilo, z jaké příčiny, případné fotografie místa události, co bylo poškozeno, typ, RZ (registrační značku) a kopii velkého TP (technického průkazu) poškozeného vozidla, jméno majitele vozidla, dále řidiče v době nehody + kopii jeho ŘP (řidičský průkaz), adresu majitele vozidla, příp. telefon. K určení odpovědnosti naší organizace za vzniklou škodu žádáme o zaslání situačního plánku, s vyznačeným místem, kde k události došlo popř. č. sloupu veřejného osvětlení apod., aby toto místo mohlo být přesně identifikováno naším oblastním správcem, či specializovaným pracovištěm.
 
V případě, kdy byla k nehodě poškozeným přivolána POLICIE ČR, žádáme o doložení kopie protokolu – záznamu o nehodě (euroformuláře). Pokud technik TSK sdělí na místě č.závady, poškozený ho uvede ve své žádosti.
 
Po obdržení žádosti o náhradu škody je událost prošetřena a o výsledku je poškozený písemně informován.

Došlo-li k odstranění a vrácení Vašeho vozidla na pozemní komunikaci, tzv. technickému úkonu, z veřejného zájmu, bylo v takovém případě postupováno dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění.

Znění příslušné části zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích:

§19b

Odstranění silničního vozidla vlastníkem pozemní komunikace

(1) Je-li to nezbytné pro naplnění účelu dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel podle § 19a, je vlastník pozemní komunikace oprávněn odstranit silniční vozidlo ponechané na pozemní komunikaci v rozporu s tímto zákazem nebo omezením a odstavit je na vhodném místě. Po pominutí důvodů pro odstranění silničního vozidla je vlastník pozemní komunikace povinen vozidlo bez zbytečného odkladu vrátit na místo, odkud bylo odstraněno, nebo na jiné vhodné místo v bezprostředním okolí viditelné z místa, odkud bylo vozidlo odstraněno. Není-li to možné, oznámí vlastník pozemní komunikace provozovateli silničního vozidla a Policii České republiky místo, kde je možné vozidlo vyzvednout, a způsob jeho vyzvednutí.

 

(2) Bylo-li dopravní značení na pozemní komunikaci umístěno alespoň 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel, nese náklady na odstranění, odstavení a vrácení silničního vozidla jeho provozovatel; to neplatí, prokáže-li závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo včas odstranit. Nenese-li náklady na odstranění, odstavení a vrácení silničního vozidla jeho provozovatel, nese je v případě dočasného zákazu nebo omezení přijatého na návrh podle § 19a odst. 2 navrhovatel....

_____________________
 

Nařizovatelem provedení technického úkonu nadzvednutí či odtahu Vašeho vozidla byla Správa služeb hl. m. Prahy, která je také za tento akt zcela odpovědna od okamžiku jeho započetí po navrácení vozidla na původní místo, případné za střežení vozidla na odtahovém parkovišti až do okamžiku jeho vyzvednutí.

V souladu s výše uvedeným zákonem má provozovatel vozidla možnost žádat navrhovatele dočasného zákazu či omezení stání, v tomto případě tedy naši společnost, o úhradu nákladů spojených s technickým úkonem nebo odtažením vozidla, pakliže prokáže „závažné důvody“, které mu znemožnily odstranit vozidlo z příslušné komunikace na dobu provádění úklidu, či jiné akce zde probíhající.

Jak postupovat

 1. Zašlete žádost prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., 110 00 Praha 1, Řásnovka 770/8, nebo elektronicky na monika.haberzettlova@tsk-praha.cz, ve které je nutno uvést:
  1. jméno příjmení a adresu žadatele,
  2. registrační značku vozidla,
  3. datum a místo technického úkonu/odtahu
  4. uváděný závažný důvod, který Vám jako žadateli znemožnil vozidlo včas z komunikace odstranit
 2. V případě obdržení oznámení, že uváděný důvod je uznatelný za důvod k poskytnutí náhrady vynaložených nákladů, budete zároveň vyzváni k doložení kopií následujících dokladů:
  1. o úhradě poplatku Správě služeb hl. m. Prahy za provedený úkon s vozidlem, pokud jste již příslušnou částku zaplatili
  2. o vlastnictví či oprávněnosti užívat předmětné vozidlo,
  3. prokazujících uvedený důvod, který Vám znemožnil vozidlo včas odstranit z pozemní komunikace a pro který nebyla tak z Vaší strany respektována dočasná změna úpravy silničního provozu.

Pokud jste již příslušnou částku zaplatili, dále budete v rámci tohoto oznámení vyzváni ke sdělení způsobu zaslání peněžní částky, která Vám bude vyplacena po předložení uvedených dokladů.

Pokud nebude Vámi uváděný důvod posouzen jako uznatelný, obdržíte oznámení, že Vámi uvedený důvod není uznatelný pro poskytnutí náhrady vynaložených nákladů, včetně důvodu odmítnutí.

Bez doložení všech dokladů nezbytných k vyřízení nemůže být Vaší žádosti vyhověno.

V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte Mgr. Moniku Haberzettlovou tel: 257 015 437, monika.haberzettlova@tsk-praha.cz.

Usnesení Rady HLMP k návrhu zásad a technických podmínek pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě:

Co je to TSK-INFO?

TSK-INFO je služba pro Vaší aktuální informovanost. Zaregistrováním do této služby budete mít vždy informace z vybrané oblasti ve Vaší e-mailové schránce. Kdykoliv později můžete přidávat či ubírat další informační zdroje přesně podle Vašich zájmů.

Služba TSK-INFO nabízí:

 • upozornění na blížící se čištění komunikací
 • zasílání aktuálního stavu obsazenosti parkovišť P+R na území hlavního města Prahy
 • zasílání tiskových prohlášení TSK

Spustit službu TSK-INFO